Tài liệu Hệ thống thông tin tại cty xd cn hà nội

 • Số trang: 58 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 106 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Lêi nãi ®Çu Marketing ngµy nay ® trë thµnh mét cuéc dùa trªn quyÒn s¬ h÷u th«ng tin nhiÒu h¬n lµ quyÒn së h÷u nh÷ng tµi nguyªn kh¸c .C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ b¾t ch−íc nhau vÒ trang thiÕt bÞ s¶n phÈm vµ c¸c qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh−ng hä kh«ng thÓ sao chÐp th«ng tin vµ ch©t x¸m cña nhau.Dung l−îng th«ng tin cña c«ng ty cã thÓ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh chiÕn l−îc cho c«ng ty ®ã. C¸c c«ng ty còng ph¶i ph¸t triÓn khai nh÷ng c¬ chÕ h÷u hiÖu ®Ó t×m kiÕm th«ng tin míi .ViÖc thu thËp l−u tr÷ truyÒn b¸ th«ng tin rÊt tèn thêi gian vµ tiÒn b¹c. C¸c nhµ nghiªn cøu thÞ tr−êng ® t×m ta nh÷ng kü thuËt phøc t¹p ®Ó thu thËp th«ng tin míi còng nh− qu¶n lý th«ng tin hiÖn cã. D−íi ®©y chóng ta cã thÓ nãi ®Õn ba vÊn ®Ò. C«ng ty cÇn nh÷ng lo¹i th«ng tin g× ®Ó cã thÓ ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh Marketing s¸ng suèt h¬n ?. Cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p chñ d¹o nµo trong viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt . Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý th«ng tin cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó c¸c nhµ lËp quyÕt ®Þnh cña c«ng ty cã thÓ dÔ dµng vµ nhanh chãng tiÕp cËn víi nh÷ng : ”th«ng tin vµng”?. ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu ®ã mµ em chän ®Ò tµi nµy:” Lµm chuyªn ®ª thùc tËp cho m×nh” Em mong r»ng víi viÖc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp phÇn nµo tèi −u ®−îc nh÷ng th«ng tin thu thËp vµ sö dung cã hiÖu qu¶ h¬n cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty. Em ch©n thµnh c¸m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ThÕ Trung vµ c¸n bé c«ng ty trong viÖc thu thËp th«ng tin tõ phÝa c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®ît thùc tËp tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng: Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Ch−¬ng I: HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. Ch−¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng tæ chøc thu thËp th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-HN. Ch−¬ng III:Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu marketing trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ - Néi. Hµ N«i ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2004 Sinh viªn thùc tËp: TrÞnh Quèc ViÖt Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Ch−¬ng I HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. Khi míi thµnh lËp (5/1960) C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi b¾t ®Çu tõ mét c«ng tr−êng bÐ nhá- c«ng tr−êng 105. §−îc sù quan t©m cña lnh ®¹o Côc x©y dùng Hµ Néi( nay lµ së x©y dùng Hµ Néi) víi sù ph¸t triÓn cña m×nh. C«ng tr−êng 105 ® ®−îc chuyÓn thµnh c«ng ty x©y dùng 105. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao ®ã, ®ßi hái ph¶i më réng c«ng ty,chÝnh v× côc x©y dùng Hµ Néi ® tiÕn hµnh s¸t nhËp c«ng tr−êng 108 vµ mét bé phËn cña c«ng tr−êng 5 thuéc c«ng ty XD 104 vµ c«ng ty 105 vµ lÊy tªn lµ c«ng ty x©y l¾p c«ng nghiÖp. §Õn th¸ng 10 n¨m 1972,theo quy ®Þnh 2016/TC/QD,c«ng ty x©y l¾p c«ng nghiÖp ®−îc t¸ch bé phËn l¾p m¸y ®iÖn n−íc cña c«ng ty ®Ó thµnh lËp c«ng ty ®iÖn n−íc l¾p m¸y vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi cho ®Õn nay. §Õn ngµy 16 th¸ng 20 n¨m 1992,së x©y dùng ® cho phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n−íc lµ C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi víi ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ,nhµ ë… HiÖn nay trô së cña c«ng ty ®ãng t¹i 166- Phè Hång Mai,ph−êng Quúnh L«i,quËn Hai Bµ Tr−ng Hµ Néi.Víi sè c«ng nh©n trong biªn chÕ kho¶ng 486 ng−êi ( b¸o c¸o