Tài liệu Hiệp khách hành - kim dung

  • Số trang: 665 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 310 |
  • Lượt tải: 2
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Hiệp Khách Hành - Kim Dung
Hiệp Khách Hành Kim Dung Kim Dung Hiệp Khách Hành Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Kim Dung Hiệp Khách Hành Hồi 1 Hầu Giám Tập Phát Sinh Biến Cố Cách cửa đông thành Khai Phong chừng hai mƣơi dặm có một thị trấn nhỏ gọi là Hầu Giám Tập Hôm ấy trời đã xế chiều. Những lƣơng dân tứ phía trở về thị trấn kẻ gánh ngƣời đội thật là tấp nập. Ðột nhiên, ở gốc Tây Bắc văng vẳng có tiếng vó ngựa dồn dập. Hầu Giám Tập nằm ngay bên đƣờng quan đạo, khách thƣơng đi lại nhƣ mắc cửi, cả những khách kỵ mã tới đây cũng là chuyện thƣờng nên chẳng ai buồn để ý. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, mà là cả một đại đội, ít ra phải có đến hai trăm nhân mã. Bấy giờ đám lƣơng dân trong thị trấn mới bắt đầu cảm thấy có điều khác lạ: Họ lại nghe rõ ràng tiếng vó ngựa chạy rất cấp bách thì ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung -Phải chăng đây là quan quân? Có ngƣời nói: -Chúng mình mau tránh ra kẻo binh mã quan quân lƣớt qua sẽ bị xô ngã, dù có mất mạng cũng chẳng biết hỏi vào đâu. Ðột nhiên lại nghe những hồi còi xen lẫn vào tiếng vó ngựa. Những hồi còi này tựa hồ Ðông gọi Tây thƣa, Nam xƣớng Bắc họa. Hiển nhiên bốn mặt tám phƣơng đều có tiếng còi. Hầu Giám Tập dƣờng nhƣ đã bị bao vây . Mọi ngƣời cả kinh thất sắc. Bọn ngƣời có kiến thức hơn lại phỏng đoán: -Phải chăng đây là cƣờng đạo? Trong tiệm tạp hoá Hà An, một ngƣời tài công lè lƣỡi nói: -Úi chà ! Mình chỉ sợ mấy Ðại ca đó thôi! Chủ quán họ Vƣơng sắc mặt tái mét dơ cánh tay run run lên tƣởng chừng nhƣ muốn đập xuống đầu anh tài công vừa rồi. Hắn quát lên: -Mẹ kiếp! Ngƣơi nói cái gì mà đại ca với tiểu ca? Ngƣơi liệu mà từ từ cái miệng thì các vị đại gia tới đây may ra cái mạng chó chết của ngƣơi mới không đến nổi bị uổng tử. Hơn nữa, ban ngày ban mặt thế này làm gì có chuyện đó? Trời ơi! Chắc là có chuyện gì rồi. Nửa câu sau hắn lạc hẳn giọng đi rồi há hốc ra nhƣng không nói thêm đƣợc nữa. Bỗng thấy mé Ðông đầu thị trấn có bốn năm con ngựa chạy tới. Nhƣng ngƣời cƣỡi ngựa toàn mặc áo đen, đầu đội nón lá, tay cầm cƣơng đao sáng loáng. Chúng lớn tiếng hô: -Này các anh em! Ai ở đâu phải đứng yên đó không đƣợc nhúc nhích. Hễ ai cục cựa thì đừng trách những lƣỡi đao không có mắt. Chúng vừa quát tháo vừa đi ra hƣớng Tây. Móng ngựa bịt sắt nện xuống đƣờng lát đá xanh bật lên những tiếng côm cốp nghe mà bở vía. Toán này chƣa dứùt tiếng hô thì từ mé Tây lại có bảy tám ngƣời ngựa xông vào. Bọn này cũng mặc toàn là áo đen, đầu đội nón lá kéo sụp xuống thấp nên nhìn không rõ mặt mũi chúng. Mấy ngƣời này cũng hò hét om sòm: -Biết điều thì đứng yên, sẽ không sao hết! Còn muốn nếm mùi đao thƣơng thì hãy chạy ra. Anh chàng tài công trong tiệm tạp hóa Hà An quả nhiên lớn mật. Gã cƣời khẩy một tiếng rồi nói bâng quơ: -Gƣơm đao thì có mùi vị gì mà nếm . Gã này môi thấp miệng bé tƣởng nói đùa một câu chơi cũng chẳng sao. Ngờ đâu gã chƣa dứt lời thì một ngƣời cƣỡi ngựa vàng ở mé tả đã vung roi tung vào trong quán móc trúng cổ gã tài công rồi giật đánh binh một cái khiến gã ngã lăn ra mặt đƣờng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Ngƣời cƣỡi ngựa vàng phóng ngựa chạy về phía trƣớc lôi cả gã tài công đi xềnh xệch. Ngƣời cƣỡi ngựa đi sau đuổi theo xéo lên. Gã tài công chỉ kịp rú lên đƣợc một tiếng đã chết liền. Những ngƣời đứng đó thấy bọn này hung ác nhƣ vậy thì chẳng ai giám nhúc nhích. Có ngƣời muốn đóng cửa lại, nhƣng hai chân tựa nhƣ dính chặc xuống đất, toàn thân run bần bật, muốn bƣớc đi cũng không nỗi nữa. Cách tiệm Hoà An sáu căn về phía đối diện có một nhà làm bánh nƣớng. Chảo dầu đang sôi sùng sục, trên phên sắt có đặt bảy tám cái bánh. Một mụ già lƣng còng đang ngồi nặn bánh vo tròn thành những cái cầu nhỏ rồi lại đè xuống cho dẹp ra. Mụ lúi húi mải làm, nên những chuyện kinh tâm động phách xảy ra trƣớc mắt mụ cũng lờ đi nhƣ không nhìn thấy. Mụ đang rƣới lên trên mặt bánh một ít nƣớc hành mở rồi dùng cặp sắt bỏ bánh vào lò than đỏ. Lúc này tiếng còi bốn mặt đã ngừng thổi, ngựa cũng dƣng vó. Bảy tám trăm con ngƣời trong thị trấn đều im hơi lặng tiếng. Cả những đứa nhỏ đang khóc cũng bị bố mẹ chúng bịt miệng lại không cho phát ra thanh âm. Mọi ngƣời đang ngừng hơi nín thở bỗng nghe những tiếng lách tách phát ra từ một ngọ roi da theo dƣờng phố lớn ở mé Tây vang lên rồi rớt xuống đá xanh đánh bét một cái ở ngay bên rãnh nƣớc bẩn. Ngƣời này đi rất thong thả, chân bƣớc trầm trọng. Mỗi bƣớc chân của y khiến cho mọi ngƣời lo lắng tƣởng chừng nhƣ chân y xéo lên trái tim mình. Tiếng bƣớc chân nặng nề chậm