Tài liệu Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· bíc ®Çu ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín nh : tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ æn ®Þnh, l¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n ngµy mét ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn do xuÊt ph¸t ®iÓm cña chóng ta kh«ng cao, nÒn s¶n xuÊt ë møc ®é thÊp, trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cßn l¹c hËu. V× thÕ vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i chó träng ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, më réng c¬ së s¶n xuÊt, ®Çu t theo chiÒu s©u nh»m hiÖn ®¹i hãa kü thuËt c«ng nghÖ, hoµn thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông ®Õn mét khèi lîng vèn kh¸ lín vµ trong kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi dµi. Nguån vèn mµ c¸c doanh nghiÖp dïng ®Ó ®Çu t cã thÓ lµ Nguån vèn tù cã, vèn do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, vèn liªn doanh liªn kÕt, vèn cæ phÇn, vèn vay Ng©n hµng … Trong ®iÒu kiÖn n íc ta hiÖn nay th× tÝn dông trung dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp. Trong suèt chÆng ®êng h¬n 10 n¨m thµnh lËp vµ ®æi míi, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc rÊt ®¸ng khÝch lÖ, ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHCT Ba §×nh vÉn cßn nhiÒu tån t¹i vµ h¹n chÕ. D nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn chiÕm tû träng khiªm tèn trong tæng d nî; ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHCT Ba §×nh vÉn cha thùc sù t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña ng©n hµng còng nh c¸c doanh nghiÖp. Trong khi rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn cã nhu cÇu vay ng©n hµng th× ng©n hµng l¹i thõa vèn kh«ng cho vay ®îc ph¶i ®iÒu chuyÓn lªn Ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ nµy do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan g©y ra, ®ßi hái NHCT Ba §×nh ph¶i nhanh chãng xem xÐt vµ kh¾c phôc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tÝn dông Ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n, qua t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng tÝn dông cña NHCT Ba §×nh t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “ Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Ba §×nh”. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o Chuyªn ®Ò thùc tËp bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I : ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Ba §×nh. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Ba §×nh. Do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn nh÷ng khÝa c¹nh ®Ò cËp tíi trong chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i mong r»ng sÏ nhËn ®îc nh÷ng ®ãng gãp bæ Ých tõ phÝa c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé trong ng©n hµng ®Ó cã thÓ bæ sung, hoµn thiÖn h¬n vèn kiÕn thøc cña m×nh. Cuèi cïng t«i xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh tíi Th¹c sü NguyÔn ViÕt M¹nh cïng toµn thÓ c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé trong ng©n hµng ®· híng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ thùc hiÖn Chuyªn ®Ò. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. I.1. Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM. I.1.1. Kh¸i niÖm. TÝn dông lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch vèn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ hay hiÖn vËt cña mét tæ chøc hay c¸ nh©n nµy cho mét tæ chøc hay c¸ nh©n kh¸c sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶. Qua ®Þnh nghÜa trªn ta cã thÓ thÊy r»ng trong quan hÖ tÝn dông ngêi cho vay chØ nhîng quyÒn sö dông cho ngêi vay sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®· tháa thuËn nµo ®ã, ngêi ®i vay ph¶i hoµn tr¶ l¹i cho ngêi cho vay c¶ vèn lÉn l·i trªn c¬ së tù nguyÖn, b×nh ®¼ng cã lîi cho c¶ hai bªn, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. TÝn dông ng©n hµng lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña quan hÖ tÝn dông. Tuy vËy nã vÉn gi÷ nguyªn b¶n chÊt ban ®Çu cña quan hÖ tÝn dông nãi chung. TÝn dông ng©n hµng biÓu hiÖn quan hÖ vay m¬n trªn c¬ së hoµn tr¶ cã l·i gi÷a ng©n hµng vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi. TÝn dông ng©n hµng ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô ng©n hµng. C¸c chñ thÓ tham gia vµo quan hÖ tÝn dông rÊt phong phó vµ ®a d¹ng nh c¸c ng©n hµng, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, tæ chøc x· héi, c¸ nh©n… Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt, ®em l¹i phÇn lín thu nhËp cho ng©n hµng nhng nã còng lµ ho¹t ®éng chøa ®ùng rÊt nhiÒu rñi ro cho ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n vay c¸c ng©n hµng thêng ph©n lo¹i tÝn dông theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau nh môc ®Ých vay, thµnh phÇn kinh tÕ, ®èi tîng tÝn dông, h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tÝn dông…vµ theo mét tiªu chÝ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ã lµ ph©n lo¹i theo thêi h¹n. Môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i tÝn dông theo kú h¹n lµ ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i láng, kh¶ n¨ng chuyÓn hãa thµnh tiÒn mÆt nhanh vµ møc ®é rñi ro cña c¸c kho¶n cho vay trong tæng tµi s¶n cã. TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ mét bé phËn cña tÝn dông ng©n hµng ®îc ph©n lo¹i theo kú h¹n. TÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng lµ c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng cã thêi h¹n trªn mét n¨m nhng kh«ng dµi h¬n thêi gian khÊu hao cÇn thiÕt cña tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay ng©n hµng. ViÖc ph©n chia cô thÓ tÝn dông trung h¹n vµ tÝn dông dµi h¹n tuú thuéc vµo quy ®Þnh cña mçi quèc gia 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * TÝn dông trung h¹n : c¸c níc trªn thÕ giíi quy ®Þnh tÝn dông trung h¹n lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 7 n¨m, riªng ë ViÖt Nam quy ®Þnh lo¹i cho vay nµy cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m. TÝn dông trung h¹n chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. * TÝn dông trung h¹n : hÇu hÕt c¸c níc quy ®Þnh cho vay dµi h¹n cã thêi