Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thpthoanghoatham-danang

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2004 - 2005 MÔN: HÓA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ ĐỀ NGHỊ Câu I 1. Dung dịch A chứa a mol Na +, b mol NH 4 , c mol HCO 3 , d mol CO 32  và e mol SO 2 4 . Thêm (c + d + e)mol Ba(OH) 2 vào dung dịch A, đun nóng thu được khí X, kết tủa Y và dung dịch Z. Tính số mol của X, Y và mỗi ion trong dung dịch Z. Xem sự phân li của nước không đáng kể. 2. Cho biết K CH COOH = 1,78.10-5. Hãy tính pH của các dung dịch sau: 3 a) dung dịch X chứa đồng thời CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M b) dung dịch thu được sau khi thêm HCl vào dung dịch X đến khi nồng độ của HCl bằng 0,01M Câu II 1. Cho hỗn hợp khí N 2 và H2 vào bình kín ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, áp suất khí trong bình giảm 5% so với ban đầu. Biết tỉ lệ số mol đã phản ứng của N2 là 10%. (a) Tính % thể tích của N2 và H2 trong hỗn hợp ban đầu? (b) Tính KP của phản ứng. Biết ban đầu số mol hỗn hợp là 1 mol và thể tích bình là 1 lít. 2. Xét hai phân tử PF3 và PF5. (a) Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng hình học phân tử của chúng? (b) Cho biết sự phân cực của hai phân tử trên. Giải thích? Câu III 1. Giải thích vì sao không trộn chung phân đạm amoni với vôi hoặc tro bếp? 2. Viết phương trình phản ứng khi cho Zn 3P2 vào nước và cho biết ý nghĩa thực tiễn của phản ứng này? 3. Cho dung dịch A gồm Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 đều có nồng độ 0,1M. (a) Xác định khoảng pH của dung dịch A. Giải thích?. (b) Nếu cho từ từ dung dịch NH 3 vào dung dịch A cho đến dư thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích và viết phương trình phản ứng? (c) Cho 1,60 gam đồng và 40mL dung dịch HCl 1M vào 500mL dung dịch A thu được khí không màu hóa nâu trong không khí và dung dịch B.Viết các phương trình 1 phản ứng xảy ra ở dạng ion thu gọn. Tính thể tích khí thu được ở đktc và khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch B? Câu IV 1. Hợp chất A có công thức phân tử C8H6. A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng; oxi hóa A bằng dung dịch KMnO4, đun nóng sau đó axit hóa thu được axit benzoic [C6H5COOH]. a) Lập luận xác định cấu tạo của A. b) Viết phương trình phản ứng điều chế A từ axetilen và các chất vô cơ, xúc tác cần thiết. 2. Hợp chất hữu cơ B chứa hai nguyên tố có M < 250 g/mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam B thu được m gam H2O. B không tác dụng với Br2 (xt Fe, t0); đun nóng hơi B với Br2 có chiếu sáng thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất. xác định CTPT, CTCT và gọi tên B. Câu V 1. Khi cho isobutilen vào dung dịch H2SO4 đậm đặc đun nóng tới 800C thu được hỗn hợp sản phẩm gọi tắt là đi- isobutilen gồm hai chất đồng phân của nhau A và B. Hiđro hóa hỗn hợp này thu được chất C quên gọi là isooctan. C là chất được dùng để đánh giá nhiên liệu lỏng. Dùng cơ chế giải thích hình thành sản phẩm A, B. Gọi tên A, B, C theo danh pháp IUPAC. 2. Ozon phân tecpen A có trong thành phần của tinh dầu hoa hồng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: HO-CH2-CH=O, (CH3)2C=O, CH3-CO-CH2-CH2-CH=O. Lập luận xác định cấu tạo của A. 2
- Xem thêm -