chạp môic lúc một gần. Mặt trời sắp lặn non Tây. Một bóng ngƣời dài lê thê in xuống mặt đƣờng cũng theo bƣớc chân chậm chạp mà nhích gần lại. Ðƣờng phố trong Hầu Giám Tập bao phủ một làn không khí cực kỳ khẩn trƣơng. Ngƣời nào cũng sợ hãi đứng thộn mặt ra, chỉ có một mình mụ già kia là vẫn tiếp tục nƣớng bánh. Tiếng roi da lách tách đến trƣớc cửa tiệm bánh này thì dừng lại. Ngƣời cầm roi da để mắt ngó mụ già từ đầu đến chân rồi đột nhiên bật lên ba tiếng cƣời khẩy. Mụ già từ từ ngẩng đàu lên thấy ngƣời đó thân hình cao lêu nghêu, chừng bốn mƣơi lăm bốn mƣơi sáu tuổi. Mặt gã chổ lồi chỗ lõm nhƣ vỏ quýt chằng chịt những nốt ruồi, cặp mắt ti hí sáng loáng, không ngớt láo liêng. Mụ già bán bánh gật đầu hỏi: -Ðại gia muốn mua bánh phải không? Một đồng một chiếc. Rồi mụ cầm đôi đũa sắt gắp bánh ra. Chiếc bánh nóng bỏng đƣợc mụ đặt lên mảnh gỗ trắng tinh. Gã cao lêu nghêu cƣời nhạt nói: -Ðƣa đây! Rồi hắn đƣa tay trái ra Mụ già nheo mắt nói: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung -Dạ! Mụ gắp chiếc bánh nóng hổi đặt vào bàn tay gã. Gã cao lêu nghêu đột nhiên cau mày giận dữ quát: -Mụ dám đùa cợt cả với lão gia ƣ? Rồi gã cầm cái bánh liệng vào mặt cụ già đánh vèo một tiếng. Thế liệng rất mạnh. Chiếc bánh tuy mềm xèo nhƣng đƣợc ném ra với một cƣờng lực mãnh liệt nếu trúng vào mặt tất mụ đến phải bị thƣơng. Mụ già từ từ nghiêng đầu đi, chiếc bánh bay qua mặt mụ rồi rớt xuống phiến đá xanh đánh bét một cái ở ngay bên rãnh nƣớc bẩn. Gã cao nghệu liệng bánh đi rồi xoay tay về sau lƣng rút ra đôi câu liêm, bật lên tiếng kêu leng keng. Ðầu câu liêm có ánh tịch dƣơng chiếu vào, hàn quang loé lên chói mặt. Gã nói: -Ðến bây giờ còn chƣa chịu đƣa cái đó ra hay là còn hòng trốn thoát? Họ Ngô kia! Ta tƣởng ngƣơi nên biết điều một chút. Mụ bán bánh nhìn gã hỏi lại: -Ta vẫn nghe tiếng An trại chủ trại Kim Ðao thƣờng cƣớp bóc của nhà giàu để giúp đỡ cho kẻ nghèo. Vì vậy mà trên chốn giang hồ nếu có ai đề cập đến y cũng kêu bằng hiệp đạo. Thế mà sao nay y lại phái bọn tiểu lâu la đi làm càn? Hơn nữa lại sấn cả đến nhà mụ bán bánh nghèo nàn này để gây chuyện nghĩa là làm sao? Gã cao nghệu nghe mụ già gọi mình là tiểu lâu la ở trại Kim Ðao thì cặp lông mày gã vốn đã thấp bây giờ càng rũ thấp hơn. Hắn giận nhƣ ngƣời điên, quát lớn: -Ngô Ðạo Nhất! Ngƣơi nhất định không đƣa ra ƣ? Mụ già bán bánh nghe gã gọi đúng tên họ mình thì trong lòng không khỏi run lên, nghĩ thầm: -Bọn thám tử Kim Ðao ghê thật! Vẻ mặt vẫn thản nhiên, mụ đáp: -Các hạ xử dụng song câu thì hẳn là Thiết Câu Tử Trƣơng Ðại Nguyên ở trại Kim Ðao? Thực ra gã cao nghệu này tên là Lý Ðại Nguyên ngoại hiệu là Thần Câu. Gã nghe Ngô Ðạo Nhất cố ý đổi họ của mình đi, lại không nói đến ngoại hiệu của thần câu mà kêu là Thiết Câu Tử thì cho là mụ cố ý khinh mạn mình. Gã không nhẫn nại đƣợc nữa, tay trai vung tay câu ra chiêu Thủ Ðáo Cầm Lai móc xuống vai bên tả Ngô Ðạo Nhất. Ngô Ðạo Nhất né mình về bên hữu, cây câu của Lý Ðại Nguyên chụp xuống quảng không. Nhƣng sau chiêu này gã đấu một chiêu xảo quyệt. Gã co tay trái về, cây cƣơng câu liền nhằm vào sau lƣng Ngô Ðạo Nhất mà móc. Ngô Ðạo Nhất đột nhiên lún mình xuống lại tránh khỏi chiêu này. Tiếp theo mụ co chân phải đá vào lò lửa. Những than hồng trong lò bay vọt đến ngƣời Lý Ðại Nguyên. Ðồng thời chảo dầu sôi trút lên Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung đầu gã. Lý Ðại Nguyên giật mình kinh hãi vội nhảy lùi lại, tránh đƣợc than hồng, nhƣng không tránh đƣợc chảo dầu. Gã rú lên một tiếng: -U¨i chao! Chảo dầu đầy đã trút vào hai chân gã. Gã đau đớn thét lên ầm ĩ. Ngô Ðạo Nhất chụm hai chân lại nhảy vọt lên không hạ xuống nóc nhà ở phía đối diện. Trong tay mụ đã cầm sẵn một chiếc kìm sắt để gắp lửa. Ðột nhiên, một làn thanh quang lấp loáng. Một lƣỡi đơn đao nhắm chém xuống đầu Ngô Ðạo Nhất. Ngô Ðạo Nhất đƣa kìm sắt lên đỡ đánh choang một tiếng. Hỏa quang toé ra bốn mặt. Cái kìm sắt trông đen sì tƣởng là đồ vô dụng, nhƣng thực ra nó đƣợc đúc bằng thép nguyên chất nên mới gạt đƣợc lƣỡi đao hất ngƣợc trở lại. Giữa lúc ấy, một cây Lê Hoa Ðoản Thƣơng và một cặp song đao từ mé hữu đồng thời đánh tới. Ngô Ðạo Nhất hứ lên một tiếng rồi quát mắng: -Thiệt là bọn mặt dầy! Các ngƣời ỷ nhiều ngƣời để thủ thắng chăng? Y liền nhoài ngƣời đứng ngay lên. Mỗi tay cầm một gọng kìm, mé tả gạt thƣơng,mé hữu gạt đao. Thế là cây kìm đƣợc tách làm đôi và biến thành một cặp Phán Quan Bút. Ba ngƣời vây đánh Ngô Ðạo Nhất cũng đều mình mặc áo đen. Chúng thấy y đột nhiên đứng thẳng ngƣời lên thì không khỏi kinh hãi vì một mụ già lƣng còng bỗng biến thành ngƣời ngay thẳng! Ngô Ðạo Nhất vung đôi bút phóng ra những chiêu hiểm độc toàn nhằm vào huyệt đạo trọng yếu đối phƣơng. Tuy một ngƣời chọi ba mà y vẫn