Tài liệu Hiện trạng và giải pháp cho việc quản lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại thành phố nha trang

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG V N C NG NG N NG ỌC VÀ OÀNG V N TRẠNG VÀ G C N T ÀN TRƯỜNG C C OV TT N ĐỒ ÁN T T NGHI N TR NG ĐẠI HỌC Nha Trang - 2012 C N OẠT TẠ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG V N C NG NG N NG ỌC VÀ OÀNG V N TRẠNG VÀ G C N C T ÀN TRƯỜNG C OV TT N ĐỒ ÁN T T NGHI N TR NG ĐẠI HỌC : 1. 2. Nha Trang - 2012 C N OẠT TẠ Ờ C N . . . . . . ỤC ỤC Ờ C N N ỤC NG N ỤC N N ỤC ĐỒ C Ư NG Đ ....................................................................................................................1 ................................................................................................... 1 ................................................................................. 1 .............................................................. 2 ..............................................................2 ......................................................................2 .................................................2 .............................................................2 .....................................................4 ........................................................................4 ..........................7 ờn đ t ................................................................8 ờ ớc .............................................................8 ờng không khí .....................................................8 I.3.2.4 Gây ở đến sức khỏe và vệ sinh cộ đ ng...........................9 .......................................9 ..............................9 đ ................................................10 ...............................11 ế .........................................................13 C Ư NG G T T R NC V T ÀN N T ÀN TR NG T NG N V C T ............................................................................15 .......................................... 15 ...................................................................................15 đ ........................................................................................15 ệ ..............................................................................17 II .....................................................................................21 – ......................................................................................23 II.1.3.1 V giáo dục - đ o .......................................................................23 II.1.3.2 V y tế, dân s - kế ho ch hóa gia đ II.1.3.3 V ă ó ............................................24 - Thể dục thể thao - Truy n thanh ..................24 .....................................................................................................25 2020 .... 26 ....................26 ....................29 ó .....................................29 ệ ..................................................30 2020...........................................................32 ........................................................................32 đế ă 2020 ................................................................................................34 ế đế ệ ệ đ ă 2020 ......................................................35 ............................................................................................... 36 .............................................................................................37 ............................................................................................38 C Ư NG NỘ NG VÀ Ư NG NG NC ..............................................39 ......................................................................... 39 ................................................................. 39 .......................................... 40 ...............................................................41 .......................................................43 .................................................................44 ...................................................................44 .....................................................44 .....................................44 C Ư NG V T NG NC VÀ T O N .....................................................46 NHA TRANG ....................................................................................................... 46 – Nha Trang ......................................46 ..................................................................................48 ế .......................................................48 ớ .......................................................................49 ớ ....................................................................51 ế ớ ...52 ..........................................................................54 độ ờ đ IV.1.3.3 ế .......54 để đ ..55 ...........................................................................................56 TRANG ................................................................................................................. 