Tài liệu Hiệu trưởng với phong trào tự học tin học ở trườngthcs ngư thuỷ bắc

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

HIỆU TRƯỞNG VỚI PHONG TRÀO TỰ HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNGTHCS NGƯ THUỶ BẮC I. §Æt vÊn ®Ò: øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc ë trêng THCS lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu, lµ mét c«ng cô hç trî ®¾c lùc nhÊt cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, häc tËp ë tÊt c¶ c¸c m«n häc. HiÖn nay nhµ trêng ®· ®îc trang cÊp t¬ng ®èi ®Çy ®ñ thiÕt bÞ d¹y häc cho tÊt c¶ c¸c khèi líp, nhng ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®ã th× kh«ng hÒ ®¬n gi¶n chót nµo. Kh«ng nãi ®Õn ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña hiÖu trëng, kh«ng nãi ®Õn ý thøc tù gi¸c sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cña gi¸o viªn, kh«ng nãi ®Õn c¬ së vËt chÊt cña c¸c phßng chøc n¨ng, mµ t«i chØ muèn nãi ®Õn mét ®iÒu : “ NÕu gi¸o viªn kh«ng biÕt tin häc th× kh«ng thÓ sö dông tèt c¸c thiÕt bÞ d¹y häc , kh«ng thÓ ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp ” Chóng ta ®· bíc vµo kû nguyªn míi, c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét ph¬ng tiÖn rÊt quan träng cña sù ph¸t triÓn, ®ang lµm biÕn ®æi s©u s¾c ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, gi¸o dôc cña ®Êt níc chóng ta. Nhng mét thùc tÕ lµ :gi¸o viªn chóng ta vÉn cßn nhiÒu ®ång chÝ cha biÕt sö dông m¸y tÝnh, cha thÓ sö dông c¸c phÇn mÒm d¹y häc vµo c«ng t¸c d¹y häc trªn líp, vµ ®iÒu ®ã cßn cha kh¾c phôc th× c«ng cuéc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n bÊt cËp. Nhng lµm thÕ nµo ? b¾t ®Çu tõ ®©u ? ®Ó trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña nhµ trêng trong thêi gian ng¾n nhÊt mäi gi¸o viªn ®Òu biÕt sö dông m¸y vi tÝnh (t¬ng ®¬ng chøng chØ A tin häc) biÕt øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc (chñ yÕu biÕt sö dông phÇn mÒm so¹n gi¶ng ®iÖn tö Violet ) Tõ nh÷ng c©u hái vµ môc tiªu ®Æt ra nh vËy, t«i suy nghØ chØ cã mét c¸ch ®ã lµ “ Ph¸t ®éng phong trµo tù häc tin häc trong nhµ tr êng”. Nhng ®Ó phong trµo nµy thùc sù cã hiÖu qu¶ th× ngêi HiÖu trëng ph¶i 1 lµm nh÷ng g× ? b¾t ®Çu tõ ®©u ? bëi v× vai trß cña ngêi HiÖu trëng v« cïng to lín, quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng cña phong trµo . XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña trêng THCS Ng Thuû B¾c, tõ n¨m häc 2005-2006 víi vai trß cña ngêi HiÖu trëng t«i ®· ph¸t ®éng phong trµo : “ Tù häc tin häc” vµ ®· ®îc tÊt c¶ gi¸o viªn nhiÖt t×nh hìng øng, tÝch cùc tham gia, nhng còng cã v« vµn khã kh¨n trë ng¹i, song h«m nay ®· thu ®îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp. V× vËy t«i viÕt nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm, nh÷ng viÖc ®· lµm ®îc, nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc, vµ nh÷ng khã kh¨n cÇn chia sÎ ®Ó mong cïng víi c¸c ®ång nghiÖp rót ra kinh nghiÖm x©y dùng, chØ ®¹o phong trµo tù häc nãi chung vµ phong trµo tù häc tinh häc nãi riªng trong c¸c nhµ trêng cña chóng