Tài liệu Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải số 3

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho mọi nhà quản lý cả về lý luận lẫn thực tiễn. Không một nhà kinh doanh nào lại muốn mình tồn tại trong tình trạng thua lỗ, để một mai bị phá sản. Để tránh khỏi tình trạng thua lỗ, và thu được nhiều lợi nhuận trong kinh doanh, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh ,tức là phải xem xét đánh giá, phân tích rõ ràng các kết quả đạt được nhằm tìm ra các nguyên nhân ánh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu để điều chỉnh kịp thời, và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu nhất nhằm đạt được mục tiêu mong muốn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng và vai trò quyết định của việc phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với sợ tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty vận tải Ô tô số 3 tôi quyết định chọn đề tài “Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tảI số 3” làm luận văn tốt nghiệp. Bố cục luận văn gồm 3 chương: Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. Trang 1 Ch¬ng 1 Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. §Ó tiÕp tôc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh Giao th«ng vËn th¶i nãi chung, vËn t¶i « t« nãi riªng vµ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn chuyÓn hµng hãa, cung cÊp phôc vô nhu cÇu cña ®ång bµo d©n téc miÒn nói c¸c tØnh T©y B¾c (Lai Ch©u, S¬n La), th¸ng 3 n¨m 1983 Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§ - BGTVT thµnh lËp XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3. XÝ nghiÖp nµy míi ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tríc: XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng hãa sè 20 XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng hãa sè 2 XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng hãa qu¸ c¶nh C1. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng hãa, XÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c. Vµo n¨m 1993, khi nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, chÊm døt thêi kú bao cÊp. Vµ ®Ó theo kÞp bíc chuyÓn cña nÒn kinh tÕ, XÝ nghiÖp ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n riªng, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp hiÖn hµnh. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i sè 1 C¶m Héi - Phêng §«ng M¸c, QuËn Hai Bµ Trng, thµnh phè Hµ Néi. Do nh÷ng kÕt qu¶ trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· ®îc §¶ng, Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn tÆng thëng nhiÒu hu©n, huy ch¬ng vµ b»ng khen....Mét sè tËp thÓ, c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc phong tÆng danh hiÖu anh hïng. Ngoµi ra C«ng ty cßn ®îc chän lµm m« h×nh thÝ ®iÓm cho c¸c chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ kinh tÕ nh: Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ, c¶i c¸ch c¬ cÊu qu¶n lý,... 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: MÆt hµng kinh doanh chñ yÐu cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 lµ cung cÊp dÞch vô vËn t¶i vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §èi víi dÞch vô vËn t¶i: C«ng ty chó träng vµo nh÷ng tuyÕn ®êng nh: Hµ Néi ®i c¸c tØnh t©y b¾c vµ c¸c tØnh l©n cËn, thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ Trang 2 cuang cÊp vµ phôc vô nhu cÇu cña ®ång bµo d©n téc miÒn nói nh; Lai ch©u, S¬n la… ngoµi ra cßn ký kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸ víi c¸c n íc b¹n trong khu vùc nh níc céng hoµ D©n Chñ nh©n d©n Lµo, V¬ng quèc Cam Phu Chia, vµ Trung Quèc. Bªn c¹nh viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ C«ng ty cßn më thªm c¸c xëng b¶o dìng - S÷a ch÷a kh«i phôc c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i . Nh÷ng mÆt hµng mµ C«ng ty chñ yÕu vËn chuyÓn tuyÕn T©y B¾c lµ Than , Ph©n bãn, Xi m¨ng, s¾t thÐp ,thùc phÈm… vµ kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n, C«ng ty ph©n l©n V¨n §iÓm, Tæng C«ng ty than ViÖt Nam , vµ c¸c C«ng ty L©m S¶n Lai Ch©u, S¬n la, §iÖn Biªn … §èi víi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu :C«ng ty chó träng vµo viÖc xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng truyÒn thèng nh: M©y Tre ®an, thñ c«ng Mü nghÖ, ®å gç gia dông vµ mét sè mÆt hµng L©m S¶n nh: Cµ Phª,L¹c, G¹o…cßn ®èi víi mÆt hµng nhËp khÈu th× C«ng ty chñ yÕu vµo nhËp khÈu mét sè mÆt hµng nh m¸y mãc, thiÕt bÞ vËn t¶i vµ x¨ng dÇu. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu tiªu dïng trong níc. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å díi ®©y Trang 3 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. §¶ng uû Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Ban gi¸m ®èc Phßng kü thuËt Phßng KCS §éi xe §éi xe §éi xe §éi xe §éi xe 302 304 306 308 310 Phßng cung øng DV nhiªn liÖu §éi xe §éi xe 312 314 C«ng ®oµn Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Xëng BC Xëng BC SC SC sè 1 sè 2 a. Ban gi¸m ®èc: HÖphô thèng tr¹m, b·i ®ç xe trªn tuyÕn - Mét gi¸m ®èc tr¸ch chung. - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh tÕ (PG§ kinh doanh). - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt (PG§ kü thuËt). Trang 4 Phßng xuÊt nhËp khÈu Ph©n x ëng l¾p r¸p xe m¸y Ban gi¸m ®èc cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch cho kú kinh doanh tiÕp còng nh c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. Gi¸m ®èc lµ ngêi trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vµ Nhµ níc vÒ mäi quyÕt ®Þnh cña m×nh. Hai phã gi¸m ®èc vµ trëng phßng cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Ngoµi ra bªn c¹nh ®ã cßn cã §¶ng ñy vµ c«ng ®oµn lµm tham mu cho gi¸m ®èc. b.C¸c phßng ban. - Phßng tæ chøc lao ®éng. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ - hµnh chÝnh. Phßng tæ chøc lao ®éng lµ tham u cho §¶ng ñy, gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc x©y dùng bé m¸y qu¶n lý C«ng ty, qu¶n lý nh©n sù, x©y dùng båi dìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, tæ chøc c¸c líp båi dìng nghiÖp vô cho c«ng nh©n viªn, lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý quü l¬ng, thëng, lµm thñ tôc ®ãng vµ chi tr¶ BHXH, gi¶i quyÕt BHL§, an toµn giao th«ng cho phï hîp víi chÝnh s¸ch, chÕ ®é Nhµ níc vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. Phßng tæ chøc lao ®éng ®Æt trùc tiÕp díi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc C«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. + Chøc n¨ng: Phßng cã chøc n¨ng ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong toµn C«ng ty, lµ mét phßng gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc kinh doanh vËn t¶i, xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Phôc vô trùc tiÕp cho l·nh ®¹o C«ng ty ®iÒu hµnh chØ ®¹o s¶n xuÊt. Phßng cã chøc n¨ng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn, sö dông vËt t tµi s¶n tiÒn vèn ®a vµo s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é Nhµ níc mang l¹i hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®îc nguån vèn Nhµ níc giao. - Phßng kü thuËt. + Chøc n¨ng: Trong qu¶n lý kü thuËt, kinh tÕ phßng kü thuËt lµm tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty víi c«ng t¸c qu¶n lý ph¬ng tiÖn, qu¶n lý khoa häc - c«ng nghÖ, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, b¶o dìng söa ch÷a xe m¸y. Trang 5 Duy tr× vµ ph¸t triÓn tr×nh ®é kü thuËt tõ phßng ®Õn c¸c ®éi xe vÒ nghiÖp vô vµ ®æi míi ph¬ng tiÖn kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng mét t¨ng. - Phßng KCS (KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm cuèi cïng). + Chøc n¨ng: Phßng cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt lîng cña s¶n xuÊt vËn t¶i, chÊt lîng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Nh¾m ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch vµ ®¹t chÊt lîng. - Phßng cung øng dÞch vô, nhiªn liÖu. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ phßng lµm tham mu cho ban gi¸m ®èc trong viÖc mua, b¸n, dÞch vô vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi lµm dÞch vô vËt t - nhiªn liÖu cho thÞ trêng. Phßng lµ ®¬n vÞ dù to¸n tù trang tr¶i nh: Chi tr¶ l¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng vµ c¸c tµi kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan. - Phßng kinh doanh nhËp khÈu. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ kinh doanh th¬ng m¹i phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµm tham mu cho ban gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i. - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý hµnh chÝnh - y tÕ phßng hµnh chÝnh lµ phßng lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý nhµ cöa, ®Êt ®ai, hé khÈu, søc kháe vµ c¸c tµi s¶n kh¸c phôc vô sinh ho¹t, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - §éi xe (cã 7 ®éi) + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, ®éi xe lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc tiÕp cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ theo quy chÕ cña C«ng ty vµ luËt ph¸p cña Nhµ níc. - Xëng b¶o dìng - söa ch÷a (2 xëng). + Chøc n¨ng: Trang 6 Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ - kü thuËt xëng b¶o dìng, söa ch÷a lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña C«ng ty, xëng b¶o dìng, söa ch÷a chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c b¶o dìng söa ch÷a nh»m duy tr× tÝnh n¨ng, kü thuËt cña xe. Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cña xe, hoµn thµnh kÕ ho¹ch vËn t¶i. Xëng b¶o dìng, söa ch÷a lµ ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n néi bé lÊy thu bï chi. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh trªn th× gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ngêi lao ®éng, nh»m gi¶i quyÕt ®óng mèi quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ gi÷a ngêi lao ®éng víi tËp thÓ díi sù gióp ®ì cña tæ chøc C«ng ®oµn. 4. C¸c yÕu tè nguån lùc cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3. 4.1. T×nh h×nh vèn kinh doanh cña C«ng ty. Theo c¬ chÕ qu¶n lý ë níc ta khi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp th× ®Òu ®îc Nhµ níc cÊp vèn ®Ó ho¹t ®éng. Møc ®é cÊp vèn phô thuéc vµo qui m«, tÇm quan träng cña doanh nghiÖp ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 tæng sè vèn Nhµ níc cÊp lµ 3.432.418.000® (vµo ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 1991). Tæng sè vèn ®ã cã c¬ cÊu nh sau: + Vèn ng©n s¸ch cÊp: 806.229.000®. + Vèn bæ sung: 2.671.198.000®. Qua 10 n¨m ho¹t ®éng kÓ tõ khi nhËn vèn Nhµ níc giao, tæng sè vèn cña C«ng ty lu«n ®îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn víi møc t¨ng trëng kh¸ v× thÕ ®Õn nay ®· gÊp kho¶ng 7 lÇn vèn cÊp ban ®Çu. TÝnh ®Õn th¸ng 12 n¨m 2000, c¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty ®· thay ®æi h¼n: Tæng sè vèn: 21.150.955.000®. Vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp: 4.764.636.000®. Vèn tù bæ sung: 16.386.319.000®. 