Tài liệu Hiện thực và quản lý máy in

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 261 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Chương 8: Hiện thực và quản lý máy in Mục tiêu • Hiểu các thuật ngữ và khái niệm in ấn trong Windows Server 2003 • Cài đặt và chia sẻ tài nguyên máy in • Cấu hình và quản lý các máy in đã cài • Xuất bản máy in trong AD • Sự cố máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Khái niệm in ấn • Những khái niệm cần thiết cho cấu hình và xử lý sự cố: • • • • • Thiết bị in ấn Máy in Print driver Print server Print client 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Khái niệm in ấn (tt) • Để in ấn hiệu quả, mạng y/c những vấn đề cần thiết sau: • Một hoặc nhiều máy in xem là print server • Không gian đĩa cứng đủ cho print server • RAM tối thiểu đáp ứng được y/c 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Hiểu k/n in ấn trên mạng • User gửi công việc đến máy in cục bộ • Công việc được spool trên máy tính cục bộ • Điều hướng đến cổng xác định, ví dụ: LPT1 • User gửi công việc đến máy in mạng • • • • Print client sinh ra 1 file in ấn Print file được chia nhỏ ra Công việc được spool trên máy client Nếu máy in từ xa đã sẵn sàng, file được truyền đến server • Server xử lý 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Thêm 1 máy in như 1 thiết bị cục bộ • Các mạng nhỏ có thể chia sẻ thiết bị in ấn kết nối trực tiếp vào 1 cổng cục bộ • Cần quyền administrator để cài đặt • Dùng Add Printer Wizard: • Tạo, cài driver, port, trạng thái mặc định, chia sẻ • Máy in có thể được phát hiện dùng Plug & Play hoặc cấu hình bằng tay 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Thực tập 8-1: Cài đặt và chia sẻ máy in • • • • Cài đặt một máy in cục bộ Start  Printers and Faxes Từ trang Properties của máy in, cấu hình chia sẻ Kiểm tra lại máy in đã được chia sẻ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Thực tập 8-1: (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Thêm 1 máy in như 1 thiết bị mạng • Thiết bị in ấn có thể cài đặt như 1 thiết bị mạng thay cho kết nối trực tiếp vào 1 máy in cục bộ • Thông qua TCP/IP (hoặc giao thức khác) • Add Printer Wizard cũng được dùng để cài đặt thiết bị in ấn trên mạng • Khác biệt chính: • Tạo port TCP/IP mới thay cho dùng port cục bộ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Cấu hình và quản lý tài nguyên máy in • Cấu hình ban đầu của máy in được hoàn thành thông qua cài đặt trong Add Printer Wizard • Cấu hình bổ sung có thể hoàn thành thông qua trang Properties của máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Cấu hình 1 máy in đã có 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Thực tập 8-3: Cấu hình máy in • Chú ý đặc biệt 2 tab sau đây: • Sharing tab • Cho phép kích hoạt hoặc cấm chia sẻ máy in và Active Directory publishing • Security tab • Cho phép điều khiển các quyền trên máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Thực tập 8-4 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Thực tập 8-5:Cấu hình quyền • • • • Mục tiêu: Cấu hình các quyền bảo mật máy in Start  Printers and Faxes Mở trang Properties  Security tab Thêm và gỡ bỏ các quyền của các group khác nhau • Kiểm tra lại các quyền đó theo từng group 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Thực tập 8-5 (tt) Có thể xem các quyền tác động thông qua Advanced Security Settings 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Các Printer Pool và độ ưu tiên • Một printer pool là một máy in kết nối với một số thiết bị in ấn • Nhiều thiết bị in ấn vật lý hoạt động như 1 máy in logic • Các môi trường in ấn nhiều • Giảm thời gian in ấn • Được cấu hình trên thẻ Ports của trang Properties 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) • Độ ưu tiên của 1 máy in được thiết lập từ thẻ Advanced trong trang Properties • Độ ưu tiên từ 1 (thấp nhất) đến 99 (cao nhất) • Để bảo đảm 1 user đặc biệt nào đó luôn có độ ưu tiên cao nhất, cho phép user đó truy cập vào máy in có độ ưu tiên cao nhất 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Thực tập 8-6: Cấu hình Printer Pooling • Mục tiêu: Cấu hình 2 máy in để dùng đặc điểm printer pooling • Start  Printers and Faxes  Add Printer • Dùng Add Printer Wizard để cài đặt và cấu hình máy in thứ 2 dùng LPT2 • Từ trang Properties của máy in đã vài, kích hoạt printer pooling trên thẻ Ports và thêm máy in đã có vào pool 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -