Tài liệu [hoahoc10]thptchuyenlequydon-khanhhoa

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ HOAÙ 10 Thôøi gian laøm baøi : 180 phuùt ( Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 1: 1. Boä 4 soá löôïng töû naøo sau ñaây ñöôïc chaáp nhaän cho moät electron trong ngtöû. n l ml ms a. 3 0 +1 -1/2 b. 2 1 -1 -1/2 c. 2 2 0 +1/2 d. 3 1 +1 -1/2 Tröôøng hôïp naøo phuø hôïp haõy cho bieát vò trí cuûa ngtoá ñoù trong baûng tuaàn hoaøn,tính chaát hoaù hoïc ñaëc tröng.Vieát pöù minh hoaï. 2. Xeùt ngtöû cuûa ngtoá coù electron cuoái cuøng coù boä 4 soá löôïng töû: n l ml ms a. 3 2 0 +1/2 b. 3 2 +1 -1/2 Coù toàn taïi nhöõng caáu hình naøy khoâng?Vì sao? 3. Cho bieát traïng thaùi lai hoaù cuûa ngtöû trung taâm vaø daïng hình hoïc cuûa caùc phaân töû sau : H2O , H2S , H2Se , H2Te . - Haõy saép xeáp theo chieàu taêng daàn ñoä lôùn goùc lieân keát vaø giaûi thích söï saép xeáp ñoù. - Taïi sao ôû ñieàu kieän thöôøng H2O ôû theå loûng,coøn H2S , H2Se , H2Te ôû theå khí? - Haõy saép xeáp theo chieàu taêng daàn tính khöû cuûa caùc chaát treân.Giaûi thích. 4. Söï phaân raõ phoùng xaï cuûa haït nhaân 92U238 xaûy ra qua 86Rn222 ñeán 82Pb207.Khi ñoù haït nhaân Uran,sau ñoù haït nhaân Radon cho thoaùt ra vaø haáp thuï nhöõng haït naøo , vôùi soá löôïng bao nhieâu? Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ HOAÙ 10 Thôøi gian laøm baøi : 180 phuùt ( Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 2 : 1. Vieát caùc ptpöù bieåu dieãn caùc thí nghieäm sau : - Cho khí H2S ñi qua dd FeCl3 thu ñöôïc keát tuûa vaøng. - Cho khí Clo ñi chaäm qua dd nöôùc Brom laøm maát maøu dd ñoù. - Cho moät luoàng khí Flo ñi qua dd NaOH 2% laïnh,pöù laøm giaûi phoùng khí oxiñiflorua. - Cho boät Al2O3 hoaø tan heát trong löôïng dö dd NaOH,sau ñoù theâm dd NH4Cl dö , ñun noùng nheï. - Nhoû töø töø dd nöôùc amoniac,cho ñeán dö,vaøo dd CuSO4. 2. Tieán haønh dieän phaân ( vôùi ñieän cöïc trô,maøng ngaên xoáp ) dd chöùa a mol Cu(NO 3)2 vaø b mol NaCl ñoái vôùi 3 tröôøng hôïp : 2a = b , b < 2a , b > 2a . Vieát caùc ptpöù ñieän phaân xaûy ra cho tôùi khi H2O baét ñaàu bò ñieän phaân ôû caû hai ñieän cöïc. Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ HOAÙ 10 Thôøi gian laøm baøi : 180 phuùt ( Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 3: 1. Troän 100 ml dd HCOOH 0,1M vôi100 ml dd NaOH 0,05M ñöôïc 200 ml dd A. Tìm pH cuûa dd A. - pH cuûa dd A seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi theâm vaøo dd 0,001 mol HCl hoaëc 0,001 mol NaOH. - Töø caùc keát quaû treân haõy cho nhaän xeùt. 2. Xaùc ñònh