Tài liệu Hoàn thiện bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên cho một vài chức danh tại công ty cổ phần phát triển sài gòn

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

1. Cht v?n d?: ............................................................................................................... 1 2. M?c tiờu nghiờn c?u: ............................................................................................... 2 3. C?i t??ng và ph?m vi nghiờn c?u: .......................................................................... 2 4. Ph??ng phỏp nghiờn c?u: ........................................................................................ 2 5. í ngh?a khoa h?c th?c ti?n c?a d? tài: .................................................................... 3 B? c?c c?a d? tài: ........................................................................................................ 3 Ch??ng I: C? s? lý lu?n v? phõn tớch cụng vi?c: 1.1 Khỏi ni?m v? phõn tớch cụng viờc: ........................................................................ 5 1.2 N?i dung c?a phõn tớch cụng vi?c: ........................................................................ 5 1.2.1 Thụng tin c?n thu th?p trong phõn tớch cụng vi?c. ........................................ 5 1.2.2 Trỡnh t? th?c hi?n phõn tớch cụng vi?c. ......................................................... 6 1.2.3 Ph??ng phỏp thu th?p thụng tin phõn tớch cụng vi?c. ................................... 7 1.3 í ngh?a c?a vi?c phõn tớch cụng viờc: ................................................................... 11 1.4 B?n mụ t? cụng vi?c và b?n tiờu chu?n nhõn viờn: ............................................... 12 1.5 Xu h??ng m?i trong phõn tớch cụng vi?c. ............................................................. 17 1.5.1 Xu h??ng d?n gi?n húa cụng vi?c ................................................................. 17 1.5.2 Xu h??ng phong phỳ cụng vi?c. .................................................................... 18 K?t lu?n ch??ng I: ....................................................................................................... 18 Ch??ng II: Gi?i thi?u v? Cụng ty c? ph?n phỏt tri?n Sài Gũn. 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt tri?n: ........................................................................ 19 2.1.1 Chc di?m chung v? Cụng ty c? ph?n phỏt tri?n Sài Gũn: ........................... 19 Mễ T? CễNG VI?C GVHD: Th.S Tr?n Thu Võn SVTH: Tr?n Chớ Thụng 6 2.1.2 Qỳa trỡnh hỡnh thành và phỏt tri?n: ............................................................... 20 2.2 C? c?u và qui trỡnh s?n xu?t kinh doanh: .............................................................. 23 2.2.1 C? c?u và qui trỡnh s?n xu?t xi mang: .......................................................... 23 2.2.2 C? c?u và qui trỡnh s?n xu?t g?: ................................................................... 24 2.3 C? c?u t? ch?c qu?n lý t?i Cụng ty c? ph?n phỏt tri?n Sài Gũn: .......................... 24 2.3.1 S? d? t? ch?c và ch?c nang c?a t?ng phũng ban: ........................................ 26 2.3.1.1 S? d? t? ch?c: ............................................................................................ 26 2.3.1.2 Ch?c nang nhi?m v? t?ng phũng ban: ....................................................... 27 2.3.2 Th?c tr?ng ngu?n nhõn l?c t?i Cụng ty c? ph?n phỏt tri?n Sài Gũn: ........... 36 2.4 Nh?ng thu?n l?i và khú khan c?a Cụng ty: ........................................................... 36 2.4.1 K?t qu? ho?t d?ng s?n xu?t kinh doanh c?a Cụng ty: .................................. 36 2.4.2 Nh?ng thu?n l?i và khú khan: ...................................................................... 38 2.5 V?n d? QLNNL khi chuy?n t? doanh nghi?p nhà n??c sang Cụng ty c? ph?n. .. 39 2.6 Tỡnh hỡnh xõy d?ng b?n mụ t? cụng vi?c và b?n tiờu chu?n nhõn viờn t?i Cụng ty c? ph?n phỏt tri?n Sài Gũn. ......................................................................................... 41 K?t lu?n ch??ng II: ...................................................................................................... 