Tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng long giang

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tõ khi n-íc ta b-íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kÐo theo ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t, nhiÒu ®¬n vÞ xuÊt hiÖn h¬n n÷a, nhµ n-íc khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ ®Çu t-. Tuy vËy mét ®¬n vÞ muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ vèn. Vèn lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®Ó mét ®¬n vÞ ®-îc thµnh lËp vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn vµ nh©n tè chi phèi hÇu hÕt c¸c nh©n tè kh¸c. ViÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶ mang ý nghÜa quan träng trong qu¶n lý ®¬n vÞ ph¶i cã chiÕn l-îc, biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó tËn dông nguån vèn néi bé trong ®¬n vÞ vµ nguån bªn ngoµi. Tõ thùc tiÔn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, ta thÊy kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu nh- mong muèn, nh÷ng c«ng ty cã chiÕn l-îc ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng céng víi viÖc sö dông vµ qu¶n lý c¸c nguån vèn hiÖu qu¶ ®· mang l¹i cho ®¬n vÞ nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. VÝ nh- doanh sè tiªu thô s¶n phÈm t¨ng, lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng, më réng quy m« s¶n xuÊt, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng … Nh-ng bªn c¹nh nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× còng cã kh«ng Ýt nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh lµm ¨n thua lç dÉn ®Õn ph¶i s¸t nhËp hoÆc bÞ ph¸ s¶n. §iÒu nµy lµ lÏ tÊt yÕu sÏ xÈy ra trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §¬n vÞ nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶ sÏ th¾ng ®-îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Mµ vèn lµ nh©n tè quan träng tíi quyÕt ®Þnh tíi quy m« s¶n xuÊt, viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn hiÖu qu¶ quyÕt ®Þnh tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. V× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu«n chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. ChÝnh v× tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nªn trong khi thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang em ®· chän ®Ò tµi: “ HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang ”. B¸o c¸o thùc tËp cña em bao gåm ba ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h-íng dÉn §µo Lª Minh cïng víi c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh tèt c«ng t¸c cña m×nh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Trang Lêi më ®Çu................................................................................................... ......... 1 CHƢƠNG 1: C¬ së lÝ luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp... ......... 3 1.1. Kh¸i qu¸t chung .................................................................................. ......... 3 1.1.2 Ph©n lo¹i nguån vèn........................................................................... .......... 3 1.1.3 Vai trß cña vèn................................................................................... .......... 5 1 .2 HiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp.......................................... ......... 6 1.2.1 HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn.................. .......... 6 1.2.1.1 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh......................................................... ......... 6 1.2.1.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng...................................................... .......... 6 1.2.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh..................................................... .......... 7 CH¦¥NG 2 : THùC TRANG HIÖU QU¶ Sö DôNG VèN CñA C¤NG TY Cæ PHÇN X¢Y DùNG LONG GIANG............................................ ................. 8 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang..................... ............ 8 2.1 LÞch sö h×nh thµnh............................................................................. ........... 8 2.2 Chøc n¨ng cña c«ng ty........................................................................ ............ 8 2.3 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty................................................................. ............ 9 2.3. 1.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cæ ph©n x©y dùng Long Giang ........... 8 2.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty................................................. ........ 10 2.4.1 Kh¸i qu¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua................................................................................................. .............. 10 2. 4.2 Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty....................................................................................................... ......... 10 2.5 Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang......................................................................................................... .......... 12 2.5.1 C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty............................................. .......... 12 2.5.2 C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty CP x©y dùng Long Giang............... .......... 12 2.5.3 C¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty............................................................. ........... 13 2.5.4 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty................. ............ 15 2.5.5 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty CP x©y dùng Long Giang ...... 16 2.5.6 T×nh h×nh sö dông vµ qu¶n lý vèn l-u ®éng cña C«ng ty........................... 18 2.5.7HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña C«ng ty CP x©y dùng Long Giang .... 19 2.6. Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty...... .......... 21 2.7. C¬ cÊu vèn chñ së h÷u........................................................................ ......... 26 2.8 C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi........................................................ .......... 26 2.9 §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty.................................... ........... 27 CH¦¥NG 3: MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M N¢NG CAO HIÖU QU¶ Sö DôNG VèN T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN X¢Y DùNG LONG GIANG........... 