nhieät ñoä taïi ñoù aùp suaát phaân li cuûa NH 4Cl laø 1 atm,bieát ôû 25oC coù caùc döõ kieän :  Hott ( kJ/mol )  Go ( kJ/mol ) NH4Cl(r) -315,4 -203,9 HCl(k) -92,3 -95,3 NH3(k) -46,2 -16,6 2+ 2+ 3. Cho H2S loäi qua dd chöùa Cd 0,01M vaø Zn 0,01M ñeán baõo hoaø. a. Haõy xaùc ñònh giôùi haïn pH phaûi thieát laäp trong dd sao cho xuaát hieän keát tuûa CdS maø khoâng coù keát tuûa ZnS. b. Haõy thieát laäp khu vöïc pH taïi ñoù chæ coøn 0,1% Cd 2+ trong dd maø Zn2+ vaãn khoâng keát tuûa.Bieát dd baõo hoaø H2S coù [H2S} = 0,1M vaø H2S coù Ka1 = 10-7 , Ka2 = 1,3.10-13,TCdS = 10-28 , TZnS = 10-22 .Boû qua quaù trình taïo phöùc hidroxo cuûa Cd2+ vaø Zn2+. ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ HOAÙ 10 Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân Thôøi gian laøm baøi : 180 phuùt ( Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 4: 1. Caân baèng caùc pöù oxi hoaù khöû sau : a. Theo phöông phaùp caân baèng electron : Cu2S + HNO3  Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO2 + H2O. CH3CH=CH2 + KMnO4 + H2O  CH3CHCH2 + MnO2 + KOH OH OH b. Theo phöông phaùp caân baèng ion - electron : K2Cr2O7 + H2SO4 + NO  Cr2(SO4)3 + HNO2 + K2SO4 + H2O. NaCrO2 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + H2O. 2. Haõy cho bieát pöù naøo xaûy ra trong caùc tröôøng hôïp sau: FeCl3 + NaCl FeCl3 + NaBr FeCl3 + NaI o o E Br / 2Br  1,065V E oI / 2I  0,536V Bieát E Cl / 2Cl  1,359V 2 2 E o Fe3 / Fe2 2  0,77V o AgCl / Ag 3. Tính E vaø haèng soá caân baèng cuûa pöù sau: 2AgCl + Cu � 2Ag + Cu2+ + 2 Cl  o E oCu2 / Cu  0,337V Bieát E Ag / Ag  0,799V TAgCl  1010 o o 4. Cho E Cu2 / Cu  0,345V ; E Zn2 / Zn  0,76V. a. Haõy vieát sô ñoà pin ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh theá ñieän cöïc tieâu chuaån cuûa caùc caëp treân . Chæ roõ cöïc döông,cöïc aâm.Cho bieát pöù thöïc teá xaûy ra trong pin khi pin hoaït ñoäng . b. ÔÛ 25oC,tieán haønh thieát laäp 1 heä gheùp noái giöõa thanh Zn nhuùng vaøo dd ZnCl 2 0,01M vôùi thanh Cu nhuùng vaøo dd CuCl2 0,001M thu ñöôïc moät pin ñieän hoaù. -Vieát kí hieäu cuûa pin vaø pöù xaûy ra khi pin laøm vieäc. -Tính Epin. Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ HOAÙ 10 Thôøi gian laøm baøi : 180 phuùt ( Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) Caâu 5: Hoaø tan 9,24g hoãn hôïp Al,Cu trong dd HCl dö 5% ( so vôùi lyù thuyeát ) thu ñöôïc 6,72 lít khí A ( ñktc) , ddB vaø raén C. a. Tính khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp. b. Cho taát caû dd B taùc duïng vôùi dd NaOH 0,5M . Tính theå tích dd NaOH caàn duøng ñeå sau pöù thu ñöôïc 9,36g keát tuûa. c. Hoaø tan toaøn boä chaát raén C trong 60 ml dd HNO3 2,0M , chæ thu ñöôïc khí NO . Sau khi pöù keát thuùc cho theâm löôïng dö H2SO4 vaøo dd thu ñöôïc laïi thaáy coù khí NO bay ra . Giaûi thích vaø tính theå tích khí NO (ñktc) bay ra sau khi theâm H2SO4. ÑAÙP AÙN Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân Caâu 1: 1.a.Khoâng thoaû maõn,vì ml > l b.Thoaû maõn :2p4 .Caáu hình e :1s22s22p4. STT :8, chu kì 2 , nhoùm VIA. 2 Tính chaát ñaëc tröng : tính oxi hoaù O2 +4e  2 O Ví duï : 4Na + O2 = 2Na2O c. Khoâng thoaû maõn,vì n = l ( l = n-1 ) d.Thoaû maõn :3p6 . Caáu hình e :1s22s22p63s23p6. STT :18, chu kì 3 , nhoùm VIIIA. Ngtoá naøy coù caáu hình beàn neân khoâng tham gia töông taùc hoaù hoïc. 2. Caáu hình ...3d34s2 : toàn taïi Caáu hình ...3d94s2 : khoâng toàn taïi, chuyeån sang caáu hình beàn 3d104s1. 3. -Trong caùc phaân töû H2O , H2S, H2Se, H2Te; O, S, Se, Te (R) ôû traïng thaùi lai taïo sp3, phaân töû coù caáu taïo daïng goùc : R H H - Vì ñoä aâm ñieän cuûa O lôùn nhaát neân caùc caëp e lieân keát bò huùt veà phía O maïnh  khoaûng caùch giöõa 2 caëp e lieân keát trong phaân töû H2O laø nhoû nhaát  neân löïc ñaåy tónh ñieän maïnh nhaát  goùc lieân keát lôùn nhaát . Thöù töï taêng daàn goùc lieân keát laø : H2Te , H2Se, H2S, H2O . - ÔÛ ñieàu kieän thöôøng nöôùc ôû theå loûng laø do caùc phaân töû nöôùc coù khaû naêng taïo lieân keát H lieân phaân töû : ... O  H ... O  H ... H H - Trong caùc phaân töû H2R , R ñeàu coù soá oxi hoaù -2, tuy nhieân töø O ñeán Te baùn kính R laïi taêng leân  khaû naêng cho e taêng töø O ñeán Te, töùc laø tính khöû taêng theo thöù töï H 2O, H2S, H2Se, H2Te . 4. Vì khi phoùng xaï  thì khoái löôïng haït nhaân bò giaûm 4 vaø ñieän tích giaûm 2 ñôn vò . Khi phoùng xaï  khoái löôïng haït nhaân khoâng ñoåi nhöng ñieän tích taêng 1 ñôn vò. Nhaän thaáy töø U 238 � Pb207 khoái löôïng haït nhaân giaûm 31 ( khoâng chia heát cho 4 ) vì vaäy ban ñaàu U 238 ñaõhaáp thuï 1 nôtron ñeå taïo U 239 khoâng beàn . 238 1 239 * 92 U  o n � 92 U 239 92 U* � 82 Pb207  x 2 He4  y 01 e Ta coù 2x - y = 10 4x = 32 => x=8 y=6 Vaäy ñaõ coù 8 haït  vaø 6 haït  thoaùt ra , haáp thuï 1 nôtron . ÑAÙP AÙN Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân Caâu 2: - - H2S + 3FeCl3  2FeCl2 + S + 2HCl 5Cl2 + Br2 + 6H2O  10HCl + 2HBrO3 lïanh 2F2 + 2NaOH ��� � 2NaF + OF2 + H2O (2%) Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O NaOH + NH4Cl  NaCl + NH3 + H2O to NaAlO2 + NH4Cl + H2O �� � Al(OH)3 + NH3 + NaCl 2 2+ CuSO4 = Cu + SO 4  NH3 + H2O � NH 4 + OH Cu2+ + 2OH -  Cu(OH)2. Cu(OH)2 + 4 NH3  [Cu(NH3)4](OH)2. 