Tài liệu Hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay a - lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®æi míi nhËn thøc cña §¶ng vÒ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Thùc tiÔn cña c«ng cuéc ®æi míi trong nh÷ng n¨m qua ®· ®a níc ta héi nhËp kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi nh ra nhËp tæ chøc ASEAN, AFTA, ViÖt - Mü... ®ã lµ thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã cßn cã nhiÒu nh÷ng khã kh¨n víi chóng ta khi tham gia vµo c«ng cuéc toµn cÇu ho¸ nµy ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch chiÕn lîc cô thÓ ®Ó cã thÓ tån t¹i, c¹nh tranh víi c¸c níc kh¸c. §èi víi doanh nghiÖp cña ViÖt Nam th× sao? Trong c«ng cuéc héi nhËp, toµn cÇu ho¸ nh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®· cã biÖn ph¸p g× ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh? Níc ta lµ níc cã møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ tr×nh ®é khoa häc, kü thuËt cña hä h¬n ta mét kho¶ng xa, lµm thÕ nµo ®Ó nh÷ng n¨m tíi mÆt hµng cña ta ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c níc trong khèi khi mµ hai trong ba hµng rµo mËu dÞch qu¸ to vµ thuÕ suÊt hÇu nh kh«ng cßn n÷a cßn chiÕc rµo cuèi cïng lµ g×? §ã lµ chÊt lîng. HiÖn nay c¸c nhµ s¶n xuÊt thêng thu phiÕu lµ d©n ta a thÝch hµng ngo¹i, thiÕu tinh thÇn yªu níc (trong x©y dùng kinh tÕ) nhng vÒ phÝa ngêi cung cÊp hµng ho¸ chóng ta còng ph¶i tù hái ta cßn thiÕu mét c¸i g× ®ã mµ ®ång bµo cßn cha nhiÖt t×nh víi hµng néi ho¸ tha ®ã lµ chÊt lîng. Muèn cã tiÒn ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu vµ hµng tiªu dïng nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ n©ng cao møc sèng mµ kh«ng ph¶i vay nî bªn ngoµi nhiÒu chóng ta ph¶i cè g¾ng xuÊt khÈu ®Ó lÊy ngo¹i tÖ. NÕu ta cø tiÕp tôc xuÊt khÈu chØ nguyªn liÖu cha qua chÕ biÕn th× khã lßng mµ ®¹t tiªu chuÈn nh trªn. PhÇn s¶n phÈm muèn xuÊt ®îc th× ph¶i ®¹t mét møc tiªu chuÈn tèi thiÓu vÒ chÊt lîng nµo ®ã. Tríc t×nh h×nh ®ã ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng bÊt æn nµy cã nhiÒu c¸ch qu¶n lý n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi t«i, t«i sÏ chän qu¶n lý chÊt lîng lµ phï hîp víi m«i trêng kinh doanh hiÖn nay vµ cã lÏ cho c¶ ngµy mai bëi theo t«i chÊt lîng lµ hiÖu qu¶ ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp ®a thµnh c«ng ®Òu chøng tá r»ng muèn tån t¹i ®îc, muèn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao cÇn ph¶i chuyÓn môc tiªu tõ lîi nhuËn thuÇn tuý sang lÜnh vùc chÊt lîng. CÇn quan t©m ®Õn thÞ trêng ®Õn kh¸ch hµng vµ hiÖu qu¶ quan t©m ®Õn nh©n viªn vµ sù l·nh ®¹o. Do ®ã trong chÝnh s¸ch quèc gia cña m×nh ChÝnh phñ nhiÒu níc ®· khuyÕn khÝch doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn chÊt lîng vµ coi ®ã lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ. Tríc thÕ giíi chiÕn tranh lÇn thø hai trªn thÕ giíi cung cßn Ýt h¬n cÇu, nªn c¸c nhµ kinh doanh thêng coi träng sè lîng nhiÒu h¬n nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸, tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt. C¸c nhµ s¶n xuÊt ai còng muèn chiÕm ®îc thÞ phÇn cao trªn thÞ trêng, muèn vËy hµng cña hä võa Ýt, võa rÎ, h¬n ®èi thñ cña m×nh ®Ó lµm võa lßng kh¸ch hµng h¬n. Muèn lµm ra hµng tèt ph¶i qu¶n lý kinh doanh tèt, ®ã lµ triÕt lý vÒ qu¶n lý chÊt lîng. Néi dung bµi tiÓu luËn chia lµm c¸c phÇn sau: * Tæng quan vÒ qu¶n lý chÊt lîng. 1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý 2. ChÊt lîng lµ g×? * Néi dung qu¶n lý chÊt lîng toµn phÇn: 1. Qu¶n lý chÊt lîng toµn phÇn (TQM) 2. Môc tiªu 3. Qu¶n lý chÊt lîng ¶nh hëng tíi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1. Nghiªn cøu thÞ trêng 2. ThiÕt kÕ s¶n phÈm 3. Mua hµng 4. ThiÕt kÕ c«ng nghÖ 5. Phô tr¸ch lao ®éng 6. Thµnh viªn 7. Qu¶n lý s¶n xuÊt 8. KiÓm tra s¶n phÈm 9. §ãng gãi, cÊt gi÷ vµ göi hµng 10. DÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng * Vai trß cña l·nh ®¹o trong qu¶n lý chÊt lîng 1. Qu¶n trÞ cÊp cao 2. Qu¶n trÞ trung gian 3. §èc c«ng 4. Nh©n viªn * Qu¶n lý chÊt lîng doanh nghiÖp ë ViÖt Nam 1. Thùc tr¹ng doanh nghiÖp 2. Nguyªn nh©n 3. BiÖn ph¸p 4. HiÖu qu¶ b - néi dung qu¶n lý chÊt lîng I tæng quan vÒ qu¶n lý chÊt lîng 1. Kh¸i niÖm: qu¶n lý lµ g×? Qu¶n lý ®îc quan niÖm theo hai gãc ®é: - Theo gãc ®é chÝnh trÞ réng lín, qu¶n lý ®îc hiÓu lµ sù kÕt hîp gi÷a tri thøc víi lao ®éng. VËn hµnh sù kÕt hîp nµy cÇn cã mét c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp. C¬ chÕ ®óng, hîp lý th× x· héi ph¸t triÓn ngîc l¹i, x· héi ph¸t