ta ngµy cµng tèt h¬n. II. Thùc tr¹ng ë trêng chóng t«i: Trong n¨m häc 2005-2006 trêng THCS Ng Thuû B¾c cã 20 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn nhng chØ cã 01 gi¸o viªn ( NguyÔn M¹nh HiÒn) thµnh th¹o vÒ sö dông vi tÝnh, mét sè gi¸o viªn kh¸c tuy ®· cã chøng chØ tin häc nhng sö dông cßn ë møc chËp ch÷ng (®/c kÕ to¸n còng rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c nghiÖp vô do yÕu vÒ tr×nh ®é tin häc) Do tr×nh ®é tin häc cßn h¹n chÕ cña ®éi ngò cho nªn cã mét sè thiÕt bÞ d¹y häc ®îc trang bÞ (m¸y chiÕu qua ®Çu… ) cha ®îc khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶. C«ng viÖc ra ®Ò kiÓm tra tr¾c nghiÖm do vËy còng cßn khã kh¨n: nhiÒu m«n, nhiÒu ®Ò kiÓm tra dån vÒ 1 gi¸o viªn (NguyÔn M¹nh HiÒn ) thùc hiÖn. VÒ c¬ së vËt chÊt th× rÊt khã kh¨n: nhµ trêng chØ cã 1 m¸y vi tÝnh, gi¸o viªn th× cha cã ®ång chÝ nµo cã m¸y vi tÝnh riªng ë gia ®×nh. Cã thÓ nãi bøc tranh vÒ tr×nh ®é tin häc, m¸y vi tÝnh cña trêng THCS Ng Thuû B¾c nh÷ng ngµy ®Çu cña n¨m häc 2005-2006 thËt mê nh¹t. Song tiÒm Èn bªn trong lµ mét søc sèng m·nh liÖt, nh÷ng thÕ m¹nh cha ®îc ph¸t huy … lµ ®iÒu tr¨n trë cña ngêi hiÖu trëng. §éi ngò chóng ta cã nh÷ng ®iÓm m¹nh nµo ? ph¶i b¾t ®Çu tõ ®©u ®Ó kh¬i dËy thÕ m¹nh ®ã ? thuËn lîi cña chóng ta ë ®©u ? nh÷ng khã kh¨n cña chóng ta lµ g× ? 2 ®©u lµ khã kh¨n trë ng¹i lín nhÊt ph¶i vît qua ?nh÷ng c©u hái ®ã lu«n hiÖn h÷u tríc m¾t t«i, vµ còng nhê vËy mµ t«i ®· cã c©u tr¶ lêi tho¶ ®¸ng, vµ tõ ®ã ( th¸ng 11 n¨m 2005- nh©n dÞp kû niÖn ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam ) phong trµo : “Tù häc tin häc ”cña trêng THCS Ng Thuû B¾c ®îc khëi ®éng, b¾t ®Çu tõ c©u nãi ®Þnh híng: §· lµ gi¸o viªn th× ph¶i biÕt sö dông m¸y tÝnh. III. Nh÷ng viÖc ®· lµm. A. Ngêi HiÖu trëng ph¶i biÕt ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n ®Ó t×m c¸ch vît qua, nh÷ng thuËn lîi ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh mét c¸ch cô thÓ, s¸t ®óng víi t×nh h×nh cña ®éi ngò. 1. Ph©n tÝch khã kh¨n vµ híng gi¶i quyÕt : Khã kh¨n : - Nhµ trêng cha cã phßng m¸y vi tÝnh nªn viÖc tù häc sÎ thùc hiÖn nh thÕ nµo ? ®iÒu nµy cã thÓ gi¶i quyÕt nh sau : häc lý thuyÕt kü lìng råi thay nhau häc thùc hµnh trªn m¸y cña nhµ trêng (trêng chØ cã 1 m¸y) - T©m lý ng¹i khã, c«ng viÖc chuyªn m«n nhiÒu nªn thiÕu thêi gian cho tù häc, thiÕu ngêi thµnh th¹o vi tÝnh ®Ó híng dÉn. NÕu ®Ó gi¸o viªn tù ®i häc tinh häc ë trung t©m d¹y nghÒ th× chØ ®Õn khi cã më líp vµ chØ häc ®îc trong dÞp hÌ, hoÆc häc líp ban ®ªm. Muèn xo¸ bá t©m lý ng¹i khã th× ph¶i x©y dùng ®îc phong trµo, t¹o ra ®îc søc m¹nh d luËn : gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông thµnh th¹o vi tÝnh vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh . T¹o cho gi¸o viªn mét nhu cÇu häc tin häc. Ph¶i x©y dùng ®îc ®iÓn h×nh, ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tù häc. Trong khã kh¨n nµy vai trß ngêi HiÖu trëng v« cïng to lín, tríc hÕt (vµ c¬ b¶n nhÊt) lµ ngêi HiÖu trëng ph¶i lµ tÊm g¬ng tù häc ( HiÖu trëng thu«c ngêi lín tuæi mµ chÞu khã häc vµ häc ®îc th× c¸c