48 Ch??ng III: Hoàn thi?n b?n mụ t? cụng vi?c và b?n tiờu chu?n nhõn viờn cho m?t vài ch?c danh t?i Cụng ty c? ph?n phỏt tri?n Sài Gũn. 3.1 Thu th?p thụng tin kh?o sỏt: .................................................................................. 47 3.1.1 M?c tiờu kh?o sỏt: ......................................................................................... 47 3.1.2 C?i t??ng kh?o sỏt: ....................................................................................... 48 3.2 Ti?n trỡnh xõy d?ng b?n mụ t? cụng vi?c và b?n tiờu chu?n nhõn viờn: ............... 48 3.3 Hỡnh th?c kh?o sỏt: ................................................................................................ 49 3.4 B?ng cõu h?i kh?o sỏt: ........................................................................................... 49 Mễ T? CễNG VI?C GVHD: Th.S Tr?n Thu Võn SVTH: Tr?n Chớ Thụng 7 3.5 Hoàn thi?n b?n mụ t? cụng vi?c và b?n tiờu chu?n nhõn viờn: ............................. 50 K?t lu?n ch??ng III: .................................................................................................... 71 K?t lu?n: ..................................................................................................................... 72 Tài li?u tham kh?o. Ph? l?c.
TR NG I H C KINH T TP.HCM KHOA KINH T PHÁT TRI N CHUYÊN NGÀNH KINH T LAO NG VÀ QU N LÝ NGU N NHÂN L C z{(z{ CHUYÊN   T T NGHI P HOÀN THI N B N MÔ T CÔNG VI C VÀ B N TIÊU CHU N NHÂN VIÊN CHO M T VÀI CH C DANH T I CÔNG TY C PH N PHÁT TRI N SÀI GÒN GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông MSSV: 108202229 L P: Nhân L c 1- K34 TP.HCM, tháng 4 n m 2012 1 MÔ T CÔNG VI C L I CAM OAN ---- ---- Tôi xin cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a tôi. Nh ng k t qu và các s li u trong khóa lu n đ c th c hi n t i Công ty C ph n Phát tri n Sài Gòn, không sao chép b t k t ngu n nào khác. Tôi hoàn toàn ch u trách nhi m v i nhà tr ng v s cam đoan này. Tp, HCM ngày tháng n m 2012 Tác gi (Ký tên) GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 2 MÔ T CÔNG VI C L IC M N -----z{(z{----- Sau th i gian 4 n m h c t p t i Tr ng i H c Kinh T TP.HCM, em đã đ c các th y cô trang b nh ng ki n th c quý báo, đó không nh ng ch nh ng ki n th c chuyên môn mà còn c nh ng kinh nghi m s ng giúp ích cho em trên con đ ng s nghi p sau này. Em xin chân thành c m n đ i v i quý th y cô đã t n tình truy n đ t ki n th c cho em trong th i gian qua và đ c bi t là các th y cô b môn trong Khoa Kinh T Phát Tri n. Thông qua chuyên đ t t nghi p, em c ng xin g i l i chân thành c m n đ n Giám Ban c Công ty C Ph n Phát Tri n Sài Gòn, đ c bi t là các anh ch t i phòng Hành Chính Nhân S đã t n tình giúp đ t o đi u ki n thu n l i cho em hoàn thành chuyên đ t t nghi p này. Và em xin g i l i c m n đ n cô Tr n Thu Vân, ng i đã tr c ti p h ng d n và giúp đ em hoàn thành chuyên đ t t nghi p này. Cu i cùng em xin g i l i chúc s c kh e và thành công đ n quý th y cô. Chúc quý Công ty đ t đ c nhi u thành công trong kinh doanh và ngày càng phát tri n. Tp. H Chí Minh, ngày tháng n m 2012 SVTH Tr n Chí Thông GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 3 MÔ T CÔNG VI C C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------- NH N XÉT C A C QUAN TH C T P H và tên sinh viên: ............................................................................ MSSV: ............................................................................. Khóa: ............................................................................. 1. Th i gian th c t p: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 2. B ph n th c t p: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 3. Tinh th n trách nhi m v i công vi c và ý th c ch p hành k lu t: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. K t qu th c t p theo đ tài: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 5. Nh n xét chung: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tp H Chí Minh, ngày tháng n m 2012 GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông MÔ T CÔNG VI C 4 NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H ------- NG D N - C n c vào quá trình th