Tài liệu Hiệu quả kinh doanh ở công ty giầy thăng long thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ph¶i ®èi mÆt sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ngõng trong m«i tr-êng kinh doanh. §Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu trong m«i tr-êng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc nh-: nguån lùc vÒ vèn, vÒ con ng-êi, kh«ng ngõng tæ chøc c¬ cÊu l¹i bé m¸y ho¹t ®éng... Thùc chÊt nh÷ng viÖc nµy lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ th-íc ®o tæng hîp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty GiÇy Th¨ng Long nãi riªng. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc khan hiÕm nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, c¸c C«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn vµ ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶. VÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh lu«n ®-îc ban l·nh ®¹o C«ng ty giÇy Th¨ng Long quan t©m xem ®©y lµ th-íc ®o vµ c«ng cô thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh t¹i C«ng ty. Víi nh÷ng kiÕn thùc thu ®-îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña C«ng ty, nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty GiÇy Th¨ng Long cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Phan Kim ChiÕn em ®· chän ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty GiÇy Th¨ng Long thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: Ch-¬ng I: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005 - 2010 cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long 1 ch-¬ng I N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, víi c¸c c¬ chÕ qu¶n lý kh¸c nhau, nh-ng trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu bao trïm l©u dµi lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy mäi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp thÝch øng víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, ph¶i thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh, ph¶i kÕ ho¹ch hãa c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®ång thêi tæ chøc thùc hiÖn chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ trªn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña chóng. Muèn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp còng nh- tõng lÜnh vùc, tõng bé phËn bªn trong doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã. VËy th× hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ g×? §Ó hiÓu ®-îc ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× tr-íc tiªn chóng ta t×m hiÓu xem hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung lµ g×. Tõ tr-íc ®Õn nay cã rÊt nhiÒu t¸c gi¶ ®-a ra c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ: - Theo P.Samuellson vµ W.Nordhaus th× "hiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÔn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n l-îng mét c¸ch hµng lo¹t hµng hãa mµ kh«ng c¾t 2 gi¶m mét lo¹t hµng hãa kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã". Thùc chÊt cña quan niÖm nµy lµ ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. ViÖc ph©n bæ vµ sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trªn ®-êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao. Cã thÓ nãi møc hiÖu qu¶ ë ®©y mµ t¸c gi¶ ®-a ra lµ cao nhÊt, lµ lý t-ëng vµ kh«ng cã møc hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a. - Hai t¸c gi¶ Wohe vµ Doring l¹i ®-a ra hai kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. §ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ gi¸ trÞ. Theo hai «ng th× hai kh¸i niÖm nµy hoµn toµn kh¸c nhau: "Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a s¶n l-îng tÝnh theo ®¬n vÞ hiÖn vËt (chiÕc, kg…) vµ l-îng c¸c nh©n tè ®Çu vµo (giê lao ®éng, ®¬n vÞ thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu…) ®-îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ cã tÝnh chÊt kü thuËt hay hiÖn vËt", "Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh ph¶i chi ra trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt vµ chi phÝ kinh doanh thùc tÕ ph¶i chi ra ®-îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ xÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ" vµ "®Ó x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ ng-êi ta cßn h×nh thµnh tû lÖ gi÷a s¶n l-îng tÝnh b»ng tiÒn vµ c¸c nh©n tè ®Çu vµo tÝnh b»ng tiÒn". Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh tÕ tÝnh b»ng ®¬n vÞ cña hai «ng chÝnh lµ n¨ng suÊt lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ hiÖu suÊt tiªu hao vËt t-, cßn hiÖu qu¶ tÝnh b»ng gi¸ trÞ lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n trÞ chi phÝ. - Theo c¸c t¸c gi¶ kh¸c: Cã mét sè t¸c gi¶ cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®-îc x¸c ®Þnh bëi quan hÖ gi÷a tû lÖ t¨ng lªn cña hai ®¹i l-îng kÕt qu¶ vµ chi phÝ. C¸c quan ®iÓm nµy míi chØ ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ cña phÇn t¨ng thªm chø kh«ng ph¶i cña toµn bé phÇn tham gia vµo quy tr×nh kinh tÕ. Mét sè quan ®iÓm l¹i cho r»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®-îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ nhËn ®-îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó cã ®-îc kÕt qu¶ ®ã. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred Kuhu, theo «ng: "TÝnh hiÖu qu¶ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh 3 doanh". §©y lµ quan ®iÓm ®-îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµo tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ. Mét kh¸i niÖm ®-îc nhiÒu nhµ kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc quan t©m chó ý vµ sö dông phæ biÕn ®ã lµ: HiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét sè hiÖn t-îng (hoÆc mét qu¸ tr×nh) kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu x¸c ®Þnh. §©y lµ kh¸i niÖm t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ ph¶n ¸nh ®-îc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ c¸c quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ th× ta cã thÓ ®-a ra kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh- sau: hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tiÒn vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh ®· cho thÊy b¶n chÊt cña nã lµ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®¹t ®-îc môc tiªu cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu râ vµ øng dông ®-îc ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh vµo viÖc x¸c lËp c¸c chØ tiªu, c¸c c«ng thøc cô thÓ nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× chóng ta cÇn lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Thø nhÊt: ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh thùc chÊt lµ mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ cã tÝnh ®Õn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Mèi quan hÖ so s¸nh ë ®©y cã thÓ lµ so s¸nh tuyÖt ®èi vµ còng cã thÓ lµ so s¸nh t-¬ng ®èi. VÒ mÆt so s¸nh tuyÖt ®èi th× hiÖu qu¶ kinh doanh lµ: H=K-C trong ®ã: H: hiÖu qu¶ kinh doanh K: kÕt qu¶ ®¹t ®-îc C: chi phÝ bá ra ®Ó sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo Cßn vÒ so s¸nh t-¬ng ®èi th×: 4 H = K/C Do ®ã ®Ó tÝnh ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ta ph¶i tÝnh kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ chi phÝ bá ra. NÕu xÐt mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ th× kÕt qu¶ nã lµ c¬ së ®Ó tÝnh ra hiÖu qu¶ kinh doanh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ nh÷ng ®¹i l-îng cã kh¶ n¨ng ®ong, c©n, ®o ®Õm nh- sè s¶n phÈm tiªu thô mçi lo¹i, doanh thu b¸n hµng, lîi nhuËn, thÞ phÇn…. nh- vËy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th-êng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp. - Thø hai: ph¶i ph©n biÖt hiÖu qu¶ x· héi, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp: hiÖu qu¶ x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu vÒ x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c môc tiªu x· héi th-êng lµ: gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng trong ph¹m vi toµn x· héi ph¹m vi tõng khu vùc, n©ng cao tr×nh ®é v¨n hãa, n©ng cao møc sèng, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr-êng…Cßn hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu c¶ vÒ kinh tÕ x· héi trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh- trªn ph¹m vi tõng vïng, tõng khu vùc cña nÒn kinh tÕ. - Thø ba: hiÖu qu¶ tr-íc m¾t víi hiÖu qu¶ l©u dµi: c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo môc tiªu cña doanh nghiÖp do ®ã mµ tÝnh chÊt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. XÐt vÒ tÝnh l©u dµi th× c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi. XÐt vÒ tÝnh hiÖu qu¶ tr-íc m¾t (hiÖn t¹i) th× nã phô thuéc vµo c¸c môc tiªu hiÖn t¹i mµ Doanh nghiÖp ®ang theo ®uæi. Trong thùc tÕ ®Ó thùc môc tiªu bao trïm l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn t¹i kh«ng ®¹t ®-îc môc tiªu lµ lîi nhuËn mµ l¹i thùc hiÖn c¸c môc tiªu n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng cña s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn danh tiÕng cña doanh nghiÖp, më réng thÞ tr-êng c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u… do ®ã mµ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ë ®©y vÒ lîi nhuËn lµ kh«ng cao nh-ng chØ tiªu cã liªn quan ®Õn 5 c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cña doanh nghiÖp lµ cao th× chóng ta kh«ng thÓ kÕt luËn lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, mµ ph¶i kÕt luËn lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nh- vËy c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ mµ tÝnh hiÖu qu¶ tr-íc m¾t cã thÓ lµ tr¸i víi c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi, nh-ng môc ®Ých cña nã l¹i lµ nh»m thùc hiÖn chØ tiªu hiÖu qu¶ l©u dµi. 3. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh 3.1. HiÖu qu¶ kinh doanh HiÖu qu¶ kinh doanh hay hiÖu qu¶ tµi chÝnh lµ hiÖu qu¶ thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. BiÓu hiÖn trùc tiÕp cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ sè lîi nhuËn mµ mçi doanh nghiÖp thu ®-îc hoÆc lç ph¶i chÞu. HiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc tÝnh b»ng chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ. HiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ bá ra víi thu nhËp mang l¹i trong qu¸ tr×nh kinh doanh d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ ®èi víi mét dÞch vô kinh doanh hoÆc tæng thÓ c¸c dÞch vô kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. HiÖu qu¶ kinh doanh cã tÝnh chÊt trùc tiÕp nªn cã thÓ ®Þnh h-íng ®-îc dÔ dµng. Theo c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i th×: HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ chÊt l-îng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh b»ng t-¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®-îc vµ chi phÝ bá ra. Hay: HiÖu qu¶ kinh tÕ (hiÖu qu¶ kinh doanh) cña mét tæ chøc kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ n¨ng lùc kinh doanh cña tæ chøc ®ã nh»m ®¶m b¶o thu ®-îc kÕt qu¶ cao nhÊt theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Æt ra víi chi phÝ thÊp nhÊt. HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ th-íc ®o tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh tÕ cÇn ®-îc xem xÐt 1 c¸ch toµn diÖn vÒ c¶ mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l-îng. - VÒ ®Þnh tÝnh: HiÖu qu¶ kinh tÕ ®-îc ph¶n ¸nh ë tr×nh ®é vµ n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn sù ®ãng gãp cña doanh nghiÖp víi toµn x· héi. 6 - VÒ ®Þnh l-îng: hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét tæ chøc kinh doanh ®-îc ®o l-êng b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ thu ®-îc vµ chi phÝ bá ra. Chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ng-îc l¹i. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ kinh doanh: Khi tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng cã thÓ t¹o ra kÕt qu¶ phï hîp mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. §Ó thùc hiÖn môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh- c¸c môc tiªu kh¸c, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p, nhiÒu c«ng cô kh¸c nhau. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt lµ ®Ó cho nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh. Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®-îc ë møc ®é nµo), mµ cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch t×m ra c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã ®-a ra ®-îc c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp trªn c¶ hai ph-¬ng diÖn gi¶m chi phÝ, t¨ng kÕt qu¶ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi tc¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n trÞ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ ®-îc sö dông ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch tr×nh ®é sö dông tæng hîp c¸c nguån lùc ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn ®-îc sö dông ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo trong ph¹m vi doanh nghiÖp còng nh- ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Do vËy xÐt trªn ph-¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn th× ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh ®ãng vai trß rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch nh»m ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi -u nhÊt, lùa chän ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p hîp lý nhÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. Ngoµi ra, trong nhiÒu tr-êng hîp c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn coi hiÖu qu¶ kinh tÕ nh- lµ c¸c nhiÖm vô, c¸c môc tiªu ®Ó thùc hiÖn. V× ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ khi nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× hä ®Òu quan t©m ®Õn tÝnh 7 hiÖu qu¶ cña nã. Do vËy mµ hiÖu qu¶ kinh doanh cã vai trß lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ kinh doanh ®ång thêi võa lµ môc tiªu ®Ó qu¶n trÞ kinh doanh. 3.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña mét ho¹t ®éng kinh tÕ x¸c ®Þnh trong mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng ®ã víi t- c¸ch lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ hoÆc lµ mét ho¹t ®éng cô thÓ vÒ kinh tÕ víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng x· héi. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµ lîi Ých kinh tÕ x· héi mµ ho¹t ®éng kinh tÕ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ cho ®êi sèng x· héi, ®-îc thÓ hiÖn ë møc ®é ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi nh-: ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu cho ng©n s¸ch, ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt gi¸n tiÕp rÊt khã ®Þnh l-îng nh-ng l¹i cã thÓ ®Þnh tÝnh: "HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµ tiªu chuÈn quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn". HiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Trong nhiÒu tr-êng hîp, hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vËn ®éng cïng chiÒu, nh-ng l¹i cã mét sè tr-êng hîp hai mÆt ®ã l¹i m©u thuÉn víi nhau. Cã nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng mang l¹i lîi nhuËn, thËm chÝ cã thÓ thua thiÖt, nh-ng doanh nghiÖp vÉn kinh doanh v× lîi Ých chung ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh ®iÒu ®ã x¶y ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých. 3.3. HiÖu qu¶ tæng hîp Chi phÝ bá ra lµ yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ vµ tÝnh to¸n møc hiÖu qu¶ kinh tÕ. XÐt trªn gãc ®é tÝnh to¸n, cã c¸c chØ tiªu chi phÝ tæng hîp (mäi chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh) vµ chi phÝ bé phËn (nh÷ng hai phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã). - HiÖu qu¶ tæng hîp thÓ hiÖn mèi t-¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®-îc vµ tæng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt hay kinh doanh. 