Tài liệu “ hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân viên lễ tân tại khách sạn crowne plaza west hanoi

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

i L Trong – – Đ . ộ y 03 tháng 05 ă S M 2013 ii L ............................................................................................................................ i ................................................................................................................................. ii ..................................................................................................... iv Ồ ............................................................................................ iv DANH ................................................................................................... v M .................................................................................................................................... 1 2. ục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài ............................................................................. 2 3. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................................. 3 4. ình hình nghiên cứu ........................................................................................................... 3 4.1. Nghiên cứu trong nước ...................................................................................................... 3 4.2. Nghiên cứu nước ngoài ...................................................................................................... 4 4.3. Nhận xét chung .................................................................................................................. 4 5. Kết cấu khóa luận gồm 3 chương ........................................................................................ 4 K ............................................................................................... 5 . . Kh i luận về qu n tr nh n l c trong kh ch sạn ............................................................ 5 1.1.1. h ch s n và c i inh do nh h ch s n .............................................................. 5 1.1.2. Đ c i l o ộng trong inh do nh h ch s n ........................................................... 6 1.1.3. Nội dung cơ bản củ quản trị nhân lực trong h ch s n ............................................. 7 .2. thu ết về tr và s ụng lao đ ng trong kh ch sạn ............................................. 9 1.2.1. Mục ích và v i trò .......................................................................................................... 9 1.2.2. Nguyên tắc ..................................................................................................................... 10 1.2.3. Nội dung ......................................................................................................................... 11 1231 X ứ ộ ................................................................................................ 11 1232 ộ ..................................................................................................... 11 1233 X .......................................................................................... 12 1234 ổ ứ ................................................................................................... 13 1.3. c nh n t nh hư ng t i tr và s ụng nh n l c trong kh ch sạn ................... 13 1.3.1. c nhân t h ch qu n ............................................................................................... 13 1.3.2. c nhân t chủ qu n ................................................................................................... 14 2 Ự Â Ê Ễ Â K W E P Z WE ............................................................. 16 2. . Phương ph p nghiên cứu vấn đề .................................................................................... 16 2.1.1. Phương ph p thu thập dữ liệu ...................................................................................... 16 2.1.2. Phương ph p phân tích dữ liệu .................................................................................... 16 2.2. ổng quan tình hình và nh hư ng của c c nh n t môi trường đến việc hoàn thiện tr và s ụng nh n viên lễ t n tại kh ch sạn rowne Plaza West anoi ................... 