Tài liệu Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải số 3

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho mọi nhà quản lý cả về lý luận lẫn thực tiễn. Không một nhà kinh doanh nào lại muốn mình tồn tại trong tình trạng thua lỗ, để một mai bị phá sản. Để tránh khỏi tình trạng thua lỗ, và thu được nhiều lợi nhuận trong kinh doanh, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh ,tức là phải xem xét đánh giá, phân tích rõ ràng các kết quả đạt được nhằm tìm ra các nguyên nhân ánh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu để điều chỉnh kịp thời, và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu nhất nhằm đạt được mục tiêu mong muốn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng và vai trò quyết định của việc phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với sợ tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty vận tải Ô tô số 3 tôi quyết định chọn đề tài “Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tảI số 3” làm luận văn tốt nghiệp. Bố cục luận văn gồm 3 chương: Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. Trang 1 Ch-¬ng 1 Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. §Ó tiÕp tôc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh Giao th«ng vËn th¶i nãi chung, vËn t¶i « t« nãi riªng vµ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn chuyÓn hµng hãa, cung cÊp phôc vô nhu cÇu cña ®ång bµo d©n téc miÒn nói c¸c tØnh T©y B¾c (Lai Ch©u, S¬n La), th¸ng 3 n¨m 1983 Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§ - BGTVT thµnh lËp XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3. XÝ nghiÖp nµy míi ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tr-íc: XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng hãa sè 20 XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng hãa sè 2 XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng hãa qu¸ c¶nh C1. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng hãa, XÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®-îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c. Vµo n¨m 1993, khi nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc, chÊm døt thêi kú bao cÊp. Vµ ®Ó theo kÞp b-íc chuyÓn cña nÒn kinh tÕ, XÝ nghiÖp ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n riªng, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp hiÖn hµnh. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i sè 1 C¶m Héi - Ph-êng §«ng M¸c, QuËn Hai Bµ Tr-ng, thµnh phè Hµ Néi. Do nh÷ng kÕt qu¶ trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· ®-îc §¶ng, Nhµ n-íc vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn tÆng th-ëng nhiÒu hu©n, huy ch-¬ng vµ b»ng khen....Mét sè tËp thÓ, c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc phong tÆng danh hiÖu anh hïng. Ngoµi ra C«ng ty cßn ®-îc chän lµm m« h×nh thÝ ®iÓm cho c¸c chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ kinh tÕ nh-: Trang 2 Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ, c¶i c¸ch c¬ cÊu qu¶n lý,... 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: MÆt hµng kinh doanh chñ yÐu cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 lµ cung cÊp dÞch vô vËn t¶i vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §èi víi dÞch vô vËn t¶i: C«ng ty chó träng vµo nh÷ng tuyÕn ®-êng nh-: Hµ Néi ®i c¸c tØnh t©y b¾c vµ c¸c tØnh l©n cËn, thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ cuang cÊp vµ phôc vô nhu cÇu cña ®ång bµo d©n téc miÒn nói nh-; Lai ch©u, S¬n la…ngoµi ra cßn ký kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸ víi c¸c n-íc b¹n trong khu vùc nh- n-íc céng hoµ D©n Chñ nh©n d©n Lµo, V-¬ng quèc Cam Phu Chia, vµ Trung Quèc. Bªn c¹nh viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ C«ng ty cßn më thªm c¸c x-ëng b¶o d-ìng - S÷a ch÷a kh«i phôc c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i . Nh÷ng mÆt hµng mµ C«ng ty chñ yÕu vËn chuyÓn tuyÕn T©y B¾c lµ Than , Ph©n bãn, Xi m¨ng, s¾t thÐp ,thùc phÈm… vµ kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n, C«ng ty ph©n l©n V¨n §iÓm, Tæng C«ng ty than ViÖt Nam , vµ c¸c C«ng ty L©m S¶n Lai Ch©u, S¬n la, §iÖn Biªn … §èi víi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu :C«ng ty chó träng vµo viÖc xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng truyÒn thèng nh-: M©y Tre ®an, thñ c«ng Mü nghÖ, ®å gç gia dông vµ mét sè mÆt hµng L©m S¶n nh-: Cµ Phª,L¹c, G¹o…cßn ®èi víi mÆt hµng nhËp khÈu th× C«ng ty chñ yÕu vµo nhËp khÈu mét sè mÆt hµng nhm¸y mãc, thiÕt bÞ vËn t¶i vµ x¨ng dÇu. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËn t¶i ¤ t« sè 3. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å d-íi ®©y Trang 3 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. §¶ng uû Ban gi¸m ®èc C«ng ®oµn Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng cung Phßng Phßng tæ chøc kÕ to¸n kü thuËt KCS øng DV hµnh xuÊt lao ®éng tµi chÝnh nhiªn liÖu chÝnh nhËp qu¶n trÞ khÈu §éi xe §éi xe §éi xe §éi xe §éi xe 302 304 306 308 310 §éi xe §éi xe X-ëng X-ëng 312 314 HÖ thèng tr¹m, b·i ®ç xe trªn tuyÕn Trang 4 Ph©n BC BC x-ëng SC SC l¾p r¸p sè 1 sè 2 xe m¸y a. Ban gi¸m ®èc: - Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung. - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh tÕ (PG§ kinh doanh). - Mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt (PG§ kü thuËt). Ban gi¸m ®èc cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch cho kú kinh doanh tiÕp còng nh- c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. Gi¸m ®èc lµ ng-êi trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vµ Nhµ n-íc vÒ mäi quyÕt ®Þnh cña m×nh. Hai phã gi¸m ®èc vµ tr-ëng phßng cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Ngoµi ra bªn c¹nh ®ã cßn cã §¶ng ñy vµ c«ng ®oµn lµm tham m-u cho gi¸m ®èc. b.C¸c phßng ban. - Phßng tæ chøc lao ®éng. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ - hµnh chÝnh. Phßng tæ chøc lao ®éng lµ tham -u cho §¶ng ñy, gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc x©y dùng bé m¸y qu¶n lý C«ng ty, qu¶n lý nh©n sù, x©y dùng båi d-ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, tæ chøc c¸c líp båi d-ìng nghiÖp vô cho c«ng nh©n viªn, lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý quü l-¬ng, th-ëng, lµm thñ tôc ®ãng vµ chi tr¶ BHXH, gi¶i quyÕt BHL§, an toµn giao th«ng cho phï hîp víi chÝnh s¸ch, chÕ ®é Nhµ n-íc vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. Phßng tæ chøc lao ®éng ®Æt trùc tiÕp d-íi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc C«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. + Chøc n¨ng: Phßng cã chøc n¨ng ph¶n ¸nh vµ gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong toµn C«ng ty, lµ mét phßng gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc kinh doanh vËn t¶i, xuÊt Trang 5 nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Phôc vô trùc tiÕp cho l·nh ®¹o C«ng ty ®iÒu hµnh chØ ®¹o s¶n xuÊt. Phßng cã chøc n¨ng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn, sö dông vËt t- tµi s¶n tiÒn vèn ®-a vµo s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é Nhµ n-íc mang l¹i hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®-îc nguån vèn Nhµ n-íc giao. - Phßng kü thuËt. + Chøc n¨ng: Trong qu¶n lý kü thuËt, kinh tÕ phßng kü thuËt lµm tham m-u cho gi¸m ®èc C«ng ty víi c«ng t¸c qu¶n lý ph-¬ng tiÖn, qu¶n lý khoa häc - c«ng nghÖ, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, b¶o d-ìng söa ch÷a xe m¸y. Duy tr× vµ ph¸t triÓn tr×nh ®é kü thuËt tõ phßng ®Õn c¸c ®éi xe vÒ nghiÖp vô vµ ®æi míi ph-¬ng tiÖn kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng mét t¨ng. - Phßng KCS (KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cuèi cïng). + Chøc n¨ng: Phßng cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt l-îng cña s¶n xuÊt vËn t¶i, chÊt l-îng cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. Nh¾m ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®-îc thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch vµ ®¹t chÊt l-îng. - Phßng cung øng dÞch vô, nhiªn liÖu. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ phßng lµm tham m-u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc mua, b¸n, dÞch vô vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi lµm dÞch vô vËt t- - nhiªn liÖu cho thÞ tr-êng. Phßng lµ ®¬n vÞ dù to¸n tù trang tr¶i nh-: Chi tr¶ l-¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng vµ c¸c tµi kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan. - Phßng kinh doanh nhËp khÈu. + Chøc n¨ng: Trang 6 Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ kinh doanh th-¬ng m¹i phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµm tham m-u cho ban gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i. - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý hµnh chÝnh - y tÕ phßng hµnh chÝnh lµ phßng lµm tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý nhµ cöa, ®Êt ®ai, hé khÈu, søc