triÓn chËm hoÆc rèi ren. - Theo gãc ®é hµnh ®éng, qu¶n lý ®îc hiÓu lµ chØ huy, ®iÓu khiÓn, ®iÒu hµnh. Tõ c¬ së trªn ta rót ra r»ng: Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cña con ngêi ®Ó híng dÉn ®Õn môc ®Ých, ®óng ý trÝ, vµ phï hîp víi qui luËt kh¸ch quan. 2. Kh¸i niÖm chÊt lîng khi nghe ®Õn chÊt lîng ta nghÜ ®Õn s¶n phÈm dÞch vô h¶o h¹ng ®¹t ®îc b»ng hay h¬n nhiÒu mong ®îi cña ngêi mua. §iÒu mong ®îi nµy dùa trªn møc ®é sö dông mong muèn vµ gi¸ b¸n. Khi mét s¶n phÈm vît qu¸ ®iÒu ta mong ®îi th× ta coi s¶n phÈm nµy lµ cã chÊt lîng. Nh vËy chÊt lîng lµ ®iÒu h¬n m« hå dùa vµo nhËn thøc nÕu ta cè g¾ng lîng ho¸ chÊt lîng th× cã thÓ biÓu hiÖn: Q = P/E Trong ®ã: Q: chÊt lîng P: ®Æc tÝnh sö dông E: ®é mong ®îi cña kh¸ch hµng NÕu Q > 1 th× kh¸ch hµng cã c¶m gi¸c lµ s¶n phÈm hay dÞch vô cã chÊt lîng tèt, sù x¸c ®Þnh P vµ E ®Òu dùa trªn sù nhËn thøc vÒ ®Æc tÝnh cña nhµ s¶n xuÊt vµ mong ®îi cña kh¸ch hµng. Díi con m¾t cña kh¸ch hµng th× chÊt lîng hµng ho¸ cã nh÷ng khÝa sau: c¹nh STT KhÝa c¹nh ý nghÜa ThÝ dô s¶n phÈm ®Ìn chiÕu §Æc tÝnh sö dông c¬ b¶n cña s¶n §é s¸ng cña ®Ìn chiÕu phÈm 2 §Æc trng §Æc tÝnh sö dông phô Cã hép ®iÒu chØnh tõ xa X¸c ®Þnh vÒ thêi gian sö dông ®îc 3 Tin cËy quy ®Þnh tríc §é phï hîp cña s¶n phÈm víi tiªu 4 Phï hîp chuÈn qui ®Þnh tríc S¶n phÈm dïng ®îc bao l©u hay thêi Bãng ®Ìn chiÕu cã tuæi 5 BÒn l©u gian tríc khi nã ®îc thay thÕ thä cao Söa ch÷a dÔ vµ nhanh, ngêi söa ch÷a Th¸o l¾p thay ®Ìn, kÝnh 6 DÔ söa ch÷a giái vµ lÔ phÐp thuËn lîi H×nh d¸ng, ©m thanh, mïi vÞ cña s¶n 7 ThÈm mü §Ìn chiÕu gän, nhÑ, ®Ñp phÈm nh thÕ nµo 8 Th¸i ®é Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i nh thÕ nµo 9 Danh tiÕng Uy tÝn cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng Díi con m¾t cña nhµ s¶n xuÊt chÊt lîng lµ lµm sao cho s¶n phÈm cña m×nh ®¸p øng ®îc ®iÒu mong ®îi cña kh¸ch hµng víi mét chi phÝ cã thÓ chÊp nhËn ®îc. NÕu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã chi phÝ kh«ng phï hîp víi gi¸ b¸n th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng chÊp nhËn gi¸ trÞ cña nã. Cã nghÜa gi¸ b¸n cao h¬o lµ gi¸ mµ kh¸ch hµng chÞu tr¶ ®Ó ®æi lÊy c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm. 1 HiÖu suÊt Nh vËy c¸ch nh×n cña nhµ s¶n xuÊt vµ kh¸ch hµng cã kh¸c nhau nhng chóng l¹i kh«ng ®éc lËp víi nhau. ý nghÜa cña chÊt lîng ®èi víi nhµ s¶n xuÊt lµ sù phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt vµ chi phÝ cßn ®èi víi kh¸ch hµng chÊt lîng cña thiÕt kÕ lµ ®Æc tÝnh cña chÊt lîng vµ gi¸ b¸n. 3. C¸ch thùc hiÖn Cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ qu¶n lý chÊt lîng nh Joseph M.Juran lµ kiÓm tra chÊt lîng, c¶i tiÕn vµ ®Æt kÕ ho¹ch cßn Armand.V.Feigenbanun kiÓm tra chÊt lîng toµn diÖn lµ viÖc ñng hé viÖc qu¶n trÞ chÊt lîng toµn diÖn, réng kh¾p trong toµn c«ng ty. Trong ®ã mäi ngêi trªn mäi lÜnh vùc cña c«ng ty ®Òu tham gia vµo viÖc c¶i tiÕn s¶n phÈm, ®Æc biÖt ë c¸c c«ng ty NhËt B¶n tiÕp thu rÊt nhanh quan niÖm vÒ kiÓm so¸t chÊt lîng toµn diÖn. ë c¸c c«ng ty NhËt B¶n, khi ¸p dông qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn ngêi ta ®ßi hái mäi ngµng, mäi phßng ban trong c«ng ty kh«ng riªng g× s¶n xuÊt, ph¶i lÊy viÖc c¶i tiÕn chÊt lîng lµm móc tiªu tèi thîng cña m×nh. §Æc biÖt ®èi víi ®èc c«ng vµ c«ng nh©n lµ c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm hµng ®Çu trong viÖc c¶i tiÕn chÊt lîng. II. qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM) 1. Qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM) lµ g×? §ã lµ c¸ch n©ng cao ph¬ng thøc kinh doanh cæ truyÒn. §ã lµ kü thuËt lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o sèng sãt ®îc trong thÕ giíi c¹nh tranh ngµy nay. ChØ b»ng c¸ch thay ®æi c¶ doanh nghiÖp híng theo mét truyÒn thèng míi, cho nªn TQM cßn lµ ®¹o lý cña qu¶n trÞ. NÕu triÕt tù ra mµ nãi th× TQM lµ nghÖ thuËt qu¶n lý toµn diÖn, nh»m ®¹t ®Õtn sù xuÊt s¾c, quy luËt vµng nµy rÊt ®¬n gi¶n nhng c¸ch gi¶i thÝch hiÖu qu¶ nhÊt lµ: m×nh v× ngêi kh¸c nÕu muèn ngêi kh¸c v× m×nh "M×nh ë ®©y lµ nhµ kinh doanh, ngêi kh¸c lµ kh¸ch hµng vËy". 2. Môc tiªu cña qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM). Môc tiªu chÝnh cña TQM lµ lµm sao cho s¶n phÈm vµ dÞch vô ®îc thùc hiÖn víi chÊt lîng tèt ®ã lµ môc tiªu chÝnh ngoµi ra cßn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kh¸c nh: gi¶m chi phÝ, t¨ng n¨ng suÊt, rót ng¾n thêi gian giao hµng. Nãi chung TQM tr×nh bµy mét tËp hîp c¸c nguyªn t¾c nh»m n©ng cao chÊt lîng b»ng c¸ch ®éng viªn toµn bé c¸c thµnh viªn kh«ng ph©n biÖt trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp s¶n xuÊt c«ng nh©n, c¸n bé hay l·nh ®¹o c¸c bËc trong c«ng ty. C¸c nguyªn t¾c nµy cã thÓ tãm t¾t nh sau: 1. ChÝnh kh¸ch hµng lµ ngêi ®Þnh ra chÊt lîng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ tèi thîng. 2. L·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty ph¶i lµ ngêi l·nh ®¹o thùc hiÖn chÊt lîng. §iÒu nµy chóng t«i muèn nhÊn m¹nh lµ dï nãi th× nãi, nÕu ngêi ®øng ®Çu kh«ng quan t©m th× ch¾c ch¾n ho¹t ®éng qu¶n lý kh«ng tiÕp tôc ®îc l©u dµi vµ sÏ thÊt b¹i. qu¶n lý chÊt lîng kh«ng chän c«ng ty mµ chän gi¸m ®èc. 3. ChÊt lîng ph¶i ®îc ®Æt u tiªn hµng ®Çu khi lªn kÕ ho¹ch. 4. ChÊt lîng lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi thµnh viªn ë mäi cÊp bËc trong c«ng ty. 5. Mäi chøc n¨ng trong c«ng ty ph¶i tËp trung vµo viÖc c¶i thiÖn liªn tôc chÊt lîng ®Ó hoµn thµnh ®îc môc tiªu chiÕn lîc. 6. Toµn thÓ nh©n viªn vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o trong c«ng ty ph¶i ®ång t©m, hiÖp lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÊt lîng. 7. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c trôc trÆc vµ n©ng cao kh«ng ngõng chÊt lîng ph¶i ®a vµo viÖc sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng b»ng thèng kª. 8. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ nÒn t¶ng cho viÖc c¶i tiÕn chÊt lîng liªn tôc. Nh vËy c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý cïng víi thùc tiÔn lµ bÝ quyÕt mang l¹i th¾ng lîi trong viÖc c¶i tiÕn chÊt lîng. c¸ch tiÕp cËn b»ng TQM lµ t¹o chÊt lîng cho s¶n phÈm b»ng c¸ch c¶i tiÕn mäi ho¹t ®éng trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ thiÕt kÕ cho ®Õn Marketing. III. Qu¶n lý chÊt lîng ¶nh hëng tíi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1. Nghiªn cøu thÞ trêng. Marketing b¸n hµng vµ nghiªn cøu thÞ trêng lµ ®iÓm khëi ®Çu trong viÖc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. Bé phËn Marketing lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu trong viÖc t×m hiÓu xem ®Æc tÝnh chÊt lîng nµo mµ kh¸ch hµng thÝch. Vµ gi¸ c¶ bao nhiªu th× kh¸ch hµng chÞu tr¶ cho møc ®é chÊt lîng cña mãn hµng m×nh mua. Qua tiÕp xóc, t×m hiÓu mãn hµng bé phËn b¸n hµng sÏ cung cÊp th«ng tin ph¶n håi l¹i cho doanh nghiÖp. Th«ng tin nµy lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ban ®Çu cho viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm, bé phËn Marketing cßn cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt ®Æc tÝnh chÊt lîng cña s¶n phÈm phï hîp víi gi¸ trÞ cña nã. S¶n phÈm phï hîp víi gi¸ trÞ cña nã th«ng qua qu¶ng c¸o vµ khuyÕn thÞ. ë nhiÒu c«ng ty cã bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn (R & D) bé phËn nµy sÏ khai th¸c c¸c ý tëng míi cho s¶n phÈm c¶i tiÕn vµ ®æi míi sau nµy. Bé phËn R & D sÏ vËn dông th«ng tin ph¶n håi cña bé phËn Marketing ®Ó s¸ng t¹o c¸c ý tëng cho s¶n phÈm míi. 2. ThiÕt kÕ s¶n phÈm Bé phËn kü thuËt cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn ®æi c¸c ®Æc tÝnh chÊt lîng s¶n phÈm do bé phËn Marketing vµ l·nh ®¹o c«ng ty cung cÊp ®Ó thiÕt kÕ ra s¶n phÈm bao gåm c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt, yªu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm, yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, chç lµm viÖc vµ thiÕt kÕ c«ng nghÖ, yªu cÇu vÒ huÊn luyÖn ®µo t¹o cho thî ®øng m¸y. chøc n¨ng nµy ph¶i x¸c ®Þnh xem coi doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c«ng nghÖ phï hîp víi ®Æc tÝnh chÊt lîng cña s¶n phÈm theo yªu cÇu kh¸ch hµng ®ßi hái hay kh«ng, ®ßi hái nµy bao gåm c¶ chi phÝ s¶n xuÊt. NÕu thiÕt kÕ ra s¶n phÈm kÐm th× sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc lßng mong ®îi cña kh¸ch hµng. Gtenichi Taguchi, häc giái næi tiÕng vÒ chÊt lîng cña NhËt B¶n cã ®¸nh gi¸ mét s¶n phÈm ®îc thiÕt kÕ kÐm cã thÓ g©y ra ®Õn 80% tû lÖ s¶n phÈm ®îc thiÕt kÕ kÐm bÞ h háng sau nµy. Ngêi NhËt hiÓu r»ng nÕu ta thay ®æi trong thiÕt kÕ th× sÏ dÔ vµ rÎ h¬n nhiÒu so víi trong giai ®o¹n s¶n xuÊt hoÆc sau s¶n xuÊt vµ ®ang lµm Marketing do ®ã hä tËp trung viÖc qu¶n lý chÊt lîng trong suèt c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ. 