Tài liệu Hình thức trình bày bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT (Của nơi thực tập) .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Lưu ý: có chữ kí người hướng dẫn và đóng dấu mộc nơi thực thực tập (nếu có) 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT (Của GV hướng dẫn) .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Lời nói đầu: .......................................................................... Lời cảm ơn: .......................................................................... Nhận xét nơi thực tập ........................................................... Nhận xét của GV hướng dẫn................................................. PHẦN A: GIỚI HIỆU NƠI THỰC TẬP I. Lịch sử hình thành ........................................................ II. Sơ đồ tổ chức ................................................................ III. Chức năng, lĩnh vực hoạt động chính của nơi thực tập . PHẦN B) NỘI DUNG THỰC TẬP I. Nội dung công việc 1 .................................................. C) KẾT LUẬN I. Những kết quả đã đạt được sau quá trình thực tập.. II. Kiến nghị và đề xuất ................................................. PHẦN A: GIỚI HIỆU NƠI THỰC TẬP I. Lịch sử hình thành 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ` .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. II. Sơ đồ tổ chức III. Chức năng, lĩnh vực hoạt động chính của công ty ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN B) NỘI DUNG THỰC TẬP I. Nội dung công việc 1 ................................................................................................................................... Nhật kí công việc Tuần số 1 Công việc thực hiện Người Mức độ Nhận xét của người hướng dẫn hoàn thành hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 2 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 3 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 4 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 5 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 6 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 7 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuần số 8 Thứ Ngày Hai Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ Nhận xét của người hoàn thành hướng dẫn công việc Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp C) KẾT LUẬN I. Những kết quả đã đạt được sau quá trình thực tập .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... II. Kiến nghị và đề xuất ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chú ý: hình thức trình bài văn bản: a. File báo cáo phải đánh máy (Font: Times New Roman, sixe 13 b. Trình bài mạch lạc, xúc tích, ngắn gọn,( không quá 30 trang), hình vẽ rõ rang c. Quyển báo cáo phải đống thành tập 16
- Xem thêm -