cuèi n¨m 2003) trong ®ã sè c«ng nh©n qu¶n lý hµnh chÝnh kho¶ng 95 ng−êi ®Òu lµ nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao,nhiÒu kinh nghiÖm,® ®−a C«ng Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã sè lín c«ng tr×nh ®¹t huy tr−¬ng vµng chÊt l−îng cao cña ngµnh x©y dùng n−íc ta 2. LÜnh vùc kinh doanh Theo quy ®Þnh 2016/TC/QD thµnh lËp c«ng ty . C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi . o X©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong dù ¸n cña c«ng ty. o B¶o tr× c¸c c«ng tr×nh mµ m×nh ® x©y dùng. o Ph¸t triÓn vµ kinh doanh nhµ ë. o T− vÊn ,thiÕt kÕ nhµ. o B¸n c¸c thiÕt bÞ vËt t− nh− thÐp ,®iÖn ,thiÕt bÞ vÒ n−íc …. o Gia c«ng l¾p c¸c cÊu kiÖn bªn t«ng s¶n phÈm cöa gç….. 3. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 3.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh Lµ mét c«ng ty lín thuéc së x©y dùng Hµ Néi vµ lµ ®¬n vÞ thµnh lËp sím nhÊt cña ngµnh x©y dùng Hµ Néi. §−îc quan t©m th−êng xuyªn cña thµnh phè vµ ngµnh,sù phÊn ®Êu v−¬n lªn c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ,c«ng ty tõng b−íc tr−ëng thµnh cã lóc qu©n sè lªn ®Õn 3000 ng−êi víi h¬n 15 ®¬n vÞ tr−îc thuéc, lu«n ®¸p øng ®−îc vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc giao trong thêi gian chèng Mü cøu n−íc còng nh− x©y dùng hoµ b×nh. C«ng ty ® x©y dùng thµnh hµnh tr¨m c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,c¸c khu nhµ ë ,tr−êng häc ,nhµ m¸y n−íc ,tr¹m ch¨n nu«i,c¸c trung t©m bu«n b¸n...C«ng ty ®−îc nhµ n−íc trao tÆng nhiÒu hu©n ch−¬ng lao ®éng h¹ng 3 vµ 1.Hu©n ch−¬ng lao ®«ng h¹ng nh× n¨m 1985 do ®¹t ®−îc thµnh tÝch trong lao ®éng còng nh− trong chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu . B−íc vµo thêi kú ®æi míi ,ngay trong 5 n¨m gÇn ®©y,ngoµi thuËn lîi c«ng ty còng cßn nhiÒu khã kh¨n: Qu©n sè cßn ®«ng, tæ chøc bé m¸y vµ chøc n¨ng,nhiÖm vô ,biªn chÕ tuy ® cã thay ®æi nhiÒu nh−ng vÉn cßn tiÕp tôc ®æi míi thÝch øng víi yªu cÇu c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh. Tuy ® cã nhiÒu biÖn ph¸p thùc tÕ vµ ® cè g¾ng ®−a vµo sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn ,c¸c c«ng nghÖ míi nh−ng viÖc huÊn luyÖn ®µo t¹o l¹i con ng−êi ®−îc duy tr× tõ thêi bao cÊp cÇn ph¶i cã nç lùc míi. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Vèn Ýt,t×m nguån vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t− ®Ó tõng b−íc ngµy cµng chñ ®éng trong viÖc æn ®Þnh viÖc lµm vµ ®êi sèng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ vÊn ®Ó khã kh¨n còng nh− nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn cña ®¬n vÞ. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n c«ng ty cã nhiÒu biÖn ph¸p: Tõng b−íc chÊn chØnh tæ chøc biªn chÕ chøc n¨ng cho tõng tæ chøc c¸ nh©n.§ x©y dùng trªn 20 néi quy, quy chÕ,quy ®Þnh cho viÖc qu¶n lý. Tõ qu¶n lý 4 cÊp nay cßn 3 cÊp,tõ 15 ®éi x−ëng, 10 phßng ban tr−îc thuéc nay chØ cßn 6 xÝ nghiÖp, 3®éi x−ëng vµ 6 phßng ban. B»ng viÖc ®Çu t− chiÒu s©u cho c¸c c«ng cô m¸y mãc nhá,cÇm tay,hiÖn ®¹i,b»ng viÖc ký hîp ®ång liªn doanh ®Ó sö dông c¸c vËt liÖu thiÕt bÞ míi .B»ng viÖc ®Çu t− vµ tæ chøc ®µo t¹o lai c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ® cËp nhËt kiÕn thøc ,sö dông tèt c¸c vËt liÖu míi,c«ng nghÖ míi vÉn ®¶m b¶o vµ ph¸t huy uy tÝn thÈm mü vµ tiÕn ®é hoµn thµnh.ChØ trong 5 n¨m 1995-1999 c«ng ty ® ®−îc h−ëng 6 huy tr−¬ng vµng chÊt l−îng cao cho c¸c c«ng tr×nh : BiÖt thù ngo¹i giao ®oµn,nhµ m¸y s÷a Hµ Néi, nhµ m¸y ®Ìn h×nh ORIO HANEL, chî §ång Xu©n , trô së UBND thµnh phè Hµ Néi, viÖn kü thuËt x©y dùng Hµ Néi .C«ng ty lµ mét trong sè Ýt ®¬n vÞ ®−îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ chÊt l−îng cao. B»ng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó tÝch kiÖm chi phÝ trong hoµn c¶nh c¹nh tranh gay g¾t c«ng ty vÉn ®¶m b¶o lîi nhuËn t¨ng .Dµnh 70% sè lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó tÝch luü vèn .V× vËy tõ 2.7 tû vèn giao ban ®Çu ®Õn n¨m 1999 c«ng ty ® cã 9.6 tû vèn chñ së h÷u. HÕt n¨m 2000 vèn chñ së h÷u cña c«ng ty h¬n 10 tû: tõ ®ã cßn ®ãng gãp cho ng©n s¸ch ngµy cµng lín : N¨m 1998 lµ 0.85 tû ,n¨m 1999 lµ 2.56 tû ®ång vµ n¨m 2000 lµ 2.7 ty ®ång.. ViÖc ®Çu t− vèn ®Ó ®Çu t− th−c thi c¸c dù ¸n kinh doanh nhµ còng lµ mét thµnh c«ng . Víi nh÷ng biÖn ph¸p nh− vËy trong thêi kú ®æi míi c«ng ty ® thu ®−îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng tù hµo:nguån: B¸o c¸o thµnh tÝch c«ng ty ®¹t ®−îc tõ n¨m ®æi míi N¨m 1995,1996 c«ng ty ®−îc bé x©y dùng tÆng danh hiÖu cê thi ®ua lu©n l−u. N¨m 1995 c«ng ty ®−îc nhµ n−íc tÆng th−ëng hu©n ch−¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba do thµnh phè trao tÆng. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing N¨m 1996 Gi¸m ®èc c«ng ty ®−îc thµnh phè tÆng b»ng khen. N¨m 1997 C¸c chØ tiªu c«ng ty bÞ gi¶m do khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi va khu vùc ® ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng.Cô thÓ c«ng ty ® ký ®−îc 2 hîp ®ång gi¸ trÞ 5.3 ty ®ång víi chñ ®Çu t− lµ c«ng ty TNHH ph¸t triÓn Néi Bµi cña tËp ®oµn NORTHEN ETNGT cña Malaysia, song do nguyªn nh©n trªn nªn kh«ng ®−îc thùc hiÖn. N¨m 1998 c«ng ty ®−îc thµnh phè tÆng b»ng khen. Trong 5 n¨m cã 6 c«ng tr×nh ®−îc tÆng huy tr−¬ng vµng chÊt l−îng cao. §¶ng bé c«ng ty liªn tôc ®−îc c«ng nhËn lµ ®¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. C«ng tuy thùc hiÖn ®−îc c«ng t¸c tõ thiÖn x héi ®−îc gÇn 70 triÖu ®ång, x©y dùng ®−îc nhiÒu nhµ t×nh nghÜa cho nh÷ng gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n. 3.2.NhiÖm vô cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë d©n dông, x©y dùng tr−êng häc , c¸c khu c«ng nghiÖp. LËp dù ¸n c¸c khu ®Êt ®Ó kinh doanh b¸n nhµ nh−: Dù ¸n nhµ L¹c Trung ,Nh©n ChÝnh ,Mai H−¬ng ,ThÞnh LiÖt. Liªn doanh víi c¸c tËp ®oµn RENONG-MALASIA ®Ó x©y ®ùng dù ¸n khu ph¸t triÓn ®−êng bé Néi Bµi-Sãc S¬n gåm: Khu c«ng nghiÖp Sãc S¬n Hµ Néi,nghØ ng¬i s©n golf,khu du lÞch diÖn tÝch 300ha. LËp dù ¸n vµ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi bao gåm nhµ biÖt thù, chung c−, c¸c khu vui ch¬i, phóc lîi c«ng céng ,dù ¸n ®« thÞ Nam TrÇn Duy H−ng 40 ha. Gia c«ng l¾p c¸c cÊu kiÖn bªn t«ng s¶n phÈm cöa gç. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vÞ cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, c«ng ty chÊp nhËn sù c¹nh tranh trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh cã vèn cña nhµ n−íc vµ vèn n−íc ngoµi . Trong c«ng ty,viÖc tæ chøc kho¸n chi phÝ cho c¸c xÝ nghiÖp vµ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing §èi víi c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty nhËn trùc tiÕp cña bªn A, c«ng ty sÏ c©n ®èi vµ giao cho c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng trªn c¬ së c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng.Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp ®−îc sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty tiÕp xóc víi bªn A ký hîp ®ång ,nhËn hå s¬ tµi liÖu,gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc mÆt b»ng, ®iÖn n−íc thi c«ng . §èi víi c¸c c«ng ty do c¸c xÝ nghiÖp tù t×m kiÕm th× c¸c thñ tôc trªn do xÝ nghiÖp trùc tiÕp tiÕn hµnh lµm vµ giao hå s¬ l−u t¹i phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cña c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cã nhiÖm vô h−íng ®Én, ®«n ®èc vµ th«ng qua hîp ®ång tr−íc khi tr×nh gi¸m ®èc ký. Sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Ó cã thÓ thi c«ng ®−îc,xÝ nghiÖp x©y dùng ph¶i lËp tiÕn ®é,biÖn ph¸p thi c«ng ®−îc gi¸m ®èc duyÖt míi ký lÖnh khëi c«ng. VÒ vËt t−: Chñ yÕu c«ng ty giao cho c¸c xÝ nghiÖp tù mua ngoµi theo yªu cÇu thi c«ng. VÒ m¸y thi c«ng : C«ng ty cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc trang bÞ m¸y mãc nh¨mg gi¶m bít søc lao ®éng