Tài liệu Hoan chinh de 13

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Trang 1 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM ĐỒ ÁN ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Trang 2 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ LỜI NÓI ĐẦU Đồ án chi tiết máy là một trong ba đồ án quan trọng nhất của sinh viên ngành cơ khí chế tạo máy. Đồ án thể hiện những kiến thức cơ bản của sinh viên về vẽ kĩ thuật, dung sai lắp ghép và cơ sở thiết kế máy, giúp sinh viên làm quen với cách thực hiện đồ án một cách khoa học và tạo cơ sở cho các đồ án tiếp theo. Được sự phân công của Thầy, nhóm chúng em thực hiện đồ án Thiết kế Hộp Giảm Tốc Hai Cấp Khai Triễn để ôn lại kiến thức và để tổng hợp lý thuyết đã học vào một hệ thống cơ khí hoàn chỉnh. Do yếu tố thời gian, kiến thức và các yếu tố khác nên chắc chắn có nhiều sai sót, rất mong nhận được những nhận xét quý báu của Thầy. Xin cám ơn Thầy đã hướng dẫn giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này! SVTH: Nhóm 13 Nguyễn Thanh Ý Nguyễn Trung Trực Nguyễn Minh Phụng Trang 3 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN I. Chọn động cơ: 1. Xác định công suất động cơ: Hiệu suất chung của hệ thống: ηc = ηđ . ηbr2 . ηol3 . ηkn - Hiệu suất bộ truyền đai: ηđ = 0,97 - Hiệu suất bộ truyền bánh răng: ηbr = 0,97 - Hiệu suất một cặp ổ lăn: ηol = 0,995 - Hiệu suất khớp nối: ηkn = 0,995 => ηc = 0,95 . 0,972 . 0,9953 . 0.995 = 0,876 Công suất cần thiết trên trục động cơ điện: P yc 5,7 P ct    0,87  6,5  kw c Ta có: Pct > Pyc => Pct �6,5 (kw) Số vòng quay trục khuấy: ntk = 65 (Vòng/phút) Số vòng quay sơ bộ của động cơ: nđcsb = nlv . usb = ntk . uh . ud Trong đó: uh : Tỉ số truyền trung bình của hộp giảm tốc. ud : Tỉ số truyền của bộ truyền đai. Truyền động bánh răng trụ trong hộp giảm tốc hai cấp: uh = 8 ÷ 40 Truyền động đai: ud = 2 => nđcsb = 65 . 10 . 2 = 1300 (vòng/phút) Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ: nđc = 1500 (vòng/phút) Chọn loại động cơ che kín có quạt gió (Bảng P1.3 [1]). �P  11(kw) n  1458(vong / phut ) � Kí hiệu: 4A132M4Y3 � Trang 4 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy 14580,8787,52 ,20,82,0Kí hiệu GVHD: DIỆP BẢO TRÍ Cosφ N Công góc (vòng/phút Suất lệch ) pha Hiệu Suất Tmax/Tđ Tmin/Tđ m m η% Tm/Tđm 11 4A132M4Y3 2. Kiểm tra điều kiện mở máy cho động cơ: dc I dc dm �P bd - Pđcđm : Là công suất mở máy của động cơ. P - dm dc . P mm  2, 2.11  24, 2 ( kw) dc  bd T . P T m dc lv  2.5, 7  11, 4 ( kw) dm dc  9550. P dc n dc  9550.11  72, 05 ( Nm) 1458 m dc  2 � T m  T dc .2  72, 05.2  144,1 Momen lớn nhất: T - max Momen mở máy: T T - T T Momen động cơ: T -  dm Pđcbđ : Là công suất ban đầu của động cơ. P - dc max  2, 2.T dc  2, 2.72, 05  158,51 ( Nm) min  0,8.T dc  0,8.72,05  57, 64 ( Nm) Momen nhỏ nhất: T 3. Kiểm nghiệm điều kiện quá tải cho động cơ: Pkn = Pđc . Cosφ �Pct Trang 5 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ = 11 . 