57 ..................................................57 ......................57 .................................................................58 độ ờ .......................................................................................................................58 đ IV.2.3 ế để 59 ...........................................................................................61 ............................................................. 61 .................................................61 ...............................65 TRANG ................................................................................................................. 67 .................................................67 ệ đó đó ..........................................67 .............................................67 ...............................................68 C Ư NG V T TÀ N VÀ T N NG ................................................................................71 O ......................................................................................73 Ụ ỤC .................................................................................................................74 N ỤC NG 1-1: ..........................................................4 ệ 1-2: ê ă trong xây d t b n Khoa h c Kỹ thu t, 1999.) ..........5 ệ độ 2-1: ă ụ đ ờng (Ngu n: B o vệ ê– ệ ê đ đ ) ...........................................................................................................17 2-2: ệ độ ă ụ ê– ệ ê đ ,đ đ )............................................................................................................................17 ă 2-3: ụ ê– ệ ê đ đ đ )......................................................................................................................19 ă 2-4: ụ ê– ệ ê đ đ đ ) .....19 ê đ 2-5: ê đ – ă 9)...............................................................................................................27 ệ 2-6: ệ ê đ – ă 9) ...................................................................................................................................29 ó 2-7: ệ đớ ệ ệ ỹ ờng) ................................................................................30 2-8: ê đ – ă 9) ..........................31 ă 2-9: ụ 2010 (Ngu ă ê– độ 2000 - ) .........................................33 2-10: đế ă 2020 ..................................................................34 ế 2-11: đế ệ đ ă 2020 .........................................................................36 ớ 3-1: ệ : Asia Institute of Technology, 1992 ) ...................................................................................................................................42 ó 3-2: ă ớ ớ : George Tchobanoglous & Hilary Theisen & Samuel A.Vigil – Intergrated Solid Waste Management – Mc Graw Hill) ...........................................43 ế 4-1: – ể ệ ờ ) độ ệ 5/2008) ........................................................48 ớ 4-2: – ể ệ ) – ệ độ ệ ờ 5/2008) .....................................................................50 ớ 4-3: – – ệ đ ể ệ ) – ệ độ ệ ờ 5/2008) .....................................................................51 4-4: ế ớ 5/2008) ............................................................................................................53 4-5: độ ờ đ 4-6: 4-7: 4-8: .........................................55 độ để ờ .................55 ................................59 đ để ........60 N ỤC đ 2-1: N : google maps) .............................15 ê đ Hình 4-1: : google maps) .............................................................................................................46 ụ 4-2: ệ : google maps) ..................47 ớ 4-3: – đ ê ...................................................................................................................................62 4-4: ộ ỏ ê ớ 4-5: ..........................................................63 ớ 4-6: 4-7: .........................62 ê .......................64 .............................................................64 ệ 4-8: ụ ụ đ ờ ế ụ thi công ......................................................................................................................65 ớ đ 4-9: ớ đ 4-10: 4-11: Mô đ đ ở ................................66 ờđ ..............................66 đ . ....................................69 N 2-1: ể đ ỤC ĐỒ ể ệ ệ độ ă ................................................................................................18 2-2: ể đ ể ệ ệ độ ă Trang .........................................................................................................................18 2-3: ể đ ể ệ ă ................................................................................................20 2-4: ể đ ể ệ ă ...................................................................................................................................20 2-5: 2-6: ế đế ă 2010 ....................21 ể đ ể ệ ê đ ...........................................................................................................28 1 C Ư NG Đ I.1 Đ T V N Đ . – . p p chôn - . ỤC T C Đ TÀ  .  