Tài liệu Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của y. kawabata

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc vinh Khoa ng÷ v¨n › h×nh tîng ngêi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata kho¸ luËn tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: v¨n häc thÕ giíi Gi¸o viªn híng dÉn: TS. NguyÔn V¨n H¹nh Sinh viªn thùc hiÖn: Hoµng Thu Ph¬ng Líp: K41E 1 - V¨n Vinh,2005 SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh kho¸ luËn nµy, ngoµi sù cè g¾ng, nç lùc cña b¶n th©n t¸c gi¶, cßn cã sù híng dÉn dÉn tËn t×nh cña T.S NguyÔn V¨n H¹nh, gi¸o viªn ph¶n biÖn, C¸c thµnh viªn trong Héi ®ång b¶o vÖ vµ sù ®éng viªn, khÝch lÖ cña thÇy gi¸o, c« gi¸o, gia ®×nh vµ bÌ b¹n. Nh©n ®©y, t¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh, s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o híng dÉn ®· giµnh cho t¸c gi¶ sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tõng bíc hoµn thµnh kho¸ luËn. §ång thêi xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn BGH trêng §HV, BGH khoa Ng÷ v¨n, c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ VHTG cïng gia ®×nh bÌ b¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, ®· khuyÕn khÝch, ®éng viªn vµ ®ãng gãp quý b¸u trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o viªn ph¶n biÖn, c¸c thµnh viªn trong Héi ®ång b¶o vÖ ®· ®äc kü vµ ®ãng gãp cho nhiÒu ý kiÕn ®Ó kho¸ luËn thªm hoµn chØnh. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Vinh, th¸ng 5/2005 T¸c gi¶: Hoµng Thu Ph¬ng SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp môc lôc më ®Çu 1. 2. 3. 4. 5. Lý do chän ®Ò tµi LÞch sö vÊn ®Ò Ph¹m vi, ®èi tîng, nhiÖm vô nghiªn cøu Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu CÊu tróc luËn v¨n Ch¬ng 1 1 1 3 7 8 8 Mét thÕ giíi nh©n vËt phô n÷ phong phó vµ 9 ®a d¹ng 1.1. ThÕ giíi nh©n vËt phô n÷ qua c¸i nh×n kh¸i lîc 9 1.2. Ngêi phô n÷ - §èi tîng thÈm mü cña Y.kawabata 19 Ch¬ng 2 24 VÎ ®Ñp cña ngêi phô n÷ NhËt B¶n qua c¸i nh×n cña Y.kawabata 2.1. Quan niÖm cña Y.kawabata vÒ c¸i ®Ñp 24 2.2. VÎ ®Ñp h×nh thøc - mét vÎ ®Ñp th¸nh thiÖn, 28 s¾c s¶o 2.3. ChiÕc g¬ng soi hay vÎ ®Ñp cña néi t©m 2.4. Sù hµi hoµ gi÷a h×nh thøc vµ néi t©m Ch¬ng 3 40 50 55 NghÖ thuËt thÓ hiÖn h×nh tîng ngêi phô 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata Miªu t¶ ch©n dung nh©n vËt §Æt nh©n vËt trong thÕ giíi thiªn nhiªn Nh÷ng kh¸m ph¸ néi t©m nh©n vËt Ng«n ng÷ ®èi tho¹i giµu chÊt th¬ §Æt nh©n vËt trong dßng ch¶y cuéc sèng ®êi 55 57 59 63 66 thêng KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o më ®Çu SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng 68 70 Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1. Lý do chän ®Ò tµi 1.1. Nh¾c ®Õn NhËt B¶n, ngêi ta nghÜ ngay ®Õn mét siªu cêng kinh tÕ, mét níc t b¶n c«ng nghiÖp hµng ®Çu thÕ giíi. Ngêi d©n xø së Phï Tang kh«ng chØ tù hµo v× m×nh lµ “con ch¸u n÷ thÇn Th¸i D¬ng” mµ cßn lu«n tù hµo bëi ®©y lµ mét ®Êt níc cña nh÷ng b¸n ®¶o, cña ®Ønh nói Phó SÜ hïng vÜ quanh n¨m tuyÕt phñ tr¾ng xo¸, cña nh÷ng bê biÓn tuyÖt ®Ñp, nh÷ng vên c¶nh lµm mª ®¾m lßng ngêi, cña nh÷ng ®iÒu b×nh dÞ nhÊt còng ®îc n©ng lªn thµnh nghÖ thuËt: nghÖ thuËt c¾m hoa, nghÖ thuËt t¹o d¸ng c©y c¶nh, nghÖ thuËt thëng thøc trµ ®¹o ... TÊt c¶ trë thµnh c¸i thó gi¶i trÝ thanh tao cña ngêi d©n xø së mÆt trêi mäc. Thiªn nhiªn NhËt B¶n ®· thæi vµo t©m hån con ngêi NhËt nh÷ng luång giã tinh khiÕt, ªm thÊm, t¹o ra ë hä tÝnh n¨ng ®éng, sù nh¹y c¶m, tinh tÕ. Con ngêi vµ thiªn nhiªn cã sù t¬ng th«ng, t¬ng ¸i, sù quyÕn luyÕn, bÞn rÞn cña nh÷ng ®«i t×nh nh©n khi chia tay nhau, sù nång nµn, ®¾m say khi hä ë bªn nhau. ChØ riªng nh÷ng ®iÒu rÊt b×nh dÞ Êy th«i ®· lµm cho c¶ thÕ giíi ph¶i ng¹c nhiªn vµ th¸n phôc. NhËt B¶n kh«ng chØ lµm cho nh©n lo¹i kinh ng¹c v× nh÷ng bíc tiÕn thÇn kú trong kinh tÕ mµ cßn lµm cho c¶ thÕ giíi ph¶i th¸n phôc vÒ nÒn v¨n häc xuÊt s¾c cña m×nh mét nÒn v¨n häc duy nhÊt ë Ch©u ¸ trong vßng cha ®Çy 30 n¨m cña thÕ kû XX cã tíi hai nhµ v¨n bíc lªn bôc vinh quang nhËn gi¶i Nobel v¨n häc. §ã lµ Y.kawabata nhËn gi¶i Nobel v¨n häc n¨m 1968 vµ O.ª kenzabuz« nhËn gi¶i Nobel v¨n häc n¨m 1994. Tõ ®©y, “c¸nh cöa cña t duy vµ t©m hån NhËt SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp B¶n vèn vÉn ®îc coi lµ bÝ hiÓm vµ kÝn ®¸o” ®· ®îc më ra tríc m¾t nh©n lo¹i. 1.2. Y.kawabata (1899 - 1972) ®îc coi nh lµ mét hiÖn tîng l¹ cña v¨n häc NhËt B¶n. ¤ng sinh ra vµ lín lªn trong thêi kú níc NhËt cã nhiÒu biÕn ®éng. N¨m 1868, vua Minh TrÞ lªn ng«i, khëi xíng ®æi míi ®Êt níc víi tinh thÇn “häc hái Ph¬ng T©y, ®uæi kÞp Ph¬ng T©y, vît lªn Ph¬ng T©y”. V× thÕ, luång giã míi cña v¨n ho¸ Ph¬ng T©y trµn ngËp vµo NhËt B¶n. Lóc nµy, “NhËt B¶n nh mét vËn ®éng viªn trÎ trung h¨m hë ch¹y ®ua víi lßng mong muèn chiÕn th¾ng” [17; 283] . TiÕp xóc víi Ph¬ng T©y, NhËt B¶n ®· cã nh÷ng biÕn ®æi râ rÖt. Theo c¸ch nãi cña R.Tagore, NhËt B¶n ®· “thøc dËy khái giÊc ngñ hµng thÕ kû, NhËt B¶n nhê vµo nh÷ng mèi quan hÖ vµ va ch¹m víi Ph¬ng T©y ®· chiÕm mét vÞ trÝ danh dù trªn thÕ giíi. B»ng c¸ch ®ã, ngêi NhËt ®· chøng tá r»ng hä sèng b»ng h¬i thë thêi ®¹i chø kh«ng ph¶i b»ng nh÷ng thÇn tho¹i h·o huyÒn cña qu¸ khø” [ 17; 283]. Y.kawabata còng ®· tiÕp nhËn v¨n ch¬ng Ph¬ng T©y nhng vÒ c¬ b¶n «ng lµ mét ngêi Ph¬ng §«ng, mét ngêi NhËt tõ trong t©m hån nªn lu«n híng vÒ céi nguån v¨n ho¸ d©n téc. Kh«ng im lÆng, bi lôy nh c¸c nhµ v¨n kh¸c, Y.kawabata nh con c¸ léi ngîc dßng, t×m vÒ víi nh÷ng gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ truyÒn thèng, cøu vít c¸i ®Ñp ®ang bÞ tµn phai, bÞ mai mét tríc nh÷ng hµo quang chíp nho¸ng cña v¨n ho¸ Ph¬ng T©y. Hµnh tr×nh Êy cña Y.kawabata ®îc vÝ nh hµnh tr×nh ®¬n ®éc cña “ngêi l÷ hµnh u buån” ®i t×m c¸i ®Ñp ®· mÊt. ¤ng lÆng lÏ gãp nhÆt tõng gi¸ trÞ, tõng c¸i ®Ñp cña céi nguån SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp trong tõng t¸c phÈm cña m×nh. Tõ ®ã, «ng t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn v¨n häc NhËt B¶n. 1.3. S¸ng t¸c cña Y.kawabata lµ sù kÕt tinh cña t duy thÈm mü vµ t©m hån NhËt B¶n. Khi tiÕp xóc víi t¸c phÈm cña «ng, ®éc gi¶ thêng xuyªn b¾t gÆp vÎ ®Ñp tinh tÕ, nhÑ nhµng vµ xa x«i thÈm thÊu trong tõng c©u tõng ch÷. Lµ ngêi kÕ thõa mü häc truyÒn thèng NhËt B¶n, Y.kawabata ®· ®i vµo khai th¸c vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn thanh tao, nhan s¾c diÔm lÖ cña c¸c c« g¸i trÎ. §ã lµ Xø tuyÕt - miÒn ®Êt th¬ méng, hoang s¬ mµ Êm ¸p t×nh ngêi, lµ n¬i con ngêi t×m l¹i chÝnh m×nh tríc s¾c tinh khiÕt cña tuyÕt tr¾ng vµ nÐt ®Ñp thuÇn hËu cña ngêi con g¸i b¶n xø; lµ Ngµn c¸ch h¹c víi sù tinh tÕ cña nghÖ thuËt trµ ®¹o vµ vÎ ®Ñp gÇn gòi cña lµn da con g¸i cña ®å sø NhËt B¶n; lµ Cè ®« víi nÐt ®Ñp céi nguån s©u th¼m vµ bÒn v÷ng cña v¨n ho¸ NhËt B¶n; lµ Ngêi ®Ñp say ngñ víi mét lèi thëng thøc nghÖ thuËt võa tinh tÕ võa d· man trªn th©n thÓ ngêi con g¸i; lµ TiÕng rÒn cña nói víi vÎ ®Ñp lÆng lÏ cña t×nh ®êi, t×nh ngêi... Nh÷ng kiÖt t¸c Êy ®· ®a Y.kawabata bíc lªn bôc vinh quang nhËn gi¶ Nobel v¨n häc n¨m 1968. Trong diÔn tõ ®äc t¹i lÔ nhËn gi¶i Nobel, «ng kh¼ng ®Þnh “T«i sinh ra bëi vÎ ®Ñp NhËt B¶n”. Vµ khi trao gi¶i thëng cho «ng, ®¹i diÖn Héi ®ång gi¶i thëng Nobel ®· nhÊn m¹nh: “V× nghÖ thuËt viÕt v¨n tuyÖt vêi vµ t×nh c¶m lín lao, thÓ hiÖn ®îc b¶n chÊt cña c¸ch t duy NhËt B¶n”. T×m hiÓu h×nh tîng ngêi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata, v× vËy cã ý nghÜa to lín trªn nhiÒu ph¬ng diÖn. Nã kh«ng chØ ®Ó hiÓu mét kiÓu nh©n vËt mµ h¬n thÕ cßn SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp më ra kh¶ n¨ng kh¸m ph¸ thÕ giíi nghÖ thuËt cña Y.kawabata, mét thÕ giíi nghÖ thuËt ®îc kÕt tinh tõ “VÎ ®Ñp NhËt B¶n”. 1.4. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, v¨n häc NhËt B¶n vµ t¸c phÈm cña Y.kawabata ®· ®îc ®a vµo ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ë c¸c trêng §¹i häc vµ c¸c trêng phæ th«ng. Tuy nhiªn viÖc gi¶ng d¹y, häc tËp ®ang gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, tríc hÕt lµ vÒ t liÖu. V× lÏ ®ã, chóng t«i ®i vµo nghiªn cøu ®Ò tµi nµy víi mong muèn gãp phÇn lµm phong phó thªm nguån t liÖu vÒ v¨n häc NhËt B¶n vµ phÇn nµo ®ã ®a v¨n häc NhËt ®Õn gÇn h¬n víi ®éc gi¶ ViÖt Nam. 2. LÞch sö vÊn ®Ò Y.kawabata lµ mét v¨n hµo lçi l¹c cña NhËt B¶n mµ vÞ thÕ vµ sù nghiÖp cña «ng m·i m·i bÊt hñ. VÒ vÞ thÕ, «ng thuéc líp nh÷ng nghÖ sÜ duy mü lín nhÊt cña thÕ kû XX, lµ bËc thÇy trong nghÖ thuËt biÓu c¶m v¨n häc, ngêi ®· më ra cho nh©n lo¹i c¸nh cöa cña t duy vµ t©m hån NhËt B¶n vèn vÉn ®îc coi lµ bÝ hiÓm vµ kÝn ®¸o. VÒ sù nghiÖp, trong h¬n 40 n¨m s¸ng t¸c, «ng ®· ®i trän con ®êng cña m×nh con ®êng t×m vÒ c¸i ®Ñp cña truyÒn thèng, cøu rçi c¸i ®Ñp ®ang bÞ tµn phai, bÞ mai mét. ¤ng ®Ó l¹i cho ®êi mét khèi lîng t¸c phÈm ®å sé, lµm cho thÕ giíi ph¶i kinh ng¹c vµ th¸n phôc. Nh©n lo¹i kh«ng hiÓu v× sao bªn c¹nh mét níc NhËt hiÖn ®¹i víi c«ng nghiÖp ®iÖn tö hµng ®Çu thÕ giíi , víi nh÷ng con ngêi n¨ng ®éng, nh¹y c¶m l¹i tån t¹i mét nÒn v¨n häc ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc ®Õn nh vËy. ChØ cã SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp nh÷ng ngêi nh Y.kawabata, nh÷ng ngêi NhËt tõ trong t©m hån, míi hiÓu vµ lµm ®îc ®iÒu ®ã. ChÝnh v× nh÷ng ®ãng gãp lín lao cho v¨n häc NhËt B¶n nãi riªng vµ v¨n häc thÕ giíi nãi chung, Y.kawabata ®· trë thµnh nhµ v¨n ®Çu tiªn cña NhËt B¶n, thø hai cña Ch©u ¸, sau nhµ v¨n Ên §é R.Tagore (1861-1941) bíc lªn bôc vinh quang nhËn gi¶i Nobel vÒ v¨n häc. V× sù nghiÖp cao c¶, vÜ ®¹i Êy, s¸ng t¸c cña Y.kawabata ®· thu hót sù quan t©m cña nhiÒu nhµ phª b×nh, nghiªn cøu trªn toµn thÕ giíi. Trong khu«n khæ luËn v¨n nµy, chóng t«i chØ xin ®iÓm l¹i mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau. 2.1. Y.kawabata trong h¬n 40 n¨m s¸ng t¸c ®· cho ra ®êi hµng lo¹t nh÷ng t¸c phÈm mang tÇm thÕ giíi, ®îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn toµn cÇu vµ thu hót sù chó ý cña ®«ng ®¶o ®éc gi¶ vµ c¸c nhµ nghiªn cøu trªn thÕ giíi. ë Nga, n¨m1971, Nhµ xuÊt b¶n Matxc¬va ®· cho xuÊt b¶n tuyÓn tËp t¸c phÈm cña Y.kawabata. Khi t¸c phÈm nµy xuÊt hiÖn, ®«ng ®¶o ®éc gi¶ Nga ®· nång nhiÖt ®ãn nhËn nã vµ tÊt c¶ ®Òu híng vÒ ®Êt níc cña hoa anh ®µo, ®Êt níc chÞu th¶m kÞch chiÕn tranh khi Mü nÐm bom nguyªn tö xuèng hai thµnh phè cña NhËt B¶n lµ Hirosima vµ Nagasaki. NhiÒu nhµ nghiªn cøu cña Nga say mª nghiªn cøu nÒn v¨n häc NhËt, nghiªn cøu c¸c t¸c phÈm cña Y.kawabata . §Æc biÖt, trong sè ®ã cã N.Phª®ªrenc«. ¤ng kh«ng chØ say mª t¸c phÈm cña Y.kawabata mµ «ng cßn ®îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhµ v¨n lín nµy. Trong c¸c bµi viÕt “Y.kawabata víi triÕt häc vµ mÜ häc” vµ “Y.kawabata: Con m¾t nh×n thÊu c¸i SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®Ñp” ®· tr×nh bµy nh÷ng t×nh c¶m, nh÷ng suy ngÉm cña m×nh vÒ nguyªn lý cña thuyÕt duy mÜ NhËt B¶n vµ ph¸t hiÖn thÊy trong kinh nghiÖm nghÖ thuËt cña Y.kawabata chÞu ¶nh hëng s©u s¾c cña mÜ häc thiÒn. TiÕp xóc víi Y.kawabata, ®îc «ng ®a ®i th¨m chïa chiÒn cña níc NhËt, N.Phª®ªrenc« c¶m thÊu t©m hån cña ngêi NhËt. ¤ng nhËn thÊy mÜ häc thiÒn lµ mét ph¬ng diÖn nghÖ thuËt sö dông Ýt lêi nhÊt, Ýt ph¬ng tiÖn biÓu c¶m nhÊt trong s¸ng t¸c nghÖ thuËt nhng l¹i t¹o ra hiÖu qu¶ rÊt cao. “NghÖ thuËt cÇn t¹o ra sù hoµ nhËp gi÷a néi t©m vµ ngo¹i giíi” [ 19; 45].N¨m 1968, t¹i lÔ trao gi¶i Nobel v¨n häc, thay mÆt cho Héi ®ång trao gi¶i, An®ers Usterting ®· viÕt: “¤ng lµ ngêi t«n vinh vÎ ®Ñp h ¶o vµ h×nh ¶nh u Èn hiÖn h÷u trong ®êi sèng thiªn nhiªn vµ trong ®Þnh mÖnh con ngêi”. ë ViÖt Nam, n¨m 1969, t¹p chÝ V¨n (Sµi Gßn) ®· ph¸t hµnh sè ®Æc biÖt vÒ Y.kawabata vµ ®¨ng hµng lo¹t nh÷ng truyÖn ng¾n, nh÷ng bµi nghiªn cøu vÒ cuéc ®êi vµ nghiÖp s¸ng t¸c cña «ng. Còng trong n¨m nµy, Chu ViÖt dÞch Xø tuyÕt. Vµ liªn tiÕp nh÷ng n¨m sau ®ã, c¸c t¸c phÈm cña «ng lÇn lît ®Õn ®îc víi b¹n ®äc ViÖt Nam. §ã lµ, n¨m 1989, Ng« Quý Giang dÞch TiÕng rÒn cña nói , n¨m 1990, Giang Hµ VÞ dÞch Ngµn c¸nh h¹c, Vò §×nh Phßng dÞch Ngêi ®Ñp say ngñ. N¨m 1997, trong TuyÓn tËp truyÖn ng¾n c¸c t¸c gi¶ ®¹t gi¶i Nobel cã ®¨ng ba truyÖn ng¾n cña «ng. §Æc biÖt, n¨m 2001, Nhµ xuÊt b¶n Héi nhµ v¨n ®· cho ra ®êi TuyÓn tËp Y.kawabata gåm 4 tiÓu thuyÕt: TiÕng rÒn cña nói, Xø tuyÕt, Ngµn c¸nh h¹c, Ngêi ®Ñp say ngñ. SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ngêi d©n ViÖt Nam tiÕp xóc víi t¸c phÈm cña Y.kawabata mét c¸ch nhiÖt thµnh, say mª nh ®ang chiªm ngìng nh÷ng v× sao tinh tó nhÊt trªn bÇu trêi v¨n ch¬ng nh©n lo¹i. Trong c¸c bµi viÕt vµ tuyÓn chän cña c¸c t¸c gi¶ nh V¬ng TrÝ Nhµn víi Ch©n dung nhµ v¨n , TuÇn b¸o v¨n nghÖ 2001, Lu §øc Trung víi Bíc vµo vên hoa v¨n ho¸ Ch©u ¸ ... ®· dùng lªn nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ cuéc ®êi còng nh sù nghiÖp s¸ng t¸c cña Y.kawabata. Qua ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®îc vÞ thÕ cña «ng trªn v¨n ®µn thÕ giíi, trong lßng ®éc gi¶ kh¾p n¨m ch©u, ®Æc biÖt lµ tõ khi «ng nhËn gi¶i Nobel v¨n häc. 2.2. Y.kawabata, trong diÔn tõ ®äc t¹i lÔ nhËn gi¶i Nobel v¨n häc n¨m 1968 ®· kh¼ng ®Þnh “T«i sinh ra bëi vÎ ®Ñp NhËt B¶n”, vµ trong suèt 40 n¨m s¸ng t¸c, «ng lu«n trung thµnh víi con ®êng m×nh ®· chän: con ®êng t×m vÒ víi c¸i ®Ñp truyÒn thèng. Do vËy, t¸c phÈm cña Y.kawabata ®îc coi lµ sù kÕt tinh cña vÎ ®Ñp t duy thÈm mü vµ t©m hån ngêi NhËt. Trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, c¸c bµi viÕt vÒ «ng, c¸c t¸c gi¶ còng ®· ph¸t hiÖn ®îc sù tinh tÕ trong c¶m nhËn vµ thÓ hiÖn vÎ ®Ñp t©m hån con ngêi cña «ng. Khi dÞch tiÓu thuyÕt TiÕng rÒn cña nói , trong lêi giíi thiÖu, Ng« Quý Giang viÕt: “Y.kawabata lu«n kh¸t khao híng tíi nh÷ng gi¸ trÞ ch©n chÝnh cña c¸i ®Ñp vµ «ng lu«n thÓ hiÖn mét sù kÕt hîp tµi t×nh gi÷a kh¸i niÖm triÕt häc vµ mü häc trong t¸c phÈm v¨n häc. Lµ mét ngêi NhËt tõ trong t©m hån, SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Y.kawabata ®Æc biÖt tinh tÕ trong viÖc c¶m thô chÊt th¬ cña thiªn nhiªn vµ vÎ ®Ñp cña thÕ giíi xung quanh”. Lu §øc Trung trong bµi Thi ph¸p tiÓu thuyÕt Y.kawabata - nhµ v¨n lín NhËt B¶n nh©n dÞp kû niÖm 100 n¨m ngµy sinh cña Y.kawabata (1899-1999) , ®· viÕt: “TiÓu thuyÕt Y.kawabata mang ®Çy ®ñ ®Æc trng cña mÜ häc thiÒn - nghÖ thuËt cÇn t¹o ra sù hµi hoµ gi÷a néi t©m vµ ngo¹i giíi ... Y.kawabata thêng hay miªu t¶ truyÒn thèng yªu c¸i ®Ñp cña ngêi NhËt B¶n, t¹o ra mÜ c¶m trong t¸c phÈm. Ngêi NhËt vèn thÝch sèng thanh cao, biÕt träng danh dù, g×n gi÷ ®¹o ®øc, khu«n phÐp. T©m hån réng më, thÝch hoµ nhËp víi thiªn nhiªn. Hä yªu vÎ ®Ñp tõ trong mét phiÕn ®¸, mét b«ng hoa trªn cµnh, mét c¶nh tuyÕt r¬i. Hä thÝch suy ngÉm qua mét chÐn trµ, trÇm lÆng tríc c¶nh mét ng«i chïa c« tÞch” [ 19; 45]. Vµ P.Iu.Smit trong cuèn Thiªn nhiªn NhËt ®· nhËn xÐt: “C¶m xóc vÒ c¸i ®Ñp, khuynh híng chiªm ngìng vÎ ®Ñp lµ ®Æc tÝnh tiªu biÓu cho mäi ngêi NhËt - tõ ngêi n«ng phu cho ®Õn nhµ quý téc. BÊt cø ngêi NhËt b×nh thêng nµo còng lµ mét nhµ mÜ häc, mét nghÖ sÜ biÕt c¶m thô c¸i ®Ñp trong thiªn nhiªn ... nghÖ thuËt NhËt B¶n n¶y sinh chÝnh tõ lßng t«n thê vÎ ®Ñp to¸t ra tõ tæng thÓ hoµ ®iÖu cña thÕ giíi xung quanh”. Trong cuèn Ch©n dung nhµ v¨n V¬ng TrÝ Nhµn dÞch vµ tuyÓn chän ®· t¸i hiÖn vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña Y.kawabata b»ng håi ký tëng tîng. Lu §øc Trung trong cuèn Bíc vµo vên hoa v¨n häc Ch©u ¸ xuÊt b¶n n¨m 2003 ®· giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ v¨n häc NhËt B¶n tõ thêi Nara cho SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®Õn nay, dùng l¹i cuéc ®êi, sù nghiÖp vµ ®¸nh gi¸ vai trß quan träng cña Y.kawabata trªn v¨n ®µn thÕ giíi. Qua ®ã, chóng ta thÊy ®îc vÞ thÕ vµ sù nghiÖp cña «ng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp lín lao trong viÖc më réng c¸nh cöa t duy vµ t©m hån ngêi NhËt B¶n tríc m¾t nh©n lo¹i. 2.3. §iÓm l¹i mét sè c«ng tr×nh, bµi viÕt giíi thiÖu vÒ Y.kawabata ®Ó thÊy ®îc nh÷ng g× mµ chóng ta lµm cßn qu¸ Ýt ái, khiªm tèn so víi nghiÖp v¨n häc vÜ ®¹i mµ «ng ®Ó l¹i cho ®êi. Qua c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, c¸c bµi viÕt chóng ta thÊy c¸c t¸c gi¶ míi chØ dõng l¹i ë viÖc dÞch thuËt, giíi thiÖu vµi nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi còng nh sù nghiÖp cña Y.kawabata. Do vËy vÉn cßn thiÕu nh÷ng bµi viÕt vÒ néi dung còng nh ®i s©u vµo c¸c ph¬ng diÖn nghÖ thuËt trong t¸c phÈm cña «ng. Tuy nh÷ng g× chóng ta lµm ®îc cha nhiÒu nhng nã ®· phÇn nµo gãp phÇn ®Þnh híng cho ®éc gi¶ tiÕp cËn t¸c phÈm cña Y.kawabata mét c¸ch ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng luËn v¨n bíc ®Çu quan t©m ®Õn hiÖn tîng v¨n häc Y.kawabata. VÝ nh Y.kawabata - Ngêi ®i t×m c¸i ®Ñp (tõ quan niÖm ®Õn s¸ng t¸c) cña TrÇn ThÞ Tè Loan (N¨m 2003, K40A §HV), NghÖ thuËt thÓ hiÖn thiªn nhiªn trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata cña Mai V¨n Qu©n (N¨m 2004, K40E1- §HV). §©y cã thÓ xem lµ nh÷ng khëi ®Çu ®Çy høa hÑn. 3. Ph¹m vi, ®èi tîng, nhiÖm vô nghiªn cøu 3.1. S¸ng t¸c cña Y.kawabata phong phó, ®a d¹ng nhng cha ®îc phæ biÕn nhiÒu ë ViÖt Nam. §éc gi¶ ViÖt Nam chØ SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp tiÕp xóc víi t¸c phÈm cña «ng qua b¶n dÞch. V× vËy, trong khu«n khæ luËn v¨n nµy, chóng t«i chØ kh¶o s¸t trong TuyÓn tËp Y.kawabata do Nhµ xuÊt b¶n Héi nhµ v¨n xuÊt b¶n n¨m 2001 vµ trong chõng mùc nµo ®ã, chóng t«i sÏ cã liªn hÖ ®Õn mét sè t¸c phÈm kh¸c. 3.2. T¸c phÈm cña Y.kawabata lµ kÕt tinh cña t duy thÈm mü vµ t©m hån NhËt B¶n. Nh tªn ®Ò tµi ®· x¸c ®Þnh, ®èi tîng nghiªn cøu cña chóng t«i lµ h×nh tîng ngêi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata. 3.3. §Ó lµm næi bËt ®îc h×nh tîng ngêi phô n÷ NhËt B¶n trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata, ®Ò tµi cã nhiÖm vô: Thø nhÊt: Kh¶o s¸t thÕ giíi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata. Thø hai: ChØ ra vai trß, vÞ trÝ cña h×nh tîng ngêi phô n÷ trong viÖc chuyÓn t¶i t tëng nghÖ thuËt vµ quan niÖm thÈm mÜ cña Y.kawabata. Thø ba: ë mét møc ®é nµo ®ã, chØ ra ®îc mét sè thñ ph¸p nghÖ thuËt thÓ hiÖn h×nh tîng ngêi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó gi¶i quyÕt nhiÖm vô cña ®Ò tµi chóng t«i chñ yÕu sö dông mét sè ph¬ng ph¸p nh: Kh¶o s¸t thèng kª, ph©n tÝch so s¸nh. 5. CÊu tróc luËn v¨n Ngoµi phÇn “Më ®Çu” vµ “KÕt luËn” , luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch¬ng 1: Mét thÕ giíi nh©n vËt phô n÷ phong phó vµ ®a d¹ng Ch¬ng 2: VÎ ®Ñp cña ngêi phô n÷ NhËt B¶n qua c¸i nh×n cña Y.kawabata Ch¬ng 3: Mét sè thñ ph¸p nghÖ thuËt thÓ hiÖn h×nh tîng ngêi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata Cuèi cïng lµ môc lôc vµ tµi liÖu tham kh¶o. SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch¬ng 1 Mét thÕ giíi nh©n vËt phô n÷ phong phó vµ ®a d¹ng 1.1. ThÕ giíi nh©n vËt phô n÷ qua c¸i nh×n kh¸i lîc Nh©n vËt lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong v¨n häc, ®Æc biÖt lµ trong t¸c phÈm tù sù. Nãi ®Õn nh©n vËt v¨n häc lµ nãi ®Õn con ngêi,sù vËt... ®îc miªu t¶, ®îc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm b»ng ph¬ng tiÖn v¨n häc. Nh©n vËt lµ h×nh thøc c¬ b¶n ®Ó v¨n häc t¸i hiÖn thÕ giíi mét c¸ch h×nh tîng. NÕu kh«ng cã nh©n vËt, nhµ v¨n kh«ng thÓ kh¸i qu¸t ®îc quy luËt cña cuéc sèng con ngêi. Do ®ã, cã thÓ xem nh©n vËt lµ yÕu tè then chèt cña t¸c phÈm tù sù. Mét t¸c phÈm cã thÓ kh«ng cã cèt truyÖn nhng kh«ng thÓ kh«ng cã nh©n vËt, dï ®ã lµ truyÖn ý tëng. Tuy nhiªn, nh©n vËt trong con m¾t mçi nhµ v¨n cã sù kh¸c nhau. Trong mçi t¸c phÈm th× lo¹i h×nh nh©n vËt còng rÊt phong phó, ®a d¹ng, cã nh©n vËt chÝnh, cã nh©n vËt phô, nh©n vËt lo¹i h×nh, nh©n vËt ý tëng. C¸c nh©n vËt thuéc c¸c tÇng líp, giai cÊp kh¸c nhau. Mçi lo¹i nh©n vËt nh vËy ®Òu cã vÞ trÝ, vai trß riªng biÖt ®Ó thÓ hiÖn néi dung t tëng mµ t¸c gi¶ ®Ò cËp tíi trong t¸c phÈm. “G¾n víi s¸ng t¸c ng«n tõ cña nh÷ng thêi ®¹i kh¸c nhau, nh©n vËt in dÊu nh÷ng xu híng tiÕn ho¸ cña t duy nghÖ thuËt” [ 2; 250 - 251]. Y.kawabata s¸ng t¸c trong thêi kú níc NhËt cã nhiÒu biÕn ®éng, trong kh«ng khÝ oi bøc, ngét ng¹t sau chiÕn tranh. §Êt níc NhËt B¶n liªn tiÕp chÞu nh÷ng có sèc m¹nh SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n. §ã lµ: thiªn tai, lò lôt, ®éng ®Êt, sãng thÇn vµ nh÷ng thÊt b¹i nÆng nÒ trong chiÕn tranh: hai qu¶ bom nguyªn tö cña §Õ quèc Mü nÐm xuèng Hir«sima vµ Nagasaki, biÕn hai thµnh phè nµy thµnh ®èng tro tµn, ch«n vïi gÇn 30 v¹n ngêi vµ g©y biÕt bao th¶m ho¹ cho ®Êt níc NhËt B¶n. Ngêi d©n NhËt B¶n r¬i vµo khñng ho¶ng trÇm träng, hä thùc sù r· rêi, kiÖt quÖ vµ hoang mang. Nhng hä kh«ng sím chÊp nhËn thÊt b¹i nh mäi sù an bµi cña sè phËn mµ quyÕt t©m t¸i thiÕt tæ quèc tõ ®èng tro tµn chiÕn tranh. Sau n¨m 1950, nghÜa lµ chØ sau h¬n n¨m n¨m kÓ tõ ngµy chiÕn tranh chÊm døt, NhËt B¶n ®· tiÕn nh÷ng bíc thÇn kú trªn con ®êng hiÖn ®¹i ho¸. Theo xu thÕ cña thêi ®¹i, song song víi nh÷ng chuyÓn biÕn nhanh chãng cña nÒn kinh tÕ, v¨n häc còng ®· cã sù chuyÓn m×nh râ rÖt, ®· - ®ang vµ sÏ sèng víi h¬i thë nãng hæi cña thêi ®¹i míi. Luång giã míi tõ v¨n ho¸ Ph¬ng T©y thåi vµo NhËt B¶n ®em theo c¶ nh÷ng m¸t lµnh c¶ nh÷ng ®éc h¹i vµ ®îc ®ãn nhËn mét c¸ch nång nhiÖt. Bëi thÕ, trªn v¨n ®µn NhËt B¶n lóc bÊy giê tån t¹i