Tài liệu Hiệu quả kinh doanh ở công ty giầy thăng long thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ph¶i ®èi mÆt sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ngõng trong m«i trêng kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc nh: nguån lùc vÒ vèn, vÒ con ngêi, kh«ng ngõng tæ chøc c¬ cÊu l¹i bé m¸y ho¹t ®éng... Thùc chÊt nh÷ng viÖc nµy lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ thíc ®o tæng hîp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty GiÇy Th¨ng Long nãi riªng. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc khan hiÕm nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, c¸c C«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶. VÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh lu«n ®îc ban l·nh ®¹o C«ng ty giÇy Th¨ng Long quan t©m xem ®©y lµ thíc ®o vµ c«ng cô thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh t¹i C«ng ty. Víi nh÷ng kiÕn thùc thu ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña C«ng ty, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty GiÇy Th¨ng Long cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Phan Kim ChiÕn em ®· chän ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty GiÇy Th¨ng Long thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005 - 2010 cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long PhÇn I N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1 §èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi c¸c c¬ chÕ qu¶n lý kh¸c nhau, nhng trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu bao trïm l©u dµi lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy mäi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ trêng, ph¶i thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh, ph¶i kÕ ho¹ch hãa c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®ång thêi tæ chøc thùc hiÖn chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ trªn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña chóng. Muèn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp còng nh tõng lÜnh vùc, tõng bé phËn bªn trong doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. VËy th× hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ g×? §Ó hiÓu ®îc ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× tríc tiªn chóng ta t×m hiÓu xem hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung lµ g×. Tõ tríc ®Õn nay cã rÊt nhiÒu t¸c gi¶ ®a ra c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ: - Theo P.Samuellson vµ W.Nordhaus th× "hiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÔn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n lîng mét c¸ch hµng lo¹t hµng hãa mµ kh«ng c¾t gi¶m mét lo¹t hµng hãa kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã". Thùc chÊt cña quan niÖm nµy lµ ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. ViÖc ph©n bæ vµ sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trªn ®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao. Cã thÓ nãi møc hiÖu qu¶ ë ®©y mµ t¸c gi¶ ®a ra lµ cao nhÊt, lµ lý tëng vµ kh«ng cã møc hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a. - Hai t¸c gi¶ Wohe vµ Doring l¹i ®a ra hai kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. §ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ gi¸ trÞ. Theo hai «ng th× hai kh¸i niÖm nµy hoµn toµn kh¸c nhau: "Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a s¶n lîng tÝnh theo ®¬n vÞ hiÖn vËt (chiÕc, kg…) vµ l îng c¸c nh©n tè ®Çu vµo (giê lao ®éng, ®¬n vÞ thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu …) ® îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ cã tÝnh chÊt kü thuËt hay hiÖn vËt", "Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh ph¶i chi ra trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt vµ chi phÝ 2 kinh doanh thùc tÕ ph¶i chi ra ®îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ xÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ" vµ "®Ó x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ ngêi ta cßn h×nh thµnh tû lÖ gi÷a s¶n lîng tÝnh b»ng tiÒn vµ c¸c nh©n tè ®Çu vµo tÝnh b»ng tiÒn". Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ cña hai «ng chÝnh lµ n¨ng suÊt lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ hiÖu suÊt tiªu hao vËt t, cßn hiÖu qu¶ tÝnh b»ng gi¸ trÞ lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n trÞ chi phÝ. - Theo c¸c t¸c gi¶ kh¸c: Cã mét sè t¸c gi¶ cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc x¸c ®Þnh bëi quan hÖ gi÷a tû lÖ t¨ng lªn cña hai ®¹i lîng kÕt qu¶ vµ chi phÝ. C¸c quan ®iÓm nµy míi chØ ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ cña phÇn t¨ng thªm chø kh«ng ph¶i cña toµn bé phÇn tham gia vµo quy tr×nh kinh tÕ. Mét sè quan ®iÓm l¹i cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ nhËn ®îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ ®ã. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred Kuhu, theo «ng: "TÝnh hiÖu qu¶ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh doanh". §©y lµ quan ®iÓm ®îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµo tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ. Mét kh¸i niÖm ®îc nhiÒu nhµ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc quan t©m chó ý vµ sö dông phæ biÕn ®ã lµ: HiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét sè hiÖn tîng (hoÆc mét qu¸ tr×nh) kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu x¸c ®Þnh. §©y lµ kh¸i niÖm t¬ng ®èi ®Çy ®ñ ph¶n ¸nh ®îc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ c¸c quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ th× ta cã thÓ ®a ra kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh sau: hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tiÒn vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh ®· cho thÊy b¶n chÊt cña nã lµ ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®¹t ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu râ vµ øng dông ®îc ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh vµo viÖc x¸c lËp c¸c chØ tiªu, c¸c c«ng thøc cô thÓ nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× chóng ta cÇn lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Thø nhÊt: ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh thùc chÊt lµ mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ cã 3 tÝnh ®Õn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Mèi quan hÖ so s¸nh ë ®©y cã thÓ lµ so s¸nh tuyÖt ®èi vµ còng cã thÓ lµ so s¸nh t¬ng ®èi. VÒ mÆt so s¸nh tuyÖt ®èi th× hiÖu qu¶ kinh doanh lµ: H = K - C trong ®ã: H: hiÖu qu¶ kinh doanh K: kÕt qu¶ ®¹t ®îc C: chi phÝ bá ra ®Ó sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo Cßn vÒ so s¸nh t¬ng ®èi th×: H = K/C Do ®ã ®Ó tÝnh ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ta ph¶i tÝnh kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ bá ra. NÕu xÐt mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ th× kÕt qu¶ nã lµ c¬ së ®Ó tÝnh ra hiÖu qu¶ kinh doanh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ nh÷ng ®¹i lîng cã kh¶ n¨ng ®ong, c©n, ®o ®Õm nh sè s¶n phÈm tiªu thô mçi lo¹i, doanh thu b¸n hµng, lîi nhuËn, thÞ phÇn…. nh vËy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thêng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. - Thø hai: ph¶i ph©n biÖt hiÖu qu¶ x· héi, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp: hiÖu qu¶ x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu vÒ x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c môc tiªu x· héi thêng lµ: gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng trong ph¹m vi toµn x· héi ph¹m vi tõng khu vùc, n©ng cao tr×nh ®é v¨n hãa, n©ng cao møc sèng, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng… Cßn hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu c¶ vÒ kinh tÕ x· héi trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh trªn ph¹m vi tõng vïng, tõng khu vùc cña nÒn kinh tÕ. - Thø ba: hiÖu qu¶ tríc m¾t víi hiÖu qu¶ l©u dµi: c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo môc tiªu cña doanh nghiÖp do ®ã mµ tÝnh chÊt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. XÐt vÒ tÝnh l©u dµi th× c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi. XÐt vÒ tÝnh hiÖu qu¶ tríc m¾t (hiÖn t¹i) th× nã phô thuéc vµo c¸c môc tiªu hiÖn t¹i mµ Doanh nghiÖp ®ang theo ®uæi. Trong thùc tÕ ®Ó thùc môc tiªu bao trïm l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn t¹i kh«ng ®¹t ®îc môc tiªu lµ lîi nhuËn mµ l¹i thùc hiÖn c¸c môc tiªu n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn danh tiÕng cña doanh nghiÖp, më 4 réng thÞ trêng c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u… do ®ã mµ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ë ®©y vÒ lîi nhuËn lµ kh«ng cao nhng chØ tiªu cã liªn quan ®Õn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cña doanh nghiÖp lµ cao th× chóng ta kh«ng thÓ kÕt luËn lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, mµ ph¶i kÕt luËn lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nh vËy c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ mµ tÝnh hiÖu qu¶ tríc m¾t cã thÓ lµ tr¸i víi c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi, nhng môc ®Ých cña nã l¹i lµ nh»m thùc hiÖn chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi. 3. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh 3.1. HiÖu qu¶ kinh doanh HiÖu qu¶ kinh doanh hay hiÖu qu¶ tµi chÝnh lµ hiÖu qu¶ thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. BiÓu hiÖn trùc tiÕp cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ sè lîi nhuËn mµ mçi doanh nghiÖp thu ®îc hoÆc lç ph¶i chÞu. HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc tÝnh b»ng chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ bá ra víi thu nhËp mang l¹i trong qu¸ tr×nh kinh doanh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ ®èi víi mét dÞch vô kinh doanh hoÆc tæng thÓ c¸c dÞch vô kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. HiÖu qu¶ kinh doanh cã tÝnh chÊt trùc tiÕp nªn cã thÓ ®Þnh híng ®îc dÔ dµng. Theo c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i th×: HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh b»ng t¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra. Hay: HiÖu qu¶ kinh tÕ (hiÖu qu¶ kinh doanh) cña mét tæ chøc kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ n¨ng lùc kinh doanh cña tæ chøc ®ã nh»m ®¶m b¶o thu ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Æt ra víi chi phÝ thÊp nhÊt. HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ thíc ®o tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh tÕ cÇn ®îc xem xÐt 1 c¸ch toµn diÖn vÒ c¶ mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng. - VÒ ®Þnh tÝnh: HiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc ph¶n ¸nh ë tr×nh ®é vµ n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn sù ®ãng gãp cña doanh nghiÖp víi toµn x· héi. - VÒ ®Þnh lîng: hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét tæ chøc kinh doanh ®îc ®o lêng b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra. Chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ngîc l¹i. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ kinh doanh: Khi tiÕn hµnh bÊt kú 5 mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng cã thÓ t¹o ra kÕt qu¶ phï hîp mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. §Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh c¸c môc tiªu kh¸c, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p, nhiÒu c«ng cô kh¸c nhau. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt lµ ®Ó cho nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh. Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc ë møc ®é nµo), mµ cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch t×m ra c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã ®a ra ®îc c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp trªn c¶ hai ph¬ng diÖn gi¶m chi phÝ, t¨ng kÕt qu¶ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n trÞ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ ®îc sö dông ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch tr×nh ®é sö dông tæng hîp c¸c nguån lùc ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn ®îc sö dông ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo trong ph¹m vi doanh nghiÖp còng nh ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Do vËy xÐt trªn ph¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn th× ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh ®ãng vai trß rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi u nhÊt, lùa chän ®îc c¸c ph¬ng ph¸p hîp lý nhÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. Ngoµi ra, trong nhiÒu trêng hîp c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn coi hiÖu qu¶ kinh tÕ nh lµ c¸c nhiÖm vô, c¸c môc tiªu ®Ó thùc hiÖn. V× ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ khi nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× hä ®Òu quan t©m ®Õn tÝnh hiÖu qu¶ cña nã. Do vËy mµ hiÖu qu¶ kinh doanh cã vai trß lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ kinh doanh ®ång thêi võa lµ môc tiªu ®Ó qu¶n trÞ kinh doanh. 3.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña mét ho¹t ®éng kinh tÕ x¸c ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng ®ã víi t c¸ch lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ hoÆc lµ mét ho¹t ®éng cô thÓ vÒ kinh tÕ víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng x· héi. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµ lîi Ých kinh tÕ x· héi mµ ho¹t ®éng kinh tÕ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ cho ®êi sèng x· héi, ®îc thÓ hiÖn ë møc ®é ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi nh: ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu cho ng©n s¸ch, ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. 6 HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt gi¸n tiÕp rÊt khã ®Þnh lîng nhng l¹i cã thÓ ®Þnh tÝnh: "HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµ tiªu chuÈn quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn". HiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Trong nhiÒu trêng hîp, hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vËn ®éng cïng chiÒu, nhng l¹i cã mét sè trêng hîp hai mÆt ®ã l¹i m©u thuÉn víi nhau. Cã nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng mang l¹i lîi nhuËn, thËm chÝ cã thÓ thua thiÖt, nhng doanh nghiÖp vÉn kinh doanh v× lîi Ých chung ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh ®iÒu ®ã x¶y ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých. 3.3. HiÖu qu¶ tæng hîp Chi phÝ bá ra lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ vµ tÝnh to¸n møc hiÖu qu¶ kinh tÕ. XÐt trªn gãc ®é tÝnh to¸n, cã c¸c chØ tiªu chi phÝ tæng hîp (mäi chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh) vµ chi phÝ bé phËn (nh÷ng hai phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã). - HiÖu qu¶ tæng hîp thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ tæng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt hay kinh doanh. ViÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp cho thÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp hay nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cßn viÖc tÝnh vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c chi phÝ bé phËn cho thÊy sù t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè néi bé s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung. VÒ nguyªn t¾c, hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp thuéc vµo hiÖu qu¶ chi phÝ thµnh phÇn. Nhng trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i c¸c yÕu tè chi phÝ thµnh phÇn ®Òu ®îc sö dông cã hiÖu qu¶, tøc lµ cã trêng hîp sö dông yÕu tè nµy nhng l¹i l·ng phÝ yÕu tè kh¸c. Nãi chung muèn thu ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ do sö dông c¸c yÕu tè thµnh phÇn nhÊt thiÕt ph¶i lín h¬n so víi tæn thÊt do l·ng phÝ c¸c yÕu tè kh¸c g©y ra. 3.4. HiÖu qu¶ cña tõng yÕu tè - HiÖu qu¶ sö dông vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua hiÖu suÊt sö dông vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. + Vèn lu ®éng: CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é quay cña vèn lu ®éng, rót ng¾n thêi gian thu håi vèn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. + HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 7 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua søc s¶n xuÊt vµ møc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh. Hai chØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cµng cao. - HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp §¸nh gi¸ ë møc sinh lîi b×nh qu©n cña lao ®éng trong n¨m. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®Çu ngêi cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn chó träng ®Õn viÖc sö dông lao ®éng, biÓu hiÖn b»ng sè lao ®éng gi¶m vµ s¶n lîng t¨ng dÉn ®Õn chi phÝ thÊp vÒ tiÒn l¬ng. 4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh 4.1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ a. HiÖu qu¶ tæng hîp §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh sö dông tõng yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th× cã thÓ sö dông hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸. - Tû suÊt lîi nhuËn theo gi¸ thµnh: §ã lµ tæng lîi nhuËn so víi tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng hãa tiªu thô. = ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp tõ mét ®ång gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng hãa t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m ra biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng lîi nhuËn. - Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè lîi nhuËn so víi vèn s¶n xuÊt ®· bá ra bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng: = ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét ®ång vèn kinh doanh sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, do ®ã nã cã t¸c ®éng khuyÕn khÝch viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vèn, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ vèn trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cßn cho biÕt mét ®ång vèn s¶n xuÊt t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ s¶n xuÊt. - Tû suÊt doanh thu vèn kinh doanh ®îc tÝnh b»ng møc doanh thu trªn vèn kinh doanh = ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh bá ra sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång vèn kinh doanh thu vÒ. b. HiÖu ña cña tõng yÕu tè 8 * ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng - Møc n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®îc x¸c ®Þnh bëi tæng gi¸ trÞ SXCN trªn tæng sè lao ®éng b×nh qu©n. = ChØ tiªu nµy cho biÕt mét lao ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu gi¸ trÞ kinh doanh cho doanh nghiÖp. - Møc doanh thu b×nh qu©n cña mçi lao ®éng ®îc tÝnh b»ng tæng doanh thu trªn tæng sè lao ®éng b×nh qu©n = §iÒu nµy cho biÕt mçi lao ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu cña mçi doanh nghiÖp. - Møc lîi nhuËn b×nh qu©n mçi lao ®éng ®îc tÝnh b»ng tæng lîi nhuËn: = Th«ng qua chØ tiªu nµy mµ ta biÕt ®îc t×nh h×nh sö dông lao ®éng, sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®· sö dông hÕt cha , tõ ®ã mµ x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng. = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thêi gian lao ®éng thùc tÕ so víi thêi gian ®Þnh møc, nã cho biÕt t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp * ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh = ChØ tiªu nµy cho biÕt t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. = = = = * ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng = = Vèn lu ®éng lu«n lu«n vËn ®éng, b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Do ®ã nã ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vãn lu ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. = 9 ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn lu ®éng quay ®îc bao nhiªu vßng trong kú kinh doanh. Tèc ®é cña vßng quay cµng t¨ng nhanh th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng t¨ng vµ ngîc l¹i. = ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó cho vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn cµng ng¾n th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng t¨ng. 4.2. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp cßn ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: a. T¨ng thu ng©n s¸ch Mäi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i cã nhiÖm vô nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc díi h×nh thøc lµ c¸c lo¹i thuÕ nh thuÕ doanh thu, thuÕ ®Êt, thuÕ lîi tøc, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt… Nhµ níc sÏ sö dông nh÷ng kho¶n thu nµy ®Ó cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ë c¸c lÜnh vùc phi s¶n xuÊt, gãp phÇn ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n. b. T¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng Níc ta còng gièng nh c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, hÇu hÕt lµ c¸c níc nghÌo, t×nh tr¹ng yÕu kÐm vÒ s¶n xuÊt vµ n¹n thÊt nghiÖp cßn phæ biÕn. §Ó t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ nhanh chãng tho¸t khái ®ãi nghÌo, l¹c hËu ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh, më réng quy m« s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. c. N©ng cao møc sèng cña ngêi lao ®éng Ngoµi viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®Ó gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña ngêi lao ®éng. XÐt trªn ph¬ng diÖn kinh tÕ, viÖc n©ng cao møc sèng cña ngêi d©n ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nh gia t¨ng thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi, gia t¨ng ®Çu t x· héi, møc t¨ng trëng phóc lîi x· héi… d. T¸i ph©n phèi lîi tøc x· héi Sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu vÒ mÆt kinh tÕ x· héi gi÷a c¸c vïng l·nh thæ trong mét quèc gia ®îc xem lµ mét hiÖn tîng kh¸ phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn nh níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó tõng bíc xãa bá sù c¸ch biÖt vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn t¸i 10 ph©n phèi lîi tøc x· héi gi÷a c¸c vïng, ®ßi hái cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t triÓn vµo c¸c vïng kinh tÕ ph¸t triÓn. Theo quan ®iÓm hiÖn nay cña c¸c nhµ kinh tÕ, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cßn thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nh: - B¶o vÖ nguån lîi m«i trêng - H¹n chÕ g©y « nhiÔm m«i trêng - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ II. n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn trªn 3 lÜnh vùc sau: Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× m«i trêng c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t vµ khèc liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ th¾ng thÕ trong c¹nh tranh, muèn nh thÕ doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao ®îc hiÖu qu¶. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. * §èi víi doanh nghiÖp - Muèn tham gia c¹nh tranh vµ th¾ng thÕ trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? Muèn tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái nµy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh hÕt søc thËn träng, cã sù tÝnh to¸n kü lìng vµ ch¾c ch¾n v× hÇu hÕt c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp, cña x· héi lµ cã h¹n, mµ nhu cÇu tiªu dïng hµng hãa, dÞch vô ngµy cµng t¨ng, chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa dÞch vô ngµy cµng cao. * §èi víi ngêi lao ®éng ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ cã sù t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ®êi sèng cña hä, nÕu nh doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cao, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, cuéc sèng ®îc n©ng lªn nhê t¨ng l¬ng, c¸c kho¶n thëng, chÕ ®é x· héi, ngîc l¹i nÕu nh c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ sÏ cã nhiÒu ngêi lao ®éng bÞ thÊt nghiÖp, l¬ng thÊp ¶nh hëng tíi ®êi sèng cña hä. * §èi víi Nhµ níc Doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ t¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch th«ng qua thuÕ, lµm gi¶m g¸nh nÆng cho x· héi do t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng 11 2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp, nã cã liªn quan tíi tÊt c¶ c¸c mÆt trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau: * Nh©n tè thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra cña doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ, thÞ trêng lµ mét trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. ThÞ trêng ®Çu vµo ¶nh hëng tíi tÝnh liªn tôc vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt, cßn thÞ trêng ®Çu ra quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ tÝnh hiÖu qu¶ trong kinh doanh. * Nh©n tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ Nh©n tè nµy cho phÐp c¸c doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhê ®ã mµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng vßng quay cña vèn lu ®éng, t¨ng lîi nhuËn, ®¶m b¶o thùc hiÖn yªu cÇu quy luËt t¸i s¶n xuÊt më réng * Nh©n tè vÒ tæ chøc Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp nh©n tè nµy b¶o ®¶m cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt c©n ®èi, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè vËt chÊt trong s¶n xuÊt ®ã mµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. * Nh©n tè vÒ qu¶n lý Nh©n tè nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh x¸c, kÞp thêi t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. * Nh©n tè vÒ lùc lîng lao ®éng Trong doanh nghiÖp, lùc lîng lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. B»ng lao ®éng s¸ng t¹o cña con ngêi cã thÓ t¹o ra c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ m¸y mãc míi, nguyªn vËt liÖu míi … cã hiÖu qu¶ h¬n hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt hiÖu qu¶ kinh tÕ so víi tríc. Trong thùc tÕ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Õn ®©u nÕu kh«ng cã con ngêi sö dông th× còng kh«ng thÓ ph¸t huy ®îc t¸c dông. Ngîc l¹i nÕu cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mµ con ngêi kh«ng cã tr×nh ®é sö dông, tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kh«ng nh÷ng t¨ng ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh mµ cßn tèn kÐm chi phÝ b¶o dìng söa ch÷a v× nh÷ng sai lÇm, háng hãc do kh«ng biÕt sö dông g©y ra. * Nh©n tè th«ng tin 12 Th«ng tin ®îc coi lµ ®èi tîng lao ®éng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ nÒn kinh tÕ. §Ó kinh doanh thµnh c«ng ®îc trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t ë c¶ trong níc vµ quèc tÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc nhiÒu th«ng tin. * Nh©n tè vÒ vËn dông ®ßn bÈy kinh tÕ Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngêi, mäi kh©u vµ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp ph¸t huy ®îc ®Çy ®ñ quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 3.1. Nghiªn cøu kh¶o s¸t vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, s¶n xuÊt hµng hãa ph¸t triÓn mét møc ®é nµo ®ã sÏ h×nh thµnh c¬ chÕ thÞ trêng, c¬ chÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh kinh tÕ x· héi lÊy gi¸ trÞ, gi¸ c¶ vµ lîi nhuËn lµm nÒn t¶ng cho viÖc ®iÒu chØnh nh÷ng øng xö cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a con ngêi víi con ngêi, ho¹t ®éng cña nã tu©n theo quy luËt c¹nh tranh, díi sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc b»ng luËt ph¸p vµ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ… ThÞ trêng lµ mét ph¹m trï riªng vèn cã cña s¶n xuÊt hµng hãa. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua hai nh©n tè cã mèi liªn quan mËt thiÕt víi nhau: - Nhu cÇu hµng hãa - dÞch vô - Kh¶ n¨ng cung cÊp hµng hãa dÞch vô ®ã. Tõ thÞ trêng ta x¸c ®Þnh ®îc mèi t¬ng quan gi÷a cung vµ cÇu. ThÞ trêng cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm gi¸ trÞ cña hµng hãa - dÞch vô vµ biÕt ®îc hµng hãa dÞch vô ®ã cã ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, cã ®îc thÞ trêng chÊp nhËn hay kh«ng. Trong c¬ chÕ kinh tÕ hiÖn nay c¹nh tranh lµ ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Trªn thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng vµ c¹nh tranh víi nhau, ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng thÝch hîp tíi qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh nh»m giµnh u thÕ trong c¹nh tranh. §ã sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho doanh nghiÖp chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Nhu cÇu cña thÞ trêng rÊt ®a d¹ng ®ßi hái ph¶i lu«n lu«n ®¸p øng ngµy mét cao h¬n vÒ mäi mÆt nh chÊt lîng, mÉu m·… ChØ trªn c¬ së n¾m b¾t chÝnh 13 x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng th× doanh nghiÖp míi cã c¨n cø ®Ó lËp chiÕn lîc kinh doanh, lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh thÝch hîp trªn c¬ së c¨n cø vµo tiÒm lùc cña m×nh ®Ó tæ chøc kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin thÞ trêng doanh nghiÖp cÇn ph¶i: - Tæ chøc hîp lý viÖc thu thËp c¸c nguån th«ng tin tõ c¸c lo¹i thÞ trêng - Ph©n tÝch vµ xö lý chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin ®· thu nhËp ®îc. Tõ hai bíc trªn x¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. ViÖc nghiªn cøu kh¶o s¸t vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng ®ang ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái sau: - Nh÷ng lo¹i thÞ trêng nµo cã triÓn väng nhÊt ®èi víi hµng hãa - dÞch vô cña doanh nghiÖp - Gi¸ c¶, chi phÝ vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu vÒ hµng hãa - dÞch vô cña nh÷ng lo¹i thÞ trêng ®ã. Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng tèi u, x©y dùng ph¬ng ¸n kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp lu«n chñ ®éng trong kinh doanh, xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a c¸c rñi ro. 3.2. ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh cã ý nghÜa quan träng, nã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ¸n kinh doanh c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn. ViÖc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ yÕu tè cho qu¸ tr×nh kinh doanh bao gåm: * Nh©n tè ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu Néi dung c¬ b¶n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ qu¸ tr×nh lao ®éng. Qu¸ tr×nh lao ®éng lµm thay ®æi h×nh d¸ng, kÝch thíc tÝnh chÊt hãa lý cña ®èi tîng lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm c«ng nghiÖp víi chÊt lîng cµng cao tháa m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng. Nh vËy, nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trùc tiÕp cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. MÆt kh¸c nh©n tè ®Çu vµo cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt lµ nguyªn vËt liÖu. Do ®ã trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. 14 - Nguyªn vËt liÖu ph¶i ®Çy ®ñ v× thiÕu nguyªn vËt liÖu dÉn tíi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ph¶i kÞp thêi, ®iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. - ChÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o v× chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tõ ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn. - Chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng cao trong c¬ cÊu gi¸ thµnh, do ®ã gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu tíi møc thÊp nhÊt ®ång nghÜa víi h¹ gi¸ thµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - Nguyªn vËt liÖu hay nãi c¸ch kh¸c nh©n tè ®Çu vµo kh«ng nh÷ng gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã cßn gi÷ vai trß quan träng trong lÜnh vùc qu¶n lý gi¸ thµnh vµ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. V× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi yÕu tè nµy trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ ph¶i cung øng ®óng tiÕn ®é, sè l îng, chñng lo¹i, quy c¸ch vµ víi chi phÝ thÊp nhÊt. ChØ trªn c¬ së ®ã míi ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. * Nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ: Trong c¬ chÕ thÞ trêng, sù c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt th× nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh. Nã cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiÕn bé sÏ lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, chÊt lîng s¶n phÈm t¨ng, ®iÒu ®ã ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh©n tè nµy còng t¸c ®éng ®Õn thÞ trêng, ®Õn ngêi cung cÊp, ¶nh hëng tíi kh¸ch hµng, ®Õn vÞ thÕ c¹nh tranh vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Mét yÕu tè còng hÕt søc quan träng ®ã lµ c«ng nghÖ kü thuËt, c¸c nh©n tè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cã vai trß cµng quan träng ngµy cµng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh v× chÝnh nã lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm do ®ã ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. C«ng nghÖ th«ng tin, tin häc tiÕn bé cho doanh nghiÖp thu thËp, xö lý, truyÒn ®¹t th«ng tin kinh tÕ x· héi phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ lu tr÷ th«ng tin tõ ®ã t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp. * Nh©n tè lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè quan träng. Muèn cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ 15 cao, cÇn ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi u trong doanh nghiÖp. C¬ cÊu lao ®éng tèi u khi lùc lîng lao ®éng ®¶m b¶o ®ñ sè lîng ngµnh nghÒ, chÊt lîng, giíi tÝnh vµ løa tuæi, ®ång thêi ®îc ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n víi nhau, b¶o ®¶m mäi ngêi ®Òu cã viÖc lµm,mäi kh©u, mäi bé phËn ®Òu cã ngêi phô tr¸ch vµ sù ¨n khíp, ®ång bé trong tõng ®¬n vÞ vµ trªn ph¹m vi toµn doanh nghiÖp. C¬ cÊu lao ®éng tèi u lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh c©n ®èi, nhÞp nhµng liªn tôc, lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh c¸c ®Þnh møc lao ®éng ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm, lîng lao ®éng hao phÝ, kh«ng nh÷ng thÕ doanh nghiÖp ph¶i sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm søc lao ®éng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.3. Tæ chøc qu¸ tr×nh kinh doanh theo ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®Ò ra * T¨ng s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô Trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó tån t¹i ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ngoµi viÖc t¨ng s¶n lîng hµng hãa s¶n xuÊt ra cßn ph¶i t¨ng s¶n lîng tiªu thô tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô ®îc sao cho phï hîp víi quy luËt t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng ®îc s¶n lîng hµng hãa s¶n xuÊt tøc lµ doanh nghiÖp ®· tËn dông ®îc c¸c yÕu tè lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, thêi gian vµ sö dông mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng nh vËy sÏ t¨ng ®îc s¶n lîng hµng hãa tiªu thô * Gi¶m chi phÝ Trong nÒn kinh tÕ cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh, muèi th¾ng lîi trong c¹nh tranh th× vÊn ®Ò gi¶m mét ®ång chi phÝ lµm t¨ng mét ®ång lîi nhuËn, h¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh møc s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng hãa tïy theo chi phÝ vµ gi¸ b¸n hµng. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng vËt hãa vµ hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ®ã bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Sù tham gia cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã sù kh¸c nhau nã h×nh thµnh chi phÝ t¬ng øng. VËy khi c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh xuèng lµ ®· h¹ ®îc gi¸ thµnh vµ t¨ng kh¶ n¨ng hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn. 16 * T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ViÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh, ph¸t triÓn tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng nh ®µo t¹o më líp t¹i doanh nghiÖp, cö ®i häc… t¹o ®éng lùc cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng v× lao ®éng s¸ng t¹o cña con ngêi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh, khi lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é cao th× cã thÓ khai th¸c tèi ®a nguyªn vËt liÖu, c«ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, viÖc ph©n c«ng bè trÝ c«ng viÖc cho ngêi lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc kh«ng nh÷ng t¨ng suÊt mµ cßn t¹i ra sù phÊn khëi h¨ng say vµ t©m lý tèt cho ngêi lao ®éng. * C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ tæ chøc s¶n xuÊt §©y còng lµ vÊn ®Ò lín gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. V× c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp mµ thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh, nhanh nh¹y víi sù thay ®æi cña m«i trêng, bé m¸y cña doanh nghiÖp ph¶i gän nhÑ, n¨ng ®éng, linh ho¹t gi÷a c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n chÕ ®é tr¸ch nhiÖm tr¸nh sù chång chÐo vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi, n©ng cao tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh th× sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 3.4. Tæ chøc qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa vµ dÞch vô ViÖc tæ chøc qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa dÞch vô sÏ lµm cho hµng hãa dÞch vô cña doanh nghiÖp lu th«ng, kh«ng bÞ ø ®äng, gióp cho vßng quay cña vèn lu ®éng t¨ng nhanh, lµm gi¶m chi phÝ tiªu thô vµ do ®ã lîi nhuËn thu ®îc cao dÉn tíi t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng. * Tæ chøc kªnh tiªu thô Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông tiªu thô phï hîp víi doanh nghiÖp sao cho cã lîi nhÊt. - Kªnh trùc tiÕp Hµng hãa tõ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®îc b¸n th¼ng ®Õn ngêi tiªu dïng. H×nh thøc nµy ®¶m b¶o mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng, gióp doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng mét c¸ch nhanh chãng nhÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. - Kªnh gi¸n tiÕp Lµ h×nh thøc trong ®ã sö dông trung gian tïy theo sè lîng trung gian mµ cã thÓ cã kªnh tiªu thô dµi hay ng¾n kh¸c nhau. Qua viÖc tiªu thô b»ng trung gian sÏ gióp doanh nghiÖp më réng ®îc thÞ trêng, chi phèi ®îc thÞ trêng 17 réng lín, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th«ng qua lîi thÕ cña trung gian vÒ vÞ trÝ ®Æt cöa hµng, kinh nghiÖm tiªu thô. * Tæ chøc m¹ng líi ph©n phèi, khuyÕn khÝch ®¹i lý §Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tiªu thô cña m×nh, doanh nghiÖp kh«ng ngõng më réng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. Víi m¹ng líi ph©n phèi réng sÏ gióp cho hµng hãa tíi tay ngêi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt. MÆt kh¸c doanh nghiÖp còng ph¶i cã chÕ ®é khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý tù t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng lín t¹i c¬ së cña m×nh. * Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p hç trî tiªu thô §©y lµ biÖn ph¸p gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm khiÕn cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn vµ tiªu thô thêng xuyªn chÝnh lµ c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng rÊt phæ biÕn trong c¬ chÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng nµy cã môc ®Ých tuyªn truyÒn vÒ c¸c s¶n phÈm, giíi thiÖu vÒ c«ng ty víi mäi ngêi vµ tõ ®ã kÝch thÝch nhu cÇu mua hµng cña hä §a s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tíi b¸n vµ giíi thiÖu c¸c c¸c héi chî triÓn l·m, b»ng c¸ch nµy ngêi tiªu dïng cã thÓ trùc tiÕp t×m hiÓu s¶n phÈm vÒ doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t×m kiÕm kh¸ch hµng. DÞch vô b¸n hµng hiÖn nay ®îc c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc ®Æt lªn hµng ®Çu cã thÓ thùc hiÖn díi c¸c h×nh thøc nh hç trî vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng ë xa, cho nh÷ng ngêi mua hµng víi sè lîng lín. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng mua nhiÒu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó ®îc hëng dÞch vô sau khi b¸n hµng. B¶o hµnh, ®æi hµng bÞ háng do lçi kü thuËt cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy khiÕn kh¸ch hµng sÏ yªn t©m khi sö dông c¸c s¶n phÈm hµng hãa mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §ång thêi khuyÕn khÝch viÖc t¨ng møc tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c ®¹i lý b»ng nh÷ng kho¶n tiÒn thëng khiÕn cho nh÷ng ngêi b¸n hµng cña doanh nghiÖp cµng thªm n¨ng ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, t×m kiÕm thÞ trêng míi. Ho¹t ®éng hç trî cña c¸c doanh nghiÖp ®· gãp phÇn kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. * N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®a ra nhiÒu mÉu m· cña s¶n phÈm. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hµng hãa ®îc tiªu thô nhanh nhê gi¸ h¹ h¬n ®èi thñ, chÊt lîng s¶n phÈm 18 l¹i tèt h¬n v× gi¸ ®ãng vai trß trong quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng, nã ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ tiªu thô. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cã chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ cho c¸c ®¹i lý chi nh¸nh cña c«ng ty nh»m khuyÕn khÝch hä mua lîng hµng lín vµ b¸n ®îc nhiÒu hµng, tÝch cùc h¬n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ theo thÞ trêng. T¹i mçi khu vùc, vïng ®Þa lý kh¸c nhau nªn cã nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau sao cho phï hîp víi cïng lo¹i s¶n phÈm. - ChÝnh s¸ch gi¸ c¹nh tranh: Doanh nghiÖp ¸p dông møc gi¸ thÊp khi muèn x©m nhËp thÞ trêng míi hay muèn c¹nh tranh víi ®èi thñ trªn thÞ trêng, ®iÒu nµy gióp s¶n phÈm tiªu thô nhanh h¬n, kh¸ch hµng dÔ chÊp nhËn h¬n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 3.5. Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm ®¸p øng nhanh chãng nhu cÇu cña thÞ trêng §Ó thùc hiÖn hÖ thèng c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®· ®Þnh, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mçi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¬ cÊu s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh. §ã lµ c¬ cÊu s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng, trªn c¬ së kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cho phÐp tèi ®a hãa lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn nhu cÇu thÞ trêng rÊt ®a d¹ng vµ thêng xuyªn biÕn ®éng, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc coi lµ c¬ cÊu ®éng, nghÜa lµ ph¶i liªn tôc hoµn thiÖn vµ ®æi míi. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m doanh nghiÖp thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §æi míi c¬ cÊu s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn theo nhiÒu híng kh¸c nhau: - Thu hÑp danh môc s¶n phÈm b»ng c¸ch lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm lçi thêi, nh÷ng s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh kÐm vµ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn - Gi÷ nguyªn chñng lo¹i s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt nhng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn vÒ h×nh thøc, hoµn thiÖn vÒ néi dung, t¹o ra nhiÒu kiÓu d¸ng. - Bæ sung thªm vµo danh môc s¶n phÈm nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng vµ xu híng ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. - ChuyÓn hãa vÞ trÝ c¸c s¶n phÈm trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch thay ®æi ®Þnh lîng s¶n xuÊt cña mçi lo¹i. 19 PhÇn ii Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty giÇy th¨ng long I. Giíi thiÖu s¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Công ty giầy Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 210/QD/TCLD ngày 14/04/1990 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ( nay là Bộ Công nghiệp ) với tên gọi Nhà máy giầy Thăng Long. Sau đó, ngày 23/03/1993 theo Quyết định thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước trong Nghị định 386/HDBT ( nay là Thủ Tướng Chính Phủ ) và Quyết định số 397/CNN-TCLD của Bộ Công nghiệp nhẹ , nhà máy giầy Thăng Long được đổi tên thành Công ty giầy Thăng Long Tên giao dịch chính của công ty : Thang Long Shoes Company Trụ sở chính : 411-Nguyễn Tam Trinh-Hai Bà Trưng-Hà Nội Công ty có tổng diện tích 8067m2, trong đó 2600m2 là xây dựng nhà xưởng sản xuất, phần còn lại là nhà kho, phòng làm việc, nhà để xe và đường giao thông nội bộ Công ty giầy Thăng Long có quá trình hình thành và phát triển chưa dài, nhưng công ty đã không ngừng phấn đấu để phát triển và đứng vững trên thị trường. Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể qua các giai đoạn phát triển của mình Giai đoạn 1990-1993 Theo luận chứng kỹ thuật được duyệt, công ty giầy Thăng Long được thành lập với số vốn là 300.000.000d, mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty là gia công mũ giầy cho các nước Xã Hội Chủ Nghĩa mà chủ yếu là Liên Xô ( cũ )với công suất là 4.000.000 đôi mũ giầy / năm. Trong những năm đầu khi mới thành lập, công ty đã xây dựng được 2 xưởng sản xuất và một số công trình phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhưng đến năm 1992, tình hình kinh tế chính trị ở các nước Liên Xô và Đông Âu có nhiều biến động, các đơn đặt hµng với các nước này bị cắt đứt. Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh của 20
- Xem thêm -