Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptchuyenlequydon-khanhhoa

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Kyø thi Olympic 30/4/2006 Tröôøng THPT Chuyeân Leâ Quyù Ñoân -Khaùnh Hoøa Ñeà vaø ñaùp aùn moân Hoùa , Khoái 11 Soá maät maõ : Soá maät maõ : BAØI I: ÑEÀ 1: a. Cho a mol CO2 haáp thuï (suïc töø töø) vaøo dung dòch chöùa b mol NaOH. Hoûi thu ñöôïc chaát gì, bao nhieâu mol? b. Coù 2 dung dòch: Dung dòch A chöùa 0,2 mol Na2CO3 vaø 0,3 mol NaHCO3 dung dòch B chöùa 0,5 mol Hcl. Ngöôøi ta tieán haønh thöû nghieäm. TN1: Roùt töø töø dung dòch B vaøo dung dòch A TN2: Roùt töø töø dung dòch A vaøo dung dòch B TN3: Troän nhanh hai dung dòch vôùi nhau. Tính theå tích khí bay ra ôû moãi thí nghieäm.(ñktc) c. Hoã hôïp A goàm: oxit, hidroxit, muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò II. Cho 3,64g A taùc duïng heát 117,6g H2SO4. sau phaûn öùng thoaùt ra 448 ml moät chaát khí (ñktc) vaø dung dòch muoái duy nhaát noàng ñoä 10,867%; khoái löôïng rieâng laø 1,095g/cm3, khi quy ñoåi ra noàng ñoä mol/l coù giaù trò 0,545M. * Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra * Xaùc ñònh kim loaïi Giaûi baøi toaùn 1: soá mol NaOH [1.1]. Khi cho CO2 haáp thuï vaøo dung dòch NaOH, tuøy tyû soá mol CO 2 maø coù theå taïo muoái axit, muoái trung hoøa hay caû hai muoái. b 1 hay b  a; phaûn öùng chæ 1 * Tröôøng hôïp soá mol NaOH töùc a soá mol CO2 taïo muoái axit. NaOH + CO2 = NaHCO3 b(mol) b(mol) Vaäy thu ñöôïc b(mol) NaHCO3 soá mol NaOH b 2 Tröôøng hôïp soá mol CO2 töùc a 2 hay b  a; phaûn öùng chæ taïo muoái trung hoøa. 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O a(mol) a(mol) Vaäy thu ñöôïc a mol Na2CO3 soá mol NaOH 1< * Tröôøng hôïp taïo 2 muoái : soá mol CO2 <2 hay a < b < 2a NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O x mol  x mol ( vôùi x, y laø soá mol NaOH taïo Na2CO3 vaø NaHCO3) 2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O y mol  y mol 2 nNaOH = x + y = b mol (1) nCO2 = x + 0,5 y = a mol (2) Ta coù: (1) – (2) = 0,5 y = b – a y  y = 2b – 2a (mol)  n Na CO = b  a(mol ) 2 3 2 Theá vaøo (1)  x = b – y = b – (2b – 2a) = 2a – b (mol)  n Na CO = 2a – b (mol) 2 3 Vaäy thu b – a(mol) Na2CO3 vaø 2a – b (mol) NaHCO3 [1.2]. * Thí nghieäm 1: Roùt töø töø B vaø A, ñaàu tieân taïo muoái axit tröôùc. Na2CO3 + Hcl = Nacl + NaHCO3 0,2 mol 0,5mol 0,3mol NaHCO3 + Hcl = Nacl + H2O + CO2 0,5mol 0,3mol 0,2mol 0,3mol  Theå tích CO2: VCO = n CO . 22,4 = 0,3. 