c hi n chuyên đ t t nghi p c a sinh viên. - C n c vào thái đ h c t p c ng nh s n l c c a b n thân sinh viên. - C n c vào k t qu nghiên c u và n i dung chuyên đ : “ Hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên cho m t vài ch c danh t i Công ty C ph n Phát tri n Sài Gòn”. Tôi: TR N THU VÂN giáo viên tr c ti p h ng d n Sinh viên: TR N CHÍ THÔNG L p: Nhân l c 1- K34 Chuyên ngành: Kinh t lao đ ng và qu n lý ngu n nhân l c. Có m t s nh n xét đ i v i sinh viên nh sau: - Sinh viên có ý th c h c t p t t, tinh th n trách nhi m và ý th c k lu t cao. - Có s n l c h t mình trong nghiên c u và th c hi n chuyên đ . - Có s sáng t o, ch u khó tìm tòi và bi t cách làm m i n i dung đ tài. - Bi t cách v n d ng nh ng ki n th c n n t ng t lý thuy t vào th c ti n c a Công ty. T nh ng nh n xét và đánh giá nêu trên tôi đ cao chuyên đ t t nghi p c a sinh viên. Chính vì v y tôi quy t đ nh đ c chuyên đ t t nghi p c a sinh viên vào danh sách b o v lu n v n t t nghi p . Chúc sinh viên thành công và hoàn thành xu t s c chuyên đ mình đang th c hi n. GVHD Th.s Tr n Thu Vân GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông MÔ T CÔNG VI C 5 M CL C -----z{(z{----L IM U: t v n đ : ............................................................................................................... 1 1. 2. M c tiêu nghiên c u: ............................................................................................... 2 3. it 4. Ph ng và ph m vi nghiên c u: .......................................................................... 2 ng pháp nghiên c u: ........................................................................................ 2 5. Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: .................................................................... 3 B c c c a đ tài: ........................................................................................................ 3 Ch ng I: C s lý lu n v phân tích công vi c: 1.1 Khái ni m v phân tích công viêc: ........................................................................ 5 1.2 N i dung c a phân tích công vi c: ........................................................................ 5 1.2.1 Thông tin c n thu th p trong phân tích công vi c. ........................................ 5 1.2.2 Trình t th c hi n phân tích công vi c. ......................................................... 6 1.2.3 Ph ng pháp thu th p thông tin phân tích công vi c. ................................... 7 1.3 Ý ngh a c a vi c phân tích công viêc: ................................................................... 11 1.4 B n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên: ............................................... 12 1.5 Xu h ng m i trong phân tích công vi c. ............................................................. 17 1.5.1 Xu h ng đ n gi n hóa công vi c ................................................................. 17 1.5.2 Xu h ng phong phú công vi c..................................................................... 18 K t lu n ch Ch ng I: ....................................................................................................... 18 ng II: Gi i thi u v Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn. 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n: ........................................................................ 19 2.1.1 c đi m chung v Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn: ........................... 19 GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông MÔ T CÔNG VI C 6 2.1.2 Qúa trình hình thành và phát tri n: ............................................................... 20 2.2 C c u và qui trình s n xu t kinh doanh: .............................................................. 23 2.2.1 C c u và qui trình s n xu t xi m ng: .......................................................... 23 2.2.2 C c u và qui trình s n xu t g : ................................................................... 24 2.3 C c u t ch c qu n lý t i Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn: .......................... 24 2.3.1 S đ t ch c và ch c n ng c a t ng phòng ban: ........................................ 