17 2.2.1. Tổng qu n tình hình ho t ộng inh do nh t i h ch s n rowne Pl z West H noi .................................................................................................................................................. 17 2.2.2. c nhân t ảnh hưởng ến hoàn thiện b trí và sử dụng nhân viên lễ tân t i h ch s n rowne Pl z West H noi ................................................................................................ 21 2.3. Kết qu nghiên cứu th c trạng về tr và s ụng nh n viên lễ t n Kh ch sạn Crowne Plaza West Hanoi ..................................................................................................... 25 2.3.1. Đ c i ội ngũ nhân viên lễ tân h ch s n rowne Plaza West Hanoi ................ 25 2.3.2. Nội dung b trí và sử dụng nhân viên lễ tân t i h ch s n rowne Pl z West H noi .................................................................................................................................................. 26 2.4. nh gi chung về tr và s ụng nh n viên lễ t n Kh ch sạn rowne Plaza West Hanoi ........................................................................................................................................ 30 2.4.1. Ưu i và nguyên nhân .............................................................................................. 30 2.4.1. H n chế và những nguyên nhân gây r h n chế ......................................................... 30 iii 3 X P P K Ị Ằ Ệ Â Ê Ễ Â K W E PLAZA WEST HANOI ......................................................................................................... 32 3. . o tri n v ng và quan đi m hoàn thiện tr và s ụng nh n viên lễ t n tại Kh ch sạn rowne Plaza West anoi .................................................................................. 32 3.1.1. Mục tiêu và phương hướng củ h ch s n rowne Pl z West H noi trong n 20013-2014 ............................................................................................................................... 32 3.1.2. u n i giải quyết những v n còn t n t i củ việc b trí và sử dụng nhân viên lễ tân t i h ch s n rowne Pl z West H noi..................................................................... 34 3.2. t s gi i ph p hoàn thiện công t c tr và s ụng nh n s tại phận lễ t n của Kh ch sạn rowne Plaza West Hanoi ........................................................................... 35 3.2.1. Giải ph p i với l o ộng gi n tiếp ............................................................................. 35 3.2.3. hính s ch ào t o và ph t tri n nhân viên................................................................. 36 3.3. Kiến ngh v i nhà nư c và cơ quan có liên quan .......................................................... 37 3.3.1. iến nghị với nhà nước ................................................................................................. 37 3.3.2. iến nghị với bộ gi o dục và ào t o ....................................................................... 37 3.3.3. iến nghị với sở v n hó th th o và du lịch Hà Nội ............................................. 37 3.3.4. iến nghị với chính quy n hu vực ......................................................................... 38 K ............................................................................................................................. 39 Ệ K ...................................................................................................... 40 C iv B ng ng 1.1 ng Tên ết quản ho t ộng inh do nh củ Plaza West Hanoi h ch s n rowne ơ c u nhân viên lễ tân t i h ch s n rowne Pl z West H noi n 1.2 ng 1.3 trang Định 20 26 2011 – 2012 ức l o ộng nhân viên lễ tân t i h ch s n Crowne Plaza West Hanoi 27 ng 1.4 Bảng 1.4: Mục tiêu ế ho ch inh do nh củ h ch s n rowne Pl z West H noi trong n 2012-2013 33 i u S lượng nhân viên trong một ca làm việc t i bộ phận lễ 29 tân khách s n Crowne Plaza West Hanoi Ồ ơ đồ ơ đồ Tên ơ c u tổ chức t i h ch s n rowne Pl z West Hanoi Trang 19 v DANH ộ BP CSVC Đ C Đ S Đ DT Doanh thu CF Chi LN L KSDL KTTC MKT Marketing ă NSLD NV ộ Nhân viên P SL S STT S ứ 1 M 1. nh cấp thiết nghiên cứu đề tài M ù ừ Đ ộ ẩ ẽ ỳ ộ ổ : Q ổ Q ứ i . ộ ằ – [1,7]. ộ ù ộ ứ ă ộ . ứ doan ộ ă Đ ừ Đ ộ ổ ă . mộ ă ă ừ ộ ừ ộ ộ ộ ộ ổ ừ ộ ộ … , làm 2 ộ . 