cña c«ng nh©n còng nh− ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt: M¸y ®Çm bµn, m¸y ®Çm ®ïi, bóa ph¸ bª t«ng….. vµ giao cho c¸c xÝ nghiÖp tù qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty vÉn ph¶i thuª mét sè lo¹i m¸y thi c«ng bªn ngoµi nh− m¸y Ðp cäc, m¸y phun bªn t«ng, cÈu lín, nhá…. VÒ nh©n c«ng : Cïng víi sè c«ng nh©n trong biªn chÕ cña c«ng ty ,nÕu nhu cÇu s¶n xuÊt cÇn th× c«ng ty thuª ngoµi theo hîp ®ång . VÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ c¸c c¸n bé kü thuËt t¹i xÝ nghiÖp chÝnh lµ ®¹i diÖn xÝ nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr−íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. VÒ an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng; XÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n−íc vµ quy ®Þnh cña c«ng ty d−íi sù gi¸m s¸t th−êng xuyªn cña phßng kü thuËt c«ng ty. 4.Tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing C¨n cø vµo ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p, ®Æc ®iÓm qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp ® tæ chøc qu¶n lý vµ ®éi ngò lao ®éng cho phï hîp víi qu¸ tr×nh thµnh 3 cÊp cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn ngµnh kü thuËt vµ ®−îc huÊn luyÖn qua c¸c líp qu¶n lý do bé x©y dùng më. HiÖn nay c«ng ty cã 531 c¸n bé c«ng nh©n ®−îc biªn chÕ thµnh 6 xÝ nghiÖp ,3 ®éi x−ëng phôc vô vµ v¨n phßng c«ng ty. T¹i mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung,phã gi¸m ®èc lµ kü s− chÝnh,1 nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n,3 nh©n viªn kü thuËt.C«ng ty gåm cã 6 xÝ nghiÖp .NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp nµy lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mµ m×nh th¾ng thÇu hoÆc ®−îc chän thÇu . Cïng víi c¸c phßng ban c«ng ty tham gia ®Êu thÇu t×m kiÕm c«ng viÖc vµ tæ chøc ho¹ch to¸n néi bé thµnh chi phÝ m×nh ® nhËn kho¸n ,tæ chøc thanh to¸n víi bªn A c¸c khèi l−îng c«ng viÖc mµ m×nh hoµn thµnh. Khèi phôc vô cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi gåm cã : x−ëng méc, ®éi ®iÖn n−íc.T¹i mçi ®¬n vÞ phôc vô nµy ®Òu cã mét tæ tr−ëng, mét nh©n viªn vµ mét nh©n viªn kü thuËt. NhiÖm vô cña khèi phôc vô lµ hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc phôc vô cho s¶n xuÊt l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. VÝ dô: +X−ëng méc gia c«ng cöa. +§éi m¸y phôc vô c¸c ph−¬ng tiÖn,m¸y thi c«ng. +§éi ®iªn n−íc hoµn thµnh c¸c khèi l−îng vÒ ®iÖn vµ cÊp tho¸t n−íc. V¨n phßng c«ng ty gåm 5 phßng ban.Mçi phßng ban gåm cã 1 tr−ëng phßng vµ mét sè c¸n bé nghiÖp vô. Mçi phßng ban lµ mét ®Çu mèi n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty.Quan hÖ gi÷a phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp ngang nhau vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. Cßn vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô th× phßng lµ cÊp trªn cña xÝ nghiÖp. C¸c xÝ nghiÖp ph¶i chÊp nh¹n sù kiÓm tra ®«n ®èc h−íng ®Én cña c¸c phßng ban c«ng ty vÒ kü thuËt,qu¶n lý kinh tÕ.. Ban gi¸m ®èc cïng c¸c phßng chøc n¨ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng xuèng c¸c xÝ nghiÖp.Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®−îc quyÒn chñ ®éng giao vËt t−, thuª nh©n c«ng ngoµi nÕu thiÕu . Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Bè trÝ lao ®éng, giao quyÒn chñ ®éng cã kÕt hîp kiÓm tra ®«n ®èc nh− vËy ® gióp cho c¸c xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mét c¸c ®éc lËp.Vµ mçi xÝ nghiÖp lµ mét m¾t xÝch cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng cña c«ng ty t×m kiÕm thÞ tr−êng viÖc lµm .Sau khi th¾ng thÇu hoÆc chän thÇu, c«ng ty tiÕn hµnh ký hîp ®ång x©y dùng víi ®¬n vÞ chñ ®Çu t−.C¨n cø vµo hîp ®ång ® ký vµ c¨n cø vµo n¨ng lùc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng ty sÏ giao kÕ ho¹t s¶n xuÊt thi c«ng cho c¸c xÝ nghiÖp trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ ®Þnh møc giao kho¸n néi bé cña c«ng ty. T¹i c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng l¹i c¨n cø vµo nhiÖm vô cña ®¬n vÞ m×nh vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cua c¸c tæ thî thuéc xÝ nghiÖp qu¶n lý ®Ó ph©n c«ng l¹i cho phï hîp.Cuèi th¸ng,xÝ nghiÖp b¸o c¸o khèi l−îng c«ng viÖc cña m×nh ® lµm b»ng b¸o c¸o thùc hiÖn s¶n l−îng, b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt x©y dùng theo tõng møc ®é hoµn thµnh cua mçi c«ng tr×nh(mçi hîp ®ång x©y dùng) Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Gi¸m ®èc c«ng ty P.Gi¸m ®èc kinh doanh P.Gi¸m ®èc s¶n xu©t P.H¬p t¸c ®Çu t− XÝ nghiÖp 7 §éi m¸y thi c«ng H×nh 1: S¬ ®å tæ chøc c«ng ty hiÖn nay Phßng vËt t− XÝ nghiÖp 5 XÝ nghiÖp 4 XÝ nghiÖp 3 XÝ nghiÖp 2 XÝ nghiÖp 1 §éi §iÖn N−íc p.PT&kd nhµ p.Tµi Vô Phßng kt P.k.ho¹ch TCHC KÕ to¸n tr−ëng §éi Méc Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr−ëng KÕt to¸n viªn Nh©n viªn v¨n phßng Nh©n viªn kinh doanh Kü s− thiÕt kÕ Thñ kho H×nh 2: S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp x©y l¾p thiÕt bÞ vµ th−¬ng m¹i Tµi liÖu: quyÓn bé m¸y qu¶n lý c«ng ty Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi : NguyÔn ViÕt V−îng. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp x©y l¾p thiÕt bÞ vµ th−¬ng m¹i: NguyÔn Ngäc DÖp 5. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng 5.1. S¬ ®å vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng (nguån b¶n cam kÕt qu¶n lý chÊt l−îng cña c«ng ty ra ngµy 18/3 /2000). H×nh 3: S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng CSM HLKH §GNB DHSP SPKPH Cai tiÕn Thu th©p ,PT HD C¶i tiÐn liª tôc hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng §HK TN lnh ®¹o Chøng chØ T¹o s¶n phÈm SX/DV CKHD Ql nh©n lùc KiÕm so¸t dl Ks hå s¬ VËt t− DI CI-PI-DI DMN Kh¸ch hµng Yªu cÇu CC nh©n lùc C¬ së h¹ tÇng MT lµm viÖc HtT/c SX §Çu vµo §Çu ra sp Sù tho¶ mn Kh¸ch hµng Khoa Marketing Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Nh÷ng cam kÕt vÒ qu¶n lý chÊt l−îng cña c«ng ty. “ ChÊt l−îng cao- t¹o uy tÝn-thªm tin t−ëng” sÏ ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n c¸c ®ßi hái lµ con ®−êng ®i lªn ®óng ®¾ng cña c«ng ty th«ng qua chÝnh s¸ch chÊt l−îng cña m×nh. §Ó ®¸p øng vµ ph¸t triÓn kh«ng ng−êng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi cam kÕt. X©y dùng c¬ së vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng chñ ®éng, kiÓm so¸t chÊt l−îng c«ng tr×nh s¶n phÈm x©y dùng suèt qóa tr×nh s¶n xuÊt,thi c«ng tõ c«ng nh©n trùc tiÕp ®Õn c¸c cÊp qu¶n lý kü thuËt,chÊt l−îng. Coi träng ®Çu t− chiÒu s©u,®æi míi c«ng nghÖ ®i ®«i víi ®µo t¹o míi ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt qu¶n lý.Nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. TiÕp tôc duy tr× vµ th−êng xuyªn c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 5.2. Môc tiªu chÊt l−îng cña c«ng ty Gi÷ v÷ng lµ c«ng ty sè 1 trong toµn ngµnh x©y dùng. PhÊn ®Êu duy tr× c¸c chÊt l−îng ® ®¹t ®−îc. §¶m b¶o kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng kü thuËt an toµn ®Õn tay c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn… T¨ng c−êng ®Çu t− trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ x©y l¾p, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc – kü thuËt vµo c«ng nghÖ x©y dùng. TiÕp tôc kÖn toµn ®æi míi hÖ thèng tæ chøc tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.§¶m b¶o møc thu nhËp cao cho c«ng nh©n viªn. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing II. HÖ thèng th«ng tin vµ nghiªn cøu Maketing tr«ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 1.TÇm quan träng cña hÖ thèng th«ng tin Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nhÊn m¹ng tÇm quan träng cña viÖc b¾t ®Çu lËp kÕ ho¹ch marketing vµ chiÕn l−îc theo quan ®iÓm tõ ngoµi vµo trong. Nh÷ng ng−êi qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i theo dâi nh÷ng lùc l−îng t−¬ng ®èi lín trong m«i tr−êng marketing ,nÕu muèn s¶n phÈm vµ thùc tiÔn marketing cña m×nh lu«n theo kÞp víi thêi cuéc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhµ quan trÞ cã thÓ n¾m ®−îc nh÷ng mong muèn lu«n thay ®æi cña kh¸ch hµng , nh÷ng s¸ng kiÕn míi cña ®èi thñ c¹nh tranh , vµ kªnh ph©n phèi lu«n thay ®æi …? V× vËy nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i coi träng viÖc qu¶n trÞ hÖ th«ng th«ng tin. Trong lÞch sö kinh doanh tõ l©u doanh nghiÖp d dµnh gÇn nh− toµn bé sù quan t©m cña m×nh vµo qu¶n trÞ tiÒn, vËt t−, m¸y mãc, hay con ng−êi .Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ® cã nhËn thøc ®−îc ý nghÜa cùc kú quan träng cña nguån lùc ®ã chÝnh lµ th«ng tin còng nh− hÖ th«ng th«ng tin. Cã rÊt nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng hµi lßng vÒ nh÷ng th«ng tin hiÖn cã.Hä phµn nµn lµ kh«ng biÕt nh÷ng th«ng tin quan träng ®−îc l−u d÷ ë ®©u trong c«ng ty, viÖc nhËn ®−îc qu¸ nhiÒu th«ng tin mµ hä kh«ng cã thÓ sö dông ®−îc vµ qu¸ Ýt th«ng tin mµ hä thùc sù cÇn thiÕt. Cã ba b−íc ph¸t triÓn ® lµm cho nhu cÇu th«ng tin marketing lín h¬n bÊt kú thêi gian nµo tr−íc ®©y: o Tõ marketing ®Þa ph−¬ng ®Õn toµn quèc , råi ®Õn toµn cÇu : Khi c¸c c«ng ty më réng thÞ tr−êng vÒ mÆt ®Þa lý th× c¸c doanh nghiÖp th× hä cÇn ph¶i biÕt nhiÒu th«ng tin thÞ tr−êng h¬n bao giê hÕt. o Tõ nhu cÇu cña cña ng−êi mua ®Õn mong muèn cña ng−êi mua: Khi thu thËp cña ng−êi mua t¨ng lªn th× hä trë lªn khã tÝnh h¬n trong viÖc lùa chän hµng ho¸ .Ng−êi b¸n khã mµ ®o¸n tr−íc ®−îc ph¶n óng cña ng−êi mua ®èi víi c¸c tÝnh n¨ng ,kiÓu d¸ng vµ c¸c thuéc tÝnh kh¸c ,nÕu nh− hä kh«ng cÇn viÖn nghiªn cøu marketing. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing o Tõ c¹nh tranh gi¸ c¶ ®Õn c¹nh tranh phi gÝa c¶ : Khi ng−êi b¸n sö dông phæ biÕn d¸n nhn hiÖu, t¹o ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt cho s¶n phÈm , qu¶ng c¸o vµ kÝnh thÝch tiªu thô ,hä cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ cña th«ng tin ®ã . Nh÷ng yªu cÇu do bïng næ th«ng tin ® ®−îc phia cung øng ®¸p b»ng nh÷ng c«ng nghÖ th«ng tin míi hïng m¹nh. 30 n¨m qua ® chøng kiÕn sù xuÊt hiÖn m¸y tÝnh ,microphim,truyÒn h×nh c¸p, m¸y sao chôp, m¸y Fax,m¸y ghi b¨ng,m¸y quay ®Üa video , vµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh¸c trong viÖc sö lý th«ng tin.Tuy vËy c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu thiÕu hiÓu biÕt vÒ vÒ th«ng tin. NhiÒu doanh nghiÖp kh«ng co c¸c bé phËn nghiªn cøu marketing .NhiÒu doanh nghiÖp cã bé phËn nghiªn cøu nhá ®Ó dù b¸o th«ng th−êng ,ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô vµ th¨m dß theo tõng ®ît. Mét sè c«ng ty ® ph¸t triÓn hÖ th«ng th«ng tin tiªn tiÕn cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng th«ng tin vÒ hµnh vi cña kh¸ch hµng tiªu dïng. Nh÷ng ®iÒu ®ã ® phÇn nµo nãi lªn vai trß cña hÖ thèng th«ng tin vµ nã lµ mét yÕu tè quan träng dÓ ®¶m b¶o doanh nghiÖp chuyÓn tõ nhu cÇu cña kh¸ch hµng sang mong muèn mua , vµ chuyÓn c¹nh tranh b»ng g¸i sang c¹nh tranh phi gi¸…. Mçi mét th«ng tin cã gi¸ trÞ nã t¹o cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi trong kinh doanh còng nh− sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong thêi ®iÓm hiÖn nay. 2. Nhu cÇu th«ng tin vµ nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi. 2.1 . Nhu cÇu th«ng tin cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp. Vai trß vÒ th«ng tin rÊt quan träng trong ho¹t ®éng doanh nghiÖp . NhËn biÕtb ®−îc tÇm quan träng ®èi víi viÖc kinh doanh, do vËy doanh nghiÖp cÇn thiÕt lËp hÖ th«ng tin marketing nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong thêi ®¹i míi . Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh− vµ cã gi¸ trÞ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cã thÓ ph¹m nh÷ng hai sai lÇm liªn quan ®Õn th«ng tin.Cã thÓ c«ng ty thu thËp qu¸ nhiÒu th«ng tin hoÆc qu¸ Ýt th«ng tin.C¸c gi¶ quyÕt vÊn ®Ò nµy lµ ®−a ra mét m« h×nh nh÷ng nguån lùc trong m«i tr−êng vÜ m« vµ m«i tr−êng t¸c nghiÖp Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing cña c«ng ty cã ¶nh h−ëng ®Õn doanh sè , chi phÝ vµ lîi nhuËn . Nh÷ng nhµ kinh doanh trong c«ng ty cã thÓ gÆp nh÷ng c©u hái : hä th−êng ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh g× vµ hä ph¶i cÇn biÕt nh÷ng g× vµ hä cÇn ph¶i biÕt nh÷ng g× ®Ó ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã gi¸ trÞ vµ cã c¬ së .Nh− vËy m« h×nh th«ng tin ph¶i lµ cÇu nèi gi÷a nh÷ng g× doanh nghiÖp cÇn biÕt víi nh÷ng g× kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ . Cã ba lo¹i th«ng tin chÝnh phÇn lín cÇn thiÕt cho phÇn lín mäi c«ng ty. C¸c lo¹i th«ng tin cÇn thiÕt. 1. M«i tr−êng vÜ m«: C¸c khuynh h−íng nh©n khÈu häc. C¸c khuynh h−íng vÒ lèi sèng. C¸c khuynh h−íng vÒ kinh tÕ. C¸c khuynh h−íng vÒ c«ng nghÖ. C¸c khuynh h−íng vÒ chÝnh trÞ/ ph¸p luËt. 2. M«i tr−êng t¸c nghiÖp. Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Th«ng tin vÒ ®èi t¸c. Th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. 3. M«i tr−êng c«ng ty. ThÞ phÇn vµ doanh sè cña c«ng ty. C¸c ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty víi nhµ cung cÊp. Vµ c¸c ®¬n hµng cña kh¸ch hµng c«ng ty. Chi phÝ cña c«ng ty. Lîi nhuËn trªn kh¸ch hµng, s¶n phÈm , khóc thÞ tr−êng kªnh ph©n phèi,quy m« cña dù ¸n mµ c«ng ty tham gia…Méi vµi th«ng tin kh¸c. Mçi th«ng tin cã nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau, phôc vô cho mét môc ®Ých kh¸c nhau mµ c«ng ty cÇn ®Õn. Nh− nh÷ng th«ng tin vÒ m«i tr−êng vÜ m«. Trong ®ã cã th«ng tin nh©n khÈu häc lµ th«ng tin quan träng cña c«ng ty x©y dùng bëi.Th«ng tin nh©n khÈu häc gióp c«ng ty nh×n thÊy tèc ®é x©y dùng theo nhÞp ®éi t¨ng d©n hay nh÷ng tô ®iÓm t¹i nh÷ng thµnh phè, viÖc më réng thµnh phè, vÇn ®Ò quy ho¹ch ®Êt. Nh÷ng th«ng tin nµy t¹o Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing ®iÒu kiÖn cho c«ng ty khai th¸c vÒ kh¸ch hµng t¹i vïng ®ã, còng nh− nh÷ng nhµ ®Çu t− vµo nh÷ng c«ng tr×nh di d©n nh− ®−êng x¸ , cÇu cèng, nhµ di d©n ra c¸c vïng ®−îc thµnh phè hoÆc tØnh quy ho¹ch. Th«ng tin vÒ kinh tÕ: C«ng ty nh×n thÊy tèc ®é t¨ng tr−ëng cña vïng, trong ®iÒu kiÖn ®ã vïng cã thÓ tÝch luü vÒ kinh tÕ , x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®−êng x¸ kh¸ch s¹n, trung t©m gi¶ trÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn trong vïng… Nh÷ng th«ng tin vÒ ®«Ý t¸c cña c«ng ty: Nhu cÇu vÒ ®èi t¸c quan träng bëi c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp lµ c«ng ty x©y dùng do ®ã lu«n ph¶i tham gia trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu dã ®ã kÕt qu¶ cña ®Êu thÇu ®¹t ®−îc kÕt qu¶ th× phÇn ®èi t¸c quan träng. Bëi ®èi t¸c sÏ cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc, nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh x©y dùng.§èi t¸c trë thµnh nhµ cung øng c¸c nguyªn liÖu nh− xim m¨ng, thiÕp, thiÕt bÞ ®iÖn ®iÖn tö……. Cßn rÊt nhiÒu nh÷ng th«ng tin cã mÆt gi¸ trÞ nh− nghiªn cøu kh¸ch hµng, gióp cho c«ng ty ®¹t ®−îc thµnh c«ng , t¹o chç ®øng trong ngµnh x©y dùng. 2.2 . Nghiªn cøu kh¸ch hµng Nh÷ng th«ng tin cÇn thu thËp ®−îc t¹o thµnh mét hÖ thèng th«ng tin trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.Trong ®ã nghiªn cøu kh¸ch hµng . Trong ®ã cã hai lo¹i kh¸ch hµng ®ã lµ kh¸ch hµng ®ang lµ kh¸ch hµng vµ lo¹i kh¸ch hµng ®ã lµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng t¹i c¸c vïng t¹i Hµ Néi hay c¸c tØnh. Trong ngµnh x©y dùng viÖc cã ®−îc nh÷ng hîp ®ång tõ kh¸ch hµng ®em l¹i míi t¹o ra doanh thu cho c«ng ty. Kh¸ch hµng mµ c«ng ty t×m hiÓu ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc cã nhu cÇu x©y dùng ®Ó c«ng ty t×m hiÓu tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, møc vèn ®Çu t− vµo c«ng tr×nh cña kh¸ch