h¹n trªn 7 n¨m, riªng ViÖt Nam quy ®Þnh lo¹i tÝn dông nµy cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. TÝn dông dµi h¹n ®îc cung cÊp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu dµi h¹n nh x©y dùng nhµ ë, mua s¾m c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn cã quy m« lín, x©y dùng xÝ nghiÖp cã quy m« lín vµ thêi gian ho¹t ®éng dµi. I.1.2. TÇm quan träng cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Mèi quan hÖ nµy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së sù tháa thuËn gi÷a c¸c bªn tham gia dùa trªn nguyªn t¾c cïng cã lîi. Nh vËy râ rµng viÖc tham gia vµo quan hÖ tÝn dông nµy lµ hoµn toµn tù nguyÖn vµ nã ®em l¹i lîi Ých cho c¶ hai bªn tham gia lµ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Kh«ng chØ cã vËy, ng©n hµng vµ doanh nghiÖp lµ hai chñ thÓ quan träng hµng ®Çu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hai chñ thÓ nµy sÏ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Ngµy nay víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c NHTM , ta cã thÓ thÊy tÝn dông ng©n hµng cã vai trß quan träng nh thÕ nµo ®èi víi sù vËn hµnh cña mét nÒn kinh tÕ, trong ®ã tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Tãm l¹i, viÖc më réng quy m« vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan, nã ®em l¹i lîi Ých cho c¶ ba chñ thÓ lµ ng©n hµng , doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. * §èi víi ng©n hµng: Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yÕu nhÊt cña mét NHTM, nã chiÕm mét tû träng cao nhÊt trong tæng tµi s¶n cã cña ng©n hµng vµ ®©y lµ kho¶n môc ®em l¹i phÇn lín thu nhËp cho ng©n hµng. Thu nhËp tõ tiÒn cho vay ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng tiÒn l·i cho vay vµ phô thuéc chñ yÕu vµo thêi h¹n cña kho¶n vay theo nguyªn t¾c thêi h¹n cho vay cµng dµi th× l·i suÊt cho vay cµng lín. ChÝnh v× thÕ nÕu mét ng©n hµng më réng cho vay trung vµ dµi h¹n th× ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng ng©n hµng ®· lµm t¨ng thu nhËp cña m×nh. Tuy nhiªn ®èi víi c¸c kho¶n vay cã 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thêi h¹n dµi th× rñi ro tiÒm Èn còng cµng cao vµ ®ã lµ lý do v× sao më réng quy m« ph¶i lu«n ®i kÌm víi n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. H¬n n÷a, viÖc ®¸p øng tèt nhu cÇu tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng ®em l¹i cho ng©n hµng mét vò khÝ c¹nh tranh lîi h¹i trªn thÞ trêng. Kh¶ n¨ng më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n thÓ hiÖn tiÒm lùc m¹nh vÒ vèn cña ng©n hµng, chÊt lîng tÝn dông cao thÓ hiÖn n¨ng lùc qu¶n lý cña l·nh ®¹o, n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé ng©n hµng. §iÒu ®ã sÏ t¹o nªn uy tÝn ngµy cµng cao cho ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã, khi ng©n hµng ®Çu t tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong doanh nghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp míi th× thêng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi ng©n hµng, mäi nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng phôc vô cho chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nhu cÇu thanh to¸n b¶o l·nh, t vÊn cña doanh nghiÖp ®Òu qua ng©n hµng nhê vËy ng©n hµng cã thÓ t¨ng thªm thu nhËp cho m×nh. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vay vèn ®Ó ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng s¶n xuÊt nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng cho c¸c chu kú s¶n xuÊt sau ®ã sÏ t¨ng lªn vµ nh vËy tÝn dông ng¾n h¹n vµ c¸c dÞch vô cña ng©n hµng sÏ ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu h¬n vµ v× thÕ thu nhËp cña c¸c NHTM sÏ ®îc t¨ng thªm. * §èi víi doanh nghiÖp: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë mçi thêi kú nhu cÇu vÒ vèn trung vµ dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt. C¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp th× cÇn vèn ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh nhµ xëng, kho b·i vµ ®¸p øng mét phÇn vèn lu ®éng. C¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng th× lu«n cã nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, më réng s¶n xuÊt khi gÆp c¬ héi kinh doanh thuËn lîi. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã cã doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét lîng vèn lín vµ thêi gian sö dông t¬ng ®èi dµi. Mçi doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã cña m×nh, song mét trong nh÷ng nguån quan träng nhÊt thêng ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông lµ nguån vèn tÝn dông ng©n hµng. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ®ang ph¸t triÓn cña ViÖt Nam nhu cÇu cho ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt lín. Trong khi ®ã nguån vèn tù tÝch lòy cña c¸c doanh nghiÖp l¹i rÊt thÊp, nguån vèn nhµn rçi trong d©n c rÊt dåi dµo nhng viÖc ®Çu t trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp cßn kh¸ xa l¹ ®èi víi hä, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ra ®êi song míi chØ ë thêi kú s¬ khai nªn lµ mét trë ng¹i lín cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc huy ®éng vèn. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy th× vèn tÝn dông ng©n hµng lµ mét sù lùa chän hiÖu qu¶ nhÊt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong m«i trêng nÒn kinh tÕ c¹nh tranh gay g¾t c¸c chñ thÓ kinh doanh lu«n ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó lµm cho s¶n phÈm cã ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, ®Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. Do ®ã vÊn ®Ò ®Çu t cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®îc ®a ra nh mét yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ®Çu t vµo më réng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng mua s¾m trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tøc lµ ®Çu t theo chiÒu s©u nªn ta cã thÓ thÊy t¸c ®éng trùc tiÕp cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ h×nh thµnh tõ vèn vay dµi h¹n sÏ ®îc c¶i t¹o n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i hãa lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ®îc n©ng cao, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÉn ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã søc hÊp dÉn thu hót kh¸ch hµng sÏ thóc ®Èy chiÕm lÜnh thÞ trêng. Tõ ®ã lµm tiÒn ®Ò cho viÖc t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp. * §èi víi nÒn kinh tÕ: NÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia trong mçi thêi kú, dï ®ã lµ mét quèc gia chËm ph¸t triÓn, ®ang ph¸t triÓn hay ph¸t triÓn th× nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cho ®Çu t ph¸t triÓn ®Òu rÊt cÇn thiÕt. §èi víi c¸c níc chËm ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çu t chñ yÕu lµ theo chiÒu réng díi h×nh thøc x©y dùng míi, c¸c níc ph¸t triÓn th× chñ yÕu ®Çu t chiÒu s©u theo híng hiÖn ®¹i hãa, cßn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i kÕt hîp ®Çu t võa theo chiÒu réng võa theo chiÒu s©u. Nhng dï lµ ®Çu t theo c¸ch nµo th× còng ®Òu cÇn ®Õn nguån vèn vµ ph¶i lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n. Nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t nµy cã thÓ khai th¸c tõ nhiÒu kªnh kh¸c nhau trong ®ã kªnh tÝn dông ng©n hµng lu«n gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng tËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn trong nÒn kinh tÕ, tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®· thu hót nh÷ng nguån vèn d thõa, t¹m thêi nhµn rçi ®Ó ®a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp, tõ ®ã phôc vô cho sù t¨ng trëng nÒn kinh tÕ. Ph¸t triÓn tÝn dông trung vµ dµi h¹n sÏ gi¶m bít ®¸ng kÓ g¸nh nÆng cho Ng©n s¸ch Nhµ níc, gi¶m c¸c kho¶n bao cÊp tõ Ng©n s¸ch cho ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, gãp phÇn gi¶m bít th©m hôt Ng©n s¸ch, h¬n thÕ n÷a hiÖu qu¶ mang l¹i còng tá ra cao h¬n. Bëi lÏ ®ång vèn lóc nµy ®· 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 g¾n kÕt chÆt chÏ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng còng nh doanh nghiÖp xin vay vèn. §èi víi ng©n hµng ®Ó b¶o toµn vèn nªn mçi dù ¸n xin vay ng©n hµng sÏ ph¶i xem xÐt kü lìng tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n tríc khi ra quyÕt ®Þnh cho vay. Ngay c¶ sau khi ®· gi¶i ng©n c¸c ng©n hµng còng ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông tiÒn vay ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi tríc nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh vµ trong c¸c trêng hîp cÇn thiÕt c¸c ng©n hµng cßn ph¶i t vÊn cho doanh nghiÖp, ®a ra nh÷ng lêi khuyªn bæ Ých gióp cho viÖc ®¶m b¶o an toµn vµ sinh lêi cña vèn vay. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp l·i suÊt tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ mét chi phÝ kh¸ lín, do vËy c¸c doanh nghiÖp còng sÏ ph¶i tÝnh to¸n kü lìng ®Ó sö dông vèn vay mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶ nhÊt. V× vËy tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ ®ßn bÈy kinh tÕ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng cã thÓ ®îc sö dông nh mét c«ng cô t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Êt níc theo nh÷ng ®Þnh híng cã lîi nhÊt. Th«ng qua viÖc më réng cho vay ®èi víi nh÷ng lÜnh vùc cÇn khuyÕn khÝch vµ h¹n chÕ cho vay ®èi víi nh÷ng lÜnh vùc kh«ng cÇn ®Èy m¹nh, c¸c ng©n hµng ®· tham gia tÝch cùc vµo viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ mét c¸ch chñ ®éng vµ tÝch cùc. §èi víi ViÖt Nam do xuÊt ph¸t tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, nªn nÒn kinh tÕ níc ta gÆp v« vµn khã kh¨n trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp hãa _ HiÖn ®¹i hãa. Tríc m¾t lµ nhu cÇu vÒ vèn nhÊt lµ vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp l¹c hËu sang nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i víi c¬ cÊu C«ng nghiÖp - N«ng nghiÖp - DÞch vô hîp lý, ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Nguån vèn ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu ®Çu t bao gåm c¶ vèn ®Çu t trong níc vµ vèn ®Çu t níc ngoµi. Tuy nhiªn bµi häc kinh nghiÖm tõ c¸c níc trong khu vùc trong thêi gian qua ®· cho thÊy viÖc qu¸ l¹m dông vµo vèn níc ngoµi sÏ ®a ®Êt níc ®Õn nh÷ng biÕn ®éng vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi. ChÝnh v× nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vèn trong níc nªn t¹i §¹i héi §¶ng lÇn VIII ®· kh¼ng ®Þnh: “ Vèn níc ngoµi lµ quan träng, vèn trong níc lµ quyÕt ®Þnh” . §èi víi nguån vèn trong níc th× nguån vèn cÊp ph¸t tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc rÊt h¹n hÑp, kh«ng thÓ ®Çu t dµn tr¶i cho nhiÒu lÜnh vùc mµ chñ yÕu tËp trung x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng vµ mét sè c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lín. Nguån vèn tù tÝch lòy cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay qu¸ nhá bÐ, kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghÖ, më réng s¶n xuÊt. ChØ cã nguån vèn nhµn rçi trong d©n c lµ kh¸ dåi dµo song viÖc huy ®éng ®îc nguån vèn nµy l¹i kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. C¸c h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn rÊt xa l¹ víi ®¹i bé phËn c«ng chóng. ThÞ trêng chøng kho¸n míi ra ®êi vµ cha ph¸t triÓn hoµn thiÖn do ®ã viÖc huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. Trong bèi c¶nh ®ã th× hiÖn t¹i vµ thêi gian tíi vèn tÝn dông ng©n hµng vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cho tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp hãa_ HiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. V× vËy më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. I.1.3. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. * Nguån cho vay trung vµ dµi h¹n: Nguån vèn cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau:  PhÇn vèn tù cã d«i ra sau khi ng©n hµng dïng vèn tù cã ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, hïn vèn, gãp vèn liªn doanh liªn kÕt vµ bï ®¾p nh÷ng kho¶n nî khª ®äng khã ®ßi  Vèn huy ®éng trong níc vµ níc ngoµi tõ 1 n¨m trë lªn b»ng c¸ch ph¸t hµnh kú phiÕu dµi h¹n hoÆc huy ®éng tiÒn göi ®Þnh kú dµi h¹n.  Mét phÇn vèn huy ®éng ng¾n h¹n trong níc cã thÓ dïng ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, tû lÖ nµy phô thuéc vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh.  