Tài liệu Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu thăng long

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty cÇu i th¨ng long 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi giíi thiÖu C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghhiÖp. Nã cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp.TiÒn l­¬ng lµ mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt quan träng, lµ mét bé phËn cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh­ng l¹i lµ nguån thu chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng. C¸c ®Æc ®iÓm trªn ®ßi hái khi tæ chøc c«ng t¸c tiÒn l­¬ng doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng V× vËy, trong doanh nghiÖp viÖc x©y dùng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng, quü l­¬ng, ®Þnh møc l­¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng phï hîp ®¶m b¶o sù ph©n phèi c«ng b»ng cho mäi ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, lµm cho tiÒn l­¬ng thùc sù lµ ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, kh«ng ngõng ®¶m b¶o c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä lµ mét viÖc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Trªn c¬ së lý luËn trªn vµ thùc tÕ thu thËp ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cÇu Th¨ng Long I em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long ” Víi môc ®Ých dïng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiÒn l­¬ng, em ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty cÇu Th¨ng Long I, tõ ®ã t×m ra nh÷ng mÆt cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cã hiÖu qu¶. Bè côc ®Ò tµi cã ba phÇn: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch­¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp I. B¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng: 1. Mét sè kh¸i niªm vÒ tiÒn l­¬ng: Cïng víi c¸c thêi kú vµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kinh tÕ kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng ®­îc quan niÖm theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng søc lao ®éng ®­îc nh×n nhËn lµ mét thø hµng ho¸ ®Æc biÖt vµ do ®ã tiÒn l­¬ng chÝnh lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng, lµ kho¶n tiÒn mµ ng­êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng­êi lao ®éng tu©n theo c¸c quy luËt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. MÆc dï, tiÒn l­¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng dï ph¶i tu©n theo c¸c quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu (v× tiÒn l­¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng) ... ®Æc biÖt cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p nh­ng quyÕt ®Þnh nhÊt vÉn ph¶i lµ quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l­¬ng ë mét sè n­íc dïng ®Ó chØ mäi kho¶n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. ë NhËt B¶n hay §µi loan, tiÒn l­¬ng chØ mäi kho¶n thï lao mµ c«ng nh©n nhËn ®­îc do viÖc lµm; bÊt luËn lµ dïng tiÒn l­¬ng, l­¬ng bæng, phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng, tiÒn th­ëng, tiÒn chia l·i hoÆc nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau ®Òu lµ kho¶n tiÒn mµ ng­êi sö dông lao ®éng chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng.Theo tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO) tiÒn l­¬ng lµ sù tr¶ c«ng hoÆc thu nhËp; bÊt luËn dïng danh nghÜa nh­ thÕ nµo, mµ cã thÓ biÓu hiÖn b»ng tiÒn vµ ®­îc Ên ®Þnh b»ng tho¶ thuËn gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng cho mét c«ng viÖc ®· thùc hiÖn hay sÏ ph¶i thùc hiÖn. TÊt c¶ c¸c kh¸i niÖm trªn ®Òu mang mét néi dung tiÒn l­¬ng lµ yÕu tè chi phÝ cña ng­êi sö dông lao ®éng vµ lµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giê ®©y, víi viÖc ¸p dông qu¶n trÞ nh©n lùc b¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng ®· thay ®æi, quan hÖ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ®· cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n. TiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn vµ ®­îc tr¶ theo n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. " TiÒn l­¬ng ®­îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc tõ ng­êi sö