0,87 = 9,57 (kw) Pkn = 9,57 (kw) > Pct = 6,5 (kw). II. Phân phối tỷ số truyền: 1. Tỷ số truyền chung của cả hệ thống: u Mặt khác: n n  dc yc 1458  22, 43 65 ud . unhanh . uchậm Trong đó: ud : Tỷ số truyền của bộ truyền đai. unhanh : Tỷ số truyền của bộ bánh răng câp nhanh. uchậm : Tỷ số truyền của bộ bánh răng cấp chậm. (Dựa vào bảng 2.2 [1]) ta chọn tỷ số truyền đai: ud = 2 => ud . unhanh . uchậm = 22,43 <=> unhanh . uchậm = 22, 43 u  d 22, 43  11, 215 2 Để tạo điều kiện bôi trơn các bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc bằng phương pháp ngâm dầu ta chọn: unhanh = (1,2 ÷ 1,3) . uchậm <=> unhanh = 1,3 . uchậm <=> uchậm = 11, 215  2,937 1,3 => unhanh = 1,3 . 2,937 = 3,818 2. Trên trục I: PI = Pct . ηd . ηol = 6,5 . 0,95 . 0,995 = 6,144 (kw) nI  n u dc d  1458  728 (vong / phut ) 2 Trang 6 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy TI  GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 9,55.106 . PI 9,55.106 .6,144   80597,8022 ( N ) nI 728 Trang 7 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 3. Trên trục II: PII = PI . ηbr . ηol = 6,144 . 0,97 . 0,995 = 5,93 (kw) nII  TII  nI unhanh  728  190, 676 (vong / phut ) 3,818 9,55.106 . PII 9,55.106 .5,93   297003,818 ( N ) nII 190, 676 4. Trên trục III: PIII = Pyc = 5,7 (kw) nIII = nII 190, 676   64,92 (vòng/phút) uchâm 2,937 9,55.106 . PIII 9,55.106 .5, 7   838493,5305 ( N ) TIII = nIII 64,92 Trục Trục động cơ Thông số I N (vòng/phút) P (kw) T (N/mm) ud = 2 1458 11 I II III unhanh = 3,818 uchậm = 2,937 728 190,676 64,92 6,144 5,93 5,7 80597,8022 297003,818 838493,5305 Trang 8 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ PHẦN 2: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG I. Chọn loại đai: (Dựa vào bảng 5.13 [1]) Giả thiết vận tốc đai: V = 5 ÷ 10 (m/s) Công suất nằm trong khoảng: 7,5 ÷ 15 (kw) Chọn loại đai thang, kí hiệu: Б Theo bảng: Kích thước mặt cắt, chiều dài đai, đường kính đai. Dạng Kí đai hiệu Đai Thang II. Б b bo h Yo A Chiểu dài l (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 14 17 10,5 4 138 (mm) 800÷1300 Б d1 (N/m) (mm) 1,2 140÷280 Xác định thông số bộ truyền: 1. Đường kính đai nhỏ: d1 = 1,2 . dmin = 1,2 . 140 = 168 (mm) Dựa vào bảng tiêu chuẩn chọn: d1 = 180 (mm) 2. Vận tốc đai: V=  . d1 . n1  .180.1458   13, 73 (m / s) 60.1000 60.1000 3. Đường kính bánh đai lớn: d2 = ud . d1 . (1 -  )  : Hệ số trượt tương đối. Ta có:  = 0,01 ÷ 0,02 => Chọn  = 0,02 =>d2 = 2 . 180 . (1 – 0,02) = 352,8 (mm) Dựa vào bảng tiêu chuẩn kích thước bánh đai chọn: d2 = 360 (mm). Trang 9 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 4. Tỷ số truyền thực tế: ut  d2 360   2, 04 d1 .(1   ) 180.(1  0, 02) => Sai lệch tỷ số truyền: u  ut  ud .100%  2% �4% ud 5. Khoảng cách trục: 2 . (d1 + d2) ≥ a ≥ 0,55 . (d1 + d2) + h <=> 2 . (180 + 360) ≥ a ≥ 0,55 . (180 + 360) + 10,5 <=> 1080 ≥ a ≥ 307,5 (Bảng 4.12 trang 60 Sách Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí tập 1) Ta chọn: asb = 1,2 . d2 = 1,2 . 360 = 432 (mm) 6. Chiều dài đai:  .( d1  d 2 ) ( d1  d 2 ) 2  2 4. asb L  2. asb   2.432   .