Tài liệu Hiệu quả kinh doanh thương mại tại công ty cổ phần thương mại tân hiệp thành

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ n-íc ta trªn ®µ ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ, ®ã lµ thµnh qu¶ cña c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ tõ n¨m 1986 chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Do ®ã ®æi míi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i chuyÓn sang c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp tù m×nh tæ chøc s°n xuÊt kinh doanh, tù trang tr°i v¯ cã doanh lîi “Lêi ¨n lç chÞu” muèn ®øng v÷ng trªn c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c³nh tranh quyÕt liÖt b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p cô thÓ nh»m gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt, t¨ng lîi nhuËn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× hiÖu qu¶ kinh doanh lµ quan träng nhÊt vµ lµ vÊn ®Ò ®-îc quan t©m nhÊt trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. §Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp cã ý nghÜa quan träng ®Æc biÖt. V× vËy C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh, còng cã nh÷ng ®ãng gãp vÒ nh÷ng thµnh tÝch vµ c¸c ho¹t ®éng vª kinh doanh th-¬ng m¹i, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n-íc ta. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n-íc, b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh lµ ®¬n vÞ kinh doanh víi nhiÖm vô lµ cung øng b¸nh kÑo cho thÞ tr-êng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. Ngµy nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng muèn viÖc kinh doanh cña m×nh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, v× trong c¬ chÕ thÞ tr-êng chØ cã nh- vËy doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc. Cho nªn hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cua mçi doanh nghiªp. Do ®ã kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu nhÊt, ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n b¸ tiÕp thÞ, më réng thÞ tr-êng, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®-a c«ng nghÖ kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. Víi sù nhËn thøc cña b¶n th©n, qóa tr×nh häc tËp t¹i tr-êng, nghiªn cøu thùc tËp t³i C«ng ty em ®± chän ®Ò t¯i “HiÖu qu¶ kinh doanh th-¬ng m¹i t¹i C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh” ®Ó l¯m chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc chuyªn ®Ò gåm ba ch-¬ng: Ch-¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh Ch-¬ng II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh mÆc dï ®· cã sù cè g¾ng nç lùc, nh-ng do thêi gian vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu còng nh- thùc tiÔn h¹n chÕ, nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt mong c¸c thÇy c«, c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty vµ b¹n ®äc th«ng c¶m vµ gãp ý kiÕn ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®-îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n  2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp I) kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n, tõ ®Çu t- s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng cã Ých cña con ng-êi trªn c¬ së øng dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai, vèn, thiÕt bÞ, m¸y mãc, c¸c ph-¬ng tiÖn qu¶n lý vµ c¸c c«ng cô lao ®éng kh¸c t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè nh- vËt liÖu b¸n thµnh phÈm vµ biÕn c¸c yÕu tè ®Çu vµo thµnh phÈm hoÆc dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi. Do sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i x· héi cã quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau lµm cho c¸ch nh×n nhËn quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng kh¸c nhau. Trong x· héi t- b¶n viÖc phÊn ®Êu ph¸t triÓn hiÖu qu¶ kinh doanh thùc chÊt lµ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n n÷a cho nhµ t- b¶n – nh÷ng ng-êi n¾m quyÒn së h÷u vÒ t- liÖu s¶n xuÊt vµ qua ®ã phôc vô lîi Ých cña nhµ t- b¶n. Víi quan ®iÓm thø nhÊt Adam Smith cho r´ng: “HiÖu qu° kinh doanh lµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh tÕ, lµ doanh nghiÖp tiªu thô ®­îc h¯ng ho²”. Víi quan ®iÓm n¯y «ng ®± thèng nhÊt ho³t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. NhiÒu ng-êi ®¸nh gi¸ ®©y lµ quan ®iÓm ph¶n ¸nh t- t-ëng träng th-¬ng cña «ng. Quan ®iÓm thø hai cho r´ng: “HiÖu qu° kinh doanh l¯ quan hÖ tû lÖ gi÷a phÇn t¨ng thªm cða kÕt qu° v¯ phÇn t¨ng thªm cða chi phÝ”. Quan ®iÓm nµy ®· biÓu hiÖn ®-îc mèi quan hÖ so s¸nh t-¬ng ®èi gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ chi phÝ tiªu hao. Tuy nhiªn xem xÐt trªn quan ®iÓm triÕt häc Mac – Lª Nin lµ sù vËt hiÖn t-îng ®Òu cã mèi quan hÖ rµng buéc h÷u c¬ lÉn nhau chø kh«ng tån t¹i mét c¸ch riªng lÎ. Kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã c¸c yÕu tè t¨ng thªm sù liªn kÕt mËt thiÕt víi c¸c yÕu tè s½n cã, c¸c mèi quan hÖ nµy trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸c ®éng lµm hiÖu qu¶ kinh doanh thay ®æi. Quan ®iÓm trªn chØ tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh trªn phÇn chi phÝ bæ sung vµ hiÖu qu¶ bæ sung. Quan ®iÓm thø ba cho r´ng: “HiÖu qu° kinh doanh ®o b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu° v¯ chi phÝ bá ra ®Ó ®³t ®­îc kÕt qu° ®ã”. -u ®iÓm cña quan ®iÓm nµy lµ ph¶n ¸nh ®-îc mèi quan hÖ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· g¾n liÒn víi toµn bé chi phÝ, coi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn quan ®iÓm nµy ch-a biÓu hiÖn ®-îc mèi t-¬ng quan gi÷a chÊt vµ l-îng cña kÕt qu¶ ®ã vµ møc ®é chÆt chÏ cña mèi quan hÖ nµy. Trong x· héi chñ nghÜa ph¹m trï hiÖu qña vÉn tån t¹i v× s¶n phÈm x· héi vÉn ®-îc s¶n xuÊt ra tõ tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ n-íc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toµn d©n vµ tËp thÓ. ë thêi kú nµy hiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc quan niÖm lµ møc ®é tho¶ m·n yªu cÇu cña quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña x· héi – X· héi chñ nghÜa, quy luËt cho tiªu dïng lµ chØ tiªu ®¹i diÖn cho møc sèng cña mäi ng-êi. Khã kh¨n ë ®©y lµ ph-¬ng tiÖn ®o l-êng thÓ hiÖn t- t-ëng ®Þnh h-íng ®ã bëi ®êi sèng nh©n d©n nãi chung vµ møc sèng nãi riªng rÊt lµ ®a d¹ng vµ phong phó. Nh- vËy chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc c¸c quan niÖm trªn kh«ng thèng nhÊt vµ cßn nhiÒu ®iÒu h¹n chÕ bëi v× chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc c¸i b¶n chÊt còng nh- mèi t-¬ng quan, quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. MÆc dï vËy chóng ®Òu chung nhau ë mét ®iÓm r»ng hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy mét quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ lµ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn ®-îc ph¸t biÓu nh- sau: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn sù tËp trung c¸c ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ th-íc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú 2.B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu th«ng qua viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®Ó t¹o ra lîi nhuËn, b¸n hµng lµ sù chuyÓn ®æi h×nh thøc gi¸ trÞ hµng ho¸ tõ hiÖn vËt sang tiÒn tÖ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÆt gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh, b¸n hµng nh»m cñng cè thÞ tr-êng truyÒn thèng vµ më réng thÞ tr-êng míi. V× vËy b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. ChÝnh sù khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dô ng chóng cã tÝnh chÊt c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. ChÝnh v× vËy yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu hay chÝnh x¸c h¬n lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ph¶i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. ë ®©y ta hiÓu chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá quan hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. ChÝnh v× nã cã nghÜa nh- vËy nªn chi phÝ c¬ héi ph¶i ®-îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc sù. C¸ch tÝnh nh- vËy sÏ khuyÕn khÝch cho c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhiÒu thµnh phÇn cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc trong sù c¹nh tranh gay g¾t quyÕt liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó thÊy ®-îc vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng tr-íc hÕt chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo ý muèn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ tr-êng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ tr-êng cßn cã vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt vµ l-u th«ng hµng ho¸ vµ th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®-îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng. Trªn thÞ tr-êng lu«n lu«n tån t¹i c¸c quy luËt vËn ®éng cña hµng ho¸, gi¸ c¶, tiÒn tÖ…nh- c¸c quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt thÆng d-, quy luËt gi¸ c¶, quy luËt c¹nh tranh. C¸c quy luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng thèng nhÊt vµ hÕ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ tr-êng. Nh- vËy c¬ chÕ thÞ tr-êng th-êng ®-îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng. Th«ng qua c¸c quan hÖ s¶n xuÊt tiªu dïng ®Çu t- vµ tõ ®ã lµ thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Tãm l¹i sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ tr-êng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc cho minh mét ph-¬ng thøc ho¹t ®éng, x©y dùng c¸c chiÕn l-îc, c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Nh- vËy, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét vai trß v« cïng quan träng v×:  ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o cho sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Còng chÝnh bëi yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu thËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn lªn. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh- c¸c yÕu tè lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. MÆt kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp cßn ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 héi ®ång thêi t¹o ra tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®-îc nh- vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v-¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qóa tr×nh kinh doanh, qua ®ã míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nãi tãm l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.  ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh ®· ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t- t¹o nªn sù tiÕn bé trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh trong khi thÞ tr-êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm cho c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn ng-îc l¹i còng cã thÓ lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®-îc trªn thÞ tr-êng. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ dÞch vô chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ b¸n ra, chÊt l-îng kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn n©ng cao. *ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®-êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II) C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qña kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, c¸c nh©n tè nµy cã thÓ t¸c ®éng mét c¸ch kh¸ch quan hay chñ quan cña doanh nghiÖp theo nh÷ng h-íng vµ c¸c møc ®é kh¸c nhau. Do ®ã muèn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i hiÓu vµ n¾m v÷ng c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ tõ ®ã cã biÖn ph¸p phï hîp t¸c ®éng ®Õn c¸c nh©n tè. 1) Nhãm nh©n tè chñ quan §©y lµ nhãm nh©n tè mµ doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm so¸t ®-îc còng nh- cã thÓ ®iÒu chØnh ¶nh h-ëng cña chóng. Nã bao gåm: Lùc l-îng lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Mçi nh©n tè cã mét ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh tuú theo mçi doanh nghiÖp còng nhlo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. 1.1. Lùc l-îng lao ®éng Lùc l-îng lao ®éng lµ mét nh©n tè quan träng gi÷ mét vÞ trÝ then chèt trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é cña ng-êi lao ®éng lµ nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng hîp lý gi÷a 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp, viÖc sö dông ®óng ng-êi, ®óng viÖc sao cho tËn dông tèt nhÊt n¨ng lùc së tr-êng cña tõng ng-êi lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong tæ chøc nh©n lùc cña doanh nghiÖp nh»m ®³t môc tiªu kinh doanh cã hiÖu qu°. NÕu nãi r´ng “con ng­êi l¯ phï hîp” l¯ ®iÒu kiÖn ®ð ®Ó c²c doanh nghiÖp kinh doanh mét c²ch cã hiÖu qu¶. ViÖc bè trÝ nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp ®Òu phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc qu¶n lý nh©n lùc ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®óng ng-êi, ®óng viÖc cã sù ph©n biÖt râ rµng vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n tr¸nh bá sãt hoÆc trïng lÆp ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt môc tiªu nhiÖm vô ®Ò ra. §ång thêi cÇn ph¶i khuyÕn khÝch ®-îc tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng. 1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ yÕu tè vËt chÊt h÷u h×nh quan träng phôc vô mäi ho¹t ®éng sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®em l¹i søc m¹nh kinh doanh cho doanh nghiÖp trªn c¬ së søc sinh lîi cña tµi s¶n. C¬ së vËt chÊt kü thuËt thÓ hiÖn bé mÆt cña doanh nghiÖp (nhµ cöa, kho tµng, bÕn b·i, m¸y mãc thiÕt bÞ) vµ nã cßn gãp phÇn ®¸ng kÓ vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngµy nay do ®ßi hái cña ng-êi tiªu dïng ngµy cµng cao cïng víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phÐp c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng c¶i tiÕn chÊt l-îng hµng ho¸ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã t¨ng vßng quay cña vèn l-u ®éng t¨ng lîi nhuËn, ®Èm b¶o cho qu¸ tr×nh t¸ s¶n xuÊt më réng cña m×nh. ChÝnh v× vËy c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ mét nh©n tè quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy. 1.3. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý Nh©n tè nµy lµ sù biÓu hiÖn cña tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt nã ®¶m b¶o cho tÝnh tèi -u trong tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ nã biÓu hiÖn tr×nh ®é phèi hîp cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp trªn c¬ së t-¬ng hç lÉn nhau dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo tèi -u nhÊt. Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngoµi ra nã cong gióp c¸c nhµ l·nh ®¹o ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sù chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch hîp lý kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4. Nh©n tè vèn §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi l-îng vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ n¨ng ph©n phèi ®Çu t- cã hiÖu qu¶ nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 YÕu tè vèn lµ yÕu tè chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« cña doanh nghiÖp vµ quy m« cã c¬ héi ®Ó khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan §©y lµ nhãm nh©n tè n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp, t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch ngoµi ý muèn. Nã bao gåm: §iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr-êng kinh doanh, ph¸p luËt, gi¸ c¶…mµ doanh nghiÖp buéc ph¶i t×m ra biÖn ph¸p thÝch øng. 2.1. M«i tr-êng kinh doanh Nh©n tè nµy bao gåm nhiÒu nh©n tè kh¸c hîp thµnh nh-: §èi thñ c¹nh tranh thÞ tr-ëng, tËp qu¸n d©n c- vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c-, mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. a. §èi thñ c¹nh tranh: BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi ®· b-íc vµo kinh doanh ®Òu cã ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh võa lµ nh©n tè ®em ®Õn sù bÊt lîi cho doanh nghiÖp võa lµ ®éng lùc thóc ®Çy sù ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh cã ¶nh h-íng lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp sÏ ph¶i n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¶m gi¸ thµnh ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, tæ chøc bé m¸y cho phï hîp ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do c¹nh tranh vÒ gi¸, vÒ chÊt l-îng mÉu m·, nh»m thu hót ®-îc nh÷ng kh¸ch hµng vµ t¹o ®-îc uy tÝn ngµy cµng v÷ng ch¾c trªn th-¬ng tr-êng kinh doanh. XuÊt hiÖn cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ cµng khã kh¨n vµ lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ bÞ gi¶m ®i mét c¸ch ®¸ng kÓ. b. ThÞ tr-êng Nh©n tè thÞ tr-êng lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp mµ kh«ng cã thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc. Nh©n tè thÞ tr-êng bao gåm c¶ thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c thÞ tr-êng ®Çu vµo cung cÊp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh-: Nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ…Cho nªn nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi th× tr-êng ®Çu ra quyÕt ®Þnh doanh thu, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trªn c¬ së sù chÊp nhËn cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng ®Çu ra quyÕt ®Þnh tèc ®é tiªu thô, t¹o vßng quay vèn nhanh hay chËm tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. c. TËp qu¸n d©n c- vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c§©y lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh møc ®é chÊt l-îng, sè l-îng, chñng lo¹i mÉu m·. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t ®-îc vµ nghiªn cøu lµm sao cho phï hîp víi søc mua vµ thãi quen tiªu dïng, còng nh- møc thu nhËp b×nh qu©n cña tÇng líp d©n c-. Nh©n tè nµy t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp lªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d. Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng §©y chÝnh lµ mét lîi thÕ v« cïng quý gi¸ ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Bëi v× nã chÝnh lµ c¬ së t¹o ra sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c t¹i cho doanh nghiÖp mét -u thÕ lín trong viÖc t¹o ra nguån vèn hay mèi quan hÖ víi b¹n hµng. Mèi quan hÖ réng cïng víi uy tÝn trªn th-¬ng tr-êng sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho doanh nghiÖp vµ tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt cho m×nh. 2.2 M«i tr-êng tù nhiªn M«i tr-êng tù nhiªn bao gåm c¸c nh©n tè: a. Thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô: Còng cã ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nhÊt ®Þnh mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ linh ho¹t t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho c¸c doanh nghiÖp tr¸nh ®-îc nh÷ng ¶nh h-íng tiªu cùc ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. b. Tµi nguyªn thiªn nhiªn: C¶ doanh nghiÖp khai t¸ch lÉn doanh nghiÖp sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Òu cã lîi nÕu nã n»m trong vïng cã vÞ trÝ thuËn lîi vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ng-îc l¹i. NÕu kh«ng cã lîi thÕ nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh¾c phôc thÝch hîp bëi ®©y lµ nh©n tè cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. c. VÞ trÝ ®Þa lý: VÞ trÝ ®Þa lý cã liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc quan träng nh- s¶n xuÊt, giao dÞch, vËn chuyÓn mçi c«ng viÖc ®Òu cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua c¸c chi phÝ t-¬ng øng. 2.3. M«i tr-êng chÝnh trÞ – ph¸p luËt C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng chÝnh trÞ ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh cña chÝnh trÞ ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tתn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña m«i tr-êng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nhãm doanh nghiÖp nµy nh-ng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nhãm doanh nghiÖp kh¸c vµ ng-îc l¹i. Møc ®é hoµn thiÖn cña hÖ thèng ph¸p luËt còng g©y ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× th«ng qua c¸c c«ng cô ph¸p luËt c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n-íc mµ ph¸p luËt t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh- t¸c ®éng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, ph-¬ng thøc kinh doanh kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ®¸nh thuÕ. III. C¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh 1. mét sè quan ®iÓm c¬ b¶n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tiÕp cËn víi nã th«ng qua c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: + Quan ®iÓm 1: B¶o ®¶m sù thèng nhÊt gi÷a nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ kinh doanh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Quan ®iÓm 2: ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n,lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých x· héi + Quan ®iÓm 3: B¶m ®¶m tÝnh toµn diÖn vµ hÖ thèng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. + Quan ®iÓm 4: B¶o ®¶m tÝnh thùc tiÔn trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. + Quan ®iÓm 5: Ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. 2. ph-¬ng phap ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp caanf nghiªn cøu va nhËn thøc ®óngph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh .Cã mét sè ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh chñ yÕu 2.1.Ph-¬ng phap chi tiªt mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cÇn thiÕt vµ cã thÓ chi tiÕt theo c¸c h-íng kh¸c nhau.th«ng th-ßng trong ph©n tÝch ,ph-¬ng ph¸p chi tiet d-îc thùc hiÖn theo cac h-íng: -Chi tiÕt theo c¸c bé phËn cÊu thµnh chØ tiªu:Mäi kÕt qu¶ kinh doanh biÓu hiÖn c¸c chi tiªu ®Ìu bao gåm c¸c bé phËn.Chi tiÕt c¸c chØ tiªu theo c¸c bé phËn cïng víi sù biÓu hiÖn vÒ l-îng cña c¸c bé phËn dã sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu trong viÖc d¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc.Vãi ý nghÜa ®ã,ph-¬ng phap chi tiÕt theo bé phËn cÊu thanh ®-îc sö dông réng r·i trong ph©n