Tài liệu Hoàn thiện các phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương thanh xuâ

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu. Sau h¬n 10 n¨m chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Chóng ta ®· tõng b-íc cã ®-îc nÒn kinh tÕ më, hîp t¸c ®a ph-¬ng vµ ph¸t triÓn m¹nh s¶n xuÊt trong n-íc. Møc sèng cña ng-êi d©n kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao, tÝch luü trong x· héi ngµy cµng t¨ng vµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao. Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ra ®êi theo s¾c lÖnh 15/SL do Hå Chñ TÞch ký ngµy 6/5/1951, vµ kiªm nhiÖm c¶ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i. Cho tíi khi n-íc ta chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng, ngµy 26/3/1988, hÖ thèng NGTM ViÖt Nam míi chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp theo nghÞ ®Þnh sè 53/1988/N§-CP, vµ h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc. Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ hai nh©n tè chñ chèt trong nÒn kinh tÕ ®· ®ãng gãp cho sù thµnh c«ng ®ã. Doanh nghiÖp víi sù tµi trî cña ng©n hµng ®· kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt, cung øng khèi l-îng hµng ho¸ lín cho thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- quèc tÕ. Ng©n hµng phôc vô doanh nghiÖp ph¸t triÓn còng kh«ng ngõng lín m¹nh. Ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp ph¸t triÓn còng lµ lóc nhiÒu Ng©n hµng míi ra ®êi, sù c¹nh tranh ngµy cµng ngay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hµng nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Tuy nhiªn, hiÖn nay, hÖ thèng NHTM ViÖt Nam cßn yÕu kÐm vÒ nhiÒu mÆt. Ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i chØ mang tÝnh chÊt nh- mét Ng©n hµng cæ ®iÓn, nghÜa lµ chØ dõng l¹i ë nghiÖp vô ®i vay vµ cho vay lµ chñ yÕu nªn ch-a ®¸p øng ®-îc ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng linh ho¹t vµ n¨ng ®éng. Thanh to¸n trong Ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu trong sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña Ng©n hµng. Nã lµm cho viÖc l-u th«ng tiÒn tÖ ®-îc nhanh chãng, b¾t kÞp víi xu thÕ hiÖn ®¹i, ®-a hÖ thèng Ng©n hµng Th-¬ng M¹i tiÕn kÞp víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i trªn thÕ giíi. Do ®ã, viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong Ng©n hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng ®ã, sau mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu dµi, kÕt hîp víi ch-¬ng tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a, em ®· ®i ®Õn lùa chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c¸c ph-¬ng ph¸p thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n ” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n nµy ®-îc viÕt víi hy väng sÏ ®ãng gãp ®-îc nh÷ng nghiªn cøu, nh÷ng ý kiÕn c¸ nh©n vµo c«ng viÖc cña ngµnh Ng©n 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng nãi chung vµ Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n nãi riªng trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. LuËn v¨n nµy gåm 3 ch-¬ng : - Ch-¬ng I : Lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. - Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. - Ch-¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. Qua ®©y, em xin tr©n thµnh c¸m ¬n ThÇy gi¸o, GS - TS L-¬ng Träng Yªm, c¸c anh, chÞ trong khoa Tµi chÝnh - KÕ to¸n vµ ban l·nh ®¹o cïng tËp thÓ c¸n bé phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n ®· tËn t×nh h-íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. I. B¶n chÊt - Chøc n¨ng - Vai trß cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i . 1.Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng Th-¬ng M¹i. Ng©n hµng th-¬ng m¹i ra ®êi cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸. Khi chñ nghÜa t- b¶n xuÊt hiÖn ë c¸c n-íc ch©u ¢u th× còng lµ lóc th-¬ng m¹i gi÷a c¸c n-íc kh¸ ph¸t triÓn. §èi víi bÊt kú quèc gia nµo, th-¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng thÕ kØ tr-íc, vµng lµ ph-¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ h÷u hiÖu nhÊt. §Ó h¹n chÕ bÊt tiÖn do mang vµng qua c¸c quèc gia, nh÷ng th-¬ng gia n-íc ngoµi sau khi thu ®-îc tiÒn ®· t×m ra mét gi¶i ph¸p, ®ã lµ göi tiÒn t¹i nhµ thî vµng. Nh÷ng ng-êi thî vµng th«ng minh nhËn thÊy mÆc dï nh÷ng ng-êi göi vµng cã thÓ rót vµng ra bÊt kú lóc nµo nh-ng trong kÐt cña hä vÉn lu«n cã mét kho¶n tiÒn lín. Tõ ®ã hä n¶y ra ý ®Þnh cho vay vµ thu l·i mét phÇn vµng ®ang ®-îc göi. Ho¹t ®éng nµy mang l¹i lîi nhuËn lín nªn hä ®· khuyÕn khÝch göi vµng vµo ng©n hµng b»ng c¸ch tr¶ l·i cho sè vµng huy ®éng ®-îc. Nh- vËy, nh÷ng ng-êi thî vµng ®· thùc hiÖn hai nghiÖp vô c¬ b¶n : nhËn tiÒn göi vµ cho vay.§ã chÝnh lµ tiÒn th©n cña ng©n hµng th-¬ng m¹i. Do ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ nªn ngµnh ng©n hµng dÇn dÇn trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ rÊt quan träng. NghiÖp vô cña ngµnh ng©n hµng ngµy cµng ®a d¹ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông ë n-íc ta quy ®Þnh: “Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung th-êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n.” §èi víi bÊt kú quèc gia nµo, dï lµ quèc gia ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, ngµnh ng©n hµng lu«n lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ®ãng gãp rÊt lín vµo t¨ng tr-ëng kinh tÕ xÐt trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn. Ng©n hµng cßn gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, ®¶m b¶o cho ®Êt n-íc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. B¶n