(180  360) (180  360) 2   1730,55 (mm) 2 4.432 Theo bảng 4.13 trang 59 (Sách Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí tập 1) ta chọn: L = 2000 (mm) = 2 (m). Kiểm nghiệm tuổi thọ của đai: v L�  u i imax 10 ( s 1 ) 7. Số vòng quay của đai trong 1s: i v 13, 73   6,865( s 1 ) �10 ( s 1 ) L 2 Điều kiện được thỏa. Trang 10 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 8. Tính lại khoảng cach trục a: k  k 2  8.  2 a 4 Trong đó: kL   .(d1  d 2 )  .(180  360)  2000   1152, 2 (mm) 2 2 d 2  d1 360  180   90 (mm) 2 2 1152, 2  1152, 22  8.902 � a  568,9 (mm) 4 Vậy giá trị a thỏa mãn cho phép. 9. Góc ôm α1 trên bánh đai nhỏ: 1  1800  57 0 . d 2  d1 360 180  1800  57 0 .  161,9650 a 568,9 10. Số dây đai z: P1  P0  .C .Cu .CL .Cz . Cr .Cv z� Với: - Hệ số xét ảnh hưởng góc ôm đai: Tra bảng 5.18 [1], hệ số Cα ảnh hưởng góc ôm: Cα = 0,95 - Hệ số xét ảnh hưởng vận tốc: Tra bảng 5.19 [1], chọn Cv = 0,94 - Hệ số xét ảnh hưởng tỷ số truyền: Tra bảng 4.17 trang 61 Hệ Dẫn Động Cơ Khí tập 1, chọn Cu = 1,13 - Hệ số xét ảnh hưởng số dây đai: Cz = 1 - Hệ số xét ảnh hưởng chế độ tải trọng: Bảng 4.8 trang 148 Cơ Sở Thiết Kế Máy, tải trọng va đập nhẹ Cr = 0,85 Trang 11 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy - GVHD: DIỆP BẢO TRÍ Hệ số xét ảnh hưởng chiều dài đai: CL  6 L  L0 6 2000  0,98 2240 - Pct = 6,5 (kw) - Tra bảng 4.19 trang 62 Hệ Dẫn Động Cơ Khí tập 1, P0 = 4,61 (kw) Ta được: 6,5 z�  1, 677 4, 61.0,95.1,13.0,98.1.0,85.0,94 Chọn z = 2 11. Chiều rộng bánh đai: B = (z – 1).t + 2.s Tra bảng 10.3 trang 257 [1] ta được: t = 20 s = 12,5 => B = (2 – 1).20 + 2.12,5 = 45 (mm) 12. Đường kính ngoài bánh đai nhỏ: Dn1 = D1 + 2.h0 Tra bảng 10.3 trang 257 [1], có: h0 = 5 => Dn1 = 180 + 2.5 = 190 (mm) 13. Đường kính ngoài bánh đai lớn: Dn2 = D2 + 2.h0 = 360 + 2.5 = 370 (mm) 14. Lực căng ban đầu: F0 = z . A . σ0 Trị số ứng suất có ích cho phép của đai thang σ0 = 1,2 (N/mm2) => F0 = 2 . 138 . 1,2 = 331,2 (N) Lực căng mỗi đai: F0mđ = F0 = 165,6 (N) 2 Trang 12 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 15. Lực vòng có ích: Ft  1000. P1 1000.6,5   473, 4 ( N ) v 13, 73 Lực vòng mỗi đai: Ftmđ = Ft 473, 4   236, 7 ( N ) 2 2 16. Lực tác dụng lên trục:  � 161,965 � � � Fr  2. F0 . Sin � 1 � 2.331, 2. Sin � � 654, 213 ( N ) � 2 � �2 � Bảng thông số tỷ số truyền đai: Thông số bộ truyền đai Đường kính bánh đai nhỏ d1 (mm) Đường kính bánh đai lớn d2 (mm) Chiều dài đai L (mm) Khoảng cách trục a (mm) Góc ôm bánh đai nhỏ α1 Số dây đai z Lực căng đai ban đầu F0 (N) Lực vòng có ích Ft (N) Lực tác dụng lên trục Fr (N) Giá trị 180 360 2000 568,9 161,9650 2 331,2 473,4 654,213 Trang 13 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ PHẦN 3: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG I. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh: 1. Yêu cầu làm việc đối với bộ truyền bánh răng cấp nhanh. Do bộ truyền trong của hộp giảm tốc đều là các cặp bánh răng ăn khớp với nhau trong điều kiện che kín và được bôi trơn đầy đủ, cho nên dạng hỏng chủ yếu mà bộ truyền thường gặp phải là tróc do mỏi bề mặt răng ăn khớp, làm cho tuổi thọ của cơ cấu giảm xuống rất nhiều. Vì vậy, ta phải chọn vật liệu làm bánh răng để ta chọn ứng suất giới hạn [σ] H cho phép. Để tính toán và thiết kế các thông số hình học của cặp bánh răng vừa đáp ứng về yêu cầu tỷ số truyền lại để cho ứng suất tiếp xúc sinh ra trong quá trình làm việc trên bề mặt bánh răng và trong quá trình ăn khớp σH không được lớn hơn σH cho phép. 2. Thiết kế cặp bánh răng cấp nhanh: - Vật liệu làm bánh răng phải thỏa mãn các yêu cầu về độ bền bề mặt, để tránh hiện tượng tróc mỏi dính răng. Về độ bền uốn trong quá trình làm việc, cho nên chọn vật liệu làm bánh răng thường là thép có nhiệt độ nhiệt luyện hợp lý hoặc được làm bằng gang hay các vật liệu không kim loại khác. - Yêu cầu đề bài: P = 6,144 (kw) u = 3,818 N = 728 (vòng/phút) Tuổi thọ: 4000 (h) Trang 14 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy - GVHD: DIỆP BẢO TRÍ Chọn vật liệu chế tạo bánh răng: Dựa vào bảng 3.8 [1]. + Bánh nhỏ: Thép 45 thường hóa: HB = 220 Đường kính phôi: dưới 100 (mm) Giới hạn bền kéo: σbk = 600 (N/mm2) Giới hạn bền chảy: σch = 300 (N/mm2) + Bánh lớn: Thép 35 thường hóa: HB = 190 Đường kính phôi: 100 ÷ 300 (mm) Giới hạn bền kéo: σbk = 500 (N/mm2) Giới hạn bền chảy: σch = 260 (N/mm2) 3. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép: 3.1 Ứng suất tiếp xúc cho phép: - Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh răng lớn: mH 2 �Mi � � � . n .T �M max � N td 2  60. u . � i i Trang 15 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ Trong đó: u: Số lần ăn khớp của một răng khi bánh răng quay một vòng. u = 1 Mi : Momen xoắn Mmax : Momen xoắn lớn nhất tác dụng lên bánh răng Ti : Tổng số thời gian bánh răng làm việc Ti = 4000 (h) mH = 6 (Đối với bánh răng thép) � Ntd 2  60.1.  13 .0, 4  0, 753 .0,3  0,53 .0,3  . 728 .4000  25,8.10 6 3,818 Theo bảng 3.9 [1], ta có: Ntd2 = 25,8 . 106 ≥ N0 = 107 (Số chu kỳ cơ sở) � -   N 0tx  2, 6 HB  N / mm 2  Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh răng nhỏ: Ntd1 = Ntd2 . i = 23,4 .106 . 3,818 = 89,34 .106 > N0 Do đó hệ số KN = 1 - Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn:   - tx 2    N 0tx . HB2  2, 6.190  494 ( N / mm 2 ) Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ:      tx1 N 0tx . HB1  2, 6.220  572 ( N / mm2 ) 3.2 Ứng suất uốn cho phép: Số chu kỳ tương đương của bánh răng lớn: m N td 2 �Mi �  60. u . � � �. n .T �M max � i i Trong đó: m: Là bậc đường cong mỏi uốn. Đối với thép thường hóa m = 6 Trang 16 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy � N td 2  60.1.  16 .0, 4  0, 756 .0,3  0,56 .0,3  . GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 728 .4000  20,96.10 6 3,818 � N td 1  N td 2 .i  20,96.106 .3,818  80.106 Vậy: Ntd1 và Ntd2 > N0 3.3 Giới hạn mỏi uốn: - 2 Thép 45:  1.1  0, 43. bk  0, 43.600  258( N / mm ) - Thép 35:  1.2  0, 43.500  215( N / mm 2 ) Vì bánh răng quay một chiều nên:    u  0 . K N  1, 4 �1, 6  . 