kháe vµ c¸c tµi s¶n kh¸c phôc vô sinh ho¹t, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - §éi xe (cã 7 ®éi) + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, ®éi xe lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc tiÕp cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ theo quy chÕ cña C«ng ty vµ luËt ph¸p cña Nhµ n-íc. - X-ëng b¶o d-ìng - söa ch÷a (2 x-ëng). + Chøc n¨ng: Trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ - kü thuËt x-ëng b¶o d-ìng, söa ch÷a lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña C«ng ty, x-ëng b¶o d-ìng, söa ch÷a chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c b¶o d-ìng söa ch÷a nh»m duy tr× tÝnh n¨ng, kü thuËt cña xe. Gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng cña xe, hoµn thµnh kÕ ho¹ch vËn t¶i. X-ëng b¶o d-ìng, söa ch÷a lµ ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n néi bé lÊy thu bï chi. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh- trªn th× gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh, l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng, nh»m gi¶i quyÕt ®óng mèi quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ gi÷a ng-êi lao ®éng víi tËp thÓ d-íi sù gióp ®ì cña tæ chøc C«ng ®oµn. Trang 7 4. C¸c yÕu tè nguån lùc cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3. 4.1. T×nh h×nh vèn kinh doanh cña C«ng ty. Theo c¬ chÕ qu¶n lý ë n-íc ta khi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp th× ®Òu ®-îc Nhµ n-íc cÊp vèn ®Ó ho¹t ®éng. Møc ®é cÊp vèn phô thuéc vµo qui m«, tÇm quan träng cña doanh nghiÖp ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 tæng sè vèn Nhµ n-íc cÊp lµ 3.432.418.000® (vµo ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 1991). Tæng sè vèn ®ã cã c¬ cÊu nh- sau: + Vèn ng©n s¸ch cÊp: 806.229.000®. + Vèn bæ sung: 2.671.198.000®. Qua 10 n¨m ho¹t ®éng kÓ tõ khi nhËn vèn Nhµ n-íc giao, tæng sè vèn cña C«ng ty lu«n ®-îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn víi møc t¨ng tr-ëng kh¸ v× thÕ ®Õn nay ®· gÊp kho¶ng 7 lÇn vèn cÊp ban ®Çu. TÝnh ®Õn th¸ng 12 n¨m 2000, c¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty ®· thay ®æi h¼n: Tæng sè vèn: 21.150.955.000®. Vèn ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp: 4.764.636.000®. Vèn tù bæ sung: 16.386.319.000®. 4.2. T×nh h×nh vÒ lao ®éng cña C«ng ty. VÒ lùc l-îng lao ®éng cña C«ng ty ®a phÇn ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn chuyªn ngµnh vËn t¶i « t«. HÇu hÕt c¸c l¸i xe ®Òu ®-îc ®µo t¹o chÝnh qui, qua c¸c tr-êng ®µo t¹o cña Bé Giao Th«ng, Bé Quèc Phßng,... Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn tèt nghiÖp ®¹i häc, trung cÊp giao th«ng theo c¸c chuyªn ngµnh c¬ khÝ « t«, kinh tÕ vËn t¶i chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao, trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc sö dông lao ®éng, vÊn ®Ò d- thõa lao ®éng Trang 8 trong C«ng ty do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã nguyªn nh©n chÝnh lµ do chuyªn m«n cña mét sè nh©n viªn kh«ng phï hîp víi nhu cÇu sö dông lao ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay v× sè lao ®éng nµy ®· ®-îc ®µo t¹o kh¸ l©u tõ thêi bao cÊp trong thêi gian nµy lùc l-îng lao ®éng cña C«ng ty ®· ®-îc ®µo t¹o kh¸ nhiÒu v× vËy ®· kh«ng sö dông hÕt. VÊn ®Ò lao ®éng, viÖc lµm ®êi sèng vµ chÝnh s¸ch x· héi lu«n lµm n¶y sinh nh÷ng m©u thuÉn phøc t¹p ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt tõng b-íc. V× thÕ, c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng lu«n ph¶i ®i tr-íc mét b-íc trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Trong n¨m 2000 C«ng ty ®· thuyªn gi¶m ®-îc 16 ng-êi vµ ®· cã nhiÒu thay ®æi trong bè trÝ lao ®éng, sè lao ®éng hiÖn nay lµ 412 ng-êi. 4.3. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña C«ng ty. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× c¬ së vËt chÊt - kü thuËt lu«n cã ¶nh h-ëng v« cïng quan träng. Nã lµ mét nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp cã chøc n¨ng vËn t¶i hµng hãa, nh-ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty hiÖn nay cã thÓ nãi lµ ch-a hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. Kh¶ n¨ng thùc tÕ chung cña ngµnh vËn t¶i n-íc ta hiÖn nay ch-a ®¸p øng kÞp thêi víi sî ph¸t triÓn chung cña x· héi mµ míi chØ dõng ë møc ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô cho ngµnh. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ cô thÓ h¬n qua nh÷ng chi tiÕt d-íi ®©y. - Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong nh÷ng n¨m tr-íc ®©y, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty chñ yÕu lµ do Liªn X« (cò) chÕ t¹o, trong ®ã phæ biÕn lµ c¸c lo¹i xe « t« Zill 30, Kamaz ngoµi ra cßn cã xe gi¶i phãng cña Trung Quèc. Víi c¸c lo¹i xe nµy C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong nh÷ng n¨m tr-íc ®©y - khi Nhµ n-íc t¨ng gi¸ x¨ng (thêi kú chiÕn tranh vïng VÞnh). §øng tr-íc t×nh h×nh Êy, ban Trang 9 l·nh ®¹o C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh c¶i t¹o ®oµn xe: §èi víi xe Zill 30 khi ch-a cã ®iÒu kiÖn thay thÕ xe kh¸c th× cã thÓ thay ®éng c¬ Diezel. BiÖn ph¸p nµy lµm gi¶m ®-îc chi phÝ t¨ng søc vËn t¶i, gi¸ thµnh vËn chuyÓn gi¶m. HiÖn nay C«ng ty ®· chó träng ®Çu t- mua s¾m nhiÒu lo¹i xe míi, më réng c¸c ph-¬ng ¸n liªn doanh vËn t¶i söa ch÷a: C¸c ph-¬ng ¸n liªn doanh cña C«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu d-íi ®©y: - H×nh thøc gãp vèn 100% cña bªn liªn doanh (l¸i xe). Theo h×nh thøc nµy C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp giÊy tê hîp lÖ ®Ó xe cã thÓ ho¹t ®éng vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn th× C«ng ty cßn cung cÊp hµng hãa. Ng-îc l¹i bªn liªn doanh (l¸i xe) ph¶i tr¶ cho C«ng ty mét kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh theo tháa thuËn gi÷a 2 bªn. - H×nh thøc cïng gãp vèn. Bªn gãp vèn cã thÓ gãp theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh cßn l¹i C«ng ty sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp. Mäi sù ph©n chia vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Òu ®-îc tháa thuËn trong hîp ®ång gi÷a hai bªn. B¶ng 1: Sè l-îng xe hiÖn nay do C«ng ty qu¶n lý. Chñng N-íc lo¹i xe chÕ t¹o Hin« N¨m 1999 N¨m 2000 Sè l-îng Tæng träng Sè l-îng Tæng träng (chiÕc) t¶i (tÊn) (chiÕc) t¶i (tÊn) NhËt 5 35 6 42 ChengLong Trung Quèc 12 72 15 90 Kamaz Nga 10 60 10 60 IFAW50L §øc 55 275 50 250 Nga 102 612 93 558 184 1054 171 1000 Zill 130 (®éng c¬ Diezl) Tæng sè Nguån: B¸o cuèi n¨m 1999 - 2000 cña phßng kü thuËt. Trang 10 Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ sè l-îng xe cña n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 víi tû lÖ gi¶m lµ 7,6%, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do mét sè lo¹i xe cña Nga vµ cña §øc kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay do xe cã träng t¶i kh«ng phï hîp, ®-îc sö dông ®· l©u, tiªu tèn nhiÒu nguyªn liÖu. Tuy sè l-îng xe n¨m 2000 cã gi¶m h¬n so víi n¨m 1999 nh-ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña n¨m 2000 vÉn cao h¬n n¨m 1999 nguyªn nh©n ®ã lµ do C«ng ty ®· nhËp nhiÒu xe cña NhËt B¶n vµ Trung Quèc h¬n n¨m 1999 lo¹i xe nµy phï hîp h¬n cã hiÖu qu¶ h¬n so víi lo¹i xe cña Nga v× cã träng t¶i phï hîp h¬n... - X-ëng b¶o d-ìng - söa ch÷a vµ c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty cã 2 x-ëng b¶o d-ìng - söa ch÷a, 1 x-ëng l¾p r¸p xe m¸y. - X-ëng b¶o d-ìng - söa ch÷a sè 1: N»m theo tuyÕn quèc lé 6 (Hµ Néi - T©y B¾c) thuéc ®Þa phËn Ch-¬ng Mü, Hµ T©y. §©y lµ x-ëng cã vai trß quan träng trong chiÕn l-îc träng t©m cña C«ng ty. X-ëng cã 50 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt cao (míi ®i vµo ho¹t ®éng th¸ng 11 n¨m 1997) cã mÆt b»ng sö dông 20.000m2 cã ga ra, nhµ kho vµ v¨n phßng giao dÞch. - X-ëng b¶o d-ìng- söa ch÷a sè 2: T¹i x· Hoµng LiÖn, ThÞ trÊn V¨n §iÓn, ®©y lµ mét m« h×nh míi vÒ c¸ch qu¶n lý, qui m« cña x-ëng sè 2 còng t-¬ng ®-¬ng víi x-ëng sè 1. - Ph©n x-ëng l¾p r¸p xe m¸y: D©y chuyÒn l¾p r¸p ®-îc ®Æt t¹i khu vùc NhËt T©n, QuËn T©y Hå, Thµnh phè Hµ Néi. D©y chuyÒn ®-îc nhËp tõ Th¸i Lan, víi quy tr×nh l¾p r¸p kh¸ hiÖn ®¹i, ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. C¸c lo¹i xe ®-îc l¾p r¸p t¹i ®©y nh- Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. - TrÞ së giao dÞch vµ c¸c tr¹m ®iÒu ®é, c¸c tr¹m vËn t¶i cña C«ng ty. + Trô së chÝnh cña C«ng ty: D·y nhµ 5 tÇng sè 1 C¶m Héi, Ph-êng §«ng M¸c, QuËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi. §-îc ®Çu t- nh÷ng trang thiÕt bÞ thiÕt yÕu ®Ó phôc vô qu¶n lý vµ giao dÞch héi häp. Khu nhµ x©y n¨m 1993 víi Trang 11 h×nh thøc khang trang hiÖn ®¹i, víi c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng: fax, ®iÖn tho¹i, m¸y vi tÝnh...®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy ®-îc n¨ng lùc, tr×nh ®é cña m×nh. HiÖn nay C«ng ty cßn cã mét tr¹m ®iÒu ®é vµ ®¹i lý hµng hãa ®ãng t¹i trô së sè 312 phè Minh Khai, Hµ Néi. Ngoµi ra cßn c¸c tr¹m vËn t¶i, kho chøa hµng kh¸c ®-îc ®Æt t¹i nhiÒu n¬i: NhËt T©n (T©y Hå), V¨n §iÓn (Thanh Tr×), CÇu Am (Hµ §«ng), Qu¸n G¸nh (H¶i Phßng), §iÖn Biªn, Mai Ch©u, S¬n La....§©y lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm mµ C«ng ty lu«n cÇn v× ®Òu n»m ë nh÷ng n¬i C«ng ty nhËn vµ giao hµng hãa. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã nh÷ng b·i ®ç xe xen kÏ trong c¸c x-ëng vµ khu vùc quanh Hµ Néi: B·i ChÌm, An D-¬ng..... Trang 12 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i « t« sè 3 1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lóc lªn kÕ ho¹ch ®Õn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn lu«n cã c¸c yÕu tè t¸c ®éng lµm cho kÕt qu¶ ®i lÖch víi kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng, ngoµi viÖc cho ta biÕt ®ã lµ nh©n tè nµo, ®Æc ®iÓm cña nã ra sao cßn gióp ta dù ®o¸n ®-îc sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè vµ ¶nh h-ëng cña chóng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã cã thÓ ®-a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. C¨n cø vµo c¸c ¶nh h-ëng, t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè lªn hiÖu qu¶ kinh tÕ, ng-êi ta chia lµm 2 nhãm: 1.1. Nhãm nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. 1.1.1. M«i tr-êng kinh tÕ. M«i tr-êng kinh tÕ cã vai trß quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn m«i tr-êng kinh doanh. §ång thêi nh©n tè nµy còng cã ¶nh h-ëng to lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. NÕu nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao vµ æn ®Þnh sÏ lµm cho thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c- t¨ng, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¶u hä còng t¨ng lªn dÉn ®Õn søc mau c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô t¨ng lªn ®©y lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t ®-îc ®iÒu nµy vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mäi mÆt nh-, chÊt l-îng, sè l-îng, gi¸ c¶… th× doanh nghiÖp ®ã sÏ thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ rÊt cao. Nh-ng bªn c¹nh ®ã, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× møc sèng ®-îc n©ng cao còng co nghÜa lµ chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng cña c¸c doanh nghiÖp còng t¨ng lªn. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng Trang 13 c¹nh tranh so víi s¶n phÈm cïng lo¹i nh-ng ®-îc s¶n xuÊt ë nh÷ng ®¬n vÞ cã chi phÝ tiÒn l-¬ng cho s¶n phÈm thÊp h¬n. NÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao vµ æn ®Þnh chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña cã doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ cao, kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t- b¶n lín. Do ®ã hä sÏ ®Çu t- vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi quy m« lín, nh- vËy t- liÖu vÒ s¶n xuÊt l¹i t¨ng, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®iÒu nµy sÏ tÊt yÕu lµm t¨ng n¨ng lùc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp còng t¨ng. NÕu mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt sö dông nguyªn vËt liÖu ngo¹i nhËp th× tû gi¸ hèi ®o¸i cã mét ý nghÜa rÊt quan träng. Khi nÒn kinh tÕ ë mét quèc gia bÞ biÕn ®éng th× ch¾c ch¾n sÏ dÉn tíi sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i. §iÒu nµy kh«ng cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhËp nguyªn vËt liÖu tõ nh÷ng quèc gia ®ã v× gi¸ nguyªn vËt liÖu ®-îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ t¨ng cao do tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng. Trong khi ®ã doanh nghiÖp ph¶i dïng néi tÖ ®Ó thanh to¸n nªn râ rµng sÏ cã mét kho¶n chªnh lÖch kh¸ lín trong kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn viÖc mua nguyªn vËt liÖu. Cã thÓ lÊy vÝ dô nh- cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ n¨m1998 ®· lµm ¶nh h-ëng nhiÒu kh«ng nh÷ng ®Õn nÒn kinh tÕ cña nh÷ng n-íc bÞ khñng ho¶ng vµ c¶ nh÷ng n-íc cã liªn quan nh- n-íc ta. Do ®ã gi¸ trÞ cña ®ång néi tÖ còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng nhanh chãng vµ s©u s¾c ®èi víi tõng quèc gia còng nh- tõng doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më. NÕu ®ång néi tÖ t¨ng gi¸ so víi ®ång ngo¹i tÖ, c¸c doanh nghiÖp trong n-íc sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n v× khi ®ã gi¸ b¸n cña hµng ho¸ hay dÞch vô ®-îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ sÏ cao h¬n nh÷ng hµng ho¸ cïng chñng lo¹i ®-îc tÝnh b»ng néi tÖ. Nh- vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ bÞ suy gi¶m râ dÖt. H¬n n÷a khi ®ång néi tÖ lªn gi¸ sÏ khuyÕn khÝch nhËp khÈu hµng ho¸ bëi v× gi¸ cña chóng rÎ h¬n vµ nh- vËy c¬ héi kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc sÏ bÞ gi¶m ngay ë thÞ tr-êng trong n-íc. Nh-ng ng-îc l¹i nÕu ®ång néi tÖ gi¶m gi¸ th× c¬ héi kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp sÏ t¨ng c¶ ë thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÞ tr-êng ngoµi Trang 14 n-íc bëi v× khi ®ã gi¸ b¸n c¸c hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®i Ýt h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh n-íc ngoµi. Nh- vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ thu ®-îc kh¸ch hµng, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. NÕu nÒn kinh tÕ cã møc l¹m ph¸p cao th× c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng ®Çu t- vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t- t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ®Çu t- ®æi míi v× c¸c doanh nghiÖp lo sî kh«ng ®¶m b¶o vÒ mÆt hiÖn vËt c¸c tµi s¶n. Lóc ®ã ®ång tiÒn kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng sinh lîi cña ®ång tiÒn lµ kh«ng cã. H¬n n÷a rñi do kinh doanh khi cã l¹m ph¸t cao lµ rÊt lín. 1.1.2. M«i tr-êng chÝnh trÞ, luËt ph¸p M«i tr-êng chÝnh trÞ bao gåm c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ, cÊu tróc chÝnh trÞ, hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh vµ m«i tr-êng luËt ph¸p bao gåm c¸c bé luËt vµ sù thÓ hiÖn cña c¸c quy ®Þnh, cã thÓ c¶n trë hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. M«i tr-êng luËt ph¸p vµ chÝnh trÞ cã thÓ t¸c ®éng theo mét sè h-íng, nã cã thÓ h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng mµ nh÷ng ng-êi kinh doanh ®-îc phÐp tiÕn hµnh. M«i tr-êng ph¸p lý lµnh m¹nh võa t¹o c¬ chÕ cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh thuËn lîi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, l¹i võa cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vi m« theo h-íng kh«ng chØ chó ý ®Õn kÕt qu¶ cña riªng m×nh mµ cßn ph¶i chó ý ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ cña mäi thµnh viªn trong x· héi. Víi t- c¸ch mét ®¬n vÞ c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã nghÜa vô chÊp hµnh mäi luËt ph¸p quy ®Þnh víi c¸c ho¹t ®éng liªn doanh víi n-íc ngoµi, doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng n»m ch¾c luËt ph¸p cña n-íc së t¹i vµ tiÕn hµnh trªn c¬ së t«n träng luËt ph¸p cña n-íc ®ã. 1.1.3. M«i tr-êng v¨n hãa - x· héi. T×nh tr¹ng viÖc lµm, ®iÒu kiÖn x· héi, tr×nh ®é d©n trÝ vµ møc ®é ph¸t triÓn cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, phong c¸ch, lèi sèng, nh÷ng ®Æc ®iÓm Trang 15 truyÒn thèng vÒ t©m lý, x· héi... Nãi c¸ch kh¸c mäi yÕu tè v¨n hãa, x· héi ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp, hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp theo c¶ hai h-íng tÝch cùc vµ tiªu cùc. NÕu tr×nh ®é v¨n hãa cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp rÊt nhiÒu trong viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng. Tõ ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp vµ sÏ t¸c ®éng tiªu cùc trong tr-êng hîp ng-îc l¹i. 1.1.4. M«i tr-êng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng. §iÒu kiÖn tù nhiªn cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nã cã thÓ t¹o ra nh÷ng thuËn lîi còng nh- khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ thËm chÝ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia. Lîi thÕ vÒ yÕu tè tù nhiªn cã thÓ mang ®Õn kÕt qu¶ tèt trong kinh doanh. C¸c nh©n tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn bao gåm tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt vµ viÖc ph©n bè vÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c doanh nghiÖp. VÞ trÝ ®Þ lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch hµng, khuyÕch tr-¬ng s¶n phÈm, më réng thÞ tr-êng, gi¶m c¸c chi phÝ th-¬ng m¹i phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt do gi¸ nguyªn vËt liÖu néi ®Þa rÎ, chi phÝ vËn t¶i thÊp… víi nh©n tè tù nhiªn lµ ®iÒu kiÖn tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp chñ ®éng trong c«ng t¸c cung øng c¸c nh©n tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt hµng ho¸ vËt chÊt ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr-êng ph¶i h¹n chÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu tõ n-íc ngoµi. Ng-îc l¹i c¸c nh©n tè tù nhiªn kh«ng thuËn lîi sÏ t¹o khã kh¨n tõ ban ®Çu cho doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng thµnh c«ng trong kinh doanh sÏ Ýt h¬n. C¬ së h¹ tÇng còng ®ãng vai trß rÊt quan träng trùc tiÕp lµm gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu quan träng h¬n lµ c¬ së h¹ tÇng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thêi gian vËn chuyÓn hµng hãa cña doanh nghiÖp. Trong nhiÒu tr-êng hîp, sù yÕu kÐm cña c¬ së h¹ tÇng cßn ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ ®Çu t- hoÆc g©y c¶n trë ®Õn viÖc cung øng vËt t-, kü Trang 16 thuËt, ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa, vµ do ®ã t¸c ®éng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.2. Nhãm nh©n tè bªn trong cña doanh nghiÖp. 1.2.1. Sè l-îng vµ chÊt l-îng cña lùc l-îng lao ®éng. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï hiÖn nay víi tiÕn bé v-ît bËc cña khoa häc kü thuËt. ¸p dông khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. Song c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn kh«ng thÓ coi nh©n tè con ng-êi lµ thø yÕu. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp, lùc l-îng lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®iÒu ®ã thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau. ChÝnh nguån lao ®éng b»ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh cã vai trß quyÕt ®Þnh viÖc t¹o ra nh÷ng c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ m¸y mãc míi, cã hiÖu qu¶ h¬n tr-íc, hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu suÊt so víi tr-íc. Ngoµi ra, lao ®éng (con ng-êi) cßn trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹o ra cho doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy thÓ hiÖn sù tËn dông tèt c¸c nguån lùc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. H¬n n÷a, chÝnh con ng-êi cßn trùc tiÕp lùa chän, thùc hiÖn c¸ch thøc phèi hîp trong tæ chøc lao ®éng. ChÝnh v× vËy viÖc ch¨m lo, båi d-ìng, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp sao cho phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ ®-îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ë n-íc ta. 1.2.2. Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp §©y lµ nh©n tè cùc kú quan träng, cã ¶nh h-ëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao, l·nh ®¹o còng nh- c¸n bé vµ lùc l-îng trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, qu¶n lý. L·nh ®¹o doanh nghiÖp lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ë møc Trang 17 cao nhÊt trong doanh nghiÖp lµ ng-êi v¹ch ra chiÕn l-îc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hä ph¶i n¾m v÷ng chuyªn m«n, am hiÓu thÞ tr-êng ®Ó cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, nghiªn cøu vµ b¸o thÞ tr-êng, ph¶i cã kiÕn thøc vÒ kinh doanh, ph¸p luËt vµ ph¶i cã kinh nghiÖm ®Ó tõ ®ã cã c¬ së ®-a ra cc¸ quyÕt ®Þnh vµ ph-¬ng ¸n kinh doanh s¸ng suèt ®óng ®¾n, biÕt bè trÝ c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc cña m×nh. C¸c thµnh viªn cña ban l·nh ®¹o cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¸c thµnh viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kinh nghiÖm ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ cã mèi quan hÖ víi bªn ngoµi tèt th× hä sÏ ®em l¹i cho doanh nghiÖp kh«ng chØ nh÷ng lîi Ých tr-íc m¾t nh- t¨ng lîi nhuËn, doanh thu mµ cßn n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp, lîi Ých l©u dµi cña doanh nghiÖp. §©y lµ yÕu tè quan träng mang tÝnh chiÕn l-îc vµ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch trùc tiÕp. NÕu hä lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ®· l©u n¨m th× ngoµi viÖc hä cã kinh nghiÖm, n¾m v÷ng kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp… hä cã g¾n bã b¶n th©n hä víi doanh nghiÖp, lµm viÖc nhiÖt t×nh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn nÕu hä ho¹t ®éng qu¸ l©u trªn mét c-¬ng vÞ, mét lÜnh vùc th× còng dÔ dÉn ®Õn sù b¶o thñ, tr× trÖ trong qu¶n lý, kh«ng thay ®æi kÞp víi yªu cÇu tbªn ngoµi. §©y l¹i lµ mét nguy c¬ g©y suy yÕu cho ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c c¸n bé qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, phong c¸ch qu¶n lý tèt, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, biÕt x©y dùng ª kÞp qu¶n lý vµ hiÓu biÕt nhiÒu vÒ thÞ tr-êng, vÒ kinh doanh sÏ lµ mét lîi thÕ rÊt lín cho doanh nghiÖp. Hä lµ nh÷ng ng-êi qu¶n lý cã ®Çy nhiÖt huyÕt lµm viÖc hÕt søc m×nh v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. MÆt kh¸c víi nh÷ng tr×nh ®é hiÓu biÕt réng