Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptchuyentiengiang-tiengiang

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SÔÛ GD – ÑT TIEÀN GIANG TRÖÔØNG THPT CHUYEÂN KYØ THI HOÏC SINH GIOÛI OLYMPIC 30/4 NAÊM HOÏC 2005 – 2006 ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ MOÂN HOÙA HOÏC KHOÁI 11 THÔØI GIAN 180 PHUÙT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caâu 1 (4,0 ñieåm) 1.1 Moät pin ñöôïc caáu taïo nhö sau : Ag dung dòch AgCl baõo hoøa, HCl 1M AgNO3 1M Ag o + o E (Ag /Ag) = 0,799V ; E (AgCl/Ag) = 0,222V Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra khi pin hoaït ñoäng vaø tính tích soá tan cuûa AgCl . 1.2 Cho bieát : Eo (I2/I ) = 0,62V ; Eo (I2/I3 ) = 0,79V - - - Eo (I3 /I ) = 0,535V ; Eo (IO3 /I2) = 1,19V - - 1.2.1 Tính E (IO3 /I ) ôû pH = 0 vaø pH = 14 . 1.2.2 Tính haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng sau trong dung dòch nöôùc : I3 I2 + I Caâu 2 (4,0 ñieåm) 2.1 Haõy tính soá gam NH4Cl phaûi cho vaøo 1 lít dung dòch NH 3 0,12M ñeå khi troän 1ml dung dòch naày vôùi 2ml dung dòch MgCl2 0,03M thì khoâng coù keát tuûa Mg(OH)2 taùch ra . Cho bieát söï taïo phöùc hydroxo cuûa ion Mg2+ khoâng ñaùng keå . 5 -10,95 Tích soá tan cuûa Mg(OH)2 = 10 ; K NH 3 1,8.10 2.2 Suïc khí H2S (pK1 = 7 vaø pK2 = 14) vaøo nöôùc. Dung dòch baõo hoøa H 2S ôû pH baát kyø ñeàu baèng 0,1M. 22.2.1 Thieát laäp phöông trình pS = -lg[S ] = (pH) . 2.2.2 Moät dung dòch chöùa caùc ion Pb 2+ , Zn 2+ , Fe 2+ vaø Mn 2+ -2 ñeàu coù noàng ñoä 10 M. Caùc giaù trò töông öùng pT = -lgT laø 28; 22; 17 vaø 10. Hoûi ôû pH 1 naøo thì baét ñaàu keát tuûa töøng sunfua moät vaø ôû pH2 naøo thì töøng sunfua aáy keát thuùc söï keát tuûa (söï keát thuùc keát tuûa ñöôïc coi nhö gaàn ñuùng 2+ -4 khi [M ] = 10 M). Caâu 3 (4,0 ñieåm) 3.1 Hoaøn thaønh caùc phöông trình phaûn öùng sau : * KClO3 + I2 * KClO3 + H2C2O4 + H2SO4 * Na2CO3 + Br2 (hôi) * NaClO3 + SO2 + H2SO4 * ClO2 + KOH * I2 + HNO3 (ñaëc) 3.2 83,5 gam moät hoãn hôïp hai nitrat A(NO 3)2 vaø B(NO3)2 (A laø kim loaïi kieàm thoå, B laø kim loaïi d) ñöôïc nung tôùi khi taïo thaønh nhöõng oxit, theå tích hoãn hôïp khí thu ñöôïc goàm NO 2 vaø O2 laø 26,88 lít (0oC, 1atm). Sau khi cho hoãn hôïp khí naày qua dung dòch NaOH dö thì theå tích hoãn hôïp khí giaûm 6 laàn . 3.2.1 A vaø B laø nhöõng kim loaïi naøo ? 3.2.2 Tính khoái löôïng moãi muoái nitrat trong hoãn hôïp . SỞ GD – ĐT TIỀN GIANG KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30/4 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2005 - 2006 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA HỌC KHỐI 11 THỜI GIAN 180 PHÚT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 4 (4,0 điểm) Hai hợp chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử và đều chứa C, H, Br. Khi đun nóng với dung dịch NaOH loãng chất A tạo ra chất C có chứa một nhóm chức. Chất B không tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện như đã cho ở trên. 5,4 gam chất C phản ứng hoàn toàn với Na cho 0,56 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 1,35 gam chất C thu được 3,85 gam CO2 . Khi cho A hoặc B phản ứng với Br 2 (có mặt bột Fe) đều thấy khí HBr thoát ra, sau phản ứng A tạo ra 3 chất D, E, F còn B tạo ra 2 chất G, H. 4.1 Viết công thức cấu tạo của A, B, C và các công thức cấu tạo có thể có của D, E, F, G, H. Biết rằng phân tử của D, E, F, G, H đều chứa 64% Br. 4.2 Cho hỗn hợp gồm 171 gam chất A và 78 gam benzen phản ứng với Br 2 có mặt bột Fe. Sau phản ứng thu được 125,6 gam brom benzen, 90 gam chất D, 40 gam chất E và 30 gam chất F. Hãy cho biết chất A phản ứng với Br2 khó (hoặc dễ) hơn benzen bao nhiêu lần ? Câu 5 (4 điểm) 5.1 Viết phương trình phản ứng giữa iso-propyl magie clorua với axeton, sau đó thủy phân sản phẩm trung gian. Trình bày cơ chế của phản ứng. 5.2 Khi cho iso-propyl magie clorua tác dụng với xeton (có công thức chung R-CO-R) thấy song song với việc hình thành rượu bậc ba còn tách ra chất khí . Đó là khí gì ? Giải thích cơ chế của sự hình thành khí đó và nêu cách hạn chế sự diễn biến của phản ứng phụ nầy. 5.3 Viết các phương trình phản ứng của các dẫn xuất cho sau đây với magie trong ete: 1,2- đibrom etan; 1,4- đibrom butan; 1,3- đibrom propan; p- đibrom benzen; điphenylclo metan; metylen bromua và 2-brom-1-metoxi butan. H ẾT
- Xem thêm -