26 2.3.1.1 S đ t ch c: ............................................................................................ 26 2.3.1.2 Ch c n ng nhi m v t ng phòng ban:....................................................... 27 2.3.2 Th c tr ng ngu n nhân l c t i Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn: ........... 36 2.4 Nh ng thu n l i và khó kh n c a Công ty: ........................................................... 36 2.4.1 K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty: .................................. 36 2.4.2 Nh ng thu n l i và khó kh n: ...................................................................... 38 2.5 V n đ QLNNL khi chuy n t doanh nghi p nhà n c sang Công ty c ph n. .. 39 2.6 Tình hình xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên t i Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn. ......................................................................................... 41 K t lu n ch Ch ng II:...................................................................................................... 48 ng III: Hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên cho m t vài ch c danh t i Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn. 3.1 Thu th p thông tin kh o sát: .................................................................................. 47 3.1.1 M c tiêu kh o sát:......................................................................................... 47 3.1.2 it ng kh o sát:....................................................................................... 48 3.2 Ti n trình xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên: ............... 48 3.3 Hình th c kh o sát: ................................................................................................ 49 3.4 B ng câu h i kh o sát: ........................................................................................... 49 GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông MÔ T CÔNG VI C 7 3.5 Hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên: ............................. 50 K t lu n ch ng III: .................................................................................................... 71 K t lu n: ..................................................................................................................... 72 Tài li u tham kh o. Ph l c. GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 8 MÔ T CÔNG VI C CÁC THU T NG ---- HC-NS : Hành Chính Nhân S BG : Ban Giám CNV : Công nhân viên VPP : V n phòng ph m PCCC : Phòng cháy ch a cháy KH&KD : K ho ch kinh doanh MMTB : Máy móc thi t b QTNNL : Qu n tr ngu n nhân l c. VI T T T ---- c Thu TNDN : Thu thu nh p doanh nghi p. GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 9 MÔ T CÔNG VI C L IM 1. U tv nđ : Kinh t th gi i ngày nay phát tri n h t mà n i đó các y u t ch t xám đ ng t i xu h c đóng vai trò then ch t quy t đ nh đ n s thành b i đó con ng c a m i cá nhân, c a m i doanh nghi p. l c v t ch t n a mà ph thu c vào ngu n l c con ng ngu n l c con ng ng kinh t tri th c, m t n n kinh i không còn l thu c vào ngu n i c a qu c gia đó. Vì th cho nên i trong b t k đâu c ng đ u là y u t không kém quan tr ng quy t đ nh s thành b i c a c quan, t ch c đó. H i nh p và toàn c u hóa c ng đ ng ngh a v i vi c các doanh nghi p ph i c n đ i m i b n thân mình h n n a có th c nh tranh v i các doanh nghi p, t p đoàn c a n M t doanh nghi p đ c ngoài. c coi là có ti m l c m nh khi doanh nghi p đó h i đ các y u t v tài chính, qui mô, dây chuy n công ngh , thông tin liên l c, thêm n a đó là đ i ng nhân viên đ c đào t o bài b n và k n ng cao. Ngày nay, h u h t các doanh nghi p đ u ch y theo vi c đ i m i công ngh mà quên đi m t nhi m v quan tr ng là ph i đào t o, phát tri n đ i ng cán b công nhân viên c a mình. Do đó vi c thu hút và gi chân đ c ng i lao đ ng là m t v n đ , nhi m v trung tâm và quan tr ng nh t, song song đó c n ph i làm t t công tác đ o t o đáp ng ngày càng cao nhu c u c a con ng i. làm đ c đi u đó c n ph i làm t t các v n đ liên quan đ n qu n tr nhân s cho các t ch c nh các v n đ : qui ho ch ngu n nhân l c, làm t t công tác tuy n d ng