3. Mua hµng. NhiÒu nhiÒu s¶n xuÊt mua h¬n 50% sè b¸n thµnh phÈm, bé phËn cña s¶n phÈm nªn chi phÝ vËt te b¸n thµnh phÈm chiÕm mét tû lÖ rÊt cao trong gi¸ thµnh. ë ViÖt Nam chi phÝ nµy cã thÓ chiÕm tõ 60 -> 70%. V× thÕ chøc n¨ng mua hµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý chÊt lîng. NÕu nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm mua vµo cã chÊt lîng kÐm th× s¶n phÈm hÇu nh ch¾c ch¾n còng se cã chÊt lîng kÐm. Bé phËn mua hµng ph¶i chän ngêi cung cÊp nµo chia xÎ víi c«ng ty giao íc vÒ chÊt lîng vµ duy tr× b¶o ®¶m chÊt lîng cña chÝnh m×nh nh»m cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm cã chÊt lîng cao. Th«ng qua bé phËn thu nhËn hµng ngoµi vµo, c«ng ty ph¶i kiÓm tra chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu ë ®Çu vµo doanh nghiÖp vµ thêng lµ b»ng ph¬ng ph¸p thèng kª. Tuy nhiªn th«ng qua TQM gi÷a c«ng ty vµ c¸c nhµ cung cÊp h×nh thµnh mèi liªn hÖ c«ng t¸c lÉn nhau. Trong sù c«ng t¸c nµy c«ng ty mÑ ®ßi hái ngêi cung cÊp ph¶i tù m×nh kiÓm tra lÊy chÊt lîng cña s¶n phÈm m×nh tríc khi giao hµng, ®Õn møc c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra chÊt lîng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®i vµo n÷a. Trªn thùc tÕ ngêi cung cÊp kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng ty vµ cã cïng c¸c môc tiªu chÊt lîng vµ tr¸ch nhiÖm còng nh c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c trong c«ng ty. ë ViÖt Nam ta hiÖn nay, møc ®é céng t¸c gi÷a c«ng ty mÑ vµ ngêi cung cÊp cßn thÊp, tr×nh ®é qu¶n lý, kü thuËt cña hai bªn cßn c¸ch nhau kh¸ xa, ngoµi ra cßn ph¶i gi¶i quyÕt mèi liªn hÖ c«ng t¸c nµy th× hµng ho¸ cña ta khã lßng c¹nh tranh ®îc víi hµng ngäai. Do ngµy cµng nhiÒu liªn doanh hîp t¸c ®Çu t cña níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, nhê chñ tr¬ng néi ®Þa ho¸ s¶n xuÊt cña ChÝnh phñ, c¸c bªn liªn doanh nµy b¾t buéc ph¶i t×m c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ dÞch vô ViÖt Nam lµm ®èi t¸c cung cÊp hµng ë ®Çu vµo cho m×nh. Nhê vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam ngµy cµng ý thøc ®îc sù cÇn thiÕt cña chÊt lîng s¶n phÈm nhng ®èi víi chÊt lîng trong qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý TQM th× cßn ph¶i cè g¾ng thªm n÷a. 4. ThiÕt kÕ c«ng nghÖ. Bé phËn c«ng nghÖ cã nhiÖm vô ph©n chia c¸c c«ng viÖc cho thî ®øng m¸y trªn tõng chç lµm viÖc sao cho s¶n phÈm lµm ra ®¸p ngs ®îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng. Chøc n¨ng nµy tËp trung vµo viÖc sö dông nguyªn liÖu cã hiÖu n¨ng vµ Ýt h·ng phÝ nhÊt. Theo truyÒn thèng ë ViÖt Nam hiÖn nay phßng c«ng nghÖ vµ phßng KCS cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ theo dâi chÊt lîng s¶n phÈm. Tuy nhiªn theo quan ®iÓm míi TQM, mäi thµnh viªn cña c«ng ty ®Òu ®îc khuyÕn khÝch c¶i tiÕn chÊt lîng ngay trong c«ng viÖc m×nh lµm, ®ång thêi cung cÊp hµng tèt ë ®Çu vµo c«ng viÖc kÕ tiÕp. Nh vËy cã sù ¨n ý nhau gi÷a bé phËn thiÕt kÕ c«ng nghÖ sÏ hîp t¸c víi c¸c c«ng nh©n trong viÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ qu¶n lý chÊt lîng. Sau ®ã c¸c kü s cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®o lêng kÕt qu¶ c«ng cuéc c¶i tiÕn chÊt lîng ®ång thêi n©ng cao n¨ng suÊt vµ h¹ chi phÝ s¶n xuÊt vµ dÞch vô. 5. Phô tr¸ch lao ®éng. Nh»m hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc thÝch øng víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt, nh©n viªn vµ thî ®øng m¸y ph¶i cã kü n¨ng vµ tinh thÇn lµm viÖc. Bé phËn lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tuyÓn mé nh©n viªn vµ c«ng nh©n cã kh¶ n¨ng vµ kü n¨ng tiªn quyÕt, råi sau ®ã ®µo t¹o cho phï hîp víi c«ng viÖc ®îc giao. Nh©n viªn mµ kh«ng ®îc ®µo t¹o ®óng møc theo c«ng viÖc ®ßi hái dÔ g©y ra phÕ phÈm vµ s¶n phÈm cã chÊt lîng kÐm. Ngoµi ra cßn ph¶i gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh©n viªn vÒ chÊt lîng vµ c¸ch thøc thùc hiÖn chÊt lîng ngay trong c«ng viÖc m×nh phô tr¸ch còng nh thÊm nhuÇn chÝnh s¸ch cam kÕt chÊt lîng cña c«ng ty. Theo triÕt lý TQM, bé phËn lao ®éng tuyÓn mé nh©n viªn cã kü n¨ng tæng qu¸t cao vµ kh¶ n¨ng häc c¸c kü n¨ng míi mét c¸ch nhanh chãng. Nh©n viªn ®îc tuyÓn vµo sÏ ®îc ®µo t¹o ë ph¹m vi réng, ch¼ng nh÷ng vÒ nghÒ nghiÖp cña anh ta mµ c¶ vÒ c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt lîng. ë NhËt B¶n trung b×nh mçi nh©n viªn ®îc ®µo t¹o 50 ngµy trong n¨m. Díi quan ®iÓm TQM viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt lao ®éng ®îc tËp trung vµo viÖc c¶i tiÕn chÊt lîng vµ thµnh tùu nhãm hoÆc c¶ c«ng ty h¬n lµ thµnh tÝch c¸ nh©n. KÕ ho¹ch ph©n chia lîi nhuËn vµ tiÒn tiÕt kiÖm ®îc cho nh©n viªn theo phÇn ®ãng gãp cña m×nh lµ thÝ dô vÒ hÖ thèng khen thëng theo TQM. 6. Thµnh viªn. TQM ®ßi hái mäi thµnh viªn trong c«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng. C¸c nh©n viªn dï lµ tËp thÓ hay c¸ nh©n ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh sao cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt ®· ®îc thiÕt kÕ. Ngoµi ra mäi thµnh viªn cÇn cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc nhËn d¹ng c¸c vÊn ®Ò cã thÓ lµm cho s¶n phÈm cña m×nh cã chÊt lîng vµ t×m ra ph¬ng c¸ch söa ch÷a. C«ng ®oµn ch¼ng nh÷ng cã nghÜa vô ®Êu tranh cho quyÒn lîi ®oµn viªn cña m×nh mµ cßn ph¶i ý thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®éng viªn, gi¸o dôc ®oµn viªn cña m×nh cam kÕt thùc hiÖn s¸ch lîc chÊt lîng trong c«ng ty nh»m t¹o ra thµnh phÈm cã chÊt lîng ®¸p øng ®îc ngêi tiªu dïng, t¨ng ®îc doanh sè, lîi nhuËn cho c«ng ty, lµm gãp phÇn d©n ta giµu, níc ta m¹nh. 7. Qu¶n lý s¶n xuÊt Hµnh ®éng t¹o ra s¶n phÈm lµ tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ c¸c nhµ qu¶n trÞ, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c ®Æc tÝnh chÊt lîng cña s¶n phÈm do c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o ra nhê vµo hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý lao ®éng, nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ cña m×nh. Hä ph¶i qu¶n lý sao cho qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®îc tiÕn hµnh tr¬n tru æn ®Þnh theo mét kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é ®Þnh tríc. Sai lÇm trong qu¶n lý sÏ g©y ra h háng trong s¶n phÈm, h háng thiÕt bÞ, ø ®éng tån kho, giê chÕt.v.v... Mäi thø nµy ®Òu lµ nguyªn nh©n h¹ gi¶m chÊt lîng. §ã còng lµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi qu¶n lý s¶n xuÊt vµ c¸c ®èc c«ng trªn ®êng d©y nh»m b¶o ®¶m ch¬ng tr×nh chÊt lîng cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn ë ®iÓm quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ã lµ lµm ra s¶n phÈm. 8. KiÓm tra s¶n phÈm. Th«ng thêng nhiÖm vô cña bé phËn kiÓm tra s¶n phÈm lµ theo dâi chi tiÕt vµ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cïng thµnh phÈm ë ®Çu ra, nh»m ®¶m b¶o cho c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt phï hîp víi thiÕt kÕ vµ kh«ng ®Ó cho hµng kÐm chÊt lîng lät ®Õn tay ngêi tiªu dïng. Bé phËn kiÓm tra cßn cã tr¸ch nhiÖm theo dâi ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph¸t hiÖn ra sai sãt vµ nguyªn nh©n sai sãt kü thuËt kiÓm tra chÊt lîng b»ng thèng kª ®îc ¸p dông rÊt réng r·i. Trong tiÕp cËn TQM ngêi ta Ýt nhÊn m¹nh ®Õn viÖc kiÓm tra ë cuèi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ n©ng cap chÊt lîng ®îc thùc hiÖn ë mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trªn mäi cÊp qu¶n lý cña C«ng ty môc tiªu sao cho hÇu nh kh«ng cã phÕ phÈm lµm nh vËy ta cã thÓ bá qua ®îc c«ng viÖc kiÓm tra cuèi cïng. NhiÒu c«ng tû ë NhËt B¶n vµ Mü tû lÖ h háng lµ rÊt thÊp, kh«ng cßn biÓu hiÖn phÇn tr¨m n÷a mµ lµ b»ng phÇn triÖu. 9. §ãng gãc, cÊt gi÷ vµ göi hµng. NhiÖm vô cña bé phËn ®ãng gãc cÊt gi÷ vµ göi hµng lµ b¶o ®¶m sao cho chÊt lîng tèt cña thµnh phÈm kh«ng bÞ háng trªn ®êng ®i ®Õn giao cho kh¸ch hµng, chóng ta ph¶i lùa chän c¸ch thøc bao b× ®ãng gãc, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p lu gi÷ hµng ho¸ trong kho c¸ch thøc giao göi hµng sao cho s¶n phÈm ®îc b¶o vÖ, tr¸ch chÊt lîng bÞ h¹ gi¶m. Khi ®Õn tay ngêi tiªu dïng ®ång thêi ®¶m b¶o ®îc thêi gian ®Õn tay kh¸ch hµng ®óng h¹n. 10. DÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng. Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty sau khi b¸n hµng xong vÉn cha chÊm døt hä cßn cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c chØ dÉn l¾p ®Æt vµ sö dông vµ nhiÒu khi ph¶i cö ngêi gióp ®ì nÕu cÇn. NÕu s¶n phÈm cã chøc n¨ng nµo ®ã cha ®¹t yªu cÇu th× C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a vµ thay thÕ. Chøc n¨ng nµy lµ v« cïng quan träng trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng, bëi v× nã thÓ hiÖn ®iÓm trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. Nh»m thùc hiÖn nh÷ng ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng ®¹t hiÖu qu¶ tõng bé phËn trong C«ng ty ph¶i m¹nh mÏ cam kÕt b¶o ®¶m chÊt lîng tõng c¸ nh©n mét ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt lîng. Tuy nhiªn viÖc cam kÕt kh«ng thÓ riªng tõng bé phËn mµ ®îc b¾t ®Çu t ban l·nh ®¹o C«ng ty. Mét ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng muèn thnµh c«ng ph¶i ®îc thiÕt ®Æt vµ lªn kÕ ho¹ch t b¶n l·nh ®¹o råi sau ®ã c¸c nh©n viªn trong C«ng ty tÝch cùc thùc hiÖn. Nh÷ng ngêi lµm trong bé phËn qu¶n lý lao ®éng tiÕp xóc trùc tiÕp víi chøc n¨ng qu¶n lý chÊt lîng ph¶i ®îc ®µo t¹o vµ chøng nhËn do c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp cÊp ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ qu¶n lý chÊt lîng. IV. Vai trß cña l·nh ®¹o trong qu¶n lý chÊt lîng. HiÖu qu¶ cña ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng trong doanh nghiÖp phô thuéc vµo c¸ch ta qu¶n lý nh thÕ nµo. Nh×n chung cã 3 cÊp qu¶n lý trong doanh nghiÖp cÊp cao, cÊp trung gian, ®èc c«ng, c¸c nhµ qu¶n lý ë mçi cÊp cÇn theo dâi, ®iÒu hµnh vµ kiÓm tra viÖc ¸p dông ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng ë mäi lÜnh vùc. a. Qu¶n trÞ cÊp cao: NhiÖm vô: x¸c ®Þnh môc tiªu c¶u C«ng ty bao gåm c¶ chÝnh s¸ch chÊt lîng. C¸c môc tiªu nµy chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò réng lín, dµi h¹n liªn quan ®Õn C«ng ty nh lîi nhuËn, dµi h¹n liªn quan ®Õn C«ng ty nh lîi nhuËn, thÞ phÇn, c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn. Qu¶n trÞ cÊp cao cÇn x¸c ®Þnh thÞ trêng C«ng ty sÏ tham gia vµ lo¹i s¶n phÈm C«ng ty tham gia vµo thÞ trêng ®ã nh chóng ta ®· bµn qua, chÊt lîng lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ chÊt lîng s¶n phÈm lµ nh©n tè chÝnh trong viÖc giµnh thÞ phÇn vÒ cho C«ng ty. Th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn qu¶n trÞ cÊp cao lµ ngêi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ møc chÊt lîng cÇn ®¹t ®îc trong thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ møc ®é cam kÕt vÒ qu¶n lý chÊt lîng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc møc ccl ®ã cho thµnh phÈm. VÝ dô: CÊp l·nh ®¹o mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xe h¬i muèn ®a vµo thÞ trêng mét lo¹i xe míi hä ph¶i x¸c ®Þnh xem nªn híng vµo kh¸ch hµng thÞ trêng xe ToYoTa hay cña thÞ trêng xe DaWoo ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu vÒ thÞ phÇn lîi nhuËn vµ møc ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nhµ chÕ t¹o « t« ph¶i x¸c ®Þnh ®îc thiÕt kÕ cña xe sao cho phï hîp víi gi¸ trÞ ®ång tiÒn ngêi tiªu dïng bá ra cho thÞ trêng nµy. §ã chÝnh lµ ®Æc tÝnh chÊt lîng ®îc ®Æt ra. Sau ®ã qu¶n trÞ cÊp cao cÇn cam kÕt thùc hiÖn ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng nh»m thùc hiÖn møc chÊt lîng do ngêi thiÕt kª xe ®Æt ra. b. Qu¶n trÞ trung gian: Vai trß cña qu¶n trÞ trung gian trong C«ng ty lµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc do qu¶n trÞ cÊp cao ®Æt ra. Nhµ qu¶n trÞ ë cÊp nµy tËp trung vµo viÖc thiÕt kÕ vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ thiÕt kÕ, nh vËy cã nghÜa lµ qu¶n trÞ trung gian cã tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ, vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng nh»m ®¸p øng ®Æc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm. C¸c nhµ qu¶n trÞ trung gian trong nhiÒu trêng hîp cÇn cã nhiÖm vô thùc hiÖn ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng ë ngoµi ph¹m vi C«ng ty. ThÝ dô trêng hîp tuyÓn chän ®¹i lý b¸n hµng vµ ngêi cung cÊp nguyªn vËt liÖu b¸n thµnh phÈm. ViÖc më réng qu¶n lý chÊt lîng ra ®Õn ngêi cung cÊp hµng cho C«ng ty ®· trë thµnh mét khÝa c¹nh chñ yÕu trong qu¶n lý chÊt lîng. Qu¶n trÞ trung gian lµ ngêi thiÕt kÕ vµ ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n ngõa sai háng ®ång thêi ®¸nh gi¸ hÖ thèng ë mäi giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cßn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÉu m·i n÷a. Ngêi qu¶n lý chÊt lîng hay phßng chÊt lîng ®«i khi n¾m trong cÊp qu¶n trÞ trung gian. Bé phËn qu¶n trÞ chÊt lîng cã nhiÖm vô phèi ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi nhau. Ngêi qu¶n lý chÊt lîng cÇn kÕt hîp víi c¸c kü s c«ng nghÖ ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ chÊt lîng vµ chia sÏ víi cÊp qu¶n trÞ trung gian cña bé phËn kh¸c ®Ó tËn dông. Tuy nhiªn ngêi qu¶n trÞ chÊt lîng kh«ng ph¶i mét m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng mµ cßn chia sÎ tr¸ch nhiÖm nµy víi c¸c nh©n viªn thuéc c¸c cÊp bËc kh¸c nhau ë c¸c ngµnh kh¸c nhau ë c¸c ngµnh kh¸c nhau trong C«ng ty. c. §èc c«ng (gi¸m thÞ) NhiÖm vô lµ ®iÒu khiÓm vµ kiÓm tra c¸c nguyªn c«ng do cÊp qu¶n trÞ trung gian thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. CÊp bËc cña ®èc c«ng lµ cÊp thÊp nhÊt, do ®ã phÇn lín thêi gian lµm viÖc cña ®èc c«ng lµ qu¶n lý nhÆn nh thÞ trêng m¸y, th× phôc vô vµ nh©n viªn v¨n phßng, qua ®ã theo dâi chÊt lîng vµ kiÓm tra c«ng viÖc n¾m trong chøc n¨ng m×nh qu¶n lý. §èc C«ng ty lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm nhËn d¹ng vµ t×m gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò thuéc vÒ chÊt lîng. Mét khi ®· ph¸t hiÖn th× c¸c vÊn ®Ò chÊt lîng c«ng viÖc cña ®èc c«ng lµ phèi hîp