Tài liệu Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy phần 5

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1053 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hoa cảnh ứng dụng trong phong thủy_Phần 5
HOA CAÛNH ÖÙNG DUÏNG TRONG PHONG THUÛY NGUYEÃN KIM DAÂN Phaàn 5 CAÙCH LÖÏA CHOÏN VAØ PHOÁI HÔÏP CAÙC BÌNH HOA Caùch löïa choïn bình hoa trong thieát keá cuûa ngheä thuaät caém hoa raát quan troïng, noù lieân quan ñeán vieäc taïo döïng baàu khoâng khí cho toaøn chænh theå. Caùc vaät lieäu töï nhieân taát nhieân seõ mang laïi hieäu quaû môùi laï, taïi sao chuùng ta khoâng duøng caønh khoâ laøm bình hoa ñeå cho moät veû ñeïp nguyeân thuûy laïi hieän ra tröôùc maét chöù ? Chæ caàn caùc vaät ñöïng coù loã thoaùt nöôùc ôû phaàn ñaùy, caùc duïng cuï sinh hoaït ñeàu coù theå laøm bình hoa. Neáu chaát löôïng, maøu saéc cuûa bình khoâng deã phoái hôïp, ta coù theå phuû leân 1 lôùp taûo khoâ ñeå taïo muøi vò nguyeân thuûy thuaàn tuùy vaø töï nhieân; ñoàng thôøi söû duïng caùc loaïi hoa coù maøu saéc thanh nhaõ ñeå phoái hôïp vôùi bình seõ mang ñeán cho ngöôøi thöôûng ngoaïn caûm giaùc khaùc laï vaø coù theå toâ theâm saéc cho moâi tröôøng trong nhaø. So vôùi caùc chaäu hoa thaáp beù thoâng thöôøng, hình daùng cao thon thaúng ñöùng cuûa bình hoa laïi mang neùt ñaëc tröng rieâng, söû duïng laù caây ñeå goùi hoa laø moät söï phoái hôïp cuûa toaøn chænh theå, nguyeân caùi taïo hình cuõng toû ra töï nhieân nhöng khí theá, coù theå ñaët ôû caïnh cöûa, cuõng coù theå ñaët treân baøn aên lôùn. Ngoaøi ra, coøn caùc loaïi bình caém hoa chuyeân duïng baèng caùc vaät lieäu nhö: thuûy tinh, ñoà saønh, ñoà goám, kim loaïi, maây tre, vaø caùc loaïi laúng, gioû, voøng maây… CAÙC BÌNH HOA - Taïi khu vöïc Chaâu AÙ, caùc baùt daïng lôùn thöôøng ñöôïc goïi laø chaäu hoa, nhöng ôû caùc nöôùc Chaâu Myõ, chaäu hoa hoaëc baùt… baát keå vaät ñöïng lôùn hay nhoû, caùc vaät ñöïng duøng ñeå troàng thöïc vaät ñeàu ñöôïc goïi laø bình hoa (container) - Nguyeân lieäu ñeå laøm bình hoa ngoaøi nhö cao su, beâ toâng vaø inox ra, coøn coù caùc nguyeân lieäu thieân nhieân nhö baùt, ñoà goám hoaëc ñoà goã… Coù theå caên cöù vaøo vò trí tröng baøy, hình daùng vaø ñoä lôùn nhoû cuûa bình ñeå löïa choïn loaïi hoa thích hôïp, nhöng neáu caém hai loaïi hoa trong moät bình, thì ngoaøi phoái hôïp hình daïng hoaëc maøu saéc ra, coøn phaûi chuù yù ñeán tính chaát cuûa moãi loaïi hoa. - Hoa töôi thích hôïp caém trong bình hoa baèng söù hoaëc thuûy tinh, trong ñoù bình thuûy tinh ñöôïc moïi ngöôøi yeâu thích nhaát. Bình thuûy tinh ñöôïc chia laøm maáy loaïi nhö: bình trong suoát, bình hoa ngheä thuaät vaø bình pha leâ coù chaïm troå… Khi caém hoa töôi, thoâng thöôøng ngöôøi ta ñeàu choïn loaïi bình trong suoát hoaëc bình hoa ngheä thuaät, bôûi vì ngaém hoa laø muïc ñích chính, bình hoa chæ laø caùi coâng cuï duøng ñeå caém hoa. Caùc bình pha leâ coù chaïm troå ngoaøi vieäc coù theå söû duïng ñeå caém hoa, baûn thaân noù chính laø moät taùc phaåm ngheä thuaät, coù tính thöôûng laõm cöïc lôùn, nhöng giaù tieàn laïi raát ñaét. Neân choïn