2.Trong dd : Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2 NO3 NaCl = Na+ + Cl Taïi catot (-) : Cu2+,Na+,H2O Taïi anot (+) : NO3 , Cl-,H2O. Pöù ñieän cöïc : Cu2+ +2e  Cu 2Cl- -2e  Cl2 2H2O + 2e  H2 + 2 OH2H2O -4e  O2 + 4 H+ Pöù ñieän phaân: Cu(NO3)2 + 2NaCl  Cu + Cl2 + 2NaNO3 (1) Neáu 2a = b , töùc laø Cu(NO3)2 vaø NaCl bò ñieän phaân heát cuøng luùc,neân sau pöù (1) ôû caû 2 ñieän cöïc H2O seõ ñieän phaân. dp � H2 + 1/2 O2 . H2O ��� NaNO3  Neáu b<2a, sau pöù (1) coøn dö Cu(NO3)2 .Khi ñoù pöù ñieän phaân: Cu(NO3)2 + H2O  Cu + 1/2 O2 + 2 HNO3 (2) Sau pöù (2) thì H2O ñieän phaân ôû caû 2 ñieän cöïc: dp � H2 + 1/2 O2 . H2O ��� HNO3 Neáu b>2a,sau pöù (1) coøn dö NaCl . Khi ñoù pöù ñieän phaân: m.n 2NaCl + 2 H2O ��� 2NaOH + Cl2 + H2  Sau pöù (3) thì H2O ñieän phaân ôû caû 2 ñieän cöïc: dp � H2 + 1/2 O2 . H2O ��� NaOH (3) ÑAÙP AÙN Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân Caâu 3: 1. Ptpöù : HCOOH + NaOH  HCOONa + H2O 0,005 0,005 0,005 nHCOOH = 0,1.0,1 = 0,01 mol nNaOH = 0,1.0,05 = 0,005 mol Vaäy dd thu ñöôïc goàm 0,005 mol HCOOH vaø 0,005 mol HCOONa . Trong dd xaûy ra caùc quaù trình : HCOONa  HCOO- + Na+ HCOOH � HCOO- + H+,Ka HCOO- + H2O � HCOOH + OH-,Kb � H+ + OHH2O Theo ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích ta coù: [H+] + [Na+] = [HCOO-] + [OH-]  [HCOO-] = [H+] + [Na+] - [OH-] Maët khaùc : Theo ñònh luaät baûo toaøn noàng ñoä ban ñaàu ta coù : CHCOOH  CHCOO  [HCOOH]  [HCOO  ]  [HCOOH]  CHCOOH  CHCOO  [HCOO  ]    = CHCOOH  CHCOO  [H ]  [Na ]  [OH ]  [Na ] neân: Vì CHCOO [HCOOH]  CHCOOH  [H  ]  [OH  ] [HCOO  ][H  ] Ka  [HCOOH] CHCOOH  [H  ]  [OH  ] [HCOOH]  [H ]  K  K (*)  a a [HCOO  ] [Na ]  [H  ]  [OH  ] Vì söï coù maët cuûa HCOOH vaø HCOO- trong dd neân ñaõ ngaên caûn söï taïo thaønh H+ vaø OH- . Neân khi giaûi gaàn ñuùng coù theå boû qua [H+] vaø[ OH-] (*) � [H  ]  K a CHCOOH [Na ] CHCOOH [Na ] Thay caùc giaù trò vaøo bieåu thöùc treân ta ñöôïc: 0,005 pH  3,75  lg  3,75. 0,005 Khi theâm 0,001 molHCl( 0,001 mol H+ ).Khi naøy : HCOO- + H+  HCOOH 0,001 0,001 0,001 pH  pK a  lg pH  3,75  lg( 0,005  0,001 )  3,57. 0,005  0,001 Khi theâm 0,001 mol NaOH(0,001 mol OH- ).Khi naøy: HCOOH + OH-  HCOO- + H2O 0,001 0,001 0,001 0,005  0,001 )  3,93. 