Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptthixasadec-dongthap

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP Trường THPT Thị xã Sa Đéc  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----oOo----- KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30/4/2006 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN : HÓA HỌC KHỐI : 11 CAÂU I: (4 ñieåm) I.1. Hai nguyeân toá X, Y ñeàu ôû chu kyø 4.  Hôïp chaát khí vôùi hidro cuûa X coù coâng thöùc phaân töû laø H 2X.  Oxit cao nhaát cuûa Y coù CTPT laø YO3. Haõy xaùc ñònh soá hieäu nguyeân töû, vieát caáu hình electron cuûa X, Y. I.1.1. Haèng soá toác ñoä cuûa phaûn öùng baäc moät: SO2Cl2 (k)  SO2 (k) + Cl2 (k) ÔÛ 320oC baèng 2.10-5s-1. Hoûi coù bao nhieâu phaàn traêm SO2Cl2 bò phaân huûy khi ñun noùng noù ôû nhieät ñoä treân trong thôøi gian 90 phuùt. CAÂU II: (4 ñieåm) ÔÛ nhieät ñoä xaùc ñònh vaø döôùi aùp suaát 1atm, ñoä phaân li cuûa N2O4 thaønh NO2 baèng 11%. a. Tính haèng soá caân baèng Kp cuûa phaûn öùng naøy. b. Ñoä phaân li seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi aùp suaát giaûm töø 1atm xuoáng tôùi 0,8atm. c. Ñeå cho ñoä phaân li giaûm xuoáng tôùi 8% thì phaûi neùn hoãn hôïp khí tôùi aùp suaát naøo? Keát quaû nhaän ñöôïc coù phuø hôïp vôùi nguyeân lí chuyeån dòch caân baèng Le Chatelier khoâng? Vì sao? CAÂU III: (4 ñieåm) Troän laãn 200ml dung dòch Al 2(SO4)3 0,1M vôùi 100ml dung dòch HCl a(mol/l) ñöôïc dung dòch (A). Cho 0,12 mol Ba vaøo dung dòch (A), loïc laáy keát tuûa nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 15g chaát raén. Tính a? CAÂU IV: (4 ñieåm) Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 hidrocacbon ñoàng ñaúng A vaø B thu ñöôïc 4,4g CO 2 vaø 2,52g H2O. a. Xaùc ñònh A, B thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo ? b. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A vaø B neáu bieát tæ leä khoái löôïng: mA : mB = 1 : 3,625 Vaø soá mol moãi chaát ñeàu vöôït quaù 0,015 mol. CAÂU V: (4 ñieåm) V.1. Hôïp chaát höõu cô (X) coù caáu taïo khoâng voøng, coù coâng thöùc phaân töû C 4H7Cl vaø coù caáu hình E. Cho (X) taùc duïng vôùi dung dòch NaOH trong ñieàu kieän ñun noùng thu ñöôïc hoãn hôïp saûn phaåm beàn coù cuøng coâng thöùc phaân töû C4H8O. a. Xaùc ñònh caáu truùc cuûa (X) ? b. Tìm caùc ñoàng phaân caáu hình coù theå coù cuûa (X) ? c. Vieát cô cheá phaûn öùng xaûy ra vaø goïi teân cô cheá phaûn öùng ? V.1.1. Hoaøn thaønh chuoãi bieán hoaù sau : Benzen  Clobenzen  Natri phenolat  Axit salixylic  Aspirin (o – HOOC – C6H4 – OCCH3)
- Xem thêm -