đào t o, đánh giá th c hi n công vi c, tr công lao đ ng h p lý… chính là th c hi n phân tích công vi c. Qua vi c mô t đúng công vi c c a t ng ch c danh s góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty. Riêng đ tài này, tôi ch n vi c xây d ng “Hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên cho m t vài ch c danh c a Công c ph n phát tri n Sài Gòn” đ làm chuyên đ t t nghi p. Qua đó mong mu n đóng góp m t ph n nh vào gi i quy t nh ng t n t i trong công tác xây d ng b n mô t công vi c c a Công ty, giúp Công ty có đ c ngu n nhân l c ch t l ng cao, mang l i hi u qu trong quá trình s n xu t kinh doanh. GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 10 MÔ T CÔNG VI C 2. M c tiêu nghiên c u: Thông qua vi c nghiên c u v c s lý lu n c a phân tích công vi c đ th y rõ đ c vai trò và ý ngh a c a nó trong m t công ty s n xu t kinh doanh, hi u v cách xây d ng, t ch c c ng nh ki m tra đánh giá công tác phân tích công vi c trong qu n lý ngu n nhân l c. Trên c s phân tích th c tr ng phân tích công vi c c ng nh tình hình xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chu n công vi c và m t s v n đ trong qu n lý ngu n nhân l c c a Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn. Qua đó tìm ra đ c nh ng t n t i, c ng nh h n ch trong công tác này và xây d ng hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên cho m t vài ch c danh liên quan t i xí nghiêp xi m ng c a Công ty. 3. it it ng và ph m vi nghiên c u: ng nghiên c u: Nghiên c u th c tr ng phân tích công vi c trong ho t đ ng qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty. Ph m vi nghiên c u: Phân tích th c tr ng công tác phân tích công vi c c ng nh công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty, đ ng th i ti n hành hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên cho m t s ch c danh ch y u t i Công ty. 4. Ph ng pháp nghiên c u: Nghiên c u lý thuy t v phân tích công vi c. Nghiên c u, tham kh o tài li u, s li u v tình hình phân tích công vi c qua các n m c a Công ty c ph n phát tri n Sài Gòn. Ti n hành kh o sát và tham kh o ý ki n c a các cán b qu n lý liên quan đ n tình hình phân tích công vi c t i Công ty. Tham kh o tài li u qua sách báo, giáo trình h c t p tr c đây, t p chí, c ng nh trên m ng internet… Phân tích s li u b ng các ph ng pháp t ng h p đi đ n k t ng pháp nh : ph lu n.(kh o sát, t ng h p, x lý, phân tích đi đ n k t lu n). GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 11 MÔ T CÔNG VI C 5. Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài: Trong b i c nh kh ng ho ng kinh t toàn c u hi n nay thì qu n tr ngu n nhân l c tr nên đ c quan tâm h n. Nâng cao hi u qu làm vi c là v n đ luôn luôn t n t i và đ quan tâm nhi u trong chi n l chung. c phát tri n nhân l c nói riêng và xây d ng đ t n c c nói nâng cao hi u qu làm vi c đòi h i b t k t ch c nào c ng ph i làm t t công tác phân tích công vi c trong chi n l c phát tri n ngu n nhân l c c a mình. V n đ đ t ra là khi m t nhân viên m i vào công ty ti p xúc v i môi tr m i m thì chúng ta ph i làm gì đ h n m b t đ ng hoàn toàn c công vi c m t cách nhanh chóng. Vì l đó vi c xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên đóng vai trò quan tr ng. Hy v ng v i nh ng b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên này s giúp cho Công ty ph n nào v ho t đ ng qu n tr con ng i c a mình. B c c c a đ tài: tài g m có 3 ch ng: Ch ng I: C s lý lu n v phân tích công vi c. Ch ng II: Gi i thi u v Công ty C Ph n Phát Tri n Sài Gòn. Ch ng III: Hoàn thi n b n mô t công vi c và b n tiêu chu n nhân viên cho m t vài ch c danh t i Công ty C Ph n Phát Tri n Sài Gòn. GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 12 MÔ T CÔNG VI C CH NG I: C S LÝ LU N V PHÂN TÍCH CÔNG VI C TRONG QU N LÝ NGU N NHÂN L C GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 13 MÔ T CÔNG VI C tv nđ : Trong b t k doanh nghi p hay công ty nào, nhân viên hay ng i lao đ ng là m t ngu n l c quan tr ng t o ra l i th c nh tranh cho doanh nghi p. Ngu n l c này c n đ c quan tâm, đ u t h p lý đ phát tri n m t ngu n nhân l c ch t l ng cao và có kh n ng c nh tranh, t o v th cho doanh nghi p. Chính vì v y c n làm t t công tác phân tích