0,005  0,001 Vieäc theâm moät löôïng nhoû axit maïnh hay bazô maïnh vaøo hoãn hôïp HCOOH vaø HCOO chæ laøm thay ñoåi pH trong giôùi haïn �0,18 ñôn vò pH.Nhö vaäy hoãn hôïp HCOOH vaø HCOO- laø dd ñeäm coù khaû naêng giöõ cho pH ban ñaàu haàu nhö khoâng ñoåi. pH  3,75  lg( 2. NH 4 Cl(r) � NH3(k)  HCl(k) . Ptpöù: x x Goïi x(mol) : n NH3  n HCl x � PNH3  PHCl  .1  0,5atm 2x 2 ÔÛ nhieät ñoä T: K 2  PNH3 .PHCl  0,5.0,5  0,25(atm) ÔÛ 25oC ta coù : G opu  95,3  16,6  (203,9)  92kJ H opu  46,2  92,3  (315,4)  176,9kJ o Töø coâng thöùc : G  2,303RT lg K G o 92000 lg K1    16,12 Neân 2,303RT 2,303.8,314.298 G o  Ho  TSo  RT ln K Maët khaùc ta coù : Ho So  RT R Giaû söû H o & So khoâng thay ñoåi theo nhieät ñoä,ta coù : H o So ln K1    RT1 R � ln K   H o So ln K 2    RT2 R Ho H o � ln K 2  ln K1    RT2 RT1 � ln K 2 H o 1 1  (  ) K1 R T1 T2 � lg K2 H o 1 1  (  ) K1 2,303.R T1 T2 � lg K 2  lg K1  H o 1 1 (  ) 2,303.R T1 T2 � lg 0,25  16,12  � T2  597o K 176900 1 1 (  ) 2,303.8,314 298 T2 TCdS 1028   10 26. 3.Noàng ñoä S ñeå CdS : [S ]  2 [Cd ] 0,01 TZnS 10 22 2 ' 2[S ]    1020 . Noàng ñoä S ñeå ZnS : 2 [Zn ] 0,01 2 2 ' Vì [S ]  [S ] neân CdS tröôùc. Giôùi haïn pH phaûi thieát laäp trong dd ñeå xuaát hieän  CdS maø khoâng coù ZnS Ta coù : H 2 S � 2H   S2 ,K  K1 .K 2  1,3.10 20  10 19,89. 2 2- K [H  ]2 .[S2  ] [H 2 S] [H2 S] [S2  ] 1 1 [H S] � pH  pK  lg 22 2 2 [S ] Ñeå CdS maø khoâng coù ZnS thì: 1026  [S2  ]  1020 � [H  ]2  K 1 1 0,1 pH1  .19,89  lg 26  2,56. 2 2 10 1 1 0,1 pH 2  .19,89  lg 20  0,45. 2 2 10 � 2,56  pH  0,45. 0,1  10 5 M. 100 1028 [S2-] luùc Cd2+ coøn 0,1%  5  10 23. 10 2+ Ñeå trong dd Cd coøn 0,1% maø ZnS vaãn chöa keát tuûa thì 1023  [S2  ]  10 20 1 1 0,1 pH3  .19,89  lg 23  1,06. 2 2 10 Töùc laø : 1,06  pH  0,45. [Cd 2 ] coøn 0,1%  0,01. ÑAÙP AÙN Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân Caâu 4 : 1 2 6 Cu2S -10e  2 Cu S 5 1 4 10 N  1e � N * Cu2S + 12 HNO3  Cu(NO3)2 + CuSO4 +10NO2 + 6H2O 1 2 o 1 3 C C 2e � C C 7 4 2 Mn  3e � Mn * 3CH3CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  3CH3CH(OH) CH2(OH) +2MnO2 +2KOH. Cr2 O27  14H   6e � 2Cr 3  7H2 O 1 NO  H 2O  1e � NO 2  2H  6 * K 2 Cr2 O7  2H 2 SO 4  6NO � Cr2 (SO 4 )3  6HNO 2  K 2SO 4  H 2O CrO2  4OH   3e � CrO24  2H 2 O 2 Br2  2e � 2Br 3 * 2NaCrO2  3Br2  8NaOH � 2Na2 CrO 4  6NaBr  4H 2O.  2. Giaû söû xaûy ra pöù: 2Fe3  2X  � 2Fe2   X2 (1),(X : Cl  ,Br  ,I  ). o o o Ñeå pöù (1) xaûy ra thì : E pu  E ox  E kh  0 o o = E Fe3 / Fe2  E X 2 / 2X 0 o o Vì chæ coù E I2 / 2I  E Fe3 / Fe2 neân chæ xaûy ra pöù: Hay 2Fe3  2I  � 2Fe2   I 2 2FeCl3  2NaI � 2FeCl 2  I 2  2NaCl. I 2  I  � I3 3. Ta coù : Ag   e � Ag,K  10 (E o Ag / Ag )/ 0,059 AgCl �� Ag   Cl  ,Tt AgCl � e � Ag �Cl  ,K1  K.Tt  10 � EoAgCl / Ag 0, 059  E oAg / Ag 0,059 (EoAgCl / Ag )/ 0,059  10 � EoAgCl / Ag  E oAg / Ag  0,59  0,799  0,59  0,209V. Ta coù : AgCl � e � Ag � Cl  ,K1 Cu  2e � Cu2 ,K 21  10 ( 2Eo )/ 0,059 Cu2 / Cu 2AgCl � Cu � 2Ag �Cu2   2Cl  ,K 3  K12 .K 21 � 10 (2EoAgCl / Ag )/ 0,059 � K 3  10 4. 