chiếm đƣợc thƣợng phong. Bỗng nghe đánh binh một tiếng! Gã sử đoản thƣơng la lên một tiếng. Chân trái trúng đòn, từ trên nóc nhà lăn long lóc rớt xuống. Trên mái nhà ở góc tây bắc một lão già vừa lùn vừa ốm đứng đó. Hai tay lão chắp sau lƣng lạnh lùng nhìn ba ngƣời giao đấu. Ánh bạch quang lấp loáng, lại một tiếng choang vang lên! Gã sử đơn đao bị cây bút tay trái của Ngô Ðạo Nhất đánh văng binh khí đi. Tiếp theo, gã lại bị đối phƣơng đá trúng ngực, cũng ngã lăn xuống đƣờng phố. Gã sử song đao thấy thế đâm ra khiếp sợ, nhƣng vẫn không chịu rút lui. Gã múa tít cặp đao nhƣ tuyết rơi hoa rụng che kín quanh mình để bảo vệ toàn thân, chỉ giữ thế thủ chứ không công nữa. Lão già thấp lùn và gầy đét từ từ bƣớc tới. Lão đến gần mà một bên song đao, một bên song bút vẫn múa tít rít lên tiếng gió vù vù khủng khiếp. Bất luận lão đụng vào món binh khí nào cũng bị trọng thƣơng. Nhƣng lão thản nhiên nhƣ không thấy gì và vẫn tiếp tục tiến về phía hai ngƣời. Gã sử song đao vội la lên: -Sƣ thúc! Phải cẩn thận đấy! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Gã đánh ra một đao mà thu về không kịp, lƣỡi đao lại quét qua lƣng lão già. Lão già giơ hai ngón tay lên cặp lấy sóng đao. Gã kia nắm không chắc tuột mất. Lão già rơi tay ra, lƣỡi đao bay vụt đi. Lúc này mặt trời đã ngậm non đoài. Ánh kim quang rực rỡ. Lƣỡi đơn đao ở trên không bay vù vù, ánh hoàng hôn chiếu vào trông thật đẹp mắt. Nó rớt xuống rất mau. Ngƣời dƣới đƣờng ai cũng ngẩng đầu lên nhìn. Gã kia bị mất đao, chân tay luống cuống. Ngô Ðạo Nhất thừa kế phóng bút điểm vào bụng gã. Không ngờ lão già lùn ốm kia dơ tay trái ra nắm lấy vai gã kéo tuột về sau lƣng lão. Ðồng thời lão dơ một ngón tay lên đâm vào bên tả Ngô Ðạo Nhất. Chiêu thức của lão già mau lẹ phi thƣờng. Ngô Ðạo Nhất thấy rõ ràng mình có thể phóng bút đánh vào ngực lão, nhƣng lão lại phóng chỉ ra một cách hiểm độc, nên đành phải tự cứu mình trƣớc, liền thu bút về đánh vào ngón tay lão. Lão già khẽ lái ngón tay đi để tránh khỏi chiêu thiết bút của đối phƣơng. Ðồng tời lão đƣa ngón tay chếch lên điểm vào yết hầu Ngô Ðạo Nhất. Ngô Ðạo Nhất đi đã quá đà không thể biến chiêu, đành phải lùi về phía sau một bƣớc. Ngờ đâu Ngô Ðạo Nhất lùi một bƣớc thì lão già cũng tiến một bƣớc. Lão bị vung ngón trỏ bên phải ra điểm vào bung đối phƣơng. Ngô Ðạo Nhất đã biết sử phán quan bút thì dĩ nhiên y cũng là một tay diểm huyệt thiện nghệ. Y thấy đối phƣơng mỗi chiêu điểm ra đều không đánh vào huyệt đạo mình. Tuy nhiên y không dám để tay đối phƣơng chạm vào ngƣời mình. Véo một tiếng! Cây bút tay phải Ngô Ðạo Nhất nhằm đánh vào vai lão già. Lão già xông thẳng về phía trƣớc nhƣ muốn nhảy xổ vào ngƣời y. Ðộng tác của lão dã tránh khỏi chiêu bút cuả đối phƣơng. Ðồng thời lão vung cả hai tay nhằm đánh vào trƣớc ngực Ngô Ðạo Nhất. Ngô Ðạo Nhất thân hình to lớn. Ðầu lão già chỉ tới đƣợc cổ y. Nhƣng võ công lão lợi hại vô cùng! Hai bàn tay không mà vẫn tiến vào áp đảo đối phƣơng. Ngô Ðạo Nhất thấy đối phƣơng gần húc tới bụng mình thì cả kinh thất sắc vội lui lại phía sau. Bốp một tiếng! Ngô Ðạo Nhất đã bị đối phƣơng túm lấy vạt áo trƣớc ngực Ngô Ðạo Nhất thấy ngực bụng mình mát rƣợi. Trong lúc hoang mang y chƣa kịp nhìn xem mình có bị thƣơng hay không. Y chụm hai tay lại phóng ra chiêu Hoàn Bão Lục Hợp. Hai chuôi bút nhằm đánh vào hai bên huyệt thái dƣơng lão già. Lão già không né tránh mà cũng không chống đỡ. Lại xông về phía trƣớc. Lão vung song chƣởng đánh vào trƣớc ngực Ngô Ðạo Nhất. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Mấy tiếng lách cách vang lên. Không biết y đã bị gãy mấy rẻ xƣơng sƣờn. Ngô Ðạo Nhất từ trên nóc nhà ngã lăn xuống đất. Lý Ðại Nguyên bị dầu sôi đổ vào cặp giò phỏng cả lên. Gã kêu la ầm ĩ nhƣng vì hai chân bị thƣơng không thể nhảy lên nóc nhà để liều mạng với kẻ thù đƣợc. Gã lại biết lão già lùn ốm Chu Mục kia tính khí cao ngạo tự phụ. Lão đã ra tay thì không muốn cho ai vào trợ lực, nên chỉ ngửa mặt lên coi hai bên giao đấu. Vừa thấy Ngô Ðạo Nhất từ trên nóc nhà ngã lăn xuống, Lý Ðại Nguyên nhảy xổ lại nhƣ con hổ điên, dơ song câu đâm thẳng vào bụng Ngô Ðạo Nhất. Gã rất lấy làm đắc ý ngửa mặt lên trời cƣời sằng sặc. Chu Mục vội la lên: -Ðừng đánh chết hắn! Nhƣng chậm mất rồi! Song câu đã đâm thẳng vào bụng thì Ngô Ðạo Nhất còn sống sao đƣợc? Bất thình lình, bóng đen thấp thoáng Lý Ðại Nguyên la lên: -Úi chao! Rồi loạng choạng lùi lại phía sau thì thấy trƣớc ngực ở hai bên vú đều có một cây thiết bút đâm suốt từ ngực ra sau lƣng. Máu từ vết thƣơng trào ra nhƣ suối. Gã lảo đảo mấy cái rồi té huỵch xuống. Nguyên Ngô Ðạo Nhất lúc lâm tử còn thu tàn lực đánh mạnh một đòn. Lý Ðại Nguyên không kịp đề phòng nên bị thiết bút đâm vào yếu huyệt. Ðồng bọn của Lý Ðại Nguyên vội