công vi c, xác đ nh ph ng h ng chi n l c cho Công ty. Ho ch đ nh ngu n nhân l c Công vi c c th Nhi m v Mô t công vi c Phân công công vi c Quy n h n Trách nhi m Phân tích công vi c Chuyên môn ào t o và phát tri n Quy ho ch quá trình ngh nghi p Ki n th c K n ng Tuy n ch n và s d ng Tiêu chu n nhân viên Kh n ng Hình 1.1 L i ích c a phân tích công vi c. ánh giá công vi c Tr công khen th ng Ch đ đãi ng 1.1 Khái ni m v phân tích công vi c: Phân tích công vi c là quá trình nghiên c u n i dung công vi c nh m xác đ nh đi u ki n ti n hành, các nhi m v , trách nhi m, quy n h n khi th c hi n công vi c và các ph m ch t, k n ng nhân viên c n thi t ph i có đ th c hi n t t công vi c. GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 14 MÔ T CÔNG VI C Khi phân tích công vi c c n xây d ng đ c hai tài li u c b n là b n mô t công vi c và b n tiêu chu n công vi c. - B n mô t công vi c: là v n b n li t kê các ch c n ng, nhi m v các m i quan h trong doanh nghi p, các đi u ki n làm vi c, yêu c u ki m tra, giám sát và các tiêu chu n c nđ tđ c khi th c hi n công vi c. B n mô t công vi c giúp cho chúng ta hi u đ n i dung, yêu c u c a công vi c và hi u đ c c quy n h n, trách nhi m khi th c hi n công vi c. - B n tiêu chu n công vi c: là v n b n li t kê nh ng yêu c u v n ng l c cá nhân nh trình đ h c v n, kinh nghi m công tác, kh n ng gi i quy t nh ng v n đ , các k n ng khác và các đ c di m cá nhân thích h p nh t cho công vi c. B n tiêu chu n công vi c giúp chúng ta hi u đ c doanh nghi p c n lo i nhân viên nh th nào đ th c hi n công vi c t t nh t. Phân tích công vi c cung c p các thông tin v nh ng yêu c u, đ c đi m c a công vi c nh qui đ nh rõ v ch c n ng, nhi m v , quy n h n, các hành đ ng nào c n đ c ti n hành th c hi n, th c hi n nh th nào và t i sao, các lo i máy móc trang b d ng c nào c n thi t khi th c hi n công vi c, các m i quan h v i c p trên và đ ng nghi p trong th c hi n công vi c ,v.v. c bi t, phân tích công vi c là công c r t h u hi u giúp các t ch c, doanh nghi p m i thành l p ho c đang c n có s c i t ho c thay đ i v c c u t ch c, tin gi n biên ch nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. 1.2 N i dung c a phân tích công vi c: 1.2.1 Nh ng thông tin c n thu th p trong phân tích công vi c: có th xây d ng đ xác, c n thu th p đ c b n mô t công vi c và b n tiêu chu n công vi c đ c chính c các lo i thông tin sau đây trong phân tích công vi c: A. Thông tin v các y u t c a đi u ki n công vi c nh đi u ki n t ch c ho t đ ng c a doanh nghi p, ch đ khen th ng, l ng b ng, t m quan tr ng c a công vi c trong doanh nghi p, các y u t c a đi u ki n v sinh lao đ ng, s c g ng v th l c, nh ng r i ro khó tránh, s tiêu hao n ng l GVHD: Th.S Tr n Thu Vân ng trong quá trình làm vi c,.v.v.. SVTH: Tr n Chí Thông 15 MÔ T CÔNG VI C B. Thông tin v các ho t đ ng th c t c a nhân viên ti n hành t i n i làm vi c, các m i quan h trong th c hi n công vi c, cách th c làm vi c v i khách hàng, cách th c ph i h p ho t đ ng v i các nhân viên khác, cách th c thu th p và x lý các lo i s li u và cách th c làm vi c v i các lo i máy móc, trang thi t b k thu t. C. Thông tin v nh ng ph m ch t mà nhân viên th c hi n công vi c c n có nh trình đ h c v n, ki n th c, kinh nghi m, k n ng th c hi n công vi c, tu i đ i, ngo i hình, s thích s c kh e, quan đi m, tham v ng, các đ c đi m cá nhân c n có khi th c hi n công vi c. D. Thông tin v các lo i máy móc, thi t b k thu t t i n i làm vi c nh s l ng ch ng lo i, qui trình k thu t và tính n ng tác d ng c a các trang thiêt b k thu t, cách th c s d ng b o qu n t i n i làm vi c. E. Thông tin v các tiêu chu n m u trong th c hi n công vi c đ i v i nhân viên, bao g m c các qui đ nh v tiêu chu n hành vi và tiêu chu n k t qu th c hi n công vi c. 1.2.2 N i dung trình t th c hi n phân tích công vi c: N i dung, trình t th c hi n phân tích công vi c th ng không gi ng nhau, trong các doanh nghi p. Theo Dessler quá trình th c hi n phân tích công vi c g m sáu b c sau đây: B c 1: Xác đ nh m c đích c a phân tích công vi c, t đó xác đ nh hình th c thu th p thông tin phân tích công vi c h p lý nh t. B c 2: Thu th p các thông tin c b n có s n trên c s c a các s đ t ch c, các v n b n v m c đích yêu c