nhiÒu khuynh híng v¨n häc kh¸c nhau. Cã ngêi muèn ©u ho¸ hoµn toµn nÒn v¨n häc, phñ nhËn truyÒn thèng; cã ngêi muèn b¶o vÖ vµ duy tr× b¶n s¾c NhËt B¶n; l¹i cã ngêi muèn dung hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a b¶n s¾c NhËt vµ v¨n ho¸Ph¬ng T©y. Sù biÕn ®éng m¹nh mÏ cña x· héi vµ v¨n häc nãi trªn ®· ®a ®Õn t×nh tr¹ng tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cò ®Òu bÞ hoµi nghi, cßn nh÷ng gi¸ trÞ míi ®ang ®îc tranh c·i gay g¾t. Do vËy ®· ®Èy ngêi NhËt B¶n vµo t©m tr¹ng hoµi nghi kÐo SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp dµi h¬n mét thËp kû. Y.kawabata kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. ¤ng s¸ng t¸c theo chñ nghÜa duy c¶m míi nhng ngßi bót cña «ng kh«ng bÞ c¸m dç bëi sù hµo nho¸ng, t©n kú cña c¸c khuynh híng v¨n häc hiÖn ®¹i Ph¬ng T©y. ¤ng kh«ng xa rêi tÝnh ®éc lËp vµ b¶n lÜnh cña m×nh mµ chñ tr¬ng gi÷ v÷ng b¶n s¾c v¨n häc vµ truyÒn thèng mü häc d©n téc. ¤ng nãi “BÞ l«i cuèn bëi nh÷ng trµo lu hiÖn ®¹i Ph¬ng T©y, ®«i lóc t«i còng ®· thö lÊy ®ã lµm mÉu. Nhng vÒ gèc rÔ, t«i vÉn lµ mét ngêi Ph¬ng §«ng vµ kh«ng bao giê tõ bá con ®êng Êy” [ 17; 291]. Trong suèt h¬n 40 n¨m s¸ng t¸c, Y.kawabata nguyÖn lµ ngêi “l÷ hµnh u buån” ®i t×m c¸i ®Ñp ®· mÊt. Bëi thÕ, trong t¸c phÈm cña «ng, c¸i ®Ñp bao giê còng g¾n víi nçi buån. Cã mét c©u danh ng«n næi tiÕng “C¸i ®Ñp u buån lµ c¸i ®Ñp rung ®éng lßng ngêi m·nh liÖt nhÊt”. T¸c phÈm cña Y.kawabata ®óng lµ nh thÕ. §èi tîng thÈm mü trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata bao gåm c¶nh s¾c thiªn nhiªn tuyÖt ®Ñp cña níc NhËt vµ vÎ ®Ñp rùc rì, diÔm lÖ cña nh÷ng ngêi phô n÷ xø së Phï Tang. §äc v¨n cña Y.kawabata chóng ta c¶m gi¸c buån man m¸c, mét giäng v¨n ®Òu ®Òu, bµng b¹c, trÇm buån tõ ®Çu ®Õn cuèi. Cã c¸i g× ®ã rÊt gÇn gòi gi÷a giäng v¨n cña Y.kawabata vµ giäng v¨n cña Th¹ch Lam. Y.kawabata vµ Th¹ch Lam gÆp nhau ë t×nh c¶m u ¸i, trµn ®Çy yªu th¬ng vµ sù ®ång c¶m s©u s¾c ®èi víi ngêi phô n÷. NÕu nh Th¹ch Lam híng ngßi bót cña m×nh vµo nh÷ng ngêi phô n÷ khèn cïng, bÊt h¹nh, khæ cùc c¶ vÒ ®êi sèng vËt chÊt lÉn tinh thÇn nh MÑ Lª (Nhµ mÑ Lª), T©m (C« hµng xÐn), Dung (Hai SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp lÇn chÕt)... Th× Y.kawabata l¹i híng ngßi bót cña m×nh vµo tÊt c¶ nh÷ng ngêi phô n÷ thuéc tÇng líp kh¸c nhau trong x· héi. ThÕ giíi phô n÷ hiÖn lªn qua t¸c phÈm cña «ng rÊt ®«ng ®¶o, phong phó, ®a d¹ng. Nh©n vËt n÷ chiÕm sè lîng lín trong t¸c phÈm, xuÊt hiÖn víi tÇn sè cao. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy sè lîng nh©n vËt n÷ chiÕm 90% trong t¸c phÈm, xuÊt hiÖn nhiÒu lÇn trong tõng c©u chuyÖn, tõng m¶ng ®èi tho¹i, cã nh©n vËt hiÖn lªn qua håi tëng cña nh©n vËt chÝnh, cã nh©n vËt xuÊt hiÖn trùc tiÕp, lµ trung t©m cña mét c©u chuyÖn ®ang ®îc nãi ®Õn hoÆc toµn bé t¸c phÈm. TÊt c¶ c¸c nh©n vËt ®Òu hiÖn lªn mét c¸ch sinh ®éng díi ngßi bót Y.kawabata: Bµ Yaxuc«, Phuxac«, Kicuk«, ¢y c«, Kinu, Ikª®a, Kai«, vî cña Mitzuta (TiÕng rÒn cña nói); Yok«, K«mak«, bµ gi¸o d¹y nh¹c, bµ l·o mï lµm nghÒ tÈm quÊt, c¸c c« geisha (xø tuyÕt); bµ chñ nhµ chøa, n¨m c« g¸i trong n¨m ®ªm víi «ng giµ £guchi, ngêi t×nh, ngêi yªu cò, c« con g¸i ót, vî vµ mÑ cña «ng £guchi, bµ vî «ng gi¸m ®èc (Ngêi ®Ñp say ngñ); bµ Ota, Chikak«, mÑ cña Kikuji, Fumic«, Yukik« - con g¸i nhµ Inamura, ngêi hÇu g¸i cña gia ®×nh Kikuji (Ngµn c¸nh h¹c). §Ó cã ®îc mét c¸i nh×n toµn diÖn vÒ h×nh tîng ngêi phô n÷ trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata, chóng t«i ph©n chia theo tõng hÖ thèng. 