5 ừ ă 2 1 ộ ộ ộ nay. 3 ă ổ ổ ă ă timviec24h.com, timviecnhanh.com. L ộ ộ ă ộ ừ ừ ẽ . ổ … ộ ừ ă ă ù gian. 2. ục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài -M : ứ Crowne Plaza West ằ ộ ù ă Đ hàng. : +L õ ộ ă ộ ộ . +Đ . 3 +Đ ỡ ằ Plaza West Hanoi. 3. Phạm vi nghiên cứu ộ :Đ . : Crowne Plaza West Hanoi. :M ă 2 11 – 2 12 4. ình hình nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu trong nước - Sách và giáo trình: + PGS.TS. ă X G ộ ộ ứ ứ ộ ứ ă S ù . (2 1 ) G Quản trị nhân lực 3 õ ừ ộ ừ . + lịch SG S X (2 11) Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du G ộ -Đ : + Đ Giải pháp bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý tại khách sạn Hà Nội Horison” Nguyễn Thị Kim Oanh, 2009, Trường Đại học Thương Mại”: 4 õ ừ ứ Đ ă ằ ộ. +Đ Giải pháp bố trí và sử dụng nhân sự hợp lý tại công ty cổ phần Sơn Nam – Nguyễn Công Tuân, 2009, Trường Đại học Thương Mại: 4 õ ộ ẽ ộ ộ ứ 4 ộ . +Đ Giải pháp hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực bộ phận lễ tân – Khách sạn Hữu Nghị Nghệ An – Phạm Thị Lê Ni, 2008, Trường Đại học Thương Mại : 3 ộ và sâu ộ ằ ộ A . 4.2. Nghiên cứu nước ngoài + Ralf Bebenroth, Toshihiro Kanai, (2011), Challenges of human resource management in japan , NXB Routledge, US : ằ ộ ộ õ . + Prideaux, B, G.Moscardo and E.Law, (2006), Managing Tourism and Hospitality Services: Theory and International Applications , NXB Cabi Oxfordshire: ứ ứ , ă . 4.3. Nhận xét chung ứ ứ ứ nh n viên lễ t n tại kh ch sạn rowne Plaza West ứ 5. Kết cấu khóa luận gồm 3 chương 1: Mộ 2: 3: Đ ộ oàn thiện anoi ù . rowne Plaza tr và s ụng ừ ộ 5 K 1.1. Kh i luận về qu n tr nh n l c trong kh ch sạn 1.1.1. h ch s n và c i inh do nh h ch s n ẩ ứ : ộ – [3, 105]. ă 88/2 8 khách -BVHTTDL - ừ . ộ k ă ổ ằ Đ - Kinh doanh khách . : ch: tài ộ ộ ỹ ù - S ổ . ẩ ẩ : ă ổ ẩ ẩ . ẩ - : ẻ ă ă ứ M ổ . : - ừ xác ỹ ộ ẩ ẩ Đ M ộ ẩ ẩ ằ ộ . 6 õ é ộ ă : ộ ổ ứ ổ ừ . 1.1.2. Đ c i l o ộng trong inh do nh h ch s n M ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ , kinh d ộ ứ ẽ ứ ă ộ ộ . +M ộ ứ ứ : ộ ứ ứ viên – : – ẻ M – ứ ừ Trong ổ ù ứ ù ứ khá ứ + ừ . ộ ộ ừ ộ ổ ộ ă ă ứ … ẩ và có tính chuyên môn hóa cao. ộ 7 + ộ ộ nhau. Nh ộ ộ . + ộ ẵ Đ 24 / 7 / tình. ộ - õ ộ ổ - Lao ộ + . ó ỷ ộ ẩ hàng, ẽ é khách hàng, é ẩ ù … Ngoài ra kinh doanh khách p ẩ ẽ : ộ là ộ ộ ổ ổ + Mứ ộ ộ : . ộ ộ ộ ổ ứ ộ . ộ . 1.1.3. Nội dung cơ bản củ quản trị nhân lực trong h ch s n Q ộ ộ ộ ứ ộ ẩ Q ộ ộ . Q ổ nhà ộ ổ ứ ằ 8 – GS S (2 1 ) Quản trị nhân lực Đ X ă S V ù . ộ ẩ ộ ỹ ă ẩ ộ ă Đ õ ù ứ nào? - ? ằ ộ Đ ằ ổ ộ . nhân viên p ù ứ ù Đ ă … ứ ù ứ ộ ù ă . ộ ộ M ộ ộ ộ ẽ ộ S ộ ă ứ ộ . -S ộ Đ ỹ ă ằ ứ ,c ộ ứ ộ ù . ộ ẩ ừ ỹ ă ằ ừ ẽ 9 -Đ ằ ừ ứ ỳ ộ ù ừ ứ ộ ộ ỷ . -Đ ộ ă ộ th . 1.2. thu ết về tr và s 1.2.1. Mục ích và v i trò -M : + ứ ổ ẩ ẽ ă ă + ụng lao đ ng trong kh ch sạn . c ộ ộ + ứ ẽ ộ ộ ằ ẽ - Vai trò . ộ ă ộ ù . : ộ +G ẽ ừ . + ă . + ộ ẩ ă ừ . : + Giúp nhân viên huy g . phát 10 + ă ỹ ă tiêu cá nhân. 1.2.2. Nguyên tắc Đ : M + ă ứ Đ ẩ ộ ỹ ă ứ ẽ ứ ổ ẽ M + ộ ổ ứ ộ ừ ằ Đ ộ ứ õ ă ă M ộ ù + ộ ẽ ă Mộ ă ă ổ ộ ă +Đ ứ ứ ộ ă ứ ộ ừ ộ . + ẽ . khách ộ + ừ ộ ộ ứ . 11 1.2.3. Nội dung 1.2.3.1. X Đ ứ ộ ứ ộ ộ .Đ ộ ừ ứ ộ ứ ộ ộ ộ ộ ằ ă .N ộ ứ ù ộ ẩ ộ ă ừ ẩ . Đ ứ ộ ộ ứ ộ ộ ứ ách ộ : : ộ ứ ứ : ứ : o ộ ứ ừ lý công ộ t + + + Theo c Đ ă 1 ứ : ứ 25 2 ứ 3… . ộ 1 … 2 ẩ Tuy nhiên ù ộ 1.2.3.2. ổ ổ ứ ộ ứ ộ ứ ứ ộ ă ộ ộ : ứ ổ ứ ứ . ộ Phân c ộ ộ ừ : ứ ừ ộ ứ ứ ă ứ ẩ ộ ứ X ẩ ộ ộ ộ ộ 12 . ộ ộ :G ộ ộ ộ ă S õ ù . -S ổ ứ ộ : ù ộ ừ ừ ứ ộ ộ ù ẽ ứ ù ộ . ộ ổ ộ Đ tiêu dùng phí ă ă ứ ứ ứ ă ộ ẽ ă Đ ổ tr ộ ứ ộ ằ . 1.2.3.3. Xác Q ộ ộ ă ỷ ộ .T ù ộ nhân viên Q ă ộ ộ . 24 / ổ ổ õ ộ , ẽ ù ộ ă . trong khách ứ 13 1.2.3.4. ổ ứ C ộ ù ừ ổ o cho ứ viên ộ ứ ộ :M K ộ ộ ằ ộ ằ ẩ ngoài ra còn f … Đ ù ẩ ộ ỹ 1.3. c nh n t nh hư ng t i 1.3.1. c nhân t h ch qu n -Đ ứ tr và s ụng nh n l c trong kh ch sạn :M ộ ù ộ ă ỹ ộ … ộ õ é ộ ổ ộ ổ ù ộ - : ổ ừ ộ ộ ộ k ă 2 1 14 ộ ộ ộ ộ ộ ă ộ -M : ộ ă ộ … ứ ộ ă : - ộ ă ổ ứ ă ộ ă ă ộ 2 8 ứ ộ ộ ỷ 1 ă ă ù ộ ộ ă ẩ ẽ 1.3.2. -Q c nhân t chủ qu n ứ é ẩ : ộ ứ ổ ứ ộ ộ ộ ổ ứ ă ứ ứ ộ ứ ộ ứ . 15 -M : ă M ừ ứ ừ ỳ ỳ ỳ ù ừ - Mứ ỳ. ộ : ă ỹ ă ă ứ ứ ă ừ ộ ẩ ù ộ M ă ? ộ ộ ộ ứ p - ă . ă : ứ ộ ộ ộ ă ộ ổ ộ ứ ă ộ s . - ộ : ă ộ ứ ứ ộ ộ ộ ă ộ . : ă - ỹ ă ă ộ ứ .
- Xem thêm -