Vèn uû th¸c vµ vèn tµi trî ®Ó cho vay theo ch¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t cña Nhµ níc, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ë trong vµ ngoµi níc ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. * §èi tîng cho vay trung vµ dµi h¹n: §ã lµ c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi, më réng, c¶i t¹o kh«i phôc, ®æi míi kü thuËt øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ®îc ng©n hµng cho vay chÊp thuËn. Cô thÓ bao gåm 3 nhãm chi phÝ sau:  Nhãm chi phÝ x©y dùng : bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu; chi phÝ nh©n c«ng; chi phÝ mua hoÆc thuª m¸y mãc thi c«ng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Nhãm chi phÝ thiÕt bÞ: bao gåm tiÒn mua thiÕt bÞ; chi phÝ l¾p ®Æt; vËn chuyÓn; b¶o dìng thiÕt bÞ; tiÒn thuª hoÆc mua m¸y mãc phôc vô cho viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ.  Nhãm chi phÝ kh¸c gåm cã: chi phÝ kh¶o s¸t thiÕt kÕ; chi phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng; chi phÝ ®µo t¹o nh©n c«ng kü thuËt, thuª chuyªn gia; chi phÝ ch¹y thö m¸y; chi phÝ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh; gi¸ trÞ cña c¸c ph¸t minh s¸ng chÕ c«ng nghÖ míi; tiÒn thuª hoÆc mua ®Êt ®ai; chi phÝ kh¸nh thµnh c«ng tr×nh... Møc cho vay ®èi víi mét dù ¸n ®Çu t ®îc tÝnh bëi c«ng thøc : Møc cho vay tèi ®a Tæng gi¸ trÞ dù to¸n Vèn tù cã, tù huy ®éng ®èi víi dù ¸n cña c«ng tr×nh dïng cho XDCBtham gia Tuy nhiªn møc cho vay tèi ®a ®èi víi dù ¸n nµy kh«ng ®îc phÐp vît qu¸ 70% gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®îc dïng lµm vËt cÇm cè thÕ chÊp vµ còng kh«ng ®îc vît qu¸ 15% vèn tù cã cña ng©n hµng ®ã. * Thêi h¹n cho vay trung vµ dµi h¹n: Thêi h¹n cho vay lµ kho¶ng thêi gian ®îc tÝnh tõ khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu nhËn tiÒn vay cho ®Õn thêi ®iÓm tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®· ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Thêi h¹n cho vay trung h¹n ®îc quy ®Þnh tõ 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng. Thêi h¹n cho vay dµi h¹n ®îc quy ®Þnh tõ 60 th¸ng trë lªn nhng kh«ng qu¸ thêi gian ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña giÊy phÐp kinh doanh ®èi víi ph¸p nh©n, kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi cho vay c¸c dù ¸n phôc vô ®êi sèng. * C¸c h×nh thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n: Ngµy nay, vÒ mÆt h×nh thøc, tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc ph¸t tiÒn vay víi thêi h¹n trªn 1 n¨m mµ nã Èn díi rÊt nhiÒu h×nh thøc, trong ®ã cã thÓ kÓ ra c¸c h×nh thøc kh¸ phæ biÕn sau:  Cho vay theo kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp lµ lo¹i cho vay ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p cho vay th«ng thêng dùa trªn c¬ së nhu cÇu vèn vay cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña mçi doanh nghiÖp.  Cho vay theo dù ¸n lµ mét ph¬ng ph¸p cho vay dùa trªn mét v¨n b¶n hoµn chØnh vÒ vay vèn vµ tr¶ nî ®îc nghiªn cøu so¹n th¶o, xÐt duyÖt, ký kÕt gi÷a 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngêi ®i vay vµ ng©n hµng, ®ång thêi dùa trªn nh÷ng c¨n cø khoa häc kü thuËt phï hîp víi ph¸p luËt vµ ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ níc.  TÝn dông tuÇn hoµn : lµ ph¬ng thøc cho vay dùa vµo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã ®îc coi lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n khi thêi h¹n cña hîp ®ång ®îc kÐo dµi trªn 1 n¨m vµ khi ®ã ngêi vay cã thÓ rót tiÒn bÊt cø khi nµo miÔn lµ ph¶i cam kÕt tr¶ nî ngay khi cã nguån thu trong thêi gian hîp ®ång cã hiÖu lùc.  TÝn dông thuª mua : lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc tµi trî vèn trung vµ dµi h¹n nhng b»ng tµi s¶n thay v× b»ng tiÒn trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña m×nh cho doanh nghiÖp thuª sö dông, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian thuª vµ cã thÓ ®îc së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc ®îc quyÒn mua l¹i tµi s¶n thuª hoÆc ®îc thuª tiÕp theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông thuª mua. * §iÒu kiÖn vay vèn trung vµ dµi h¹n:  Ngêi vay vèn ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi.  Ngêi vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã l·i v× chØ cã hä míi cã thÓ tr¶ nî ®îc cho ng©n hµng. Tuy nhiªn ng©n hµng còng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thua lç vay vèn nh ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thua lç nhng chiÒu híng kinh doanh cã l·i, cã ph¬ng ¸n kh¾c phôc kh¶ thi; ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lç theo kÕ ho¹ch nhng c¸c ®¬n vÞ nµy khi muèn ®îc vay vèn ph¶i cã kÕ ho¹ch lç mét c¸ch râ rµng, ph¶i ®îc c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn cam kÕt bï lç kÞp thêi ®Çy ®ñ.  Ngêi vay vèn ph¶i cã vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n, vèn tÝn dông cña ng©n hµng chØ ®Ó bæ sung vµo tæng møc vèn ®Çu t cña dù ¸n, ®ång thêi ngêi vay vèn ph¶i cam kÕt sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i kh¶ thi, cã hiÖu qu¶.  Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¸p lÖnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®ång thêi t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i lµnh m¹nh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ngêi vay vèn ph¶i thùc hiÖn ®¶m b¶o tÝn dông theo ®óng quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ quy chÕ cña Ng©n hµng nh cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n hoÆc ®îc sù b¶o l·nh cña bªn thø ba. * Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t:  Thu thËp tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch.  Xö lý th«ng tin, ®¸nh gi¸ ph©n tÝch.  Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gåm: + ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n vay vèn. + Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y( Ýt nhÊt lµ 3 n¨m liªn tôc gÇn ®©y) gåm:  Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh.  ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t.  ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt nh thÈm ®Þnh vÒ quy m«, vÒ mÆt c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ, vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý vËn hµnh cña dù ¸n.  ThÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ néi dung kinh tÕ tµi chÝnh. §Æc biÖt ph¶i tÝnh to¸n kü lìng 2 chØ tiªu quan träng nhÊt lµ : Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV vµ tû suÊt thu håi vèn néi t¹i IRR. + Sau khi ®· xem xÐt thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i lËp tê tr×nh kÕt qu¶ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t. I.2. ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng. I.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng lu«n ®øng tríc nguy c¬ rñi ro rÊt cao vµ nghiÖp vô tÝn dông lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc cã nhiÒu rñi ro nhÊt. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam, ho¹t ®éng tÝn dông ®ang lµ lÜnh vùc chñ ®¹o, chiÕm tû träng tõ 85-95% doanh thu nªn viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông sÏ lµ vÊn ®Ò cã 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHTM. ChÝnh v× vËy mµ viÖc nghiªn cøu, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lu«n lµ môc tiªu, ®ång thêi lµ mét nh©n tè quan träng nhÊt ®Ó c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn cña mçi NHTM. ChÊt lîng tÝn dông cã thÓ ®îc hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ hiÖu qu¶ cña viÖc cho vay ( hay ®Çu t, b¶o l·nh ) mang l¹i, lµ kh¶ n¨ng thu håi ®Çy ®ñ ®óng h¹n c¶ vèn gèc lÉn l·i ( hoÆc phÝ ) theo dù ®Þnh. HiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng thu nî cµng lín th× chÊt lîng tÝn dông cµng cao vµ ngîc l¹i. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ muèn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ph¶i gi¶m thiÓu ®îc rñi ro tÝn dông. Víi t c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn nhÊt lµ nhËn tiÒn göi vµ cho vay. Do vËy chÊt lîng tÝn dông lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c NHTM. ChÊt lîng tÝn dông ®¬ng nhiªn ®îc t¹o nªn bëi chÊt lîng cña tõng kho¶n tÝn dông, song nÕu bã hÑp kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông ®ång nghÜa víi chÊt lîng cña mét kho¶n tÝn dông th× râ rµng lµ kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®îc hÕt tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Do ®ã ta cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nh sau: ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng lµ mét kh¸i niÖm ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng më réng cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng phï hîp víi nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®ång thêi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. C¸c mãn cho vay cña ng©n hµng ®îc xem lµ cã chÊt lîng tèt khi kh¸ch hµng vay vèn sö dông vèn vay vµo ®óng c¸c danh môc tµi s¶n xin vay vµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c tµi s¶n nµy mang l¹i hiÖu qu¶ cao, trªn c¬ së ®ã ng©n hµng thu ®îc c¶ gèc vµ l·i, cßn doanh nghiÖp võa tr¶ ®îc nî ng©n hµng ®óng thêi h¹n võa bï ®¾p ®îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. XÐt vÒ tæng thÓ, ng©n hµng võa t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ võa ®em l¹i hiÖu qu¶ x· héi. ChÊt lîng tÝn dông chØ lµ mét kh¸i niÖm cã tÝnh t¬ng ®èi, võa cô thÓ ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu cã thÓ ®¸nh gi¸, tÝnh to¸n ®îc võa mang tÝnh trõu tîng thÓ hiÖn qua sù t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ, x· héi, m«i trêng… I.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. * C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua sù ph©n tÝch ë trªn ta cã thÓ thÊy chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng më réng tÝn dông cña ng©n hµng g¾n liÒn víi ®¸p øng tèt nhu cÇu cña doanh nghiÖp vay vèn, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng, ®ãng gãp vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. VÒ mÆt ®Þnh tÝnh c¸c tiªu chÝ nµy cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ qua mét sè khÝa c¹nh sau:  Tríc hÕt, kh¶ n¨ng më réng tÝn dông cña ng©n hµng phô thuéc vµo uy tÝn cña ng©n hµng ®ã. NÕu mét ng©n hµng cã uy tÝn nã sÏ cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. Bªn c¹nh ®ã, nÕu mét ng©n hµng cã ®éi ngò kh¸ch hµng ®«ng ®¶o lµ nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã uy tÝn th× ®ã lµ mét trong nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng lµ kh¶ quan. ChÊt lîng tÝn dông cßn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §èi víi doanh nghiÖp th× ®iÒu nµy tríc hÕt biÓu hiÖn ë chç thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn nhng vÉn ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c an toµn tèi thiÓu cÇn thiÕt; cung cÊp vèn nhanh chãng, kÞp thêi, an toµn. Nhê ®ã doanh nghiÖp sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ giao dÞch, tiÕt kiÖm thêi gian vµ nhÊt lµ sÏ kh«ng bá lì nh÷ng c¬ héi kinh doanh tèt. Tuy nhiªn, ®ã míi chØ lµ nh÷ng yªu cÇu ban ®Çu, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t vµ ®Çy biÕn ®éng th× ®ßi hái c¸c NHTM ph¶i n¨ng ®éng h¬n n÷a míi cã thÓ mong ®îi cã ®îc chÊt lîng tÝn dông cao, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng lªn c¶ vÒ chÊt vµ lîng cña kh¸ch hµng. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã th× ngoµi viÖc ®¸p øng nhanh chãng kÞp thêi nhu cÇu vèn, ng©n hµng ph¶i thùc sù trë thµnh ngêi b¹n cña doanh nghiÖp, s½n sµng gióp ®ì, chia sÎ khã kh¨n víi hä. Ch¼ng h¹n, trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cho vay nÕu thÊy dù ¸n vay vèn cña doanh nghiÖp cã nh÷ng ®iÓm cha hîp lý, kh«ng kh¶ thi th× thay v× tõ chèi cho vay ng©n hµng cã thÓ gãp ý, t vÊn cho doanh nghiÖp ®Ó hä xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i cho hîp lý. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh nÕu doanh nghiÖp gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n bÊt kh¶ kh¸ng th× ng©n hµng cã thÓ xem xÐt gióp ®ì ®Ó cïng th¸o gì. Ngoµi ra, ng©n hµng còng cã thÓ lµ ngêi cung cÊp c¸c th«ng tin bæ Ých vÒ thÞ trêng, vÒ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho doanh nghiÖp. Lµm ®îc nh vËy th× nguån vèn tÝn dông ng©n hµng sÏ thùc sù ph¸t huy ®îc vai trß ®ßn bÈy gióp doanh nghiÖp c¶i tiÕn thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Vµ mét khi doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng còng sÏ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña chÝnh m×nh.  