chÊt cña Ng©n hµng Th-¬ng M¹i: Ngµy nay, toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng ë ViÖt Nam ®· ®-îc tæ chøc l¹i. Tõ hÖ thèng Ng©n hµng mét cÊp Trë thµnh hÖ thèng Ng©n hµng hai cÊp: CÊp 1: Bao gåm Ng©n hµng Nhµ N-íc TW vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ N-íc ë 61 tØnh, thµnh phè. CÊp 2: Bao gåm hµng tr¨m Ng©n hµng Th-¬ng M¹i thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau: Quèc doanh cæ phÇn, chi nh¸nh Ng©n hµng n-íc ngoµi, liªn doanh víi c¸c Ng©n hµng n-íc ngoµi, c¸c quü tÝn dông Nh©n d©n v.v. víi hµng ngµn c¬ së ho¹t ®éng ë c¸c quËn, huyÖn, thÞ trÊn. Ng©n hµng Th-¬ng M¹i lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô dÞch vô tµi chÝnh, tiÒn tÖ. C¸c Ng©n hµng lµ nh÷ng trung gian tµi chÝnh ®øng ra vay vèn cña nh÷ng ng-êi cho vay råi dïng sè vèn ®ã cho nh÷ng ng-êi thiÕu vèn vay l¹i, lµm cho c¸c nguån vèn nhµn rçi kh«ng sinh lîi cña hµng triÖu d©n chóng ®-îc tËp trung chuyÓn ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp lín, nhá thiÕu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sinh lêi. 3. Chøc n¨ng cña Ng©n hµng Th-¬ng M¹i. 3.1. Chøc n¨ng t¹o tiÒn: §©y lµ chøc n¨ng c¨n b¶n, ®Æc tr-ng cña Ng©n hµng, ®-îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t- cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i trong mèi quan hÖ víi khèi l-îng dù tr÷ b¾t buéc cña Ng©n hµng Th-¬ng m¹i, qua ®ã t¹o ra mét l-îng vèn tÝn dông cho nÒn kinh tÕ lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi l-îng vèn ký th¸c ban ®Çu ë Ng©n hµng. 3.2. Chøc n¨ng trung gian tµi chÝnh: Thùc chÊt, ®ã lµ chøc n¨ng tÝn dông, "Vay ®Ó cho vay", trong ®ã Ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a ng-êi cã vèn nhµn rçi vµ ng-êi ®ang cÇn vèn. Víi sù chuyªn m«n ho¸ cña m×nh, Ng©n hµng gióp cho qu¸ tr×nh gÆp nhau gi÷a cung vµ cÇu vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ. 3.3.Chøc n¨ng lµm trung gian thanh to¸n: Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cung cÊp cho kh¸ch hµng cña m×nh nhiÒu ph-¬ng tiÖn thanh to¸n trong vµ ngoµi n-íc nh-: Uû nhiÖm thu, Uû nhiÖm chi, SÐc, Ng©n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phiÕu, ... nhê ®ã ®Èy nhanh tèc ®é l-u th«ng hµng ho¸, rót ng¾n qu¸ tr×nh vËn ®éng T - H - T', thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh. 3.4.Chøc n¨ng lµm dÞch vô tµi chÝnh vµ c¸c dÞch vô kh¸c: Ngoµi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu nªu trªn, Ng©n hµng Th-¬ng m¹i cßn tham gia vµo nhiÒu dÞch vô kh¸c nh-: dÞch vô t- vÊn cho kh¸ch hµng, dÞch vô uû th¸c, dÞch vô kinh doanh ngo¹i hèi,... nh»m më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. II. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vµ c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. 1. Kh¸i niÖm thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt (thanh to¸n chuyÓn kho¶n) lµ ph-¬ng thøc chi tr¶ thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n ng-êi chi chuyÓn sang tµi kho¶n ng-êi ®-îc h-ëng. C¸c tµi kho¶n nµy ®Òu ®-îc më t¹i Ng©n hµng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng më réng lµ do sù ph¸t triÓn chøc n¨ng ph-¬ng tiÖn thanh to¸n cña tiÒn tÖ; tuy nhiªn sù më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt liªn quan ®Õn qui luËt t¹o tiÒn, t¨ng béi sè tÝn dông cña c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i còng nh- thay ®æi mèi quan hÖ gi÷a tiÒn mÆt vµ tiÒn ghi sæ. 2. Vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ch-a ®-îc ph¸t triÓn do c¸c quan hÖ thanh to¸n ch-a ®-îc më réng vµ viÖc qu¶n lý chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cßn yÕu kÐm, láng lÎo, phÇn lín c¸c giao dÞch thanh to¸n ®Òu b»ng tiÒn mÆt, ®iÒu ®ã lµm cho viÖc ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ gÆp nhiÒu khã kh¨n, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l¹m ph¸t kÐo dµi, tiÒn tÖ kh«ng æn ddingh. HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Æc biÖt lµ thêi ®iÓm nµy, Nhµ n-íc tham gia vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m«, ®iÒu ®ã gióp cho viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®ãng mét vai trß kh«ng nhá ®èi víi tõng c¸ nh©n, tõng ®¬n vÞ kinh tÕ trong toµn bé nÒn kinh tÕ. Nã ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña Nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, h¹n chÕ l¹m ph¸t, t¨ng nhanh qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét phÇn kh«ng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÓ t¸ch rêi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Nã ®ãng mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc gia. Vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc thÓ hiÖn ë mét sè mÆt d-íi ®©y:  Gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi v× thanh to¸n lµ kh©u kÕt thóc cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.  Tæ chøc thanh to¸n ®-îc tiÕn hµnh tr«i ch¶y gióp cho l-u th«ng hµng ho¸ th«ng suèt, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ vèn, rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, t¨ng tèc ®é l-u chuyÓn vèn, thóc ®Èy toµn bé nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.  Gãp phÇn lµm gi¶m khèi l-îng tiÒn trong l-u th«ng, gi¶m chi phÝ in Ên, b¶o qu¶n, chän läc, t¨ng sù an toµn vµ ®é tin cËy cao. TTKDTM ra ®êi vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Song chÝnh nã lµ nh©n tè quan träng gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn.  Cã t¸c dông m¹nh mÏ ®Õn viÖc qu¶n lý vÜ m« cña NHNN, kiÓm so¸t ®-îc møc t¹o tiÒn, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông, thanh to¸n cña m×nh. Nh»n kiÒm chÕ l¹m ph¸t, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng tr-ëng kinh tÕ.  