Tài liệu Hồ sơ năng lực công ty thuận thiên

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 or: 0169.757.2008 Email: Thuanthiencompanypro@gmail.com HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC Thanh Hóa, năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 Fax: 0169.757.2008 Email: thuanthiencompanypro@gmail.com MỤC LỤC PHẦN 1: PHÁP NHÂN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ 1.1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 1.2. Điều lệ hoạt động của công ty PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PCCC THUẬN THIÊN Thư ngỏ 2.1. Giới thiệu chung 2.2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh 2.3. Quá trình hình thành và phát triển 2.4. Tầm nhìn – Sứ mệnh- Mục tiêu PHẦN 3: NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, năng lực nhân sự và máy móc thiết bị 3.2. Năng lực tài chính 3.3. Hồ sơ kinh nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 or: 0169.757.2008 Email: Thuanthiencompanypro@gmail.com PHẦN 1: PHÁP NHÂN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ 1.1 Giấy phép đăng ký kinh doanh 1.2 Điều lệ hoạt động của công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 Fax: 0169.757.2008 Email: thuanthiencompanypro@gmail.com PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN TH¦ NGá (V/v: Xin dù thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh ………………………………................) KÝnh göi: Quý c«ng ty C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn ®îc thµnh lËp ngµy 04/03/2014 theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 2802139433 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Thanh Hãa cÊp. Víi n¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã, kÕt hîp víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý cã chuyªn m«n cao còng nh ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ v÷ng vµ giµu kinh nghiÖm, C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc thiÕt kÕ,thi c«ng, gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh ®¹t chÊt lîng cao, kü mü thuËt hoµn h¶o. + VÒ lÜnh vùc t vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty chóng t«i víi ®éi ngò c¸n bé kü s nhiÒu kinh nghiÖm vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao trªn nhiÒu lÜnh vùc x©y dùng. Ch¾c ch¾n sÏ ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu vÒ gi¸m s¸t vµ t vÊn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. + VÒ lÜnh vùc cung cÊp hµng hãa : C«ng ty chóng t«i hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty lín trong lÜnh vùc phßng ch¸y ch÷a ch¸y nh : C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i dÞch vô kü thuËt 19/8, KIDDE, TYCO, HOCHIKI …….. §¶m b¶o cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c trang thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y chÝnh h·ng, ®¶m b¶o chÊt lîng, ®ång thêi gi¸ c¶ hîp lý vµ c¹nh tranh nhÊt. + VÒ lÜnh vùc x©y dùng, l¾p ®Æt : Víi ®éi ngò nh©n viªn cã kinh nghiÖm, lµnh nghÒ vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn cã. C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn hoµn toµn ®ñ kh¶ n¨ng thi c«ng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, giao th«ng, Phßng ch¸y ch÷a ch¸y,®iÖn níc ®¶m b¶o chÊt lîng. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 or: 0169.757.2008 Email: Thuanthiencompanypro@gmail.com + VÒ lÜnh vùc t vÊn, lËp thñ tôc cÊp phÐp víi dù ¸n, c«ng tr×nh : Víi ®éi ngò kü s, qu¶n lý cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c t vÊn, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, lËp tr×nh hå s¬ thÈm duyÖt, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n theo quy ®Þnh cña LuËt PCCC, LuËt x©y dùng ViÖt Nam hiÖn hµnh. C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn ®¶m b¶o hoµn thiÖn c¸c thñ tôc mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ nhanh nhÊt cho kh¸ch hµng, hoµn thiÖn cÊp phÐp cho c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, chóng t«i lu«n ®Ò cao uy tÝn chÊt lîng c«ng tr×nh, lÊy ch÷ tÝn lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn. Mét lÇn n÷a, ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m chó ý cña quý c«ng ty ®èi víi C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn chóng t«i. Chóng t«i hi väng sÏ ®îc phôc vô Quý c«ng ty trong c¸c gãi thÇu t vÊn thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, thi c«ng l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng PCCC, x©y dùng, giao th«ng, cÊp tho¸t níc sinh ho¹t, ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ hÖ thèng ®iÖn. Th«ng tin thªm, vui lßng liªn hÖ : Trô së ®¨ng ký kinh doanh : Thanh Kiªn, Qu¶ng T©m,TP. Thanh Hãa, TØnh Thanh Hãa §iÖn tho¹i : 0947.527.386 or 0985.037.888 Email : thuanthiencompanypro@gmail.com H©n h¹nh phôc vô quý c«ng ty C«NG TY Cæ PHÇN §TXD & PCCC THUËN THI£N CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 Fax: 0169.757.2008 Email: thuanthiencompanypro@gmail.com 2.1 Giới thiệu chung Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN 1. Địa chỉ công ty : - Thôn Thanh Kiên – Xã Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 0947.527.386 - 0169.757.2008 - Tài khoản: 74721516 Tại : Ngân hàng VPbank chi nhánh Thanh Hóa 2. Nơi và năm thành lập: - Đăng ký kinh doanh số 2802139433 cấp ngày 04/03/2014 - Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch Và Đầu Tư tỉnh Thanh Hóa 2.2 Các ngành nghề kinh doanh chính: - Thi công lắp đặt công trình PCCC, điện, nước ; - Cung cấp vật tư PCCC, điện, nước, xây dựng. - Thi công các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi; - Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình PCCC, xây dựng, giao thông, thủy lợi. 2.3. Qúa trình hình thành và phát triển C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn lµ C«ng ty Cæ phÇn ®îc h×nh thµnh trong thêi kú ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ ®æi míi, x©y dùng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÊp thiÕt cña ChÝnh phñ nãi chung, nh»m ®ãng gãp cho ®Êt níc nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, h¹ tÇng c¬ së, ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn, giao th«ng thuû lîi, Phßng ch¸y ch÷a ch¸y...vv C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp nh»m gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña x· héi. Víi bé m¸y l·nh ®¹o tæ chøc ®iÒu hµnh gän nhÑ, n¨ng ®éng, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. §éi ngò c¸n bé kü s giµu kinh nghiÖm, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, thiÕt bÞ c«ng nghÖ thi c«ng ®ång bé, C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn kh¼ng ®Þnh: hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng vµ tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh lín nhá víi gi¸ thµnh hîp lý nhÊt. C«ng ty cæ phÇn §TXD & Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ThuËn Thiªn mong muèn lµ ®Þa chØ tin cËy cña kh¸ch hµng. §Õn víi C«ng ty chóng t«i kh¸ch hµng sÏ gÆp ®îc ngêi b¹n vµ ®èi t¸c ch©n thµnh, cã ®îc nh÷ng c«ng tr×nh ®¹t chÊt lîng tèt, bÒn v÷ng, víi gi¸ c¶ hîp lý vµ gi¸ trÞ thÈm mü cao. 2.4. Mục tiêu. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 or: 0169.757.2008 Email: Thuanthiencompanypro@gmail.com - Tự tổ chức sản xuất thi công, công trình bằng công nghệ tiên tiến. - Tổ chức và tập hợp thành nhóm công ty có “thương hiệu” hoạt động trong lĩnh vực: Đầu tư Xây dựng Công trình. PHẦN 3 NĂNG LỰC 3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, năng lực nhân sự và máy móc thiết bị 3.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý HéI ®ång qu¶n trÞ GI¸M §èC Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch chÝnh §éi xd sè 1 ®éi xd sè 2 1. Mèi quan hÖ vµ tr¸ch nhiÖm: ®éi xd sè 3 ®éi xd sè 4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 Fax: 0169.757.2008 Email: thuanthiencompanypro@gmail.com + Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh phô tr¸ch tæng thÓ mäi vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch kü thuËt. + C¸c phßng kÕ ho¹ch, Tµi chÝnh, VËt t, Hµnh chÝnh gióp viÖc Gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc trªn. + Chñ nhiÖm kü thuËt thay Gi¸m ®èc chØ ®¹o cô thÓ cña ®éi thi c«ng vµ chØ ®¹o 2 bé phËn lµ KCS vµ thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt lîng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®a ra c¸c chØ tiªu chÊt lîng cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. + C¸c tæ thi c«ng c¸c h¹ng môc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thi c«ng ®óng tiÕn ®é c¸c h¹ng môc tõ chñ nhiÖm kü thuËt ®iÒu hµnh thi c«ng. + C¸c bé phËn còng cã thÓ ph¶n ¸nh trùc tiÕp nh÷ng vÊn ®Ò quan träng lªn chñ nhiÖm c«ng tr×nh ®Ó c«ng tr×nh lu«n thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký gi÷a bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu. 3.1.2. Năng lực nhân sự Cơ cấu tổ chức: - Ban lãnh đạo gồm 03 người : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và 02 thành viên hội đồng quản trị - Phòng Tài chính – Kế toán - Phòng Kỹ Thuật - Phòng Tổ chức – Hành chính - Phòng Kế Hoach - 04 Đội thi công 3.1.3. Năng lực máy móc thiết bị phục vị sản xuất. BẢNG KÊ DANH MỤC THIẾT BỊ HIỆN CÓ Loại thiết bị Thông số kỹ thuật Nước sản xuất Số lượng 50-60KVA Nhật Bản 01 16T Nhật Bản 01 Máy xúc đào Gầu 0,5m3 Nhật Bản 01 Máy phát điện 20KVA Việt Nam 02 Máy khoan đập JK8 Trung Quốc 01 Máy bơm tuần hoàn Trung Quốc 01 Máy phát điện Cẩu bánh lốp Todano Máy trộn BT 750lít Trung Quốc 02 Máy trộn BT 350lít Việt Nam 04 Máy trộn BT 250lít Việt Nam 05 Kích căng kéo YCW350 Trung Quốc 02 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 or: 0169.757.2008 Email: Thuanthiencompanypro@gmail.com Kích căng kéo YCW250 Trung Quốc 02 Kích đơn YCQ25Q Trung Quốc 02 Trung Quốc 04 Đến D42 Trung Quốc 03 50T Trung Quốc 02 Trung Quốc 08 Bơm kích Máy uốn thép Kích 50T Kích 1-5tấn Máy cắt thép Đến D42 Trung Quốc 03 Máy bơm nước Honda 36m3/h Việt Nam 02 Máy thuỷ bình Nhật Bản 02 Máy toàn đạc Nhật Bản 01 Máy bơm vữa Trung Quốc 01 Máy khoấy vữa Việt Nam 01 Máy bơm chìm Việt Nam 05 10m3/h Việt Nam, Trung Quốc 10 Máy hàn 300A Trung Quốc, Việt Nam 12 Dây điện 3x50+1x25 600m Dây điện 3x25+1x16 500m Dây điện 3x35+1x16 400m Dây điện 3x16+1x10 200m Ván khuôn thép 0,5x2m 500m2 Thép hộp đà giáo 50x50x1,8 Máy bơm nước Thép hình thi công Từ I200-I500 Đà giáo thi công Máy đầm dùi Công xuất 0,8 – 1,5KW Máy mài Máy bắn bê tông Xe máy phục vụ thi công Việt Nam Động cơ 110cm3 1000m 100T Việt Nam 100T Trung Quốc 20 Nhật 10 Trung Quốc 05 Việt Nam 03 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD & PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THUẬN THIÊN Add : Thanh Kiên – Quảng Tâm – TP.Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Tel : 0947.527.386 Fax: 0169.757.2008 Email: thuanthiencompanypro@gmail.com 3.2. Năng lực tài chính - Vốn đăng ký kinh doanh: 1.000.000.000 VNĐ ( Một tỷ đồng) - Tổng giá trị máy móc thiết bị: 2.000.000.000 VNĐ ( Hai tỷ đồng) 3.3. Năng lực kinh nghiệm: Các công trình đã và đang thi công: .
- Xem thêm -