Tài liệu Hien tuong tu nhien-thao

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non qu¶ng phó Líp A3 (5 – 6 tuæi) Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : Níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 16/03 ®Õn 20/03/2015) Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thao N¨m häc: 2014 - 2015 Chủ đề nhánh : TuÇn 1: Níc. ( Từ ngµy 16/3 - 20/3/2015). ĐÓN TRÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *.Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1.§éng t¸c h« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai +§a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. +§a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. +§a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Cói ngêi vÒ tríc. + §øng th¼ng. + Ngöa ngêi vÒ sau. + §øng th¼ng. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao chan, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Chan ph¶i lµm trô, chan tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 5. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh - NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n Gãc ph©n vai hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. Gãc x©y dùngL¾p ghÐp Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc thiªn nhiªn Gãc s¸ch Gãc khoa häc-to¸n Lµm thÝ nghiÖm vÒ vËt ch×m, vËt næi §ong ®o níc vµo c¸c chai, cèc. - XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i.x©y th¸p níc, c«ng viªn níc. -VÏ , t« mµu, in, xÐ d¸n c¸c nguån níc dïng hµng ngµy, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng trªn níc, c¸c m«n thÓ thao níc, c¸c con vËt sèng díi níc. -H¸t biÓu diÔn c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò. - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng , dông cô - trß chuyÖn ch¬i, thÓ hiÖn dîc cña chñ ®iÓm. vÒ chñ ®Ò hµnh ®éng cña c¸c vai. - Gîi ý ®Ó - TrÎ biÕt sö dông -Hµng rµo, c©y hoa, trÎ nhËp vai c¸c nguyªn liÖu cã th¶m cá, sái ®¸, ch¬i. s½n, phÕ liÖu, ®å -§å ch¬i l¾p ghÐp. - Quan s¸t ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, -C¸c lo¹i khèi híng x©y dùng s¸ng t¹o dÉn,thao t¸c thµnh ao c¸ b¸c mÉu. Hå, bÓ b¬i... - BiÕt sö dông c¸c - Bót s¸p, giÊy mµu, - Híng dÉn c¸ nh©n kü n¨ng ®· häc ®Ó ®Êt nÆn, t«, vÏ, thµnh - H×nh mÉu - §éng viªn nh÷ng bøc tranh khuyÕn ®Ñp. khÝch. - Híng dÉn - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - Ch¨m sãc c©y - BiÕt thÓ hiÖn ý tcon, tíi níc, tØa lau ëng cña m×nh qua l¸, cho c¸ ¨n. viÖc cña trÎ.. Xem tranh ¶nh trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông lîi Ých cña níc. kÜ n¨ng - Bé dông cô ©m nh¹c, riªng. ®µi , ®µn - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. - Kh¨n lau, b×nh tíi, kÐo x« níc... TrÎ biÕt níc lµ Tranh ¶nh nguån n¨ng lîng nguån níc v« cïng cÇn thiÕt cho cuéc sèng. TrÎ lµm thÝ nghiÖm BÓ níc, sái, ®¸, vµ nªu ®îc nhËn c¸c lo¹i chai, cèc xÐt vÒ vËt ch×m vËt næi. KÕ Ho¹ch Ngµy vÒ c¸c Thø 2 ngµy 16/3/2015 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: MTXQ: - H§C: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ lîi Ých cña níc.Mét sè nguån níc. - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc. Trß ch¬i . 1. Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc:TrÎ biÕt ®îc Ých lîi cña níc ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi. BiÕt ®îc cã nhiÒu nguån níc:Níc m¸y, níc giÕng, níc ma, níc trong ao hå - Kü n¨ng:TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh. BiÕt 1 sè ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña níc. -Th¸i ®é: BiÕt gi÷ g×n vµ tiÕt kiÖm nguån tµi nguyªn níc. 2. ChuÈn bÞ: - Video clip vÒ sù k× diÖu cña níc, vÒ Ých lîi cña níc ®/v c/s cña con ngêi. - Tranh ¶nh vÒ nguån níc. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi ma. *TrÎ ch¬i. * H§1: æn - Trß chuyÖn: ®Þnh + TuÇn nµy tæ nµo c/s gãc thiªn nhiªn? - Cho trÎ ®i c/s gãc thiªn nhiªn. * H§2: Trß - Xem phim chuyÖn víi trÎ - Cho trÎ xem 1 ®o¹n phim vÒ sù k× diÖu cña níc. vµ trß chuyÖn vÒ lîi Ých cña - Trß chuyÖn vÒ ®o¹n phim. - Cho trÎ xem 1 sè h×nh ¶nh vÒ níc ®/v c/s cña con vÒ ®o¹n phim. níc. Mét sè ngêi. nguån níc. + CÇn tiÕt kiÖm ®iÖn nh thÕ nµo? + TrÎ tr¶ lêi + Cïng nh¾m m¾t tëng tîng nÕu 1 ngµy kh«ng cã c¸c c©u hái níc? cña c«. + §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu kh«ng cã níc? + Nh×n vµo h×nh ¶nh nµy ai cã ý tëng g×? - §øng vßng trßn h¸t: Cho t«i ®i lµm ma víi. - Cïng hÝt thë bÇu kh«ng khÝ trong lµnh sau c¬n ma. + CÇn cã ý thøc gi÷ g×n nguån níc nh thÕ nµo? - Cïng xem 1 sè h×nh ¶nh: vßi níc ch¶y, vøt r¸c xuèng ao, hå... - Gd: + Theo con m×nh sÏ lµm g× víi nh÷ng nguån níc? - §a ra suy nghÜ cña * Trß ch¬i:§øng ®óng vÞ trÝ. m×nh. * Ho¹t ®éng - C¸ch ch¬i: Mçi trÎ cÇm 1 l« to cã hµnh ®éng ®óng * TrÎ høng ( sai).. Khi cã hiÖu lÖnh sÏ ®øng vÒ phÝa ph¶i ( tr¸i) thó tham gia 3: Trß ch¬i theo y/c cña c«. trß ch¬i. + H×nh ¶nh trong l« t« cña con lµ h×nh ¶nh g×? + PhÝa bªn b¹n cã hµnh ®éng ®óng nhiÒu h¬n hay Ýt h¬n? *Trß ch¬i: §èi mÆt. - C¸ch ch¬i: TrÎ ®øng thµnh vßng trßn.NÕu ai tr¶ lêi ®óng c©u hái sÏ ®îc bíc vµo vßng trßn trong. * Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt. - C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi ch¹y theo y/c cña c« ®¸nh dÊu vµo nh÷ng hµnh ®éng ®óng. + V× sao b¹n kh«ng ®¸nh dÊu vµo nh÷ng h×nh ¶nh nµy? - Cïng mang níc ra c/s gãc thiªn nhiªn. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : C©y cau th¸i a. M§YC: TrÎ biÕt gäi tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c©y. b. §µm tho¹i: + Ai biÕt c©y g× ®©y? + AI biÕt g× vÒ c©y cau th¸i? + B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? c Gi¸o dôc: Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y bËt qua suèi. * M§YC: - RÌn luyÖn kü n¨ng nh¶y cã phèi hîp ch¹y ®µ, ph¸t triÓn søc nh¶y vµ søc bËt,kh¶ n¨ng phèi hîp nhÞp nhµng, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kü luËt, lßng dòng c¶m t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng. - LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i:TrÎ ®óng ë ®Çu v¹ch khi cã lÖnh trÎ ®i theo híng v¹ch kÏ sau ®ã t¨ng tèc dÇn ®Ó ch¹y theo( ®êng nhá) khi ®Õn « vu«ng cuèi ®êng nhá th× vung tay vÒ sau dËm ch©n lÊy ®µ nh¶y qua « vu«ng. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, c¸c nguån níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc khoa häc to¸n:C¾t g¨n c¸c sè lîng t¬ng øng, t« mµu nèi sè t¬ng øng. 5 Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, cho c¸ ¨n. *M§YC: -TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp s¸ng t¹o theo ý tëng cña trÎ. - TrÎ nhËp ®îc vai ch¬i tèt vµ thÓ hiÖn ®îc hµnh ®éng cña vai. - TrÎ t« tranh ®Ñp vµ ghÐp ®îc tranh - TrÎ tíi c©y, vµ cho c¸ ¨n - C¾t g¾n ®óng c¸c sè lîng t¬ng øng theo yªu cÇu. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc «n bµi th¬. CÇu vång - Lµm quen bµi míi: Lµm quen ch÷ c¸i - VÖ sinh r¨ng miÖng, tr¶ trÎ. *§¸nh gi¸:............................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thø 3 ngµy 17/3/2015 I.h o¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: - H§C: LQC: p,q. - H§KH: TD, MTXQ, TO¸N. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i p,q . - Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt ®îc ch÷ c¸i p,q qua c¸c trß ch¬i. - Th¸i ®é: + Gi¸o dôc trÎ tÝch cùc tho¶ thuËn cïng tham gia ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: * Cho trÎ: c¸c nÐt cong, c¸c nÐt th¼ng ®ñ sè lưîng trÎ. * Cho c«: M«i trêng ho¹t ®éng cã tranh vµ tõ cã ch÷ p,q.(viÕt c¸c kiÓu ch÷ in thêng, viÕt thêng). + Tranh vÏ ma r¬i lép ®ép, s«ng quª vµ c¸c tõ t¬ng øng. + Nh÷ng h×nh ¶nh ®å vËt b¾t ®Çu b»ng ch÷ p,q. + C¸c thÎ ch÷ c¸i ®Ó ghÐp tõ cã ch÷ p,q. 3. TiÕn hµnh: LQCC: N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của * Hoạt động 1: G©y høng thó * H§ 2: Lµm quen ch÷ c¸i g, y. * C« cïng trÎ ch¬i trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi ma. +Hái trÎ võa ch¬i trß ch¬i g×.? + N¾ng gióp Ých g× cho chóng ta? + ThÐ cßn ma th× ntn? + Khi ®i díi trêi n¾ng, trêi ma chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ?(Lång gd sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶) - C« giíi thiÖu b¹n thá tr¾ng ®Õn th¨m líp vµ tÆng c¸c bøc tranh. Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “Nh÷ng ®iÒu kú diÖu”. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( §éi Ma xu©n vµ ®éi n¾ng vµng) - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i. * Vßng1: T×m ®iÒu bÝ mËt. * Lµm quen ch÷ p: Cho trÎ lªn kh¸m ph¸ c¸c hép ch÷, khi hép ®îc më xuÊt hiÖn bøc tranh ( Trêi ma) - C« cho trÎ ®äc tõ: Ma r¬i lép ®ép, cã trong tranh. - Cho trÎ thi ghÐp tõ trong tranh. - NhËn xÐt c¸ch ghÐp cña trÎ. - Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ võa ghÐp. - C« giíi thiÖu ch÷ c¸i míi vµ ph¸t ©m mÉu(ph©n tÝch c¸ch ph¸t ©m). - Cho trÎ ph¸t ©m. - Ph©n tÝch ch÷ p. - Cho trÎ q/s vµ n/x c¸c kiÓu ch÷ p. - Cho trÎ ®Õm xem cã mÊy ch÷ p - Cho trÎ q/s n/x ch÷ p viÕt thêng. * Ch¬i t×m c¸c nÐt ch÷ ®Ó ghÐp t¹o thµnh ch÷ P - Yªu cÇu trÎ ph¶i t×m nÐt sè mÊy ®Ó ghÐp thµnh ch÷ p - C« còng cè cho trÎ ph¸t ©m l¹i. * Lµm quen ch÷ q: Cïng quay trë l¹i víi c¸c « hép kú diÖu trÎ chän vµ më « ch÷ cã h×nh ¶nh S«ng quª - C« cho trÎ ®äc tõ: S«ng quª, cã trong tranh. - Cho trÎ thi ghÐp tõ trong tranh. - NhËn xÐt c¸ch ghÐp cña trÎ. - Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong tõ võa ghÐp. - C« giíi thiÖu ch÷ c¸i míi vµ ph¸t ©m mÉu(ph©n tÝch c¸ch ph¸t ©m). - Cho trÎ ph¸t ©m. - Ph©n tÝch ch÷ q. - Cho trÎ q/s vµ n/x c¸c kiÓu ch÷ q. - Cho trÎ ®Õm xem cã mÊy ch÷ q - Cho trÎ q/s n/x ch÷ p viÕt thêng. * Ch¬i t×m c¸c nÐt ch÷ ®Ó ghÐp t¹o thµnh ch÷ q - Yªu cÇu trÎ ph¶i t×m nÐtsè mÊy ®Ó ghÐp thµnh ch÷ q - C« còng cè cho trÎ ph¸t ©m l¹i. * Vßng2: Kh¸m ph¸ ®iÒu bÝ mËt. + So s¸nh ch÷ p,q. - Ch÷ p: Gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong hë tr¸i. - Ch÷ q: Gåm 1 nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong hë tr¸i. trẻ * Ch¬i 2 lÇn +TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« theo suy nghÜ cña trÎ. TrÎchän më « ch÷ - TrÎ ®äc 2 lÇn. -TrÎlªn ghÐp ch÷ vµ n/x. - TrÎ q/s vµ l¾ng nghe - C¶ líp, tæ.. *TrÎ t×m chän c¸c nÐt ch÷ trªn mµn h×nh *( T¬ng tù ch÷ p) *TrÎ cïng c« so s¸nh ch÷. * TrÎ tham * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i TiÕt 2: T¹o h×nh: ( §ã lµ sù kh¸c nhau cña 2 ch÷) * Vßng 3: Ch¬i trß ch¬i víi nh÷ng ®iÒu kú diÖu. -Trß ch¬i 1: §äc vµ g¹ch ch©n bµi th¬: “Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma”sau ®ã viÕt sè t¬ng øng - Trß ch¬i 2: “Thi ai nhanh” C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 2 ®éi p,q trÎ ®éi nµo vËn chuyÓn bãng ®éi ®ã ®Õn biÓn nhanh vµ ®óng. - LuËt ch¬i:§éi nµo vËn chuyÓn nhiÒu h¬n lµ th¾ng cuéc. - Trß ch¬i 3: T×m nÐt ch÷ - Yªu cÇu: TrÎ vît qua c¸c chíng ng¹i vËt lªn t×m c¸c net ch÷ ghÐp thµnh ch÷ p,q - GD trÎ yªu quÝ vµ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch hiÖu qu¶. - H§C: VÏ c¶nh trêi ma (§Ò tµi) - H§KH: ¢N, MTXQ. gia ch¬i. * trÎ høng thó tham gia trß ch¬i. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc: + TrÎ biÕt vÏ nhiÒu h×nh ¶nh vÒ trêi ma. + TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt vÏ c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn bøc tranh ®Ñp. * Kü n¨ng: + TrÎ biÕt sö dông kÕt hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. * Th¸i ®é:: +TrÎ høng thó ho¹t ®éng. + Gi¸o dôc trÎ vÒ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng, b¶o vÖ m«i trêng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn, gi¸ trng bµy s¶n phÈm. - Tranh mÉu cña c«. - Bót mµu, vë t¹o h×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Trß * Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng tr×nh :vui cïng s¾c mµu. * TrÎ cïng ch¬i chuyÖn giíi + Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i( BiÓn xanh vµ N¾ng vµng) + Chñ ®Ò ch¬i h«m nay ®ã lµ:BÐ lµm ho¹ sÜ. thiÖu. + C« giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i: - T×m ®Ò tµi. - ThÓ hiÖn tµi n¨ng - B×nh chän vµ trao gi¶i. * Vßng 1:T×m ®Ò tµi. + 2 ®éi cïng ®i xem 1 ®o¹n phim cã néi dung nãi vÒ c¸c *H§2: - TrÎ cïng xem §µm tho¹i c¶nh trêi ma. - Cho trÎ ®µm tho¹i vÒ ®o¹n phim. 1 ®o¹n phim vµ vÒ tranh . - GD trÎ b¶o vÖ m«i trêng . ®µm tho¹i . + Cho trÎ ®i héi triÓn l·m tranh vÒ trêi ma. + C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ nh÷ng bøc tranh. *Tranh1:TrÎ quan s¸t tranh vµ nªu lªn nhËn xÐt cña bøc tranh. * Quan s¸t, vµ - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy? ®µm tho¹i vÒ - C« gîi ý vµ híng dÉn cho trÎ 1 sè c¸ch vÏ vµ t« mµu. tranh mÉu. * Tranh 2: C¸c con h·y quan s¸t xem ®©y lµ bøc tranh vÏ - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. *H§3: Th¨m dß ý ®Þnh . * H§4: TrÎ thùc hiÖn. *H§5: Trng bµy, nhËn xÐt s¶n phÈm nh÷ng g× ? - Theo con bè côc bøc tranh nµy ra sao? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c ? * Tranh3, tranh4 ( t¬ng tù) + C¸c tranh vÏ trªn tuy bè côc kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ hiÖn ý tëng vÒ c¶nh trêi ma rÊt lµ ®Ñp. + ThÕ ai ®· t×m ra ®îc ®Ò tµi ch¬i cña ngµy h«m nay. C« kh¸i qu¸t l¹i, sau ®ã dÉn d¾t vµo H§TT * Con sÏ vÏ nh÷ng g× vÒ c¶nh trêi ma ? + Trß chuyÖn hái ý tëng cña trÎ + Con dù ®Þnh vÏ g×? + Tranh cña con vÏ nh thÕ nµo ®Ó hÊp dÉn mäi ngêi?vµ khi trêi ma to, nhá con vÏ nh thÕ nµo ? + ThÕ cßn con th× vÏ nh÷ng g×? VËy con h·y vÏ c¶nh trêi ma cã nhiÒu chi tiÕt s¸ng t¹o thËt ®Ñp nhÐ, c« mong r»ng mçi b¹n sÏ cã 1 t¸c phÈm vÒ c¶nh ma thËt ®Ñp,mµu s¾c hµi hoµ, cã nh÷ng chi tiÕt s¸ng t¹o, thËt kh¸c víi b¹n cña m×nh nhÐ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng. - Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« quan s¸t, híng dÉn, vµ gióp ®ì mét sè trÎ cha thùc hiÖn ®îc, kÕt hîp më nh¹c kh«ng lêi cho trÎ høng thó ho¹t ®éng. - Khi gÇn hÕt giê c« th«ng b¸o ®Õn trÎ, ®Ó trÎ cè g¾ng hoµn thµnh xong s¶n phÈm. * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. - KÕt thóc, gîi ý cho trÎ nhËn xÐt. - Sau ®ã, c« nhËn xÐt kh¸i qu¸t s¶n phÈm cña trÎ. - C« cïng trÎ h¸t bµi “Cho t«i ®i lµm ma víi”. - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. *TrÎ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái cña c«. * TrÎ cïng thc hiÖn bµi vÏ cña m×nh. * NhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Thêi tiÕt trong ngµy. - Môc ®Ých : TrÎ nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña thêi tiÕt trong ngµy. - §µm tho¹i: + Con cã nhËn xÐt g× vÒ thêi tiÕt ngµy h«m nay. + Ai cã ý kiÕn kh¸c . + Cßn ai biÕt g× n÷a? + Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc søc khoÎ. 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng : « t« vÒ bÕn 3. Ch¬i tù do : TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông cña níc 5. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, cho c¸ ¨n. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - LQ bµi míi : V¨n häc - VÖ sinh r¨ng miÖng ,tr¶ trÎ. *§¸nh giá................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................ I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh. Thø 4 ngµy/18/3/2015. LQVH Hoạt động chính: Th¬ :CÇu vång Hoạt động k/hợp: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1. Mục đích - yêu cầu. * Kiến thức: -Trẻ hiÓu được nội dung, ý nghĩa bµi th¬. - Biết chú ý lắng nghe và bộc lộ cảm xúc cá nhân 1 cách chân thành hồn nhiên. * Kỹ năng: - Trẻ ®äc thuéc th¬, thÓ hiÖn c¶m xóc qua bµi th¬. - Phát triển khả năng chú ý,sáng tạo phán đoán,tưởng tượng,Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. *Thái độ: - TrÎ yªu quÝ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. 2. Chuẩn bị : - Bộ tranh minh hoạ bµi th¬. Tranh ghép hình - Bài hát có nội dung nói về hiÖn tîng tù nhiªn. - Que chỉ, hộp quà, hoa. 3. TiÕn hµnh: N/D động hoạt Hoạt động của cô * Hoạt động 1. Gây hứng thú. - Cho trẻ chơi: Trời nắng, trời mưa + Nắng giúp ích gì cho chúng ta? + Thế còn mưa thì sao? + Nếu đi dưới trời nắng hoặc trời mưa chúng mình cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ? ( Lồng gd sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên 1 cách có hiệu quả) * Cho trẻ làm đoàn tàu đi thăm Vườn thơ ( Lồng gd ATGT và BVMT) Giới thiệu chương trình “ Vườn thơ”. * Giới thiệu 2 đội chơi.( Biển xanh và nắng vàng) * Giới thiệu các vòng chơi. *Hoạt động 2 * Vòng1: Tìm đề tài. Giúp trẻ hiểu - Cho trẻ thi ghép tranh( cÇu vång ) nd câu truyện. Luật chơi trong 2 phút đội nào ghép đẹp, đúng sẽ là người thắng cuộc. - Nhận xét cách ghép và cho trẻ đọc từ díi tranh. Dẫn dắt vào nội dung bµi th¬. * Cô đọc lần1 diễn cảm + Vừa nghe đọc bài trhơ gì? sáng tác của ai? - Lần2 xem tranh minh hoạ( Pai poi) * Hoạt động 3: * Giảng nội dung bµi th¬: Bµi th¬ nãi vÒ c¸i cÇu vång Đàm thoại theo xuÊt hiÖn sau c¬n ma rµo. CÇu vång cã rÊt nhiÒu mµu ND c©u chuyÖn s¾c vµ cã d¸ng h×nh cong cong. * Trích dẫn làm rõ ý theo tranh + Giảng từ khó. - Bµi th¬ t¶ vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña cÇu vång Hoạt động của trẻ - Trẻ chơi 2 lần + Trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ. *Trẻ nối đuôi nhau đi theo các kiểu.... - 2 đội cïng nhau lên ghép tranh - Trẻ đọc 2 lần * Trẻ lắng nghe cô ®äc. * Trẻ lắng nghe,q/s và hưởng ứng theo lời giảng giải của cô về ND xuÊt hiÖn sau c¬n ma ( Ma rµo....Ai tµi thÕ nhØ) bµi th¬ vµ gi¶ng tõ khã. - Từ khó: “ Cong cong ”: *Hoạt đông4: * Vòng 2: Vượt qua thử thách. §äc th¬ * Trẻ nghe cô phổ - Cho trẻ lên hái hoa trả lời câu hỏi. biến luật chơi sau + Bµi th¬ g×? Cña nhµ th¬ nµo? đó cử đại diện lên + CÇu vång cã h×nh d¸ng ntn? bắt thăm và trả lời + CÇu vång cã nh÷ng mµu g×? câu hỏi. + Trong bài thơ con thích c©u th¬ nào nhất? - Giáo dục: Chóng ta ph¶i yªu quÝ vµ sö dông c¸c hiÖn tîng tù nhiªn 1c¸ch cã hiÖu qu¶. * Vòng 3: Tập làm nghệ sỹ. Phần1: Cùng nhau ®äc th¬ * Cả lớp cïng ®äc - Nhãm ®äc Phần 2:Giao lưu. - C¸ nh©n ®äc Phần 3: C¸ nh©n ®äc. - Líp h¸t. - Kết thúc: Hát: Cho t«i ®i lµm ma víi. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Con c¸. - Môc ®Ých y/c: TrÎ gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con c¸ - §µm tho¹i: + §©y lµ con g×? + Ai cã n/x g× vÒ con c¸? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c n÷a ? .... Gi¸o dôc: TrÎ yªu quÝ c¸c con vËt cã ý thøc gi÷ g×n BVMT s¹ch ®Ñp. 2. Ch¬i vËn ®éng: H¸t t¹o d¸ng c¸ vµng b¬i. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ch¬i theo ý thÝch. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. . IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh nèt bµi trong vë lµm quen víi to¸n. - Ch¬i t/c Lén cÇu vång. *§¸nh gi¸:.............................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................ Thø 5 ngµy 19 /3/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: To¸n: - H§C: Ph©n biÖt phÝa ph¶i, phÝa tr¸i. - H§KH: ¢N, Trß ch¬i, v¨n häc. 1. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhận biết được phía phải, phía trái của bạn khác - Phát triển khả năng tư duy của trẻ, trí tưởng tượng nhanh nhạy, khả năng liên hệ thực tế cho trẻ -Luyện cho trẻ khã năng định hướng trong không gian. - Xác định được vị trí đồ vật theo các hướng cơ bản - Trẻ phát âm rõ ràng rành mạch - Giáo dục trẻ hứng thú tham gia học, chơi cùng cô 2. Chuẩn bị - Một con bướm làm bằng bìa và buộc vào đầu 1 chiếc que dài - Chuẩn bị một số đồ dùng đồ chơi gắn quanh lớp học 3. Tiến hành HĐ HĐ1 HĐ2 HĐ3 HĐ4 Hoạt động của cô Hướng trẻ vào bài - Cô và trẻ cùng vận động bài hát “ Mùa hè đến” - Trò chuyện nội dung bài hát - Lớp mình vừa hát bài gì? -Trong bài hát có nhắc tới gì? - Giáo dục: Cháu biết một số mùa trong năm và phong cảnh của mùa hè.. Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái: -Cho cháu xác định phía phải +Đây là tay gì của cô ? +Vậy tay phải của cháu là tay nào cháu hãy giơ tay cho cô xem nào? +Tương tự như vậy cô cho trẻ xác định các phía trái của trẻ. Cô bao quát và sửa sai cho trẻ. Các cháu nhìn xem ai đến thăm lớp mình đây? Búp bê đến thăm mang cho các bạn tất nhiều quả -Rổ xoài ở phía bên nào của búp bê? - Quả thanh long ở phía bên nào của búp bê ? -Cô giải thích về các hướng cho trẻ về phía phải là ở bên phía tay phải và là tay cầm bút để viết bài..... -Cho trẻ đồng thanh lại các từ ngữ phía bên phải. phía bên trái -Cô thay đổi hướng ngồi của búp bê và cho cháu nhận xét laị sự thay đổi các hướng Luyện tập -Cho trẻ thực hành xếp hàng ngang. -Cháu đứng hướng nào của bạn .....? - Bên tay trái của cháu là bạn nào? - Bên phía phải của cháu là bạn nào? -Bạn .........đứng hướng nào của cháu ? -Cho trẻ thay đổi hướng đứng vài ba lần. DKHĐ của trẻ Trẻ hát và vận động - Trò chuyện nội dung bài hát - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ trả lời theo suy nghĩ của mình - Trẻ quan sát - Trẻ trả lời theo sự hiểu biết của mình - Trẻ thực hành theo yêu cầu của cô Trò chơi: “ Bắt bướm” - Cô gọi một trẻ lên ngồi vào ghế đặt ở giữa lớp, bịt mắt cháu lại. Cô điều khiển cho bướm bay vào gần sát từng phía ( trước, sau, trên, dưới) của cháu. Cô nói “ Bướm bay ở đâu” -Ví dụ: Trẻ trả lời “ Ở phía sau bạn”… trẻ sẽ giơ tay về phía sau để bắt bướm - Trò chơi: Hãy đến nhanh với cô” + Cả lớp vừa đi vừa hát, khi nghe cô nói “ Phía phải hoặc phia trái” thì trẻ chạy nhanh đến đứng phía phải hoặc phía trái của cô - Cô cho trẻ chơi vài ba lần - Trẻ lên tham gia trò chơi - Trẻ khác hưởng ứng theo - Cả lớp cùng tham gia trò chơi II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t: Con c¸. - Môc ®Ých y/c: TrÎ gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con c¸ - §µm tho¹i: + §©y lµ con g×? + Ai cã n/x g× vÒ con c¸? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c n÷a ? - Gi¸o dôc: TrÎ yªu quÝ c¸c con vËt cã ý thøc gi÷ g×n BVMT s¹ch ®Ñp. 2.Ch¬i vËn ®éng: Trêi n¾ng trêi ma. * M§YC: TrÎ biÕt sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ biÕt b¶o vÖ MTTN s¹ch sÏ. LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i:C« nãi trêi n¾ng trÎ lÊy tay gi¶ lµm « che, trêi ma che «. Ma nhá trÎ lµm ®éng t¸c nhÑ vµ ®äc tÝ t¸ch Ma to lép bép lép bép to dÇn nh tiÕng ma. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ch¬i theo ý thÝch. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc ©m nh¹c :H¸t biÓu diÕn c¸c bµi trong chñ ®iÓm. 5. Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông cña níc * M§YC:- TrÎ ch¬i ngoan ph¶n ¸nh ®îc n«i dung cña vai ch¬i, trÎ linh ho¹t trong khi ch¬i vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o, trÎ thÝch ch¨m sãc c©y, h¸t c¸c bµi trong chñ ®iÓm. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm quen bµi míi: ¢m nh¹c Cho t«i ®i lµm ma víi. - Ch¬i ë c¸c gãc:Thiªn nhiªn, nghÖ thuËt. *§¸nh gi¸:......................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 20/ 3/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ : Cho t«i ®i lµm ma víi. ( Hoµng Hµ) - Nghe h¸t : Ma r¬i ( D©n ca x¸). - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: * KiÕn thøc:-TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. * Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. * Th¸i ®é :- TrÎ biÕt ch¨m sãc c©y xanh. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Ma r¬i. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«, mò móa 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng H§ *H§1: æn ®Þnh tæ chøc cña trÎ * Ch¬i trß ch¬i “Trêi n¾ng trêi ma” * TrÎ ch¬i + N¾ng gióp Ých g× cho chóng ta? cïng c« vµ + ThÕ cßn ma th× sao? ®µm tho¹i + §Ó biÕt c¸c hiÖn tîng n¾ng ma cã Ých vµ cã tõ ®©u cïng c«. chóng ta cïng ®i xem 1 ®o¹n phim vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn qua c¸c h×nh ¶nh trªn ti vi. + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “Cho t«i ®i lµm ma víi”. *H§2: H¸t * C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “Cho t«i ®i * Cho t«i ®i lµm ma víi”vµ hái trÎ khóc nh¹c võa råi n»m trong bµi lµm ma víi ” V§ “Cho h¸t nµo? t«i ®i lµm + C« cïng trÎ h¸t 2 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. + C¶ líp h¸t 2 ma víi” + lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c móa lÇn. minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a ®Êy (líp ®øng thµnh 2 vßng trßn vËn ®éng ). + LÇn lît tõng tæ h¸t vµ móa. + c¸c ®éi lÇn + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu . lît lªn biÓu + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña diÔn. m×nh . + C¸c ®éi V§ theo ý tëng + C¸c ®éi vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông b»ng dông + TrÎ h¸t vËn cô ©m nh¹c. ®éng theo ý tëng cña c« *H§3: *Nghe h¸t vµ * Nghe h¸t :Ma r¬i. ( D©n ca x¸) Nghe h¸t: hëng øng + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé “Ma r¬i” theo. + Gi¶ng néi dung bµi h¸t : + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * TrÎ ch¬i 3, 4 *H§4: Trß * Trß ch¬i:Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt: lÇn + C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. Cho trÎ ch¬i ch¬i “Nghe tiÕt tÊu t×m + GD : TrÎ ch¨m sãc c©y xanh, kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh.quÝ träng vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c nguån n¨ng lîng ®å vËt ” tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶. + TrÎ ra ngoµi + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t : C©y hoa hång. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc 0 ®iÓm vµ t¸c dông cña hoa . - §µm tho¹i:+ §©y lµ c©y g× ? + Ai biÕt g× vÒ c©y hoa hång? + Ai biÕt g× n÷a? - Gi¸o dôc: Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. 2. TCV§:Ch¬i víi c¸t vµ níc. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y rông. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: NÊu ¨n uèng, t¾m röa, giÆt, b¸n hµng níc m¾m, níc gi¶i kh¸t. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, x©y dùng bÓ b¬i. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¸c ngu«ng níc dïng hµng ngµy. 4. Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y con, tíi níc, tØa lau l¸, cho c¸ ¨n. 5. Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh ¶nh trß truyÖn vÒ c¸c nguån níc, t¸c dông cña níc IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ, nªu g¬ng cuèi tuÇn. - H§ ë c¸c gãc: Ph©n vai, x©y dùng. *§¸nh gi¸:............................................................................................................... Chủ đề nhánh : TuÇn 2 : Mïa hÌ ( Từ ngµy 23/03 – 27/03/2015). ĐÓN TRÎ. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mïa hÌ. - Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch c/s vµ b/v søc khoÎ khi mïa hÌ ®Õn. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *.Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1.§éng t¸c h« hÊp: thæi n¬ bay... 2. §éng t¸c tay vai: -§éng t¸c 2: §a ra phÝa tríc, sang ngang §øng th¼ng, 2 ch©n b»ng vai, 2 tay dang ngang b»ng vai + 2 tay ®a ra phÝa tríc. +2 tay ®a sang ngang. + H¹ 2 tay xuèng. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n. - §éng t¸c 4: N©ng cao chan, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Ch©n ph¶i lµm trô, chan tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 4.§éng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 3: Nghiªng ngêi sang bªn §øng th¼ng, 2 tay gËp gi¬ cao, bµn tay ch¹m vai. + Nghiªng ngêi sang ph¶i. + nghiªng ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i theo ngêi. 5.BËt §T3: BËt vÒ c¸c phÝa §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Nh¶y lªn phÝa tríc. + Nh¶y lïi vÒ phÝa sau. + Nh¶y sang bªn ph¶i. + Nh¶y sang bªn tr¸i. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung - B¸n hµng níc gi¶i - TrÎ kh¸t , gia ®×nh. ch¬i, hµnh vai. Yªu cÇu ChuÈn bÞ biÕt ph©n vai -§å ch¬i nÊu thÓ hiÖn ®îc ¨n, ®å ch¬i b¸n ®éng cña c¸c hµng, hoa qu¶ , m¸y xay sinh tè, th×a, ®Üa.... - trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t, Híng dÉn,thao t¸c mÉu. Gãc ph©n vai - Híng dÉn c¸ nh©n - §éng viªn khuyÕn khÝch. - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. Gãc x©y dùng-L¾p ghÐp Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c - H¸t , ®äc th¬, kÓ chuyÖn về chñ ®Ò . - Xd ao c¸ B¸c hå, x©y - TrÎ biÕt sö dông c¸c dùng bÓ b¬i, x©y th¸p n- nguyªn liÖu cã s½n, íc c«ng viªn níc. phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c c«ng tr×nh s¸ng t¹o. Nguyªn vËt liÖu ®Ó trÎ x©y:Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, §å ch¬i l/g.C¸c lo¹i khèi, giÊy b×a, kÐo, gi¸y xèp, ®Êt nÆn, c¸c m« h×nh - VÏ,t« mµu, in xÐ c¾t - BiÕt sö dông c¸c kü GiÊy mµu, hå d¸n c¶nh mïa hÌ. n¨ng ®· häc ®Ó xÐ d¸n, kÐo, bót d¸n thµnh nh÷ng bøc s¸p, giÊy mµu, tranh ®Ñp. ®Êt nÆn, l¸ kh«,qu¶ kh«... - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét - C¸c bµi h¸t , bµi c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, th¬, c©u s¸ng t¹o. chuyÖn...trong chñ ®iÓm, Bé dông cô ©m nh¹c, ®µi... pp tiÕn hµnh Gãc s¸ch. Xem tranh ¶nh,trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt cña mïa hÌ, ho¹t ®éng cña con ngêi trong mïa hÌ, lµm s¸ch tranh vÒ c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi trong mïa hÌ. Gãc thiªn nhiªn Gãc khoa häc- to¸n - TrÎ biÕt c¸ch cÇm s¸ch Tranh ¶nh, ho¹ vµ më s¸ch. b¸o,s¸ch,truyÖn. - BiÕt thÓ hiÖn ý tëng cña m×nh qua viÖc Tranh ¶nh, häa b¸o lµm s¸ch tranh truyÖn . vÒ c¸c c¸c nguån níc, t¸c dông lîi Ých cña níc - Ch¨m sãc c©y,con, tíi - TrÎ biÕt c¸ch ch¨m Níc, giÎ lau, níc, tØa lau l¸, ch¬i víi sãc c©y. g¸o, kh¨n lau, c¸t, níc. c©y c¶nh Lµm thÝ nghiÖm vÒ vËt Chai, lä, xèp, sái, ®¸, ch×m, vËt næi §ong ®o nníc íc vµo c¸c chai, cèc. TrÎ lµm thÝ nghiÖm vµ nªu ®îc nhËn xÐt vÒ vËt ch×m vËt næi. Thø 2 ngµy 23 / 3 /2015 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: TD : - H§C: ¤N Nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n. §Ëp vµ b¾t bãng. - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc: TrÎ biÕt nh¶y liªn tôc kh«ng ch¹m v¹ch. BiÕt ®Ëp vµ b¾t bãng. -Kü n¨ng:BiÕt phèi hîp ch©n tay mét c¸ch nhÞp nhµng, biÕt c¸ch cÇm ®Ëp vµ b¾t bãng. -Th¸i ®é: TrÎ cã tÝnh kiªn tr×, biÕt tËp trung chó ý cao khi luyÖn tËp, thêng xuyªn luyÖn t©p TDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh. 2. ChuÈn bÞ: - S©n b·i s¹ch sÏ, s¬ ®å s©n tËp. - 10 -15 qu¶ bãng. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ch¬i t/c: Bèn mïa. *TrÎ ch¬i 2 * H§1: æn + B©y giê lµ mïa g×? lÇn ®Þnh tæ chøc + Ai biÕt g× vÒ mïa hÌ?....... * H§2:Khëi *Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i nhanh, ®i chËm, ®i b»ng gãt, ®éng mòi bµn ch©n... * Trß ch¬i: BÐ vui khoÎ. * TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : trong bµi tËp + Tay §T3 : Tay ®a ngang gËp khuûu tay. ph¸t triÓn chung. + Ch©n §T2 : Ngåi khuþu gèi tay ®a cao ra tríc. + Lên §T1 : §øng cói ngêi vÒ phÝa tríc tay ch¹m bµn ch©n * H§3 : Träng ®éng. * H§5: Håi tÜnh. + BËt §T1: BËt t¸ch khÐp ch©n. * V§CB: Nh¶y khÐp vµ t¸ch ch©n. §Ëp vµ b¾t bãng. * Trß ch¬i 1: Nh¶y «. - Víi nh÷ng « vÏ trªn s©n, con sÏ ch¬i nh¶y nh thÕ nµo? + Con sÏ nh¶y t¸ch khÐp ch©n thÕ nµo? - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: ( 2 tay chèng h«ng ®øng tríc «, bËt chôm ch©n vµo « thø nhÊt, bËt t¸ch ch©n vµo « thø 2 cø nh vËy cho ®Õn hÕt « sao cho ch©n kh«ng dÉm v¹ch). - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn vµ nhËn xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn: c« chó ý söa sai, ®éng viªn khÝch lÖ trÎ. * Trß ch¬i: §i t×m c¸c nguån n¨ng lîng. - LÇn: C¸c bÐ nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n qua « xong th× ®Õn ræ chän 1 nguån n¨ng l¬ng mµ trÎ thÝch. - LÇn 2:TrÎ chon nguån n¨ng lîng gièng nhau cïng thùc hiÖn víi nhau - LÇn 3: Chän ra nh÷ng bÐ thùc hiÖn t«t thi víi nhau. * Cho tõng nhãm trÎ cïng ®øng thµnh hµng th¼ng ( vßng trßn cïng ch¬i “ §Ëp vµ b¾t bãng”. * TrÎ lµm chim bay bay nhÑ nhµng. . + Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - C¶ líp thùc hiÖn. * TrÎ thùc hiÖn ch¬I theo y/c cña c«. * TrÎ lµm chim bay bay nhÑ nhµng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : Bầu trời và thời tiết. * Môc ®Ých : TrÎ nªu lªn nhËn xÐt vÒ bÇu trêi vµ thêi tiÕt * §µm tho¹i: - Con cã nhËn xÐt g× vÒ bÇu trêi vµ thêi tiÕt h«m nay? - Ai cã ý kiÕn kh¸c? * Gi¸o dôc: trÎ ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt. 2.Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Trêi n¾ng trêi ma. * M§YC: TrÎ biÕt sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tù nhiªn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ biÕt b¶o vÖ MTTN s¹ch sÏ. LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i:C« nãi trêi n¾ng trÎ lÊy tay gi¶ lµm « che, trêi ma che «. Ma nhá trÎ lµm ®éng t¸c nhÑ vµ ®äc tÝ t¸ch Ma to lép bép lép bép to dÇn nh tiÕng ma. 3.Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai : B¸n hµng níc gi¶i kh¸t, gia ®×nh. 2. Gãc XD- LG: XD ao c¸ b¸c Hå, bÓ b¬i, . 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ , t« mµu, in, xÐ c¾t d¸n c¶nh mïa hÌ. 4. Gãc thiªn nhiªn: §o thÓ tÝch dung tÝch b»ng c¸t, ch¨m sãc thiªn nhiªn. 5. Gãc khoa häc to¸n: Lµm thÝ ngiÖm vÒ vËt ch×m, næi, ®ong ®o níc vµo chai lä *M§YC: - TrÎ x©y dùng ®îc c«ng tr×nh ®Ñp,s¸ng t¹o - TrÎ thÓ hiÖn tèt hµnh ®éng cña tõng vai ch¬i,biÕt phèi hîp víi nhau trong khi ch¬i,gi÷ g×n vÖ sinh trong khi ch¬i. - TrÎ thÓ hiÖn ®îc nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp . - TrÎ thÝch ®o thÓ tÝch, ch¬i víi l« t«. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Lq bµi míi: Trß ch¬i ch÷ c¸i p.q -Ch¬ ë gãc nghÖ thuËt *.§¸nh gi¸: .......................................................................................................... ................................................................................................................................. Thø 3 ngµy 24 /3 / 2015. I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQCC: - H§C: Trß ch¬i ch÷ c¸i p,q. - H§KH: TD, MTXQ, TO¸N. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i p,q . - Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt ®îc ch÷ c¸i p,q qua c¸c trß ch¬i. - Th¸i ®é: + Gi¸o dôc trÎ tÝch cùc tho¶ thuËn cïng tham gia ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: * Cho trÎ: c¸c nÐt cong, c¸c nÐt th¼ng ®ñ sè lưîng trÎ. * Cho c«: M«i trêng ho¹t ®éng cã tranh vµ tõ cã ch÷ p,q.(viÕt c¸c kiÓu ch÷ in thêng, viÕt thêng). + Tranh vÏ ma r¬i lép ®ép, s«ng quª vµ c¸c tõ t¬ng øng. + Nh÷ng h×nh ¶nh ®å vËt b¾t ®Çu b»ng ch÷ p,q. + C¸c thÎ ch÷ c¸i ®Ó ghÐp tõ cã ch÷ p,q. 3. TiÕn hµnh: N/D hoạt động Hoạt động của cô * Hoạt động 1: G©y høng thó * Ch¬i 2 lÇn +TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« theo suy nghÜ cña trÎ. * H§ 2: Lµm quen ch÷ c¸i g, y. TrÎchän më « ch÷ - TrÎ ®äc 2 lÇn. -TrÎlªn ghÐp ch÷ vµ n/x. - TrÎ q/s vµ l¾ng nghe - C¶ líp, tæ.. *TrÎ t×m chän c¸c nÐt ch÷ trªn mµn h×nh *( T¬ng tù ch÷ p) Hoạt động của trẻ
- Xem thêm -