c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n kh¸c nhau, hä cã thÓ t¹o ra nhiÒu ý t-ëng s¸ng t¹o, nhanh nh¹y víi sù thay ®æi, ®iÒu nµy gióp cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp thªm v÷ng m¹nh. Trang 18 Vai trß cña c¸n bé qu¶n lý cÊp doanh nghiÖp cµng trë lªn quan träng khi doanh nghiÖp ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Quy m« ho¹t ®éng lín ®ßi hái c¸c c¸n bé qu¶n lý còng cã thÓ ra quyÕt ®Þnh, hä lµ nh÷ng ng-êi ®iÒu hµnh c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp, v× thÕ quyÕt ®Þnh cña hä x¸c thùc víi thùc tÕ h¬n, tÝnh kh¶ thi cao h¬n. Khi doanh nghiÖp tr-ëng thµnh h¬n, quy m« më réng h¬n nhiÒu c¸c phßng ban chøc n¨ng h¬n th× sù s¸ng t¹o, tinh thÇn ®æi míi cña c¸c phßng ban sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù ¶nh h-ëng lín cña c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp doanh nghiÖp, nh÷ng ng-êi s¸ng t¹o ra n¨ng lùc kinh doanh, t¹o ra hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. Sù ®ång bé cña nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp ®ßi hái ®Õn nguån nh©n lùc trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ cho doanh nghiÖp. Hä cã vai trß to lín trong viÖc t¹o ra vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ lßng nhiÖt t×nh cña lùc l-îng nµy sÏ t¹o ra ®-îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng ®¶m b¶o vµ gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt, n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Nh- vËy, ®Ó cã thÓ cã ®-îc c¸c nh©n tè vÒ tr×nh ®é qu¶n lý trong doanh nghiÖp th× tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp tõ l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý ®Õn lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp cÇn kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt cña m×nh. Doanh nghiÖp nªn tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o lÑi ®é ngò c«ng nh©n viªn, vµ cã chÝnh s¸ch ®·i ngé c«ng b»ng hîp lý víi tÊt c¶ mäi ng-êi. Doanh nghiÖp cÇn t¹o ra niÒm tin cho tÊt c¶ mäi ng-êi ®Î c¸c ho¹t ®éng cña hä ®Òu v× sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, v× lîi Ých cña b¶n th©n hä vµ v× lîi Ých cña doanh nghiÖp. 1.2.3. Vèn vµ t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Trang 19 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ng-êi ta th-êng dïng tiÒn tÖ ®Ó ®o l-êng gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n. tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ c¸c t- liÖu s¶n xuÊt, ®èi t-îng lao ®éng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tæng sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ ®-îc gäi lµ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ®Òu ph¶i dùa vµo vèn hay nãi c¸ch kh¸c vèn cã ¶nh h-ëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu nguån vèn cña doanh nghiÖp lín sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t- mua s¾m trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Vèn lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp thµnh c«ng trong kinh doanh vµ gãp phÇn lµm cho tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thªm v÷ng m¹nh vµ khi ®ã viÖc huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi còng dÔ dµng h¬n, doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña m×nh. Nh- vËy ®Ó nguån vèn hay t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®-îc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× mçi doanh nghiÖp ph¶i biÕt ph¸t huy néi lùc vµ triÖt ®Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c tiÕt kiÖm bëi v× ®ã chÝnh lµ c¸i gèc cña hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.2.4. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp T×nh tr¹ng ho¹t ®éng, kü thuËt tiªn tiÕn cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cã ¶nh h-ëng to lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè vËt chÊt quan träng bËc nhÊt, thÓ hiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng còng nh- gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mét doanh nghiÖp cã thÓ cã hÖ thèng trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn th× s¶n phÈm cña hä ch¾c ch¾c sÏ cã chÊt l-îng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ tr-êng. Ng-îc l¹i sÏ kh«ng cã doanh nghiÖp nµo gi¸m kh¼ng ®Þnh m×nh cã kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt khi trong tay hä lµ mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu cò kü nh- vËy th× tÊt yÕu s¶n phÈm Trang 20
- Xem thêm -