22,4 = 6,72 (l) 2 2 * Thí nghieäm 2: Roùt töø töø A vaøo B: caû 2 muoái cuøng phaûn öùng  Goïi x (%) laø soá % mol Na2CO3 vaø NaHCO3 phaûn öùng. Na2CO3 + 2Hcl = 2 Nacl + H2O + CO2 0,2 x 0,4 x mol  mol 100 100 NaHCO3 + Hcl = Nacl + H2O + CO2 0,3 x 0,3 x mol  mol 100 100 0,4 x  0,3x 0,7 x  0,5mol  Soá mol Hcl: n Hcl = 100 x= 100 500 % 7  Soá mol CO2: = n Na Co + n Na HCo 2 0,2 x 3 2 0,3 x 3 5 = 100  100 14 (mol ) 5 Theå tích CO2: VCO (ñktc) = n CO . 22,4 = 14 .22,4 8(l ) 2 2 Thí nghieäm 3: Troän nhanh 2 dung dòch * Giaû söû NaHCO3 phaûn öùng tröôùc: NaHCO3 + Hcl = Nacl + H2O + CO2 0,3mol 0,5mol 0,2 mol 0,3mol  Theå tích VCO (ñktc) = n CO 2 2 Na2CO3 + 2Hcl = 2 Nacl + H2O + CO2 0,2mol 0,2mol 0,3mol 0,1mol 0,3mol .22,4 = 0,4.22,4 = 8,96 (l) * Giaû söû Na2CO3 phaûn öùng tröôùc: Na2CO3 + 2Hcl = 2 Nacl + H2O + CO2 0,2mol - 0,5mol 0,1 mol 0,2mol NaHCO3 + Hcl = Nacl + H2O + CO2 0,3mol 0,1mol 0,2mol 0,3mol V n Theå tích CO (ñktc) = CO .22,4 = 0,3.22,4 = 6,72(l) Vì caû 2 muoái cuøng phaûn öùng neân: 6,72(l) < VCO (ñktc) < 8,96(l) 2 2 2 a. Vì hoãn hôïp A cho phaûn öùng H 2SO4 chæ taïo muoái neân ñoù coù theå laø muoái axit hay muoái trung hoøa  phöông trình xaûy ra. + Taïo muoái axit MO + 2H2SO4 = M(HSO4) + H2O M(OH)2 + 2H2SO4 = M(HSO4) + 2H2O MCO3 + 2H2SO4 = M(HSO4)2 + H2O = CO2 + Taïo muoái trung hoøa MO + H2SO4 = MSO4 + H2O M(OH)2 + H2SO4 = MSO4 + 2H2O MCO3 + H2SO4 = MSO4 + CO2 b. Khoái löôïng mol phaân töû cuûa muoái taïo thaønh laø CM = 10dC % 10dC % 10.1,095.10,867  M  218g / mol M CM 0,545 Neáu ñoù laø muoái axit: M( H2SO4)2  M + 97. 2 = 218  M = 24 (g/mol) Ma laø Magieâ (Mg) M hoùa trò 2 Neáu ñoù laø muoái trung hoøa MSO4  M + 96 = 218  M = 122 (voâ nghieäm) Ky thi Olympic 30/4/2006 Vaäy M laø magieâ, coâng thöùc axit, hiñroxit, muoái cacbonat: MgO, Mg(OH) 2; Tröôøng THPT Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa MgCO3. Ñeà vaø ñaùp aùn moân Hoùa , khoái 11 Soá maät maõ : Soá maät maõ: Baøi soá 2 Ñeà : Nung 45.6 gam hoãn hôïp hai muoái hidrocacbonat cuûa kim loaïi R vaø R’ tôùi hoaøn toaøn ñöôïc hoãn hôïp chaát raén A vaø hoãn hôïp khí B . Cho B haáp thuï heát trong 2l dung dòch Ba(OH)2 0.3M ( d = 1,2g/ml ) thu ñöôïc 102,44 gam keát tuûa. Sau phaûn öùng khoái löôïng dung dòch coøn 2325,48 gam vaø dung dòch vaãn coøn tính bazô. Hoøa tan heát chaát raén A caàn 500 ml dung dòch HCl 3,65% vaø thu ñöôïc hai muoái clorua cuûa R vaø R’. Neáu ñem ñieän phaân noùng chaûy muoái clorua cuûa R’ trong A thì caàn t ( giaây ) vôùi cöôøng ñoä I = 10A. Trong khi ñoù, cuõng vôùi thôøi gian vaø cöôøng ñoä nhö treân neáu