30 3.1. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang................................................... ..................... 30 3.2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh...... .......... 30 3.3. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng.. ........... 31 KÕT LUËN............................................................................................... .......... 35 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 1– C¥ Së Lý LUËN VÒ HIÖU QU¶ Sö DôNG Vèn trong doanh nghiÖp 1.1 Kh¸i qu¸t chung Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong bÊt cø lÜnh vùc nµo ®Òu g¾n liÒn víi vèn, kh«ng cã vèn th× kh«ng thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc, chÝnh v× vËy ng-êi ta th-êng nãi vèn lµ ch×a kho¸ ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp tù chñ vµ tuú thuéc vµo h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp mµ quyÒn tù chñ trong kinh doanh ®-îc më réng trong møc ®é cho phÐp. Trong b×nh diÖn tµi chÝnh, mçi doanh nghiÖp tù t×m kiÕm nguån vèn trªn thÞ tr-êng vµ tù chñ trong viÖc sö dông vèn. Nhu cÇu vÒ vèn cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn ë kh©u thµnh lËp doanh nghiÖp, trong chu k× kinh doanh vµ khi ph¶i ®Çu t- thªm. Giai ®o¹n nµo doanh nghiÖp còng cã nhu cÇu vÒ vèn. Do có rất nhiều quan niệm về vốn nên rất khó đƣa ra đƣợc một định nghĩa chính xác và hoàn chỉnh về vốn. Tuy nhiên có thể hiểu một cách khái quát về vốn nhƣ sau: Vốn của doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu (đây là các khoản được tích tụ bởi lao động trong quá khứ được biểu hiện bằng tiền), tham gia liên tục vào quá trình sản xuất kinh doanh với mục đích đem lại giá trị thặng dư cho chủ sở hữu. 1.1.2 Ph©n lo¹i nguån vèn Trong mçi doanh nghiÖp ,vèn kinh doanh cã thÓ ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. V× vËy mçi doanh nghiÖp còng chØ cã thÓ khai th¸c, huy ®éng nh÷ng nguån cung cÊp ë mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. Ta cã thÓ thÊy viÖc nghiªn cøu, t×m tßi ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña mçi doanh nghiÖp lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NÕu chØ huy ®éng ®-îc nguån vèn ®Ó kinh doanh th× ch-a ®ñ mµ cßn ph¶i cã h×nh thøc qu¶n lý vµ sö dông nguèn vèn Êy vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, lµm cho nguån vèn cµng ngµy cµng sinh lêi vµ ®¹t chiÕn l-îc kinh tÕ cao. Nguån vèn cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ,c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng sö dông vèn cña b¶n th©n mµ cßn sö dông c¸c nguån vèn kh¸c ,trong ®ã nguån vèn vay ®ãng mét vai trß kh¸ quan träng. Nh- kh¸i niÖm ®· nªu, chóng ta thÊy vèn cã nhiÒu lo¹i vµ tïy vµo c¨n cø ®Ó chóng ta ph©n lo¹i vèn: - C¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn, vèn ®-îc chia lµm hai lo¹i: Vèn h÷u h×nh vµ vèn v« h×nh. - C¨n cø vµo ph-¬ng thøc lu©n chuyÓn, vèn ®-îc chia lµm hai lo¹i: Vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh víi c¸c chu kú ®-îc lËp ®i lËp l¹i, mçi chu kú ®-îc chia lµm nhiÒu giai ®o¹n tõ chuÈn bÞ s¶n xuÊt, s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Trong mçi giai ®o¹n cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vèn®-îc lu©n chuyÓn vµ tuÇn hoµn kh«ng ngõng, trªn c¬ së ®ã nã h×nh thµnh vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng + Vèn cè ®Þnh - Theo luËt Tµi chÝnh ViÖt Nam vèn cè ®Þnh lµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh dïng vµo môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm cña vèn nµy lµ lu©n chuyÓn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm trong nhiÒu chu k× s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi tµi s¶n cè ®Þnh hÕt thêi h¹n sö dông. Mét t- liÖu lao ®éng ®-îc gäi lµ tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tháa m·n ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn lµ cã thêi h¹n sö dông tèi thiÓu tõ mét n¨m trë lªn vµ ph¶i ®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu ë møc quy ®Þnh. Bé phËn quan träng nhÊt cña t- liÖu s¶n xuÊt lµ tµi s¶n cè ®Þnh. §©y lµ nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp hoÆc d-íi h×nh thøc thuª mua vµ ph¶i cã gi¸ trÞ lín h¬n 5 tû, thêi gian sö dông dµi lín h¬n 5 n¨m, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ®ã, gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh sÏ ®-îc chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®-îc bï ®¾p l¹i mçi khi s¶n phÈm ®-îc tiªu thô. C¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn, tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc chia thµnh hai lo¹i sau: +Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nhnhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ...trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. +Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh- chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, chi phÝ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, quyÒn ®Æc nh-îng, b¶n quyÒn t¸c gi¶... Qua c¸ch ph©n chia nh- vËy gióp ta cã c¸i nh×n mét c¸ch tæng thÓ vÒ c¬ cÊu vèn ®Çu t- cña doanh nghiÖp ®Ó ra quyÕt ®Þnh cã ®Çu t- hay kh«ng hoÆc ®Çu tvµo ®©u. H¬n n÷a, nã cßn gióp c¸c nhµ qu¶n lý tèt ®-îc tµi s¶n cña m×nh. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã sù kh¸c nhau ë chç: khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng, doanh nghiÖp cã vèn cè ®Þnh gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. VÒ sau, gi¸ trÞ cña vèn cè ®Þnh thÊp h¬n gi¸ trÞ nguyªn thñy cña tµi s¶n cè ®Þnh do kho¶n khÊu hao ®· trÝch. Trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn, h×nh th¸i hiÖn vËt cña vèn cè ®Þnh vÉn gi÷ nguyªn (®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh), nh-ng h×nh th¸i gi¸ trÞ cña nã l¹i th«ng qua h×nh thøc khÊu hao chuyÓn dÇn tõng bé phËn thµnh quü khÊu hao. Do ®ã, trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o hai yªu cÇu: mét lµ b¶o ®¶m cho tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®-îc toµn vÑn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña nã; hai lµ ph¶i tÝnh chÝnh x¸c sè trÝch lËp quü khÊu hao,®ång thêi ph©n bæ vµ sö dông quü nµy ®Ó bï ®¾p gi¸ trÞ hao mßn, thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh. + Vèn l-u ®éng Theo luËt Tµi chÝnh ViÖt Nam n¨m 2000 vèn l-u ®éng lµ tµi s¶n l-u ®éng dïng vµo môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm cña lo¹i vèn nµy lµ lu©n chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ ngay mét lÇn, tuÇn hoµn, liªn tôc vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn sau mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, vèn l-u ®éng vËn ®éng vµ lu«n thay ®æi h×nh th¸i, b¾t ®Çu tõ h×nh th¸i tiÒn tÖ nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ thuËn lîi. Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ c¬ cÊu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña tµi s¶n l-u ®éng còng kh¸c nhau. Th«ng th-êng, ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× tµi s¶n l-u ®éng chia thµnh 2 lo¹i: +Tµi s¶n l-u ®éng s¶n xuÊt ( nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang...) +Tµi s¶n l-u th«ng ( s¶n phÈm hµng ho¸ chê tiªu thô, hµng hãa tån kho), vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n, chi phÝ tr¶ tr-íc.... §Æc ®iÓm cña tµi s¶n l-u ®éng: t¹i mét thêi ®iÓm bÊt kú, tµi s¶n l-u ®éng tån t¹i d-íi nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau. §©y lµ tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc. Tµi s¶n l-u ®éng tham gia vµo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu cña nã, chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi, ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®-îc bï ®¾p mçi khi tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc ph©n chia vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Vèn cè ®Þnh ph¶n ¸nh tr×nh ®é n¨ng lùc s¶n xuÊt th× vèn l-u ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc diÔn ra liªn tôc vµ æn ®Þnh. Vèn l-u ®éng lµ mét bé phËn quan träng cña tµi s¶n quèc gia. T¹i doanh nghiÖp, tæng sè vèn l-u ®éng vµ tÝnh chÊt sö dông cña nã cã quan hÖ chÆt chÏ víi nh÷ng chØ tiªu c«ng t¸c c¬ b¶n cña doanh nghiÖp - C¨n cø vµo thêi h¹n lu©n chuyÓn, vèn ®-îc chia lµm hai lo¹i: Vèn ng¾n h¹n vµ vèn dµi h¹n. - C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh , vèn kinh doanh ®-îc h×nh thµnh tõ hai nguån c¬ b¶n: Vèn chñ së h÷u vµ nî ph¶i tr¶. a. Nî ph¶i tr¶: lµ nghÜa vô hiÖn t¹i cña Doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña m×nh ViÖc thanh to¸n c¸c nghÜa vô hiÖn t¹i cã thÓ ®-îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch nh: tr¶ b»ng tiÒn, tr¶ b»ng tµi s¶n kh¸c, chuyÓn nî ph¶i tr¶ thµnh vèn chñ sê h÷u b. Nguån vèn chñ së h÷u: nguån vèn chñ së h÷u thÓ hiÖn quyÒn së h÷u cña ng-êi chñ vÒ c¸c tµi s¶n cña doanh nghiÖp , lµ gi¸ trÞ vèn cña doanh nghiÖp Vèn chñ së h÷u ®-îc t¹o nªn dùa trªn tÝnh chÊt nguån vèn: vèn cña c¸c nhµ ®Çu t- gåm vèn cña doanh nghiÖp, vèn gãp, vèn cæ phÇn, vèn nhµ n-íc. + Nguån vèn chñ doanh nghiÖp: vèn tù cã do c¸c cæ ®«ng hay thµnh viªn trong c«ng ty gãp d-íi h×nh thøc mua cæ phiÕu + Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi – sè tiÒn t¹o ra tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi hai nguån chñ yÕu trªn, vèn chñ së h÷u cßn bao gåm chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, chªnh lÖch tû gi¸, c¸c quü dù phßng... 1.1.3 Vai trß cña vèn Vèn cã vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Trong nÒn kinh thÕ thÞ tr-êng , c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i thu hót c¸c nguån vèn trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých sinh lêi - Vèn cßn lµ c«ng cô ®Ó kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Vèn quyÕt ®Þnh sù æn ®Þnh vµ liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Khi yªu cÇu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÒ vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ ®-îc ®¶m b¶o, ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc diÔn ra liªn tôc th× vèn ph¶i ®-îc ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ liªn tôc. Ta thÊy cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp nªn cã nhu cÇu vÒ vèn còng kh¸c nhau. H¬n n÷a, c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng kh¸c nhau nªn viÖc dïng vèn l-u ®éng còng kh¸c nhau. Nhu cÇu vèn l-u ®éng ph¸t sinh th-êng xuyªn nh- mua thªm nguyªn vËt liÖu, mua thªm hµng ®Ó b¸n, ®Ó thanh to¸n, ®Ó tr¶ l-¬ng, ®Ó giao dÞch....H¬n n÷a trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã ®Çy ®ñ vèn. Cã khi thiÕu, cã khi thõa vèn, ®iÒu nµy lµ do b¸n hµng hãa ch-a ®-îc thanh to¸n kÞp thêi, hoÆc hµng tån kho qu¸ nhiÒu ch-a tiªu thô ®-îc, hoÆc do m¸y mãc háng hãc ch-a s¶n xuÊt ®-îc...Nh÷ng lóc thiÕu hôt nh- vËy th× viÖc bæ sung vèn kÞp thêi lµ rÊt cÇn thiÕt v× nã ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc liªn hoµn. 1 .2 HiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp 1.2.1 HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn 1.2.1.1 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh a) HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh -HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi ®¬n vÞ vèn cè ®Þnh ®-îc ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i bao nhiªu ®¬n vÞ doanh thu. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh trong 1 kú = Doanh thu (hoÆc DT ThuÇn) trong kú)/ VC§ sö dông b×nh qu©n trong k ú Tû lÖ sinh lêi vèn cè ®Þnh : cho biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn TLN= ( Lîi nhuËn/vèn cè ®Þnh b×nh qu©n)* 100% b) HiÖu qu¶ sö dông TSC§ HiÖu qu¶ sö dông TSC§ = ( LN/ Gi¸ trÞ TSC§)*100% HiÖu suÊt sö dông TSC§=( Doanh thu/Gi¸ trÞ TSC§) Hµm l-îng vèn tµi s¶n cè ®Þnh : chØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång doanh thu cÇn sö dông bao nhiªu ®ång vèn, TSC§ . ChØ tiªu nµy cµng nhá chøng të hiÖu suÊt sö dông TSC§ cµng lín Hl = Vèn ( gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh) b×nh qu©n trong kú/ Doanh thu thuÇn trong kú 1.2.1.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt sö dông vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp ng-êi ta cã thÓ dïng c¸c chØ tiªu sau: + Sè vßng quay vèn l-u ®éng : cho biÕt tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng trong k× ( hµng n¨m) Sè vßng quay vèn l-u ®éng = DT thuÇn trong kú/ VL§ b×nh qu©n sö dông trong kú + Kú lu©n chuyÓn b×nh qu©n vèn l-u ®éng : cho biÕt sè ngµy b×nh qu©n cÇn thiÕt ®Ó vèn l-u ®éng thøc hiÖn ®-îc 1 vßng quay trong kú. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kú lu©n chuyÓn b×nh qu©n vèn l-u ®éng = Sè ngµy trong kú / sè vßng quay vèn l-u ®éng + HiÖu suÊt sö dông vèn l-u ®éng : chØ tiªu ph¶n ¸nh 1 ®ång VL§ sö dông trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn ( cã thuÕ) Hs VL§ = Doanh thu/ Vèn L§ sö dông b×nh qu©n trong k× + Tû suÊt lîi nhuËn vèn l-u ®éng : ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn L§ sö dông b×nh qu©n trong k× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr-íc hoÆc sau thuÕ Tû suÊt lîi nhuËn vèn l-u ®éng = Lîi nhuËn tr-íc thuÕ ( sau thuÕ)/ Vèn L§ b×nh qu©n trong kú 1.2.