Tài liệu [hoahoc11]dethidenghi-olympic30thang4-lanthuxii-2006-thptbentre-bentre

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SỞ GD&ĐT BẾN TRE KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30-4 LẦN THỨ XII TRƯỜNG THPT BẾN TRE NĂM HỌC 2005 - 2006 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA – Khối 11 Thời gian: 180 phút Bài 1 : Câu 1 1) Hợp chất Z tạo thành từ 3 nguyên tố A,B,X có M 2 < 120 . Tổng số hạt proton, nơtron,electron trong các phân tử AB2 , XA2 , XB lần lượt là 66,96,81 a. Xác định trên các nguyên tố A,B,X và công thức hóa học của Z b. Nguyên tố Y tạo với A hợp chất Z ’ gồm 7 nguyên tử trong phân tử và tổng số hạt mang điện trong Z’ là 140 . Xác định Y và Z’ c. Viết công thức electron , công thức cấu tạo của các chất AB,AB 2, XA2,XB,ZZ’, YCl3 , Y2Cl6 ( Cl : Cl0 ) Câu 2 2) X là một hidrocacbon mạch hở trong phân tửchỉ có liên kết đơn hoặc liên kết đôi, phương trình nhiệt hóa học của phản ứng cháy của X như sau : 3n  1  k Cn H 2n  2  k  O 2 � nCO 2  (n  1  k)O 2 H   1852 KJ 2 Trong đó n là số nguyên tử cácbon và K là số liên kết đôi C=C trong X Xác định công thức cấu tạo của X biết rằng năng lượng các liên kết như sau : Liên kết O=O H-O C-H C=O C=C C-C Năng lượng liên kết (KJ/mol ) 498 467 413 799 611 414 Bài 2 : Câu 1 : 1a)Trộn 10ml dung dịch đơn axit yếu HA nồng độ mol Co ( hằng số axit là KA) Có pH= 3,0 với 5ml dung dịch NaOH có pH=13 thu được dung dịch có pH= 5,661 . Hãy xác định KA và Co của HA ( bỏ qua sự điện li của nước ) 1b)Hằng số phân li của axit benzoic C6H5COOH bằng 6,3.10-5 và của axit axetic CH3COOH bằng 1,79.10 –5 . Hãy xác định tỉ số nồng độ ion H+ trong dung dịch đồng phân tử của axit benzoic và axit axetic 1c)Một dung dịch chứa 0,2 mol Fe 2+ và 0,2 mol Fe3+ . Dung dịch được điều chỉnh đến pH = 1 . Xác định thế của dung dịch . Thêm vào dung dịch các ion OH – cho đến khi pH = 5 ( bỏ qua sự thay đổi thể tích dung dịch ) . Thế của dung dịch đo được bằng 0,152V . Chất nào đã kết tủa và khối lượng bao nhiêu ? Tính tích số tan Fe(OH)3. Biết E0Fe3+/Fe2+ = +0,77V ; Fe = 56 ; O=16 ; H = 1 Câu 2 : Trong điều kiện cụ thể Al tác dụng với HNO3 tạo hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 . Viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử cho mỗi trường hợp sau : a) d x / C3H4  1,020 b) d x / C3H4  1,122 Nêu nhận xét về hệ số cân bằng phản ứng . Cho biết khoảng giới hạn của d x / C3H 4 Trang -1 - SỞ GD&ĐT BẾN TRE KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC 30-4 LẦN THỨ XII TRƯỜNG THPT BẾN TRE NĂM HỌC 2005 - 2006 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA – Khối 11 Thời gian: 180 phút Bài 3 : Hóa vô cơ phi kim Hòa tan 115,3 (g) hỗn hợp X gồm MgCO 3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48(l) CO 2 ( đktc ) . Cô cạn dung dịch A thì thu được 12(g) muối khan . Mặt khác , đem nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì thu được 11,2 ( l ) CO2 ( đktc ) và chất rắn B1 . a) Tính nồng độ CM của dung dịch H2SO4 đã dùng . b) Tính khối lượng của B và B1 . c) Tính khối lượng nguyên tử của R biết trong hỗn hợp đầu số mol của RCO 3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3 . Bài 4 : 1) Viết các phản ứng theo dãy chuyển hóa sau : ( Có giải thích cơ chế phản ứng ) CH3  CH3 | C | CH3 CH3 \ CH 3 /  CH  CH 2 ��� A ��� B ��� C  C (1) (2) (3) / CH3 \ CH3 2) Theo kết quả phân tích nguyên tố , phần khối lượng của cacbon trong hidrocacbon X là 96,43% .Hidrocacbon X có tính axit yếu và có thể tạo nên muối Y với phần khối lượng của kim loại là 46%.Xác định công thức cấu tạo của các chất X và Y . Viết phản ứng biến hóa X Yvà phản ứng hidro hóa hoàn toàn X . Biết công thức phân tử trùng với công thứcđơn giản I . Bài 5 : 1) Viết các phương trình phản ứng ( Chất hữu cơ viết dạng cấu tạo thu gọn ) . (1) (2) (3) a) Etanol �� � X1 ��� X 2 ��� Axit lactic ( axit2 - Hidroxipropionic) (1) ��� � C8 H12 O4 � � (2) b) A(C4 H 4 O 4 ) ���� C4 H 4 Br2 O4 � (3) ���� C4 H 6 O � (B) (C) Chọn 1cấu tạo thích hợp (D) của A để hoàn thành sơ đồ . (1) (2) (3) c) C5 H8 �� � C5 H10 O ��� C5 H8 O ��� C5 H9 O 4 SNa 2) Cho 2,76g chất hữu cơ A ( Chỉ chứa C,H,O và có công thức phân tử trùng với với công thức đơn giản nhất ) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước ,phần rắn khan còn lại chứa 2 muối của natri chiếm khối lượng 4,44 g . Nung nóng 2 muối này trong oxi dư , sau khi phản ứng hoàn toàn ta được 3,18 g Na 2CO3 ; 2,464 lít khí CO2 (ĐKC) và 0,9 g H2O.Tìm công thức phân tử , công thức cấu tạo A thỏa mãn các tính chất trên .B là 1 đồng phân của A khi B tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH hoặc với lượng dư dung dịch NaHCO3 tạo nên sản phẩm khác nhau : C7H4Na2O3 ,C7H5NaO3 . Viết công thức cấu tạo B và các phản ứng . Trang -2 -
- Xem thêm -