Tài liệu Hệ thống tài khoản các hệ thống tín dụng

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CÁC HỆ THỐNG TÍN DỤNG
HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông Th¸ng 7/2006 I www.sbv.gov.vn Tμi liÖu tham kh¶o Vô KÕ to¸n - Tµi chÝnh Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam HÖ thèng hãa TD HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD B¶n HÖ thèng hãa hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông nµy bao gåm c¸c QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc sau ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh sè 479/2004/Q§-NHNN ngµy 29/4/2004. 2. QuyÕt ®Þnh sè 1146/2004/Q§-NHNN ngµy 21/9/2004. 3. QuyÕt ®Þnh sè 807/2005/Q§-NHNN ngµy 01/6/2005. 4. QuyÕt ®Þnh sè 29 /2006/Q§-NHNN ngµy 10/7/2006. Thùc hiÖn hÖ thèng hãa bëi: Phßng ChÕ ®é - Tæng hîp Vô KÕ to¸n - Tμi chÝnh Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 47 - 49 Lý Th¸i Tæ, Hoμn KiÕm, Hμ Néi §iÖn tho¹i: 04. 826-8775 Fax: 04. 825-3492 Email: chedoketoantctd@yahoo.com Website: www.sbv.gov.vn Tμi liÖu tham kh¶o Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông. 2. C¸c Tæ chøc tÝn dông chØ ®−îc më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n khi ®∙ cã c¬ chÕ nghiÖp vô vµ theo ®óng néi dung ®−îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông gåm c¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ®−îc bè trÝ thµnh 9 lo¹i: - C¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gåm 8 lo¹i (tõ lo¹i 1 ®Õn lo¹i 8). - C¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã 1 lo¹i (lo¹i 9). - C¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (tõ ®©y gäi t¾t lµ tµi kho¶n trong b¶ng vµ tµi kho¶n ngoµi b¶ng) ®−îc bè trÝ theo hÖ thèng sè thËp ph©n nhiÒu cÊp, tõ tµi kho¶n cÊp I ®Õn tµi kho¶n cÊp III, ký hiÖu tõ 2 ®Õn 4 ch÷ sè. - Tµi kho¶n cÊp I ký hiÖu b»ng 2 ch÷ sè tõ 10 ®Õn 99. Mçi lo¹i tµi kho¶n ®−îc bè trÝ tèi ®a 10 tµi kho¶n cÊp I. - Tµi kho¶n cÊp II ký hiÖu b»ng 3 ch÷ sè, hai sè ®Çu (tõ tr¸i sang ph¶i) lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp I, sè thø 3 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp II trong tµi kho¶n cÊp I, ký hiÖu tõ 1 ®Õn 9. - Tµi kho¶n cÊp III ký hiÖu b»ng 4 ch÷ sè, ba sè ®Çu (tõ tr¸i sang ph¶i) lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp II, sè thø 4 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp III trong tµi kho¶n cÊp II, ký hiÖu tõ 1 ®Õn 9. C¸c tµi kho¶n cÊp I, II, III lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh, dïng lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông. 3.1- VÒ më vµ sö dông tµi kho¶n cÊp III: 3.1.1- §èi víi Tæ chøc tÝn dông cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó h¹ch to¸n, qu¶n lý vµ theo dâi ®−îc c¸c chØ tiªu tµi kho¶n cÊp III, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ, trªn c¬ së ®ã, lËp ®−îc c¸c lo¹i b¸o c¸o theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ n−íc, th× kh«ng b¾t buéc ph¶i më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp III quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy mµ cã thÓ sö dông trùc tiÕp c¸c tµi kho¶n cÊp II do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh ®Ó h¹ch to¸n; hoÆc më c¸c tµi kho¶n cÊp III, IV, V...theo ®Æc thï vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tæ chøc m×nh. §Ó thùc hiÖn theo quy ®Þnh nµy, Tæ chøc tÝn dông cÇn ph¶i: - Cã quy tr×nh nghiÖp vô cô thÓ vµ phÇn mÒm nghiÖp vô ®¸p øng tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó: HethonghoaHTTK.pdf 1 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn + Xö lý h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo ®óng quy ®Þnh cña chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n; + Tæng hîp, lËp vµ göi c¸c lo¹i b¸o c¸o do Nhµ n−íc vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh . - §−îc Ng©n hµng Nhµ n−íc cã v¨n b¶n chÊp thuËn tr−íc khi triÓn khai thùc hiÖn. Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh Ng©n hµng Nhµ n−íc lµ ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Côc C«ng nghÖ Tin häc Ng©n hµng, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Thanh tra Ng©n hµng vµ c¸c Vô, Côc Ng©n hµng Nhµ n−íc cã liªn quan ®Ó xem xÐt, tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc chÊp thuËn cho Tæ chøc tÝn dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc më vµ sö dông tµi kho¶n cÊp III theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.1 trªn ®©y. 3.1.2- §èi víi Tæ chøc tÝn dông ch−a thÓ øng dông c«ng nghÖ tin häc ®Ó h¹ch to¸n, qu¶n lý, theo dâi c¸c chØ tiªu tµi kho¶n cÊp III th× b¾t buéc ph¶i më vµ sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp III do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh. 3.2- C¸c tµi kho¶n cÊp IV, V... lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp do Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c Tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cô thÓ vÒ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cña tõng Tæ chøc tÝn dông. ViÖc bæ sung c¸c tµi kho¶n cÊp III (®èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1.1), IV, V... ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt, néi dung cña c¸c tµi kho¶n cÊp I, II, III do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc ®· quy ®Þnh. 3.3- Tr−íc khi ¸p dông, c¸c Tæ chøc tÝn dông (trõ c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së) ph¶i göi HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña tæ chøc m×nh vÒ Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam (Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh ) ®Ó b¸o c¸o. 4. Ký hiÖu tiÒn tÖ: §Ó ph©n biÖt ®ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ vµ gi÷a c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau, Tæ chøc tÝn dông sö dông ký hiÖu tiÒn tÖ: (i) b»ng sè (ký hiÖu tõ 00 ®Õn 99) ®Ó ghi vµo bªn ph¶i tiÕp theo sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp; hoÆc (ii) b»ng ch÷ (nh−: VND, USD...) . Ký hiÖu tiÒn tÖ cô thÓ quy ®Þnh trong Phô lôc kÌm theo HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy. 5. §Þnh kho¶n ký hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt: Tµi kho¶n chi tiÕt (tiÓu kho¶n) dïng ®Ó theo dâi ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c ®èi t−îng h¹ch to¸n cña tµi kho¶n tæng hîp. ViÖc më tµi kho¶n chi tiÕt ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i phÇn néi dung h¹ch to¸n c¸c tµi kho¶n. C¸ch ghi sè hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt : Sè hiÖu tµi kho¶n chi tiÕt gåm cã 2 phÇn : - PhÇn thø nhÊt: Sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp vµ ký hiÖu tiÒn tÖ. - PhÇn thø hai: Sè thø tù tiÓu kho¶n trong tµi kho¶n tæng hîp. NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 10 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ký hiÖu b»ng mét ch÷ sè tõ 1 ®Õn 9. HethonghoaHTTK.pdf 2 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 100 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ký hiÖu b»ng hai ch÷ sè tõ 01 ®Õn 99. NÕu mét tµi kho¶n tæng hîp cã d−íi 1000 tiÓu kho¶n, sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ký hiÖu b»ng ba ch÷ sè tõ 001 ®Õn 999... Sè l−îng ch÷ sè cña c¸c tiÓu kho¶n trong cïng mét tµi kho¶n tæng hîp b¾t buéc ph¶i ghi thèng nhÊt theo quy ®Þnh trªn (mét, hai, ba ch÷ sè...) nh−ng kh«ng b¾t buéc ph¶i ghi thèng nhÊt sè l−îng ch÷ sè cña c¸c tiÓu kho¶n gi÷a c¸c tµi kho¶n tæng hîp kh¸c nhau. Sè thø tù tiÓu kho¶n ®−îc ghi vµo bªn ph¶i cña sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp vµ ký hiÖu tiÒn tÖ. Gi÷a sè hiÖu tµi kho¶n tæng hîp, ký hiÖu tiÒn tÖ vµ sè thø tù tiÓu kho¶n, ghi thªm dÊu chÊm (.) ®Ó ph©n biÖt. VÝ dô: Tµi kho¶n 4221.37.18 4221 lµ sè hiÖu cña tµi kho¶n tæng hîp - TiÒn göi kh«ng kú h¹n cña kh¸ch hµng trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ. 37 lµ ký hiÖu ngo¹i tÖ (®ång USD). 18 lµ sè thø tù tiÓu kho¶n cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n göi tiÒn. Sè thø tù tiÓu kho¶n cña ®¬n vÞ më tµi kho¶n ®· ngõng giao dÞch vµ tÊt to¸n tµi kho¶n Ýt nhÊt sau mét n¨m míi ®−îc sö dông l¹i ®Ó më cho ®¬n vÞ kh¸c. 6. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n: 6.1- ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n trong b¶ng ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p ghi sæ kÐp (Nî - Cã). C¸c tµi kho¶n trong b¶ng chia lµm ba lo¹i: - Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Cã : lu«n lu«n cã sè d− Nî. - Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî : lu«n lu«n cã sè d− Cã. - Lo¹i tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî - Cã : lóc cã sè d− Cã, lóc cã sè d− Nî hoÆc cã c¶ hai sè d−. Khi lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n th¸ng vµ n¨m, c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ ®óng tÝnh chÊt sè d− cña c¸c lo¹i tµi kho¶n nãi trªn (®èi víi tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Cã vµ tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî) vµ kh«ng ®−îc bï trõ gi÷a hai sè d− Nî - Cã (®èi víi tµi kho¶n thuéc tµi s¶n Nî - Cã). 6.2- ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p ghi sæ ®¬n (NhËp - XuÊt - Cßn l¹i). 7. Kh¸i niÖm “trong n−íc” vµ “n−íc ngoµi” quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c Tæ chøc tÝn dông nµy ®−îc hiÓu theo kh¸i niÖm “ng−êi c− tró” vµ “ng−êi kh«ng c− tró” quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Ngo¹i hèi sè 28/2005/PL-UBTVQH11 ngµy 13/12/2005”. 8. ViÖc h¹ch to¸n trªn c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ quy ®Þnh trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n nµy ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: HethonghoaHTTK.pdf 3 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn 8.1- Thùc hiÖn h¹ch to¸n ®èi øng vµ c©n ®èi gi÷a c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tõng lo¹i ngo¹i tÖ. 8.2- §èi víi c¸c nghiÖp vô mua, b¸n ngo¹i tÖ, h¹ch to¸n ®ång thêi c¸c bót to¸n ®èi øng b»ng ngo¹i tÖ vµ bót to¸n ®èi øng b»ng ®ång ViÖt Nam. 8.3- §èi víi c¸c kho¶n thu, tr¶ l·i b»ng ngo¹i tÖ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ thêi ®iÓm ph¸t sinh ®Ó h¹ch to¸n vµo thu nhËp, chi phÝ. 8.4- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ quy ra ®ång ViÖt Nam ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô mua, b¸n ngo¹i tÖ trªn c¸c tµi kho¶n cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh theo tû gi¸ mua, b¸n thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. §èi víi c¸c nghiÖp vô ngo¹i tÖ kh¸c, h¹ch to¸n thèng nhÊt theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. 8.5- Trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ, ghi c¶ ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam. 8.6- PhÇn kÕ to¸n tæng hîp c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ chØ ph¶n ¸nh b»ng ®ång ViÖt Nam. 8.7- Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh quy ®æi (®Ó lËp b¸o c¸o) sè d− tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n thuéc kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®ång ®«la Mü do Ng©n hµng Nhµ n−íc (NHNN) c«ng bè vµo ngµy cuèi th¸ng, trõ c¸c kho¶n môc phi tiÒn tÖ (TSC§, vËt liÖu, gãp vèn ®Çu t−, mua cæ phÇn b»ng ngo¹i tÖ...) vÉn theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch (c¸c tµi kho¶n nµy kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i). Sè chªnh lÖch t¨ng, gi¶m sè d− cuèi th¸ng (quy ra ®ång ViÖt Nam) cña c¸c tµi kho¶n cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc h¹ch to¸n bæ sung vµo doanh sè trong th¸ng cña c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ chuyÓn vµo tµi kho¶n 631 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i". 8.8- §èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông cã nhiÒu nghiÖp vô ngo¹i tÖ, ®Ó ®¬n gi¶n c«ng viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy, cã thÓ tæ chøc viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ theo nguyªn tÖ, nh−ng ®Õn cuèi th¸ng, ph¶i quy ®æi sè d−, doanh sè ho¹t ®éng trong th¸ng cña c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam (theo tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ®ång ®«la Mü do NHNN c«ng bè vµo ngµy cuèi th¸ng) ®Ó tæng hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ho¹t ®éng trªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n hµng th¸ng b»ng ®ång ViÖt Nam. 8.9- §èi víi lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam th× ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam. 8.10- §èi víi TCTD cã nhiÒu giao dÞch vµng vµ cã kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ tin häc cã thÓ h¹ch to¸n chi tiÕt theo dâi vµng b»ng hiÖn vËt (theo ®¬n vÞ lµ “chØ” vµng 99,99%) vµ gi¸ trÞ. Khi h¹ch to¸n tæng hîp ph¶i quy ®æi gi¸ trÞ hiÖn vËt sang ®ång ViÖt Nam (®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ vµng) theo gi¸ vµng thùc tÕ mua vµo t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. Vµ ®èi víi nghiÖp vô mua b¸n vµng cã thÓ sö dông th«ng qua hai tµi kho¶n 4711 vµ 4712 ®Ó h¹ch to¸n t−¬ng tù nh− h¹ch to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ (coi vµng nh− mét lo¹i ngo¹i tÖ). HethonghoaHTTK.pdf 4 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam www.sbv.gov.vn II. HÖ thèng tμi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD Sè hiÖu tμi kho¶n CÊp CÊp CÊp I II III Lo¹i 1: Vèn kh¶ dông vµ c¸c kho¶n ®Çu t− 10 Tªn tμi kho¶n TiÒn mÆt, chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, kim lo¹i quý, ®¸ quý 101 TiÒn mÆt b»ng ®ång ViÖt nam 1011 1012 1013 1014 1019 TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ TiÒn mÆt kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý TiÒn mÆt t¹i m¸y ATM TiÒn mÆt ®ang vËn chuyÓn 1031 1032 1033 1039 Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ Ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ Ngo¹i tÖ göi ®i nhê tiªu thô Ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn 1041 1043 1049 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¹i ®¬n vÞ Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ göi ®i nhê thu Chøng tõ cã gÝa trÞ ngo¹i tÖ ®ang vËn chuyÓn 1051 1052 1053 1054 1058 Vµng t¹i ®¬n vÞ Vµng t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ Vµng ®ang mang ®i gia c«ng, chÕ t¸c Kim lo¹i quý, ®¸ quý ®ang vËn chuyÓn Kim lo¹i quý, ®¸ quý kh¸c 103 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ 104 Chøng tõ cã gi¸ trÞ ngo¹i tÖ 105 Kim lo¹i quý, ®¸ quý 11 TiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n−íc 111 TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 1111 1113 1116 TiÒn göi phong to¶ TiÒn göi thanh to¸n TiÒn ký quü b¶o l·nh 1121 1123 1126 TiÒn göi phong to¶ TiÒn göi thanh to¸n TiÒn ký quü b¶o l·nh 112 TiÒn göi t¹i Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ 12 §Çu t− tÝn phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c GiÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN 121 §Çu t− vμo tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc vμ tÝn phiÕu ChÝnh phñ 1211 1212 122 123 129 §Çu t− vµo TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n−íc §Çu t− vµo TÝn phiÕu Kho b¹c §Çu t− vμo c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i chiÕt khÊu víi NHNN Gi¸ trÞ tÝn phiÕu Ng©n hμng Nhμ n−íc, Tæ chøc tÝn dông ®−a cÇm cè vay vèn Dù phßng gi¶m gi¸ 13 TiÒn, vµng göi t¹i TCTD kh¸c 131 TiÒn göi t¹i c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 1311 1312 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n 1321 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 132 TiÒn göi t¹i c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ HethonghoaHTTK.pdf 5 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 1322 TiÒn göi cã kú h¹n 1331 1332 1333 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n TiÒn göi chuyªn dïng 1341 1342 1343 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n TiÒn göi chuyªn dïng 1351 1352 Vµng göi kh«ng kú h¹n Vµng göi cã kú h¹n 1361 1362 Vµng göi kh«ng kú h¹n Vµng göi cã kú h¹n 133 www.sbv.gov.vn TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ ë n−íc ngoμi 134 TiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam ë n−íc ngoμi 135 Vμng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc 136 Vμng göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ë n−íc ngoμi 14 Chøng kho¸n kinh doanh 141 Chøng kho¸n Nî 1411 1412 1413 1414 Chøng kho¸n ChÝnh phñ Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hµnh Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hµnh Chøng kho¸n n−íc ngoµi 1421 1422 1423 Chøng kho¸n do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hµnh Chøng kho¸n do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hµnh Chøng kho¸n n−íc ngoµi 142 Chøng kho¸n Vèn 148 149 Chøng kho¸n kinh doanh kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n 15 Chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n 151 152 153 154 155 156 157 159 Chøng kho¸n ChÝnh phñ Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi Chøng kho¸n Vèn do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh Chøng kho¸n Vèn do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh Chøng kho¸n Vèn n−íc ngoμi Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n 16 Chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 161 162 163 164 169 Chøng kho¸n ChÝnh phñ Chøng kho¸n Nî do c¸c TCTD kh¸c trong n−íc ph¸t hμnh Chøng kho¸n Nî do c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n−íc ph¸t hμnh Chøng kho¸n Nî n−íc ngoμi Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n Lo¹i 2: Ho¹t ®éng tÝn dông 20 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c 201 Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam 2011 2012 2013 2014 2015 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2021 2022 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý 202 Cho vay c¸c TCTD trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ HethonghoaHTTK.pdf 6 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 2023 2024 2025 203 www.sbv.gov.vn Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn Cho vay c¸c TCTD n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 2031 2032 2033 2034 2035 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2051 2052 2053 2054 2055 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2091 2092 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung 205 ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c 209 Dù phßng rñi ro 21 Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc 211 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt nam 2111 2112 2113 2114 2115 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2121 2122 2123 2124 2125 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2131 2132 2133 2134 2135 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2141 2142 2143 2144 2145 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2151 2152 2153 2154 2155 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2161 2162 2163 2164 2165 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2191 Dù phßng cô thÓ 212 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt nam 213 Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt nam 214 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 215 Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 216 Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 219 Dù phßng rñi ro HethonghoaHTTK.pdf 7 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 2192 22 www.sbv.gov.vn Dù phßng chung ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vµ c¸c GiÊy tê cã gi¸ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc 221 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam 2211 2212 2213 2214 2215 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2221 2222 2223 2224 2225 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2291 2292 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung 222 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ 229 Dù phßng rñi ro 23 Cho thuª tµi chÝnh 231 Cho thuª tμi chÝnh b»ng ®ång ViÖt nam 2311 2312 2313 2314 2315 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2321 2322 2323 2324 2325 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 232 Cho thuª tμi chÝnh b»ng ngo¹i tÖ 239 Dù phßng rñi ro 2391 2392 24 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung B¶o l∙nh 241 C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ®ång ViÖt nam 2412 2413 2414 2415 242 Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn C¸c kho¶n tr¶ thay kh¸ch hμng b»ng ngo¹i tÖ 2422 2423 2424 2425 Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2491 2492 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung 249 Dù phßng rñi ro 25 Cho vay b»ng vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− 251 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn trùc tiÕp cña c¸c Tæ chøc Quèc tÕ 2511 2512 2513 2514 HethonghoaHTTK.pdf Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê 8 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 2515 Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2521 2522 2523 2524 2525 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2531 2532 2533 2534 2535 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 252 www.sbv.gov.vn Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn cña ChÝnh phñ 253 Cho vay vèn b»ng ®ång ViÖt nam nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c 254 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn trùc tiÕp cña c¸c Tæ chøc Quèc tÕ 2541 2542 2543 2544 2545 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2551 2552 2553 2554 2555 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2561 2562 2563 2564 2565 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2591 2592 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung 255 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña ChÝnh phñ 256 Cho vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c 259 Dù phßng rñi ro 26 TÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi 261 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 2611 2612 2613 2614 2615 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2621 2622 2623 2624 2625 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2631 2632 2633 2634 2635 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2641 2642 2643 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn 262 Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 263 Cho vay dμi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam 264 Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng HethonghoaHTTK.pdf 9 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 2644 2645 265 www.sbv.gov.vn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 2651 2652 2653 2654 2655 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2661 2662 2663 2664 2665 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2671 2672 2673 2674 2675 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2681 2682 2683 2684 2685 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2691 2692 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung 266 Cho vay dμi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 267 TÝn dông kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam 268 TÝn dông kh¸c b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 269 Dù phßng rñi ro 27 TÝn dông kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n−íc 271 Cho vay vèn ®Æc biÖt 2711 2712 2713 2714 2715 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2721 2722 2723 2724 2725 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 272 Cho vay thanh to¸n c«ng nî 273 Cho vay ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n theo kÕ ho¹ch Nhμ n−íc 2731 2732 2733 2734 2735 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2751 2752 2753 2754 2755 Nî ®ñ tiªu chuÈn Nî cÇn chó ý Nî d−íi tiªu chuÈn Nî nghi ngê Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2791 2792 Dù phßng cô thÓ Dù phßng chung 275 Cho vay kh¸c 279 Dù phßng rñi ro HethonghoaHTTK.pdf 10 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 28 www.sbv.gov.vn C¸c kho¶n nî chê xö lý 281 282 283 284 285 289 C¸c kho¶n nî chê xö lý ®· cã tμi s¶n xiÕt nî, g¸n nî C¸c kho¶n nî cã tμi s¶n thÕ chÊp liªn quan ®Õn vô ¸n ®ang chê xÐt xö Nî tån ®äng cã tμi s¶n b¶o ®¶m Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m vμ kh«ng cßn ®èi t−îng ®Ó thu nî Nî tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n b¶o ®¶m nh−ng con nî cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng Dù phßng rñi ro nî chê xö lý 29 Nî cho vay ®−îc khoanh 291 292 293 299 Cho vay ng¾n h¹n Cho vay trung h¹n Cho vay dμi h¹n Dù phßng rñi ro nî ®−îc khoanh Lo¹i 3: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n Cã kh¸c 30 Tµi s¶n cè ®Þnh 301 Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 3012 3013 3014 3015 3019 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc, thiÕt bÞ Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý TSC§ h÷u h×nh kh¸c 3021 3024 3029 QuyÒn sö dông ®Êt PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh TSC§ v« h×nh kh¸c 302 Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 303 304 305 Tμi s¶n cè ®Þnh thuª tμi chÝnh BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Hao mßn TSC§ 3051 3052 3053 3054 31 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ v« h×nh Hao mßn TSC§ ®i thuª Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t− Tµi s¶n kh¸c 311 312 313 C«ng cô lao ®éng ®ang dïng Gi¸ trÞ CCL§ ®ang dïng ®· ghi vμo chi phÝ VËt liÖu 32 X©y dùng c¬ b¶n , mua s¾m TSC§ 321 322 Mua s¾m TSC§ Chi phÝ XDCB 3221 3222 3223 3229 323 Chi phÝ c«ng tr×nh VËt liÖu dïng cho XDCB Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ kh¸c Söa ch÷a TSC§ 34 Gãp vèn, ®Çu t− dµi h¹n 341 342 §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ®ång ViÖt Nam Vèn gãp liªn doanh b»ng ®ång ViÖt Nam 3421 3422 343 344 345 346 HethonghoaHTTK.pdf Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ®ång ViÖt Nam §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ®ång ViÖt Nam §Çu t− vμo c«ng ty con b»ng ngo¹i tÖ Vèn gãp liªn doanh b»ng ngo¹i tÖ 11 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 3461 3462 347 348 349 www.sbv.gov.vn Vèn gãp liªn doanh víi c¸c TCTD kh¸c Vèn gãp liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt b»ng ngo¹i tÖ §Çu t− dμi h¹n kh¸c b»ng ngo¹i tÖ Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− dμi h¹n 35 C¸c kho¶n ph¶i thu bªn ngoµi 351 352 353 Ký quü, thÕ chÊp, cÇm cè C¸c kho¶n tham «, lîi dông Thanh to¸n víi Ng©n s¸ch Nhμ n−íc 3531 3532 3535 3539 355 359 T¹m øng nép Ng©n s¸ch Nhµ n−íc ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i C¸c kho¶n chê Ng©n s¸ch Nhµ n−íc thanh to¸n Chi phÝ xö lý tμi s¶n b¶o ®¶m nî C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 36 C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé 361 T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ®ång ViÖt nam 3612 3613 3614 3615 3619 362 T¹m øng ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô T¹m øng tiÒn l−¬ng, c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn Tham «, thiÕu mÊt tiÒn, tµi s¶n chê xö lý C¸c kho¶n ph¶i båi th−êng cña c¸n bé, nh©n viªn TCTD C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c T¹m øng vμ ph¶i thu néi bé b»ng ngo¹i tÖ 3622 3623 3629 T¹m øng cho c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh ë n−íc ngoµi T¹m øng c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, nh©n viªn C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 3661 3662 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c chi nh¸nh C¸c kho¶n ph¶i thu tõ Héi së chÝnh 3692 3699 Gi¸ trÞ kho¶n nî giao C«ng ty qu¶n lý nî vµ khai th¸c tµi s¶n C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 