4.2. T×nh h×nh vÒ lao ®éng cña C«ng ty. VÒ lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty ®a phÇn ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn chuyªn ngµnh vËn t¶i « t«. HÇu hÕt c¸c l¸i xe ®Òu ®îc ®µo t¹o chÝnh qui, qua c¸c trêng ®µo t¹o cña Bé Giao Th«ng, Bé Quèc Phßng,... Sè Trang 7 c¸n bé c«ng nh©n viªn tèt nghiÖp ®¹i häc, trung cÊp giao th«ng theo c¸c chuyªn ngµnh c¬ khÝ « t«, kinh tÕ vËn t¶i chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao, trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc sö dông lao ®éng, vÊn ®Ò d thõa lao ®éng trong C«ng ty do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã nguyªn nh©n chÝnh lµ do chuyªn m«n cña mét sè nh©n viªn kh«ng phï hîp víi nhu cÇu sö dông lao ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay v× sè lao ®éng nµy ®· ®îc ®µo t¹o kh¸ l©u tõ thêi bao cÊp trong thêi gian nµy lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty ®· ®îc ®µo t¹o kh¸ nhiÒu v× vËy ®· kh«ng sö dông hÕt. VÊn ®Ò lao ®éng, viÖc lµm ®êi sèng vµ chÝnh s¸ch x· héi lu«n lµm n¶y sinh nh÷ng m©u thuÉn phøc t¹p ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt tõng bíc. V× thÕ, c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng lu«n ph¶i ®i tríc mét bíc trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Trong n¨m 2000 C«ng ty ®· thuyªn gi¶m ®îc 16 ngêi vµ ®· cã nhiÒu thay ®æi trong bè trÝ lao ®éng, sè lao ®éng hiÖn nay lµ 412 ngêi. 4.3. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña C«ng ty. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× c¬ së vËt chÊt - kü thuËt lu«n cã ¶nh hëng v« cïng quan träng. Nã lµ mét nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp cã chøc n¨ng vËn t¶i hµng hãa, nhng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty hiÖn nay cã thÓ nãi lµ cha hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. Kh¶ n¨ng thùc tÕ chung cña ngµnh vËn t¶i níc ta hiÖn nay cha ®¸p øng kÞp thêi víi sî ph¸t triÓn chung cña x· héi mµ míi chØ dõng ë møc ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô cho ngµnh. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ cô thÓ h¬n qua nh÷ng chi tiÕt díi ®©y. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong nh÷ng n¨m tríc ®©y, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty chñ yÕu lµ do Liªn X« (cò) chÕ t¹o, trong ®ã phæ biÕn lµ c¸c lo¹i xe « t« Zill 30, Kamaz ngoµi ra cßn cã xe gi¶i phãng cña Trung Quèc. Víi c¸c lo¹i xe nµy C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong nh÷ng n¨m tríc ®©y - khi Nhµ níc t¨ng gi¸ x¨ng (thêi kú chiÕn tranh vïng VÞnh). §øng tríc t×nh h×nh Êy, ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh c¶i t¹o ®oµn xe: §èi víi xe Zill 30 khi cha cã ®iÒu kiÖn thay thÕ xe kh¸c th× cã thÓ thay ®éng c¬ Diezel. BiÖn ph¸p nµy lµm gi¶m ®îc chi phÝ t¨ng søc vËn t¶i, gi¸ thµnh vËn chuyÓn gi¶m. Trang 8 HiÖn nay C«ng ty ®· chó träng ®Çu t mua s¾m nhiÒu lo¹i xe míi, më réng c¸c ph¬ng ¸n liªn doanh vËn t¶i söa ch÷a: C¸c ph¬ng ¸n liªn doanh cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu díi ®©y: - H×nh thøc gãp vèn 100% cña bªn liªn doanh (l¸i xe). Theo h×nh thøc nµy C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp giÊy tê hîp lÖ ®Ó xe cã thÓ ho¹t ®éng vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn th× C«ng ty cßn cung cÊp hµng hãa. Ngîc l¹i bªn liªn doanh (l¸i xe) ph¶i tr¶ cho C«ng ty mét kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh theo tháa thuËn gi÷a 2 bªn. - H×nh thøc cïng gãp vèn. Bªn gãp vèn cã thÓ gãp theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh cßn l¹i C«ng ty sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp. Mäi sù ph©n chia vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Òu ®îc tháa thuËn trong hîp ®ång gi÷a hai bªn. B¶ng 1: Sè lîng xe hiÖn nay do C«ng ty qu¶n lý. Chñng Níc lo¹i xe chÕ t¹o Hin« ChengLong Kamaz IFAW50L Zill 130 NhËt Trung Quèc Nga §øc N¨m 1999 Sè lîng Tæng träng (chiÕc) t¶i (tÊn) 5 35 12 72 10 60 55 275 N¨m 2000 Sè lîng Tæng träng (chiÕc) t¶i (tÊn) 6 42 15 90 10 60 50 250 Nga 102 612 93 (®éng c¬ Diezl) Tæng sè 184 1054 171 Nguån: B¸o cuèi n¨m 1999 - 2000 cña phßng kü thuËt. 558 1000 Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ sè lîng xe cña n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 víi tû lÖ gi¶m lµ 7,6%, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do mét sè lo¹i xe cña Nga vµ cña §øc kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay do xe cã träng t¶i kh«ng phï hîp, ®îc sö dông ®· l©u, tiªu tèn nhiÒu nguyªn liÖu. Tuy sè lîng xe n¨m 2000 cã gi¶m h¬n so víi n¨m 1999 nhng hiÖu qu¶ kinh doanh cña n¨m 2000 vÉn cao h¬n n¨m 1999 nguyªn nh©n ®ã lµ do C«ng ty ®· nhËp nhiÒu xe cña NhËt B¶n vµ Trung Quèc h¬n n¨m 1999 lo¹i xe nµy phï hîp h¬n cã hiÖu qu¶ h¬n so víi lo¹i xe cña Nga v× cã träng t¶i phï hîp h¬n... - Xëng b¶o dìng - söa ch÷a vµ c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty cã 2 xëng b¶o dìng - söa ch÷a, 1 xëng l¾p r¸p xe m¸y. Trang 9 - Xëng b¶o dìng - söa ch÷a sè 1: N»m theo tuyÕn quèc lé 6 (Hµ Néi T©y B¾c) thuéc ®Þa phËn Ch¬ng Mü, Hµ T©y. §©y lµ xëng cã vai trß quan träng trong chiÕn lîc träng t©m cña C«ng ty. Xëng cã 50 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt cao (míi ®i vµo ho¹t ®éng th¸ng 11 n¨m 1997) cã mÆt b»ng sö dông 20.000m2 cã ga ra, nhµ kho vµ v¨n phßng giao dÞch. - Xëng b¶o dìng- söa ch÷a sè 2: T¹i x· Hoµng LiÖn, ThÞ trÊn V¨n §iÓn, ®©y lµ mét m« h×nh míi vÒ c¸ch qu¶n lý, qui m« cña xëng sè 2 còng t¬ng ®¬ng víi xëng sè 1. - Ph©n xëng l¾p r¸p xe m¸y: D©y chuyÒn l¾p r¸p ®îc ®Æt t¹i khu vùc NhËt T©n, QuËn T©y Hå, Thµnh phè Hµ Néi. D©y chuyÒn ®îc nhËp tõ Th¸i Lan, víi quy tr×nh l¾p r¸p kh¸ hiÖn ®¹i, ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. C¸c lo¹i xe ®îc l¾p r¸p t¹i ®©y nh Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. - TrÞ së giao dÞch vµ c¸c tr¹m ®iÒu ®é, c¸c tr¹m vËn t¶i cña C«ng ty. + Trô së chÝnh cña C«ng ty: D·y nhµ 5 tÇng sè 1 C¶m Héi, Phêng §«ng M¸c, QuËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi. §îc ®Çu t nh÷ng trang thiÕt bÞ thiÕt yÕu ®Ó phôc vô qu¶n lý vµ giao dÞch héi häp. Khu nhµ x©y n¨m 1993 víi h×nh thøc khang trang hiÖn ®¹i, víi c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng: fax, ®iÖn tho¹i, m¸y vi tÝnh...