u ch c n ng quy n h n c a doanh nghi p và các b ph n c c u ho c s đ qui trình công ngh và b n mô t công vi c c (n u có). B c 3: Ch n l a các ph n vi c đ c tr ng, các đi m then ch t đ th c hi n phân tích công vi c nh m làm gi m b t th i gian và ti t ki m h n trong th c hi n phân tích các công vi c t B ng t nh nhau. c 4: Áp d ng các ph ng pháp khác nhau đ thu th p thông tin phân tích công vi c. Tùy theo yêu c u v m c đ chính xác và chi ti t c a thông tin c n thu th p, tùy theo lo i hình công vi c và kh n ng v tài chính c a doanh nghi p có th s d ng m t GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông 16 MÔ T CÔNG VI C ho c k t h p các ph ng pháp thu th p thông tin phân tích công viêc sau đây: ph ng v n, b ng câu h i, quan sát. c 5: Ki m tra, xác minh tính chính xác c a thông tin. Nh ng thông tin thu th p đ B phân tích công vi c c n đ c ki m tra l i v m c đ chính xác và đ y đ thông qua chính các nhân viên th c hi n công vi c ho c các v lãnh đ o có trách nhi m giám sát th c hi n công vi c đó. B nh c 6: Xây d ng b n mô t công vi c và b n tiêu chu n công vi c. 1.2.3 Các ph ng pháp thu th p thông tin phân tích công vi c: Có nhi u ph ng pháp đ thu th p thông tin và m i ph c đi m riêng vì th s không có ph ng pháp đ u có nh ng u và ng pháp nào là hoàn h o nh t, phù h p v i vi c phân tích b t k công vi c nào. Chính vì v y, nên k t h p các ph ng pháp l i v i nhau thì m i có cái nhìn bao quát toàn di n v nh ng yêu c u mà công vi c đòi h i đ thu th p t đó có đ c k t qu phân tích công vi c m t cách chính xác. Các ph thông tin nh : ph ng pháp th c t công vi c và ph ng đ các ph ng pháp th c s d ng nh : ph sát, ph ng pháp tr l i b ng câu h i. Các ph ng pháp thu th p thông tin ng pháp thu th p ng pháp nh t ký công vi c nh ng ng pháp ph ng v n, ph Ph ng pháp ph ng v n Ph ng pháp quan sát ng pháp quan Ph ng pháp b n câu h i Hình 1.2 Các ph 1.2.3.1 Ph ng pháp thu th p thông tin trong phân tích công vi c. ng pháp ph ng v n: Ph ng v n thu th p thông tin phân tích công vi c có th th c hi n tr c ti p v i t ng cá nhân, v i nhóm nhân viên th c hi n cùng m t công vi c, ho c v i cán b ph trách nhân viên th c hi n công vi c đó. Ph GVHD: Th.S Tr n Thu Vân ng pháp này đ c s d ng r t h u hi u khi m c đích SVTH: Tr n Chí Thông 17 MÔ T CÔNG VI C c a phân tích công vi c là xây d ng tiêu chu n m u đánh giá n ng l c th c hi n công vi c c a nhân viên, xác đ nh nhu c u đào t o và xác đ nh giá tr c a công vi c. Ph ng v n cho phép phát hi n ra nhi u thông tin v các ho t đ ng, các m i quan h quan tr ng trong phân tích công vi c mà các ph ng pháp khác không th tìm ra. ng th i ph ng v n c ng cho ta c h i đ gi i thích các yêu c u và ch c n ng c a công vi c. Nh c đi m ch y u c a ph ng v n phân tích công vi c là ng i b ph ng v n có th cung c p các thông tin sai l ch ho c không mu n tr l i đ y đ các câu h i c a ng i ng c m th y r ng vi c phân tích vi c phân tích công vi c đ c ph ng v n. Nhân viên th s d ng nh màn m đ u đ thay đ i c c u t ch c, tinh gi n biên ch , nâng cao đ nh m c,…do đó h th ng có xu h công vi c c a mình; ng ng mu n đ cao trách nhi m và nh ng khó kh n trong c l i, gi m th p m c đ và t m quan tr ng trong công vi c c a i khác. Thêm vào đó, ph ng v n đòi h i cán b thu th p thông tin ph i t n nhi u ng th i gian làm vi c v i t ng nhân viên. * nâng cao ch t l ng c a ph ng v n phân tích công vi c, nên chú ý: R Nghiên c u công vi c tr c khi th c hi n ph ng v n sao cho có th đ a ra đúng các câu h i c n thi t. R Ch n ng i th c hi n công vi c gi i nh t và ch n ng i có kh n ng mô t quy n h n, trách nhi m và cách th c th c hi n công vi c t t nh t. R Nhanh chóng thi t l p m i quan h t t đ i v i ng iđ c ph ng v n và gi i thích cho h rõ ràng v m c đích c a ph ng v n. R t nh ng câu h i rõ ràng và g i ý sao cho ng iđ c ph ng v n d tr l i. R C c u c a các thông tin c n thu th p ph i h p lý sao cho khi ph ng v n không b b sót nh ng thông tin quan tr ng. R Ki m tra l i tính chính xác c a các thông tin v i ng 1.2.3.2 Ph iđ c ph ng v n. ng pháp tr l i b n câu h i: B n câu h i đ c đánh giá là ph ng pháp h u hi u nh t đ thu th p thông tin phân tích công vi c. B n câu h i li t kê nh ng câu h i đã đ c chu n b k l GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông ng t tr c và 18 MÔ T CÔNG VI C phân phác cho nhân viên đi n các câu tr l i. T ng k t các câu tr l i c a nhân viên, cán b phân tích s có đ c nh ng thông tin c b n, đ c tr ng v các công vi c th c hi n trong doanh nghi p. Khi c m th y thông tin thu th p qua b ng câu h i không đ cđ y đ , cán b phân tích nên th o lu n l i v i các nhân viên th c hi n công vi c. Nhìn chung b ng câu h i cung c p các thông tin nhanh h n, d th c hi n h n so v i hình th c ph ng v n. nâng cao ch t l ng thông tin thu th p qua b ng câu h i c n l u ý v n đ sau: R C u trúc c a các câu h i: Ngoài các câu h i v các ch c n ng, nhi m v chính, trong b n câu h i c n thi t ph i có nh ng câu h i v các nhi m v ph nhân viên ph i th c hi n thêm t i n i làm vi c. Tuy nhiên các câu h i c n xoay quanh tr ng tâm các v n đ ph i nghiên c u và b n câu h i nên ng n g n. Thông th câu h i càng dài thì ng ng không ai thích ph i tr l i m t b n câu h i dài. M t b n i tr l i càng ít chú ý đ n n i dung c a các câu h i. R Cách th c đ c câu h i: Các câu h i c n thi t k sao cho đ n gi n, d hi u, d tr l i và có th tr l i ng n g n. nh ng n i nào có th , nên thi t k các câu h i đóng m . R N i th c hi n: Nên đ cho nhân viên th c hi n b n câu h i t i n i làm vi c. Nh ng b n câu h i th c hi n nhà th ng đ c tr l i kém trung th c và ít chính xác. Phân tích công vi c có ý ngh a quan tr ng đ i v i ho t đ ng c a doang nghi p, đo đó vi c tr l i b n câu h i nên đ c th c hi n trong gi làm vi c sao cho nhân viên không c m th y khó ch u vì ph i m t thêm th i gian cá nhân c a h . 1.2.3.3 Ph ng pháp quan sát t i n i làm vi c: Quan sát t i n i làm vi c cho phép các nhà phân tích ch ra đ y đ và chi ti t th i gian, m c đ th ng xuyên, tính ph c t p c a các nhi m v , trách nhi m khi th c hi n các công vi c khác nhau, các thông tin v đi u ki n làm vi c, các máy móc, d ng c , nguyên v t li u s d ng trong quá trình làm vi c và hi u qu th c hi n công vi c. Ph quan sát đ c s d ng h u hi u đ i v i nh ng công vi c có th đo l ng pháp ng, d quan sát th y, nh ng công vi c không mang tính ch t tình hu ng nh công vi c c a ng GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông i y tá 19 MÔ T CÔNG VI C tr c ho c không ph i tính toán su t ngày nh công vi c c a các nhân viên phòng k toán. Tuy nhiên, ph ng pháp quan sát có th cung c p nh ng thông tin thi u chính xác do h i ch ng Hawthone (khi bi t mình đang đ ph c quan sát, nhân viên có th làm vi c v i ng pháp, t c đ , cách th c, k t qu khác v i khi th c hi n công vi c trong nh ng lúc bình th ng), đi u này ph n ánh rõ r t nh t khi các cán b phân tích v a quan sát v a ph ng v n nhân viên th c hi n công vi c. nâng cao ch t l ng thu th p thông tin, nên áp d ng: R Quan sát k t h p v i các ph ng ti n k thu t nh quay phim, video, đèn chi u ho c đ ng h b m giây nh m ghi l i các hao phí th i gian trong th c hi n công vi c. R Quan sát theo chu k c a công vi c hoàn ch nh. (L u ý, chu k c a công vi c là th i gian c n thi t đ hoàn thành tr n v n m t công vi c). R Nói chuy n tr c ti p v i các nhân viên th c hi n công vi c đ tìm hi u nh ng đi u ch a rõ ho c b sung nh ng đi u b sót trong quá trình quan sát. 1.3 Ý ngh a c a phân tích công vi c: 1.3.1 Giúp qui ho ch ngu n nhân l c m t cách chính xác: K t qu phân tích s là c s đ d đoán nhu c u phát tri n ngu n nhân l c. Do đó s có m t d tính m t cách khoa h c v s l doanh nghi p, k t h p v i chi n l nhân l c phù h p v i chi n l ng, ch t l ng ngu n nhân l c c n thi t cho c phát tri n doanh nghi p v ch ra qui ho ch ngu n c phát tr n đó. 1.3.2 H tr công tác tuy n d ng cho doanh nghi p: C n c vào k t qu phân tích công vi c, có th xác đ nh m t cách chi ti t nh ng đi u ki n c b n mà ng i nh n vi c c n có đ có th hoàn thành t ng đ i m t công vi c nào đó. T đó xác đ nh các tiêu chu n th c hi n công vi c và tuy n d ng đ c ng i phù h p đ th c hi n t t công vi c đó. 1.3.3 Giúp cho vi c s p x p công vi c m t cách thích h p th a đáng: Ch có hi u rõ nh ng yêu c u đ t ra đ i v i ng i nh m ch c và n ng l c c a ng i đó, doanh nghi p m i có th đ t h vào v trí công tác mà h có th phát huy tài n ng m t GVHD: Th.S Tr n Thu Vân SVTH: Tr n Chí Thông
- Xem thêm -