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh a. Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh = LN tr-íc thuÕ/Vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông trong kú Tû lÖ hoµn vèn ROI = LN sau thuÕ /tæng vèn sö dông b×nh qu©n b. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u: mçi ®ång vèn chñ së h÷u sö dông trong kú cã thÓ ®em l¹i bao nhiªu ®éng lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u (ROE) = LN sau thuÕ/Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n sö dông trong kú Trong ®ã : vèn chñ së h÷u b×nh qu©n =( vèn KD ®Çu kú + vèn KD cuèi kú)/2 HoÆc = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n sö dông trong kú + vèn l-u ®éng b×nh qu©n sö dông trong kú c.Hiªô qu¶ sö dông vèn nî/ tæng nguån vèn = Tæng LN gép / tæng tµi s¶n = Lîi nhuËn sau thuÕ/ tæng tµi s¶n Tû sè Nî = ( tæng nî ph¶i tr¶ /tæng tµi s¶n) * 100% ChØ tiªu nµy cho thÊy møc ®é nî trong tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, tõ ® ã cho thÊy phÇn së h÷u thËt sù cña doanh nghiÖp lµ bao nhiªu. Tãm l¹i, bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn. §ã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ t¨ng tr-ëng cña mçi doanh nghiÖp. TÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn nãi chung lµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm t¨ng thªm lîi nhuËn nh-ng kh«ng t¨ng vèn; hoÆc ®Çu t- thªm vèn mét c¸ch hîp lý nh»m më réng quy m« s¶n xuÊt ®Ó t¨ng doanh thu nh-ng vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu tèc ®é t¨ng lîi nhuËn lín h¬n tèc ®é t¨ng vèn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 2 : THùC TRANG HIÖU QU¶ Sö DôNG VèN CñA C¤NG TY Cæ PHÇN X¢Y DùNG LONG GIANG 1 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang 2.1 LÞch sö h×nh thµnh C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang ®-îc thµnh lËp theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0103012103 do Së KÕ Ho¹ch §Çu T- Thµnh Phè Hµ Néi cÊp ngµy 05/05/2006 trªn nÒn t¶ng kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng tinh hoa cña C«ng ty TNHH Long Giang ( nay lµ c«ng ty CP TËp ®oµn ®Çu t- Long Giang), mét c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc xö lý nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh d©n dông , c«ng nghiÖp vµ giao th«ng tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tr-íc.Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty cæ phÇn XD Long Giang ®· tõng b-íc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé víi n¨ng lùc cao ®ång thêi cã nguån lùc tµi chÝnh v÷ng vµng.V-ît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc c«ng ty lu«n ®øng v÷ng trªn th-¬ng tr-êng vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn ngµy mét lín m¹nh. Tªn chÝnh thøc cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang Tªn giao dÞch: LONG GIANG CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tªn viÕt t¾t: LONG GIANG CONSTRUCTION JSC Trô së chÝnh: TÇng 2- toµ nhµ SIMCO – 28 Ph¹m Hïng- Tõ Liªm-Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: ( 84-4)3.678 5072/ Fax: (84-4)3.678 6310 Website: www.longgiangconstruction.com.vn Email: logic-hn@longgiangconstruction.vn Sè tµi kho¶n: 005704060021211 t¹i Ng©n hµng TMCP Quèc tÕ ViÖt Nam-chi nh¸nh §èng §a. M· sè thuÕ: 0102000464  Chi nh¸nh t¹i TP HCM: lÇu 10- toµ nhµ Vinaconex- sè 47 §iÖn Biªn PhñQ1-TP HCM §iÖn tho¹i: (84-4)3.910 4841/ Fax: (84-4)3.910 4842 Email: logic-hcm@longgiangconstruction.vn C«ng ty tuy míi ®-îc thµnh lËp , song ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh nh-: +X©y dùng d©n dông, x©y dùng c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi +X©y dùng nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp b»ng ph-¬ng ph¸p cäc nhåi, cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc barrete +S¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng hãa, vËt liÖu x©y dùng,hµng tiªu dïng + Kinh doanh nhµ vµ bÊt ®éng s¶n +Kinh doanh, vËn chuyÓn vµ cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ, t- liÖu s¶n xuÊt 2.2 Chøc n¨ng cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang lµ c«ng ty cæ phÇn chuyªn vÒ lÜnh vùc x©y dùng. Thùc hiÖn kinh doanh trong lÜnh vùc ®Çu t- míi c«ng ty ®· ®¨ng ký phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ tµi kho¶n cã con dÊu riªng ®Ó thùc hiÖn giao dÞch theo ®óng ph¸p luËt. - Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Ó ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c. - ChÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ n-íc vµ quy ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i khai th¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cho nhµ n-íc ®Ó nhµ n-íc qu¶n lý tèt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng luËt ®Þnh, thùc hiÖn nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c - Tæ chøc kinh doanh , hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt ®Çu t- cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, víi c¸c ®èi t¸c trong n-íc theo ®óng ph¸p luËt 2.3 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 2.3. 1.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cæ ph©n x©y dùng Long Giang CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TÔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Vật tư Phòng TC-KT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Dự án Phòng HC-NS-TL Cán bộ văn phòng GIÁM ĐỐC CN Phòng Cơ giới Cán bộ công trường BỘ MÁY CÔNG TRƯỜNG Ghi chú : Mối quan hệ quản lý cấp trên Mối quan hệ quản lý ngang cấp 9 → ----- Chi nhánh TP-HCM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty BỘ MÁY CÔNG TRƯỜNG CÔNG TRƯỜNG (1) CÔNG TRƯỜNG (2) CÔNG TRƯỜNG (N) Chỉ huy CT Chỉ huy CT Chỉ huy CT Cán bộ kỹ thuật Cán bộ kỹ thuật Cán bộ kỹ thuật Cán bộ trác đạc Cán bộ trác đạc Cán bộ trác đạc Cán bộ ATLĐ Cán bộ ATLĐ Cán bộ ATLĐ Kế toán CT Kế toán CT Kế toán CT Tổ vận hành máy Tổ vận hành máy Tổ vận hành máy Thủ kho, bảo vệ Thủ kho, bảo vệ Thủ kho, bảo vệ Các tổ CN Các tổ CN Các tổ CN 2.4 Kh¸i qu¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua. 2.4.1Kh¸i qu¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 2 n¨m 20082009 ChØ tiªu N¨m 2008 N¨m 2009 Chªnh lÖch 2009/2008 ± % 285,188,402,860 327,530,307,759 42,341,904,899 114,84 Doanh thu (VND) Nép NSNN 1,791,609,530 2,372,134,939 580,525,409 132,4 (VND) Lîi nhuËn sau 4,305,903,864 7,116,404,818 2,810,500,954 165,27 thuÕ (VND) Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang n¨m 2008, 2009. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh- vËy, qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· vµ ®ang ngµy mét tèt h¬n.Doanh thu t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m, n¨m 2009 lµ 327,530,307,759 ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 2008 lµ 42,341,904,899 ®ång t-¬ng ®-¬ng 14,84%. Lîi nhuËn cña c«ng ty còng t¨ng qua 2 n¨m, Lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn lµm cho thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi còng ngµy mét t¨ng. N¨m 2008 lîi nhuËn cña c«ng ty lµ 4,305,903,864 ®ång, n¨m 2009 lµ 7,116,404,818 ®ång t¨ng lªn so víi n¨m 2008 lµ 2,810,500,954 ®ång tøc lµ t¨ng 65 %. C«ng nh©n viªn cã ®ñ viÖc lµm, ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. 2. 4.2 Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn, bªn c¹nh nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, còng ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c ®· gióp C«ng ty cã ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng: + VÒ sù thuËn lîi cña thÞ tr-êng: Ngµy nay víi qu¸ tr×nh CNH-H§H m¹nh mÏ kÐo theo ®ã lµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ nhanh chãng. Sau khi ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc thong m¹i quèc tÕ WTO, th× nhu cÇu vÒ nhµ ë vµ viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cµng t¨ng lªn. Nhê n¾m b¾t ®îc xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, còng nh- sù ph¸t triÓn thuËn lîi cña thÞ thêi cuéc vµ thÞ tr-êng x©y dùng lµ nh÷ng nh©n tè kh«ng nhá t¹o nªn kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trªn. + VÒ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm: s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®· vµ ®ang ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng c¶ vÒ chÊt l-îng lÉn gi¸ c¶ nªn s¶n phÈm cña c«ng ty dÔ ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn. Cã thÓ thÊy r»ng lîi nhuËn trong 2 n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty cã nh÷ng biÕn ®éng rÊt æn ®Þnh. Cô thÓ lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2009 b»ng 165,27% n¨m 2008 Ta cã thÓ tÝnh chØ tiªu doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm: 4,305,903,864 - N¨m 2008: x 100% = 1,509% 285,188,402,860 7,116,404,818 - N¨m 2009: x 100% = 2,172% 327,530,307,759 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.5 Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang. 2.5.1 C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty. 2.5.1.1B¶ng C¬ cÊu vèn cña c«ng ty CP x©y dùng Long Giang §¬n vÞ tÝnh : VND ChØ tiªu 2008 Tû lÖ 2009 Tû lÖ Tæng vèn 243.045.899.179 100 370.246.192.509 152,33 VC§ 94.119.343.009 38,72 101.699.616.186 108 VL§ 148.926.556.170 61,28 268.546.576.323 180,32 Nguån: B¸o b¸o tµi chýnh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang n¨m 2008, 2009 NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy vèn cña c«ng ty ®-îc cÊu thµnh chñ yÕu tõ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Tæng vèn t¨ng dÇn qua c¸c n¨m , tæng vèn n¨m 2009 lµ 370246192509 vnd t¨ng 52,33% so víi n¨m 2008 . Vèn cè ®Þnh n¨m 2009 lµ 101.699.616.186 vnd t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 7.580.273.177 vnd t-¬ng ®-¬ng 8 % . Bªn c¹nh ®ã , vèn l-u ®éng cña c«ng ty t¨ng m¹nh trong n¨m 2009. Cô thÓ N¨m 2008 : 148.926.556.170 vnd , n¨m 2009 lµ 268.546.576.323 t¨ng 80,32 % so víi n¨m 2008. Nh×n chung vèn cña c«ng ty t¨ng lªn so víi n¨m tr-íc mét c¸ch æn ®Þnh.VL§ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn hay nãi c¸ch kh¸c ®ang cã sù dÞch dÇn vÒ chªnh lÖch cña TSL§ vµ TSC§. TSL§ ngµy cµng nhiÒu chøng tá c«ng ty ®ang ®Çu t- ngµy cµng nhiÒu vµo c¬ së s¶n xuÊt, C«ng ty ®ang më réng qui m« s¶n xuÊt cao.Tuy vËy muèn ph¶n ¸nh t×nh h×nh cña c«ng ty 1 c¸ch chÝnh x¸c ta cÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. 2.5.2 C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty CP x©y dùng Long Giang Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ thêi kú më cöa thÞ tr-êng, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng tù ®æi míi ®Ó thÝch øng víi t×nh h×nh míi. C¸c doanh nghiÖp hoµn toµn ®éc lËp tù chñ trong huy ®éng vµ sö dông vèn, cã kh¶ n¨ng sö dông c¸c ®ßn bÈy tµi chÝnh ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nguån vèn cña c«ng ty kh«ng ngõng ®-îc t¨ng lªn, chñ yÕu dùa vµo hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Nguån vèn cña c«ng ty trong vµi n¨m gÇn ®©y nh- sau: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty CP x©y dùng Long Giang §VT : VND N¨m/ 2008 2009 ChØ tiªu Tû lÖ Tû lÖ Nî ph¶i tr¶ 211.700.708.910 87,01 % 330.855.802.992 89,36 % -Nî h¹n ng¾n 200.411.831.135 -Nî dµi h¹n 11.288.877.775 Vèn CSH 31.345.190.269 94,66 % 311.345.795.192 5,34% 19.510.007.800 5,9 % 39.390.389.517 10,64 % 12,99 % 94,1% Tæng 243.045.899.179 100% 370.246.192.509 100% nguån vèn Nguån: B¸o b¸o tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang n¨m 2008, 2009 NhËn xÐt: Th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty , ta thÊy cho ®Õn ngµy 31/12/2002008 tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ 243.045.899.179 VN ®ång trong ®ã vèn CSH lµ 31.345.190.269 Vn ®ång t-¬ng ®-¬ng 12,99% tæng nguån. Trong n¨m 2009, tæng nguån vèn t¨ng tíi 370.246.192.509 Vnd tøc lµ t¨ng 127.200.293.330 ®ång. Nguyªn nh©n lµ do nî ph¶i tr¶ t¨ng tõ 211.700.708.910 lªn 330.855.802.992 ®ång.C¶ vèn chñ së h÷u còng t¨ng lªn 8.045.199.248 so víi n¨m 2008. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh dµi h¹n nªn c«ng viÖc vay vèn c¸c ng©n hµng, kh¸ch hµng lµm t¨ng tæng nguån vèn cña c«ng ty lªn kÐo theo ®ã lµm cho nî ph¶i tr¶ t¨ng thªm. Trong n¨m 2009 nguån vèn CSH chiÕm 10,64% so víi tæng nguån vèn . Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ do c«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt do c¸c kho¶n vay nî t¨ng lªn mµ chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n. Trong 2 n¨m ho¹t ®éng sù t¨ng tæng nguån vèn lµ do sù t¨ng cña c¸c kho¶n nî lµ chñ yÕu, vèn chñ së h÷u t¨ng nhÑ. Qua ®ã ta thÊy nî nhiÒu ph¸n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty thÊp. Th«ng qua mét sè chØ tiªu trªn ta ch-a thÓ ®¸nh gi¸ xem t×nh h×nh c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ kh«ng trªn nguån vèn chóng ta cÇn ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kh¸c n÷a míi thÊy ®-îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ra sao. 2.5.3 C¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý trong viÖc sö dông vèn cÇn ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty, tõ ®ã rót ra tû träng ®Çu t- cña tõng bé phËn ®Ó cã biÖn ph¸p hîp lý trong viÖc n©ng cao hiªu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n bao gåm TSL§& TSC§ cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang §¬n vÞ tÝnh: VND ChØ tiªu 2008 2009 Sè tiÒn % Sè tiÒn % A.TSL§ vµ §TNH 148.926.556.170 61,27 268.546.576.323 72,53 1. TiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng 3.915.103.450 1,61 ®-¬ng tiÒn 2. C¸c kho¶n §TTC NH 3.461.216.794 1,42 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 135.328.658.335 55,68 3. Hµng tån kho 3.369.171.531 1,38 4. TSL§ kh¸c 2.852.406.060 1,18 10.736.052.856 2,89 25.783.755.914 196.981.462.875 32.942.028.017 2.103276.661 6,96 53,2 8,9 0,58 B. TSC§ vµ §TDH 101.699.616.186 27,47 94.119.343.009 38,73 1. TSC§ 89.871.704.512 36,97 98.292.286.961 26,54 a. TSC§ h÷u h×nh 79.834.118.718 32,84 86.218.532.526 23,28 b. TSC§ thuª tµi chÝnh 9.321.106.788 3,83 7.202.410.895 1,94 c. Chi phÝ XDCBDD 716.479.006 0.3 4.871.343.540 1,32 2. C¸c kho¶n ®Çu t- TCDH 3. TSC§ kh¸c 4.247.638.497 1,76 3.407.329.225 0.93 Tæng tµi s¶n 243.045.899.179 100 370.246.192.509 100 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2008, 2009 cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang . Qua b¶ng trªn ta thÊy : + Tæng tµi s¶n n¨m 2009 t¨ng m¹nh so víi n¨m 2008, t¨ng h¬n 127.200.293.330 VN®ång, trong ®ã TSL§ vµ §TNH t¨ng 119.620.020.153 VN ®ång t-¬ng øng víi t¨ng 11,26%. TSL§ vµ §TNH t¨ng chñ yÕu lµ do hµng tån kho t¨ng 29.572.856.486 Vn ®ång øng víi 7,52% t¨ng so víi n¨m 2008. C¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 71.652.804.540 VN®ång nh-ng tû lÖ gi¶m nhÑ 2,48% do cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh Chøng tá c«ng ty ®· thu nî ®uîc phÇn nµo vèn cña m×nh. §Ó võa ®¹t kÕt qu¶ cao trong viÖc thu hót kh¸ch hµng võa thu håi ®-îc c«ng nî, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó c©n ®èi ®-îc hai phÝa kh¸ch hµng vµ c«ng ty.ViÖc hµng tån kho l¹i t¨ng nhanh cã thÓ lµm cho c«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn trong tr-êng hîp cÇn thiÕt ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh.Tuy nhiªn viÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nhiÒu trong n¨m 2009 lµ do cuèi n¨m ph¶i nhËp khÈu khèi l-îng lín ®Ó phôc vô cho chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo. H¬n n÷a qui m« kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng më réng nªn cÇn ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, cÇn nhiÒu nguyªn vËt liÖu.Nh- vËy tån kho nguyªn vËt liÖu lµ dù tr÷ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ diÔn ra liªn tôc. - Vèn b»ng tiÒn t¨ng 6.820.949.406 VND, tû träng t¨ng lµ 1,28 % chñ yÕu do tiÒn göi ng©n hµng t¨ng. ViÖc gia t¨ng nµy lµm cho l·i suÊt tiÒn göi cña C«ng ty t¨ng.Tuy nhiªn, cÇn xem xÐt l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng víi l·i suÊt cña ho¹t 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn b»ng tiÒn taÞ quü cña c«ng ty Ýt nªn qua ®ã nã ¶nh h-ëng dÕn t×nh h×nh thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty kÐm, nÕu trong tr-êng hîp cïng mét lóc nÕu cã nhiÒu chñ nî ®Õn ®ßi tiÒn cïng mét lóc th× c«ng ty sÏ khã cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho kh¸ch hµng ®-îc. Tuy nhiªn , n¨m 2009 vèn b»ng tiÒn ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2008 , do ®ã kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty còng ®-îc c¶i thiÖn.§©y lµ ®iÒu thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc ®¸p øng ngay nguån vèn cho s¶n xuÊt. Sù biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng lín ®Õn t×nh h×nh VL§ cña c«ng ty +TSL§ kh¸c chiÕm tû träng thÊp trong tæng sè TSL§: kho¶n nµy gi¶m dÇn qua 2 n¨m , møc gi¶m cña nã thÊp mét phÇn do c«ng ty gi¶m c¸c kho¶n thÕ chÊp vµ t¹m øng. + TSC§ vµ §TDH n¨m 2009 chiÕm 27,47 tæng vèn,®ang cã chiÒu h-íng t¨ng chËm gi÷a 2 n¨m 2008 vµ 2009 lµ 7.580.273.177 VND ®ång thêi tû träng còng gi¶m 11,26% Trong ®ã TSC§ cã tû träng gi¶m 10,43% nhiÒu nhÊt ®· t¸c ®éng nhiÒu ®Õn sù gi¶m thiÓu TSC§ vµ §TDH .N¨m 2009 tuy t¨ng 8.420.582.449 VN®ång so víi n¨m 2008, øng víi tû lÖ gi¶m lµ 10,43%.Bªn c¹nh ®ã TSC§ kh¸c còng cã gi¶m ®«i chót gi¶m 0,83% t-¬ng øng víi gi¶m 840.309.272 VN®ång. Qua ®ã C«ng ty cÇn ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, t×m nguån huy ®éng vèn ®Ó ®Çu tcho TSC§. + TSL§ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng sè tµi s¶n ®ang cã sù dÞch dÇn vÒ chªnh lÖch cña TSL§ vµ TSC§. TSL§ ngµy cµng nhiÒu chøng tá c«ng ty ®ang ®Çu t- ngµy cµng nhiÒu vµo c¬ së s¶n xuÊt, C«ng ty ®ang më réng qui m« s¶n xuÊt cao. Tuy vËy chóng ta muèn ph¶n ¸nh ®-îc mét c¸ch®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c h¬n t×nh h×nh cña c«ng ty ta cÇn xem xÐt thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn ña c«ng ty. + C¸c bé phËn kh¸c nãi chung lµ æn ®Þnh, kh«ng cã biÕn ®éng g× lín. 2.5.4 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty. B¶NG TæNG KÕT t×nh h×nh sö dông TSC§ N¨M 2008, 2009 cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang Vèn cè ®Þnh N¨m 2008 Gi¸ trÞ 1TSC§ a.TSC§ h÷u h×nh 79.834.118.718 - Nguyªn gi¸ 89.632.645.876 -GÝa trÞ hao mßn luü (9.798.527.158) kÕ b.TSC§ thuª TC 9.321.106.788 -Nguyªn gi¸ 11.053.615.926 -Gi¸ trÞ hao mßn luü (1.732.509.138) kÕ N¨m 2009 Gi¸ trÞ §¬n vÞ tÝnh: VND 2009/2008 Gi¸ trÞ % 86.218.532.526 111.395.986.345 (25.177.453.819) 6.384.413.808 7,98 21.763.341.469 15.378.926.661 7.202.410.895 11.053.615.926 (3.851.205.031) -2.118.695.893 0 2.118.695.893 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c.TSC§ v« h×nh - - Gi¸ trÞ cßn l¹i 89.871.704.512 98.292.286.961 8.420.582.449 9,36 HÖ sè hao mßn 0,11 0,23 0.12 9,1 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2008, 2009 cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang NhËn xÐt : Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông TSC§ (VC§) cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang trong n¨m 2008 vµ n¨m 2009 nh- sau: Nhận xét: Qua b¶ng ph©n tÝch, ta nhËn thÊy r»ng hÖ sè hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, nh-ng t¨ng víi mét hÖ sè rÊt nhá, ®iÒu nµy còng dÔ dµng nhËn thÊy v× C«ng ty míi thµnh lËp ch-a l©u nªn tµi s¶n cè ®Þnh ch-a ®-a vµo sö dông nhiÒu. Cô thÓ n¨m 2008 hÖ sè hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ 0,11§Õn n¨m 2009 hÖ sè hao mßn lµ 0,12.TSC§ h÷u h×nh n¨m 2008 nguyªn gi¸ lµ 89.632.645.876 VND, khÊu hao luü kÕ lµ 9.798.527.158 VND. N¨m 2009 møc khÊu hao luü kÕ cao h¬n n¨m 2008.V× vËy c«ng ty lu«n quan t©m ®Ó c¸c TSC§ lu«n phôc vô hiÖu qu¶, cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty m×nh. N¨m 2009 gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ cao h¬n n¨m 2008. §©y lµ thêi ®iÓm c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m vÒ t×nh tr¹ng TSC§, ®Ó cho TSC§ lu«n phôc vô tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, cuèi cïng lµ sÏ thu ®-îc lîi nhuËn cao. 2.5.5 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty CP x©y dùng Long Giang C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang kh«ng ph¶i mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng hãa mµ lµ doanh nghiÖp ®Çu t- nªn vèn cè ®Þnh cña c«ng ty th-êng chiÕm mét tû träng nhá trong tæng sè vèn. Tuy nhiªn, viÖc sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ hay kh«ng sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.ViÖc sö dông vèn cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang §¬n vÞ tÝnh: VND N¨m ChØ tiªu 1.Doanh thu thuÇn 2.Lîi nhuËn 3.VC§ b×nh qu©n 2008 2009 285.188.402.860 327.530.307.759 Chªnh lÖch 2009/2008 +/- % 42,341,904,899 14,84 4,305,903,864 7.116.404.818 2,810,500,954 65,27 67.869.424.447 97.909.479.597 30.040.055.150 44,26 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.HiÖu qu¶ sd TSC§ 6,34 % 7,27 % - 5. Hµm l-îng VC§ (3): (1) 0,237 0,298 0,061 25,73 6.Tû suÊt LN VC§ (2) : (3) 0,063 0,072 0,009 14,28 7.HiÖu suÊt sd VC§ (1/3) 4,202 3,345 -0,857 -20,4 0,93 * §¸nh gi¸ chØ tiªu hiÖu suÊt sö dông VC§: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång VC§ tham gia SXKD sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu.ChØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt.Nh- vËy: + N¨m 2008: 1 ®ång VC§ tham gia SXKD ®em l¹i 4,202 ®ång doanh thu. + N¨m 2009: 1 ®ång VC§ tham gia vµo SXKD ®em l¹i 3,345 ®ång doanh thu (gi¶m 20,4 % so víi n¨m 2008). Nh×n chung hiÖu suÊt sö dông VC§ cña c«ng ty nh- vËy lµ kh«ng tèt mÆc dï tû lÖ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ®· t¨ng ®¸ng kÓ. C«ng ty ®· khai th¸c, sö dông tèi ®a c«ng suÊt cña TSC§. Tuy nhiªn víi viÖc khai th¸c, sö dông TSC§ víi c«ng suÊt nh- vËy, hµng n¨m c«ng ty cÇn n©ng cÊp, söa ch÷a, ®æi míi TSC§, nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng m¸y mãc cò dÉn ®Õn n¨ng suÊt kh«ng cao. Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy, n¨m 2009 hiÖu qu¶ sö dông VC§ ®¹t 7,27%, t¨ng 0,93% so víi n¨m 2008. §iÒu nµy lµm cho viÖc sö dông vèn cè ®Þnh t-¬ng ®èi ®¹t hiÖu qu¶. Cã nghÜa lµ cø 100 ®ång vèn bá ra ®Çu t- th× thu vÒ ®-îc 7,27 ®ång lîi nhuËn trong khi n¨m tr-íc chØ ®¹t 6,34 ®ång, t¨ng 0,93 ®ång. Nh- vËy, do doanh thu t¨ng 42,341,904,899 ®ång tøc 14,84% vµ VC§ t¨ng 30.040.055.150 ®ång tøc t¨ng 44,26% lµm hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng. Tuy nhiªn hiÖu suÊt sö dông VC§ l¹i gi¶m mÆc dï cã sù t¨ng lªn vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn n¨m 2009 t¨ng 65, 27 % so víi n¨m 2008.Tãm l¹i, t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ râ rÖt, C«ng ty cÇn duy tr× vµ ph¸t huy c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh trong t-¬ng lai. * §¸nh gi¸ chØ tiªu hµm l-îng vèn cè ®Þnh Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè vèn cè ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó t¹o ta mét ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng nhá chøng tá hiÖu suÊt sö dông VC§ cña doanh nghiÖp cµng cao. VC§ b×nh qu©n Hµm l-îng vèn cè ®Þnh = _________________________ Doanh thu thuÇn Qua b¶ng trªn ta thÊy l-îng VC§ cÇn ®Çu t- ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2009 ®· t¨ng tõ 0,237 ®ång lªn 0,298 ®ång tøc lµ t¨ng 0,061 ®ång. §iÒu nµy cho thÊy cµng ®i s©u vµo hoÆt ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®-îc mét l-îng vèn VC§ cÇn thiÕt vµ sö dông VC§ ngµy cµng cã hiÖu qu¶. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * §¸nh gi¸ chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn VC§ (møc doanh lîi VC§) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy møc doanh lîi VC§ t¨ng lªn qua 2 n¨m 2008 vµ n¨m 2009. N¨m 2008 tû suÊt lîi nhuËn VC§ lµ 0,063, n¨m 2009 tû suÊt lîi nhuËn lµ 0,072. N¨m 2009 t¨ng lªn 0,009 hay lµ t¨ng 14,28% so víi n¨m 2008. Nh- vËy n¨m 2009 so víi n¨m 2008, lîi nhuËn t¨ng 2,810,500,954 ®ång tøc t¨ng 65,27% vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng nh-ng chËm do trong n¨m 2009 c«ng ty thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh míi ®ßi hái cÇn nhiÒu m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng ®óng tiÕn ®é thi c«ng nh-ng ®· s¾m TSC§ trong n¨m 2008 nªn c«ng ty Ýt mua s¾m thªm TSC§ dÉn ®Õn n¨m 2009 VC§ b×nh qu©n t¨ng lªn nh-ng chËm.§iÒu ®ã lµm møc doanh lîi t¨ng 0,009 ®ång. Qua ®ã ra thÊy c«ng ty ®ang rrªn ®µ ph¸t triÓn , lîi nhuËn ngµy cµng cao. trung b×nh 1 ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 0,063 ®ång lîi nhuËn n¨m 2008 , cßn n¨m 2009 tû sè nµy lµ 0,072 Tãm l¹i, c«ng ty ®· sö dông t-¬ng ®èi cã hiÖu qu¶ VC§, ®· më réng ®Çu tsang mét sè lÜnh vùc kh¸c gióp t¨ng doanh thu lªn ®¸ng kÓ. C«ng ty cÇn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn trong c¸c n¨m sau ®Ó lîi nhu©n ngµy mét t¨ng. Tuy nhiªn mét sè chi phÝ kh¸c l¹i t¨ng lªn ®¸ng kÓ,vÝ dô chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang t¨ng lªn ®¸ng kÓ dÉn ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty lµ gi¶ , trong n¨m tíi c«ng ty cÇn nhanh chãng t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc, h¹n chÕ nh÷ng chi phÝ ®ã, ®Ó lîi nhuËn t¨ng nhanh trong c¸c n¨m tiÕp theo. 2.5.6 T×nh h×nh sö dông vµ qu¶n lý vèn l-u ®éng cña C«ng ty. T×nh h×nh TSL§ b×nh qu©n c¸c n¨m 2008-2009 cña C«ng ty. §VT : VND 2008 2009 ChØ tiªu/N¨m Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 148.926.556.170 100 268.546.576.323 100 1 TiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng 3.915.103.450 2,63 10.736.052.856 3,99 ®-¬ng tiÒn a. TiÒn mÆt 124.368.675 3.845.485.688 B TiÒn göi ng©n hµng 2.C¸c kho¶n ®Çu t- TCNH 3. C¸c kho¶n ph¶i thu a. Ph¶i thu cña KH b. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n c. Ph¶i thu néi bé d. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 4. Hµng tån kho 3.790.734.775 3.461.216.794 135.328.658.335 125.857.953.821 4.221.608.628 5.633.292.446 3.369.171.531 6.890.567.168 2,33 25.783.755.914 9,6 90,87 196.981.462.875 73,35 189.534.209.026 2.677.339.314 0 4.769.914.535 2,26 0 32.942.028.017 12,26 5. TSL§ kh¸c 2.852.406.060 1,91 2.103.276.661 0.8 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2008, 2009 cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vèn b»ng tiÒn lu«n biÕn ®éng, n¨m 2008 lµ 2,63% vÒ mÆt tû lÖ vµ vÒ mÆt gi¸ trÞ lµ 3.915.103.450 ®ång. Tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2009, vÒ mÆt tû lÖ vµ mÆt gi¸ trÞ t¨ng lªn râ rÖt, cô thÓ lµ vÒ mÆt gi¸ trÞ n¨m 2009 lµ 10.736.052.856 ®ång t¨ng 6.820.949.406 VND so víi n¨m 2008. VÒ mÆt tû lÖ n¨m 2008 lµ 2,63 %, n¨m 2009 lµ 3,99% t¨ng1,36 % so víi n¨m 2008, trong ®ã tiÒn mÆt còng biÕn ®æi theo. L-îng tiÒn mÆt cña c«ng ty Ýt nªn kÐo theo chi phÝ c¬ héi thÊp. C¸c kho¶n ®Çu t- TCNH t¨ng ®¸ng kÓ . Cô thÓ n¨m 2008 , tû lÖ chiÕm 2,33 % .TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2009, tû lÖ chiÕm 9,6 % t¨ng lªn 7, 27 %. C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2009 còng t¨ng vÒ gi¸ trÞ so víi n¨m 2008 nh-ng vÒ tû träng l¹i gi¶m. N¨m 2008 c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 135.328.658.335 vn ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ lµ 90,87%.N¨m 2009 lµ 196.981.462.875 VN®ång t-¬ng øng víi tû lÖ lµ 73,35%, t¨ng lªn so víi n¨m 2008 lµ 71.652.804.540 VN®ång, vµ gi¶m vÒ mÆt tû lÖ lµ 17,52%. Trong ®ã ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng vµ tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n gi¶m.C¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lµ do c«ng ty ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng. V× c¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng lín qua c¸c n¨m nªn nã cã liªn quan chÆt chÏ tíi chÝnh s¸ch tÝn dông, kh¸ch hµng cña c«ng ty. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ x©y dùng th× viÖc kh¸ch hµng chiÕm dông vèn cña c«ng ty lµ ®iÒu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch b¸n ®-îc hµng. Hµng tån kho: n¨m 2009 so víi n¨m 2008 th× vÒ mÆt gi¸ trÞ lÉn mÆt tû lÖ cña n¨m 2009 t¨ng lªn so víi n¨m 2008. Cô thÓ lµ: vÒ mÆt gi¸ trÞ n¨m 2008 lµ 3.369.171.531 ®ång, n¨m 2009 lµ 32.942.028.017 ®ång, t¨ng lªn 29.572.856.486 ®ång. VÒ mÆt tû lÖ n¨m 2008 lµ 2,26%, n¨m 2009 lµ 12,26% t¨ng lªn 10% so víi n¨m 2008. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c gi¶i to¶ hµng tån kho cña c«ng ty ch-a hiÖu qu¶, lµm gi¶m tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng. TSL§ kh¸c n¨m 2009 so víi n¨m 2008 cã gi¶m xuèng ®«i chót cô thÓ lµ: vÒ mÆt gi¸ trÞ n¨m 2008 lµ 2.852.406.060 ®ång, n¨m 2009 lµ 2.103.276.661 ®ång. VÒ mÆt tû lÖ n¨m 2008 lµ 1,91%, n¨m 2009 lµ 0,8% gi¶m 1,11% so víi n¨m 2008. Nh-ng do TSL§ kh¸c chiÕm tû lÖ nhá so víi tæng vèn l-u ®éng nªn sù t¸c ®éng lµ kh«ng nhiÒu. Nh- vËy, trong qu¸ tr×nh sö dông vµ qu¶n lý vèn l-u ®éng, C«ng ty ®· ®Çu t- nhiÒu vµo c¸c kho¶n ph¶i thu vµ l-îng hµng tån kho kh¸ lín, nªn C«ng ty cÇn ph¶i xóc tiÕn nhanh c«ng t¸c thu håi c«ng nî, gi¶i phãng nhanh l-îng hµng tån kho nh- ®-a vµo s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ®Ó gãp phÇn n©ng cao vßng quay vèn t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. 2.5.7 HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña C«ng ty Cp x©y dùng Long Giang §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§ tèt hay xÊu, ta xÐt mét sè chØ tiªu sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l-u ®éng cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng Long Giang §¬n vÞ tÝnh: VN ®ång N¨m Chªnh lÖch 2009/2008 ChØ tiªu 2008 2009 +/% 1.VL§ b×nh qu©n 2.Doanh thu 198.196.876.498 208.736.566.246 35.539.690.748 17,93 285.188.402.860 327.530.307.759 42.341.904.899 14.84 3.Lîi nhuËn 4.305.903.864 7.116.404.818 2.810.500.954 65,27 4.Vßng quay VL§ (2):(1) 1,438(vßng) 1,569(vßng) 0,131 (vßng) 9,1 5.Thêi gian 1 vßng quay VL§ 250(ngµy) 229 (ngµy) -21 (ngµy) 8,4 6..HÖ sè ®¶m nhiÖm (1):(2) 0,694( lÇn ) 0,637 (lÇn) -0,057 (lÇn) 8,21 7..Tû suÊt LN VL§ (3):(1) 0,022 (lÇn) 0,034 (lÇn) 0,009 (lÇn) 54,54 B¶ng ph©n tÝch cho thÊy trong 2 n¨m gÇn ®©y, VL§ b×nh qu©n t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã chiÒu h-íng t¨ng lªn. Cô thÓ: n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 35.539.690.748 ®ång (t-¬ng ®-¬ng 17,93%), tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2009 t¨ng 14,84 so víi 2008 lµm cho sè vßng quay VL§ t¨ng 9,1 % * §¸nh gi¸ chØ tiªu vßng quay vèn l-u ®éng Trong mét c«ng ty VL§ quay ®-îc cµng nhiÒu vßng trong mét n¨m cµng tèt .Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ cµng nhanh th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cµng lín vµ ng-îc l¹i sè vßng quay VL§ cµng Ýt th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cµng kÐm. ChÝnh v× t©m quan träng nh- vËy nªn c¸c nhµ qu¶n trÞcÇn tÝch cùc ®Èy nhanh vßng quay vèn l-u ®éng lªn. Qua b¶ng trªn ta thÊy, n¨m 2009 vßng quay VL§ t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 0,131 vßng tøc 9,1%. Møc t¨ng lªn lµ do c«ng ty ®· nhËn ®-îc nhiÒu c«ng tr×nh míi dÉn ®Õn vßng quay VL§ ngµy mét t¨ng lªn.§iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· sö dông VL§ cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2009 võa qua.Tuy nhiªn so víi c«ng ty kh¸c th× chØ tiªu nµy vÉn ë møc h¹n chÕ. Nh- vËy do doanh thu n¨m 2009 t¨ng 42.341.904.899 ®ång tøc 14,84% so víi n¨m 2008 vµ l-îng TSL§ n¨m 2009 t¨ng 35.539.690.748 ®ång tøc 17,93% so víi n¨m 2008, lµm cho vßng quay TSL§ t¨ng lªn lµ 1,569 vßng. Tõ ®ã cho chóng ta biÕt ®-îc sù hîp lý chñ s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé c«ng ty ®ang ®i ®óng quü ®¹o, mÆc dï chØ tiªu nµy cßn thÊp .Nh-ng ®èi víi c«ng ty nhvËy lµ t¹m ®-îc v× nã cßn phô thuéc víi t×nh h×nh kinh tÕ cña c«ng ty .Nã cho thÊy sù cè g¾ng hÕt m×nh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, nh»m lµm t¨ng vßng quay VL§ lªn , t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng +Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn 2 n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty lµ t-¬ng ®èi lín, bëi v× s¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, cã thêi gian dµi. Thø 2 lµ do vßng lu©n chuyÓn VL§ nhá nªn lµm cho sè ngµy lu©n chuyÓn VL§ cao. N¨m 2009 sè ngµy lu©n chuyÓn VL§ gi¶m 21 ngµy so víi n¨m 2008, tøc 20
- Xem thêm -