1.1.1. Trªn b×nh diÖn x· héi Ngêi phô n÷ ®îc nãi ®Õn trong s¸ng t¸c cña Y.kawabata ®ñ mäi tÇng líp trong x· héi, cã ®Þa vÞ kh¸c nhau, ngµnh nghÒ kh¸c nhau: Cã ngêi lµ néi trî, lµm viÖc n¬i c«ng së, cã ngêi ho¹t ®éng nghÖ thuËt, nh÷ng kü n÷, SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp geisha tuyÖt s¾c, quyÕn rò vµ gîi c¶m. Dï lµ ë ®Þa vÞ nµo, lµm c«ng viÖc g×, hä ®Òu hiÖn lªn bëi nh÷ng nÐt sèng ®éng, ®¸ng yªu. Tõ TiÕng rÒn cña nói, Xø tuyÕt, Ngµn c¸nh h¹c ®Õn Ngêi ®Ñp say ngñ, ngßi bót Y.kawabata thùc sù xuÊt s¾c. ¤ng thµnh c«ng c¶ trªn hai ph¬ng diÖn: Miªu t¶ ngo¹i h×nh vµ ®i s©u vµo kh¸m ph¸ thÕ giíi néi t©m cña nh©n vËt. Dêng nh, «ng Ýt quan t©m ®Õn c«ng viÖc hä lµm, tÇng líp mµ hä xuÊt th©n. ¤ng chñ yÕu ®i s©u kh¸m ph¸ thÕ giíi néi t©m cña tõng nh©n vËt, nh÷ng t©m hån mµ «ng cho lµ ®Ñp nhÊt, nh÷ng viªn ngäc to¶ s¸ng lung linh trong x· héi ngét ng¹t, oi bøc cña NhËt B¶n sau chiÕn tranh. V× thÕ, tuú thuéc vµo nghÒ nghiÖp, ®Þa vÞ cña mçi ngêi mµ «ng khai th¸c néi t©m ë nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau, t¹o nªn sù phong phó, ®a d¹ng cña nh©n vËt. Trong TiÕng rÒn cña nói, xoay xung quanh cuéc sèng cña nh©n vËt nam chÝnh Sing« lµ nh÷ng ngêi phô n÷: lµ vî, ngêi t×nh trong méng, con g¸i, con d©u, th ký ... mçi ngêi ®Òu mang mét d¸ng vÎ, mét tÝnh c¸ch vµ cã cuéc sèng kh¸c nhau . NÕu nh tuæi giµ lµm cho Yaxuc« - vî cña Sing« trë thµnh mét ngêi phô n÷ v« t©m, thiÕu tÕ nhÞ, Ýt c¶m th«ng th× Phuxac«, v× bÊt h¹nh trong t×nh yªu, tr¾c trë trong h¹nh phóc gia ®×nh ®· biÕn c« bÐ Phuxac« hiÒn lµnh thuë nhá thµnh ngêi ®µn bµ nanh näc, chua ch¸t. Cuéc sèng khèn khæ, dÊu vÕt cña thêi gian dêng nh h»n s©u trªn tõng nÐt mÆt cña hä. Tuæi trÎ, tuæi xu©n bay ®i, chØ cßn l¹i dÊu Ên cña sù côc c»n, ®au khæ, cña nh÷ng th¸ng ngµy chê ®îi trong hy väng,mßn mái. TÊt c¶ nh÷ng khu«n mÆt Êy lµm SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp cho Sing« mÖt mái, ch¸n ngÊy, «ng c¶m tëng nh cuéc sèng ®ang dÇn dÇn rêi bá «ng. ChÝnh trong lóc bÕ t¾c, tuyÖt väng Êy th× Kikuc«, con d©u cña «ng ®· trë thµnh chç dùa tinh thÇn cho «ng. MÆc dï chØ lµ mét ngêi néi trî trong gia ®×nh nhng tÇm hiÓu biÕt cña c« l¹i rÊt réng . C¸ch c xö cña c« nhÑ nhµng, tinh tÕ, thÓ hiÖn ®îc c¸i t©m trong s¸ng, b¶n tÝnh dÞu hiÒn. Víi Sing« “Kikuc« nh mét « cöa sæ mµ qua ®ã «ng nh×n ra ngoµi cuéc ®êi tõ trong ng«i nhµ buån tÎ cña m×nh ... Ngêi con d©u trÎ lµ niÒm an ñi duy nhÊt ®èi víi Sing«. T×nh yªu th¬ng dµnh cho c« lµ mét tia s¸ng trong sù c« ®¬n buån khæ cña «ng, th«ng qua nã, «ng muèn lµm cho cuéc sèng cña m×nh ®îc tèt h¬n” [ 10; 28]. Cïng víi Kikuc«, Ky«k« (Thuû nguyÖt) còng lµ mét mÉu h×nh lý tëng cña ngêi phô n÷ NhËt B¶n. NÕu Kikuc« lµ chç dùa t©m linh v÷ng ch¾c cho ngêi cha chång tuyÖt väng th× Ky«k« l¹i lµ ¸nh s¸ng, ngän ®Ìn trong cuéc sèng u buån, tèi t¨m cña ngêi chång. Nµng ®· lµm trßn bæn phËn cña mét ngêi vî hiÒn, mét ngêi néi trî ®¶m ®ang ®èi víi ngêi chång ®au yÕu. Vèn b¶n tÝnh dÞu hiÒn, tr¸i tim nh©n hËu, nµng ®· ®em l¹i cho ngêi chång niÒm tin m·nh liÖt vµo t×nh yªu, vµo cuéc sèng. ChØ b»ng mét chiÕc g¬ng soi nhá, vËt mµ nµng thêng dïng ®Ó trang ®iÓm hµng ngµy, ®· gióp ngêi chång ®au yÕu nh×n ®îc thÕ giíi bªn ngoµi , ®îc chiªm ngìng c¸i thÕ giíi mµ chØ cã nh÷ng ngêi yªu nhau th¾m thiÕt míi cã ®îc: “Chao «i, nµng sung síng biÕt bao khi chiÕc g¬ng con b×nh dÞ Êy ®· lµm sèng l¹i tríc m¾t ngêi chång ®au yÕu c¶ mét thÕ giíi c©y cèi t¬i non m¬n mën trong dÞp ®Çu SVTH: Hoµng Thu Ph¬ng
- Xem thêm -