hµng,t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty dù trï tÝnh ®−îc nh÷ng quy m« cña gãi thÇu ®Ó chän nh÷ng ®èi t¸c t¹o thÕ m¹ch cho viÖc bá thÇu thµnh c«ng, chän d−îc møc gi¸ hîp lý cã lîi cho c«ng ty. Nh÷ng kh¸ch hµng mµ c«ng ty t×m kiÕm th«ng tin, c«ng ty ph¶i cã nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr−êng t¹i c¸c vïng , b¸o c¸o tèc ®é x©y dùng.T×m kiÕm nh÷ng dù ¸n cao tÇng ,khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ,t×m kiÕm kh¸ch hµng t¹i nh÷ng n¬i quanh Hµ Néi nh− H¶i D−¬ng. H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh,,..ViÖc nghiªn cøu kh¸ch Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing hµng sÏ ®em l¹i cho c«ng ty mét chç ®øng l©u dµi bíi cµng ngµy cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh tham gia vµo ngµnh,còng nhu nh÷ng dù ¸n thu hÑp l¹i. Trong ®ã c«ng ty cã thÓ ®iÒu phèi ®−îc nh©n lùc, c«ng nghÖ ®Ó më réng quy m«i s¶n xuÊt , còng nh− hoµn thµnh tiÕn ®é trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ngµy cµng khã kh¨n bëi trong ®iÒu kiÖn ®Þa lý, còng nh− nh©n lùc cña c«ng ty cßn nh÷ng h¹n chÕ , viÖc bá qua nh÷ng kh¸ch hµng xa lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái ,nh÷ng dù ¸n ë c¸c tØnh nh− lµ d©n sinh, khu c«ng nghiÖp ë c¸c thµnh phè tØnh bÞ bá ngá mµ c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp kh«ng khai th¸c hÕt. Víi tèc ®é hoµ nhËp nh− hiÖn nay t¹i c¸c tØnh Hµ T©y, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh ,H¶i D−¬ng , ….lµ nh÷ng tØnh ®ang ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ®ã lµ c¬ héi ®Ó t×m kiÕn kh¸ch hµng trong thêi gian tíi , t¹o liªn kÕt c¸c ®èi t¸c t¹i c¸c tØnh, víi c«ng nghÖ hiÖn cã th× c«ng ty sÏ më réng ®−îc quy m«. Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing Ch−¬ng II KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng tæ chøc thu thËp th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-Hn. I. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.N¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. 1.1. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi . T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ tr−ëng thµnh cña C«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi tõ n¨m 1998 ®Õn nay( nguån b¸o c¸o t¨ng tr−ëng vµ ph¸t triÓn phßng d− b¸o) Vèn chñ s¬ h÷u N¨m N¨m N¨m N¨m 1998 1999 2000 2001 8.54 9.64 10.4 18.5 Doanh thu (tû ®ång) 19.2 20.7 25 27 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh 120 120 123 160 Lîi nhuËn(tû ®ång) 2.2 2 2.1 1.950 Lao ®éng 299 300 328 340 L−¬ng lao ®éng trung b×nh (ngh×n triÖu ®ång) 0.7 0.9 1.05 1.5 0.85 2.56 2.7 2 564 600 750 800 ( tû ®ång) Nép ng©n s¸ch ( tû ®ång) Thu nhËp ( ngh×n ®ång) Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing N¨m N¨m N¨m 2002 2003 2004 20.3 80 ? 30 60 ? 190 207 1.950 5 Lao ®éng 340 400 L−¬ng lao ®éng trung b×nh (ngh×n triÖu ®ång) 1.5 1.5 2.046 2.1 ? 810 2032 ? Vèn chñ s¬ h÷u ( tû ®ång) Doanh thu (tû ®ång Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh (tû ®ång) Lîi nhuËn(tû ®ång) Nép ng©n s¸ch ? ( tû ®ång) Thu nhËp ( ngh×n ®ång) B¶ng 1: B¶ng b¸o c¸o kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2. Ph©n tÝch tµi liÖu b¸o b¸o kinh doanh Nép ng©n s¸ch ngµy t¨ng ; b×nh qu©n 57%. Lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng : B×nh qu©n t¨ng 119%. Thu nhËp cña ng−êi lao ®«ng t¨ng b×nh qu©n 10%. tÝch luü vèn t¨ng gÇn gÊp 4 lÇn so víi vèn giao thÇu ( tÝnh hÕt n¨m 1999). Tèc ®é t¨ng cña n¨m 2002 so víi n¨m 2001: C«ng t¸c kinh doanh; Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ;l thùc hiÖn ®−îc 53 tû /50 tû = 106%. So víi n¨m 2001 cã møc t¨ng tr−ëng lµ 126%. Gi¸ ®Êu thÇu: §¹t 46.9 tû so víi n¨m 2001 lµ 30 ty t¨ng 56%. Nép ng©n s¸ch nhµ n−íc :2.046/2=102%. Lîi nhuËn ®¹t 1.950/1950= 100%. Tèc ®é t¨ng cña n¨m 2003 so víi n¨m 2002(nguån b¸o c¸o n¨m 2003 trong ®Çu n¨m 2004).
- Xem thêm -