chạy lại nâng gã lên thì gã đã tắt hơi rồi. Chu Mục không thèm để ý gì đến chuyện Lý Ðại Nguyên sống hay chết. Lão mấp máy môi nhƣ muốn nói gì. Lão kéo Ngô Ðạo Nhất dậy, nhƣng y đã hết thở. Lão chau mày quát lên: -Các ngƣơi lột áo gã ra và khám xét cho thật kỹ! Bốn tên thuộc hạ lập tức vâng lời. Chúng lột áo Ngô Ðạo Nhất ra thì thấy sau lƣng y có đeo một cái bọc bên trong lần áo dài. Bọc này y đã dùng cái bƣớu giả sau lƣng. Hai gã đại hán áo đen mở bọc ra coi thì thấy trong bọc còn có một cái bao nữa xếp từng lớp toàn gói vải dầu. Hai gã mở từng lớp một ra. Chu Mục mỗi lúc một thêm lộ vẻ vui mừng. Lão lẩm bẩm: -Ở đây rồi, ở đây rồi! Hai gã hán tử mở mƣời mấy lần vải dầu thì những gói sau càng nhỏ hơn. Những gói đó chỉ chừng một thƣớc vuông và dầy hai tấc. Chu Mục đƣ tay ra quét một cái rồi nói: -Ðây là những vật để bịp ngƣời không cần phải xem nữa. Mau vào lục soát trong nhà. Hơn mƣời gã hán tử áo đen vâng dạ chạy vào nhà. Tiệm bán bánh này trƣớc sau chỉ có hai gian. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Mƣời mấy ngƣời vào trong lục soát hết cả gầm giƣờng gầm ghế, mở cả bát đĩa lên coi. Bao nhiêu quần áo cũng lục tung ra hết. Chu Mục luôn miệng thúc giục: -Phải tìm cho thật kỹ đừng để sót chỗ nào. Cuộc lục soát kéo dài hàng giờ. Trời tối mịt không còn thấy gì nữa. Bọn đại hán đốt đèn đốt đèn lên, moi cả tƣờng vách, đập cả đầu rau. Choang một tiếng! Một chiếc nồi đất quăng ra giữa đƣờng vỡ thành mấy chục mảnh. Trong nồi bột gạo đổ lênh láng. Giữa lúc mịt mờ ấy, một bàn tay dơ bẩn từ góc tƣờng bên len lén thò vào rảnh nƣớc bẩn sờ soạng từ từ. Ðó là một đứa bé ăn xin chừng mƣời một mƣời hai tuổi. Nó đã đói meo cả ngày, không đƣợc một hột cơm nào trong bụng. Nó mệt nhoài ngồi ở góc tƣờng. Lúc Lý Ðại Nguyên cầm lấy chiếc bánh mà Ngô Ðạo Nhất đƣa cho rồi gã lại liệng xuống bên rãnh nƣớc bẩn này. Gã ăn mày mở to đôi mắt, nhìn chầm chặp vào chiếc bánh. Gã muốn thò tay ra lƣợm lấy mà ăn, nhƣng thấy bọn hán tử áo đen hung dữ nhƣ quỷ thì sợ quá không dám nhúc nhích. Tên tài công làm trong tiệm tạp hoá Hà An bị ngựa xéo chết, xác hãy còn nằm lăn bên tiệm bánh. Thi thể Ngô Ðạo Nhất cùng Lý Ðại Nguyên cũng nằm gần đó. Mãi đến lúc trời tối mịt, ánh đèn lửa không chiếu đƣợc đến chỗ rảnh nƣớc. Gã ăn xin mới đánh bạo thò tay ra lƣợm lấy chiếc bánh. Bụng đói quá nên gã chẳng cần nghĩ đến nƣớc bùn dơ đã thấm vào bánh cứ đƣa lên miệng cắn luôn một miếng rồi ngậm lại, chứ không dám nhai. Gã sợ nhai tóp tép phát ra tiếng động sẽ bị bọn hán tử tay cầm đao kiếm nghe thấy. Miệng ngậm chiếc bánh tuy chƣa nuốt xuống,nhƣng trong lòng gã đã cảm thấy khoan khoái rồi. Bọn hán tử áo đen lục tìm khắp nơi. Cả đầu hè xó ngách, nơi nào cũng bị moi móc, không sót một chổ. Lão già lùn ốm cũng lăng xăng tìm mãi không thấy gì, liền nói: -Thu quân ! Những tiếng còi lại vang lên, tiếp theo là tiếng vó ngựa chạy dồn dập. Từng đoàn kỵ mã ra khỏi Hầu Giám Tập. Những hán tử trong quán bán bánh khiêng thi thể Lý Ðại Nguyên đặt lên yên ngựa. Chỉ trong khoảnh khắc bọn họ đi hết chẳng còn một ai. Ðoàn ngƣời ngựa đi xa rồi, trong Hầu Giám Tập mới có tiếng ngƣời thì thào. Họ sợ bọn hán tử cƣỡi ngựa đi rồi còn quay lại nên không ai dám nói to. Chủ tiệm Hà An cùng với một tên tài công khác khiêng thi thể đồng bạn đặt lên giƣờng mà gã vẫn ngủ rồi đóng chặt cửa lại, không dám ra nữa. Những nhà khác ở bên cạnh cũng vội đóng cửa cài then. Chẳng bao lâu, trên đƣờng phố trên thị trấn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung không còn bóng ngƣời và cũng không còn tiếng động nào nữa. Gã ăn xin thấy thi thể Ngô Ðạo Nhất nằm lăn dƣới đất không ai nhìn đến thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Gã trệu trạo nhai miếng bánh rồi nuốt xuống. Giữa lúc đấy, thi thể Ngô Ðạo Nhất đột nhiên động đậy. Gã ăn xin giật mình kinh hãi dụi mắt nhìn lại thì thấy Ngô Ðạo Nhất từ từ ngồi dậy. Gã sợ quá ngẩn ra nhƣ tƣợng gỗ. Gã nhớ lại mình đã đƣợc nghe một tên ăn xin khác kể chuyện cổ tích về quỷ nhập tràng thì trống ngực đánh thình thình. Bỗng gã thấy thây ma hai chân đứng thẳng lên. Gã sợ quá hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Cái thây ma kia ngoảnh đầu lại. May mà gã ăn xin ngồi co rúm vào sau góc tƣờng nên thây ma không nhìn thấy. Lúc này, mảnh trăng lạnh lùng chênh chếch chiếu xuống. Gã ăn xin nhìn rõ trên miệng thây ma hãy còn vết máu tƣơi. Hai cây cƣơng câu vẫn còn cắm ở bụng tử thi. Gã ăn xin cố rít chặt hai hàm răng để khỏi phát ra tiếng run cầm cập. Bỗng thấy thây ma lom khom hai chân thò tay ra sờ soạng. Y cầm lấy một chiếc bánh bửa ra rồi liệng đi. Y sờ đến cái bánh thứ hai cũng bửa đôi liệng đi. Gã ăn xin sợ cuống lên tƣởng chừng nhƣ trái tim muốn nhảy ra khỏi miệng. Thây ma vẫn tiếp tục sờ soạng. Y sờ thấy vật gì cũng không để ý, cứ sờ đến bánh là bửa ra coi rồi liệng đi. Thây ma vừa sờ soạng vừa nhích lại gần rãnh nƣớc. Lúc bọn hán tử áo đen xục tìm trong tiệm bán bánh, họ đổ cả mổ mẹt bánh xuống đất. Bây giờ thây ma lại nhặt lên, bửa ra nhƣng không ăn chỉ bóp nát liệng đi. Gã ăn xin thấy thây ma lết đi từng bƣớc một chuyển lại gần góc tƣờng thì sợ quá, gã toan co giò chạy trốn. Nhƣng toàn thân gã run bần bật, hai chân cất lên không nổi. Kim Dung Hiệp Khách Hành Hồi 2 Thạch Trang Chúa Theo Dõi Bọn Kim Ðao Thây ma hành động rất chậm chạp. Y bửa hết hơn chục chiếc bánh mà mất một khoảng thời gian chừng cháy hết nén hƣơng. Y tìm mãi không thấy bánh nữa mới từ từ quay đầu lại dƣờng nhƣ để dòm ngó bốn phía xem còn nữa không. Gã ăn xin đột nhiên nhìn ra thấy một vật thì hồn vía lên mây. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Nguyên gã nấp ở trong góc bức tƣờng, ánh trăng tứ phía sau lƣng phản chiếu lại bóng gã in xuống mặt đất. Bóng này đầu bù tóc rối ở ngay bên thây ma. Gã ăn xin chợt thấy chân tử thi nhúc nhích. Không hiểu từ đâu đem đến cho gã một luồng dũng khí. Gã kêu lên một tiếng rồi co giò chạy tuốt. Thây ma trong cổ ấm ớ la lên: -Bánh nƣớng, bánh nƣớng! Rồi cũng cất bƣớc đuổi theo. Gã ăn xin vấp phải quảng dây nên ngã lăn xuống đất . Thây ma liền thò tay ra toan nắm lấy lƣng gã. Gã ăn xin lăn đi một vòng tránh khỏi rồi co giò chạy. Thây ma lồm cồm mãi không dậy đƣợc. Y chống tay xuống đất một hồi mới đứng lên nổi. Nhƣng chân y dài, bƣớc xa. Tuy y vừa đi vừa lảo đảo nhƣ ngƣời say rƣợu mà chỉ mƣời mấy bƣớc đã đuổi tới sau lƣng gã ăn xin. Gã ăn xin chạy gần đến gốc cây thì chợt nhớ ra có ngƣời nói thây ma không chạy quanh đƣợc. Gã tự nhủ: -Mình cứ chạy quanh gốc cây là quỷ nhập tràng đuổi không kịp. Gã dừng bƣớc toan chạy quanh thì đột nhiên sau gáy bị nắm chặt. Gã bị thây ma nhấc lên. Thây ma cất tiếng hỏi: -Ngƣơi ăn cắp bánh của ta phải không? Ðã đến nƣớc này, gã ăn xin khi nào còn dám chối cãi đành gật đầu. Thây ma gạn hỏi: -Ngƣơi , ngƣơi ăn rồi phải không? Gã ăn xin lại gật đầu. Thây ma giơ tay kéo áo gã ăn xin đánh soạt một tiếng. Áo gã bị rách ngay một mảng xuống đến bụng dƣới. Miếng áo rách rộng chừng bốn tấc, dài đến hai thƣớc, gã ăn xin chỉ mặc một manh áo, nên vừa bị thây ma móc rách đã lộ da thịt từ trƣớc ngực xuống bụng. Tử thi lại nói: -Ta phải mổ bụng ngƣơi để móc ra. Gã ăn xin hồn vía lên mây run run nói: -Ta.. ta mới cắn một miếng . Gã sợ hãi quá không nói thêm đƣợc nữa. Gã vẫn tƣởng quỷ nhập tràng chứ có ngờ đâu đây là ngƣời sống. Nguyên Ngô Ðạo Nhất bị lão già lùn ốm đánh hai chƣởng trúng ngực, lại bị Lý Ðại Nguyên đâm cƣơng câu vào bụng. Y liền bế tắc huyệt mạch cho ngất đi. Hồi lâu y dần dần tỉnh lại. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Bụng tuy là chổ trọng yếu của con ngƣời nhƣng bị ngoại vật đã thƣơng thì không chết ngay đƣợc. Ngô Ðạo Nhất liền bò vào chổ nƣớng bánh để tìm một vật mà y dấu trong đó. Y đã dùng thuốc dịch dung để hoá trang và ẩn cƣ tại Hầu Giám Tập là cốt ý bảo vệ vật này để tránh bọn cƣờng địch khỏi truy tầm ra. Y ở dây đã ba năm đƣợc bình yên vô sự. Mọi ngƣời ở Hầu Giám Tập đối với mụ già lƣng còng tức(Ngô Ðạo Nhất) chẳng có tiếng tăm gì, chẳng ai để ý và không ai hay y đã giả lƣng còng, hoặc không phải là ngƣời già cả hay không phải là ngƣời bán bánh thật sự. Mãi đến lúc Ngô Ðạo Nhất nghe tiếng còi dồn dập và hơn hai trăm nhân mã bao vây, y mới biết là hành tung mình đã bị bại lộ. Trong khi hoảng hốt y không biết giấu vật đó vào đâu liền nhét ngay vào chiếc bánh nƣớng. Lý Ðại Nguyên xuất hiện chìa tay ra bảo đƣa đây. Ngô Ðạo Nhất đi một nƣớc cờ nguy hiểm là đƣa ngay cái bánh có dấu vật đó cho Lý Ðại Nguyên. Quả nhiên Lý Ðại Nguyên tức giận liệng bánh đi. Ngô Ðạo Nhất, sau khi bị thƣơng tỉnh lại, không nhớ đƣợc mình đã giấu vật đó trong cái bánh nào nên hể thấy bánh nào là bửa ra tìm. Sau y túm đƣợc gã ăn xin thì nghĩ ngay rằng gã này đói quá chắc đã ăn bánh và nuốt luôn vật kia vào bụng rồi nên y muốn mổ bụng gã ra lấy lại. Nhƣng lúc này Ngô Ðạo Nhất không có binh khí trong ngƣời biết làm sao mổ bụng gã đƣợc. Y nghiến răng rút lƣỡi cƣơng câu ở trong bụng ra, toan xoay mũi câu lại mổ bụng gã ăn xin. Nhƣng lƣỡi câu vừa rút ra khỏi bụng, y đau đớn không thể chịu đƣợc, máu do miệng vết thƣơng tuôn ra nhƣ suối. Ðầu cƣơng câu đã chạm vào bụng gã ăn xin nhƣng tay trái Ngô Ðạo Nhất bỗng nhiên nhũn ra, ngƣời gã ăn xin rớt ngay xuống đất. Tay phải Ngô Ðạo Nhất cầm cây cƣơng câu đâm về phía trƣớc lạc vào quãng không. Hai chân y trƣợt đi rồi nằm lăn ra. Y dẫy lên mấy cái rồi nằm im. Bây giờ y mới chết thật. Ngƣời Ngô Ðạo Nhất đè lên gã ăn xin, nên gã phải cựa quậy hồi lâu mới bò dậy đƣợc. Gã liền trở gót chạy ngay. Thật là một phen hú vía! Gã ăn xin mới chạy đƣợc mấy bƣớc thì chân lại nhủn ra ngã nhào đi mấy vòng rồi ngất xỉu. Tay gã vẫn nắm chặt miếng bánh còn lại. Ánh trăng khi tỏ khi mờ, tựa hồ chui qua làn mây chiếu xuống cái thây ma Ngô Ðạo Nhất lại từ từ di chuyển chiếu vào mình gã ăn xin. Ðột nhiên ở góc Ðông Nam văng vẳng có tiếng vó ngựa vọng lại. Tiếng vó ngựa này đi rất nhanh, vừa mới nghe vang lên mà chớp mắt đã tới gần. Dân cƣ Hầu Giám Tập vừa bị một phen hú vía đã nhƣ chim phải tên bây giờ lại nghe tiếng vó ngựa giữa đêm khuya thì không khỏi phập phồng lo sợ. Ngƣời nào cũng run bần bật. Nhƣng lần này chỉ có hai con ngựa đi đến và không có tiếng còi inh ỏi nhƣ lần trƣớc. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Ðôi ngựa này hình dạng rất kỳ dị. Một con từ đầu đến đuôi sắc đen, bốn vó sắc trắng đó là con Ô Vân Cải Tuyết, một giống ngựa nổi tiếng lƣơng câu. Còn một con nữa thì trái lại chỉ có vó là sắc đen còn toàn thân trắng nhƣ tuyết. Không biếtnó là giống ngựa gì. Nếu quả nó mang tên Tuyết Cái Ô Vân thì thiệt là một giống ngựa tuyệt quí. Ngƣời cƣỡi trên lƣng con ngựa bạch là một thiếu phụ mình mặc áo trắng. Nếu thiếu phụ không thắt đai lƣng màu đỏ thì ai cũng cho là ngƣời mặc hiếu phục.Trên cái đai màu đỏ có đeo một thanh trƣờng kiếm. Ngƣời cƣỡi ngựa ô là một hán tử trung niên toàn thân mặc đồ đen, trên lƣng cũng đeo trƣờng kiếm. Hai ngƣời phóng ngựa nhanh nhƣ bay sóng mai mà đi. Khách kỵ mã ngồi trên lƣng ngựa nhƣng ra vẻ thanh nhàn yên ổn chẳng khác gì đang tản bộ trong sân. Chỉ trong khoảnh khắc, hai ngƣời này đã nhìn thấy trên đƣờng phố có một thây ma và một căn nhà bị tàn phá tan hoang, bất giác đồng thanh la lên: -úi chà! Hán tử áo đen vung roi ngựa ra cuốn lấy cổ thi thể Ngô Ðạo Nhất kéo đi mấy thƣớc. Dƣới ánh trăng, thiếu phụ nhìn rõ một xác chết liền lên tiếng; -Ngô Ðạo Nhất đây mà! Thế này thì An Kim Ðao đã ra tay rồi. Hán tử trung niên lại hất roi ngựa một cái, liệng xác Ngô Ðạo Nhất xuống đƣờng nói: -Ngô Ðạo Nhất chết chƣa lâu vết thƣơng hãy còn rỉ máu. Ta có thể đuổi kịp đƣợc. Thiếu phụ gật đầu. Ðôi ngƣời ngựa lại phóng về phía Tây. Nhƣng lạ thay! Tám vó ngựa gõ xuống đƣờng lát đá xanh nghe bốp bốp tựa hồ nhƣ chỉ có một ngựa mà thôi. Ðôi ngựa này vó trƣớc vó sau cất lên hạ xuống rất chỉnh tề và đẹp mắt. Bất luận là ai, nhìn thấy bƣớc chân của chúng cũng phải cho là chúng đƣợc huấn luyện lâu ngày, nên phóng nƣớc đại mà chân bƣớc vẫn chẳng so le. Cặp ngựa lúc này càng chạy nhanh hơn, vụt một cái đã lƣớt tới ngoài thành Biện Lƣơng. Ðến quãng đƣờng hẹp, đôi ngựa không thể đi song song đƣợc nữa. Thiếu phụ liền dừng cƣơng một chút để nhƣờng cho Hán tử lên trƣớc. Hán tử áo đen nghiêng đầu nở một nụ cƣời rồi phóng ngựa đi luôn. Thiếu phụ cho ngựa chạy theo sát nút. Ðôi tuấn mã này cƣớc lực tuyệt luân ngựa thƣờng không thể bì kịp. Hai ngƣời coi tình trạng cái chết của Ngô Ðạo Nhất đã phỏng đoán là có thể đuổi kịp đƣợc đoàn ngƣời ngựa trại Kim Ðạo, mà thuỷ chung vẫn không thấy tung tích chúng đâu cả. Hai ngƣời có biết Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung đâu lúc Ngô Ðạo Nhất chết thật thì bọn ngƣời trại Kim Ðao đã chạy xa rồi. Hai ngƣời phóng ngựa đuổi thêm hai giờ nữa rồi mới cho nghỉ lại một chút, rồi lại lên ngựa ra đi cho tới lúc gần sáng thì đằng xa ở trong vùng thoáng đã có mấy ngọn lửa bốc lên. Hai ngƣời nhìn nhau mĩm cƣời rồi nhảy xuống ngựa. Thiếu phụ đón lấy dây cƣơng trong tay Hán tử. Nàng dắt đôi ngựa buộc vào gốc cây. hai ngƣời thi triển khinh công đi về phía có lửa cháy. Mấy ngọn lửa này ở ngoài đồng nội coi rất gần mà thực ra xa tới hơn mƣời dặm. Nhƣng hai ngƣời này khinh công vào hạng thƣợng thặng đi nhƣ gió cuốn mây bay. Lúc gần đến nơi quả thấy một đoàn ngƣời chia ra vây quanh mƣời mấy đống lửa. Bỗng nghe những tiếng nuốt ừng ực thì ra bọn này đang bƣng những bát mì lớn mà ăn. Hai ngƣời định dòm dỏ trƣớc xem sao, nhƣng nơi đây là một khu bình nguyên bát ngát nên không có chỗ để ẩn thân. Khi còn cách đoàn ngƣời còn mƣời mấy chục trƣợng thì hai ngƣời sóng vai đi thong thả lại. Trong đoàn ngƣời bỗng có tiếng quát hỏi: -Ai đó? Ðến đây làm chi? Hán tử bƣớc lên một bƣớc khoanh tay tƣơi cƣời hỏi lại: -An trại chúa có trong đó không? Những ông bạn nào ở đây? Chu Mục đã ăn xong bát mì toan truyền lệnh cho đoàn ngƣời khởi hành thì nghe có tiếng bƣớc chân và trong đoàn mình có tiếng quát hỏi. Lão liền ngẩng đầu lên xem. Giữa ánh lửa sáng, lão nhìn rõ hai ngƣời mới đến một nam một nữ một ngƣời mặc áo đen một ngƣời mặcáo trắng đứng sóng vai trƣớc mặt mình. Cả hai ngƣời đều vào hạng trung niên. Hán tử áo đen phong tƣ tuấn nhã mà thiếu phụ cốt cách cũng thanh kỳ, áo xiêm diêm dúa, lƣng đeo trƣờng kiếm. Chu Mục run lên, lão biết ngay hai ngƣời đó là ai rồi. Lão đứng thẳng ngƣời lên khoanh tay nói: -Té ra là Hiền khang lệ Thạch trang chúa ở Huyền Tố Trang tại Giang Nam đã giá lâm! Rồi lão lớn tiếng hô: -Chúng huynh đệ! Mau mau đứng lên thi lễ! Hai vị này là Thạch Trang chúa và phu nhân tiếng tăm lừng lẫy hai miệt nam bắc sông Ðại Giang. Bọn hán tử đều đứng dậy khom lƣng thi lễ. Chu Mục nghĩ thầm trong bụng: -Ðôi vợ chồng Thạch Thanh và Mẫn Nhu này vốn không có đi lại với trại Kim Ðao. Thế mà đang đêm lại tìm tới đây chẳng biết có dụng ý gì? Hay là họ cũng vì vật đó mà đến? Lão đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy đồng bằng bát ngát. Tuyệt không có ngƣời nào nữa. Lão nghĩ thầm: -Tuy kiếm thuật hai vợ chồng nhà này đã đến mực thông thần, nhƣng dù là hảo hán cũng không thể Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung địch nổi nhiều ngƣời, thì ta còn sợ gì hắn? Thạch phu nhân Mẫn Nhu khẻ bảo chồng: -Vị này là Chu Mục lão gia ở Ƣng trảo môn. Tuy nàng nói nhỏ nhƣng Chu Mục cũng nghe rõ. Lão không khỏi lấy làm đắc ý, liền nói: -Té ra Băng Tuyết thần kiếm cũng biết tên lão phu. Rồi lão vội tiếp ngay: -Lão phu không dám! Chu Mục này xin bái kiến Thạch trang chúa và Thạch phu nhân. Ðại đa số bọn hán tử trại Kim Ðao không hiểu lai lịch Huyền Tố trang chúa cùng phu nhân nhƣ thế nào, nhƣng thấy Tứ đầu lĩnh Chu Mục đối với hai ngƣời tỏ vẻ cung kính thì biết ngay là đôi vợ chồng có vẻ phong lƣu văn nhã kia không phải là hạng tầm thƣờng. Thạch Thanh tủm tỉm cƣời nói: -Các vị bằng hữu đang dùng bữa, tại hạ đâu dám quấy nhiễu ? Xin các vị cứ ngồi xuống. Thạch Thanh lại quay sang nói với Chu Mục: -Chu bằng hữu ! Bọn tại hạ đã mấy lần đƣợc gặp Nhất Phi Xung Thiên Trang huynh tức Trang Chấn Trung tại quý môn. Vậy chúng ta cũng là chổ quen thuộc chứ không phải ngƣời xa lạ. Chu Mục nói: -Nhất Phi Xung Thiên là sƣ thúc của lão phu. Trong bụng lão nghĩ thầm: -Tuổi ngƣơi còn nhỏ hơn ta mà đã kêu sƣ thúc ta bằng Trang huynh, thì rõ ràng ngƣơi có ý cho mình là bậc trƣởng bối ta. Nên biết rằng, trong võ lâm thứ tự về bề bậc là một điều tối quan hệ. Vãn bối gặp hàng trƣởng bối cố nhiên phải tỏ vẻ cung kính. Bậc trƣởng bối đã sai bảo điều gì thì không đƣợc coi thƣờng hay phản bội. Vợ chồng Thạch Thanh thấy Chu Mục sa sầm nét mặt thì hiểu ý ngay liền cƣời nói: -Xin lỗi ông bạn ! Ngày trƣớc có cuộc hội họp ở Hoa Sơn, Trang huynh đã nói đến võ công quý môn, vợ chồng tại hạ bội phục vô cùng. Tại hạ kém đƣờng giao thiệp thành ra câu nói có điều mạo phạm. Mong rằng Chu thế huynh tha lỗi cho. Thạch Thanh kêu Chu Mục bằng Chu thế huynh cũng vẫn tự đứng vào hàng trƣởng bối. Chu Mục nói: -Nếu tại hạ có điều mạo phạm tới hai vị, tƣởng hai vị cũng nên châm chƣớc cho. Hai vị dạy bảo điều chi mà sức tại hạ có thể làm nổi là nhất định tuân theo. Còn nhƣ việc có dính líu đến tệ trại thì tại hạ chức phận kém cỏi, nên không chủ trƣơng đƣợc. Thạch Thanh bụng bảo dạ: -Thằng cha này giọng lƣỡi đáo để lắm ! Y trút hết trách nhiệm sang ngƣời khác. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung Y nghĩ vậy liền nói: -Vụ này không có liên quan gì đến quý trại, tại hạ chỉ muốn hỏi riêng Chu thế huynh một việc. Số là vợ chồng tại hạ muốn kiếm một ngƣời. Y từ Quảng Ðông thẳng tới Biện Lƣơng. Tên y là Ngô Ðạo Nhất, chuyên sử đôi phán quan bút. Ngƣời y cao nghệu, vào khoảng ba mƣơi tám, ba mƣơi chín tuổi. Tại hạ còn nghe nói gần đây y cải trang làm một ngƣời lƣng còng, ẩn tính mai danh tại khu phụ cận thành Biện Lƣơng. Chẳng hiểu Chu thế huynh có nghe đƣợc tin tức gì về y không ? Thạch Thanh vừa nói đến ba chữ Ngô Ðạo Nhất thì lập tức những ngƣời ở trại Kim Ðao đều rúng động. Có ngƣời chƣa ăn xong bát mì cũng bỏ xuống. Chu Mục lẩm bẩm:: -Gã ở miệt động đến đây dĩ nhiên là đã phát giác ra Ngô Ðạo Nhất chết rồi. Nếu mình còn giấu diếm không nói chẳng hóa ra lá non tay lắm ƣ ? Lão nghĩ vậy liền cƣời ha hả đáp: -Thạch trang chúa ! Thạch phu nhân ! Hai vị hỏi đến ngƣời đó thật vừa khéo. Gã họ Ngô võ công hãy còn kém cỏi nên tại hạ đã lập đƣợc công lao cho hai vị rồi. Gã Ngô Ðạo Nhất kia đắc tội với hai vị nên tệ trại đã xử gã rồi. Chu Mục vừa nói vừa chăm chú nhìn Thạch Thanh để xem y lộ vẻ vui mừng hay tức giận. Thạch Thanh càng nghe lão nói càng biết lão là tay lợi hại. Y liền tủm tỉm cƣời nói: -Ngô Ðạo Nhất vốn không quen biết bọn tại hạ thì làm gì có chuyện đắc tội với vợ chồng tại hạ. Bọn tại hạ từ nam lên bắc truy tầm y vì một mục đích khác, nói ra sợ Chu thế huynh cƣời chê, đó là vì y có dắt trong mình một vật. Chu Mục hơi biến sắc nhƣng chỉ thoáng qua rồi trấn tỉnh lại đƣợc ngay. Lão cƣời đáp: -Bọn thám tử của hai vị thiệt là linh mẫn. Về chuyện này tệ trại cũng đã đƣợc tin tức rồi. Chẳng giấu gì Thạch trang chúa : Chuyến này tại hạ dẫn bọn anh em đến đây, cũng vì việc đó. Không biết quân chó má nào đã phao tin thất thiệt khiến cho Ngô Ðạo Nhất phải uổng mạng. Bọn tại hạ hơn hai trăm ngƣời bị phen uổng công chẳng kể làm chi, song còn e trở về sẽ bị An đại ca quở trách là tại hạ làm việc bất lực. Trên chốn giang hồ, ngƣời ta thƣờng hay đặt điều nói ngoa. Nếu họ tƣởng trại Kim Ðao đƣợc vật đó thực, sẽ đến kiếm chuyện với tệ trại, chẳng hóa ra oan uổng lắm ru ? Chu Mục ngừng một chút rồi quay lại bảo một tên thuộc hạ: -Trƣơng huynh đệ ! Chúng ta đánh chết họ Ngô trong trƣờng hợp nào, xục tìm quán bán bánh nƣớng ra sao ? Ngƣơi hãy thuật lại cho Thạch trang chúa và Thạch phu nhân nghe đi ! Một hán tử thấp bé lên tiếng: -Chu đầu lĩnh vung song chƣởng đánh hất gã họ Ngô kia từ trên nóc nhà xuống đất. Gân cốt gã bị Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung chấn động mà gãy đứt, ngũ tạng cũng tan nát , hán tử này mồm miệng liến thoắng, nói trơn nhƣ cháo chảy, thuật hết lại một lƣợt. Y kể sơ lƣợc cả việc Chu Mục khám xét cái bọc trênlƣng Ngô Ðạo Nhất. Thạch Thanh gật đầu nghĩ thầm: -Lão Chu Mục này từ lúc thấy mình đã gia tâm phòng bị mà có vẻ hồi hộp không yên. Giữa Huyền Tố trang và kim đao trại trƣớc nay không có chuyện gì xích mích. Nếu lão không lấy đƣợc vật kia thì hà tất đối với vợ chồng mình lão phải đề phòng cẩn thận đến thế ? Thạch Thanh còn biết rằng nếu bọn Kim Ðao trại không lấy đƣợc vật đó thì thôi,mà nếu quả đã lấy đƣợc thì nhất định ở trong tay Chu Mục. Thạch Thanh liếc mắt nhìn hấy bọn Kim Ðao trại tuy dƣ hai trăm ngƣời mà tên nào cũng tráng kiện kiêu mãnh. Tuy trong đám này không có tay cao thủ hạng nhất nào, nhƣng bọn họ nhiều ngƣời khó mà tranh đấu đƣợc. Thạch Thanh là ngƣời bề ngoài có vẻ hòa nhã mà trong bụng rất cƣơng quyết. Vừa rồi những lời nói của Chu Mục đã có vẻ xói móc với y. Y lẩm bẩm: -Ngƣơi tƣởng ta chỉ có hai vợ chồng thì không làm gì đƣợc ngƣơi chăng ? Rồi vẫn lộ vẻ tƣơi cƣời, y trỏ tay vào khu rừng mé tả ở phía xa xa nói: -Tại hạ còn có câu chuyện muốn thƣơng lƣợng với Chu thế huynh. Vậy mời Chu thế huynh qua khu rừng bên kia nói chuyện. Chu Mục đáp: -Những anh em đây đều là bạn tốt cả. Bất luận việc gì cũng có thể & lão định nói bất luận việc gì cũng có thể để cho họ nghe đƣợc chẳng có gì đáng quan ngại, nhƣng lão chƣa dứt lời thì đột nhiên thấy cổ tay bê trái rung lên. Lão đã bị Thạch Thanh kềm chế. Cầm nã thủ pháo này là phép cầm nã của Ƣng trảo môn, Chu Mục chƣa giao thủ mà đã bị bắt về tay đối phƣơng, lão tức giận vô cùng. Thạch Thanh dõng dạc nói: -Chu thế huynh đã nghe lời tại hạ. Nhƣ vậy thật là hay lắm ! Rồi y quay lại bảo Mẫn Nhu: -Nƣơng tử ! Ta cùng Chu thế huynh qua bên kia nói chuyện riêng rồi trở lại ngay lập tức. Vậy nƣơng tử hãy chờ đây một chút. Nói xong y từ từ bƣớc đi. Mẫn Nhu dịu dàng đáp: -Xin tƣớng công tùy tiện ! Ðôi vợ chồng này thật kính nể nhau nhƣ khách. Cách giữ lễ rất là chu đáo. Bọn Kim Ðao trại thấy Thạch Thanh cƣời hì hì cùng đi với Chu Mục tựa hồ không có ác ý chi hết mà Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hiệp Khách Hành Kim Dung phu nhân còn ở lại đây thì không nghi ngờ gì cả. Chúng có biết đâu bản lãnh của Chu Mục nhƣ vậy mà đã bị Thạch Thanh kềm chế không một tiếng động. Thạch Thanh nắm tay Chu Mục kéo đi mỗi lúc một nhanh. Chu Mục chỉ muốn dừng chân đi chậm lại một chút là lại bị ngã lăn ra nên phải thục mạng chạy theo. Thạch Thanh bỗng bỏ tay ra cƣời nói: -Chu thế huynh ! Chu Mục nổi giận hỏi: -Ngƣơi làm trò gì thế ? Tay phải ra chiêu Bác sƣ thủ chụp xuống trƣớc ngực Thạch Thanh. Thạch Thanh tay trái đƣa từ trái sang phải thành một đƣờng rồi nắm lấy cổ tay đối phƣơng. Y lại quét sang bên trái nắm luôn cả hai tay Chu Mục bẻ quặt về sau lƣng. Chu Mục vừa kinh hãi vừa tức giận, co chân phải đá về phía sau. Thạch Thanh cƣời nói: -Hà tất Chu thế huynh phải nổi giận ? Chu Mục thấy hai huyệt phục quỷ và hoàn khiêu bị tê nhức. Cái đá của lão lực đạo chƣa đủ để phóng ra thì đã mềm nhủn rủ xuống. Nhƣ vậy lão chỉ còn một chân trái đặt dƣới đất, nếu lại cất lên đá về phía sau thì tất ngƣời phải ngã chúi về phía trƣớc. Gã thẹn quá mặt đỏ bừng lên, tức giận ấp úng: -Ngƣơi .. ngƣơi . Thạch Thanh giận dữ nói: -Cái vật trong ngƣời Ngô Ðạo Nhất, Chu thế huynh đã lấy đƣợc rồi, tại hạ muốn xem một chút. Vậy thế huynh lấy ra đƣa đây ! Chu Mục nói dối: -Vật đó quả có thực, nhƣng không ở trong mình ta. Ngƣơi có muốn coi thì chúng ta trở về bên kia mới lấy đƣợc. Lão muốn lừa gạt Thạch Thanh về đến bên đống lửa rồi sẽ ra hiệu cho bọn thuộc hạ vây đánh thì dù võ công Thạch Thanh có cao cƣờng đến đâu cũng khó lòng địch nổi. Kim Dung Hiệp Khách Hành Hồi 3 Cuộc Tỹ Ðấu Ly Kỳ Giữa Thạch Thanh Và An Phụng nhật Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -