Tài liệu Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở hà nội thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hoµ m×nh cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ®i lªn cña ®Êt níc, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô x©y dùng.. còng cã nhiÒu sù ®æi míi t¬ng øng víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Víi xu híng ph¸t triÓn nh vËy, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n còng t¨ng lªn.VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ lµm thÕ nµo qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n phøc t¹p, ®Þa bµn ho¹t ®éng lu«n thay ®æi, thêi gian thi c«ng kÐo dµi. ChÝnh v× thÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét c«ng t¸c quan träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng vµ ®èi víi x©y dùng nãi chung. Víi Nhµ níc, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó Nhµ níc kiÓm so¸t vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ thu thuÕ. Víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tèt, hîp lý vµ khoa häc nh»m thu ®îc doanh thu nhiÒu nhÊt vµ chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt. Muèn vËy kÕ to¸n cÇn ph¶i hiÓu râ tõng kho¶n chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t×m c¸ch gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. Thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp sÏ cã nhiÒu lîi thÕ khi c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ trêng. Trong thêi gian thùc tËp ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸, em nhËn thÊy vÊn ®Ò kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ vÊn ®Ò næi bËt, híng nh÷ng ngêi qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ph¶i quan t©m ®Æc biÖt. ChÝnh v× vËy, ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o: NguyÔn ThÞ Thuý Ngµ vµ phßng kÕ to¸n Chi nh¸nh, em ®· ®i s©u nghiªn cøu c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña Chi nh¸nh víi ®Ò tµi:"Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸". Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh. PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®Ön vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. SV: Mai ThÞ Nga 1 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. SV: Mai ThÞ Nga 2 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. I- ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i thanh ho¸ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ tiÒn th©n lµ C«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi 10 thuéc Tæng c«ng ty c¬ ®iÖn N«ng nghiÖp vµ Thuû lîi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 324/NN/TC/Q§ ngµy 18/12/1982 cña Bé n«ng nghiÖp trªn c¬ së hîp nhÊt nhµ m¸y c¬ khÝ N«ng nghiÖp II vµ nhµ m¸y söa ch÷a c¬ khÝ N«ng nghiÖp. Khi míi thµnh lËp C«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi 10 do Tæng c«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi qu¶n lý víi chøc n¨ng lµ s¶n xuÊt m¸y mãc phôc vô cho n«ng nghiÖp nªn c«ng ty kh«ng tù h¹ch to¸n ®îc viÖc kinh doanh cña m×nh. Tríc nh÷ng th¸ch thøc vµ yªu cÇu ®æi míi ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, h×nh thøc cò kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ nªn ngµy 01/10/1997 Tæng C«ng ty c¬ ®iÖn N«ng nghiÖp vµ thuû lîi ®· bµn giao toµn bé vèn cho c«ng ty tù h¹ch to¸n vµ ph¸t triÓn kinh doanh ®éc lËp. N¨m 1997 Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n cã quyÕt ®Þnh sè 2625/NN-TCCB/Q§ ngµy 15/10/1997 vÒ söa ®æi ngµnh nghÒ vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. Lóc nµy chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vÒ nhËn thÇu x©y l¾p chuyªn ngµnh, h¹ch to¸n ®éc lËp, ph¹m vi ho¹t ®éng trªn c¶ níc. Sau 15 n¨m ph¸t triÓn vµ trëng thµnh c«ng ty ®· cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ngµnh XDCB vµ s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp v× ®· cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã kinh nghiÖm, thµnh th¹o tay nghÒ, cã ®ñ vèn vµ kh¶ n¨ng kü thuËt. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 4797/ Q§/BNN-TCCB ngµy 29/10/2003 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n s¸p nhËp C«ng ty c¬ ®iÖn vµ thuû lîi 6, C«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi 7, C«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi 10 vµo C«ng ty c¬ ®iÖn vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty c¬ ®iÖn x©y dùng n«ng nghiÖp vµ thuû lîi Hµ Néi ®Ó cæ phÇn ho¸. Sau thêi gian ho¹t ®éng, theo quyÕt ®Þnh sè 42/2004/Q§-TCT/TCCB ngµy 05/01/2005 cña Tæng c«ng ty c¬ ®iÖn x©y dùng N«ng nghiÖp vµ Thuû lîi SV: Mai ThÞ Nga 3 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi ®æi tªn C«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi 10 thµnh Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ trùc thuéc C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn x©y dùng N«ng nghiÖp vµ Thuû lîi Hµ Néi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ trùc thuéc C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi Hµ Néi, cã giÊy phÐp hµnh nghÒ thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh trong ph¹m vi toµn quèc. C«ng ty cã chøc n¨ng hµnh nghÒ nh sau : * Thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh : - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng céng thuéc dù ¸n nhãm B. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ. - Thi c«ng ®êng ( san nÒn, mÆt ®êng r¶i ®¸ vµ thÊm nhùa ). - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi thuéc dù ¸n nhãm C. * Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gåm : - §µo ®¾p ®Êt ®¸, nÒ, méc, bª t«ng, s¾t thÐp trong x©y dùng, trang trÝ c«ng tr×nh. * C«ng ty cã nhiÖm vô : - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - Qu¶ng b¸, tiÕp thÞ, t vÊn ®Çu t x©y dùng. 3. §Æc ®iÓm cña bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ * C¬ cÊu qu¶n lý cña c«ng ty Ngµy nay Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ ®· ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 382 ngêi. Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 91 ngêi, tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp 48 ngêi, c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 2/7- 7/7 cã 206 ngêi vµ cßn l¹i lao ®éng thñ c«ng lµ 37 ngêi. C¬ cÊu qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm: - Gi¸m ®èc c«ng ty: Do Tæng gi¸m ®èc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao vµ ®îc uû nhiÖm ®Çy ®ñ c¸c quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty, ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ lÜnh SV: Mai ThÞ Nga 4 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi vùc c«ng t¸c ®îc giao. Trong ®ã cã 1 phã gi¸m ®èc thø nhÊt ®Ó ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông lao ®éng, an toµn lao ®éng vµ c¸c mÆt hµnh chÝnh kh¸c. - Phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh: cã nhiÖm vô tham mu vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt trong c«ng ty, cung øng vËt t cho s¶n xuÊt, lËp dù to¸n vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô chuÈn bÞ kü thuËt cho s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ cho s¶n xuÊt, chØ ®¹o trùc tiÕp thi c«ng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh. - Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng nhÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®¶m b¶o c«ng t¸c tµi chÝnh cho toµn Chi nh¸nh - C¸c ®éi s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, dù to¸n ®· ®Æt ra. * S¬ ®å c¬ cÊu qu¶n lý BiÓu 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i thanh ho¸ Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh §éi XD sè 1 SV: Mai ThÞ Nga Phã Gi¸m ®èc Kinh doanh- néi chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi XD sè 2 §éi XD sè 3 5 Phßng Kü thuËt §éi XD sè 4 Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh §éi XD sè 5 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi 4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ quy tr×nh s¶n xuÊt cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ 4.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ trùc thuéc c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn x©y dng n«ng nghiÖp vµ thuû lîi Hµ Néi cã trô së chÝnh ë ng· Ba ChÌ - x· ThiÖu §« - huyÖn ThiÖu Ho¸ - tØnh Thanh Ho¸, lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, hoµn chØnh, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã tµi kho¶n ViÖt Nam t¹i Ng©n hµng, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng ngo¹i tÖ khi cÇn thiÕt. C«ng ty cã 5 ®éi x©y dùng víi tõng nhiÖm vô cô thÓ cña tõng ®éi, c¸c ®éi x©y dùng nµy cã tæ chøc h¹ch to¸n riªng. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ: - §¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trong lÜnh vùc x©y dùng thuû lîi, x©y dùng nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. - Tæ chøc kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ trao ®æi, ký göi c¸c s¶n phÈm t¸i t¹o nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ ®îc phÐp kinh doanh, ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc theo ph¸p luËt cña níc ViÖt Nam 4.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nh chóng ta ®· biÕt s¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi thuéc dù ¸n nhãm C, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc cã kÝch thíc vµ chi phÝ lín, thêi gian x©y dùng l©u dµi, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ nãi riªng vµ c¸c c«ng ty x©y dùng nãi chung lµ s¶n xuÊt liªn tôc, phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ ph©n bæ r¶i r¸c ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Tuy nhiªn hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ nh sau: - NhËn thÇu c«ng tr×nh th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc giao thÇu trùc tiÕp. - KÝ hîp ®ång x©y dùng víi c¸c chñ ®Çu t c«ng tr×nh. - Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ vµ hîp ®ång x©y dùng ®· ®îc kÝ kÕt víi c«ng ty ®· tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm; gi¶i quyÕt c¸c mÆt b»ng thi c«ng, tæ chøc lao ®éng, bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, tæ chøc cung øng vËt t, tiÕn hµnh x©y dùng vµ hoµn thiÖn. SV: Mai ThÞ Nga 6 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi - C«ng tr×nh ®· ®îc hoµn thµnh díi sù gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t c«ng tr×nh vÒ mÆt kÜ thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng. - Bµn giao c«ng tr×nh vµ thanh quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng víi chñ ®Çu t BiÓu 02: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®îc biÓu hiÖn nh sau: Khëi c«ng c«ng tr×nh VËt liÖu mua vÒ nhËp kho cña chi nh¸nh XuÊt kho cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng Hoµn thiÖn c«ng tr×nh Bµn giao c«ng tr×nh Trong cïng mét thêi gian c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ thêng ph¶i triÓn khai thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång kh¸c nhau trªn ®Þa bµn x©y dùng kh¸c nhau nh»m hoµn thµnh theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t theo hîp ®ång x©y dùng ®· kÝ. Víi mét n¨ng lùc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh hiÖn cã ®Ó thùc hiÖn ®ång thêi nhiÒu hîp ®ång x©y dùng kh¸c nhau c«ng ty ®· tæ chøc lao ®éng t¹i chç, nhng còng cã lóc ph¶i ®iÒu lao ®éng tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c, nh»m ®¶m b¶o c«ng tr×nh ®îc tiÕn hµnh ®óng tiÕn ®é thi c«ng. 5. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. KÓ tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay ®· cã 25 n¨m hµnh nghÒ víi chøc n¨ng lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng céng thuéc dù ¸n nhãm B, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi thuéc dù ¸n nhãm C. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ ®· tr¶i qua kh«ng biÕt bao khã kh¨n vµ thö th¸ch, tõng bíc ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN, ®ã lµ lu«n hoµn thµnh ®îc c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra. Trong nh÷ng n¨m qua ®îc sù chØ ®¹o thêng xuyªn cña ban l·nh ®¹o c«ng ty c¬ ®iÖn x©y dng n«ng nghiÖp vµ thuû lîi Hµ Néi, sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ CBCNV toµn Chi nh¸nh, trong kinh doanh SV: Mai ThÞ Nga 7 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. MÆc dï t×nh h×nh thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t nhng ¶nh hëng kh«ng ®¸ng kÓ tíi s¶n lîng còng nh doanh thu cña c«ng ty. §Ó thÊy râ h¬n nh÷ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ nãi chung, còng nh cña ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh nãi riªng, ta ®i s©u vµo viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh c«ng ty trong 3 n¨m 2004-2006. Qua ®ã chóng ta sÏ cã c¸ch nh×n nhËn chÝnh x¸c vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt dï lµ doanh nghiÖp nhµ níc hay t nh©n còng xem môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ quan träng nhÊt. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhÊt kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ta ®i s©u vµo ph©n tÝch b¶ng sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ trong 3 n¨m 2005-2007 §VT: 1000® So s¸nh ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 1. Tæng doanh thu 60.536.001 103.708.711 125.996.707 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 3. Doanh thu thuÇn 60.536.101 103.708.711 125.996.707 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 57.769.188 100.200.780 121.435.291 5. Lîi tøc gép 2.769.913 3.507.931 4.561.416 6. Chi phÝ b¸n hµng 475.009 533.304 361.036 7. Chi phÝ qu¶n lÝ DN 1.289.299 1.581.592 2.401.055 8. Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t 1.002.605 1.393.035 1.799.325 ®éng kinh doanh 2006/2005 CL % 43.172.610 71,32 43.172.610 71,32 42.431.592 73,45 738.018 26,64 58.295 12,27 292.293 22,67 390.430 38,94 2007/2006 CL % 22.287.996 21,49 22.287.996 21,49 21.234.511 21,19 1.053.485 30,03 -172.268 -32,3 819.463 51,81 406.290 29,17 Nguån lÊy: Phßng kÕ to¸n Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. Qua biÓu kÕt qu¶ ho¹t ®éng SX kinh doanh cña Cty trong 3 n¨m 2005-2007 ta thÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Cty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m cô thÓ: - Doanh thu cña c«ng ty 2006/2005 t¨ng 43.172.610 ngh×n ®ång, n¨m 2007/2006 t¨ng 22.287.996 ngh×n ®ång. - Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh còng t¨ng lªn, 2006/2005 t¨ng 390.430 ngh×n ®ång, 2007/2006 t¨ng 406.290 ngh×n ®ång. Nguyªn nh©n ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi trªn ph¶i nãi ®Õn sù cè g¾ng cña toµn Chi nh¸nh c«ng ty. Mét mÆt Chi nh¸nh c«ng ty võa khai th¸c thÞ trêng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆt kh¸c c«ng ty còng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ phï hîp víi thÞ trêng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. SV: Mai ThÞ Nga 8 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi Ngoµi ra Chi nh¸nh c«ng ty cßn ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c«ng ty c¬ ®iÖn x©y dng n«ng nghiÖp vµ thuû lîi Hµ Néi, sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh c¸c cÊp. Tuy nhiªn Chi nh¸nh c«ng ty còng cÇn phÊn ®Êu h¬n n÷a ®Ó ®a Chi nh¸nh cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn, còng nh gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn x©y dùng n«ng nghiÖp vµ thuû lîi Hµ Néi. II- h×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i thanh ho¸. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh phøc t¹p, c«ng ty ®· lùa chän ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn, thuÕ VAT khÊu trõ ®Ó cã thÓ theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña doanh nghiÖp t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo biÓu ph©n cÊp, gåm ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp c¬ së (kÕ to¸n t¹i c«ng ty) vµ ®¬n vÞ kÕ to¸n trùc thuéc (kÕ to¸n t¹i c¸c ®éi). KÕ to¸n t¹i c¸c ®éi cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp, tËp hîp chøng tõ ban ®Çu ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc vµo sæ kÕ to¸n vµ lËp c¸c b¸o c¸o cña c¸c ®éi. KÕ to¸n t¹i c¸c ®éi chuyÓn sè liÖu cña ®¬n vÞ m×nh cho kÕ to¸n chi nh¸nh th«ng qua c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh khi hoµn thµnh. KÕ to¸n chi nh¸nh tËp hîp c¸c chøng tõ ph¸t sinh t¹i c¸c ®éi vµ ë v¨n phßng chi nh¸nh c«ng ty ®Ó ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ s¸ch thÝch hîp. Sau ®ã chuyÓn sè liÖu cho bé phËn kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tæng hîp trªn c¬ së b¸o c¸o cña c¸c ®éi vµ sæ s¸ch cña v¨n phßng c«ng ty ®Ó lËp b¸o c¸o cho toµn c«ng ty. TÊt c¶ chøng tõ, sæ s¸ch vµ b¸o c¸o ®Òu ph¶i cã sù kiÓm tra, phª duyÖt cña kÕ to¸n trëng. Bé m¸y kÕ to¸n ®îc ph©n c«ng víi c¸c lao ®éng kÕ to¸n lµm viÖc t¹i ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n bao gåm: kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, kÕ to¸n tiÒn l¬ng, kÕ to¸n vËt t, tµi s¶n, kÕ to¸n chi phÝ, thu nhËp, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn x©y dùng t¹i Thanh ho¸. KÕ to¸n trëng SV: Mai ThÞ Nga 9 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕ to¸n tæng hîp v¨n phßng, vËt t, vËt liÖu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n ®éi XD sè 1 Trêng §H Lao ®éng x· héi KÕ to¸n ®éi XD sè 2 KÕ to¸n quü c«ng nî KÕ to¸n ®éi XD sè 3 KÕ to¸n ®éi XD sè 4 Thñ quü KÕ to¸n ®éi XD sè 5 - KÕ to¸n trëng: lµ ngêi qu¶n lý, chØ ®¹o toµn bé chØ ®¹o cña phßng kÕ to¸n, kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh t¹i Chi nh¸nh, tham ma cho gi¸m ®èc vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, huy ®éng vèn vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch nghÜa vô víi nhµ níc… - KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp t×nh h×nh ph¸t sinh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, lËp vµ nép b¸o c¸o ®Þnh k× theo quy ®Þnh. - KÕ to¸n tæng hîp v¨n phßng, vËt t, vËt liÖu, TSC§: + Theo dâi t¨ng gi¶m TSC§ cña chi nh¸nh, tÝnh to¸n, ph©n bæ vµ trÝch khÊu hao TSC§ theo tû lÖ quy ®Þnh, tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ khi cÇn thiÕt, ph©n tÝch cô thÓ t×nh h×nh sö dông vµ b¶o qu¶n TSC§ ë chi nh¸nh. + C¨n cø vµo dù to¸n vÒ NVL tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n lËp kÕ ho¹h nhËp, xuÊt, ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c sè lîng, chÊt lîng, gi¸ mua, sè lîng NVL tån kho, hao hôt, h háng, thÊt tho¸t… + Thñ quü: qu¶n lý tiÒn mÆt. C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi vµ chøng tõ hîp lÖ ®Ó nhËp, xuÊt tiÒn. Hµng ngµy thñ quü ph¶i cËp nhËt sæ kiÓm kª quü, chèt sè tån quü. §èi chiÕu thùc tÕ víi sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt… 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty: Tæ chøc vËn dông hÖ thèng kÕ to¸n lµ nghiªn cøu, vËn dông ph¬ng ph¸p tµi kho¶n vµ ghi sæ kÐp vµo thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n. HÖ thèng sæ mçi ®¬n vÞ gåm bé sæ tæng hîp vµ bé sæ ghi chi tiÕt cã néi dung, h×nh thøc, kÕt cÊu phï hîp víi ®Æc thï cña mçi ®¬n vÞ. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ lµ mét doanh nghiÖp x©y dùng, tæ chøc s¶n xuÊt theo hîp ®ång ®Êu thÇu, quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p v× vËy cÇn mét hÖ thèng sæ chi tiÕt lín ®Ó cã thÓ ph¶n ¸nh ®îc chi SV: Mai ThÞ Nga 10 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi tiÕt mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, mÆt kh¸c c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc ph©n t¸n. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã hÖ thèng sæ s¸ch phï hîp, võa tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh võa vËn dông linh ho¹t vµo t×nh h×nh thùc tiÔn cña c«ng ty. C«ng ty ®· sö dông h×nh thøc "Chøng tõ ghi sæ" ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ë chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i thanh ho¸. Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh Chó ý: B¸o c¸o tµi Ghi hµng ngµy chÝnh Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu phøc t¹p SV: Mai ThÞ Nga 11 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®Ön vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. 1. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. 1.1. §Æc ®iÓm ®èi tîng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Chi nh¸nh. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng, Chi nh¸nh cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt, quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p nªn c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nhiÒu vµ ®a d¹ng Chi nh¸nh x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ dùa trªn c¸c c¨n cø sau: - TÝnh chÊt s¶n xuÊt phøc t¹p, quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc. - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ kho¸n gän. - §¶m b¶o yªu cÇu thùc hiÖn h¹ch to¸n néi bé. Chi nh¸nh x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ tËp hîp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. MÆt kh¸c do quy m« s¶n xuÊt lín vµ mËt ®é ph¸t sinh chi phÝ dµy nªn c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1.2. Chøng tõ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: - PhiÕu xuÊt kho. - B¶ng kª xuÊt NVL. - B¶ng tæng hîp kª xuÊt NVL, CCDC - B¶ng thanh to¸n l¬ng. - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§,CCDC vµ trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ - Chøng tõ ghi sæ ,sæ c¸i. - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. 1.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i Chi nh¸nh. H×nh thøc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë Chi nh¸nh lµ h×nh thøc ph©n cÊp. Chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ®îc tÝnh to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ, cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ trùc tiÕp nh chi chÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng ph¸t sinh ë c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®îc ho¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. SV: Mai ThÞ Nga 12 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo h×nh thøc ph©n cÊp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tÝnh tæng s¶n phÈm dÔ dµng. C¸c chi phÝ ®îc tËp hîp hµng th¸ng theo tõng kho¶n môc vµ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng sö dông. V× vËy khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, kÕ to¸n chØ cÇn tæng céng chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c th¸ng tõ lóc khëi c«ng cho tíi khi hoµn thµnh sÏ ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm theo tõng kho¶n môc chi phÝ. C¸c kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh Chi nh¸nh ®îc tiÕn hµnh tËp hîp mét c¸ch cô thÓ nh sau. 1.3.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. T¹i Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸, chi phÝ vËt liÖu thêng chiÕm kho¶ng tõ 60 - 80% trong tæng s¶n phÈm. Do vËy viÖc qu¶n lý chÆt chÏ tiÕt kiÖm vËt liÖu lµ mét yªu cÇu qu¶n lý hÕt søc cÇn thiÕt nh»m gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng ®ã, Chi nh¸nh lu«n chó träng tíi viÖc qu¶n lý vËt liÖu tõ kh©u thu mua, vËn chuyÓn cho tíi khi xuÊt dïng vµ c¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng ë hiÖn trêng. T¹i Chi nh¸nh vËt t ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu chñng lo¹i víi yªu cÇu chÊt lîng kh¸c nhau tõ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Õn nguyªn vËt liÖu phô vµ c¸c lo¹i nhiªn liÖu. C«ng tr×nh ¸p dông h×nh thøc kho¸n cho c¸c c¸c ®éi thi c«ng tuy nhiªn chñ yÕu nguyªn vËt liÖu lµ do Chi nh¸nh mua vµ chuyÓn tíi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. §Ó phôc vô cho s¶n xuÊt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, hµng th¸ng Phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo khèi lîng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh sÏ mua, dù tr÷ vµ cung cÊp cho c¸c ®éi ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng c«ng tr×nh do Chi nh¸nh thi c«ng th× vËt t sö dông ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. §èi víi vËt t ®éi mua hoÆc do Chi nh¸nh xuÊt th¼ng tíi c«ng tr×nh cña ®éi th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng bao gåm gi¸ mua vËt t, chi phÝ thu mua, chi phÝ vËn chuyÓn C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ë Chi nh¸nh ®îc tiÕn hµnh nh sau: Khi nhËn x©y l¾p mét c«ng tr×nh míi, c¨n cø vµo hîp ®ång giao thÇu, Phßng kÕ ho¹ch thiÕt kÕ thi c«ng vµ c¶i tiÕn kü thuËt nh»m h¹ gi¸ thµnh. Sau ®ã lËp c¸c dù to¸n ph¬ng ¸n thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng cho tõng giai ®o¹n, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ lªn kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t. Khi cã nhu cÇu vÒ vËt t chÝnh tõ yªu cÇu cung cÊp vËt t cã x¸c nhËn cña c¸n bé kü thuËt vµ chØ huy c«ng trêng göi lªn bé phËn kÕ ho¹ch xem xÐt, ®ång ý, x¸c nhËn råi chuyÓn lªn Phßng kÕ to¸n ®Ó lµm thñ tôc xuÊt kho hoÆc cho c¸n bé cung øng vËt t mua vËt t chuyÓn th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh. §Ó theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho ho¹t ®éng cña c«ng ty, c«ng ty sö dông TK 621"Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp". TK 621 ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh t¹i c¸c ®éi. KÕt cÊu TK 621 Bªn Nî: - TËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp dïng cho SX s¶n phÈm x©y l¾p. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ NVL sö dông kh«ng hÕt ®îc nhËp l¹i kho. SV: Mai ThÞ Nga 13 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt. TK 621 kh«ng cã sè d cuèi kú. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ. - C¨n cø vµo chøng tõ gèc mua nguyªn vËt liÖu ®a trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt mµ kh«ng qua kho Chi nh¸nh, kÕ to¸n ghi. Nî TK 621: Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu mua cho s¶n xuÊt. Nî TK 133: ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331...: Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n trªn ho¸ ®¬n. - C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 Gi¸ trÞ NVL trùc tiÕp xuÊt kho cho s¶n xuÊt Cã TK 152 - TrÞ gi¸ NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Nî TK 621 Cã TK 152 - KÕt chuyÓn chÝ phÝ NVL trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK 154 Cã TK 621 1.3.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §èi víi ngµnh x©y dùng nãi chung vµ Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ nãi riªng th× sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n ®óng vµ ®ñ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, tr¶ l¬ng chÝnh x¸c kÞp thêi cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qu¶n lý tèt chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña Chi nh¸nh bao gåm: tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng cña c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp. Chi nh¸nh ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng: tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. ViÖc tr¶ l¬ng theo thêi gian c¨n cø vµo cÊp bËc cña c«ng nh©n viªn, sè ngµy c«ng trong th¸ng cña c«ng nh©n ®Ó tÝnh ra sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ theo c«ng thøc: TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n viªn trong th¸ng Møc l¬ng ngµy cña c«ng nh©n viªn h ëng l¬ng theo cÊp SV: Mai ThÞbËc Nga Møc l¬ng ngµy cña c«ng nh©n viªn h ëng theo cÊp bËc = = x Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng 540.000® x (HÖ sè l¬ng + phô cÊp) 14 26 ngµy Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi VD: Anh M¹nh lµ kü s míi ra trêng ®îc tÝnh l¬ng th¸ng 6/2008 lµ: TiÒn l¬ng th¸ng nµy = 51.507 x 26 = 1.339.200® Nh vËy møc l¬ng ngµy cña anh lµ = 540.000 x (1.78 + 0.7)/26 = 51.507® Trong ®ã: ViÖc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm, c¨n cø vµo sè lîng c«ng viÖc ®îc giao kho¸n vµ ®¬n gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång giao kho¸n ®Ó tÝnh ra: TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n viªn trong th¸ng = Khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo tho¶ thuËn §Ó theo dâi t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ngêi lao ®éng nh: tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n b¶o hiÓm, c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp vµ tiÒn thëng theo thêi gian vµ hiÖu qu¶ lao ®éng, ®ång thêi cung cÊp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¹ch to¸n thu nhËp vµ mét sè néi dung cã liªn quan. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i Chi nh¸nh bao gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n tr¶ lao ®éng chÝnh: c«ng nh©n thuéc biªn chÕ cña ®¬n vÞ vµ c«ng nh©n thuª ngoµi. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c¸c c«ng tr×nh võa x¸c ®Þnh ®îc thêi gian lao ®éng s¶n xuÊt mÆt kh¸c l¹i tÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bá ra ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. ChØ huy c«ng tr×nh phô tr¸ch phÇn gi¸ trÞ hîp ®ång kho¸n bao gåm c¶ tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. Theo ®ã c¸c tæ s¶n xuÊt ®îc chØ huy c«ng tr×nh giao kho¸n cho viÖc vµ tr¶ l¬ng cho tæ ®ã trªn tæng gi¸ trÞ kho¸n cña phÇn viÖc vµ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c«ng tr×nh ®îc tr¶ l¬ng theo h×nh thøc l¬ng kho¸n s¶n phÈm. §èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ, c¸c tæ trëng s¶n xuÊt theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n trong tæ m×nh ®Ó chÊm c«ng cho c«ng nh©n ë b¶ng chÊm c«ng ®»ng sau hîp ®ång lµm kho¸n. §èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi, sau khi tho¶ thuËn vÒ tiÒn l¬ng, tæ trëng s¶n xuÊt hoÆc chØ huy c«ng tr×nh sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång thuª ngoµi víi c¸c lao ®éng nµy, sau ®ã trong qu¸ tr×nh thi c«ng, chØ huy c«ng trêng còng ph¶i tæ chøc theo dâi t×nh h×nh lao ®éng vÒ khèi lîng c«ng viÖc, thêi gian lao ®éng ®Ó thanh to¸n tiÒn c«ng. §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. KÕt cÊu TK 622 Bªn Nî: - TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p (kh«ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§). SV: Mai ThÞ Nga 15 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi Bªn Cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt . TK 622 kh«ng cã sè d cuèi kú. Ph¬ng ph¸p cô thÓ. - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng do kÕ to¸n tiÒn l¬ng cung cÊp, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong th¸ng. Nî TK 622 Tæng CP nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh trong th¸ng Cã TK 334 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp SX cho ®èi tîng chÞu chi phÝ Nî TK 154 Cã TK 622 1.3.3. KÕ to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ lo¹i chi phÝ riªng cã trong doanh nghiÖp x©y dùng cã tû träng ®¸ng kÓ trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt c«ng tr×nh. Chi phÝ m¸y thi c«ng bao gåm: Chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc ch¹y m¸y, chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ chung cña bé phËn m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng ë c«ng ty bao gåm: M¸y trén bª t«ng, m¸y hµn, m¸y ®µo, m¸y ñi. Khi tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh, Chi nh¸nh sÏ cã lÖnh ®iÒu ®éng m¸y thi c«ng phôc vô s¶n xuÊt. Sau khi hoµn thµnh phÇn c«ng viÖc thi c«ng b»ng m¸y sÏ ®îc ®iÒu ®éng ®i c«ng tr×nh kh¸c hoÆc nghØ b¶o dìng chê phôc vô c«ng tr×nh míi. §Ó theo dâi chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña Chi nh¸nh trong kú, kÕ to¸n sö dông TK 632 "Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng". KÕt cÊu TK 623 Bªn Nî: - TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (chi phÝ NVL trùc tiÕp) Bªn Cã: - Ph©n bæ. TK 623 kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 623 ®îc më chi tiÕt t¹i c¸c ®éi. - TK 6231: Chi phÝ nh©n c«ng dïng cho m¸y thi c«ng. - TK 6232: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng. - TK 6234: Chi phÝ khÊu hao cho m¸y thi c«ng. - TK 6237: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cho m¸y thi c«ng. - TK 6238: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c cho m¸y thi c«ng. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ. - Khi ph¸t sinh chi phÝ cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 623 (chi tiÕt): Tæng chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 111, 112: Chi phÝ b»ng tiÒn SV: Mai ThÞ Nga 16 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi Cã TK 152, 153: Chi phÝ vÒ NVL, CCDC Cã TK 334: Chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng - KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK 154 Cã TK 623 - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Tæ trëng c¬ giíi theo dâi t×nh h×nh L§ cña c«ng nh©n trong tæ chÊm c«ng cho c«ng nh©n ë B¶ng chÊm c«ng kÌm theo hîp ®ång lµm kho¸n. ViÖc tÝnh l¬ng còng t¬ng tù nh c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia SX. Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ®îc ph¶n ¸nh vµo bªn Nî 6231 - Chi phÝ nh©n c«ng cho sö dông m¸y thi c«ng trong B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH cña quý. - H¹ch to¸n chi phÝ chung cho m¸y thi c«ng. Chi phÝ chung cho m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ m¸y thi c«ng bao gåm chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng vµ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KhÊu hao m¸y thi c«ng ®îc tÝnh h¹ch to¸n chi tiÕt vµo TK 6234. Chi nh¸nh trÝch khÊu hao cho toµn bé m¸y thi c«ng theo tû lÖ cè ®Þnh ®· ®¨ng ký. Sau ®ã ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo tõng lo¹i m¸y. Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n phèi KH TSC§ cho tõng c«ng tr×nh vµ ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ tæng hîp. Tæng møc trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng = Tû lÖ khÊu hao ®· ®¨ng ký x Gi¸ trÞ cña m¸y thi c«ng Tæng møc trÝch khÊu hao Møc khÊu hao m¸y Gi¸ trÞ c«ng tr×nh m¸y thi c«ng thi c«ng ph©n bæ cÇn tÝnh khÊu hao = x Tæng c¸c gi¸ trÞ c«ng tr×nh cho tõng c«ng tr×nh VD: Tæng møc trÝch KH Cña m¸y Xóc = 25% x 700.000.000 = 175.000.00® Møc KH m¸y Xóc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh lµ: (175.000.000®/72.578.375.737®) x 18.405.864.534® =44.378.117® 1.3.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña chi nh¸nh bao gåm: C¸c chi phÝ tiÒn l¬ng cho qu¶n lý c«ng tr×nh, chi phÝ khÊu hao TSC§ ë c«ng trêng (trõ m¸y thi c«ng). KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i Chi nh¸nh sö dông TK 627 KÕt cÊu TK 627. Bªn Nî: - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú (tiÒn l¬ng c«ng nh©n qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH, BHYT, KPC§). Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Ph©n bæ TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 627 ®îc më chi tiÕt. SV: Mai ThÞ Nga 17 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi - TK 6271: Chi phÝ nh©n viªn - TK 6272: Chi phÝ vËt liÖu - TK 6273: Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. - TK 6274: Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr×nh tù h¹ch to¸n cô thÓ: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt chung kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 (chi tiÕt) Cã TK152, 153. §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh chi phÝ khÊu hao cho s¶n xuÊt chung. Nî TK 627 (6274) Cã TK 214 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¨n cø kho¶n trÝch theo l¬ng, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh chi phÝ tiÒn l¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý. Nî TK 627 (Chi tiÕt) Cã TK 334 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý. Cã TK 338 TrÝch 19% trªn tæng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ (c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh©n viªn qu¶n lý). C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c, kÕ to¸n ghi: Nî TK627 (chi tiÕt) Cã TK 111, 112, 141 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung nh: Nguyªn vËt liÖu thõa nhËp l¹i kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 111, 138 Cã TK 627 (chi tiÕt) C¸c kho¶n chi phÝ mua ngoµi nh TiÒn ®iÖn, níc… Nî TK 627 Nî TK 133 Cã TK 111, 113, 331 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸. 2.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ viÖc thanh to¸n s¶n phÈm x©y dùng hoµn thµnh lµ theo ®iÓm dõng kü thuËt, kú tÝnh gi¸ thµnh x©y dùng hoµn thµnh lµ quý. Do ®ã, ®Ó x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi quý - khèi lîng dë dang cuèi quý lµ khèi lîng x©y l¾p cha ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh. SV: Mai ThÞ Nga 18 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi C«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú: X©y dùng dë dang + gi¸ trÞ thùc tÕ ph¸t Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ dù to¸n ®Çu kú sinh trong kú cña khèi lîng cña khèi lîng = Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi + gi¸ trÞ dù to¸n cña x x©y l¾p dë dang x©y l¾p dë dang lîng x©y l¾p hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p lîng cuèi kú cuèi kú bµn giao trong kú x©y l¾p dë dang cuèi kú VD: C«ng tr×nh CÇu tµo xuyªn Gi¸ trÞ thùc tÕ cña khèi lîng = x©y l¾p dë dang cuèi kú 167.428.598 + 19.457.716.000 18.421.002.314 + 870.152.369 x 870.152.369 = 885.217.414® 2.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p * §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ dùa trªn c¬ së ®èi tîng tËp hîp cho phÝ, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cuèi cïng lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p lµ quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, liªn tôc, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi qua nhiÒu kú nªn ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nhá nhÊt lµ tõng giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh. §èi víi c¸c ®¬n ®Æt hµng th× toµn bé chi phÝ liªn quan tíi thi c«ng l¾p ®Æt ®¬n ®Æt hµng ®ã ®Òu ®îc tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn toµn th× sè chi phÝ tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. §èi víi phÇn viÖc tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ th× ®èi tîng lµ tõng phÇn viÖc cã kÕt cÊu riªng, dù to¸ng riªng vµ ®¹ tíi mét ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm: Chi nh¸nh c«ng ty c¬ ®iÖn vµ x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ cho tõng c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng x©y dùng cho ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã. Gi¸ thµnh thùc Gi¸ trÞ khèi lîng Chi phÝ s¶n tÕ s¶n phÈm s¶n phÈm dë = + xuÊt ph¸t sinh hoµn thµnh dang ®Çu kú trong kú trong kú SV: Mai ThÞ Nga 19 - Gi¸ trÞ khèi lîng s¶n phÈm dë dang cuèi kú Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H Lao ®éng x· héi Tuy nhiªn, ngoµi viÖc tÝnh gi¸ thµnh khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, cuèi mçi quý Chi nh¸nh ph¶i tÝnh c¶ khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh vµ bµn giao trong kú. Gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p trong kú b¸o c¸o ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc VD: Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng viÖc hoµn thµnh: = 167.428.598 + 19.457.716.000 - 855.217.414 = 18.769.927.180® 3. Sæ s¸ch liªn quan: - PhiÕu xuÊt kho - Chøng tõ ghi sæ, Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t - B¶ng ph©n bæ NVL, CCDC. - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng. - B¶ng kª chi phÝ khÊu hao vµ trÝch söa ch÷a lín TSC§. - B¶ng kª dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - B¶ng ph©n bæ khÊu hao vµ trÝch tríc söa ch÷a lín. - Sæ chi tiÕt c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154 - B¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Vµ mét sè sæ s¸ch kh¸c cã liªn quan 4. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ cña kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i Chi nh¸nh B¶ng tæng hîp xuÊt NVL, CCDC, B¶ng ph©n bæ tiÒn tiÒn l¬ng… Sæ chi tiÕt TK 621,622,627 Chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Sæ ®¨ng ký CTGS B¶ng tæng hîp chi phÝ Sæ c¸i TK 621, 622, 623,627, 154 C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ThÎ tÝnh gi¸ thµnh SV: Mai ThÞ Nga 20 Líp LTC3KT1 – Khoa KÕ to¸n
- Xem thêm -