caùc http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 1 HOA CAÛNH ÖÙNG DUÏNG TRONG PHONG THUÛY NGUYEÃN KIM DAÂN bình coù thaân hôi daøi vaø mieäng hôi roäng ñeå ñeà phoøng hoa töôi bò khoâ heùo do thoaùt nöôùc; ñoàng thôøi coù lôïi cho söï thoaùng khí, ngaên ngöøa thoái röõa. - Caùc loaïi bình baèng goám cuõng raát ña daïng vaø coù giaù trò ngheä thuaät cao, vöøa coù theå tröng baøy trong nhaø vöøa duøng ñeå caém hoa. Ngoaøi ra, caùc vaät duïng baèng truùc, goã hay maây, thöôøng duøng ñeå taïo hình phoái hôïp vôùi hoa khoâ, hoa nhaân taïo cuõng coù hieäu quaû trang trí ñoäc ñaùo. - Caùc ngoâi nhaø ôû quoác gia AÂu Myõ thöôøng ñeå troáng moät khoaûng khoâng gian gaàn cöûa soå ñeå troàng hoa hay ñaët caùc bình hoa coù hình chöõ nhaät. Ngoaøi ra, coøn ñaët tröïc tieáp leân saøn nhaø döôùi cöûa soå, hoaëc treo leân lan can, ban coâng. Caùc baùt noâng laø moät trong nhöõng bình hoa raát thích hôïp duøng ñeå troàng hoa caûnh, neáu theâm vaøo giaù ñôõ, coøn coù theå laøm vaät trang trí daïng laäp theå nöõa ! Vaû laïi, noù coù theå ñaët ôû baát cöù ñòa ñieåm trang trí naøo, do vaät ñöïng noâng, löôïng ñaát söû duïng ít neân vieäc mang theo raát tieän lôïi. Chaát lieäu vaø hình daùng cuûa caùc baùt noâng khoâng gioáng nhau, thoâng thöôøng ñöôøng kính mieäng baùt to hôn so vôùi ñoä cao (ñoä saâu), neân khi vun troàng, toát nhaát laø phaàn ñaát troàng ôû giöõa cao hôn 1 chuùt. Ngoaøi ra, ñaát troàng cuûa baùt deã khoâ hanh, caàn chuù yù boå sung nöôùc. Treân nguyeân taéc laø ñaát troàng vöøa khoâ laø töôùi löôïng nöôùc boå sung leân ngay. - Hoa daây vöøa coù theå treo, vöøa coù theå maùng, baát luaän laø treân töôøng, xung quanh caïnh cöûa, haøng raøo hoaëc saân vöôøn nhoû ñeàu coù theå söû duïng ñeå trôû thaønh vaät trang trí daïng laäp theå. - Hoa daây coù loaïi hình nhö laúng hoa laøm baèng daây theùp, goám, goã vaø nhöïa caây… Ngoaøi laúng laøm baèng daây theùp ra, caùc phöông phaùp vun boùn baèng loaïi hình khaùc ñeàu gioáng vôùi caùc baùt thoâng thöôøng. Khi söû duïng caùc laúng hoa baèng daây theùp daïng caùi baùt ñeå vun troàng, tröôùc tieân daùn moät lôùp coû reâu nöôùc vaøo beân trong daây theùp, theâm vaøo ñaát troàng roài troàng thöïc vaät, caùc loaïi caây ñieån hình coù theå troàng trong caùc chaäu, baùt laø caây baùch laù tuø. Neáu saép ñaët 1 caùch kheùo leùo coù theå khieán noù taïo thaønh moät vöôøn hoa treân khoâng daïng nhoû. Caû xaâu hoa vôùi caùc thöïc vaät maøu xanh laø chính, theâm vaøo chuùt hoa caûnh deã thöông, nhìn vaøo vöøa môùi laï vöøa trang nhaõ. VUÕ ÑIEÄU VALSE CUÛA HOA VAØ BÌNH ÑÖÏNG HOA - Vôùi ñuû caùc loaïi hoa muoân maøu, muoân saéc, haõy söû duïng ñoâi maét ñoäc ñaùo, nhöõng saùng taïo môùi laï vaø ñoâi tay kheùo leùo ñeå caùc bình vaø hoa coù khí chaát khaùc nhau cuøng nhau nhaûy muùa, chuùng seõ khieán cho ngoâi nhaø cuûa baïn raïng rôõ khaùc thöôøng ! - Bình söù traéng mang caûm giaùc yeân tónh, haøm xuùc, traàm uaát cuûa phöông Ñoâng, keát hôïp vôùi maøu saéc raïng ngôøi cuûa caây phuø lan seõ hình thaønh moät loaïi caûnh trí ñoái choïi maïnh meõ. Vôùi chieác bình hoa nhoû trong suoát, ñaët vaøo bình vaøi vieân soûi cuõng coù theå laøm noåi baät caûm giaùc nhoû xinh cuûa chieác bình. Döôùi söï toân theâm cuûa nhöõng chieác bình vôùi nhöõng ñöôøng cong trang nhaõ, söï ñôn giaûn cuûa caây tuyeát tuøng, söï soâi noåi cuûa caây hoûa long chaâu, cuøng vôùi söï röïc rôõ cuûa hoa hoàng ñoû seõ taïo ra moät khoâng khí laõng maïn laï thöôøng. Ñem nhöõng mieáng vaûi boá moäc maïc boïc nhöõng chaäu hoa thoâ raùp laïi, roài buoäc nheï ôû phaàn mieäng chaäu, veû ñeïp cuûa hoa oaûi höông hình nhö cuõng vì ñoù maø thay ñoåi. Coøn nhöõng chieác bình hoa coå cao vaø mieäng roäng thì thích hôïp duøng ñeå troàng nhöõng caây coù thaân to. Söï xanh http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 2 HOA CAÛNH ÖÙNG DUÏNG TRONG PHONG THUÛY NGUYEÃN KIM DAÂN bieác, deã thöông cuûa caây nhung thieân nga vaø caây luïc lan ñaõ mang ñeán hôi höôùm cuûa muøa xuaân trong khi ñung ñöa tröôùc gioù. Nhöõng chieác soït beän baèng coû duøng ñeå döïng nhöõng vaät linh tinh hoaëc söû duïng trong nhaø raát thích hôïp duøng ñeå troàng nhöõng chaäu hoa nhoû taïo moät khoâng khí thoân daõ vöøa aám cuùng vöøa yeân aû - Nhöõng caùi thuøng saét thöôøng khoâng ñöôïc ngöôøi ta chuù yù ñeán nhöng caûm giaùc laïnh vaø cöùng cuûa chuùng mang laïi phong caùch hieän ñaïi. Hoa hoàng vaø hoa uaát kim höông coù thaân cao vaø mang tính chaát nhu mì cuûa nöõ giôùi, neáu ñem caém vaøo trong thuøng saét thì gioáng nhö chuyeän tình cuûa nhöõng tieân nöõ döôùi traàn theá vaäy, raát môùi laï vaø xinh ñeïp. Moät boù hoa hoàng vaøng thích hôïp vôùi nhöõng bình coù mieäng roäng, haõy thöû duøng laù goã Brazil trang trí quanh beân trong bình seõ mang ñeán cho ngöôøi thöôûng ngoaïn caûm giaùc môùi laï. Gioáng nhö moät buoåi chieàu hoaøng hoân vôùi aùnh naéng saùng ñeïp ñöôïc noù toâ ñieåm maø trôû neân eâm aám nhöng yeân tónh vaäy. - Caùc chaát lieäu duøng ñeå caém hoa raát ña daïng, goàm coù ñoà söù, ñoà goám, thuûy tinh, nhöïa, ñoà ñoàng, ñoà nhoâm, ñoà thieác, ñoà goã, ñoà sôn maøi, ñoà truùc, ñoà ñaù, ñoà ngoïc, voû soø, voû döøa…, haàu heát nhöõng vaät ñöïng ñöôïc nöôùc ñeàu coù theå laøm bình hoa. Töø xöa ñeán nay, saûn xuaát bình hoa raát ñöôïc coi troïng, trong ñoù ñöôïc öùng duïng nhieàu nhaát laø ñoà söù. - Taïo hình cuûa bình hoa cuõng raát phong phuù. Nhöõng kieåu bình maø chuùng ta öùng duïng hieän nay laø söï keá thöøa vaø phaùt trieån vaên hoùa öu tuù cuûa nhaân loaïi trong maáy ngaøn naêm. Ñoà ñoàng xanh cuûa thôøi kyø AÂn Chaâu: ñænh, laåu, hoäp, ñaäu, voø röôïu, töôùc, bình,…, luùc baáy giôø tuy laø duøng ñeå laøm vuõ khí, vaät duïng laøm beáp, aên vaø röûa…, baây giôø nhöõng taïo hình naøy ñaõ ñöôïc öùng duïng roäng raõi ñeå laøm vaät duïng quyù giaù hieän ñaïi trong nhaø. Ñoà ñoàng xanh cuûa thôøi coå ngöôøi xöa voán duøng ñeå uoáng röôïu, baây giôø caøng ñöôïc nhöõng nhaø ngheä thuaät vöôøn ñôøi sau ngöôõng moä. Ngoaøi söï tích luõy caùc hình daùng cuûa caùc bình xa xöa, hieän nay laïi coù giao löu vaên hoùa giöõa phöông Ñoâng vaø phöông Taây, cho neân hình daùng cuûa bình hoa cuõng ngaøy