2020. 2  Nha Trang. I.3 T NG NV C TT R N I.3 I.3 – ) . . I.3 Ch t th i r n sinh ho t sinh ra t ho sinh ho t th i ra m ng ngày c i. Rác th i i lúc trong thành ph ho i, ch các t các h gia m buôn bán, nhà hàng, khách s n, công viên, i trí các vi n nghiên c ng h c... Cu c cách m ng v công nghi p mang l i nhi u l nâng cao m c s ng, công tác ph c v ngày càng t ra m ng th ng ch t th i r n khá l n. I.3 Ngu n g c phát sinh, thành ph n và t phát sinh c a ch t th i r quan tr ng trong thi t k , l a ch n công ngh x qu n lý ch t th i r n thích h p. xu 3 Có nhi u cách phân lo i ngu n g c ch t th i r ng nh i : i 4. Khu xây d ng và phá h y các công trình xây d ng 5. Khu công c ng 6. Nhà máy x lý ch t th i 7. Công nghi p 8. Nông nghi p. Ch t th có th t th i công c ng, ngo i tr các ch t th i t quá trình ch bi n t i các khu công nghi p và ch t th i nông nghi p. Ch t th i r n phát sinh t nhi u ngu th i có th chia làm 3 nhóm l n: Ch t th m ch t , công nghi p và ch t th i nguy h i. Ch t th i nguy h thông tin v ngu n g ng phát sinh t i các khu công nghi c tính các ch t th i nguy h i c a các công nghi p khác nhau là r t c n thi t. Các hi hóa ch t c n ph ng hình y tràn, rò r các lo i c bi t chú ý, b i vì chi phí x lý và thu gom các ch t th i nguy h i b ch y tràn r t t n kém. 4 I.3 sinh ho 1-1 1-1: R R C Pin, acquy Nhôm Cao su Da  ộ ế ở đế      I.3.1.5 Phân n khai (2006-2009), d reduce, tái ch - recycle và tái s d ng - reuse) t i Hà N i, do JICA (Japan International Cooperation Agency – Theo Ban Qu n lý d án, vi c phân lo m: Gi m phân lo i rác 3R (gi m - 0% ng, ti t ki m chi phí x lý rác. Hàng lo t các ho Nh t B n) tài tr . i nh ng l i ích t c thì trên p, gi m ô nhi m môi ng tuyên truy n v 5 c d án ti d i ngh các ngôi sao 3R, t ch c các khoá\bu i giáo ng d n h c sinh ti u h c làm quen v i phân lo i rác th i, t ch c thi vẽ, cho các h c sinh... Ch t th i r n r ng, vì v y có nhi u cách phân lo i khác nhau.  Phân lo i theo công nghệ qu n lý – x lý Phân lo i ch t th i r n theo d c, các ch c, các ch t h n h p ệ 1-2: trong xây d T / i ta chia ra các lo i: Các ch t cháy ờng (Ngu n: B o vệ mô ê ă t b n Khoa h c Kỹ thu t, 1999.) Đ V - - đ - … - - - - - - … Các … - - - ằ … ẻ - - ẻ ẻ nylon / đ - - - Hàng rào, dao, … 6 - - … nam châm hút. - - ằ è … - - … tinh / ỗ - >  Phân lo … - < để ờng + Rác th c phẩm: Bao g m ph n th a th , ch bi n, n này là phân h … c sinh ra m quan tr ng c a lo i rác u ki n th i ti t nóng m. Quá trình phân h y ng gây ra mùi hôi khó ch u. + ởi: Bao g m các ch c, sinh ra t các h c và các ch t không cháy … , ho y, carton, plastic, v i, cao su, da, g … t t không cháy y tinh, v h p kim lo … + Tro, x : v t ch t còn l các h , nhà hàng, nhà máy, xí nghi … + Ch t th i xây d ng: ch … tc t th i r n t quá trình xây d ng, s a p phá công trì nh xây d ng t o ra các xà b … 7 + Ch t th i đ c biệt: c li t vào lo i rác này có rác thu gom t vi c ng v t, xe ôtô ph th … ng, rác t thùng rác công c + Ch t th i t các nhà máy x lý ô nhi m: ch t th i này có h th ng x ct c th i, t các nhà máy x lý ch t th i công nghi p. Thành ph n ch t th i lo ng và ph thu c vào b n ch t c a quá trình x lý. Ch t th c chi m t 25 – ng là ch t th i d ng r n ho 95%). + Ch t th i nông nghiệp: V t ch t lo i b t các ho nghi cr , cây tr c qu n lý t t ngay và kh ng nông n nay ch t th c phát tri m phân tán v s ng ch c thu gom. + Ch t th i nguy h i: bao g m ch t th i hóa ch t, sinh h c d cháy, d n ho c mang tính phóng x s i, l ng, khí và r theo th i gian có i ng th c v t. Nh ng ch ng xu t hi n th i v i ch t th i lo i này, vi c thu gom, x lý ph i h t s c c n th n. I.3 T Ch t th i r n là ngu ch a rác) không h p v iv iv t( c và không khí. Vi c th i b rác ra bãi rác b tr c ti t sẽ c i v i vùng ti p ẽ sinh ra xúc tr c ti p v i rác. Quá trình phân h y các ch t h c rò r v i n các ch t ô nhi m cao, n u th ng m sẽ gây ô nhi m ngu l n, h u qu c và lan truy t và g p m c ng này trong m t ph m vi c và không d dàng kh c ph c. Cùng v i vi c phát tri n kinh t i dân th ng m ng ch t th i r n vô cùng l n, n u không k p x lý k p th i sẽ là m t tai h a vô cùng to l c tiên nó t o ra m , gây 8 tác h i tr c ti ẻ tri n, l n s c kh i, t ng cho các d ch b nh phát p c a thành ph , t o n p s i, gây … ùn t sinh ra t bãi rác, sẽ gây hôi th i và m t m quan cho dân n. ờ I.3 đ t c vi sinh v t phân h ng hi u khí hay kỵ khí nó sẽ gây ra hàng lo t các s n ph t quá kh t o ra các s n ph m CO2 và CH4 n u ch c ng thì sẽ gây ô nhi m và thoái hóa môi t. i v i m t s lo kh a, cao su, túi nilon. Vì c u t o c a nilon là nh a PE, PP có th i gian phân h y t 10 t c n tr cây c d n t i x t. ờ I.3 c rò r ho ng c a ớc c th m qua ch t th i r n và mang theo các ch t hòa tan ng. T i h u h c rò r quá trình phân h y các ch t th i r c sinh ra trong c ng m qua rác t nhi u ngu n c ng m. N u không qu n lý ch t chẽ sẽ gây ra tình tr ng c rác ch m xu ng gây ô nhi m ngu ng ph c thu gom g p tr ch y theo các kênh r ch gây t c nghẽ c gây ô nhi m ngu I.3 ng ng, các ch t h c ng m. ẽ y nhanh c. ờng không khí Ch t th i r n sinh ho t sau khi thu gom sẽ di n ra quá trình phân h y ch t h u ẽ gây mùi hôi r t khó ch u ng xung quanh.
- Xem thêm -