Tài liệu Hệ thống thông tin quản lý của harvey nash việt nam

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu

Mô tả:

Giảng viên: TS. Phạm Trần Vũ Nhóm 8: Võ Đức Vĩnh Trần Thị Thủy Võ Thành Vinh Nguyễn Huy Kha Ngô Hoàng Tâm Đoàn Quang Vũ Nguyễn Minh Trọng Huỳnh Trần Anh Vũ NỘI DUNG 2 □ 1. Giới thiệu về Harvey Nash □ 2. Hệ thống quản lý dự án tại Harvey Nash □ 2.1 Tổng quan về hệ thống □ 2.2 Một số hệ thống con  2.2.1 Leave Management  2.2.2 AGS TimeSheet  2.2.3 Bugzilla □ 3. Lợi ích từ hệ thống □ 4. Kết luận và kiến nghị □ 5. Hỏi đáp 1. TỔNG QUAN VỀ HARVEY NASH 3 □ Công ty Harvey Nash Việt Nam □ Outsourcing (phần mềm, sản xuất kinh doanh – BPO, Call Center) □ Offshoring chuyên về mảng Viễn thông (NashTech Offshore Development Centre) 1. TỔNG QUAN VỀ HARVEY NASH 4 Giống nhau Outsourcing Offshoring Là việc doanh nghiệp hoặc một tổ chức thuê một công ty thực hiện toàn bộ hay một phần công việc nào đó Khác nhau Outsourcing Offshoring Mối quan hệ giữa bên mua và bên cung cấp dịch vụ Bên nhận outsource là một công ty khác, độc lập hoàn toàn với công ty giao outsource Có thể chỉ là hoạt động chuyển giao công việc cho chi nhánh của chính pháp nhân đó Về phạm vi địa Công ty nhận outsource lý có thể là công ty ở trong nước hoặc ở nước ngoài Công ty nhận outsource là công ty ở nước ngoài 1. TỔNG QUAN VỀ HARVEY NASH 5 □ CMM®/CMMI bao gồm 5 levels và 18 KPAs(Key Process Area) □ 1: Initial, 2: Managed, 3: Defined, 4: Quantitatively Managed, 5: Optimizing □ Muốn đạt được chuẩn cao hơn thì các chuẩn của các level trước phải thỏa mãn Level 1: không có KPAs nào cả Level 2: có 6 KPAs Level 3: có 7 KPAs Level 4: có 2 KPAs Level 5: có 3 KPAs 1. TỔNG QUAN VỀ HARVEY NASH 6 Harvey Nash Plc ICT Division 04/16/2011 CMMI-DEV CMMI v1.2(Staged) Maturity Level 3 1. TỔNG QUAN VỀ HARVEY NASH – CƠ CẤU TỔ CHỨC 7 2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HARVEY NASH 8 Harvey Nash Vietnam Harvey Nash US Harvey Nash UK Harvey Nash FR … … … Finance US Manager UK Manager AGS TimeSheet Leave Management Bugzilla Other Subsystems FR Manager … … … HR 2.2 MỘT SỐ HỆ THỐNG CON 9 (1) Leave Management Update Leave Management View Information Update TimeSheet Other Subsystems (2) TimeSheet (3) Bugzilla View Information Employee Update TimeSheet View Information Update Information 2.2.1 LEAVE MANAGEMENT 10 □ Hệ thống thống kê số ngày nghỉ của nhân viên trong thời gian làm việc 2.2.1 LEAVE MANAGEMENT 11 INPUT Người đăng ký Ngày nghỉ Giờ nghỉ Lý do … PROCESS LEAVE MANAGEMENT OUTPUT Báo cáo Thống kê … 2.2.1 LEAVE MANAGEMENT 12 Start Leave Info Chose Project Manager Check Project Manager NO YES Check Day Leave Choose Time YES Submit Leave Approve End NO 2.2.1 LEAVE MANAGEMENT - LỢI ÍCH 13 □ □ □ □ Việc xin nghỉ đơn giản Quản lý số ngày nghỉ nhanh và chính xác Người quản lý dễ dàng biết thông tin nghỉ phép Thống kê thông tin nghỉ phép đa dạng và nhanh chóng theo yêu cầu: báo cáo danh sách nhân viên nghỉ phép, báo cáo phép năm…. 2.2 MỘT SỐ HỆ THỐNG CON (tt) 14 (1) Leave Management Update Leave Management View Information Update TimeSheet Other Subsystems (2) TimeSheet (3) Bugzilla View Information Employee Update TimeSheet View Information Update Information 2.2.2 AGS TIMESHEET 15 □ Lưu trữ chi tiết công việc mà nhân viên của một nhóm đã làm gì trong mỗi ngày 2.2.2 TIMESHEET 16 INPUT Công việc đã làm Thời gian Dự án … PROCESS TIMESHEET OUTPUT Báo cáo Thống kê … 2.2.2 TIMESHEET 17 Start TimeSheet Info Choose Project Choose Task NO YES Check Task Choose Time NO YES Submit Check Time Approve End 2.2.2 TIMESHEET - LỢI ÍCH 18 □ Thông tin công việc chính xác và dễ quản lý. □ Người quản lý giám sát chất lượng công việc của nhân viên linh hoạt. □ Thống kê thông tin công việc chi tiết. 2.2 MỘT SỐ HỆ THỐNG CON (tt) 19 (1) Leave Management Update Leave Management View Information Update TimeSheet Other Subsystems (2) TimeSheet (3) Bugzilla View Information Employee Update TimeSheet View Information Update Information 2.2.3 BUGZILLA 20 □ Hệ thống phục vụ việc theo dõi và quản lý những sai sót trong dự án □ Quản lý các thay đổi yêu cầu của dự án
- Xem thêm -