Tài liệu Hóa phân tích 1 bài học số 5 chương 2 phương pháp phân tích thể tích (tiếp theo)

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 289 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

Họ và tên (MSSV): ...................................... Lớp: CDHO17AKSTH Nhóm:.......... BÀI HỌC SỐ 5 I : Tên bài giảng: Số tiết: 03 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) (phần 1- Tiếp theo) 1. Nội dung bài mới PHẦN TRÌNH BÀY CỦA SINH VIÊN YÊU CẦU CỦA GV 2.1.5 Tính toán kết quả trong phƣơng pháp phân tích thể tích 2.1.5 Tính toán kết (gv hướng dẫn trên lớp) quả trong phƣơng Câu 13: pháp phân tích thể ………………………………………………………………………… tích ………………………………………………………………………… Câu 13: Biểu thức định ………………………………………………………………………… luật đương lượng và ………………………………………………………………………… chú thích các đại ………………………………………………………………………… lượng?Vd? ………………………………………………………………………… Câu 14: ………………………………………………………………………… Câu 14: Định nghĩa và ………………………………………………………………………… biểu thức tính độ chuẩn ………………………………………………………………………… ,chú thích các đại ………………………………………………………………………… lượng? Vd? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 15: Hút VX ml Câu 15: mẫu cho vào erlen ………………………………………………………………………… đem đi chuẩn độ bằng ………………………………………………………………………… VR (ml) dung dịch ………………………………………………………………………… thuốc thử có nồng độ ………………………………………………………………………… CR. Thì nồng độ CN ………………………………………………………………………… ban đ u c a ch t c n ………………………………………………………………………… ác định là: (lập c ng ………………………………………………………………………… thức t ng quát, vd ………………………………………………………………………… minh họa)? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích 1 Họ và tên (MSSV): ...................................... Lớp: CDHO17AKSTH Câu 16: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 17: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 18: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hóa phân tích Nhóm:.......... Câu 16: Hút VX ml mẫu cho vào erlen + thêm v (ml) nước c t đem đi chuẩn độ bằng VR (ml) dung dịch thuốc thử có nồng độ CR. Thì nồng độ CN ban đ u c a ch t c n ác định là: (lập c ng thức t ng quát, vd minh họa)? Câu 17: Hút V1 (ml) mẫu ban đ u định mức thành V định mức (ml). Hút V2 (ml) từ bình định mức + thêm v (ml) nước c t đem đi chuẩn độ bằng VR (ml) dung dịch thuốc thử có nồng độ CR. Thì nồng độ CN ban đ u c a ch t c n ác định là: (lập c ng thức t ng quát, vd minh họa)? Câu 18: Hút V1 (ml) mẫu ban đ u pha loãng thành V 2 (ml) dung dịch A. Hút V3 (ml) dung dịch A pha loãng thành V4 ml dung dịch B. hút V5 ml dung dịch B đem đi chuẩn độ bằng VR (ml) dung dịch thuốc thử có nồng độ CR. Thì nồng độ CN ban đ u c a ch t c n ác định là: (lập c ng thức t ng quát, vd minh họa)? 2 Họ và tên (MSSV): ...................................... Lớp: CDHO17AKSTH Câu 19: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 20: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Nhóm:.......... Câu 19: Hút V1 (ml) mẫu ban đ u định mức thành V định mức (ml). Hút V2 (ml) từ bình định mức đem đi chuẩn độ bằng VR (ml) dung dịch thuốc thử có nồng độ CR. Thì nồng độ % ban đ u c a ch t c n ác định là: (lập c ng thức t ng quát, vd minh họa)? Câu 20: m(g) mẫu ban đ u hòa tan bằng dung m i thích hợp, định mức thành V định mức (ml). Hút V1 (ml) từ bình định mức đem đi chuẩn độ bằng VR (ml) dung dịch thuốc thử có nồng độ CR. Thì % hối lượng c a ch t trong mẫu ban đ u là: (lập c ng thức t ng quát, vd minh họa)? BÀI TẬP VỀ NHÀ CHƢƠNG 2 2. Bài tập về nhà phần trắc nghiệm (câu 54,57,58,61-66,73,77-92,99,102-105 phần trắc nghiệm sau giáo trình)- Giáo trình hóa phân tích trƣờng đại học công nghiệp tp HCM (trình bày cách giải và chọn đáp án) (yêu cầu làm trong vở bài tập) Hóa phân tích 3
- Xem thêm -