1 . K N  n . K n . K Trong đó: n: Hệ số an toàn n = 1,5 Kσ : Hệ số tập trung ứng suất ở chân răng Kσ = 1,8 (Thường hóa) + Bánh nhỏ:   u1  1,5.258.1  143 ( N / mm 2 ) 1,5.1,8  1,5.215.1  119 ( N / mm 2 ) 1,5.1,8 + Bánh lớn:   u2 3.4 Sơ bộ hệ số tải trọng: K = Ktt . Kđ = 1,3 Trong đó: Ktt : Hệ số tập trung tải trọng Kđ : Hệ số tải trọng động 3.5 Chọn hệ số chiều rộng bánh răng: A  b  0, 4 A Trang 17 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 3.6 Tính khoảng cách trục A: � 1,05.10 �   .u � tx 6 A �(u  1). 3 � 2 �K . P . � � . n � A 2 �(3,818  1). 3 �1,05.106 �1,3.6,144 � �. 728 �494.3,818 �0, 4. 3,818  153, 68 Chọn A = 155 3.7 Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng: Vận tốc vòng: v 2. . A . n 2. .155.728   2, 45 (m / s ) 60.1000.(i  1) 60.1000.(3,818  1) Dựa vào bảng tra 3.11 [1], ta có cấp chính xác chế tạo là cấp 9. 3.8 Định chính xác tải trọng K: - Chiều rộng bánh răng: b   A . A  0, 4.155  62 (mm) - Đường kính vòng lăn bánh nhỏ: d1  d  2.155  64,34 (mm) 3,818  1 b 62   0,96 d1 64,34 Theo bảng 3.12 [1], tìm được Ktt bang = 1,2 - Tìm hệ sô tập trung tải trọng thực tế: K tt  K tt bang  1 2  1, 2  1  1,1 2 Theo bảng 3.13 [1], tìm được hệ số tải trọng Kđ = 1,2 Trang 18 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy - GVHD: DIỆP BẢO TRÍ Hệ số tải trọng: K = Ktt . Kđ = 1,1 .1,2 = 1,32 Ít sai khác so với dự đoán (K = 1,3) nên không cần tính lại A. Chọn A = 155 (mm) 3.9 Xác định modun, số răng: Modun: mn = (0,01 ÷ 0,02).A = (0,01 ÷ 0,02).155 = 1,55 ÷ 3,1 Chọn mn = 2,5 (mm) (Bảng 3.1 [1]) Số răng được tính theo công thức: z - 2. A m .(i  1) Số răng bánh nhỏ: z1  2.155  25, 74 2,5.(3,818  1) Chọn z1 = 26 - Số răng bánh lớn: Z2 = i.z1 = 3,818 . 26 = 99,268 Chọn z2 = 100 3.10 Kiểm nghiệm sức bền uốn răng: Theo bảng 3.18 [1], ta có: y1 = 0,47 y2 = 0,517 - Kiểm nghiệm ứng suất uốn đối với bánh răng nhỏ:  u1  - 19,1.106 . K . P 19,1.106 .1,3.6,144   44, 25 ( N / mm2 ) �   u1  y1 . mn2 . z1 . N . b 0, 47.2,52 .26.728.62 Đối với bánh răng lớn:  u 2   u1 . y1 0, 47  44, 25.  40, 227 ( N / mm 2 ) �  u 2  y2 0,517 Trang 19 Đồ Án môn học Chi Tiết Máy GVHD: DIỆP BẢO TRÍ 7 3.11 Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột trong thời gian ngắn: - Ứng suất tiếp xúc cho phép: + Bánh nhỏ: [σ]txqt1 = 2,5.[ σ]tx1 = 2,5 . 572 = 1430 (N/mm2) + Bánh lớn: [σ]txqt2= 2,5 . 494 = 1235 (N/mm2) - Ứng suất uốn cho phép: + Bánh nhỏ: [σ]uqt1 = 0,8 . σ bc1 = 0,8 . 300 = 240 (N/mm2) + Bánh lớn: [σ]txqt2 = 0,8 . σ bc2 = 0,8 . 260 = 208 (N/mm2) - Kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc: 1, 05.106 �  tx  . A.i 1, 05.106  . 155.3,818 (i  1) . K 3 qt .P b. N (3,818  1) .1,8.6,144 3 728 62. 3,818 �  txqt   tx . K qt  573,905 ( N / mm 2 )    573,905. 1,8  769,97 ( N / mm 2 ) � txqt (Thỏa mãn điều kiện) - Kiểm nghiệm sức bền uốn theo công thức: σ uqt = σ u . Kqt ≤ [σ]uqt + Bánh nhỏ: σ uqt1 = 44,25 . 1,8 = 79,65 (N/mm2) ≤ 240 (N/mm2) Trang 20
- Xem thêm -