ñem ñieän phaân noùng chaûy löôïng muoái clorua cuûa R trong A thì ñöôïc 11,04g R. haõy xaùc ñònh : a/ Kim loaïi R vaø R’ b/ D cuûa dung dòch Hcl ñaõ duøng Baøi giaûi soá 2 a/ Do söï nhieät phaân muoái M(HCO3)n coù theå xaûy ra khaùc nhau :  Hoaëc : to 2M ( HCO3)n M2( CO3)n + nH2O + CO2 o t VD : 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2  Hoaëc : to M(HCO3)n M2On + nH2O + 2nCO2 ( II ) VD : M(HCO3)n M2On + nH2O + 2nCO2 (I)  Hoaëc : 2M(HCO3)n (III) 2M + nH2O + 2nCO2 + n O 2 2 Do ñoù khi xeùt söï nhieät phaân muoái M(HCO3)n cuûa kim loaïi M baát kyø phaûi xeùt caùc tröôøng hôïp keå treân. - - theo ñeà baøi : hai muoái R(HCO3)n vaø R’(HCO3)n khi nhieït phaân ñöôïc hoãn hôïp khí B, hoãn hôïp naøy bò baïi haáp thuï heát trong dung dòch Ba(OH)2 vaø khoâng coù khí thoaùt ra, ñieàu ñoù chöùng toû raèng hoãn hôïp khoâng coù khí O2. suy ra khoâng coù muoái naøo nhieät phaân theo kieåu (III). Vaäy trong hoãn hôïp khí B coù CO2 vaø H2O. Khi cho hoãn hôïp khí B vaøo dung dòch Ba(OH)2 , dung dòch vaãn coøn tính bazô, chöùng toû raèng Ba(OH)2 coøn dö. Do ñoù phaûn öùng cuûa CO2 laø : CO2 + Ba(OH)2 = BaCo3 + H2O nCo2 = n BaCo3 = 102, 44 = 0,52 ( mol) 197 Dung dòch coøn laïi ( sau khi haáp thuï hoãn hôïp B) naëng 2325,48 (g). AÙp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng : 2325,48 = mdd Ba(OH)2 luùc ñaàu + mCO2 + mH2O – m BaCO3 => mH2O = 2325,48 + 102,44 – 44 X 0,52 – 2000 X 1,2 = 5,04 ( g ) => mH2O = 5,04 : 18 = 0,28 ( mol) nCO 2 - - 0,52 Ta thaáy tyû leä nH 2O = 0, 28 = 1,857 maø 1 < 1,857 < 2 . tyû leä naøy cho ta thaáy 2 muoái ñem nhieät phaân laø khaùc nhau veà höôùng taïo thaønh saûn phaåm. Giaû söû : 2R (HCO3)n R2(HCO3)n + n H2O + nCO2 (1) x ( mol ) 2 x ( mol ) 2R’( HCO3)m R2’Om + mH2O + 2mCO2 (2) y ( mol ) 2 Y ( mol ) - Chaát raén A laø : x - R2(CO3)n : 2 ( mol ) - R2’Om - Caùc phaûn öùng vôùi Hcl : R2(CO3)n + 2n HCl x ( mol ) 2 nx (mol) R2’(CO3)m + 2m HCl y ( mol ) 2 my(mol) y : 2 ( mol ) 2Rcln + nH2O + nCO2 (3) x ( mol) 2Rclm + mH2O + nH2O y (mol) (4) R’Cln - dpnc m R’ + Cl � 2 2 dpnc n RClm � R + 2 Cl2 (5) (6) x (mol) x (mol) Ñaët x,y laàn löôït laø soá mol cuûa R(HCO3)n vaø R’(HCO3)m . Theo phöông trình (2) , (4), (5) => nR’ = nR’(HCO3)m = y (mol). 