Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptphanthanhtai-danang

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sở GD-ĐT Đà Nẵng Đề thi đề nghị môn hoá học lớp 11 Trường THPT Phan Thành Tài Kì thi Olympic truyền thống 30/4 Năm học 2005-2006 Thời gian : 180 phút Câu I: ( 5 điểm) Xét dung dịch CaCl2 0,01 M (dung dịch A). 1. Đưa SO32- vào 1 lit dung dịch A. Với nồng độ SO32- bằng bao nhiêu ta quan sát được kết tủa CaSO3. Biết tích số tan của CaSO3 bằng 10-4. 2. Thêm 0,02 mol SO2 vào 1 lit dung dịch A. Cần áp đặt pH bằng bao nhiêu để quan sát được sự bắt đầu kết tủa CaSO3? (Đối với “axit sufurơ”, pK1 = 2, pK2 = 7). 3. Thêm 0,02 mol SO2 và 0,015 mol BaCl2 vào 1 lit dung dịch A. pH được cố định ở 10. Tính nồng độ của các ion Ca 2+, Ba2+ và SO32- ở trạng thái cân bằng. Biết tích số tan của BaSO3 bằng 10-8. Giả thiết trong các thí nghiệm, thể tích dung dịch không thay đổi. Câu II: (5 điểm) 1. 2. Tính nhiệt tạo thành chuẩn của khí CO từ những dữ kiện thực nghiệm sau: C(graphit) + O2 (k)  CO2 (k) Ho1 = - 94,05 kcal/mol 2 CO(k) + O2 (k)  2 CO2 (k) Ho2 = - 135,28 kcal/mol Kết quả này có phù hợp với công thức cấu tạo của CO nếu giả thiết là C=O không? Vì sao? Cho biết nhiệt thăng hoa của than chì là 170 kcal/mol, năng lượng liên kết trong phân tử O2 là 118 kcal/mol và năng lượng liên kết C=O trong CO2 là 168 kcal/mol. Câu III: ( 5 điểm ) 1. Cho H2SO4 đậm đặc vào C2H5OH có mặt các hạt cát nhỏ trong một bình cầu, đun nóng hỗn hợp ở 1800c, dẫn khí thu được qua bình đựng dung dịch nước vôi trong, và sau đó cho qua bình đựng dung dịch thuốc tím.  Vì sao phải dùng những hạt cát trong quá trình đun ?  Hỗn hợp trong bình cầu có màu gì sau phản ứng ?  Vì sao phải cho khí sinh ra qua dung dịch nước vôi trong ?  Dự đoán hiện tượng xảy ra ở bình đựng dung dich thuốc tím biết đã dùng 18,4 g C2H5OH v à 50 g thuốc tím. Hiệu suất của quá trình tách nước là 75%. 2. Ba đồng phân C5H12 có nhiệt độ sôi lần lượt là 9,50c; 280c ; 360c . Hãy cho biết cấu tạo của mỗi đồng phân tương ứng với nhiệt độ sôi ở trên và sắp xếp 3 đồng phân trên theo độ bền ở nhiệt độ phòng. Giải thích ? Câu IV: ( 5 điểm ) Hoà tan hoàn toàn m (g) kim loại Zn vào V (l) dung dịch HNO 3 1M, thu được dung dịch A và 8,96 l hỗn hợp khí X gồm không màu, hoá nâu trong không khí, tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 20,25. 1. Xác định m. 2. Hoà tan hết 2,7 g Al vào dung dịch A không thấy khí thoát ra, sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0.1M vào A thì phải dùng đến hết 50 ml mới thấy xuất hiện khí có mùi khai. Hãy xác định V . Thể tích chất khí được đo ở điều kiện chuẩn, thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể trong quá trình phản ứng . Câu V: ( 5 điểm) 1 Khi cho isobutilen vào dung dịch H2SO4 60%, đun nóng tới 80oC thu được hỗn hợp gọi tắt là đi-isobutilen gồm hai chất đồng phân A và B (A chiếm tỉ lệ cao hơn B). Hiđro hoá hỗn hợp này được hợp chất C quen gọi là isooctan. C là chất được dùng để đánh giá nhiên liệu lỏng. Xác định A,B,C và viết cơ chế phản ứng giải thích sự tạo thành A, B, C. 2. A là một anken. Sau khi ozon phân A cho sản phẩm hữu cơ duy nhất là CH 3CHO. Khi cho A cộng hợp brom trong bình làm bằng vật liệu phân cực chỉ tạo ra sản phẩm là một đồng phân không quang hoạt. Hãy cho biết cấu trúc của A và cấu trúc của sản phẩm tạo thành trong sản phẩm cộng brom của A. Câu VI: ( 5 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong, nhận thấy khối lượng bình tăng thêm 26,24 g v à 20 g kết tủa. Lọc kết tủa, đun sôi nước lọc lại thu được 10 g kết tủa nữa. Khi cho chất A đúng bằng lượng đã đốt ở trên phản ứng hết với khí Clo ở 300oc thu được hỗn hợp khí C gồm 4 dẫn xuất chứa clo của A, là đồng phân của nhau với hiệu suất 100%. Hỗn hợp C có tỉ khối hơi so với H2 nhỏ hơn 93. Xác định công thức cấu tạo của A và tính hàm lượng % của mỗi chất trong C . Biết tỉ số tốc độ phản ứng thế nguyên tử H ở CI: CII :CIII = 1 : 3,3 : 4,4.
- Xem thêm -