Yªu cÇu thø hai ®Ó cã chÊt lîng tÝn dông tèt lµ ph¶i ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Nãi c¸ch kh¸c ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i mang l¹i 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho ng©n hµng thu nhËp ®ñ ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ liªn quan vµ cã l·i, h¹n chÕ thÊp nhÊt nguy c¬ rñi ro. §iÒu nµy kh«ng chØ phô thuéc vµo ng©n hµng mµ cßn phô thuéc rÊt lín vµo doanh nghiÖp vay vèn. Mét kho¶n tÝn dông chØ cã thÓ coi lµ cã hiÖu qu¶ khi c¸c nguyªn t¾c cho vay ®îc tu©n thñ triÖt ®Ó: sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao; hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n. ViÖc tu©n thñ chÆt chÏ c¸c nguyªn t¾c tÝn dông võa lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt võa lµ biÓu hiÖn cña chÊt lîng tÝn dông tèt. Môc ®Ých sö dông vèn vay ®· ký kÕt trong hîp ®ång tÝn dông ®· ®îc c¶ hai bªn ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kü lìng c¶ vÒ hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi còng nh møc ®é phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi chung cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ níc. Do ®ã, sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra ban ®Çu. Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, céng víi sù n¨ng ®éng, nh¹y bÐn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ sù gióp ®ì hiÖu qu¶ cña ng©n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®îc kÕt qu¶ kinh doanh cao nhÊt vµ ®ã chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tr¶ nî, b¶o ®¶m sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng.  Mét yªu cÇu n÷a ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng lµ ph¶i ®ãng gãp vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña vïng, cña ®Þa ph¬ng vµ cña ®Êt níc. §iÒu nµy lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu ®¹t ®îc khi c¶ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nã ®îc biÓu hiÖn ë sù æn ®Þnh cña nÒn tµi chÝnh-tiÒn tÖ quèc gia, gióp n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, n¨ng lùc c«ng nghÖ cho doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, n©ng cao møc sèng d©n c. Tuy nhiªn, khi ®¸nh gi¸ tiªu thøc nµy cÇn c¨n cø vµo tõng trêng hîp cô thÓ trong tõng thêi kú chø kh«ng thÓ cã mét tiªu chuÈn chung cho tÊt c¶ c¸c trêng hîp. Ch¼ng h¹n nh÷ng dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ gióp doanh nghiÖp t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nhng ®ång thêi l¹i thu hÑp c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, hoÆc cã nh÷ng dù ¸n hiÖu qu¶ nhÊt thêi kh«ng cao nhng l¹i cã ý nghÜa rÊt lín trong t¬ng lai. Trong nh÷ng trêng hîp ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt lîng tÝn dông cÇn ph¶i c©n nh¾c kü lìng nhiÒu mÆt liªn quan. Tãm l¹i, chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng lµ mét chØ tiªu tæng hîp, ®îc ®¸nh gi¸ trªn quan ®iÓm cña c¶ ba chñ thÓ : ng©n hµng, doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh chØ lµ nh÷ng c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng mét c¸ch kh¸i qu¸t. §Ó cã ®îc nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c h¬n cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng cô thÓ, bao 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gåm c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn doanh nghiÖp. Cßn vÒ phÝa nÒn kinh tÕ th× rÊt khã cã thÓ ®o lêng t¸c ®éng cô thÓ cña tõng chñ thÓ riªng biÖt ®Õn sù ph¸t triÓn chung. Do vËy ngoµi c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh nªu trªn ngêi ta cßn ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng. * C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng:  XÐt trªn gi¸c ®é Ng©n hµng: C¸c NHTM thêng xem xÐt qua:  ChØ tiªu vÒ doanh sè vµ tèc ®é t¨ng doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n: Doanh sè cho vay thÓ hiÖn quy m« tuyÖt ®èi cña ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng cßn tèc ®é t¨ng doanh sè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng më réng quy m« cho vay qua c¸c thêi kú. Doanh sè cho vay lín vµ tèc ®é t¨ng nhanh cho thÊy kh¶ n¨ng më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng lµ rÊt tèt, tuy nhiªn nh trªn ®· ph©n tÝch ®ã míi chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn chø cha ®ñ ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng mµ cÇn ph¶i kÕt hîp xem xÐt tæng hîp c¸c chØ tiªu kh¸c.  ChØ tiªu vÒ d nî: D nî cho vay trung vµ dµi h¹n Tæng d nî cho vay ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tû träng d nî cho vay trung vµ dµi h¹n so víi tæng d nî cho vay cña ng©n hµng, tøc lµ ph¶n ¸nh quy m« cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong mèi t¬ng quan víi quy m« tÝn dông ng¾n h¹n. Tû lÖ nµy cao vµ ngµy cµng t¨ng cho thÊy ng©n hµng chó träng ®Õn viÖc më réng cho vay trung vµ dµi h¹n, tuy nhiªn cÇn ph¶i lu ý r»ng tû lÖ nµy cµng cao còng cã thÓ lµ hËu qu¶ cña c«ng t¸c thu nî kh«ng ®îc thùc hiÖn tèt. Nãi chung c¸c ng©n hµng ®Òu mong muèn cã tû lÖ nµy cao do tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ c¸c ho¹t ®éng mang l¹i thu nhËp lín h¬n so víi tÝn dông ng¾n h¹n. H¬n n÷a, më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n sÏ gióp ng©n hµng n©ng cao uy tÝn, më réng thÞ trêng tÝn dông ng¾n h¹n. Tuy nhiªn, do ®Æc tÝnh rñi ro cao cña c¸c kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n nªn th«ng thêng c¸c ng©n hµng sÏ c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm riªng vÒ nguån vèn, vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ nµy cho phï hîp.  ChØ tiªu D nî cho vay trung vµ dµi h¹n Tæng tµi s¶n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong quan hÖ so s¸nh vÒ quy m« cho vay trung vµ dµi h¹n so víi tæng tµi s¶n cña ng©n hµng, ®ång thêi cho phÐp ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý trong c¬ cÊu sö dông vèn cña ng©n hµng. NÕu tû lÖ nµy cao chøng tá c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm mét tû träng lín trong tæng tµi s¶n cña ng©n hµng. §iÒu nµy lµ tÝch cùc nÕu nh ng©n hµng cã tiÒm n¨ng dåi dµo vÒ nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ®ång thêi viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n vay ®îc thùc hiÖn tèt, b¶o ®¶m an toµn. Ngîc l¹i, nÕu tû lÖ nµy cao trong khi ng©n hµng kh«ng cã ®îc tiÒm lùc vèn trung vµ dµi h¹n dåi dµo vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý tèt th× cã nghÜa lµ ng©n hµng ®ang ë vµo t×nh thÕ nguy hiÓm cã thÓ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n bÊt cø lóc nµo. Th«ng thêng c¸c ng©n hµng thêng thÝch ph©n t¸n rñi ro b»ng c¸ch ®a d¹ng hãa c¸c tµi s¶n sinh lêi cña m×nh h¬n lµ tËp trung vµo mét lo¹i tµi s¶n sinh lîi cao nhng nguy c¬ rñi ro còng cao nh tÝn dông trung vµ dµi h¹n.  ChØ tiªu c©n ®èi vèn : D nî cho vay trung vµ dµi h¹n Tæng nguån vèn trung vµ dµi h¹n Trong chØ tiªu nµy tæng nguån vèn trung vµ dµi h¹n bao gåm nguån vèn trung vµ dµi h¹n, c¸c kho¶n ®Çu t trung vµ dµi h¹n, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn cña ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông trung vµ dµi h¹n. HÇu hÕt c¸c NHTM ®Òu sö dông nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh, cho vay trung vµ dµi h¹n vµ ®Çu t trung vµ dµi h¹n. Nh vËy nÕu tû lÖ trªn cµng gÇn 1 th× chøng tá hÇu hÕt c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®îc tµi trî bëi nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ®iÒu ®ã ®¶m b¶o cho ng©n hµng mét c¬ cÊu vèn tèi u xÐt vÒ mÆt phßng ngõa rñi ro. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm c¸c nguån vèn ng¾n h¹n cña ng©n hµng cã sù gèi ®Çu nhÊt ®Þnh nªn ng©n hµng cã thÓ tËn dông nguån nµy mét c¸ch hîp lý ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. Do ®ã, trong thùc tÕ tû lÖ vÒ c©n ®èi vèn nãi trªn thêng lín h¬n 1 vµ mçi ng©n hµng sÏ cã mét møc riªng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh. Ngoµi ra khi c h¬n vÒ kh¶ n¨ng nguån vèn cña ng©n hµng, bëi lÏ tû lÖ c©n ®èi vèn gÇn 1 còng cã thÓ lµ hÖ qu¶ cña ®ång thêi 2 nguyªn nh©n : c¶ nguån vèn trung vµ dµi h¹n vµ quy m« cho vay ®Òu nhá bÐ.  ChØ tiªu vÒ vßng quay vèn: Doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n D nî trung vµ dµi h¹n b×nh qu©n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n víi d nî trung vµ dµi h¹n b×nh qu©n, qua ®ã cã thÓ thÊy ®îc kh¶ n¨ng më réng cho vay còng nh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng. ChØ tiªu nµy th«ng thêng nhá h¬n 1 do thêi h¹n cho vay dµi nªn d nî b×nh qu©n trong mét n¨m sÏ lín h¬n doanh sè cho vay trong cïng n¨m ®ã. ChØ tiªu nµy cµng gÇn 1 chøng tá ho¹t ®éng cho vay vµ c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng ®èi víi c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n lµ rÊt tèt, bëi lÏ ®iÒu ®ã chØ cã thÓ ®¹t ®îc khi quy m« cho vay ®îc më réng vµ hÇu hÕt c¸c kho¶n vay ®Õn h¹n trong n¨m ®ã ®Òu ®îc thu håi ®Çy ®ñ. Ngîc l¹i, nÕu tû lÖ nµy thÊp chøng tá ho¹t ®éng cho vay hay thu nî hoÆc c¶ hai ®Òu gÆp khã kh¨n.  ChØ tiªu Nî qu¸ h¹n: Nî qu¸ h¹n tÝn dông trung vµ dµi h¹n Tæng d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n §Õn kú h¹n tr¶ nî vµ l·i tiÒn vay, nÕu bªn vay kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó tr¶ vµ kh«ng ®îc gia h¹n nî th× ng©n hµng sÏ chuyÓn sè nî ®ã sang nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh mÆt tr¸i cña chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Nî qu¸ h¹n râ rµng lµ ®iÒu kh«ng mong muèn cña c¸c ng©n hµng nhng nã còng kh«ng ph¶i lµ thíc ®o chuÈn ®Ó c¨n cø vµo ®ã ng©n hµng ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña mãn vay. Kh«ng ph¶i cø nî qu¸ h¹n cao th× ®· ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông lµ kh«ng tèt, kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi nî vµ ngîc l¹i. Trªn thùc tÕ, c¸c ng©n hµng lu«n cè g¾ng h¹ ®Õn møc thÊp nhÊp tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ tû lÖ nµy díi 3% lµ cã thÓ chÊp nhËn ®îc.  ChØ tiªu nî qu¸ h¹n khã ®ßi: NQH khã ®ßi trung vµ dµi h¹n Tæng d nî trung vµ dµi h¹n NÕu tû lÖ nµy cao th× kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng thÊp, kh«ng nh÷ng thÕ nÕu tû lÖ nµy bao hµm toµn bé gèc vµ l·i cña hîp ®ång tÝn dông th× vèn ®Çu t cña ng©n hµng ®· bÞ l·ng phÝ mét c¸ch v« Ých. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy do vËy yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸n bé tÝn dông lµ ph¶i kiÓm so¸t, kiÒm chÕ tû lÖ nµy ë møc thÊp nhÊt cã thÓ.  ChØ tiªu lîi nhuËn: Lîi nhuËn tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n Tæng d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Lîi nhuËn ë ®©y ph¶i hiÓu lµ chªnh lÖch gi÷a chi phÝ ®Çu vµo tøc l·i suÊt huy ®éng vµ thu nhËp tõ l·i suÊt cho vay cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. XÐt cho cïng th× kho¶n tÝn dông dï kh«ng cã nî qu¸ h¹n, nî qu¸ h¹n khã ®ßi th× còng chØ nh»m môc ®Ých t¨ng lîi nhuËn cho ng©n hµng. ChØ tiªu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c ng©n hµng cha ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng th× thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông lµ chñ yÕu. Lîi nhuËn tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n Tæng lîi nhuËn ChØ tiªu nµy cho phÐp thÊy râ h¬n vÞ trÝ cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Thu tõ kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng cao sÏ ®ãng gãp vµo thu nhËp cña ng©n hµng. NÕu kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng tåi th× thu kh«ng ®îc nî gèc vµ l·i mµ cßn lµm t¨ng chi phÝ cña ng©n hµng, nªn sÏ kÐo lîi nhuËn gi¶m. Tuy nhiªn ®èi víi mét sè dù ¸n ®Çu t theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc th× chØ tiªu nµy tá ra kh«ng ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. V× môc tiªu kinh tÕ x· héi hay chiÕn lîc ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp míi th× ®«i khi môc tiªu lîi nhuËn kh«ng ph¶i lµ hµng ®Çu. Lóc nµy lîi nhuËn kh«ng ph¶n ¸nh thùc chÊt chÊt lîng kho¶n tÝn dông. Nãi tãm l¹i, khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ta kh«ng thÓ c¨n cø vµo mét chØ tiªu cô thÓ mµ ph¶i sö dông tæng hîp mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu trªn c¬ së xem xÐt tæng hîp c¸c môc tiªu cña dù ¸n vay vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cã thÓ ®a ra kÕt luËn mét c¸ch chÝnh x¸c.  XÐt trªn gi¸c ®é kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý sö dông vèn vay trung vµ dµi h¹n. §èi víi kh¸ch hµng th× chÊt lîng tÝn dông biÓu hiÖn ë mét sè chØ tiªu sau:  Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhê thùc hiÖn dù ¸n.  Doanh thu t¨ng tõ dù ¸n vay vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n.  Lîi nhuËn t¨ng tõ dù ¸n vay vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n.  Lao ®éng t¨ng lªn tõ dù ¸n vay vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu hiÖu qu¶ ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông tèt hay xÊu. Mét kho¶n tÝn dông tèt ®èi víi ng©n hµng thêng lµ tèt ®èi víi doanh nghiÖp vµ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngîc l¹i. Tõ nguån vèn vay ng©n hµng mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng vµ ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh, cñng cè vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn…. XÐt cho cïng, môc tiªu cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ®Ó thu l·i mµ th«ng qua nguån vèn ®ã, ng©n hµng kÝch thÝch ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã l·i vµ l¹i muèn ®Çu t vµo dù ¸n míi. Cø nh vËy, ng©n hµng cÊp vèn cho doanh nghiÖp, doanh nghiÖp l¹i tr¶ l·i cho ng©n hµng, c¶ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng cïng ph¸t triÓn trong sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Tãm l¹i, chØ tiªu chÊt lîng tÝn dông ph¶i lu«n ®îc xem xÐt ph©n tÝch c¶ hai mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng, c¶ vÒ lîi nhuËn thuÇn tóy vµ lîi Ých kinh tÕ x· héi c¶ trªn quan ®iÓm ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. I.2.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. * Nhãm nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng:  Quy m« vµ c¬ cÊu kú h¹n cña nguån vèn NHTM: Muèn cho vay ®îc th× ®iÒu kiÖn tríc tiªn lµ ng©n hµng ph¶i cã vèn. Nhng chØ cã vèn th«i th× cha ®ñ, do yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n thêng xuyªn nªn c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng cÇn ph¶i ®îc tµi trî chñ yÕu bëi nguån vèn trung vµ dµi h¹n, bao gåm nguån vèn cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn vµ c¸c nguån vèn huy ®éng cã thêi h¹n díi mét n¨m nhng cã tÝnh æn ®Þnh cao trong thêi gian dµi. NÕu mét ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo nhng chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n, kh«ng æn ®Þnh th× kh«ng thÓ më réng cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc. C¸c nguån vèn mµ mét NHTM cã thÓ sö dông ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n cã quy m« vµ c¬ cÊu kh¸c nhau trong tæng nguån vèn cña ng©n hµng. Quy m« c¸c nguån vèn nµy lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh quy m« cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng.  N¨ng lùc cña ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n: Mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vèn vµ l·i vay ®îc hoµn tr¶ ®óng kú h¹n. §iÒu nµy sÏ kh«ng thÓ cã ®îc nÕu nh viÖc thùc hiÖn dù ¸n kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nh mong muèn, hoÆc doanh nghiÖp kh«ng cã thiÖn chÝ, cè t×nh lõa ®¶o. §Ó h¹n chÕ nguy c¬ ®ã ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Th«ng thêng, c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh tríc vµ chñ yÕu tËp trung vµo xem xÐt c¸c mÆt: t c¸ch ph¸p lý, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é tÝn nhiªm. NÕu kh¸ch hµng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu do ng©n hµng ®Æt ra th× dù ¸n ®Çu t sÏ ®îc tiÕp tôc xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ thñ tôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®îc sö dông lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Çu t cã hîp lý hay kh«ng. NÕu thñ tôc rêm rµ, c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Æt ra qu¸ kh¾t khe, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ th× sÏ cã rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp b¶o ®¶m tho¶ m·n ®îc yªu cÇu cña ng©n hµng. §iÒu ®ã g©y c¶n trë cho ng©n hµng trong viÖc thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng quan hÖ tÝn dông. Ngîc l¹i, nÕu quy tr×nh ®iÒu kiÖn ®Æt ra kh«ng chÆt chÏ cã thÓ sÏ khiÕn cho ng©n hµng sai lÇm trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay, dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c NHTM ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña m×nh.  N¨ng lùc gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c t×nh huèng tÝn dông cña ng©n hµng: Cho dï c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh tèt, gióp cho ng©n hµng lùa chän ®îc nh÷ng kh¸ch hµng tèt, nh÷ng dù ¸n kh¶ thi cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao song ®ã cha ph¶i lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ®Ó cã ®îc chÊt lîng tÝn dông cao, ®Æc biÖt lµ víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Bëi lÏ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian dµi lu«n chøa ®ùng nh÷ng rñi ro tiÒm Èn kh«ng thÓ lêng tríc ®îc. B¶n th©n dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng lµm n¶y sinh nh÷ng t×nh huèng ngoµi dù kiÕn. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c t×nh huèng tÝn dông sau khi cho vay cã ý nghÜa rÊt quan träng. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh: sù tu©n thñ ®óng môc ®Ých sö dông vèn cña doanh nghiÖp; t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña dù ¸n; tiÕn ®é tr¶ nî; qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n vµ biÕn ®éng tµi s¶n cña doanh nghiÖp; nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp ng©n hµng ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh sö dông vèn sai môc ®Ých, ©m mu tÈu t¸n tµi s¶n, lõa ®¶o ng©n hµng. §ång thêi, qua viÖc lu«n b¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th× ng©n hµng cã thÓ cã biÖn ph¸p gióp ®ì doanh nghiÖp th«ng qua viÖc cung cÊp th«ng tin bæ Ých, kÞp thêi, ®a ra c¸c lêi khuyªn hoÆc trùc tiÕp gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp khi gÆp khã kh¨n b»ng c¸ch gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, cho vay thªm nh»m gióp cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. 20
- Xem thêm -