gi¸o viªn trÎ kh«ng thÓ kh«ng häc, vµ ch¾c ch¾n häc tèt …) - Khi gi¸o viªn ®· cã ý thøc vµ quyÕt t©m häc th× ngêi hiÖu trëng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn . Nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¶i t¹o cho ®éi ngò lµ gÝ ? ®ã lµ t×m nh÷ng thuËn lîi ®Ó bï ®¾p , xo¸ bá khã kh¨n. 3 - NhiÒu ®/c gi¸o viªn cha biÕt g× vÒ sö dông m¸y tÝnh, t«i x¸c ®Þnh ®©y kh«ng ph¶i lµ khã kh¨n lín, vµ ®Ó biÕn khã kh¨n lín thµnh khã kh¨n nhá t«i ®· kh¬i dËy ë c¸c gi¸o viªn trÎ mét nhu cÇu ph¶i häc tin häc. Khi gi¸o viªn ®· cã nhu cÇu häc tËp t«i v¹ch ra kÕ ho¹ch häc tËp mét c¸ch cô thÓ , dÔ thùc hiÖn, ®ã lµ dïng tµi liÖu ë s¸ch gi¸o khoa líp 6, ngêi híng dÉn lµ ngêi b¹n ®· biÕt tríc m×nh chót Ýt, do vËy ngêi híng dÉn còng ®· tù häc mét c¸ch rÊt tèt vµ hiÖu qu¶. 2-Ph©n tÝch thuËn lîi vµ tËn dông thuËn lîi : ThuËn lîi: - Trêng THCS Ng Thuû B¾c cã ®éi ngò trÎ, nhiÒu ®/c ë néi tró do vËy ®©y lµ mét thuËn lîi ®Ó gióp nhau tù häc tin häc. §Ó ph¸t huy thuËn lîi nµy ngêi HiÖu trëng ph¶i t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ trong nhµ trêng tham gia, ®Æc biÖt lµ chi ®oµn gi¸o viªn. Chi ®oµn gi¸o viªn ®îc chi bé chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng: Trong mét n¨m häc tÊt c¶ gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông m¸y tÝnh ë møc ®é kh¸c nhau. Møc ®é 1: lµ biÕt sö dông m¸y tÝnh vµo so¹n th¶o v¨n b¶n (møc ®é nµy dµnh cho c¸c gi¸o viªn cha biÕt g× vÒ tin häc) Møc ®é 2: biÕt øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc, chñ yÕu biÕt sö dông phÇn mÒm so¹n gi¶ng ®iÖn tö Violet ( møc ®é nµy dµnh cho c¸c gi¸o viªn ®· biÕt sö dông m¸y tÝnh – 2 ®/c) . Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña chi ®oµn gi¸o viªn ®· ®îc triÓn khai cã quy cñ, cã tïng bíc ®i cô thÓ. - §éi ngò gi¸o viªn trÎ, nh¹y bÐn víi c¸i míi, ham häc hái … song còng cã thÓ lµ lêi häc hái, thÝch ch¬i bêi … Ph©n tÝch vµ n¾m b¾t ® îc ý thÝch, nguyÖn väng, n¨ng lùc … cña tõng c¸ nh©n, t«i ®· t¹o nªn phong trµo : Tù häc m¸y vi tÝnh . §Ó phong trµo tù häc cã søc sèng th× ngêi hiÖu trëng ph¶i biÕt nu«i dìng, ch¨m sãc cho phong trµo. §Ó nu«i dìng phong trµo t«i ®· kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p nh sau : 1. Trªn c¬ së c¸c gi¸o viªn tù gi¸c ®¨ng ký “ Tù häc tin häc”, ngêi hiÖu trëng ph¶i thóc ®Èy ®Ó mäi gi¸o viªn cã ý thøc : “ Thi ®ua nhau häc tËp”, trë thµnh nhu cÇu cña ngêi gi¸o viªn . 4 2. §a phong trµo tù häc vµo néi quy cña nhµ trêng, cña c¸c tæ chøc nh : C«ng ®oµn, Chi ®oµn gi¸o viªn, Chi bé . 3. X©y dùng g¬ng tèt, nh©n réng ®iÓn h×nh : lÊy chi bé lµm nßng cèt cho phong trµo tù häc, v× chi bé lµ c¸c gi¸o viªn lín tuæi h¬n so víi c¸c gi¸o viªn kh¸c, bëi vËy khi c¸c gi¸o viªn lín tuæi tù häc th× cã t¸c dông l«i kÐo cho tÊt c¶ gi¸o viªn kh¸c . 