Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptthixasadec-dongthap-dapan

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP Trường THPT Thị xã Sa Đéc  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----oOo----- KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30/4/2006 ĐÁP ÁN - ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN : HÓA HỌC KHỐI : 11 CAÂU I: (4 ñieåm) I.1. Tìm X: Coâng thöùc phaân töû hôïp chaát khí vôùi hidro : H2X. Suy ra : X laø phi kim, ôû nhoùm VIA. Maø X ôû chu kyø 4, neân lôùp ngoaøi cuøng cuûa X laø : 4s2 4p4. Vaäy : Caáu hình e cuûa X laø : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6. Suy ra ZX = 34. Tìm Y: Coâng thöùc Oxit cao nhaát YO3. Vaäy Y laø nguyeân toá ôû nhoùm VIB. Maø Y ôû chu kyø 4. Suy ra phaân lôùp sau cuøng cuûa Y laø : Caáu hình e cuûa Y laø : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 Suy ra ZY = 24. 3d 5 4s1. CAÂU II: (4 ñieåm) a/ N2O4  2NO2 1- 2 Coù : 2 + 1 -  = 1 +  PNO = PxNO = P [2:(1+)] PN O = PxN O = P [(1-) : (1+)] Kp = 42 : (1-2) Vôùi  = 11%  Kp = 0,049. 2 2 b/ c/ 2 4 2 4 0,049 = 42P : (1-2) Vôùi P = 0,8   = (0,0612 : 4,0612)1/2 = 0,123. Vaäy khi P giaûm töø 1 0,8 atm, ñoä phaân li taêng töø 11% leân 12,3%. Vôùi  = 0,08 thì 0,049 = (4 . 0,082 : 1 – 0,082) . P  P = 1,9 atm. Khi P taêng töø 1 leân 1,9 atm. Caân baèng chuyeån dòch sang traùi, ñieàu naøy phuø hôïp vôùi nguyeân lí Le Chatelier. Vì khi taêng P, caân baèng chuyeån dòch sang phía laøm giaûm soá mol khí. CAÂU III: (4 ñieåm) Dung dòch (A) goàm : Al3+ : 0,04 mol H+ : 0,1a mol SO42- : 0,06 mol Cl- : 0,1a mol. Khi cho 0,12 mol Ba vaøo dung dòch A, coù : Ba2+ : 0,12 mol ; OH- : 0,24 mol. Tröôøng hôïp 1 : Al3+ dö. Ba2+ + SO42-  BaSO4  0,06 H+ 0,06 0,06 + OH  H2O 0,1a Al3+ 0,1a + 3OH-  Al(OH)3 (0,24 – 0,1a) (0,24 – 0,1a) : 3 Al(OH)3 to Al2O3 + H2O mraén = mBaSO + mAl O 4 2 3 Suy ra : nAl O = 0,01 mol  nAl(OH) = 0,02 mol. 2 Coù : 3 3 (0,24 - 0,1a) = 0,02 . 3  a = 1,8M. Tröôøng hôïp 2 : OH- dö. Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 0,04 0,12 0,04 Al(OH)3 + OH  AlO2- + 2H2O. 0,02 0,02 Soá mol OH : 0,1a + 0,14 = 0,24  a = 1M. CAÂU IV: (4 ñieåm) nCO = 0,1 mol ; nH O = 0,14 mol. Do nCO < nH O  A, B thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa ankan. CTPT cuûa A : CnH2n+2 : a mol (n - Xem thêm -