1 - - - - - R '.I .t  I.t = m.y.F m R.I .t 11, 04.n.F Maët khaùc 11,04 = R= nF I .t 11, 04.n.F 11, 04n => R = m. y.F  my nx my Theo ñaàu baøi ta laïi coù : nH2O = o,28 => 0,28 =  2 2 nx n CO2 = 0,52 =  my 2 Khi ñieän phaân mR’ = y. R’ = F . (a) (b) (c) vaø (R + 61n)x + (R’ + 61m)y = 45.6 (d) Töø (a), (b), (c), (d) => R = 23n vaø R’ = 20m. ta choïn nghieäm m,n = 1,2,3  R = 23 khi n= 1 vaø R’ = 40 khi m = 2  R laø Na vaø R’ laø Ca. Töø ñoù suy ra x = 0,08 vaø y = 0,24 Vaäy hai muoái laø NaHCO3 vaø Ca(HCO3)2 b/ nHcl caàn = nx + my = 0,08 + 0,24.2 = 0,56 (mol) ( khoái löôïng dung dòch HCl) m D= v  0,56.3, 65.100  1,12 g / ml 3, 65.500 Kyø thi Olympic 30/4/2006 Tröôøng THPT Chuyeân Leâ Quyù Ñoân Khaùnh Hoøa Ñeà vaø ñaùp aùn : moân Hoùa Khoái 11 Soá maät maõ : Soá maät maõ : Ñeà soá 3 1/ Nhieät ñoäï soâi cuûa C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 laàn löôït töông öùng laø : 12,5oC; 78,3oC; 118oC; 77,1oC. Haõy giaûi thích vì sao khoái löôïng phaân töû cuûa C2H5OH ( H = 60) vaø CH3COOH ( H = 60) nhoû hôn khoái löôïng phaân töû cuûa C2H5Cl ( H = 64,5) vaø CH3COOC2H5 ( H = 88 ) nhöng nhieät ñoä soâi laïi cao hôn vaø vì sao nhieät ñoä soâi cuûa CH3COOH laïi cao hôn C2H5OH? 2/ X; Y laø caùc hôïp chaát höõu cô ñoàng chöùc chöùa caùc nguyeân toá C; H; O. Khi taùc duïng vôùi AgNO3/ NH3 thì 01 mol X hoaëc Y taïo 4 mol Ag. Coøn khi ñoát chaùy X;Y thì tyû leä mol O2 tham gia ñoát , CO2; H2O taïo thaønh nhö sau :  Vôùi X : nO2 : n CO2 : n H2O = 1 : 1 : 1  Vôùi Y : nO2 : nCO2 : nH2O = 1,5 : 2 : 1 a/ Tìm coâng thöùc phaân töû vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa X;Y b/ Töø X;Y coù theå ñieàu cheá ñöôïc hai ñoàng phaân cuøng chöùc Z vaø Z’ coù coâng thöùc ñôn giaûn nhaát ( C2H3O2)n. Vieát phaûn öùng taïo Z vaø Z’. Giaûi baøi soá 3 1/ Nhieät ñoä soâi cuûa C2H5OH vaø CH3COOH cao hôn nhieät ñoä soâi cuûa C2H5Cl vaø CH3COOC2H5 maëc duø khoái löôïng phaân töû cuûa noù nhoû hôn vì C2H5OH vaø CH3COOH taïo ñöôïc lieân keát hidro O…H – O P …O – H … O – H … CH3 – C  C – CH3 P C2H5 C2H5 O–H…O + CH3COOH coù hai lieân keát hidro ñoái vôùi 01 phaân töû trong khi ñoù C2H5OH chæ coù 01lieân keát hidro ñoái vôùi 01 phaân töûneân lieân keát hidro cuûa CH3COOH beàn hôn lieân keát hidro cuûa C2H5OH => nhieät ñoä soâi cuûa CH3COOH cao hôn C2H5OH. 2/ Taùc duïng AgNO3 /NH3 1 mol X ( Y) taïo 4 mol Ag - 02 nhoùm chöùc andehyt  X; Y chöùa : - X; Y laø H – C O R ( vôùi R laø – H hoaëc goác hidrocacbon) P O + Xeùt X : CxHyOz y z y  ) O2 � nCO2 + H2O 4 2 2 y z y Theo ñeà ( x +  ) : x : =1:1:1 4 2 2 y z y  x  x + 2 2 2 CxHyOz + ( x + x:y:z=1:2:1  Coâng thöùc ñôn giaûn nhaát ( CH2O)n => - n = 1 => H – C – H - n = 2 => C2H4O2 ñoä baát baõo hoøa baèng 1 => khoâng theå coù hai chöùc –CHO ( loaïi) Vaäy X laø H – C – H  P O + Xeùt Y : Cx’Hy’Oz’ y' z' y'  ) O2 � x’CO2 + H2O 4 2 2 y' z' y' Theo ñeà ( x’ +  ) : x’ : = 1,5 : 2 : 1 4 2 2 Cx’Hy’Oz’ + ( x’ + Ruùt ra x’ = y’ = z’ (CHO)n => n = 2 laø phuø hôïp Y laø CHO CHO Phöông trình phaûn öùng : X : 2H2O + H – C – H + 4 AgNo3 + 6NH3 � (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 Y : CHO + 4 AgNO3 + 6 NH3 + 2H2O � COONH4 + 4Ag + 4 NH4NO3   CHO COONH4 b/ Z vaø Z’ theo yeâu caàu ñeà => phuø hôïp n = 2  Z vaø Z’ : C4H6O4 ñoä baát hoøa = 2 . Z vaø Z’ laø 2 ñoàng phaân cuøng chöùc HCOO – CH2  Z laø : HCOO – CH2 Z’ laø : COO CH3 COO CH3 Phaûn öùng ñieàu cheá Z : H – C – H + O2 xt H – C – OH P P O O CHO Ni + H2 CH2OH CHO CH2OH CH2OH HCOO – CH2 + 2 HCOOH CH2OH HCOO – CH2 Phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá Z’ CHO xt COOH + O2 CHO COOH Ni H – C – H + H2 CH3OH P O COOH COO CH3 COOH COO CH3 2CH3OH + Kyø thi Olympic 30/4/2006 Tröôøng THPT Chuyeân Leâ Quyù Ñoân – Khaùnh Hoøa Ñeà vaø ñaùp aùn moân Hoùa Khoái 11 Soá maät maõ : Soá maät maõ: Ñeà soá 4 a/ Moät soá hidrocacbon coù coâng thöùc C10H16 coù caùc tính chaát sau : + Taùc duïng vôùi H2 ( dö )/ Ni ôû 120oC � C10H22 + Taùc duïng vôùi Br2(CCl4) � C10H16Br6 + Taùc duïng vôùi O3 ( Ozon) roài thuûy phaân – khöû (Z) hoaëc thuûy phaân oxy hoùa ( H2O2) ñeàu cho 2 mol cuûa 01 saûn phaåm duy nhaát coù CTPT C5H8O. + Khoâng theå taùch hidroccabon ban ñaàu ( C10H16) hay saûn phaåm Ozon phaân ( C5H8O) thaønh caùc ñoái quang ñöôïc. Döïa vaøo caùc ñieàu kieän treân tìm CTPT cuûa caùc hidrocacbon ñoù? Vaø vieát caùc phöông trình kieåm chöùng. b/ Töø caùc röôïu no khoâng quaù 3 nguyeân töû C qua khoâng quaù 6 giai ñoaïn , ñieàu cheá fomil xiclohexan Baøi giaûi ñeà soá 4 : a/ Hidrocacbon A coù coâng thöùc C6H10 coù ñoä baát baõo hoøa  = 3 . A chæ taùc duïng vôùi 01 mol O3 cho saûn phaåm => phaân töû A ñoái xöùng coù 01 noái ñoâi , hai voøng. A + H ( dö )/ Ni � C10H22 (  = 0) => A coù voøng 3 hay 4 caïnh CCl4 A + Br2 C10H16Br6 (  = 0 ) => A chæ coù voøng 3 caïnh. Vaäy A chæ coù 01 lieân keát C = C vaø 2 voøng 3 caïnh. C10H16 khoâng taùch ñöôïc ra caùc ñoái quang vaø saûn phaåm cuõng vaäy => Phaân töû khoâng coù C baát ñoái hay laø hôïp chaát meso. - - - Cho A taùc duïng vôùi O3 roài thuûy phaân – khöû hay thuûy phaân oxy hoùa ñeàu cho cuøng 01 saûn phaåm => trong A nguyeân töû C ôû lieân keát C=C khoâng coù nguyeân töû H . Vaäy CTCT A coù theå coù : ( cis) (trans) - - - Phöông trình kieåm chöùng(choïn moät chaát) +H2  +Br2  hay (oâzoân phaân)2 b/ Daïng sô ñoà : Cl o O2; Cu; t C (1) Cl2; 1:1 (2) KOH (3) CH3 – CH2 – CH2OH CH3CH2CHO CH3CHCHO CH2=CH-CHO C2H5OH +CH2=CH-CHO  Kyø thi Olympic 30/4/2006 Tröôøng THPT Chuyeân Leâ Quyù Ñoân – Khaùnh Hoøa Ñeà vaø ñaùp aùn moân Hoùa - Khoái 11 Soá maät maõ : Soá maät maõ : Ñeà soá 5 1/ 6 hôïp chaát höõu cô A; B; C; D; E; F coù khoái löôïng phaân töû laø 74 chæ chöùc C, H, O bieát - A; C; E; F taùc duïng vôùi Na - C; D; F taùc duïng vôùi NaOH - E; F taùc duïng vôùi thuoác thou tollen ( Ag2O trong NH3 ) a/ xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû, coâng thöùc caáu taïo caùc chaát treân b/ Ñieàu cheá F töø C. 2/ So saùnh tính chaát bazô vaø ghi Pka beân caïnh a/ NH3; CH3NH2; (CH3)NH; ( CH3)N ( Pka khoâng theo thöù töï : 10,64; 9,74; 9;25; 10;72 ) b/ Anilin; p - nitro anilin; p - metl anilin; p - brom anilin; p – metoxi aniline ( Pka khoâng theo thöù töï : 1,02; 3,91; 4,58; 5,12; 5,29 ) 3/ Goïi teân theo danh phaùp IUPAC a/ CH3CH2CH (CH3)CH2OH b/ CH3-CH = (CH3) COOH c/ CH3CHBrC(CH3) (OH)COOCH3 Goïi coâng thöùc hôïp chaát laø CxHyOz 1- Cho z = 1 ta coù : 12x + y + 16 = 74 => 12x + y = 58 => x = 4 ; y = 10 a/ neáu laø röôïu (hay ete) ta coù C4H9OH. => coâng thöùc coù theå coù cuûa A laø : CH3CH2CH2CH2OH; CH3CH(CH3) - CH2(OH); CH3CH2 – (CH3)CHOH; (CH3)3COH.  Coâng thöùc caáu taïo cuûa B laø : CH3CH2CH2OCH3; CH3CH(CH3)OCH3 ; (CH3CH2)O b/ Neáu laø anñehit ( hay ceton) ta coù ta coù C3H9-CHO ( loaïi vì khoâng coù goác C3H9 - ) Cho z = 2 => 12x + y = 42 => x= 3; y = 6 => coâng thöùc phaân töû laø C3H6O a/ neáu laø axit , coâng thöùc caáu taïo cuûa C laø : C2H5COOH Neáu D laø este, coâng thöùc caáu taïo cuûa D laø : CH3COOCH3 b/ Neáu laø röôïu ta coù ( C3H4)(OH)2 ( loaïi vì C3H4 = khoâng no ) c/ Neáu moät nhoùm – OH ; 01 nhoùm – CHO ta coù E : C2H4(OH)(CHO) Coâng thöùc caáu taïo laø : HO – CH2 – CH2 – CHO CH3 – CH – CHO OH Ñaëc bieät coù caáu taïo röôïu – xeton thoûa maõn A : HO – CH2 – C – CH3 O Cho z = 3, ta coù 12x + y = 26 => x = 2 ; y = 2. Coâng thöùc phaân töû : C2H2O3. Ñaây laø chaát F : O C–H C=O OH 2- Ñieàu cheá F töø C : C2H5COOH + NaOH � C2H5COONa + H2O to C2H5COONa + NaOH � C2H6 + Na2CO3 CaO - H2 C2H6 + Br2 CH2 - CH2 CH2 = CH2 Br CuO; t o OHC – CHO O2 thieáu; Mn + 2NaOH CH2 – CH2 Br OH OH 2+ O= C – C = O ( F ) H OH 5.2/ So saùnh : a/ NH3 < (CH3)3N < CH3NH2 < ( CH3)2NH pka 9,25 9,74 10,64 10,72 b/ p – nitro anilin < pbrom anilin < Anilin < p metyl anilin < p metoxi aniline pka 1,02 3,91 4,58 5,12 5,29 5.3/ Goïi teân a/ 2metyl – 1 – butanol b/ axit 2 metyl- butenoic c/ metyl – 2 hydroxi – 2metyl – 3brom butanoat
- Xem thêm -