4.T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tù häc : a) T¹o ®iÒu kiÖn CSVC : tuy nhµ trêng n¨m 2005 míi chØ cã 01 m¸y vi tÝnh nhng t«i ®· m¹nh d¹n cho gi¸o viªn thay nhau häc ë m¸y vµo thêi gian tõ 17giê ®Õn 22 giê hµng ngµy, vµ häc suèt c¶ ngµy ®èi víi c¸c ngµy chñ nhËt, ngµy nghØ. b) T¹o t©m lý, tinh thÇn thi ®ua häc tËp B. Ho¹ch ®Þnh thêi gian vµ môc tiªu cÇn ®¹t trong tõng giai ®o¹n: §Ó phong trµo tù häc tin häc cã kÕt qu¶ nh mong muèn th× ngêi HiÖu trëng ph¶i cã ®Þnh híng ®óng, cã môc tiªu s¸t ®óng cô thÓ nh»m gióp cho gi¸o viªn tù tin vµ cã ý thøc v¬n lªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. ChÝnh v× vËy tõ ngµy ph¸t ®éng (20/11/2005) phong trµo tù häc tin häc trong toµn thÓ ®éi ngò, t«i ®· ®Þnh ra mét kÕ ho¹ch cô thÓ chi tiÕt cho mçi c¸ nh©n trong tõng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Giai ®o¹n 1: Tõ th¸ng 11 n¨m 2005 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2006 trong thêi gian 6 th¸ng phÊn ®Êu 100% gi¸o viªn lµm quen, biÕt sö dông vi tÝnh trong viÖc ®¸nh v¨n b¶n. Giai ®o¹n 2 : Tõ th¸ng 5 n¨m 2006 ®Õn th¸ng 8 n¨m 2006 ( hÌ 2006) biÕt sö dông vi tÝnh t¬ng ®¬ng chøng chØ A (Nh÷ng gi¸o viªn cha ®¹t ®îc chØ tiªu tù häc th× ®i häc tËp trung trong hÌ t¹i TTKT-DN ) Giai ®o¹n 3 : Tõ th¸ng 9 n¨m 2006 ®Õn th¸ng 1 n¨m 2007 biÕt sö dông thµnh th¹o vi tÝnh vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë møc ®é ®¬n gi¶n nh : so¹n gi¸o ¸n , ra ®Ò kiÓm tra, céng ®iÓm... 5 Giai ®o¹n 4 : Tõ th¸ng 1 n¨m 2007 ®Õn th¸ng 3 n¨m 2008 ( Thêi gian 15 th¸ng) ®¹t ®îc chØ tiªu ®Ò ra “mäi gi¸o viªn ®Òu biÕt sö dông m¸y vi tÝnh” (t¬ng ®¬ng chøng chØ A tin häc) biÕt øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc (chñ yÕu biÕt sö dông phÇn mÒm so¹n gi¶ng ®iÖn tö Violet ) C. Nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm 1. T¹o ra nhu cÇu häc tin häc 2. T¹o ra ®îc phong trµo tù häc 3. X©y dùng g¬ng tù häc tin häc 4. X©y dùng phong trµo lín m¹nh 5. T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng viÖc tù häc tin häc 6. KiÓm tra ®¸nh gi¸, ®a vµo tiªu chÝ thi ®ua cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ trêng IV. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Tõ th¸ng 11 n¨m 2005 ®Õn nay (th¸ng 11 n¨m 2007) sau 2 n¨m gióp nhau tù häc tin häc ®éi ngò gi¸o viªn cña trêng THCS Ng Thuû B¾c tõ chç cha biÕt sö dông vi tÝnh ®Õn cã 100% gi¸o viªn biÕt sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh. Cã 50% gi¸o viªn biÕt sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö vµo gi¶ng d¹y. V. Bµi häc rót ra. 1.Ngêi HiÖu trëng ph¶i hiÓu rá ®éi ngò cña m×nh, cã ®ñ uy tÝn víi ®éi ngò ®Ó t¹o ra nhu cÇu muèn häc tin häc cho tÊt c¶ gi¸o viªn. 2.Ngêi HiÖu trëng ph¶i lµ tÊm g¬ng tù häc (Nãi ®i víi lµm) 3. BiÕt tËp trung mäi ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng trëng c¬ së vËt chÊt, mµ chó träng u tiªn cho mua s¾m m¸y tÝnh … 4. Ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho ®éi ngò trong tõng thêi gian nhÊt ®Þnh ®¹t ®îc yªu cÇu ®Ò ra. 5. §a vµo quy chÕ cña nhµ trêng vÒ chØ tiªu, môc tiªu cÇn ®¹t cña tõng c¸ nh©n. 6 VI. KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. Víi cÊp trªn: Hç trî c¬ së vËt chÊt cho c¸c trêng cã quy m« nhá Ng Thuû B¾c, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2008 Ngêi viÕt NguyÔn ViÕt L¸ch 7
- Xem thêm -