víi qu¶n trÞ trung gian ®Ó söa ch÷a vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c vÊn ®Ò chÊt lîng c«ng viÖc cña ®èc c«ng lµ phèi hîp víi qu¶n trÞ trung gian ®Ó söa ch÷a vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nÕu thÞ trêng m¸y do ph¬ng ph¸p lµm viÖc tåi hoÆc ®îc ®µo t¹o kÐm mµ g©y ra trôc trÆc vÒ chÊt lîng th× ®èc c«ng cã nhiÖm vô t×m ra vÊn ®Ò ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Trong phÇn lín ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng cho ngêi qu¶n trÞ chÊt lîng, ngêi ®èc c«ng thu thËp vµ b¸o c¸o c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn chÊt lîng cho ngêi qu¶n trÞ chÊt lîng hoÆc cho c¸c ngêi cÊp qu¶n trÞ trung gian thÝch hîp. NhiÒu c«ng ty ®Æc biÖt c¸c c«ng ty cña NhËt B¶n, ®èc c«ng ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu chÊt lîng cho c«ng nh©n trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch vµ coi ®ã lµ phÇm tham gia ®ãng gãp cña m×nh vµo ch¬ng tr×nh chÊt lîng chung. d. Vai trß cña nh©n viªn. §Ó ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cã chÊt lîng cao sù céng t¸c gi÷a c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ lùc lîng lao ®éng lµ tèi cÇn thiÕt vµ mçi bªn cÇn cam kÕt quyÕt t©m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh chÊt lîng. Tuy nhiªn sù cam kÕt vµ hîp t¸c nãi chung sÏ kh«ng thùc hiÖn ®îc nÕu phÝa qu¶n trÞ chØ biÕt ra chØ thÞ cho nh©n viªn cña m×nh b»ng c¸ch ®éng viªn c¸c c«ng nh©n, nh©n viªn tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt lîng, tøc lµ cho hä cã tiÕng nãi trong qu¶n lý. V. qu¶n lý chÊt lîng ë ViÖt Nam 1. Thùc tr¹ng qu¶n lý chÊt lîng ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. ë ViÖt Nam c¸c doanh nghiÖp hÇu nh lµ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ chñ yÕu v× trong suèt thêi kú dµi, chóng ta thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ ho¸ tËp trung, lÊy viÖc më réng ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ Nhµ níc bao trïm toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n lµm môc tiªu cho viÖc c¶i t¹o vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Do cã sù ®æi míi cña §¶ng c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu thay ®æi bªn c¹nh nh÷ng c¸i ®¹t ®îc doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi c¸c níc trªn thÕ giíi vµ khu vùc ®Æc biÖt trong c«ng cuéc xu thÕ héi nhËp. Qu¶n lý chÊt lîng liªn quan ®Õn c«ng nghÖ mµ c«ng nghÖ lµ tÊt c¶ nh÷ng c¸i g× dïng ®Ó biÕn ®æi ®Çu vµo thµnh ®Çu ra. Mµ c«ng nghÖ ë níc ta cßn l¹c hËu so víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi. Nªn cÇn ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ mµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®æi míi tæ chøc qu¶n lý, dÞch vô, m¸y mãc, th«ng tin, thiÕt kÕ vµ con ngêi. Th«ng tin ë c¸c doanh nghiÖp thu thËp vµ xö lý cßn chËm ph¬ng tiÖn th«ng tin chi phÝ qu¸ cao, bé m¸y qu¶n lý cßn kång kÒnh, nhiÒu ban ngµnh con ngêi nh lao ®éng chÊt lîng cßn thÊp, tr×nh ®é chuyªn m«n l¹i kh«ng nhiÒu. - Vèn ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®a sè cßn h¹n chÕ ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay c«ng nî lµ qu¸ lín. Nî ph¶i thu chiÕm tíi trªn 60%, nî ph¶i tr¶ b»ng 124% vèn Nhµ níc trong doanh nghiÖp. - C¸c doanh nghiÖp qui m« cßn nhá cßn dµn tr¶i theo ngµnh nghÒ vµ ®Þa ph¬ng. T×nh tr¹ng thiÕu vèn ë c¸c doanh nghiÖp ®ang lµ phæ biÕn. - Tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ hÇu hÕt l¹c hËu ë Hµ Néi 33% m¸y mãc thiÕt bÞ trªn 20 n¨m, cßn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh con sè ®ã lµ 31% trong ®ã c¸c con sè ë c«ng ty ngoµi quèc doanh lµ 21% ®Õn 22,5%. - Hµng ho¸ do c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra kÐm chÊt lîng, gi¸ thµnh cao, do vËy yÕu vÒ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. 2. Nguyªn nh©n. - ë c¸c Doanh nghiÖp Nhµ níc lu«n ®îc sù tµi trî, b¶o vÖ vµ n©ng ®ì cña Nhµ níc, kh«ng cã søc Ðp kinh tÕ nµo buéc Doanh nghiÖp Nhµ níc n©ng cao hiÖu qu¶. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng sù bao cÊp cña Nhµ níc ®· bÞ c¾t gi¶m ®¸ng kÓ, nhng t tëng bao cÊp vÉn cßn nÆng nÒ cha quen víi m«i trêng c¹nh tranh, cha nhanh nh¹y trong s¶n xuÊt, kinh doanh, mÆt kh¸c do khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt l¹c hËu c¸c doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng ®Çu t ®æi míi do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chÊt lîng s¶n phÈm kÐm, kh«ng chØ søc c¹nh tranh. - Tæ chøc bé m¸y kh«ng phï hîp, c¬ cÊu l·nh ®¹o chñ chèt trong Doanh nghiÖp Nhµ níc thêng do cÊp trªn x¾p xÕp bæ nhiÖm thiÕu c¨n cø khoa häc. Do vËy thiÕu c¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh giái. - T×nh tr¹ng ®Çu t vèn dµn tr¶i, qu¶n lý vèn láng lÎo ®· dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn tríc t×nh tr¹ng vµ nguyªn nh©n kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp nªn x¾p xÕp l¹i, ®æi míi doanh nghiÖp, môc tiªu c¹nh tranh. Qu¶n lý chÊt lîng còng lµ môc tiªu mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt c¸c níc nãi chung ®èi víi ViÖt Nam nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m bëi chóng ta ®ang sèng trong mét m«i trêng héi nhËp kinh tÕ, tù do th¬ng m¹i, nÕu s¶n phÈm kh«ng cã chÊt lîng khã cã thÓ tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc thùc tr¹ng trªn. - §æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ, ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - §èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc t¹o ra mét lo¹t nh÷ng doanh nghiÖp míi, ®ã lµ nh÷ng c«ng ty cæ phÇn, lµ m« h×nh doanh nghiÖp qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. - §µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ Tãm l¹i: §Ó qu¶n lý chÊt lîng tèt c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ, kü thuËt, con ngêi ®Ó cã ho¸ cã chÊt lîng. Tríc thùc tr¹ng trªn c¸c doanh nghiÖp níc ta ®· vµ ®ang ®æi míi, coi träng chÊt lîng h¬n sè lîng. 4. HiÖu qu¶ cña qu¶n lý chÊt lîng. khi ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng vµo c¸c doanh nghiÖp lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng cao, hµng kÐm phÈm chÊt gi¶m ®¸ng kÓ, thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn vµ t¨ng thÞ phÇn trªn thÞ trêng. ë ViÖt Nam cã mét sè doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao vµ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh ISO 9000. Khi héi nhËp kinh tÕ c¸c níc trªn thÕ giíi chØ cho hµng ®· ®îc b¶o ®¶m vÒ chÊt lîng tiªu chuÈn quèc tÕ míi ®îc nhËp khÈu vµo níc cña hä. Mét sè mÆt hµng cña ViÖt Nam cã chÊt lîng ®· ®îc xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü vµ c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi nh: May mÆc, Da giµy, Thñ c«ng mü nghÖ. Cã nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay. Nhng thêi gian kh«ng cho phÐp t«i chän qu¶n lý chÊt lîng lµm môc tiªu hµng ®Çu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi ViÖt Nam th× ®©y còng lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt cÇn ph¶i cã nh÷ng c¶i c¸ch, thay ®æi ®Ó phï hîp víi m«i trêng kinh doanh hiÖn nay. Mét sè ý kiÕn c¸ nh©n ®èi víi qu¶n lý chÊt lîng §Ó qu¶n lý chÊt lîng tèt c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam chóng ta ph¶i: - §æi míi c«ng nghÖ, th× hµng ho¸ míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, chÊt lîng ®¶m b¶o. - C¶i c¸ch bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc, trµnh kång kÒnh. - Cã chÕ ®é u ®·i nh©n viªn h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn mét m«i trêng lµm viÖc tèt ®Ó thu hót nh©n viªn lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái. ®Ò tµi tham kh¶o 1. Qu¶n lý chÊt lîng trong doanh nghiÖp cña P.T.S. §Æng Minh Trang 2. Qu¶n lý chÊt lîng lµ g×? - TrÇn Quang TuÖ tuyÓn dÞch 3. Mét sè Th«ng tin trªn ph¬ng tiÖn b¸o chÝ. Môc lôc a B I II III IV V Trang 1 4 Tæng quan vÒ qu¶n lý chÊt lîng 4 1. Kh¸i niÖm qu¶n lý lµ g×? 4 2. Kh¸i niÖm chÊt lîng 4 3. C¸ch thùc hiÖn 6 6 Qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM) 1. Qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM) lµ g×? 6 2. Môc tiªu cña qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn TQM 6 Qu¶n lý chÊt lîng ¶nh hëng tíi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau trong 7 qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 1. Nghiªn cøu thÞ trêng 7 2. ThiÕt kÕ s¶n phÈm 8 3. Mua hµng 9 4. ThiÕt kÕ c«ng nghÖ 10 5. Phô tr¸ch lao ®éng 10 6. Thµnh viªn 11 7. Qu¶n lý s¶n xuÊt 11 8. KiÓm tra s¶n phÈm 11 9. §ãng gãi cÊt gi÷ vµ göi hµng 12 10. DÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng 12 Vai trß cña l·nh ®¹o trong qu¶n lý chÊt lîng 13 a. Qu¶n trÞ cÊp cao 13 b. Qu¶n trÞ trung gian 13 c. §èc c«ng (gi¸m thÞ) 14 d. Vai trß cña nh©n viªn 15 Qu¶n lý chÊt lîng ë ViÖt Nam 15 1. Thùc tr¹ng Doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 15 2. Nguyªn nh©n 16 3. BiÖn ph¸p 17 4. HiÖu qu¶ cña qu¶n lý chÊt lîng 17 Lêi nãi ®Çu Néi dung qu¶n lý chÊt lîng Mét sè ý kiÕn c¸ nh©n Tµi liÖu tham kh¶o 18 19
- Xem thêm -