caøng phong phuù. - Vieäc löïa choïn bình hoa cuõng theå hieän phong caùch cuûa ngöôøi söû duïng. Caâu “ñaét nhaát laø ñoàng, reû laø vaøng baïc” chính laø khí chaát trang nhaõ thanh tao maø nhöõng vaên nhaân nhaõ só toân suøng. Theo kinh nghieäm truyeàn thoáng cuûa ngheà troàng hoa ôû Trung Quoác, khi choïn bình caàn chuù yù ñeán thôøi tieát: “xuaân ñoâng duøng theùp, thu haï duøng söù”. Hoaëc phaûi bieát phoái hôïp tính chaát cuûa bình hoa vôùi hoa töôi nhö: “trong bình ñoàng caém hoa mai, trong bình söù caém hoa se”. Do ñoù, coù theå thaáy, söï phoái hôïp giöõa hoa vaø bình hoa caàn phaûi choïn löïa kyõ löôõng. - Ngoaøi ra, vieäc löïa choïn caùc bình hoa coøn phaûi chuù yù ñeán hoaøn caûnh öùng duïng thöïc teá. Caùc khoâng gian roäng raõi nhö phoøng khaùch thì hoa töôi caàn phaûi ñöôïc caém raäm raïp moät chuùt, bình hoa cuõng neân lôùn hôn. Ngöôïc laïi, nhöõng khoâng gian khaù nhoû nhö phoøng hoïc thì hoa töôi neân giaûn ñôn vaø bình hoa cuõng coù theå nhoû moät chuùt. - Ñoàng thôøi cuõng phaûi chuù yù ñeán maøu saéc cuûa bình. Neáu nhöõng hoa töôi ñöôïc caém um tuøm thì maøu saéc cuûa bình hoa phoái hôïp coù theå ñaäm hôn. Ngöôïc laïi, nhöõng hoa töôi hôi nhaït maøu thì neân phoái hôïp vôùi nhöõng bình hoa coù maøu saéc phöùc taïp. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 3 HOA CAÛNH ÖÙNG DUÏNG TRONG PHONG THUÛY NGUYEÃN KIM DAÂN - Bình hoa tuy coù raát nhieàu loaïi, laïi thieân bieán vaïn hoùa, nhöng duø bieán hoùa theá naøo vaãn khoâng thoaùt khoûi caùi goác cuûa noù, hình thaùi cô baûn cuõng khoâng ngoaøi maáy loaïi sau: chaäu, baùt, oáng, bình, vaø caùc bieán daïng cuûa chuùng. Chaäu: ñaëc ñieåm cô baûn laø ñaùy caïn, mieäng roäng. Baùt: ñaëc ñieåm cô baûn laø mieäng roäng hôn ñaùy, ñaùy hôi saâu, chaân ñaùy coù cao coù thaáp. OÁng: ñaëc ñieåm cô baûn laø mieäng vaø ñaùy coù ñoä lôùn töông ñöông nhau, thöôøng coù hình troøn, tam giaùc, töù giaùc, luïc giaùc… Bình: ñaëc ñieåm cô baûn laø mieäng nhoû buïng to, coù coå. - Ngoaøi ra coøn coù caùc bình hoa daïng treo vaø treo töôøng, ñaëc ñieåm gioáng nhau cuûa chuùng laø ñeàu coù quai hoaëc loå ñeå treo leân. Cuõng coù theå chaët moät ñoát oáng tre xanh bieác, hoaëc caét ñöùt moät phaàn mieäng cuûa bình röôïu taây xinh xaén laø ta ñaõ coù moät chieác bình hoa ngoä nghónh vaø ñoäc ñaùo. - So vôùi caùc cuoäc thi vaø trieån laõm caém hoa daïng lôùn, thì vieäc caém hoa trong nhaø chæ caàn moät ít nguyeân lieäu hoa vaø caùc vaät duïng ñôn giaûn nhö cheùn, toâ, khay traø, hoaëc hoäp ñöïng baèng goã… cuõng coù theå bieán thaønh moät taùc phaåm ngheä thuaät vöøa thi vò vöøa aám cuùng, nhöng cuõng khoâng keùm phaàn ñaëc saéc. - Do ñoù, coù theå noùi, khi söû duïng nhöõng ñoà duøng ñôn giaûn ñeå caém hoa seõ laøm noåi baät söùc caêng cuûa ngheä thuaät caém hoa. Ñieàu quan trong laø chuùng ta phaûi bieát keát hôïp giöõa loaøi hoa, maøu saéc… vaø vaät duïng caém hoa ñeå laøm taêng giaù trò thöôûng ngoaïn, ñaëc bieät laø phaûi phuø hôïp vôùi yù nghóa cuûa hoa caûnh theo phong thuûy hoïc. http://www.lyhocdongphuong.org.vn Trang 4
- Xem thêm -