dông lao ®éng cña hä thanh to¸n l¹i t­¬ng øng víi sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng mµ hä ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i cho x· héi." Theo kh¸i niÖm trªn th× tiÒn l­¬ng kh«ng ®¬n thuÇn lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng, nã ®· chØ ra râ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ®· thay ®æi chuyÓn tõ h×nh thøc bãc lét mua hµng ho¸ sang quan hÖ hîp t¸c song ph­¬ng hai bªn cïng cã lîi. TiÒn l­¬ng kh«ng nh÷ng chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng hay luËt ph¸p quèc gia mµ cßn ®­îc ph©n phèi theo n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. 2. C¸c yªu cÇu vµ chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng: 2.1 Nh÷ng yªu cÇu trong tæ chøc tiÒn l­¬ng: Khi tæ chøc tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: Mét lµ: §¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. §©y lµ mét yªu cÇu quan träng nh»m thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng vai trß cña tiÒn l­¬ng. Yªu cÇu nµy ®Æt ra tiÒn l­¬ng cÇn ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu cña ng­ßi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, tiÒn l­¬ng ph¶i lµ kho¶n thu nhËp chÝnh æn ®Þnh th­êng xuyªn l©u dµi. Mét phÇn ®ñ ®Ó hä chi tr¶ nh÷ng chi phÝ sinh ho¹t t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng mét phÇn dïng cho n©ng cao chÊt l­îng ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn. §¶m b¶o ®­îc cho ng­êi lao ®éng h¨ng say chó t©m vµo c«ng viÖc tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m thÊp chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh cho doanh nghiÖp. Muèn vËy khi tr¶ l­¬ng doanh nghiÖp cßn cÇn ph¶i chó ý ®Õn tiÒn 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l­¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng v× ®«i khi tiÒn l­¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ cã kho¶ng c¸ch xa rêi nhau. TiÒn l­¬ng danh nghÜa cã thÓ lµ cao nh­ng trªn thùc tÕ vÉn kh«ng ®ñ chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng nu«i sèng b¶n th©n, t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng (tiÒn l­¬ng thùc tÕ qu¸ thÊp) vµ ng­îc l¹i. Hai lµ: Lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng n©ng cao. TiÒn l­¬ng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng, t¹o c¬ së n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Yªu cÇu nµy ®Æt ra nh»m ph¸t huy hÕt t¸c dông cña c«ng cô tiÒn l­¬ng lµ ®ßn bÈy vËt chÊt cña doanh nghiÖp nã lu«n lu«n ph¶i lµ ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng v­¬n tíi thu nhËp cao h¬n.MÆt kh¸c ®©y còng lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi sù ph¸t triÓn n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña ng­ßi lao ®éng. Ba lµ: §¶m b¶o tÝnh ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ hiÓu tÝnh c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi ng­êi lao ®éng. Mét h×nh thøc tiÒn l­¬ng ®¬n gi¶n râ rµng dÔ hiÓu cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ®éng c¬ vµ th¸i ®é lµm viÖc cña ng­ßi lao ®éng, ®ång thêi lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý, nhÊt lµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp. 2.2 Chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng:  Chøc n¨ng ®ßn bÈy cho doanh nghiÖp: TiÒn l­¬ng lµ ®éng lùc kÝch thÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng hiÖu qu¶ nhÊt. Bëi v× tiÒn l­¬ng g¾n liÒn quyÒn lîi thiÕt thùc nhÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng, nã kh«ng chØ tho¶ m·n vÒ nhu cÇu vÒ vËt chÊt ®èi mµ cßn mang ý nghÜa kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña ng­ßi lao ®éng trong doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy khi tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng, c«ng t¸c tr¶ l­¬ng cña doanh nghiÖp c«ng b»ng, râ rµng sÏ t¹o ra ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc t¨ng lªn. Khi cã lîi nhuËn cao nguån phóc lîi trong doanh 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghiÖp dµnh cho ng­êi lao ®éng nhiÒu h¬n, nã lµ phÇn bæ sung cho tiÒn l­¬ng lµm t¨ng thu nhËp vµ lîi Ých cho hä vµ gia ®×nh hä t¹o ra ®éng lùc lao ®éng t¨ng kh¶ n¨ng g¾n kÕt lµm viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, xo¸ bá sù ng¨n c¸ch gi÷a nh÷ng ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng tÊt c¶ h­íng tíi môc tiªu cña doanh nghiÖp ®­a sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lªn hµng ®Çu.  