tÝchmäi mËt kÕt qu¶ kinh doanh .VÝ dô: trong ph©n tich gi¸ thµnh,chØ tiªu ®¬n gi¸ ®¬n vÞ s¶n phÈm hoac chi phi th-¬ng ®-îcchi tiÕt theo c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh -chi tiÕt thêi gian :KÕt qu¶ kinh doanh bao giê còng lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh.do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan hoÆc kh¸ch quan,tiÕn ®é thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã trong tõng ®¬n vÞ thêi gian x¸c ®Þnh th-êng kh«ng ®ång ®Òu .Chi tiÕt theo thêi gian sÏ lµm cho viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ®-îc s¸t,®óng vµ t×m c¸c gi¶ phap cã hiÖu qu¶ cao cho c«ng viÖc kinh doanh,Tuú theo ®Æc tÝnh cña qu¸ trinh kinh doanh tuú néi dung kinh tÕ cña chØ tiªu ph©n tÝch vµ tuú môc ®Ých ph©n tÝch kh¸c nhau cã thÓ lùa chän kho¶ng thêi gian vµ chi tiªu chi tiÐt cho phï hîp -Chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm : ph-¬ng ph¸p nµy nh»m ®¸nh gi¸ kÕt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng bé phËn ,pph¹m vi ®Þa ®iÓm kh¸c nhau nh»m khai thac mÆt m¹nh vµ kh¾c phôc mÆt yÕu cña bé phËn vµ vi ph¹m ho¹t ®éng kh¸c nhau. 2.2.ph-¬ng ph¸p so s¸nh ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®-îc s- dông réng r·i nhÊt trong ph©n tÝch hiÖu qua kinh doanh víi môc ®Ých ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ,®¸nh gi¸ vÞ trÝ vµ su h-íng biÕn ®éng cña ®èi t-îng ph©n tÝch C¸c chØ tiªu ph©n tÝch cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®Ó phôc vô cho môch ®Ých cô thÓ cña ph©n tich ng-êi ta th-¬ng tiÕn hµnh so s¸nh b»ng hai c¸ch:so s¸nh b»ng sè tuyÖt ®ãi ,so s¸nh b»ng so t-¬ng ®èi ,c¸c chØ tiªu ®-a ra so s¸nh phai thèng nhÊt víi nhau -§¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ cña chØ tiªu -§¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ph-¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -§¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ®¬n vÞ tÝnh cña c¸c chØ tiªu c¶ vÒ sè l-îng thêi gian vµ gi¸ trÞ 2.2.1.Ph-¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi Ph-¬ng ph¸p nµy cho ta biÕt ®-îc khèi l-îng , quy m« t¨ng gi¶m cña doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ph©n tÝch hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau Møc t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi TrÞ sè chØ tiªu trÞ sè chØ tiªu Cña c¸c chØ tiªu = kú ph©n tÝch kú gèc Møc t¨ng gi¶m trªn chØ ph¶n ¸nh vÒ l-îng, thùc chÊt cña viÖc t¨ng gi¶m trªn kh«ng noi lµ cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ .ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc dïng kÌm víi c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c kú. 2.2.2.Ph-¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi Ph-¬ng ph¸p nµy cho ta biÕt mèi quan hÖ ,tèc ®é ph¸t triÓn ,møc ®é phæ biÕn cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ . Ph-¬ng ph¸p nµy cã ba d¹ng: D¹nh ®¬n gi¶n Gi TØ lÖ so s¸nh = X 100 Go Trong dã :Gi lµ trÞ sè chØ tiªu kú ph©n tÝch Go la trÞ sè chØ tiªu kú gèc NÕu tØ lÖ so s¸nh mµ lín h¬n100% th× doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·ivµ ng-îc l¹i *D¹ng cã liªn hÖ Mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau gi÷a c¸c mÆt,c¸c bé phËn…Do vËy ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n kh«ng ph¶n ¸nh ®-¬c toµn diÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ chØ ph¶n ¸nh ®-¬c mét khÝa c¹nh ®¬n thuÇn. Trong dã :Gli lµ trÞ sè chØ tiªu cÇn liªn hÖ kú ph©n tÝch Glo lµ trÞ sè chØ tiªu cÇn liªn hÖ kú gèc Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ra hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp víi mèi liªn hÖ víi c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng kh¸c.Dïng ph-¬ng phap nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®óng vÒ thùc chÊt hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh , xem xet hoat ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã mang l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng *Dang kÕt hîp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gli Møc t¨ng gi¶m t-¬ng ®èi=Gi- Go * Glo Ph-¬ng ph¸p nµy cho ta biÕt kÕt cÊu,quan hÖ ,tèc ®é phat triÓn cña c¸c chØ tiªu . Trong ph©n tich th-êng kÕt hîp c¶ hai ph-¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn c¸c chØ tiªu so s¸nh 2.3.Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ Lo¹i trõ lµ ph-¬ng ph¸p xac ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸ch lo¹i trõ ¶nh h-ëngc¸c nh©n tè kh¸c.Ph-¬ng phap lo¹i trõ cã hai lo¹i *Ph-¬ng phap thay thÕ liªn hoµn lµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-¬ng cña tõng nh©n tè ®Õn sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông trong ph©n tich hiÖu qu¶ kinh doanh Nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h-ëngcña tõng nh©n tè tíi ®èi t-îng ph©n tÝch b»ng c¸c lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña nh©n tè kh¸c t¸c ®éng tíi ®èi t-îng ph©n tÝch. *Ph-¬ng phap sè chªnh lÖch ph-¬ng ph¸p sè chªnh lÖch lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña ph-¬ng phap thay thÕ liªn hoµn nh»m ph©n tÝch c¸c nh©n tè thuËn lîi ¶nh h-ëng tíi sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông trong tr-êng häp nh©n tè quan hÖ víi chØ tiªu b»ng tÝch sè vµ còng xã thÓ ¸p dông trong tr-êng hîp c¸c nh©n tè cã quan hÖ víi chØ tiªu b»ng ph-¬ng th-¬ng sè. 3. C¸c chØ tiªuph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Khi xem xÐt hiÖt qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸. HÖ thèng chØ tiªu ®ã bao gåm: * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp - HÖ sè sö dông lao ®éng  lao ®éng ®-îc sö dông  lao ®éng hiÖn cã HÖ sè sö dông lao ®éng = ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· ®-îc sö dông hÕt ch-a, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ nguån lao ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú  lao ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi lao ®éng trong kú t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng: Lîi nhuËn b×nh qu©n Lîi nhuËn trong kú TÝnh cho mét lao =  Lao ®éng b×nh qu©n trong kú ®éng ChØ tiªu nµy cho thÊy mçi lao ®éng trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Dùa vµo chØ tiªu nµy ®Ó so s¸nh møc t¨ng hiÖu qu¶ cña mçi lao ®éng trong kú. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh - Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh: N¨ng suÊt lao ®éng = Søc sinh lîi Cña vèn cè ®Þnh = Lîi nhuËn trong kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong X 100 kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: Søc s¶n xuÊt cña Doanh thu tiªu thô trong kú = Vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: HÖ sè sö dông c«ng C«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ = suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng suÊt thiÕt kÕ * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng - Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng:  doanh thu tiªu thô trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. - Søc sinh lîi cña vèn l-u ®éng: Lîi nhuËn trong kú Søc sinh lîi cña vèn l-u ®éng = X 100 Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn - Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  doanh thu Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng= Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt sè vßng quay cña vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt, chøng tá vßng quay cña vèn t¨ng nhanh ®iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc sö dông vèn l-u ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ng-îc l¹i. - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng: Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng = Doanh thu tiªu thô (trõ thuÕ) ChØ tiªu nµy cho biÕt bao nhiªu vèn l-u ®éng ®¶m nhiÖm viÖc s¶n xuÊt ra mét ®ång doanh thu. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp: Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ®-îc dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau vµ so s¸nh trong doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ®Ó xem xÐt c¸c thêi kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao hay kh«ng. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu: Lîi nhuËn trong kú Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu = X 100 Doanh thu trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, gi¶m chi phia. Nh-ng ®Ó cã hiÖu qu¶ th× tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u: Lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u = X 100 Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u mét ®ång bèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é lîi Ých cña chñ së h÷u. - ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ: Tû suÊt lîi Lîi nhuËn trong kú nhuËn = X 100 theo chi phÝ  chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra ®-îc bao nhiªu lîi nhuËn. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cµng lín 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cµng tèt, ®iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ= =  Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy mét ®ång vèn chi phÝ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt: Doanh thu trªn Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú mét ®ång vèn kinh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú doanh ChØ tiªu nµy cho thÊy víi mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. Ch-¬ng2 T×nh h×nh kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh I. giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh: 1. sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh: C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh lµ c«ng ty ®Æt t¹i khu c«ng nghiÖp D-¬ng LiÔu- Hoµi §øc- Hµ T©y víi diÖn tÝch sö dông lµ 1750m 2 C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 699TM-TCCD ngµy 16/7/1997 cña bé th-¬ng m¹i.Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trªn hai lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh.C«ng ty cã hÖ thèng h¹ch to¸n ®éc lËp , hoµn toµn tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh , vµ cã t- c¸ch ph¸p nh©n , ®-îc më t¹i ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam vµ sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. C«ng ty th-¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh khi míi ®-îc thµnh lËp,mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n C«gn ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo hiÖn ®¹i tõ n-íc ngoµi.§©y lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã tÝnh n¨ng tù ®éng cao cho ra chÊt l-îng s¶n phÈm cao mÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng.Bªn c¹nh ®ã nhµ m¸y ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ trang thiÕt bÞ kÜ thuËt còng nh- ®éi ngò lao ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ ®Ó ®-a ra ®-îc nh-ng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng.Cã thÓ nãi s¶n phÈm b¸nh kÑo mang th-¬ng hiÖu T©n HiÖp Thµnh ®· ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn vµ trong thêi gian s¾p tíi c«ng ty sÏ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 më réng thÞ tr-êng kh«ng chØ ë trong n-íc mµ cßn tiÕn xa h¬n n÷a ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi . 2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña c«ng ty: a) NhiÖn vô: C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i T©n HiÖp Thµnh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng b¸nh kÑo nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng tiªu dïng trong n-íc ,c«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,tiªu thô c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo trong n-íc,nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiªn nay,khi mµ c¹nh tranh v« cïng khèc liÖt buéc c¸c doanh nghiÖp nãi chungvµ c«ng ty nãi riªng ph¶i s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo xèp,l-¬ng kh«.v.v…Tháa m·n tèt c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng b) Chøc n¨ng: Tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghÖ nh- :b¸nh kÑo ,møt ,l-¬ng kh«.v.v… Ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm hai chøc n¨ng chÝnh:s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm.tuy nhiªn ho¹t ®«ng tiªu thô hµng hãa kh«ng thùc hiÖn trùc tiÕp víi ng-êi tiªu dïng cuèi cïng mµ chØ thùc hiÖn th«ng qua c¸c trung gian lµ ®¹i lÝ,c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: BÊt k× mét tæ chøc hay ®¬n vÞ nµo ®Òu ph¶i cã ®-îc nét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ cho phï hîp.Khi ®ã nã sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ Víi bé m¸y tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng,doanh nghiÖp ®· ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña c¸c phßng ban,bé phËn trong nhµ m¸y,øng víi mçi phßng ban sÏ cã mét ng-êi hcÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ phßng ban ®ã d-íi sù l·nh ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty nh- sau  Héi ®ång qu¶n trÞ:Héi ®ång qu¶n trÞ bao gåm c¸c cæ ®«ng nh÷ng thµnh viªn gãp vèn thµnh lËp c«ng ty;§øng ®Çu lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn b·i miÔn chñ tÞch ,gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ c¸c quan chøc cao cÊp kh¸c.Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn söa ®æi t¹m thêi c¸c quy chÕ cña c«ng ty cho phï hîp víi ph¸p luËt;Héi ®ång qu ¶n trÞ kh«ng ®-îc h-ëng l-¬ng mµ ®-îc h-ëng lîi tøc cæ phÇn  Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh:Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ cæ ®«ng cã cæ phÇn lín nhÊt do héi ®ång qu¶n trÞ bÇu lªn,®ñ n¨ng lùc l·nh ®¹o, qu¶n lý c«ng ty.§©y lµ ng-êi ®øng ®Çu ®¹i diÖn cho c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt, tr-íc cæ ®«ng vµ toµn bé nh©n viªn cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.Gi¸m ®èc cßn lµ ng-êi cïng héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ chÝnh s¸ch chiÕn l-îc, tæ ch-c nh©n sù…cña c«ng ty.  Phßng phô tr¸ch tµi chÝnh-kÕ toan:lµ ng-êi phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng kÐ to¸n cña nhµ m¸y 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng kinh doanh:chuyªn phô tr¸ch vÌ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn thÞ tr-êng ®Çu vµo, ®Çu ra, t×m nguån hnµg vµ liªn kÕ hoÆch lËp kªnh tiªu thô.  Phßng kÜ thuËt: chuyªn phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò kÜ thuËt s¶n xuÊt cña c«ng ty  Phßng tæ ch-c hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc: - C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc. - C«ng t¸c thi ®ua, khen th-ëng, kû luËt, gi¶i quyÕt kh©u khiÕu n¹i tè c¸o. - C«ng t¸c b¶o vÖ. - C«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng, v¨n th- l-u tr÷. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô: + C«ng t¸c tæ chøc: §¶m b¶o vÊn ®Ò tæ ch-c nh©n sù, lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d-ìng tr×nh ®é c¸c bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn ng-êi vµo nh÷ng vÞ tri thÝch hîp, lËp kÕ ho¹ch sö dông nh©n sù hµng n¨m. + C«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng: Quy ®Þnh h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, ký hîp ®éng lao ®éng, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, sa th¶i, khen th-ëng, kû luËt. §Ò xuÊt nghiªn cøu , tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng, chÕ ®é tiÒn th-ëng. + C«ng t¸c ®µo t¹o: LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån lao ®éng, ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé nguån n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiªp vô. + C«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng: Tæ chøc viÖc qu¶n lý vµ sö dông con dÊu cña C«ng ty , c¸c c«ng v¨n giÊy tê theo ®óng quy ®Þnh b¶o mËt vµ l-u tr÷ cua C«ng ty . Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh ®Ó ®¶m b¶o cho bé m¸y C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ . 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc (®iÒi hµnh) Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n Ph©n x-ëng b¸nh quy Phßng Kinh doanh Phßng Tc-hµnh chÝnh Ph©n x-ëng Kem xèp Ph©n x-ëng B¸nh ngät Phßng KÜ thuËt Ph©n x-ëng L-¬ng kh« II. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh 1) §Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh: Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt b¸nh kÑo nªn mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh kÑo .B¸nh kÑo lµ nh÷ng s¶n phÈm thuéc ®å ¨n ngät phôc vô chñ yÕu trong dÞp lÔ tÕt,do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp mang tÝnh thêi vô.B¸nh kÑo lµn h÷ng s¶n phÈm cña nghµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn,lµ s¶n phÈm chøa l-îng ®-êng lín vµ mét lo¹t c¸c phô gia kh¸c. Thµnh phÇn chñ yÕu trong b¸nh kÑo:tinh bét,gluc«za,bét m×, chÊt th¬m,axit thùc phÈm,b¬…S¶n phÈm b¸nh kÑo chøa nhiÒu chÊt mµ c¬ thÓ hÊp thô tèt ,®é sinh n¨ng l-îng cao. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh nghiÖp míi ®i vµo s¶n xuÊt ch-a l©u h¬n n÷a l¹i ra ®êi trong ®iÒu kiÖn c¸c doanhn ghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong n-íc nhiÒu vµ c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo ngo¹i nhËp trµn lan trªn thÞ tr-êngtrong n-íc.Nh-ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vÉn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng,cô thÓ lµ s¶n phÈm vÉn tiªu thô vµ gia t¨ng qua c¸c n¨m. C¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn qua (b¶ng 1). B¶ng 1: N¨m 2002 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 Lo¹i s¶n phÈm Khèi L-äng (tÊn) B¸nh gãi B¸nh hép giÊy B¸nh hép s¾t KÑo c¸c lo¹i L-¬ng kh« B¸nh kem xèp B¸nh trung thu Møt tÕt Tæng N¨m 2003 1261.6 C¬ cÊu % 53.44 37.9 Khèi L-îng (tÊn) N¨m 2004 Khèi L-îng (tÊn) 2227.3 C¬ cÊu % 61.23 2500.5 C¬ cÊu % 59.23 1.605 73.4 2.018 78.9 1.869 11.8 41.2 718 0.5 1.745 30.41 20.1 71.12 884.8 0.553 1.955 24.32 24.4 82.5 1097.4 0.578 1.954 25.99 18.64 0.79 35.5 0.976 52.13 1..235 132.6 5.616 152.5 4.192 164.4 3.894 139.2 2360.94 5.896 100 173.1 3637.82 4.758 100 221.4 5..244 4221.63 100 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy,b¸nh gãi lµ s¶n phÈm chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng khèi l-îng s¶n xuÊt,b¸nh gãi cã nhiÒu lo¹i:B¸nh sÇn th-êng,b¸nh sÇn dõa,b¸nh hoa thÞ,®a h×nh con gièng,bn¸h h-¬ng th¶o.v.v…C¸c s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓmchung lµ ®-îc gãi trong líp bao b× nilon. L-¬ng kh« lµ s¶n phÈm chiÕm tû trong thø 2 víi nhiÒu lo¹i:l-¬ng kh« th-êng,l-¬ng kh« ®Ëu xanh,l-¬ng kh« dinh d-âng,l-¬ng kh« tæng hîp. B¸nh trung thu vµ møt tÕt tuy chiÕm tû träng nhá nh-ng lîi nhuËn ®em l¹i lín .Møt tÕt ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc trªn thÞ tr-êng tiªu dïng. 2) §Æc ®iÓm thÞ tr-êng tiªu thô vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Ngay saukhi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng , thÞ tr-êng b¸nh kÑo n-íc ta ®· trë lªn hÕt søc s«i ®éng .Nã cã sù gãp mÆt cña hµng tr¨m 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¬n vÞ cung cÊp b¸nh kÑo trong n-íc nh- c«ng ty ®-êng Biªn Hßa,c«ng ty ®-êng Qu¶ng Ng·i,Trµng An,H¶i Ch©u.vv…bªn c¹nh ®ã sßn c¸c c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp ,lµng nghÒ truyÒn thèng ,b¸nh kÑo nhËp lËu, gnuån s¶n xuÊt bÊt hîp ph¸p…Do vËy nh÷ng n¨m gÇn ®ay s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng n-íc ta t¨ng vÒ sè l-îng, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. §èi víi c¸c donah nghiÖp thÞ tr-êng lµ mét bé phËn chñ yÕu nhÊt trong kinh doanh.ThÞ tr-êng lµ n¬i h×nh thµnh vµ thùc hiÖn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi m«i tr-êng xung quanh.§èi víi s¶n phÈm b¸nh kÑo th× thÞ tr-êng chñ yÕu lµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o:Ýt ng-êi mua nhiÒu ng-ßi b¸n.Do ®ã,viÖc cã ®-îc nh÷ng thÞ tr-êng träng ®iÓm lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp cßn non trÎ nh- c«ng ty th-¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp t-¬ng ®èi réng kh¾p bao gåm h Çu hÕt c¸c tØnh miÒn b¾c,mét sè tØnh miÒn trung vµ c¸c ®¹i lý ë miÒn nam.ThÞ tr-êng miÒn b¾c ®-îc doanh nghiÖp coi lµ thÞ tr-êng träng ®iÓm v× nã chiÕm phÇn lín s¶n l-îng tiªu thô cña doanh nghiÖpdo vËy doanh nghiÖp ®· ®Æt nhiÒu ®¹i lý cÊp 1 vµ c¸c tr¹m ë 15 tØnh phÝa b¾c Khu vùc thÞ tr-ßng N¨m 2002 N¨m2003 N¨m 2004 1.MiÒn b¾c 35. 29% 38% 40% 2.MiÒn trung 26% 28% 30% 3.MiÒn nam 8% 10% 15% Nh- vËy, qua b¶ng trªn cho thÊy thÞ tr-ên ë miÒn b¾c thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm tû träng kh«ng nhá vµ hÇu hÕt thÞ phÇn cña doanh ngiäªp ngµy cµng cã quy m« t¨ng cao h¬n.§iÒu ®è chøng tá s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®-îc -a chuéng,hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®-îc n©ng cao.§©y lµ tÝn hiÖu ®¸ng mõng,nhÊt lµ khi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chÞu sù cn¹h trnah m¹nh mÏ cña s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc nh- hiÖn nay.  §èi thñ c¹nh tranh trong n-íc S¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã mÆt ë ba miÒn B¾c Trung Nam trong ®ã thÞ tr-ßng miÒn b¾c lµ thÞ tr-êng chÝnh cña doanh nghiÖp chiÕm tû träng tiªu thô lín nhÊt.MiÒn trung còng ®· tiªu thô mét phÇn nh-ng ë miÒn nam l-îng tiªu thô rÊt Ýt so víi miÒn b¾c vµ miÒn trung mÆc dï d©n c- ®«ng..Nguyªn nh©n chñ yÕu cña sô kh¸c biÖt vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô lµ thÞ hiÕu tiªu dïng cña tõng vïng lµ kh¸c nhau.T¹i thÞ tr-êng miÒn b¾ c mµ cô thÓ lµ t¹i thi jtr-êng Hµ Néi dth× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín víi doanh nghiÖp lµ H¶i Hµ,H¶i Ch©u vµ nhiÒu c«ng ty kh¸c. 3) §Æc ®iÓn vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng: Doanh nghiÖp míi ®-îc thµnh lËp ch-a ®-îc 10 n¨m nh-ng sè l-îng lao ®éng cñadoanh nghiÖp lu«n t¨ng qua c¸c n¨m ,®iÒu nµy thÓ hiÖn chñ tr-ong ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong nh÷ng n¨m qua lùc l-îng lao ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè l-îng còngn h- chÊt l-îng tõ 560 lao ®éng n¨m 2001 lªn ®Õn1050 lao ®éng n¨m 2004 . tuy nhiªn lao ®éng mïa vô vÉn chiÕm tû lÖ lín,riªng n¨m 2004 lµ 700 lao ®éng chiÕm tû trong 66,67% 20
- Xem thêm -