2 .10 ( 2Eo (0,209  0,337) 0,059 Cu2 / Cu )/ 0,059  K3  10 4,34. o o o a.Vì ECu2 / Cu  E2H / H2 .Ñeå E pin >0 thì cöïc CuCu2+ laøm cöïc döông(+). cöïc Pt,H2(1atm) H+ 1M laøm cöïc aâm (-). Sô ñoà pin: (-) (+) + 2+ Pt,H2(1atm) H 1M  Cu 1M Cu .  Pöù ñieän cöïc: Cöïc (-) : H 2  2e � 2H Cöïc (+) : Cu2  2e � Cu. 2  Pöù trong pin : Cu  H2 � Cu  2H . Töông töï ta coù : o o Vì E2H / H2  E Zn2 / Zn neân ta coù sô ñoà pin : (-) (+) + ZnZn 1M H 1MH2 (1atm),Pt. Pöù ñieän cöïc: Cöïc (-) : Zn  2e � Zn 2  Cöïc (+) : 2H  2e � H 2 .  2 Pöù trong pin : Zn  2H � Zn  H 2 . 2+ b.Ta coù : ZnCl 2  Zn 2  2Cl  0,01M 0,01M CuCl 2  Cu2   2Cl  0,001M 0,001M 0,059 E Zn2 / Zn  E oZn2 / Zn  lg[Zn 2  ] 2 0, 059 lg(0,01)  0,819V. = 0,76  2 0,059 o E Cu2 / Cu  ECu  lg[Cu2  ] 2 / Cu 2 0,059 lg(0,001)  0, 4335V = 0,345  2 Sô ñoà pin: (-) (+) 2+ 2+ ZnZn 0,01M Cu 0,001M  Cu. Pöù ñieän cöïc : Cöïc (-) : Zn  2e � Zn 2 Cöïc (+) : Cu2  2e � Cu. Pöù trong pin : Zn  Cu2  � Cu  Zn2  . E pin  E p  E t  ECu2 / cu  E Zn2 / Zn = 0,4335-(-0,819) = 1,2525V. ÑAÙP AÙN Sôû GD_ÑT Khaùnh Hoaø Tröôøng THPT Leâ Quyù Ñoân Caâu 5: Ptpöù : 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 (1) 0,2 0,6 0,2 0,3 6, 72 n H2   0,3mol. 22,4 Theo pöù (1),ta coù:nAl = 0,2 mol � mAl = 0,2.27 = 5,4g � mCu = 9,24 - 5,4 = 3,84g b. ddB goàm nHCl dö = 0,6.0,05 = 0,03 mol vaø n AlCl3  0,2mol. T/hôïp 1: AlCl3 dö . 9,36 n Al(OH)3   0,12mol 78 Ptpö : HCl + NaOH = NaCl + H2O 0,03 0,03 AlCl3 +3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl. 0,12 0,36 0,12 n NaOH(pu2,3)  0,36  0,03  0,39mol. (2) (3) 0,39  0,78l. 0,5 T/hôïp 2 : Al(OH)3 taïo ra cöïc ñaïi nhöng sau ñoù bò hoaø tan moät phaàn . Ptpö : HCl + NaOH = NaCl + H2O (4) 0,03 0,03 AlCl3 +3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl. (5) 0,2 0,6 0,2 Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O (6) (0,2-0,12) 0,08 n NaOH(pu4,5,6)  0,6  0,03  0,08  0,71mol. � VNaOH  0,71  1, 42l. 0,5  0,06.2  0,12mol. � VNaOH  c. n HNO3 HNO3  H   NO3 0,12 0,12 0,12 3,84 n Cu   0,06mol. 64   2 Ptpöù : 3Cu  8H  2NO3 � 3Cu  2NO  4H 2O. (7) 0,045 0,12 0,03 Theo pöù (7) , n H heát nhöng n NO dö ,neân khi theâm löông dö axit H2SO4 seõ coù khí NO thoaùt 3 ra.  2 Khi theâm H2SO4, H 2 SO 4  2H  SO4   2 Pöù : 3Cu  8H  2NO3 � 3Cu  2NO  4H 2 O. (0,06-0,045) 0,01 0,01 Theo pöù (8),nNO = 0,01 mol. � VNO = 0,01.22,4 = 0,224 l. (8)
- Xem thêm -