8 ViÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp cho thÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp hay nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cßn viÖc tÝnh vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c chi phÝ bé phËn cho thÊy sù t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè néi bé s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung. VÒ nguyªn t¾c, hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp thuéc vµo hiÖu qu¶ chi phÝ thµnh phÇn. Nh-ng trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i c¸c yÕu tè chi phÝ thµnh phÇn ®Òu ®-îc sö dông cã hiÖu qu¶, tøc lµ cã tr-êng hîp sö dông yÕu tè nµy nh-ng l¹i l·ng phÝ yÕu tè kh¸c. Nãi chung muèn thu ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ do sö dông c¸c yÕu tè thµnh phÇn nhÊt thiÕt ph¶i lín h¬n so víi tæn thÊt do l·ng phÝ c¸c yÕu tè kh¸c g©y ra. 3.4. HiÖu qu¶ cña tõng yÕu tè - HiÖu qu¶ sö dông vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn qua hiÖu suÊt sö dông vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. + Vèn l-u ®éng: CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é quay cña vèn l-u ®éng, rót ng¾n thêi gian thu håi vèn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. + HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn qua søc s¶n xuÊt vµ møc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh. Hai chØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cµng cao. - HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp §¸nh gi¸ ë møc sinh lîi b×nh qu©n cña lao ®éng trong n¨m. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn chó träng ®Õn viÖc sö dông lao ®éng, biÓu hiÖn b»ng sè lao ®éng gi¶m vµ s¶n l-îng t¨ng dÉn ®Õn chi phÝ thÊp vÒ tiÒn l-¬ng. 9 II. n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn trªn 3 lÜnh vùc sau: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc, nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× m«i tr-êng c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t vµ khèc liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ th¾ng thÕ trong c¹nh tranh, muèn nh- thÕ doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. * §èi víi doanh nghiÖp - Muèn tham gia c¹nh tranh vµ th¾ng thÕ trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? Muèn tr¶ lêi ®-îc nh÷ng c©u hái nµy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh hÕt søc thËn träng, cã sù tÝnh to¸n kü l-ìng vµ ch¾c ch¾n v× hÇu hÕt c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp, cña x· héi lµ cã h¹n, mµ nhu cÇu tiªu dïng hµng hãa, dÞch vô ngµy cµng t¨ng, chÊt l-îng s¶n phÈm hµng hãa dÞch vô ngµy cµng cao. * §èi víi ng-êi lao ®éng ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ cã sù t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ®êi sèng cña hä, nÕu nh- doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cao, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, cuéc sèng ®-îc n©ng lªn nhê t¨ng l-¬ng, c¸c kho¶n th-ëng, chÕ ®é x· héi, ng-îc l¹i nÕu nh- c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ sÏ cã nhiÒu ng-êi lao ®éng bÞ thÊt nghiÖp, l-¬ng thÊp ¶nh h-ëng tíi ®êi sèng cña hä. * §èi víi Nhµ n-íc Doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ t¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch th«ng qua thuÕ, lµm gi¶m g¸nh nÆng cho x· héi do t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng 10 2. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp, nã cã liªn quan tíi tÊt c¶ c¸c mÆt trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau: * Nh©n tè thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ, thÞ tr-êng lµ mét trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. ThÞ tr-êng ®Çu vµo ¶nh h-ëng tíi tÝnh liªn tôc vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt, cßn thÞ tr-êng ®Çu ra quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ tÝnh hiÖu qu¶ trong kinh doanh. * Nh©n tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ Nh©n tè nµy cho phÐp c¸c doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhê ®ã mµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng vßng quay cña vèn l-u ®éng, t¨ng lîi nhuËn, ®¶m b¶o thùc hiÖn yªu cÇu quy luËt t¸i s¶n xuÊt më réng * Nh©n tè vÒ tæ chøc Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp nh©n tè nµy b¶o ®¶m cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt c©n ®èi, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè vËt chÊt trong s¶n xuÊt ®ã mµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. * Nh©n tè vÒ qu¶n lý Nh©n tè nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh x¸c, kÞp thêi t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. * Nh©n tè vÒ lùc l-îng lao ®éng Trong doanh nghiÖp, lùc l-îng lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. B»ng lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng-êi cã thÓ t¹o ra c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ m¸y mãc míi, nguyªn vËt liÖu míi… cã hiÖu qu¶ h¬n hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt hiÖu qu¶ kinh tÕ so víi tr-íc. Trong thùc tÕ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Õn ®©u nÕu kh«ng cã con ng-êi sö 11 dông th× còng kh«ng thÓ ph¸t huy ®-îc t¸c dông. Ng-îc l¹i nÕu cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mµ con ng-êi kh«ng cã tr×nh ®é sö dông, tr×nh ®é kü thuËt vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kh«ng nh÷ng t¨ng ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh mµ cßn tèn kÐm chi phÝ b¶o d-ìng söa ch÷a v× nh÷ng sai lÇm, háng hãc do kh«ng biÕt sö dông g©y ra. * Nh©n tè th«ng tin Th«ng tin ®-îc coi lµ ®èi t-îng lao ®éng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ nÒn kinh tÕ. §Ó kinh doanh thµnh c«ng ®-îc trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t ë c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®-îc nhiÒu th«ng tin. * Nh©n tè vÒ vËn dông ®ßn bÈy kinh tÕ Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng-êi, mäi kh©u vµ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp ph¸t huy ®-îc ®Çy ®ñ quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 3. C¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 3.1. Nghiªn cøu kh¶o s¸t vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng ThÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, s¶n xuÊt hµng hãa ph¸t triÓn mét møc ®é nµo ®ã sÏ h×nh thµnh c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ mét m« h×nh kinh tÕ x· héi lÊy gi¸ trÞ, gi¸ c¶ vµ lîi nhuËn lµm nÒn t¶ng cho viÖc ®iÒu chØnh nh÷ng øng xö cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a con ng-êi víi con ng-êi, ho¹t ®éng cña nã tu©n theo quy luËt c¹nh tranh, d-íi sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc b»ng luËt ph¸p vµ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ… ThÞ tr-êng lµ mét ph¹m trï riªng vèn cã cña s¶n xuÊt hµng hãa. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña nã ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua hai nh©n tè cã mèi liªn quan mËt thiÕt víi nhau: - Nhu cÇu hµng hãa - dÞch vô - Kh¶ n¨ng cung cÊp hµng hãa dÞch vô ®ã. Tõ thÞ tr-êng ta x¸c ®Þnh ®-îc mèi t-¬ng quan gi÷a cung vµ cÇu. 12 ThÞ tr-êng cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm gi¸ trÞ cña hµng hãa - dÞch vô vµ biÕt ®-îc hµng hãa dÞch vô ®ã cã ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng, cã ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn hay kh«ng. Trong c¬ chÕ kinh tÕ hiÖn nay c¹nh tranh lµ ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Trªn thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng vµ c¹nh tranh víi nhau, ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng thÝch hîp tíi qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh nh»m giµnh -u thÕ trong c¹nh tranh. §ã sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho doanh nghiÖp chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Nhu cÇu cña thÞ tr-êng rÊt ®a d¹ng ®ßi hái ph¶i lu«n lu«n ®¸p øng ngµy mét cao h¬n vÒ mäi mÆt nh- chÊt l-îng, mÉu m·… ChØ trªn c¬ së n¾m b¾t chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr-êng th× doanh nghiÖp míi cã c¨n cø ®Ó lËp chiÕn l-îc kinh doanh, lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh thÝch hîp trªn c¬ së c¨n cø vµo tiÒm lùc cña m×nh ®Ó tæ chøc kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó n¾m b¾t ®-îc c¸c th«ng tin thÞ tr-êng doanh nghiÖp cÇn ph¶i: - Tæ chøc hîp lý viÖc thu thËp c¸c nguån th«ng tin tõ c¸c lo¹i thÞ tr-êng - Ph©n tÝch vµ xö lý chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin ®· thu nhËp ®-îc. Tõ hai b-íc trªn x¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ tr-êng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. ViÖc nghiªn cøu kh¶o s¸t vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng ®ang ph¶i tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái sau: - Nh÷ng lo¹i thÞ tr-êng nµo cã triÓn väng nhÊt ®èi víi hµng hãa - dÞch vô cña doanh nghiÖp - Gi¸ c¶, chi phÝ vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu vÒ hµng hãa - dÞch vô cña nh÷ng lo¹i thÞ tr-êng ®ã. Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng tèi -u, x©y dùng ph-¬ng ¸n kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp lu«n chñ ®éng trong kinh doanh, xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra 13 trong qu¸ tr×nh kinh doanh, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a c¸c rñi ro. 3.2. ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh ChuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh cã ý nghÜa quan träng, nã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch vµ ph-¬ng ¸n kinh doanh c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn. ViÖc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ yÕu tè cho qu¸ tr×nh kinh doanh bao gåm: * Nh©n tè ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu Néi dung c¬ b¶n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ qu¸ tr×nh lao ®éng. Qu¸ tr×nh lao ®éng lµm thay ®æi h×nh d¸ng, kÝch th-íc tÝnh chÊt hãa lý cña ®èi t-îng lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm c«ng nghiÖp víi chÊt l-îng cµng cao tháa m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr-êng. Nh- vËy, nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trùc tiÕp cÊu t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. MÆt kh¸c nh©n tè ®Çu vµo cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt lµ nguyªn vËt liÖu. Do ®ã trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®-îc. - Nguyªn vËt liÖu ph¶i ®Çy ®ñ v× thiÕu nguyªn vËt liÖu dÉn tíi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®-îc. ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ph¶i kÞp thêi, ®iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®-îc diÔn ra liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. - ChÊt l-îng cña nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o v× chÊt l-îng cña nguyªn vËt liÖu ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tõ ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn. - Chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng cao trong c¬ cÊu gi¸ thµnh, do ®ã gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu tíi møc thÊp nhÊt ®ång nghÜa víi h¹ gi¸ thµnh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 14 - Nguyªn vËt liÖu hay nãi c¸ch kh¸c nh©n tè ®Çu vµo kh«ng nh÷ng gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã cßn gi÷ vai trß quan träng trong lÜnh vùc qu¶n lý gi¸ thµnh vµ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. V× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi yÕu tè nµy trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ ph¶i cung øng ®óng tiÕn ®é, sè l-îng, chñng lo¹i, quy c¸ch vµ víi chi phÝ thÊp nhÊt. ChØ trªn c¬ së ®ã míi ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. * Nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, sù c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt th× nh©n tè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh. Nã cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiÕn bé sÏ lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, chÊt l-îng s¶n phÈm t¨ng, ®iÒu ®ã ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh©n tè nµy còng t¸c ®éng ®Õn thÞ tr-êng, ®Õn ng-êi cung cÊp, ¶nh h-ëng tíi kh¸ch hµng, ®Õn vÞ thÕ c¹nh tranh vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Mét yÕu tè còng hÕt søc quan träng ®ã lµ c«ng nghÖ kü thuËt, c¸c nh©n tè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cã vai trß cµng quan träng ngµy cµng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh v× chÝnh nã lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm do ®ã ¶nh h-ëng tíi gi¸ thµnh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. C«ng nghÖ th«ng tin, tin häc tiÕn bé cho doanh nghiÖp thu thËp, xö lý, truyÒn ®¹t th«ng tin kinh tÕ x· héi phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ l-u tr÷ th«ng tin tõ ®ã t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp. * Nh©n tè lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè quan träng. Muèn cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao, cÇn ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi -u trong doanh nghiÖp. C¬ cÊu lao ®éng tèi -u khi lùc l-îng lao ®éng ®¶m b¶o ®ñ sè l-îng ngµnh nghÒ, chÊt l-îng, giíi tÝnh vµ løa tuæi, ®ång thêi ®-îc ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n 15 víi nhau, b¶o ®¶m mäi ng-êi ®Òu cã viÖc lµm,mäi kh©u, mäi bé phËn ®Òu cã ng-êi phô tr¸ch vµ sù ¨n khíp, ®ång bé trong tõng ®¬n vÞ vµ trªn ph¹m vi toµn doanh nghiÖp. C¬ cÊu lao ®éng tèi -u lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh c©n ®èi, nhÞp nhµng liªn tôc, lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh c¸c ®Þnh møc lao ®éng ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm, l-îng lao ®éng hao phÝ, kh«ng nh÷ng thÕ doanh nghiÖp ph¶i sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm søc lao ®éng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.3. Tæ chøc qu¸ tr×nh kinh doanh theo ph-¬ng ¸n kinh doanh ®· ®Ò ra * T¨ng s¶n l-îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Ó tån t¹i ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ngoµi viÖc t¨ng s¶n l-îng hµng hãa s¶n xuÊt ra cßn ph¶i t¨ng s¶n l-îng tiªu thô tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô ®-îc sao cho phï hîp víi quy luËt t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng ®-îc s¶n l-îng hµng hãa s¶n xuÊt tøc lµ doanh nghiÖp ®· tËn dông ®-îc c¸c yÕu tè lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, thêi gian vµ sö dông mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng nh- vËy sÏ t¨ng ®-îc s¶n l-îng hµng hãa tiªu thô. * Gi¶m chi phÝ Trong nÒn kinh tÕ cã sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh, muèi th¾ng lîi trong c¹nh tranh th× vÊn ®Ò gi¶m mét ®ång chi phÝ lµm t¨ng mét ®ång lîi nhuËn, h¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh møc s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng hãa tïy theo chi phÝ vµ gi¸ b¸n hµng. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng vËt hãa vµ hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ®ã bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Sù tham gia cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã sù kh¸c nhau nã h×nh 16 thµnh chi phÝ t-¬ng øng. VËy khi c¸c doanh nghiÖp gi¶m ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh xuèng lµ ®· h¹ ®-îc gi¸ thµnh vµ t¨ng kh¶ n¨ng hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn. * T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ViÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh- chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh kinh doanh, ph¸t triÓn tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng nh- ®µo t¹o më líp t¹i doanh nghiÖp, cö ®i häc… t¹o ®éng lùc cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n ng-êi lao ®éng v× lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng-êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh, khi lùc l-îng lao ®éng cã tr×nh ®é cao th× cã thÓ khai th¸c tèi ®a nguyªn vËt liÖu, c«ng suÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, viÖc ph©n c«ng bè trÝ c«ng viÖc cho ng-êi lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc kh«ng nh÷ng t¨ng suÊt mµ cßn t¹i ra sù phÊn khëi h¨ng say vµ t©m lý tèt cho ng-êi lao ®éng. * C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ tæ chøc s¶n xuÊt §©y còng lµ vÊn ®Ò lín gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. V× c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp mµ thÝch øng víi m«i tr-êng kinh doanh, nhanh nh¹y víi sù thay ®æi cña m«i tr-êng, bé m¸y cña doanh nghiÖp ph¶i gän nhÑ, n¨ng ®éng, linh ho¹t gi÷a c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n chÕ ®é tr¸ch nhiÖm tr¸nh sù chång chÐo vµ n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi ng-êi, n©ng cao tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh th× sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 3.4. Tæ chøc qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa vµ dÞch vô ViÖc tæ chøc qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa dÞch vô sÏ lµm cho hµng hãa dÞch vô cña doanh nghiÖp l-u th«ng, kh«ng bÞ ø ®äng, gióp cho vßng quay cña vèn l-u ®éng t¨ng nhanh, lµm gi¶m chi phÝ tiªu thô vµ do ®ã lîi nhuËn thu ®-îc cao dÉn tíi t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng. * Tæ chøc kªnh tiªu thô Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông tiªu thô phï hîp víi doanh nghiÖp sao cho cã lîi nhÊt. - Kªnh trùc tiÕp 17 Hµng hãa tõ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®-îc b¸n th¼ng ®Õn ng-êi tiªu dïng. H×nh thøc nµy ®¶m b¶o mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng, gióp doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng mét c¸ch nhanh chãng nhÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. - Kªnh gi¸n tiÕp Lµ h×nh thøc trong ®ã sö dông trung gian tïy theo sè l-îng trung gian mµ cã thÓ cã kªnh tiªu thô dµi hay ng¾n kh¸c nhau. Qua viÖc tiªu thô b»ng trung gian sÏ gióp doanh nghiÖp më réng ®-îc thÞ tr-êng, chi phèi ®-îc thÞ tr-êng réng lín, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th«ng qua lîi thÕ cña trung gian vÒ vÞ trÝ ®Æt cöa hµng, kinh nghiÖm tiªu thô. * Tæ chøc m¹ng l-íi ph©n phèi, khuyÕn khÝch ®¹i lý §Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tiªu thô cña m×nh, doanh nghiÖp kh«ng ngõng më réng m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm. Víi m¹ng l-íi ph©n phèi réng sÏ gióp cho hµng hãa tíi tay ng-êi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt. MÆt kh¸c doanh nghiÖp còng ph¶i cã chÕ ®é khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý tù t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng lín t¹i c¬ së cña m×nh. * Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p hç trî tiªu thô §©y lµ biÖn ph¸p gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm khiÕn cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®-îc nhiÒu ng-êi biÕt ®Õn vµ tiªu thô th-êng xuyªn chÝnh lµ c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng rÊt phæ biÕn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng nµy cã môc ®Ých tuyªn truyÒn vÒ c¸c s¶n phÈm, giíi thiÖu vÒ c«ng ty víi mäi ng-êi vµ tõ ®ã kÝch thÝch nhu cÇu mua hµng cña hä §-a s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tíi b¸n vµ giíi thiÖu c¸c c¸c héi chî triÓn l·m, b»ng c¸ch nµy ng-êi tiªu dïng cã thÓ trùc tiÕp t×m hiÓu s¶n phÈm vÒ doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t×m kiÕm kh¸ch hµng. DÞch vô b¸n hµng hiÖn nay ®-îc c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc ®Æt lªn hµng ®Çu cã thÓ thùc hiÖn d-íi c¸c h×nh thøc nh- hç trî vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng ë xa, cho nh÷ng ng-êi mua hµng víi sè l-îng lín. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng mua nhiÒu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó ®-îc h-ëng dÞch vô sau khi b¸n hµng. 18 B¶o hµnh, ®æi hµng bÞ háng do lçi kü thuËt cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy khiÕn kh¸ch hµng sÏ yªn t©m khi sö dông c¸c s¶n phÈm hµng hãa mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §ång thêi khuyÕn khÝch viÖc t¨ng møc tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c ®¹i lý b»ng nh÷ng kho¶n tiÒn th-ëng khiÕn cho nh÷ng ng-êi b¸n hµng cña doanh nghiÖp cµng thªm n¨ng ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, t×m kiÕm thÞ tr-êng míi. Ho¹t ®éng hç trî cña c¸c doanh nghiÖp ®· gãp phÇn kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm. * N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®-a ra nhiÒu mÉu m· cña s¶n phÈm. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hµng hãa ®-îc tiªu thô nhanh nhê gi¸ h¹ h¬n ®èi thñ, chÊt l-îng s¶n phÈm l¹i tèt h¬n v× gi¸ ®ãng vai trß trong quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng, nã ¶nh h-ëng tíi kÕt qu¶ tiªu thô. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cã chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ cho c¸c ®¹i lý chi nh¸nh cña c«ng ty nh»m khuyÕn khÝch hä mua l-îng hµng lín vµ b¸n ®-îc nhiÒu hµng, tÝch cùc h¬n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ theo thÞ tr-êng. T¹i mçi khu vùc, vïng ®Þa lý kh¸c nhau nªn cã nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau sao cho phï hîp víi cïng lo¹i s¶n phÈm. - ChÝnh s¸ch gi¸ c¹nh tranh: Doanh nghiÖp ¸p dông møc gi¸ thÊp khi muèn x©m nhËp thÞ tr-êng míi hay muèn c¹nh tranh víi ®èi thñ trªn thÞ tr-êng, ®iÒu nµy gióp s¶n phÈm tiªu thô nhanh h¬n, kh¸ch hµng dÔ chÊp nhËn h¬n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 3.5. Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm ®¸p øng nhanh chãng nhu cÇu cña thÞ tr-êng §Ó thùc hiÖn hÖ thèng c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®· ®Þnh, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mçi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¬ cÊu s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh. §ã lµ c¬ cÊu s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng, trªn c¬ së kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cho phÐp tèi ®a hãa lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn nhu cÇu thÞ tr-êng rÊt ®a d¹ng vµ th-êng xuyªn biÕn ®éng, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¬ cÊu s¶n phÈm cña 19 doanh nghiÖp ph¶i ®-îc coi lµ c¬ cÊu ®éng, nghÜa lµ ph¶i liªn tôc hoµn thiÖn vµ ®æi míi. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m doanh nghiÖp thÝch øng víi m«i tr-êng kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §æi míi c¬ cÊu s¶n phÈm ®-îc thùc hiÖn theo nhiÒu h-íng kh¸c nhau: - Thu hÑp danh môc s¶n phÈm b»ng c¸ch lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm lçi thêi, nh÷ng s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh kÐm vµ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn - Gi÷ nguyªn chñng lo¹i s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt nh-ng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn vÒ h×nh thøc, hoµn thiÖn vÒ néi dung, t¹o ra nhiÒu kiÓu d¸ng. - Bæ sung thªm vµo danh môc s¶n phÈm nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng vµ xu h-íng ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. - ChuyÓn hãa vÞ trÝ c¸c s¶n phÈm trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch thay ®æi ®Þnh l-îng s¶n xuÊt cña mçi lo¹i. III. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh da giÇy ViÖt Nam Theo thèng kª s¬ bé, kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n-íc ta n¨m 2004 ®¹t h¬n 2,76 tû USD (trong ®ã cÆp tói x¸ch trªn 160 triÖu USD), t¨ng 22% so víi møc kim ng¹ch ®¹t ®-îc trong n¨m 2003. GiÇy dÐp, cÆp tói x¸ch ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®-îc sang gÇn 100 thÞ tr-êng trªn thÕ giíi. C¸c thÞ tr-êng xuÊt khÈu chÝnh cña n-íc ta lµ EU, Mü. Trong bèi c¶nh m«i tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay th× møc kim ng¹ch nµy thùc sù kh¼ng ®Þnh nç lùc lín lao cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ toµn ngµnh da giÇy ViÖt Nam nãi chung. Tuy nhiªn, theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia n-íc ngoµi, nÕu ph¸t huy hÕt néi lùc cña m×nh th× ngµnh da giÇy ViÖt Nam cßn cã thÓ ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch cao h¬n nhiÒu. Nh÷ng h¹n chÕ cña ngµnh Da GiÇy n-íc ta bao gåm kh©u thiÕt kÕ mÉu m· ch-a ®-îc ®Èy m¹nh, th-¬ng hiÖu s¶n phÈm ch-a ®-îc kh¼ng ®Þnh, xóc tiÕn th-¬ng m¹i ch-a m¹nh, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc dµnh cho ngµnh da giÇy ch-a nhiÒu vµ còng ch-a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. B-íc sang n¨m 2005, ngµnh giÇy dÐp n-íc ta sÏ tiÕp tôc cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó duy tr× vµ ®Èy m¹nh ®µ t¨ng tr-ëng hiÖn nay. 20
- Xem thêm -