®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy ®îc n¨ng lùc, tr×nh ®é cña m×nh. HiÖn nay C«ng ty cßn cã mét tr¹m ®iÒu ®é vµ ®¹i lý hµng hãa ®ãng t¹i trô së sè 312 phè Minh Khai, Hµ Néi. Ngoµi ra cßn c¸c tr¹m vËn t¶i, kho chøa hµng kh¸c ®îc ®Æt t¹i nhiÒu n¬i: NhËt T©n (T©y Hå), V¨n §iÓn (Thanh Tr×), CÇu Am (Hµ §«ng), Qu¸n G¸nh (H¶i Phßng), §iÖn Biªn, Mai Ch©u, S¬n La....§©y lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm mµ C«ng ty lu«n cÇn v× ®Òu n»m ë nh÷ng n¬i C«ng ty nhËn vµ giao hµng hãa. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã nh÷ng b·i ®ç xe xen kÏ trong c¸c xëng vµ khu vùc quanh Hµ Néi: B·i ChÌm, An D¬ng..... Trang 10 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lóc lªn kÕ ho¹ch ®Õn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn lu«n cã c¸c yÕu tè t¸c ®éng lµm cho kÕt qu¶ ®i lÖch víi kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh hëng, ngoµi viÖc cho ta biÕt ®ã lµ nh©n tè nµo, ®Æc ®iÓm cña nã ra sao cßn gióp ta dù ®o¸n ®îc sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè vµ ¶nh hëng cña chóng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã cã thÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. C¨n cø vµo c¸c ¶nh hëng, t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè lªn hiÖu qu¶ kinh tÕ, ngêi ta chia lµm 2 nhãm: 1.1. Nhãm nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. 1.1.1. M«i trêng kinh tÕ. M«i trêng kinh tÕ cã vai trß quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn m«i trêng kinh doanh. §ång thêi nh©n tè nµy còng cã ¶nh hëng to lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. NÕu nÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi tèc ®é cao vµ æn ®Þnh sÏ lµm cho thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c t¨ng, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¶u hä còng t¨ng lªn dÉn ®Õn søc mau c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô t¨ng lªn ®©y lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t ®îc ®iÒu nµy vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mäi mÆt nh, chÊt lîng, sè lîng, gi¸ c¶… th× doanh nghiÖp ®ã sÏ thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ rÊt cao. Nhng bªn c¹nh ®ã, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× møc sèng ®îc n©ng cao còng co nghÜa lµ chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng cña c¸c doanh nghiÖp còng t¨ng lªn. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi s¶n phÈm cïng lo¹i nhng ®îc s¶n xuÊt ë nh÷ng ®¬n vÞ cã chi phÝ tiÒn l¬ng cho s¶n phÈm thÊp h¬n. NÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi tèc ®é cao vµ æn ®Þnh chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña cã doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ cao, kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t b¶n lín. Do ®ã hä sÏ ®Çu t vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi quy m« lín, nh vËy t liÖu vÒ s¶n xuÊt l¹i t¨ng, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®iÒu nµy sÏ tÊt yÕu lµm t¨ng n¨ng lùc kinh Trang 11 doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp còng t¨ng. NÕu mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt sö dông nguyªn vËt liÖu ngo¹i nhËp th× tû gi¸ hèi ®o¸i cã mét ý nghÜa rÊt quan träng. Khi nÒn kinh tÕ ë mét quèc gia bÞ biÕn ®éng th× ch¾c ch¾n sÏ dÉn tíi sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i. §iÒu nµy kh«ng cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhËp nguyªn vËt liÖu tõ nh÷ng quèc gia ®ã v× gi¸ nguyªn vËt liÖu ®îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ t¨ng cao do tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng. Trong khi ®ã doanh nghiÖp ph¶i dïng néi tÖ ®Ó thanh to¸n nªn râ rµng sÏ cã mét kho¶n chªnh lÖch kh¸ lín trong kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn viÖc mua nguyªn vËt liÖu. Cã thÓ lÊy vÝ dô nh cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ n¨m1998 ®· lµm ¶nh hëng nhiÒu kh«ng nh÷ng ®Õn nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc bÞ khñng ho¶ng vµ c¶ nh÷ng níc cã liªn quan nh níc ta. Do ®ã gi¸ trÞ cña ®ång néi tÖ còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng nhanh chãng vµ s©u s¾c ®èi víi tõng quèc gia còng nh tõng doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më. NÕu ®ång néi tÖ t¨ng gi¸ so víi ®ång ngo¹i tÖ, c¸c doanh nghiÖp trong níc sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n v× khi ®ã gi¸ b¸n cña hµng ho¸ hay dÞch vô ®îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ sÏ cao h¬n nh÷ng hµng ho¸ cïng chñng lo¹i ®îc tÝnh b»ng néi tÖ. Nh vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ bÞ suy gi¶m râ dÖt. H¬n n÷a khi ®ång néi tÖ lªn gi¸ sÏ khuyÕn khÝch nhËp khÈu hµng ho¸ bëi v× gi¸ cña chóng rÎ h¬n vµ nh vËy c¬ héi kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc sÏ bÞ gi¶m ngay ë thÞ trêng trong níc. Nhng ngîc l¹i nÕu ®ång néi tÖ gi¶m gi¸ th× c¬ héi kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp sÏ t¨ng c¶ ë thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng ngoµi níc bëi v× khi ®ã gi¸ b¸n c¸c hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®i Ýt h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh níc ngoµi. Nh vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ thu ®îc kh¸ch hµng, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. NÕu nÒn kinh tÕ cã møc l¹m ph¸p cao th× c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng ®Çu t vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ®Çu t ®æi míi v× c¸c doanh nghiÖp lo sî kh«ng ®¶m b¶o vÒ mÆt hiÖn vËt c¸c tµi s¶n. Lóc ®ã ®ång tiÒn kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng sinh lîi cña ®ång tiÒn lµ kh«ng cã. H¬n n÷a rñi do kinh doanh khi cã l¹m ph¸t cao lµ rÊt lín. 1.1.2. M«i trêng chÝnh trÞ, luËt ph¸p M«i trêng chÝnh trÞ bao gåm c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ, cÊu tróc chÝnh trÞ, hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh vµ m«i trêng luËt ph¸p bao gåm c¸c bé luËt vµ sù thÓ hiÖn cña c¸c quy ®Þnh, cã thÓ c¶n trë hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. M«i trêng luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ cã thÓ t¸c ®éng Trang 12 theo mét sè híng, nã cã thÓ h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng mµ nh÷ng ngêi kinh doanh ®îc phÐp tiÕn hµnh. M«i trêng ph¸p lý lµnh m¹nh võa t¹o c¬ chÕ cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh thuËn lîi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, l¹i võa cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vi m« theo híng kh«ng chØ chó ý ®Õn kÕt qu¶ cña riªng m×nh mµ cßn ph¶i chó ý ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ cña mäi thµnh viªn trong x· héi. Víi t c¸ch mét ®¬n vÞ c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã nghÜa vô chÊp hµnh mäi luËt ph¸p quy ®Þnh víi c¸c ho¹t ®éng liªn doanh víi níc ngoµi, doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng n»m ch¾c luËt ph¸p cña níc së t¹i vµ tiÕn hµnh trªn c¬ së t«n träng luËt ph¸p cña níc ®ã. 1.1.3. M«i trêng v¨n hãa - x· héi. T×nh tr¹ng viÖc lµm, ®iÒu kiÖn x· héi, tr×nh ®é d©n trÝ vµ møc ®é ph¸t triÓn cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, phong c¸ch, lèi sèng, nh÷ng ®Æc ®iÓm truyÒn thèng vÒ t©m lý, x· héi... Nãi c¸ch kh¸c mäi yÕu tè v¨n hãa, x· héi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp, hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp theo c¶ hai híng tÝch cùc vµ tiªu cùc. NÕu tr×nh ®é v¨n hãa cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp rÊt nhiÒu trong viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng. Tõ ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp vµ sÏ t¸c ®éng tiªu cùc trong trêng hîp ngîc l¹i. 1.1.4. M«i trêng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng. §iÒu kiÖn tù nhiªn cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nã cã thÓ t¹o ra nh÷ng thuËn lîi còng nh khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ thËm chÝ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia. Lîi thÕ vÒ yÕu tè tù nhiªn cã thÓ mang ®Õn kÕt qu¶ tèt trong kinh doanh. C¸c nh©n tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn bao gåm tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt vµ viÖc ph©n bè vÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c doanh nghiÖp. VÞ trÝ ®Þ lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch hµng, khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm, më réng thÞ trêng, gi¶m c¸c chi phÝ th¬ng m¹i phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt do gi¸ nguyªn vËt liÖu néi ®Þa rÎ, chi phÝ vËn t¶i thÊp… víi nh©n tè tù nhiªn lµ ®iÒu kiÖn tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp chñ ®éng trong c«ng t¸c cung øng c¸c nh©n tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt hµng ho¸ vËt chÊt ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ trêng ph¶i h¹n chÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu tõ níc Trang 13 ngoµi. Ngîc l¹i c¸c nh©n tè tù nhiªn kh«ng thuËn lîi sÏ t¹o khã kh¨n tõ ban ®Çu cho doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng thµnh c«ng trong kinh doanh sÏ Ýt h¬n. C¬ së h¹ tÇng còng ®ãng vai trß rÊt quan träng trùc tiÕp lµm gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng h¬n lµ c¬ së h¹ tÇng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thêi gian vËn chuyÓn hµng hãa cña doanh nghiÖp. Trong nhiÒu trêng hîp, sù yÕu kÐm cña c¬ së h¹ tÇng cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ ®Çu t hoÆc g©y c¶n trë ®Õn viÖc cung øng vËt t, kü thuËt, ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa, vµ do ®ã t¸c ®éng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.2. Nhãm nh©n tè bªn trong cña doanh nghiÖp. 1.2.1. Sè lîng vµ chÊt lîng cña lùc lîng lao ®éng. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï hiÖn nay víi tiÕn bé vît bËc cña khoa häc kü thuËt. ¸p dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. Song c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn kh«ng thÓ coi nh©n tè con ngêi lµ thø yÕu. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp, lùc lîng lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®iÒu ®ã thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau. ChÝnh nguån lao ®éng b»ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh cã vai trß quyÕt ®Þnh viÖc t¹o ra nh÷ng c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ m¸y mãc míi, cã hiÖu qu¶ h¬n tríc, hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu suÊt so víi tríc. Ngoµi ra, lao ®éng (con ngêi) cßn trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹o ra cho doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy thÓ hiÖn sù tËn dông tèt c¸c nguån lùc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. H¬n n÷a, chÝnh con ngêi cßn trùc tiÕp lùa chän, thùc hiÖn c¸ch thøc phèi hîp trong tæ chøc lao ®éng. ChÝnh v× vËy viÖc ch¨m lo, båi dìng, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ ®îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ë níc ta. 1.2.2. Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp §©y lµ nh©n tè cùc kú quan träng, cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao, l·nh ®¹o còng nh c¸n bé vµ lùc lîng trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, qu¶n lý. L·nh ®¹o doanh nghiÖp lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ë møc Trang 14 cao nhÊt trong doanh nghiÖp lµ ngêi v¹ch ra chiÕn lîc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hä ph¶i n¾m v÷ng chuyªn m«n, am hiÓu thÞ trêng ®Ó cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, nghiªn cøu vµ b¸o thÞ trêng, ph¶i cã kiÕn thøc vÒ kinh doanh, ph¸p luËt vµ ph¶i cã kinh nghiÖm ®Ó tõ ®ã cã c¬ së ®a ra cc¸ quyÕt ®Þnh vµ ph¬ng ¸n kinh doanh s¸ng suèt ®óng ®¾n, biÕt bè trÝ c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc cña m×nh. C¸c thµnh viªn cña ban l·nh ®¹o cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¸c thµnh viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kinh nghiÖm ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ cã mèi quan hÖ víi bªn ngoµi tèt th× hä sÏ ®em l¹i cho doanh nghiÖp kh«ng chØ nh÷ng lîi Ých tríc m¾t nh t¨ng lîi nhuËn, doanh thu mµ cßn n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, lîi Ých l©u dµi cña doanh nghiÖp. §©y lµ yÕu tè quan träng mang tÝnh chiÕn lîc vµ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch trùc tiÕp. NÕu hä lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ®· l©u n¨m th× ngoµi viÖc hä cã kinh nghiÖm, n¾m v÷ng kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp… hä cã g¾n bã b¶n th©n hä víi doanh nghiÖp, lµm viÖc nhiÖt t×nh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn nÕu hä ho¹t ®éng qu¸ l©u trªn mét c¬ng vÞ, mét lÜnh vùc th× còng dÔ dÉn ®Õn sù b¶o thñ, tr× trÖ trong qu¶n lý, kh«ng thay ®æi kÞp víi yªu cÇu t bªn ngoµi. §©y l¹i lµ mét nguy c¬ g©y suy yÕu cho ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c c¸n bé qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, phong c¸ch qu¶n lý tèt, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, biÕt x©y dùng ª kÞp qu¶n lý vµ hiÓu biÕt nhiÒu vÒ thÞ trêng, vÒ kinh doanh sÏ lµ mét lîi thÕ rÊt lín cho doanh nghiÖp. Hä lµ nh÷ng ngêi qu¶n lý cã ®Çy nhiÖt huyÕt lµm viÖc hÕt søc m×nh v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. MÆt kh¸c víi nh÷ng tr×nh ®é hiÓu biÕt réng c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n kh¸c nhau, hä cã thÓ t¹o ra nhiÒu ý tëng s¸ng t¹o, nhanh nh¹y víi sù thay ®æi, ®iÒu nµy gióp cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp thªm v÷ng m¹nh. Vai trß cña c¸n bé qu¶n lý cÊp doanh nghiÖp cµng trë lªn quan träng khi doanh nghiÖp ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Quy m« ho¹t ®éng lín ®ßi hái c¸c c¸n bé qu¶n lý còng cã thÓ ra quyÕt ®Þnh, hä lµ nh÷ng ngêi ®iÒu hµnh c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp, v× thÕ quyÕt ®Þnh cña hä x¸c thùc víi thùc tÕ h¬n, tÝnh kh¶ thi cao h¬n. Khi doanh nghiÖp trëng thµnh h¬n, quy m« më réng h¬n nhiÒu c¸c phßng ban chøc n¨ng h¬n th× sù s¸ng t¹o, tinh thÇn ®æi míi cña c¸c phßng ban sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Trang 15 chÞu sù ¶nh hëng lín cña c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp doanh nghiÖp, nh÷ng ngêi s¸ng t¹o ra n¨ng lùc kinh doanh, t¹o ra hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. Sù ®ång bé cña nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp ®ßi hái ®Õn nguån nh©n lùc trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ cho doanh nghiÖp. Hä cã vai trß to lín trong viÖc t¹o ra vµ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ lßng nhiÖt t×nh cña lùc lîng nµy sÏ t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng ®¶m b¶o vµ gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt, n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Nh vËy, ®Ó cã thÓ cã ®îc c¸c nh©n tè vÒ tr×nh ®é qu¶n lý trong doanh nghiÖp th× tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp tõ l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý ®Õn lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp cÇn kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt cña m×nh. Doanh nghiÖp nªn tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o lÑi ®é ngò c«ng nh©n viªn, vµ cã chÝnh s¸ch ®·i ngé c«ng b»ng hîp lý víi tÊt c¶ mäi ngêi. Doanh nghiÖp cÇn t¹o ra niÒm tin cho tÊt c¶ mäi ngêi ®Î c¸c ho¹t ®éng cña hä ®Òu v× sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, v× lîi Ých cña b¶n th©n hä vµ v× lîi Ých cña doanh nghiÖp. 1.2.3. Vèn vµ t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngêi ta thêng dïng tiÒn tÖ ®Ó ®o lêng gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n. tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt, ®èi tîng lao ®éng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tæng sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ ®îc gäi lµ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ®Òu ph¶i dùa vµo vèn hay nãi c¸ch kh¸c vèn cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu nguån vèn cña doanh nghiÖp lín sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Vèn lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng trong kinh doanh vµ gãp phÇn lµm cho tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thªm v÷ng m¹nh vµ khi ®ã viÖc huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi còng dÔ dµng h¬n, doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña m×nh. Nh vËy ®Ó nguån vèn hay t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®îc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× mçi doanh nghiÖp ph¶i Trang 16 biÕt ph¸t huy néi lùc vµ triÖt ®Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c tiÕt kiÖm bëi v× ®ã chÝnh lµ c¸i gèc cña hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.2.4. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp T×nh tr¹ng ho¹t ®éng, kü thuËt tiªn tiÕn cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cã ¶nh hëng to lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè vËt chÊt quan träng bËc nhÊt, thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mét doanh nghiÖp cã thÓ cã hÖ thèng trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn th× s¶n phÈm cña hä ch¾c ch¾c sÏ cã chÊt lîng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng. Ngîc l¹i sÏ kh«ng cã doanh nghiÖp nµo gi¸m kh¼ng ®Þnh m×nh cã kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt khi trong tay hä lµ mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu cò kü nh vËy th× tÊt yÕu s¶n phÈm cña hä sÏ cã chÊt lîng kh«ng cao, chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh lín dÉn ®Õn khã tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng vµ doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. Ngµy nay, do t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trë thµnh sù kh«ng ngõng v¬n lªn cña doanh nghiÖp vÒ trÝ tuÖ vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ. C«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng vµ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm mµ cßn cã thÓ x¸c lËp hÖ thèng tiªu chuÈn míi cho tõng ngµnh kinh tÕ kü thuËt. Ch¼ng h¹n nh trong c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay ®ang cã cuéc c¸ch m¹ng ®Ó x¸c lËp c«ng nghÖ truyÒn vµ sö lý th«ng tin qua m¹ng Internet. Nh©n tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i sÏ lµm gi¶m bít nh÷ng mÊt m¸t, hao tæn trong dù tr÷ vËn chuyÓn hµng ho¸ do cã ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n gi÷ g×n tèt. m¸y mãc kü thuËt trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh m¸y vi tÝnh ®iÖn tho¹i, m¸y Fax… gÝup c¸n bé qu¶n lý n¾m b¾t th«ng tin nhanh nh¹y vµ nhê ®ã cã thÓ sö lý th«ng tin dÔ dµng h¬n vµ ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. 1.2.5. Gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Gi¸ c¶ lµ thíc ®o b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ nhng ta cã thÓ hiÓu r»ng gi¸ c¶ lµ mét sè tiÒn mµ ngêi mua tr¶ cho ngêi b¸n vÒ viÖc cung øng mét lo¹i hµng ho¸ hay dÞch vô nµo ®ã. Gi¸ c¶ rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp v× nã thÓ hiÖn kÕt qu¶ cña c¸c kh©u kinh doanh, nã cã nhiÖm vô bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ. §èi víi ngêi mua, nã lµ chi phÝ cho viÖc tho¶ m·n nhu cÇu vÒ mét lo¹i hµng ho¸ hay dÞch vô nµo ®ã, nã lµ yÕu tè quan träng trong sù quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua hµng ho¸. Gi¸ c¶ lµ dÊu hiÖu ®¸ng tin cËy ph¶n ¸nh t×nh Trang 17 h×nh biÕn ®éng cña thÞ trêng. Th«ng qua gi¸ c¶, doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®îc sù tån t¹i còng nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n m×nh. NÕu doanh nghiÖp mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo víi gi¸ cao, b¸n s¶n phÈm theo gi¸ thÞ trêng th× lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ gi¶m vµ ngîc l¹i nÕu doanh nghiÖp h¹ ®îc gi¸ mua nguyªn vËt liÖu th× lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ t¨ng. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh còng ph¶i nhËn thøc ®îc hiÖn t¹i m×nh cã ®¹t hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c c¹nh tranh hay kh«ng. NghÜa lµ hµng ho¸ cña m×nh cã thÓ b¸n ®îc kh«ng vµ vÒ l©u dµi viÖc tiªu thô hµng ho¸ cã mang l¹i ®îc nhiÒu lîi nhuËn hay kh«ng nh vËy nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh th× doanh nghiÖp cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo. ThÞ phÇn mµ doanh nghiÖp chiÕm nhiÒu trªn thÞ trêng ®îc coi nh lµ chØ sè tæng hîp ®o lêng chÊt lîng c¹nh tranh cña m×nh. 1.2.6. Quy m« kinh doanh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp Mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín, t¹o ra cµng nhiÒu s¶n phÈm th× chi phÝ cËn biªn cho s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nhá dÇn vµ nh vËy gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm h¹, gi¸ b¸n s¶n phÈm còng h¹ nhê ®ã s¶n phÈm cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÆt gi¸ c¶ vµ s¶n phÈm cã lîi thÕ trong qu¸ tr×nh tiªu thô, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®îc n©ng cao, doanh nghiÖp cã quy m« kinh doanh lín cã thuËn lîi h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã quy m« kinh doanh nhá, ®Æc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp nµy s¶n xuÊt vît kÕ ho¹ch. Uy tÝn cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, nã lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n v« h×nh cã gi¸ trÞ cao cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp t¹o dùng ®îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng chÝnh lµ nhê vµo chÊt lîng s¶n phÈm cña hä khi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao th× qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm trë nªn dÔ dµng h¬n, mÆt kh¸c uy tÝn cßn gióp doanh nghiÖp cã nhiÒu thuËn lîi vµ ®îc u ®·i trong quan hÖ víi b¹n hµng. 2. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 trong thêi gian qua: 2.1. S¶n lîng vËn t¶i. B¶ng 2: S¶n lîng vËn t¶i cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua (1997 - 2000) ChØ tiªu - Tæng lîng hµng vËn chuyÓn §¬n vÞ TÊn N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 90.046 90.555 94.728 Trang 18 N¨m 2000 95.121 - Tæng lîng hµng lu©n chuyÓn TÊn/km 22.161.704 22.940.874 23.760.800 25.007.112 Nguån: TrÝch tõ b¸o c¸o tæng hîp cuèi n¨m cña C«ng ty Qua sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy trong 4 n¨m th× n¨m 1998 lµ n¨m cã tæng tÊn hµng vËn chuyÓn thÊp nhÊt cô thÓ lµ n¨m 1998 gi¶m so víi n¨m 1997 víi sè gi¶m tuyÖt ®èi lµ ( - 1491 tÊn) vµ sè gi¶m t¬ng ®èi lµ (-1,6%) Nguyªn nh©n lµm cho sè hµng vËn chuyÓn gi¶m lµ do t×nh h×nh thÞ trêng vËn t¶i n¨m 1998 cã nhiÒu biÕn ®éng do sù biÕn ®éng cña tµi chÝnh khu vùc vµ sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ trong níc. Sang n¨m 1999 s¶n lîng vËn t¶i ®· t¨ng kh¸ cao so víi n¨m 1998 víi tØ lÖ t¨ng tuyÖt ®èi lµ 4.173 tÊn vµ t¬ng øng lµ 4,6%. §©y lµ møc t¨ng cña n¨m 1999 vÒ tæng sè hµng vËn chuyÓn cßn vÒ tæng tÊn hµng lu©n chuyÓn còng cã møc t¨ng t¬ng øng, so víi n¨m 1998 th× n¨m 1999 tæng tÊn hµng lu©n chuyÓn t¨ng víi sè tuyÖt ®èi lµ 819.926 tÊn/km, vµ møc t¨ng t¬ng ®èi lµ 3,57%. §Õn n¨m 2000 møc t¨ng ®ã vÉn ®îc duy tr× vµ tæng tÊn hµng vËn chuyÓn ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 0,4% víi møc t¨ng t¬ng ®èi cô thÓ lµ ®· t¨ng 393 tÊn. T¬ng tù tæng tÊn hµng lu©n chuyÓn còng t¨ng kh¸ cao so víi n¨m 1999 th× n¨m 2000 tæng tÊn hµng lu©n chuyÓn ®· t¨ng víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 1.246.321 vµ møc t¨ng t¬ng ®èi lµ 5,24%. Nh×n chung trong 4 n¨m th× n¨m 1999 lµ n¨m cã tæng tÊn hµng vËn chuyÓn t¨ng cao nhÊt cô thÓ lµ t¨ng 4,6% vµ n¨m 2000 lµ n¨m cã tæng tÊn hµng lu©n chuyÓn cao nhÊt víi møc t¨ng 5,24%. 2.2. Doanh thu. B¶ng 3. T×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty trong c¸c n¨m (1997 - 2000) §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu - Tæng doanh thu - DT vËn t¶i - DT XNK - DV N¨m 1997 58.346.378.602 9.123.548.000 49.000.830.620 N¨m 1998 44.801.770.162 10.176.863.204 34.084. 906.958 N¨m 1999 N¨m 2000 5.294.898.000 53.142.342.120 12.900.000.000 13.141.621.120 39.987.898.000 40.000.721.000 Nguån: TrÝch tõ b¸o c¸o tæng hîp cuèi c¸c n¨m (1997 - 2000) Qua sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy doanh thu vËn t¶i cña c¸c n¨m ®Òu t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· rÊt cè g¾ng trong viÖc vËn chuyÓn hµng hãa, ®· chó ý ®Çu t vµo lÜnh vùc nµy nh lu«n lu«n t×m kiÕm b¹n hµng, t¹o ®îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt C«ng ty lu«n t×m c¸ch lµm gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt, b»ng c¸ch kªu gäi c¸c l¸i xe tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, b¶o dìng Trang 19 ph¬ng tiÖn vËn t¶i thêng xuyªn ®óng kú h¹n. Víi nh÷ng nç lùc cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®em l¹i kÕt qu¶ lµ doanh thu vËn t¶i n¨m 1998 ®· t¨ng h¬n n¨m 1997 víi møc t¨ng t¬ng ®èi lµ 11,5% vµ møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 1.053315.204 ® n¨m 1999 doanh thu vËn t¶i ®· t¨ng kh¸ cao t¨ng nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng n¨m 1998 cô thÓ lµ møc t¨ng 26,7% so víi n¨m 1998, t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng tuyÖt ®èi lµ 2.723.136.796 ®. N¨m 2000 C«ng ty vÉn duy tr× ®îc møc t¨ng cao tuy nhiªn cã gi¶m h¬n so víi tû lÖ t¨ng cña n¨m 1999 so víi n¨m 1998 cô thÓ lµ n¨m 2000 t¨ng h¬n n¨m 1999 lµ 1,8% vµ møc tuyÖt ®èi lµ 241.621.120®. Nh vËy trong 3 n¨m th× n¨m 1999 lµ n¨m cã møc t¨ng cao nhÊt vµ n¨m 2000 lµ n¨m cã tû lÖ t¨ng thÊp nhÊt trong 3 n¨m 1998, 1999, 2000 nguyªn nh©n nµy lµ do n¨m 1999 C«ng ty ®· chó träng rÊt nhiÒu vµo lÜnh vùc vËn t¶i, nhng sang ®Õn n¨m 2000 th× ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu - dÞch vô nhiÒu h¬n vµ ®iÒu nµy ®· ®îc thÓ hiÖn kh¸ râ trong b¶ng 3. Nh×n vµo b¶ng 3 ta thÊy ngay doanh thu xuÊt nhËp khÈu - dÞch vô n¨m 2000 ®¹t tíi 40.000.721.000® t¨ng h¬n n¨m 1999 víi møc t¨ng t¬ng ®¬ng ®èi lµ 0,03% víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 12.832.000®. Tuy møc ®é t¨ng cha cao l¾m so víi n¨m 1999 song ®©y còng lµ mét nç lùc rÊt ®¸ng kÓ cña ban l·nh ®¹o C«ng ty. Nh×n chung trong 4 n¨m th× 1997 lµ n¨m C«ng ty cã doanh thu xuÊt nhËp khÈu - dÞch vô lín nhÊt ®¹t tíi 49.000.830.620 ® vµ n¨m 1998 lµ n¨m doanh thu xuÊt nhËp khÈu - dÞch vô cña C«ng ty nhá nhÊt chØ ®¹t 34.084.904.958® gi¶m - 30,4% so víi n¨m 1997 nguyªn nh©n lµ do n¨m 1998 lµ n¨m C«ng ty ph¶i chÞu ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc. Nh×n chung trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y th× doanh thu cña C«ng ty cã xu híng t¨ng, song chñ yÕu vÉn lµ t¨ng phÇn doanh thu vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô (XNK - DV). Riªng lÜnh vùc nµy nã chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng doanh thu, ta cã thÓ nhËn thÊy râ h¬n qua sè liÖu díi ®©y. B¶ng 4. So s¸nh kÕt qu¶ doanh thu cña mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty. N¨m 1997 1998 1999 2000 DT vËn t¶i (®ång) DT XNK - DV (®ång) Tû trong DT VT (%) 9.123.548.000 49.000.830.620 15,6 10.176.863.204 34.084.900.958 23,9 12.900.000.000 39.987.898.000 24,3 13.141.621.120 40.000.721.000 24,7 Nguån: TrÝch tõ b¸o c¸o tæng hîp cuèi n¨m cña c«ng ty. Trang 20 Tû träng DT xuÊt nhËp khÈu-DV (%) 84,8 76,1 75,6 75,2
- Xem thêm -