Tài liệu Hiện thực và quản lý các tài khoản group và computer

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 28948 tài liệu

Mô tả:

70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Chương 4: Hiện thực và quản lý các tài khoản Group và Computer Mục tiêu • Hiểu mục đích của việc dùng các tài khoản group là để đơn giản hóa việc quản trị • Tạo các đối tượng group dùng công cụ giao diện đồ họa cũng như dòng lệnh • Quản lý các group security và các group distribution • Ý nghĩa các group xây dựng sẵn được tạo ra khi cài đặt AD • Quản lý và tạo các tài khoản computer 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Giới thiệu các tài khoản Group • Một group là 1 đối tượng container • Dùng để tổ chức tập hợp các user, computer, contacts, và các group khác • Dùng để đơn giản hóa việc quản trị • Giống như OU, ngoại trừ: • Các OU không có nguyên lý bảo mật, các group có • Các OU chỉ chứa các đối tượng từ domain cha của chúng, các group có thể chứa cả các đối tượng từ trong forest 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Các kiểu Group • Các group security • Định nghĩa bởi Security Identifier (SID) • Có thể gán quyền cho các tài nguyên • Trong các DACL • Có thể gán các quyền để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau • Có thể cũng dùng như các thực thể email • Các group distribution • Chủ yếu dùng như các thực thể email • Không có SID liên kết 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Các phạm vi Group • Phạm vi ý nói tới ranh giới lôgíc của những quyền đ/v những tài nguyên đặc biệt • Cả các group security và group distribution đều có phạm vi • 3 phạm vi • Các đối tượng có thể trong mỗi phạm vi phụ thuộc trên mức chức năng đã cấu hình của 1 domain • Các kiểu phạm vi là: global, domain local và universal 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Các phạm vi Group (tt) • 3 mức chức năng domain: • Windows 2000 mixed: cấu hình mặc định hỗ trợ kết hợp cả các DC của Windows NT Server 4.0, 2000 Server và Server 2003 • Windows 2000 native: hỗ trợ kết hợp cả các DC của Windows 2000 Server và Server 2003 • Windows Server 2003: chỉ hỗ trợ DC Windows Server 2003 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Các Global Group • Tổ chức các group của các user, computer, group trong cùng domain • Thường thể hiện vị trí địa lý của group chức năng công tác • Các kiểu của các đối tượng trong group liên quan tới mức chức năng đã cấu hình của domain • Phụ thuộc vào các kiểu của các DC trong môi trường 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Các Domain Local Group • Được tạo trên các DC • Có thể gán quyền cho bất kỳ tài nguyên nào trong cùng domain • Có thể chứa các group từ domain khác • Xác định các đối tượng cho phép trong group liên hệ đến mức chức năng đã cấu hình của domain 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Các Universal Group • Điển hình được tạo ra cho các user hay những group trong những domain khác nhau • Lưu trên các DC được cấu hình như các global catalog server • Có thể gán quyền cho bất kỳ tài nguyên nào trong forest • Chỉ có thể được tạo trong mức chức năng domain Windows 2000 native / Windows Server 2003 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Các Universal Group (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Tạo các đối tượng Group • Các đối tượng Group lưu giữ trong cơ sở dữ liệu AD • Nhiều loại công cụ khác nhau có thể dùng để tạo và quản lý: • Active Directory Users and Computers • ứng dụng dòng lệnh • DSADD, DSMOD, DSQUERY,… 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Active Directory Users and Computers • Công cụ chính: • Tạo các tài khoản group • Có thể dùng để cấu hình các thuộc tính của các tài khoản group • Các group có thể được tạo trong bất kỳ container có sẵn, tại gốc của đối tượng domain hoặc trong các đối tượng OU tùy ý • Các phạm vi group được xác định bởi mức chức năng của domain được cấu hình như thế nào 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Active Directory Users and Computers (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Thực tập 4-1: Tạo và thêm các thành viên vào Global Group • Mục tiêu: Dùng Active Directory Users and Computers để tạo các global group • Start  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  Users container  New  Group • Theo các chỉ dẫn để tạo một số global groups và thêm các tài khoản user vào các group 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Thực tập 4-1 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Thực tập 4-2: Tạo và thêm các thành viên vào Domain Local Groups • Mục tiêu: Dùng Active Directory Users and Computers để tạo các domain local group • Active Directory  Users  New  Group • Theo các chỉ dẫn để tạo Domain Local group và thêm các global groups vào đó 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Thực tập 4-3: Thay đổi mức chức năng của 1 Domain. Tạo và thêm các thành viên vào Universal Group • Mục tiêu: Thay đổi mức chức năng của 1 Domain Windows Server 2003 và dùng Active Directory Users and Computers để tạo các universal group • Mở đối tượng domain trong Active Directory Users and Computers 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Thực tập 4-3 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Thực tập 4-3 (tt) • Theo các chỉ dẫn để nâng mức chức năng của domain • Tiếp tục bài tập tạo 1 universal group mới • Tiếp tục bài tập thêm các group đã có vào group mới này 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Thực tập 4-3 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -