Tài liệu [hoahoc10]thptchuyentiengiang-tiengiang

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sôû Giaùo duïc – Ñaøo Taïo Tænh Tieàn Giang Tröôøng PTTH Chuyeân Tieàn Giang ÑEÀ THI OLYMPIC 30/04 MOÂN: HOÙA HOÏC– LÔÙP 10  Caâu 1: Hôïp chaát A taïo bôûi 2 ion M2+ vaø XO m . Toång soá haït electron trong A laø  91. trong ion XO m coù 32 electron. Bieát trong M coù soá nôtron nhieàu hôn soá proâton laø 6 haït. X thuoäc chu kyø 2 vaø coù soá nôtron baèng soá proâton. a. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A. b. Cho m gam hoãn hôïp goàm: A vaø NaCl. Ñieän phaân dung dòch hoãn hôïp treân vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên ñeán khi nöôùc baét ñaàu bò ñieän phaân ôû caû 2 ñieän cöïc thì ngöøng ñieän phaân. ÔÛ anoát thu ñöôïc 4,48 lít khí ôû ÑKTC vaø dung dòch sau ñieän phaân hoøa tan vöøa heát 16,2 gam ZnO. Tính m? Caâu 2: Nghieân cöùu söï thay ñoåi noàng ñoä CH 3 COCH3 theo thôøi gian (trong quaù trình nhieät phaân) ngöôøi ta cho keát quaû sau: t(phuùt) 0 15 30 C(mol/lit) 25,4 9,83 3,81 Tính xem trong bao laâu löôïng CH3 COCH3 giaûm ñi moät nöûa vaø trong bao laâu giaûm ñi 1%. Caâu 3: Dung dòch K2CO3 coù pH=11 (dung dòch A). Theâm 10ml HCl 0,012M vaøo 10ml ddA ta thu ñöôïc ddB. Tính pH cuûa ddB. Bieát raèng H 2CO3 coù pk1=6,35 vaø pk2=10,33. Caâu 4: Laép 1 pin baèng caùch noái ñieän cöïc hydro chuaån vôùi moät nöûa pin bôûi 1 daây ñoàng nhuùng vaøo 40ml ddCuSO4 0,01M coù theâm 10ml ddNH3 0,5M. Chaáp nhaän 2+ + raèng chæ taïo phöùc Cu(NH 3 ) 4 vôùi noàng ñoä NH 4 laø khoâng ñaùng keå so vôùi noàng ñoä NH3. a. Xaùc ñònh E Cu 2+ /Cu . o 2+ b. Tính E Cu(NH 3 )4 /Cu . o 2+ Bieát E Cu /Cu = 0,34v; Cu(NH3 ) 4 2+ /Cu lg Cu(NH 3 ) 4 2+ =13,2 vaø ECu 2+ /Cu=ECu(NH 3 ) 4 2+ /Cu Caâu 5: Hoøa tan m gam hoãn hôïp goàm KI vaø KIO3 trong dd H2SO4 loaõng, chæ thu ñöôïc ddX. - Laáy 1/10 ddX phaûn öùng vöøa heát vôùi 20ml dd Fe2(SO4)3 1M. - Laáy 1/10 ddX phaûn öùng vöøa heát vôùi 20ml dd Na2S2O3 1M. Tính m? --- Heát --- Sôû Giaùo duïc – Ñaøo Taïo Tænh Tieàn Giang Tröôøng PTTH Chuyeân Tieàn Giang ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI OLYMPIC 30/04 MOÂN: HOÙA HOÏC– LÔÙP 10 Caâu 1: A: M(XOm)2 a/ ZM + 2ZX + 16m = 91 (1) ZX + 8m = 31 (2) (1)(2)  ZM = 29  AM= 29 + 35 = 64 maø NM=29 + 6 = 35 Vaäy M laø Cu Do X  Chu kyø 2: 3  ZX  10 (2)(3)  3  31 – 8m  10  2, (3)  m  3,  m = 3  ZX=7=NX  AX = 7+7 = 14  X laø N Vaäy CTPT A: Cu(NO3)2 (2ñ) b/ Goïi n Cu(NO3 )2 = a n NaCl = b ñpdd TH1: Cu(NO3)2 + 2NaCl ��� � Cu + Cl2 + 2NaNO3 0,5b b 0,5b ñpdd Cu(NO3)2 + H2O ��� � Cu + a-0,5b a-0,5b 0,5b 1 O2 + 2HNO3 2 a  0, 5b 2a-b 2 ZnO + 2HNO3  Zn(NO3)2 + H2O a-0,5b 2a-b nZnO = 0,2 = a – 0,5b (1) b = 0,2 0,5b nanoát = 0,5a + = 0,2  a + 0,5b = 0,4 2 (2) a = 0,3 -1- m=68,1(g) (1ñ) ñpdd TH2: Cu(NO3)2 + 2NaCl ��� � Cu + Cl2 + 2NaNO3 a 2a a a ñpdd 2NaCl + 2H2O ��� � H2 + Cl2 + 2NaOH b-2a b  2a b  2a 2 2 b-2a 2NaOH + ZnO  Na2ZnO2 + H2O 0,4 0,2  b – 2a = 0,4 nanoát = a + (1) b  2a = 0,2  b = 0,4 2  a = 0 (Loaïi) (1ñ) (2) Baøi 2: Giaû söû raèng phaûn öùng phaân huûy axeâton laø phaûn öùng baäc nhaát. Ta coù: K1 = 2,303 25,4 lg  0,0633ph -1 15 9,83 (1ñ) K2 = 2,303 25,4 lg  0,0633ph -1 30 3,81 (1ñ) Vaäy K = 0,0633 phuùt  1 neân phaûn öùng phaân huûy axeâton laø phaûn öùng baäc nhaát. Ta coù: t1/2 = 0,693 =10,95(phuùt ) 0,0633 (1ñ) Thôøi gian ñeå cho 1% axeâton bò phaân huûy laø: t= 2,303 25,4 lg =0,15(phuùt ) 0,0633 25,4 - 0,254 (1ñ) Baøi 3: K 2CO3  2K + +CO32 c c  pH=11  pOH=3  OH  =10-3 mol/l CO32 +H 2O � HCO3 +OH  Cbaèng c  10 3 10 3 Kb1 = Kw =10  3,67 Ka 2 10 3 10 3.10 3  10 3,67  c=5,677.10 3 (mol/l) Ta coù 3 c  10 CO3 2 5, 677 2 .10  3  H 2O  CO2 2H  5, 677.10 (1ñ) 3 2, 8385( M ) -2- (1ñ) CHCl = 0,012 =6.10 3 , 2 2,8385.10 3 H+ +H 2O � HCO3 + CO2 Cb 5,677.10  3 2 +   H d� =0,006  5,677.10 3 =0,323.10 3 C MCO 2 = 3  x x x+0,323.10 Ka=10  6,35 3 x(x  0,323.10 3 )  10 6,35  x  3,88.10 6   H +   0,323.10 3 (M) 3 2,8385.10  x (2ñ)  pH=3,5 2+ 2 Baøi 4: Cu   0,8.10  NH3  0,1 2+ a/ Cu +2e  Cu E o =0,34(v) o E Cu 2+ /Cu =E Cu + 2+ /Cu Cu 2+ b� 0,059  2+  lg  Cu  2 2+ Cu(NH3 )β=10 4 +4NH 3 � 0,8.10 2 0,1 0 p� � 0,8.10 2 3, 2.10 2 0,8.10 2 cb 6,8.10 2 0,8.10 2 0    Cu 2+  = Cu(NH 3 ) 4  2+  NH3  4 .β (1)  E Cu 2+ /Cu =0,34+ (1ñ) (1) 13,2 0,8.10 2 = =2,4.10 11 4 13,2 (0,068) .10 0,059 lg2,4.10  11 =0,02(v) 2 b/ E Cu 2+ /Cu =E Cu(NH3 )42+/Cu (1ñ) (2) Cu(NH3 )4 2+ +2e  Cu+4NH3 0,059 o E Cu(NH ) 2+ /Cu =E Cu(NH + lg 2+ 3 4 3 ) 4 /Cu 2 (1)(2)(3)  E oCu(NH 3 )4 2+ /Cu  Cu(NH3 )4  2+  NH3  4 =0,06(v) -3- (3) (2ñ) Baøi 5: 5I  +IO3 +6H +  3I2 +3H 2 O I +I 2 (1)  I3 (1ñ) (2) I3 ddX I  dö 3 I3 +Fe3+  Fe 2+ + I 2 2 1 I +Fe3+  Fe 2+ + I 2 2  2 I3 +2S2O3  S4O6 2 +3I a/ b/ (3) (4) (5) n S O 2 0,02 t� � (5)  n I  0,01 n Fe3+ = 0,04 t� � (4)  n Fe3+ = n I  = 0,03 2 3 (1)(2)  (1ñ) 3 (1ñ) 0,01 3 0,05 0,17   0,01  0,03  3 3 nIO   3 nI  bñ 0,17 0,01   m  166.  214.   10 101, 2( g ) 3 3   -4- (1ñ)
- Xem thêm -