Lµ mét c«ng cô c¹nh tranh vÒ mÆt dÞch vô cã hiÖu qu¶ nh»m thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng. Ng©n hµng lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ tËp trung ®-îc nguån vèn lín t¹m thêi nhµn rçi tõ bªn ngoµi x· héi tù ®éng ch¶y vµo Ng©n hµng vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng.  T¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn kiÓm so¸t ®ång tiÒn gi÷a c¸c xÝ nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ nh»m t¨ng c-êng chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. Khi sè d- trªn tµi kho¶n kh¸ch hµng thay ®æi, ng©n hµng sÏ n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh trªn c¬ së ®ã ra quyÕt ®Þnh cho vay hay thùc hiÖn nghiÖp vô t- vÊn cho kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶. 3. Néi dung c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. TTKDTM lµ mét thÓ thøc thanh to¸n cã nhiÒu -u ®iÓm. Nã ®-îc ¸p dông réng r·i trªn toµn thÕ giíi vµ ngµy cµng ®-îc hoµn thiÖn. Theo quyÕt ®Þnh sè 22/QD-NH1 ngµy 21/02/1994 cña Thèng ®èc NHNN vµ NghÞ ®Þnh sè 30/CP ngµy 09/05/1996 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ ph¸t hµnh vµ sö dông SÐc; Th«ng t- sè 07/TT-NH1 ngµy 27/12/1996 cña Thèng ®èc NHNN h-íng dÉn thùc hiÖn qui chÕ ph¸t hµnh vµ sö dông SÐc; QuyÕt ®Þnh sè 20/Q§NH1 ngµy 16/01/1995; th× hiÖn nay, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n thanh to¸n qua ng©n hµng ¸p dông mét sè thÓ thøc sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn. Uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn lµ mét lÖnh chi tiÒn ®-îc chñ tµi kho¶n lËp theo mÉu chñ ng©n hµng Ên ®Þnh, yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tµi kho¶n cña m×nh ®Ó chi tr¶ cho bªn thô h-ëng. Uû nhiÖm chi dïng ®Ó chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô hoÆc chuyÓn tiÒn trong cïng mét hÖ thèng vµ kh¸c hÖ thèng, cïng mét ®Þa ph-¬ng hoÆc kh¸c ®Þa ph-¬ng. Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm xö lý, gi¶i quyÕt uû nhiÖm chi cña kh¸ch hµng nép ngay trong ngµy lµm viÖc ( Hoµn tÊt lÖnh chi ®ã hoÆc tõ chèi nÕu tµi kho¶n ®ã kh«ng ®ñ tiÒn hay lÖnh chi ®ã kh«ng hîp lÖ ). Ng©n hµng phôc vô bªn thô h-ëng khi nhËn ®-îc chøng tõ hîp lÖ ph¶i ghi "Cã" ngay vµo tµi kho¶n vµ b¸o c¸o cho kh¸ch hµng biÕt. Ngoµi ra, Uû nhiÖm chi cßn ®Ó xin cÊp SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay. Uû nhiÖm chi lµ mét h×nh thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn. Nã ®-îc ¸p dông réng r·i ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cã quan hÖ mua b¸n th-êng xuyªn, tÝn nhiÖm lÉn nhau hay thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Tuy nhiªn, møc ®é rñi ro vÉn cao v× nã chØ ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi mua, kh«ng ®-îc qui ®Þnh thêi h¹n hiÖu lùc thanh to¸n. G©y thiÖt h¹i vÒ vèn cho bªn b¸n nÕu bªn mua chËm tr¶ hay cè t×nh kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n. (Chó thÝch s¬ ®å 1) 3.2. Thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm thu. Uû nhiÖm thu lµ h×nh thøc thanh to¸n mµ ng-êi b¸n khi hoµn thµnh viÖc göi hµng ho¸, dÞch vô theo hîp ®ång cho bªn mua sÏ lËp chøng chøng tõ nhê Ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn hµng ho¸, dÞch vô ®· giao. Uû nhiÖm thu ®-îc ¸p dông trong thanh to¸n tiÒn hµng ho¸ vµ dÞch vô mang tÝnh ®Þnh kú nh- tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n trªn c¬ së hîp ®ång kinh tÕ hay ®¬n ®Æt hµng. Uû nhiÖm thu ®-îc lËp theo mÉu cña NHNN, trong ®ã bªn thô h-ëng ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çy ®ñ vµ ký tªn, ®ãng dÊu cña ®¬n vÞ trªn tÊt c¶ c¸c liªn uû nhiÖm thu. Khi nhËn ®-îc uû nhiÖm thu trong vßng mét ngµy lµm viÖc, ng©n hµng phôc vô bªn tr¶ tiÒn ngay cho bªn thô h-ëng ®Ó hoµn tÊt viÖc thanh to¸n. NÕu trªn tµi kho¶n cña bªn tr¶ tiÒn kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n sÏ bÞ ph¹t chËm tr¶. Møc ph¹t tuú theo qui ®Þnh gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n tho¶ thuËn trong hîp ®ång, th-êng ¸p dông nh- sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè tiÒn ph¹t chËm tr¶ = Sè tiÒn ghi trªn uû nhiÖm thu x Sè ngµy chËm tr¶ x tû lÖ ph¹t. Tû lÖ ph¹t = L·i suÊt nî qu¸ h¹n cao nhÊt t¹i ng©n hµng. ( Chó thÝch s¬ ®å 2 ) 3.3. Thanh to¸n b»ng Th- tÝn dông ( L/C ). Th- tÝn dông lµ h×nh thøc thanh tãn ®-îc ng©n hµng bªn ®¬n vÞ mua cam kÕt tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ b¸n khi ®¬n vÞ b¸n thùc hiÖn theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn cña th- tÝn dông. Ng-êi mua muèn ®-îc ng©n hµng më th- tÝn dông ®Ó ®i mua hµng th× ph¶i dïng tiÒn cña m×nh hoÆc ®i vay ng©n hµng l-u ký riªng ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n cho th- tÝn dông. ¸p dông h×nh thøc nµy, quyÒn lîi cña bªn b¸n sÏ ®-îc ®¶m b¶o v× ®ßi hái bªn mua ph¶i chuÈn bÞ tr-íc ph-¬ng tiÖn thanh to¸n. Ng©n hµng phôc vô ng-êi thô h-ëng chØ thanh to¸n cho ng-êi thô h-ëng khi hä xuÊt tr×nh c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ giao hµng phï hîp víi th- tÝn dông ®· më trong thêi h¹n hiÖu lùc. Mäi tranh chÊp vÒ hµng ho¸ ®· giao vµ tiÒn hµng ®· tr¶ ®Òu do hai bªn mua vµ b¸n tù gi¶i quyÕt. TiÒn göi ®Ó më th- tÝn dông kh«ng ®-îc h-ëng l·i vµ mçi thtÝn dông chØ dïng ®Ó tr¶ cho mét ng-êi b¸n. Thêi h¹n hiÖu lùc thanh to¸n cña mét th- tÝn dông lµ ba th¸ng kÓ tõ ngµy ng©n hµng bªn mua nhËn më th- tÝn dông. H×nh thøc nµy ®-îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ n¬i mµ ng-êi mua vµ ng-êi b¸n kh«ng quen biÕt nhau. Nã cã ®Æc ®iÓm an toµn vµ chÝnh x¸c cao. ( Chó thÝch s¬ ®å 3) 3.4. Ng©n phiÕu thanh to¸n. Ng©n phiÕu thanh to¸n lµ ph-¬ng tiÖn thanh to¸n thay tiÒn mÆt do NHNN ®éc quyÒn ph¸t hµnh. Ng©n phiÕu thanh to¸n dïng ®Ó chi tr¶ tiÒn hµng ho¸, dÞch vô tr¶ nî, lµm nghÜa vô Ng©n s¸ch, nép vµo tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng, göi tiÕt kiÖm. Ng©n phiÕu thanh to¸n cã mÖnh gi¸ lµ 500.000 ®ång; 1.000.000 ®ång vµ 5.000.000 ®ång, cã thêi h¹n l-u hµnh, kh«ng ghi tªn vµ ®-îc chuyÓn nh-îng kh«ng ph¶i qua mét thñ tôc nµo. Ph¹m vi thanh to¸n réng kh¾p c¶ n-íc. §Æc ®iÓm cña ng©n phiÕu thanh to¸n lµ mÖnh gi¸ cao, gän nhÑ, thanh to¸n rÊt thuËn tiÖn "gÇn nh-" thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt nªn hiÖn nay ®-îc h¸ch hµng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -a chuéng sö dông. NghiÖp vô thu chi ng©n phiÕu thanh to¸n rÊt nhanh chãng, thuËn tiÖn. Khi kh¸ch hµng kh«ng sö dông ng©n phiÕu n÷a hay ng©n phiÕu hÕt thêi h¹n l-u hµnh hä cã thÓ nép ng©n phiÕu vµo ng©n hµng ®Ó ghi "Cã" vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh, hoÆc ®æi lÊy tiÒn mÆt, hoÆc ®æi lÊy ng©n phiÕu ®ang cßn gi¸ trÞ l-u hµnh. V× ng©n phiÕu chØ ®-îc l-u hµnh trong thêi h¹n qui ®Þnh ghi trªn tê ng©n phiÕu. Ng©n hµng c¬ së cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn ng©n phiÕu thanh to¸n hÕt thêi h¹n sö dông vµ ®iÒu chuyÓn ngay vÒ NHNN Trung -¬ng. NÕu qu¸ thêi h¹n th× ng-êi cã ng©n phiÕu thanh to¸n ph¶i chÞu mét tû lÖ ph¹t theo qui ®Þnh vµ ®-îc ®æi lÊy ng©n phiÕu thanh to¸n míi. §Ó ng©n phiÕu l-u th«ng réng r·i còng cã thÓ dÉn ®Õn l¹m ph¸t nh- tiÒn mÆt. V× sÏ h¹n chÕ vai trß qu¶n lý vÜ m« cña NHNN. 3.5. SÐc thanh to¸n. SÐc lµ lÖnh tr¶ tiÒn cña chñ tµi kho¶n lËp trªn mÉu in s½n ®Æc biÖt cña ng©n hµng, ®-îc giao trùc tiÕp cho ng-êi thô h-ëng sau khi ®· nhËn ®-îc hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô ®Ó yªu cÇu ng©n hµng trÝch tµi kho¶n cña m×nh ®Ó tr¶ cho ng-êi ®-îc h-ëng cã tªn trªn tê SÐc. HiÖn nay, thanh to¸n b»ng SÐc ®Ó chi tr¶ tiÒn hµng ho¸, dÞch vô hoÆc c¸ nh©n yªu cÇu chi tr¶ kh¸c. Nh- vËy, SÐc lµ mét c«ng cô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt phæ biÕn vµ réng r·i. Ng-êi ta coi SÐc nh- lµ mét ph-¬ng tiÖn l-u th«ng thay thÕ cho kho¶n chi tr¶ ®ã. SÐc bao gåm c¸c lo¹i sau: 3.5.1. SÐc chuyÓn kho¶n. SÐc chuyÓn kho¶n lµ SÐc th«ng th-êng ®-îc thiÕt lËp trªn mÉu in s½n ®Æc biÖt cña Ng©n hµng vµ ®-îc Ng©n hµng b¸n cho kh¸ch hµng cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng m×nh vµ trªn tµi kho¶n cã sè d- ( cã tiÒn ). Ph¹m vi ¸p dông cña SÐc chuyÓn kho¶n lµ gi÷a c¸c kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i cïng mét Ng©n hµng hay kh¸c Ng©n hµng víi ®iÒu kiÖn c¸c Ng©n hµng ®ã cã tham gia thanh to¸n bï trõ. Thêi h¹n hiÖu lùc cña mçi tê SÐc chuyÓn kho¶n lµ 10 ngµy kÓ tõ khi ng-êi mua ph¸t hµnh ®Õn ngµy ®¬n vÞ b¸n nép SÐc vµo Ng©n hµng. ViÖc thanh to¸n b»ng SÐc chuyÓn kho¶n ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c ghi Nî tr-íc vµ ghi Cã sau. C¸c chøng tõ kÌm theo tê SÐc lµ b¶ng kª nép SÐc. Gi¸ trÞ cña tê SÐc chØ cã gi¸ trÞ trong ph¹m vi sè d- tµi kho¶n tiÒn göi cña ®¬n vÞ ph¸t hµnh SÐc. NÕu ph¸t hµnh qu¸ sè d- trªn tµi kho¶n tiÒn göi sÏ bÞ xö lý nh- sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph¹t ph¸t hµnh qu¸ sè d- ( cho Ng©n hµng ): Sè tiÒn ph¹t =(Sè tiÒn ghi trªn tê SÐc – Sè tiÒn trªn tµi kho¶n)x30% - Ph¹t chËm tr¶ ( tr¶ cho ng-êi thô h-ëng Sè tiÒn ph¹t = Sè tiÒn trªn tê SÐc x Sè ngµy chËm tr¶ x Tû lÖ ph¹t Tû lÖ ph¹t = L·i suÊt nî qu¸ h¹nlo¹i cho vay cao nhÊt taÞ Ng©n hµng phôc vô ng-êi ph¸t hµnh. Ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ ®×nh chØ hoÆc thu håi, cÊm ph¸t hµnh SÐc vÜnh viÔn nÕu vi ph¹m nhiÒu lÇn. ( Chó thÝch s¬ ®å 4 ). 3.5.2. SÐc b¶o chi. SÐc b¶o chi lµ tê SÐc th«ng th-êng ®-îc Ng©n hµng phôc vô ®¬n vÞ ph¸t hµnh ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ b»ng c¸ch trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi ®-a vµo mét tµi kho¶n riªng ( tµi kho¶n ®¶m b¶o thanh to¸n SÐc b¶o chi ). Ng©n hµng sÏ lµm thñ tôc b¶o chi vµ ®¸nh dÊu b¶o chi lªn tê SÐc tr-íc khi giao tê SÐc cho kh¸ch hµng. Nh- vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n tê SÐc b¶o chi ®-îc b¶o ®¶m, kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng ph¸t hµnh qu¸ sè d-. SÐc b¶o chi thanh to¸n trong ph¹m vÞ c¸c Ng©n hµng cïng hÖ thång, kh¸c hÖ thèng, nÕu kh¸c hÖ thèng th× ph¶i tham gia thanh to¸n bï trõ. §èi t-îng ¸p dông: Thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô do yªu cÇu cña ®¬n vÞ b¸n hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña Ng©n hµng ®èi víi chñ tµi kho¶n vi ph¹m qui ®Þnh ph¸t hµnh SÐc. Thêi h¹n thanh to¸n: 15 ngµy kÓ tõ ngµy b¶o chi tê SÐc. NÕu kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë cïng mét Ng©n hµng hoÆc kh¸c Ng©n hµng nh-ng cïng mét hÖ thèng th× Ng©n hµng phôc vô ng-êi thô h-ëng kiÓm tra hîp lÖ th× cã quyÒn ghi Cã ngay vµo tµi kho¶n ng-êi thô h-ëng. Tr-êng hîp hai Ng©n hµng kh¸c hÖ thoèng th× kh«ng ®-îc phÐp ghi Cã ngay mµ ph¶i giao nhËn chøng tõ t¹i phiªn giao dÞch bï trõ ®Ó thùc hiÖn ghi Nî tr-íc, Cã sau. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ thanh to¸n SÐc b¶o chi: ( S¬ ®å 5 ) 3.5.3. SÐc chuyÓn tiÒn: SÐc chuyÓn tiÒn lµ mét h×nh thøc chuyÓn tiÒn do ng-êi ®¹i diÖn cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn trùc tiÕp chuyÓn tiÒn, ®Ó nhËn tr¶ tiÒn t¹i Ng©n hµng tr¶, chuyÓn tiÒn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸c ®Þa ph-¬ng. T¹i Ng©n hµng thanh to¸n cã thÓ tr¶ tiÒn b»ng mét trong bèn c¸ch sau: thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n, cho lÜnh ng©n phiÐu, cÊp SÐc b¶o chi, lÜnh tiÒn mÆt. Khi cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn b»ng SÐc chuyÓn tiªng, kh¸ch hµng lËp ba liªn uû nhiÖm chi, ghi néi dung, môc ®Ých, hä tªn, chøng minh th- cña ng-êi cÇm SÐc vµ mang ®Õn Ng©n hµng xin ký göi kho¶n tiÒn trªn tê SÐc vµo tµi kho¶n cña m×nh ë Ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tê SÐc. Sau khi kiÓm so¸t thÊy ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, Ng©n hµng sÏ cÊp SÐc chuyÓn tiÒn h×nh thøc nµy chØ thanh to¸n trong cïng hÖ thèng Ng©n hµng. NÕu kh¸c hÖ thèng th× ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn sang NHNN ®Ó ph¸t hµnh SÐc chuyÓn tiÒn. Thêi h¹n hiÖu lùc thanh to¸n cña SÐc chuyÓn tiÒn lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh ghi trªn tê SÐc 3.6. ThÎ thanh to¸n. ThÎ thanh to¸n lµ mét s¶n phÈm cña Ng©n hµng th«ng qua thiÕt bÞ tõ tÝnh, Ng©n hµng b¸n cho kh¸ch hµng sö dông ®Ó chi tr¶ tiÒn hµng ho¸, dÞch vô, c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c hoÆc rót tiÒn mÆt t¹i c¸c Ng©n hµng ®¹i lý hay c¸c quÇy tr¶ tiÒn ®éng. ThÎ thanh to¸n bao gåm cã thÎ tõ vµ thÎ ®iÖn tö. ThÎ tõ lµ thÎ dïng kü thuËt b»ng tõ ®Ó ghi vµ ®äc nh÷ng th«ng sè trªn thÎ. ThÎ ®iÖn tö lµ lo¹i thÎ g¾n bé nhí vi ®iÖn tö trªn thÎ, ghi vµ ®äc th«ng tin qua bé nhí vi ®iÖn tö ®ã, ë ViÖt Nam thÎ ph¸t hµnh trong n-íc cã ba lo¹i: - ThÎ lo¹i A: Ng-êi sö dông thÎ kh«ng ph¶i l-u ký tiÒn vµo Ng©n hµng ( ThÎ ghi Nî ). - ThÎ lo¹i B: Ng-êi sö dông thÎ ph¶i l-u ký tiÒn vµo Ng©n hµng. - ThÎ lo¹i C: ¸p dông cho kh¸ch hµng ®-îc Ng©n hµng cho vay. ( thÎ tÝn dông ). §©y lµ mét dÞch vô hoµn toµn tù ®éng dùa trªn c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i. Do vèn ®Çu t- h¹n chÕ nªn ch-a sö dông réng r·i. Trong t-¬ng lai th× thÎ thanh to¸n sÏ sÏ trë thµnh ph-¬ng tiÖn thanh to¸n sö dông phæ biÕn ë ViÖt Nam. Nh×n chung møc ®é ¸p dông h×nh thøc nµy phô thuéc vµo c¸c nh©n tè sau: - T©m lý thÝch sö dông tiÒn mÆt. - Kü thuËt nghiÖp vô thanh to¸n Ng©n hµng. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th-¬ng thanh Xu©n. I. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n. 1. Vµi nÐt vÒ Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n. Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng Ng©n hµng lín trong hÖ thèng Ng©n hµng Th-¬ng M¹i quèc doanh ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së ®æi míi hÖ thèng Ng©n hµng, Héi ®ång Bé tr-ëng ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 53 ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1988. Th¸ng 4 n¨m 1997, Ng©n Hµng C«ng Th-¬ng §èng §a quyÕt ®Þnh n©ng cÊp phßng giao dÞch Th-îng §×nh thµnh chi nh¸nh cÊp 3. Ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 1999, chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ NHCT ViÖt Nam ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 13/QDH§QT/NHCT1 thµnh lËp chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n trùc thuéc NHCT ViÖt Nam. Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n cã trô së ®Æt t¹i sè 275 ®-êng NguyÔn Tr·i – QuËn Thanh Xu©n – Hµ Néi. Ra ®êi trong bèi c¶nh nhµ n-íc ta ®ang gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ, chÞu ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ trong khu vùc §«ng Nam ¸, chi nh¸nh ®· cïng víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc doanh, c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn vµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n-íc ngoµi trªn ®Þa bµn Hµ Néi cïng c¹nh tranh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng vÉn diÔn ra gay g¾t vµ ngµy cµng s©u s¾c kh«ng chØ trªn lÜnh vùc truyÒn th«ng mµ cßn trªn c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, kinh doanh ®èi ngo¹i... D-íi c¸c h×nh thøc: trang bÞ m¸y vi tÝnh vµ nèi m¹ng giao dÞch víi c¸c doanh nghiÖp lín, ®èi víi kh¸ch hµng xuÊt khÈu th× h¹ l·i xuÊt cho vay, gi¶m phÝ thanh to¸n quèc tÕ, mua ngo¹i tÖ k× h¹n... ban l·nh ®¹o Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng tr-ëng nguån vèn còng nh- më réng ®Çu t-. Nh»m hoµn thµnh xuÊt x¾c nhiÖm vô cÊp trªn giao cho vµ ®¶m b¶o vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, x©y dùng mét nÕp sèng vui t-¬i lµnh m¹nh. Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n còng kh«ng ngõng më réng m¹ng l-íi quü tiÕt kiÖm. §Õn cuèi n¨m 2000, chi nh¸nh qu¶n lý t¸m quü tiÕt kiÖm trªn ®Þa bµn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quËn. §Õn thêi ®iÓm nµy, chi nh¸nh ®· më réng thªm ®-îc hai quü tiÕt kiÖm 78 vµ 79. Gãp phÇn më réng quy m« ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn cña chi nh¸nh. 2. C«ng t¸c tæ chøc t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh, chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y, n©ng cao nghiÖp vô, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông vµ æn ®Þnh ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ban ®Çu khi míi thµnh lËp, chi nh¸nh chØ cã 53 c¸n bé. §Õn cuèi n¨m 1999 nh©n sù cã 127 CBVC. N¨m 2000 chi nh¸nh ®· tuyÓn dông theo chØ tiªu cña Ng©n Hµng C«ng Th-¬ng ViÖt Nam ph©n bæ, viÖc tæ chøc tuyÓn dông theo ®óng qui chÕ tuyÓn dông, ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 tæng sè CBVC cña chi nh¸nh lµ 141 ng-êi t¨ng 16 ng-êi. N¨m 2000, Gi¸m ®èc ®· bæ nhiÖm mét tr-ëng quü tiÕt kiÖm vµ mét phã tr-ëng quü tiÕt kiÖm. §Õn nay, phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh ®· tham m-u cho l·nh ®¹o trong viÖc bæ nhiÖm thªm mét tr-ëng phßng, ba phã phßng, hai tr-ëng quü tiÕt kiÖm, mét phã tr-ëng quü tiÕt kiÖm. Hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù trªn m¸y vi tÝnh, phèi kÕt hîp víi Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l-¬ng kinh doanh theo hÖ sè l-¬ng kinh doanh cña NHCT ViÖt Nam. Thùc hiÖn viÖc ®iÒu ®éng CBVC, n©ng bËc l-¬ng, chÕ ®é BHXH, BHYT, quyÒn lîi, nghØ chÕ ®é, èm ®au theo nhµ n-íc qui ®Þnh. Tæ chøc ®-îc líp tËp huÊn nghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i t¹i chi nh¸nh ®-îc 34 CB. Tæ chøc c¸c líp båi d-ìng nghiÖp vô ¸n c¸n bé c¸c phßng ban, tæ chøc c¸c héi thi tay nghÒ kiÓm ng©n, tÝn dông, gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng kinh doanh. Phôc vô tèt c¸c héi nghÞ t¹i chi nh¸nh, hoµn thµnh viÖc söa ch÷a, b¶o d-ìng ®Þnh kú m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng t¸c v¨n th- b¶o ®¶m bÝ mËt, an toµn, kÞp thêi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ cÊu tæ chøc Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n cã c¬ cÊu tæ chøc nh- sau: - Ban gi¸m ®èc bao gåm: Gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc. - Bé phËn nghiÖp vô bao gåm : 9 phßng nghiÖp vô ( Phßng TiÒn tÖ - Kho quü, Phßng Qu¶n lý tiÒn göi d©n c-, Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh, Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ, Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh, Phßng Nguån vèn, Phßng Kinh doanh, Phßng KiÓm Tra, Phßng Kinh doanh - §èi ngo¹i ). HiÖn nay, chi nh¸nh ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®iÒu hµnh kinh doanh theo c¬ cÊu : Trùc tuyÕn – chøc n¨ng. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc nh- sau: Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh gåm mét Gi¸m ®èc vµ hai Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao. Hai phã gi¸m ®èc lµ ng-êi trî gióp gi¸m ®èc, cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n gåm 9 phßng nghiÖp vô. §iÒu hµnh mçi phßng nghiÖp vô lµ mét tr-ëng phßng, mçi phßng cã c¸c phã phßng gióp viÖc cho tr-ëng phßng. Cã nhiÖm vô qu¶n lý, tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh theo sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. Nh×n vµo s¬ ®å tæ chøc trªn ta thÊy: Gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp hai phã gi¸m ®èc vµ phßng Kinh Doanh. Phßng TiÒn TÖ – Kho Quü vµ phßng Qu¶n Lý TiÒn Göi D©n C- chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña mét Phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc cßn l¹i chØ ®¹o trùc tiÕp phßng KÕ To¸n – Tµi ChÝnh vµ phßng Hµnh ChÝnh. C¸c phßng ban cßn l¹i ®Òu ®-îc sù chØ ®¹o cña ban l·ng ®¹o chi nh¸nh. NhiÖm vô c¸c phßng ban nh- sau:  Phßng TiÒn tÖ – Kho quü: Cã nhiÖm vô thu – chi tiÒn mÆt. Phßng ®· chÊp hµnh nghiªm tóc thÓ lÖ, qui tr×nh vµ nguyªn t¸c thu chi, qu¶n lý kho quü ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn. Chi nh¸nh th-êng xuyªn gi¸o dôc t- t-ëng, phÈm chÊt ®¹o ®øc " CÇn kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng, v« t- " cho c¸n bé kho quü nªn kh«ng ®Ó x¶y ra tr-êng hîp sai sãt nµo. §Æc biÖt, c¸n bé kho quü th-êng xuyªn tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch, tæng sè tiÒn ®· lªn tíi vµi tr¨m triÖu ®ång.  Phßng Qu¶n lý tiÒn göi d©n c-: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng c¸c quü tiÕt kiÖm. Trong n¨m qua, phßng ®· ®-a ba quü tiÕt kiÖm vµo ho¹t ®éng, ®-a viÖc giao dÞch trªn m¸y tÝnh vµo ho¹t ®éng ë c¸c quü tiÕt kiÖm. Gãp phÇn lµm t¨ng thªm nguån vèn huy ®éng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô thanh to¸n, t- vÊn cho kh¸ch hµng ph-¬ng thøc thanh to¸n phï hîp. Phèi hîp víi nghiÖp vô tÝn dông thu nî, thu l·i ®óng thêi h¹n, thùc hiÖn nghiªm tóc qui chÕ b¶o ®¶m thanh to¸n vµ dù tr÷ b¾t buéc, tiÕt kiÖm chi tiªu theo néi dung vµ kÕ ho¹ch ®-îc giao.  Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c héi nghÞ t¹i chi nh¸nh, söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng cña chi nh¸nh. Bè trÝ c«ng t¸c b¶o vÖ vµ vÖ sinh an toµn cho toµn thÓ c¸n bé.  Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô bè trÝ nguån nh©n sù, ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu vÒ nh©n lùc cho c¸c phßng ban. Tæ chøc c¸c líp båi d-ìng nghiÖp vô cho c¸n bé chi nh¸nh  Phßng Nguån vèn: Cã nhiÖm vô huy ®éng vèn tõ d©n c-, c¸c tæ chøc kinh tÕ.  Phßng Kinh Doanh: §©y lµ mét phßng ban chñ chèt cña chi nh¸nh, cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Ó cho vay, b¶o l·nh ... ®-a tæng d- nî n¨m 2000 t¨ng 57 tû ®ång t¨ng 115% so cïng kú n¨m tr-íc.  Phßng KiÓm tra: Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t tõ xa, ph¸t hiÖn c¸c sai sãt trong h¹ch to¸n, kÞp thêi söa ch÷a. C¸c hå s¬ tÝn dông ch-a hoµn thiÖn ®-îc yªu cÇu bæ sung gi¶m thiÓu rñi ro ph¸p lý.  Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i: Cã nhiÖm vô huy ®éng vµ thanh to¸n quèc tÕ. Trong n¨m qua, chi nh¸nh ®· më thªm dÞch vô míi: M¸y cµ thÎ , Card, t¹i c¬ së doanh nghiÖp gãp phÇn t¹o nguån ngo¹i tÖ tuy kh«ng lín nh-ng cñng cè quan hÖ vµ ph¸t triÓn dÞch vô gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Còng trong n¨m qua, doanh sè thanh to¸n hµng nhËp khÈu t¨ng, sè L/C ph¸t hµnh qua chi nh¸nh t¨ng 176% so víi n¨m 1999. II. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi trong n-íc vµ thÕ giíi s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2001, chÝnh phñ ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m, gi¶i quyÕt. T×nh h×nh kinh tÕ, tæng s¶n phÈm trong n-íc (GDP) s¸u th¸ng ®Çu n¨m cao nhÊt so víi tèc ®é t¨ng cïng kú cña ba n¨m vÒ tr-íc ( 7,3%), gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng 13,9%, dÞch vô t¨ng 6,9%, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 16,2%. Tuy nhiªn, nh÷ng yÕu kÐm vµ khã kh¨n míi còng béc lé, næi lªn lµ thÞ tr-êng tiªu thô, xuÊt khÈu n«ng s¶n vµ mét sè mÆt hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn nh- cµ phª, cao su ngµy cµng bÞ h¹ gi¸ trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. Cßn vÒ t×nh h×nh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÕ giíi diÔn biÕn ngµy mét phøc t¹p, chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng kh«ng thuËn lîi ®Õn kinh tÕ n-íc ta.Sù suy gi¶m kinh tÕ thÕ giíi, cïng víi c¸c biÖn ph¸p h¹ l·i suÊt , gi¶m gi¸ ®ång tiÒn, t¨ng hµng rµo b¶o hé ¸p dông ë nhiÒu quèc gia, khiÕn cho thÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸ vµ thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi vµo n-íc ta thªm khã kh¨n. Trong bèi c¶nh chunh, ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n nãi riªng vµ hÖ thèng NHCT ViÖt Nam nãi chung trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn, t¨ng tr-ëng tÝch cùc, cô thÓ nh- sau: 1. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Tæng nguån vèn huy ®éng (Bao gåm c¶ VN§ vµ ngo¹i tÖ qui ®æi VN§) ®Õn 30/6/2001 ®¹t 537.659 triÖu ®ång, t¨ng 76,985 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 12,78% so víi ®Çu n¨m, b»ng 129,54% so cïng kú n¨m tr-íc, ®¹t 96,01% so kÕ ho¹ch. 2. C¸c kho¶n ®Çu t- vµ cho vay. MÆc dï 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng M¹i c¹nh tranh khèc liÖt ®Ó l«i khÐo kh¸ch hµng nh-ng ®Çu t- tÝn dông cña Chi nh¸nh vÉn t¨ng tr-ëng æn ®Þnh. C¸c kho¶n ®Çu t- vµ cho vay s¸u th¸ng ®Çu n¨m ®· ®¹t ®-îc môc tiªu t¨ng tr-ëng cña NHCT ViÖt Nam, võa ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, võa ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña Ng©n hµng. C¸c kho¶n ®Çu t- vµ cho vay tÝnh ®Õn 30/6/2001 ®¹t 472.000 triÖu ®ång, t¨ng 119.657 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 21,7% so víi ®Çu n¨m, ®¹t 87,94% so kÕ ho¹ch, b»ng 157,14% so cïng kú n¨m tr-íc. Tæng d- nî cho vay doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®Õn 30/6/2001 ®¹t 479.000 triÖu ®ång t¨ng 127.000 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 23,5% so víi ®Çu n¨m, chiÕm 89,74% trong tæng sè d- nî. Cho vay trung dµi h¹n ®¹t 149.498 triÖu ®ång, t¨ng 65.803 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 95% so víi ®Çu n¨m vµ chiÕm tû träng 25.65% tæng d- nî cho vay vµ c¸c kho¶n ®Çu t-. C«ng t¸c tÝn dông 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®· ®¸p øng môc tiªu ®Ò ra lµ "ph¸t triÓn an toµn vµ hiÖu qu¶". §i liÒn víi môc tiªu t¨ng tr-ëng tÝn dông, Chi nh¸nh thùc hiÖn ph-¬ng ch©m: "tËn t©m - chia sÎ - hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn" ®i ®«i víi "an toµn vµ hiÖu qu¶", d- nî t¨ng tr-ëng liªn tôc nh-ng tËp trung chñ yÕu vµo khu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vùc kinh tÕ Nhµ n-íc, nî qua h¹n khã ®ßi ®-îc Chi nh¸nh tÝch cùc ®«n ®èc, xö lý thu håi vån. Nî qu¸ h¹n ®Õn cuèi th¸ng 6 lµ 1009 triÖu ®ång gi¶m 169 triÖu ®ång, tû lÖ gi¶m 0,1% so víi ®Çu n¨m, chiÕm 0,19% so víi tæng d- nî vµ ®Çu t-. C«ng t¸c ®iÒu hµnh vèn kinh doanh ®-îc quan t©m, ®Þnh møc tån quü. tiÒn göi NHNN võa ®ñ yªu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng võa ®¸p øng nhu cÇu sö dông vèn ®Çu t-, sö dông vèn mét c¸ch triÖt ®Ó, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu vèn. §a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña Ng©n hµng ®ång thêi ®¸p øng c¸c nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-: b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh theo ®óng quy chÕ b¶o l·nh cña Ng©n hµng. Sè d- b¶o l·nh ®Õn 30/6/2001 lµ 14.361 triÖu ®ång, bao gåm 104 mãn b¶o l·nh. 3. Kinh doanh ®èi ngo¹i Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i thêi gian qua gÆp nhiÒu khã kh¨n: nguån ngo¹i tÖ khan hiÕm, tû gi¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, ®Æc biÖt lµ §« la Mü t¨ng liªn tôc, c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng cµng gay g¾t, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ tËp trung vµo môc ®Ých lµ gi÷ v÷ng, cñng cè quan hÖ kinh doanh gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, phôc vô cho t¨ng tr-ëng d- nî vµ hiÖu qu¶ chung cña Chi nh¸nh. Doanh sè mua ngo¹i tÖ s¸u th¸ng ®¹t 13 triÖu USD vµ ngo¹i tÖ kh¸ch qui ®æi b»ng 148% so víi cïng kú n¨m tr-íc, trong ®ã mua cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c lµ 8.4 triÖu USD. Doanh sè b¸n : 11,6 triÖu USD vµ ngo¹i tÖ kh¸ch qui ®æi. NghiÖp vô më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu: ph¸t hµnh h¬n 40 L/C trÞ gi¸ 8,3 triÖu USD vµ ngo¹i tÖ kh¸c qui ®æi, sè mãn b»ng 108% so víi cïng kú n¨m tr-íc, gi¸ trÞ thanh to¸n 5,7 triÖu USD vµ ngo¹i tÖ kh¸c qui ®æi. NghiÖp vô tÝn dông xuÊt khÈu, nhê thu, chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn, thÎ tÝn dông ®-îc duy tr× c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l-îng. Chi tr¶ kiÒu hèi thêi gian qua ®-îc 103 mãn trÞ gi¸ 1.18 triÖu USD vµ c¸c ngo¹i tÖ kh¸c qui ®æib¨ng 30,5% so víi cïng kú n¨m tr-íc vÒ gi¸ trÞ vµ 97,8% vÒ sè mãn. 4. C«ng t¸c TiÒn tÖ - Kho quü. C«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu cña d©n c- vµ tæ chøc kinh tÕ ®-îc phßng TiÒn tÖ - Kho qÜy ®¶m b¶o thu chi kÞp thêi, kh«ng ®Ó x¶y ra tån ®äng ®Ó kh¸ch hµng ph¶i chê ®îi. ViÖc kiÓm ®Õm, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n tiÒn vµ chøng tõ cã gi¸; thu chi an toµn tuyÖt ®èi. Trong thêi gian qua, c¸n bé kiÓm ng©n ®· tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch 86 mãn víi sè tiÒn lµ 46.153.000 ®ång, phßng Qu¶n lý tiÒn göi d©n c-: 74 mãn víi sè tiÒn lµ 63.883.000 ®ång vµ 2.300 USD. 5. C«ng t¸c Tµi chÝnh - KÕ to¸n: C«ng t¸c Tµi chÝnh - KÕ to¸n chÊp hµnh tèt chÕ ®é Ph¸p lÖnh kÕ to¸n quy ®Þnh, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, hîp ph¸p, hîp lÖ, phèi hîp víi nghiÖp vô tÝn dông thu nî, thu l·i kÞp thêi, thùc hiÖn nghiªm chØnh quy chÕ b¶o ®¶m thanh to¸n vµ dù tr÷ b¾t buéc, tiÕt kiÖm chi tiªu theo néi dung vµ kÕ ho¹ch NHCT ViÖt Nam giao. KÕt qu¶ tµi chÝnh tÝnh ®Õn ngµy 30/6/2001: - Tæng thu nhËp: 29.358 triÖu ®ång. - Tæng chi phÝ: 24.389 triÖu ®ång. - Lîi nhuËn: 2.695 triÖu ®ång. 6. C«ng t¸c kiÓm tra. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu " An toµn " trong kinh doanh, ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Chi nh¸nh ngµy cµng ®-îc tiÕn hµnh toµn diÖn h¬n th«ng qua ho¹t ®éng kiÓm so¸t tõ xa vµ c«ng t¸c kiÓm tra t¹i chç. Ho¹t ®éng kiÓm so¸t tõ xa ®-îc thùc hiÖn th-êng xuyªn, hµng ngµy th«ng qua b¶ng c©n ®èi vèn kinh doanh ngµy víi c¸c néi dung: t×nh h×nh t¨ng, gi¶m d- nî cña chi nh¸nh, trong ®ã l-u ý diÔn biÕn nî qu¸ h¹n, d- nî ph¸t siinh hµng ngµycña nh÷ng kh¸ch hµng lín, kiÓm tra møc uû quyÒn ph¸n quyÕt cho vay, b¶o l·nh, tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu an toµn vÒ vèn, qua ®ã kÞp thêi tham m-u gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ h¬n. 7. C«ng t¸c Tæ chøc - Hµnh chÝnh. Cã kÕ ho¹ch, quy ho¹ch s¾p xÕp, bè trÝ c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu nghiÖp vô cña c¸c phßng ban trong c¬ quan. Phèi kÕt hîp víi phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l-¬ng theo hÖ sè l-¬ng kinh doanh cña NHCT ViÖt Nam. Thùc hiÖn viÖc ®iÒu ®éng CBCNV, ChÕ ®é BHXH, BHYT, quyÒn lîi, nghØ chÕ ®é, èm ®au theo nhµ n-íc qui ®Þnh. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé, tham m-u ®Ò xuÊt vµ lËp tê tr×nh më réng m¹ng l-íi huy ®éng tiÕt kiÖm. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phôc vu tèt c¸c héi nghÞ cña Chi nh¸nh, thùc hiÖn b¶o d-ìng ®Þnh kú m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng t¸c v¨n th- b¶o ®¶m bÝ mËt, an toµn. III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. Qu¸ tr×nh ho¹t ho¹t ®éng kinh doanh trªn cho thÊy, mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n do lµ mét Chi nh¸nh Ng©n hµng míi ®-îc thµnh lËp, ®· cã thêi ®iÓm d- nî Ng©n hµng gi¶m xuèng cßn h¬n 200 tû nh-ng tËp thÓ l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng C«ng th-¬ng Thanh Xu©n víi ý chÝ kh«ng mÖt mái, tinh thÇn v÷ng vµng kh«ng lïi b-íc tr-íc khã kh¨n phÊn ®Êu hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu ®-îc NGCT ViÖt Nam giao vµ c¸c chØ tiªu do §¹i héi §¶ng bé, §¹i héi CNVC ®Ò ra. Gi÷ g×n ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong l·nh ®¹o, trong quan hÖ víi §¶ng vµ tæ chøc ®oµn thÓ, x©y dùng ®-îc phong trµo thi ®ua s«i næi, thùc hiÖn ®-îc chñ tr-¬ng æn ®Þnh ®êi sèng, tõng b-íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. Song bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n còng kh«ng tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt, vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc: ‫ ٭‬Sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nghiÖp vô v-íng m¾c cßn bÞ ®éng, thiÕu khoa häc. ‫ ٭‬NghiÖp vô tÝn dông: Mét vµi tr-êng hîp hå s¬ tÝn dông cßn ch-a ®¶m b¶o ®ñ c¸c yÕu tè ph¸p lý, kiÓm so¸t sau míi dõng ë møc môc ®Ých sö dông vèn, ch-a mang tÝnh bao qu¸t t×nh h×nhho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. ‫ ٭‬NghiÖp vô kÕ to¸n: Ch-a thùc hiÖn tÝnh l·i treo hµng th¸ng ®èi víi cho vay t- nh©n. ‫ ٭‬NghiÖp vô kiÓm tra: Cßn thiÕu c¸n bé kiÓm tra chuyªn tr¸ch cho tõng m¶ng nghiÖp vô nªn ch-a kiÓm tra ®-îc hÕt hå s¬ kh¸ch hµng vay vèn. ‫ ٭‬Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé ch-a ®Òu. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ¸p dông t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. HiÖn nay, Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt sau: - Uû nhiÖm chi chuyÓn tiÒn. - Uû nhiÖm thu. - SÐc. - Ng©n phiÕu thanh to¸n. Th«ng qua kÕt qu¶ kinh doanh s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2000 vµ s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2001, em xin tr×nh bµy t×nh h×nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n qua c¸c biªñ sau: 2.1. Thùc tr¹ng thanh to¸n b»ng SÐc: T×nh h×nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2000 vµ 2001 cho thÊy khèi l-îng thanh to¸n b»ng SÐc chiÕm mét tû träng rÊt nhá trong tæng sè TTKDTM. S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2000, sè mãn thanh to¸n lµ 693 mãn chiÕm 7,7%, tæng sè mãn TTKDTM vµ ®¹t doanh sè 35.212 triÖu ®ång chiÕm 1,54% trong tæng doanh sè TTKDTM. Sang n¨m 2001, sè mãn thanh to¸n lµ 2.520 mãn chiÕm 10,5% tæng sè TTKDTM. Víi nh÷ng con sè trªn cho thÊy t×nh h×nh thanh to¸n b»ng sÐc cña Chi nh¸nh qua 2 n¨m t-¬ng ®èi æn ®Þnh. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng sÐc lu«n ®øng thø 3 c¶ vÒ sè mãn vµ doanh sè thanh to¸n. Trªn thùc tÕ, viÖc gi÷ sÐc an toµn h¬n gi÷ tiÒn vµ thuËn lîi trong thanh to¸n. 2.1.1. Thùc tr¹ng thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn kho¶n : Hµng ngµy, cã rÊt nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n ®Õn chi nh¸nh ®Ó thanh to¸n sÐc. Muèn ®-îc chi nh¸nh thanh to¸n sè tiÒn trªn c¸c tê sÐc trªn, ng-êi thô h-ëng lËp hai liªn b¶ng kª nép SÐc theo tõng ng©n hµng phôc vô bªn tr¶ tiÒn ®Ó nép vµo Ng©n hµng n¬i m×nh më tµi kho¶n hoÆc n¬i bªn tr¶ tiÒn më tµi kho¶n. NÕu bªn tr¶ tiÒn vµ bªn thô h-ëng ®Òu më tµi kho¶n t¹i ®©y th× kÕ to¸n ghi sæ nh- sau: 20
- Xem thêm -