Chøc n¨ng kÝch thÝch ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng: Khi x©y dùng c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu nµy vµ ®ång thêi ®©y còng chÝnh lµ chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng. §éng lùc cao nhÊt trong c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng chÝnh lµ thu nhËp (tiÒn l­¬ng) v× vËy ®Ó cã thÓ khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng chØ cã thÓ lµ tiÒn l­¬ng míi ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nµy. MÆt kh¸c, h×nh thøc qu¶n trÞ ngµy nay ®­îc ¸p dông phæ biÕn lµ biÖn ph¸p kinh tÕ nªn tiÒn l­¬ng cµng ph¸t huy ®­îc hÕt chøc n¨ng cña m×nh t¹o ra ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.  Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt lao ®éng: TiÒn l­¬ng lµ thu nhËp chÝnh cña ng­êi lao ®éng, cã thÓ nãi ®©y chÝnh lµ nguån nu«i sèng ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, v× vËy tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nµy cña tiÒn l­¬ng gióp doanh nghiÖp cã nguån lao ®éng æn ®Þnh ®¹t n¨ng suÊt cao. 3. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n tæ chøc thùc hiÖn tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp: Nguyªn t¾c 1: Tr¶ l­¬ng ngang nhau cho nh÷ng lao ®éng nh­ nhau trong doanh nghiÖp: §©y lµ nguyªn t¾c ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, tr¸nh sù bÊt b×nh ®¼ng trong c«ng t¸c tr¶ l­¬ng. Nguyªn t¾c nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng vµ c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c 2: §¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n tiÒn l­¬ng b×nh qu©n: Trong doanh nghiÖp tiÒn l­¬ng lµ yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh; nguyªn t¾c nµy ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c sö dông 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tiÒn l­¬ng lµm ®ßn bÈy, thÓ hiÖn lªn hiÖu qu¶ trong sö dông chi phÝ cña doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c 3: Ph©n phèi theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái doanh nghiÖp tr¸nh t×nh tr¹ng x©y dùng c¸c h×nh thøc l­¬ng ph©n phèi b×nh qu©n, v× nh­ thÕ sÏ t¹o ra sù û l¹i vµ søc ú cña ng­ßi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c 4: §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. Nguyªn t¾c nµy lµm c¨n cø cho doanh nghiÖp x©y dùng tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng c«ng b»ng hîp lý trong doanh nghiÖp. Nh»m ®¶m b¶o cho c«ng nh©n yªn t©m trong s¶n xuÊt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc khã kh¨n, m«i tr­êng ®éc h¹i ... II. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng: Ngµy nay trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty do cã sù kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nªn c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng th­êng ¸p dông kh«ng gièng nhau. Th­êng th× cã hai h×nh thøc ®­îc ¸p dông lµ : - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. 1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®­îc ¸p dông trong c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm lµ tiÒn l­¬ng mµ c«ng nh©n nhËn ®­îc phô thuéc vµo ®¬n gi¸ cña s¶n phÈm vµ sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo ®óng chÊt l­îng. C«ng thøc : L = §*Q Trong ®ã : 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. L : TiÒn l­¬ng nhËn ®­îc. § : §¬n gi¸ s¶n phÈm. Q : Khèi l­îng s¶n phÈm. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã ý nghÜa : - H×nh thøc nµy qu¸n triÖt nguyªn t¾c tr¶ l­¬ng ph©n phèi theo quy luËt lao ®éng , tiÒn l­¬ng ng­êi lao ®éng nh©n ®­îc phô thuéc vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh tõ ®ã kÝch thÝch m¹nh mÏ ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã t¸c dông trùc tiÕp khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tÝch luü kinh nghiÖm, rÌn luyÖn kü n¨ng t¨ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o lµm viÖc vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã nghÜa to lín trong viÖc n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao tÝnh tù chñ, chñ ®éng trong c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. §Ó ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn : - Ph¶i cã hÖ thèng møc lao ®éng ®­îc x©y dùng cã c¨n cø khoa häc ( møc ®­îc x©y dùng th«ng qua c¸c ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t nh­ bÊm giê, chôp ¶nh c¸c b­íc c«ng viÖc ®Ó cã ®­îc l­îng thêi gian hao phÝ chÝnh x¸c cña tõng b­íc c«ng viÖc ) ®¶m b¶o tÝnh trung b×nh tiªn tiÕn cña hÖ thèng møc lao ®éng. - Ph¶i tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc tèt, gãp phÇn h¹n chÕ tèi ®a l­îng thêi gian lµm hao phÝ kh«ng cÇn thiÕt, gióp ng­êi lao ®éng cã ®ñ ®iÒu kiÖn hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. - Ph¶i cã chÕ ®é kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm ®­îc kÞp thêi bëi v× l­¬ng cña c«ng nh©n phô thuéc rÊt lín vµo sè l­îng s¶n phÈm xuÊt ra ®óng quy c¸ch chÊt l­îng.Gi¸o dôc tèt ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng ®Ó hä võa phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng thu nhËp, nh­ng võa ph¶i ®¶m b¶o chÊt 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l­îng s¶n phÈm ®ång thêi tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, sö dông hiÖu qu¶ m¸y mãc trang thiÕt bÞ . Cã nhiÒu chÕ ®é tr¶ l­¬ng s¶n phÈm kh¸c nhau, bao gåm : 1.1 H×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n : Trong chÕ ®é nµy, ®¬n gi¸ ®­îc theo c«ng thøc : § = Lcv / Q Vµ hoÆc § = L*T Lsp = § * Q Trong ®ã : § : lµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét s¶n phÈm . Lcv : L­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc. Q : Møc s¶n l­îng cña c«ng nh©n trong kú. T : Møc thêi gian hoµn thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. LSP : TiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®­îc nhËn trong kú. §èi t­îng ¸p dông: H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông trong ®iÒu kiÖn lao ®éng mang tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi, cã ®Þnh møc, kiÓm tra vµ nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch cô thÓ vµ riªng biÖt c¨n cø vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm theo yªu cÇu kü thuËt.thùc tÕ mµ hä hoµn thµnh. - ¦u ®iÓm : Mèi quan hÖ gi÷a tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n nhËn ®­îc vµ kÕt qu¶ lao ®éng thÓ hiÖn râ rµng, kÝch thÝch c«ng nh©n n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ.ChÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy dÔ hiÓu dÔ tÝnh to¸n. - Nh­îc ®iÓm : Ng­êi lao ®éng ch¹y theo sè l­îng mµ kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Ng­êi lao ®éng Ýt quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm vËt t­ nguyªn liÖu hay sö dông hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt nÕu nh­ kh«ng cã qui ®Þnh cô thÓ. 1.2 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh nh­ sau: - NÕu tæ hoµn thµnh nhiÒu s¶n phÈm trong kú: §G = N * LCB / Qo 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - NÕu tæ hoµn thµnh mét s¶n phÈm trong kú: §G = LCB * To Trong ®ã : §G : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tr¶ cho tæ s¶n xuÊt trong kú. Qo : Møc s¶n l­îng cña c¶ tæ s¶n xuÊt. LCB : TiÒn l­¬ng cÊp bËc cña c«ng nh©n. N: Sè c«ng nh©n trong tæ. To: Møc thêi gian cña c¶ tæ. §èi t­îng ¸p dông : ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã mét tËp thÓ ng­êi míi cã thÓ hoµn thµnh ®­îc. ViÖc chia l­¬ng cho tõng c¸ nh©n trong tæ còng rÊt quan träng trong h×nh thøc nµy. Cã hai ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc ¸p dông ®ã lµ dïng hÖ sè ®iÒu chØnh vµ ph­¬ng ph¸p dïng giê - hÖ sè TiÒn l­¬ng thùc tÕ tÝnh nh­ sau : L1 = §G * Qo ( L1 : TiÒn l­¬ng thùc tÕ tæ nhËn ®­îc. ) - ¦u ®iÓm : H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ khuyÕn khÝch ®­îc c«ng nh©n trong tæ n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm tinh thÇn hîp t¸c, gióp ®ì lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc, lµm viÖc theo m« h×nh phèi hîp vµ tù qu¶n. - Nh­îc ®iÓm : Kh«ng khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt c¸ nh©n v× kÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi c«ng nh©n kh«ng trùc tiÕp quyÕt ®Þnh ®Õn tiÒn l­¬ng cña hä. 1.3 ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp : § = Lcv / M * Q Trong ®ã : §G : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n phô, phô trî... Lcv : L­¬ng cÊp bËc cña c«ng nh©n phô M : Sè m¸y mãc mµ c«ng nh©n ®ã phôc vô 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Q : Møc s¶n l­¬ng cña c«ng nh©n chÝnh §èi t­îng ¸p dông : H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ chØ ¸p dông cho c«ng nh©n phôc vô s¶n xuÊt. C«ng viÖc cña hä ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ®¹t vµ v­ît møc cña c«ng nh©n chÝnh thøc h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm. NhiÖm vô vµ thµnh tÝch cña hä g¾n liÒn víi nhiÖm vô vµ thµnh tÝch c«ng nh©n ®øng m¸y. Khi thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy x¶y ra hai tr­êng hîp vµ c¸ch gi¶i quyÕt nh­ sau : - NÕu b¶n th©n c«ng viÖc phôc vô cã sai lÇm lµm cho c«ng nh©n chÝnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm háng, hµng xÊu th× c«ng nh©n phôc vô h­ëng theo chÕ dé tr¶ l­¬ng khi lµm ra hµng háng hµng xÊu song vÉn ®¶m b¶o Ýt nhÊt b»ng møc l­¬ng cÊp bËc cña ng­êi ®ã. - NÕu c«ng nh©n ®øng m¸y kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc s¶n l­îng th× tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n phôc vô sÏ kh«ng tÝnh theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm gi¸n tiÕp mµ theo l­¬ng cÊp bËc cña hä. ¦u ®iÓm : chÕ ®é tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp khuyÕn khÝch c«ng nh©n phô phôc vô tèt h¬n cho ng­êi c«ng nh©n chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cho c«ng nh©n chÝnh. 1.4 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng : Thùc chÊt cña h×nh thøc nµy lµ dïng tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng thùc hiÖn v­ît chØ tiªu ®Æt ra. TiÒn l­¬ng nhËn ®­îc bao gåm 2 bé phËn : Mét bé phËn lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh, mét bé phËn lµ tiÒn th­ëng theo % sè tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. Lcn = Lsp + L(m + h)/ 100 Trong ®ã : Lsp : tiÒn l­¬ng s¶n phÈm theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h : % v­ît chØ tiªu th­ëng m : tû lÖ th­ëng tÝnh cho 1% v­ît chØ tiªu th­ëng - ¦u ®iÓm : ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng quan t©m tíi sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm, khuyÕn khÝch hä quan t©m tíi c¸c chØ tiªu kh¸c nh­ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm vËt t­, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 1.5 ChÕ ®é tr¶ l­¬ng s¶n phÈm lòy tiÕn : Thùc ra theo chÕ ®é nµy tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n bao gåm hai bé phËn : - TiÒn l­¬ng s¶n phÈm c¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra víi ®¬n gi¸ cè ®Þnh. - TiÒn l­¬ng phô thuéc vµo sè l­¬ng s¶n phÈm t¨ng thªm theo gi¸ phô thuéc vµo møc ®é t¨ng s¶n phÈm : møc ®é t¨ng s¶n phÈm cµng cao th× ®¬n gi¸ cµng cao. - §èi t­îng ¸p dông : ë nh÷ng kh©u yÕu cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt hoÆc lµ mét kh©u quan träng nhÊt cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®Õn toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ã. Nh­îc ®iÓm chñ yÕu cña h×nh thøc nµy lµ lµm cho tèc ®é cña n¨ng suÊt lao ®éng thÊp h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng. VËy nªn ng­êi ta chØ ¸p dông h×nh thøc nµy trong ph¹m vi hÑp, thêi gian ng¾n. TiÒn l­¬ng ng­êi c«ng nh©n nhËn ®­îc lµ : Lcn = § * Q1 + ( Q1 - Q0 )* K * § Trong ®ã : K : tû lÖ t¨ng ®¬n gi¸ hîp lý Q1, Q0 : s¶n l­îng thùc tÕ kÕ ho¹ch § : §¬n gi¸ cè ®Þnh K = dct * tc / d1 Trong ®ã : 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dct : tû träng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. tc : tû lÖ sè tiÒn tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp cè ®Þnh dïng ®Ó t¨ng ®¬n gi¸. d1 : tû träng cña tiÒn c«ng mµ c«ng nh©n s¶n xuÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm khi hoµn thµnh v­ît møc s¶n l­îng 100% 1.6 H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo c«ng viÖc : Th­êng ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc giao theo tõng chi tiÕt, bé phËn th× sÏ kh«ng cã lîi mµ ph¶i giao toµn bé khèi l­îng c«ng viÖc cho c«ng nh©n hoµn thµnh trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. VËy ®Æc ®iÓm vÒ l­¬ng kho¸n lµ ngoµi qui ®Þnh vÒ sè l­îng, chÊt l­îng c«ng viÖc mµ cßn cã qui ®Þnh vÒ thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc c«ng viÖc ®ã. §èi t­îng cña chÕ ®é l­¬ng kho¸n cã thÓ lµ c¸ nh©n tËp thÓ, cã thÓ kho¸n theo tõng c«ng viÖc hoÆc mét sè c«ng viÖc cã khèi l­îng lín. TiÒn l­¬ng sÏ ®­îc tr¶ theo sè l­îng mµ c«ng nh©n hoµn thµnh ghi trong phiÕu giao kho¸n. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy chñ yÕu ¸p dông trong x©y dùng c¬ b¶n, n«ng nghiÖp. Trong c«ng nghiÖp nã chØ ®­îc ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc ®ét xuÊt nh­ söa ch÷a, th¸o l¾p nhanh mét sè thiÕt bÞ ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tïy theo tõng ®èi t­îng cña l­¬ng kho¸n : - NÕu ®èi t­îng nhËn kho¸n lµ c¸ nh©n lµ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ nh­ h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n, tiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ b»ng ®¬n gi¸ nh©n víi khèi l­îng c«ng viÖc. - NÕu ®èi t­îng nhËn kho¸n lµ tËp thÓ th× viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ nh­ h×nh thøc tr¶ l­¬ng tËp thÓ vµ sau ®ã sÏ ph©n phèi cho tõng ng­êi phô thuéc vµo sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng cña hä. - ChÕ ®é l­¬ng kho¸n khuyÕn khÝch ng­êi c«ng nh©n hoµn thµnh nhiÖm vô tr­íc thêi h¹n, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc th«ng qua hîp ®ång giao kho¸n. 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian : H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian chñ yÕu ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý, cßn c«ng nh©n s¶n xuÊt chØ ¸p dông ë bé phËn lao ®éng b»ng m¸y mãc lµ chñ yÕu hoÆc nh÷ng c«ng viÖc mµ kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÝnh x¸c ®­îc, hoÆc còng do tÝnh chÊt cña s¶n xuÊt nªn nÕu thùc hiÖn ®­îc viÖc tr¶ c«ng theo s¶n phÈm sÏ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. MÆc dï vËy h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy vÉn ph¶i tu©n theo quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh. Nh×n chung th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã nhiÒu nh­îc ®iÓm h¬n h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm v× nã ch­a g¾n thu nhËp víi kÕt qu¶ cña ng­êi lao ®éng mµ hä ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian lµm viÖc. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian gåm : - H×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian cã th­ëng - H×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian ®¬n gi¶n 2.1 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng : Theo chÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy ng­êi c«ng nh©n nhËn ®­îc gåm : mét phÇn th«ng qua tiÒn l­¬ng ®¬n gi¶n, phÇn cßn l¹i lµ tiÒn th­ëng. ChÕ ®é nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho c«ng nh©n phô lµm c¸c c«ng viÖc phôc vô nh­ söa ch÷a, ®iÒu chØnh hoÆc c«ng nh©n chÝnh lµm nh÷ng kh©u ®ßi hái tr×nh ®é c¬ khÝ hãa cao. L­¬ng thêi gian cã th­ëng lµ h×nh thøc chuyÓn hãa cña l­¬ng thêi gian vµ l­¬ng s¶n phÈm ®Ó kh¾c phôc dÇn nh÷ng nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian. TÝnh l­¬ng b»ng c¸ch lÊy l­¬ng tr¶ theo thêi gian ®¬n gi¶n nh©n víi thêi gian lµm viÖc thùc tÕ sau ®ã céng víi tiÒn th­ëng. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy ph¶n ¸nh ®­îc tr×nh ®é thµnh th¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, g¾n víi thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ng­êi th«ng qua chØ tiªu xÐt 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th­ëng ®· ®¹t ®­îc. V× vËy nã khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña m×nh. 2.2 ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n : ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy lµ chÕ ®é mµ tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc cña mçi c«ng nh©n do møc l­¬ng cÊp bËc cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ nhiÒu hay Ýt quyÕt ®Þnh. C«ng thøc tÝnh : L = S * Ttt Trong ®ã : L : tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc S : møc l­¬ng cÊp bËc Ttt : thêi gian thùc tÕ §èi t­îng ¸p dông : ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc khã x¸c ®Þnh møc l­¬ng lao ®éng chÝnh x¸c hoÆc nh÷ng c«ng viÖc mµ ng­êi ta chØ quan t©m ®Õn chØ tiªu chÊt l­îng. Ta cã thÓ ¸p dông 3 lo¹i sau ®©y : - TiÒn l­¬ng giê = suÊt l­¬ng cÊp bËc giê x sè giê lµm viÖc thùc tÕ - TiÒn l­¬ng ngµy = suÊt l­¬ng cÊp bËc ngµy x sè ngµy lµm viÖc trong thùc tÕ - TiÒn l­¬ng th¸ng = møc l­¬ng cÊp bËc th¸ng ¦u ®iÓm cña h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy lµ ®¬n gi¶n, tÝnh ton¸ nhanh nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ chÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy mang tÝnh chÊt b×nh qu©n, kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc c«ng nh©n sö dông thêi gian lµm viÖc hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. 3.H×nh thøc kho¸n thu nhËp. Doanh nghiÖp thùc hiÖn kho¸n thu nhËp cho ng­¬× lao ®éng, quan niÖm thu nhËp mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ mét bé phËn n»m trong 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tæng thu nhËp chung cña doanh nghiÖp. §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy, tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ lµ mét néi dung ph©n phèi thu nhËp cña doanh nghiÖp. Th«ng qua ®¹i héi c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp tho¶ thuËn tr­íc tØ lÖ thu nhËp dïng ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. V× vËy quü tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng phô thuéc vµo thu nhËp thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Trong truêng hîp nµy thêi gian vµ kÕt qu¶ cña tõng ng­êi lao ®éng chØ lµ c¨n cø ph©n chia tæng quü l­¬ng cho tõng ng­êi lao ®éng . H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy b¾t buéc ng­êi lao ®éng kh«ng chØ quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cña b¶n th©n m×nh mµ cßn ph¶i quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã nã ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tËp thÓ trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ng­êi lao ®éng chØ yªn t©m víi h×nh thøc tr¶ nµy khi hä cã thÈm quyÒn trong viÖc kiÓm tra kÕt qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho nªn h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy thÝch øng nhÊt víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn mµ cæ ®«ng chñ yÕu lµ c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp. iii. Qòy l­¬ng vµ qu¶n lý qòy l­¬ng : 1. Quü l­¬ng vµ thµnh phÇn cña qòy l­¬ng : Quü l­¬ng lµ tæng sè tiÒn mµ doanh nghiÖp hay mét ®¬n vÞ kinh tÕ dïng sè tiÒn nµy ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Quü l­¬ng nµy do doanh nghiÖp tù qu¶n lý vµ sö dông. Quü tiÒn l­¬ng bao gåm : + TiÒn l­¬ng c¬ b¶n theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c«ng ty ( cßn gäi lµ tiÒn l­¬ng cÊp bËc hay lµ tiÒn l­¬ng cè ®Þnh) + TiÒn l­¬ng biÕn ®æi gåm: c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn th­ëng...mang tÝnh chÊt l­¬ng. 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thµnh phÇn cña quü l­¬ng dùa theo nh÷ng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c¨n cø vµo c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty, bao gåm: - TiÒn l­¬ng th¸ng, tiÒn l­¬ng ngµy, theo hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng cña Nhµ n­íc. - TiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm. - TiÒn l­¬ng c«ng nhËt tr¶ cho nh÷ng ng­êi lµm viÖc theo hîp ®ång. - TiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸n bé, c«ng nh©n khi s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®óng quy ®Þnh. - TiÒn l­¬ng tr¶ cho nh÷ng ng­êi c«ng nh©n viªn chøc trong thêi gian ®iÒu ®éng c«ng t¸c hoÆc ®i lµm nghÜa vô qu©n sù cña Nhµ n­íc vµ x· héi. - TiÒn l­¬ng tr¶ cho nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nghØ phÐp ®Þnh kú hoÆc nghØ phÐp vÒ viÖc riªng t­ trong ph¹m vi chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. - C¸c lo¹i tiÒn l­¬ng cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn - Phô cÊp d¹y nghÒ trong s¶n xuÊt cho c¸c tæ tr­ëng s¶n xuÊt. - Phô cÊp th©m niªn nghÒ nghiÖp - Phô cÊp cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c khoa häc cã tµi n¨ng. - Phô cÊp khu vùc. - C¸c kho¶n phô cÊp kh¸c ®­îc ghi trong quü l­¬ng. CÇn cã nh÷ng ph©n biÖt kh¸c nhau sau ®©y vÒ quü tiÒn l­¬ng : + Quü tiÒn l­¬ng theo kÕ ho¹ch Lµ tæng sè tiÒn l­¬ng dù tÝnh theo l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thuéc quü l­¬ng dïng ®Ó tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng khi ng­êi lao ®éng hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng. + Quü tiÒn l­¬ng b¸o c¸o Lµ tæng sè tiÒn thùc tÕ ®· chi trong ®ã cã nh÷ng kho¶n ®­îc lËp kÕ ho¹ch nh­ng kh«ng ph¶i chi cho nh÷ng thiÕu sãt trong tæ chøc s¶n xuÊt hoÆc kh«ng cã 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong kÕ nh­ng ph¶i chi vµ sè tiÒn tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh«ng b×nh th­êng nh­ng khi lËp kÕ ho¹ch kh«ng tÝnh ®Õn. 2. Qu¶n lý quü l­¬ng : Qu¶n lý quü l­¬ng lµ viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông quü tiÒn l­¬ng trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. - Ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông quü tiÒn l­¬ng trong tõng doanh nghiÖp nh»m : + Thóc ®Èy sö dông hîp lý tiÕt kiÖm quü l­¬ng, ph¸t hiÖn nh÷ng m¾t mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c chØ tiªu s¶n l­îng vµ chØ tiªu l­¬ng ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. + Gãp phÇn cñng cè chÕ ®é h¹ch to¸n, thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X¸c ®Þnh møc tiÕt kiÖm ( hoÆc v­ît chi ) tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi. - Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ¶nh h­ëng ®Õn sù thay ®æi ®Õn quü tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch sù thay ®æi sè ng­êi lµm viÖc trong doanh nghiÖp. - Ph©n tÝch sù thay ®æi cña tiÒn l­¬ng b×nh qu©n. - TiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. - TiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé qu¶n lý. 3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh quü l­¬ng cña doanh nghiÖp : 3.1 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng : - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng : * §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c th«ng sè a, b, c c«ng viÖc d­íi ®©y : a : TiÒn l­¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm ë c¸c nguyªn c«ng, c«ng ®o¹n trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ( c¸ nh©n hay tæ ®éi ) bao gåm c¸c tham sè 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + HÖ sè vµ møc l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc + §Þnh møc lao ®éng ( ®Þnh møc s¶n l­îng, ®Þnh møc thêi gian) + HÖ sè vµ møc phô cÊp l­¬ng c¸c lo¹i theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc( nÕu cã) bao gåm : phô cÊp khu vùc, phô cÊp ®éc h¹i nguy hiÓm, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp lµm ®ªm, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®¾t ®á vµ phô cÊp l­u ®éng. b : TiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian cho c«ng nh©n chÝnh vµ phô trî ë nh÷ng kh©u cßn l¹i trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n phÈm nh­ng kh«ng cã ®iÒu kiÖn tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, ®­îc ph©n bæ cho ®¬n vÞ s¶n phÈm bao gåm c¸c tham sè : + HÖ sè vµ møc l­¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc ®­îc x¸c ®Þnh ë mçi kh©u c«ng viÖc. + §Þnh møc thêi gian ë mçi kh©u c«ng viÖc. + HÖ sè vµ møc phô cÊp l­¬ng c¸c lo¹i nh­ ®iÓm a ( nÕu cã ) c : TiÒn l­¬ng cña viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô thõa hµnh phôc vô vµ tiÒn l­¬ng chøc vô vµ phô cÊp chøc vô cña lao ®éng qu¶n lý ®­îc ph©n bæ cho ®¬n vÞ s¶n phÈm bao gåm c¸c tham sè : + HÖ sè vµ møc l­¬ng b×nh qu©n cña viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô, tiÒn l­¬ng chøc vô. + §Þnh møc lao ®éng cña viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô. + HÖ sè vµ møc phô cÊp c¸c lo¹i nh­ ®iÓm a, kÓ c¶ phô cÊp chøc vô ( nÕu cã ) * §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : VkÕ ho¹ch Ktl = Tæng doanh thu kÕ ho¹ch - Tæng chi phÝ kÕ ho¹ch ( kh«ng cã tiÒn l­¬ng ) 20
- Xem thêm -