366 C¸c kho¶n ph¶i thu tõ c¸c giao dÞch néi bé 369 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 38 C¸c tµi s¶n Cã kh¸c 381 382 383 384 385 386 387 388 389 Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt Nam Gãp vèn ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam Uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ §Çu t− b»ng ®ång ViÖt nam vμo c¸c thiÕt bÞ cho thuª tμi chÝnh §Çu t− b»ng ngo¹i tÖ vμo c¸c thiÕt bÞ cho thuª tμi chÝnh Tμi s¶n g¸n nî ®· chuyÓn quyÒn së h÷u cho TCTD, ®ang chê xö lý Chi phÝ chê ph©n bæ Tμi s¶n cã kh¸c 39 L∙i vµ phÝ ph¶i thu 391 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi 3911 3912 L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam. L·i ph¶i thu tõ tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ 3921 3922 3923 L·i ph¶i thu tõ tÝn phiÕu NHNN vµ tÝn phiÕu Kho b¹c L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− s½n sµng ®Ó b¸n L·i ph¶i thu tõ chøng kho¸n ®Çu t− gi÷ ®Õn ngµy ®¸o h¹n 3941 3942 3943 L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam L·i ph¶i thu tõ cho vay b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng L·i ph¶i thu tõ cho thuª tµi chÝnh 392 L·i ph¶i thu tõ ®Çu t− chøng kho¸n 394 L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông HethonghoaHTTK.pdf 12 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 3944 396 www.sbv.gov.vn L·i ph¶i thu tõ kho¶n tr¶ thay kh¸ch hµng L·i ph¶i thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 3961 3962 3963 3964 397 Giao dÞch ho¸n ®æi Giao dÞch kú h¹n Giao dÞch t−¬ng lai Giao dÞch quyÒn chän PhÝ ph¶i thu Lo¹i 4: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 40 C¸c kho¶n Nî ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n−íc 401 402 403 TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam TiÒn göi cña Kho b¹c Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 4031 4032 4033 4034 4035 4038 4039 Vay theo hå s¬ tÝn dông Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸ Vay cÇm cè c¸c giÊy tê cã gi¸ Vay thanh to¸n bï trõ Vay hç trî ®Æc biÖt Vay kh¸c Nî qu¸ h¹n 4041 4049 Nî vay trong h¹n Nî qu¸ h¹n 404 Vay Ng©n hμng Nhμ n−íc b»ng ngo¹i tÖ 41 C¸c kho¶n Nî c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c 411 TiÒn göi cña c¸c TCTD trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 4111 4112 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n 4121 4122 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n 4131 4132 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n 4141 4142 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n 4151 4159 Nî vay trong h¹n Nî qu¸ h¹n 4161 4169 Nî vay trong h¹n Nî qu¸ h¹n 4171 4179 Nî vay trong h¹n Nî qu¸ h¹n 4181 4189 Nî vay trong h¹n Nî qu¸ h¹n 412 TiÒn göi cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 413 TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam 414 TiÒn göi cña c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 415 Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ®ång ViÖt Nam 416 Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 417 Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt Nam 418 Vay c¸c Ng©n hμng ë n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 419 Vay chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c 42 TiÒn göi cña kh¸ch hµng 421 TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng ®ång ViÖt nam 4211 4212 4214 422 HethonghoaHTTK.pdf TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n TiÒn göi vèn chuyªn dïng TiÒn göi cña kh¸ch hμng trong n−íc b»ng ngo¹i tÖ 13 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 4221 4222 4224 423 www.sbv.gov.vn TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n TiÒn göi vèn chuyªn dïng TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt nam 4231 4232 4238 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n TiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸c 4241 4242 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n 4251 4252 4254 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n TiÒn göi vèn chuyªn dïng 4261 4262 4264 TiÒn göi kh«ng kú h¹n TiÒn göi cã kú h¹n TiÒn göi vèn chuyªn dïng 4271 4272 4273 4274 4277 4279 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C) TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ Ký quü b¶o l·nh Ký quü ®¶m b¶o thuª tµi chÝnh B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c 4281 4282 4283 4284 4287 4289 TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n SÐc TiÒn göi ®Ó më Th− tÝn dông (L/C) TiÒn göi ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n ThÎ Ký quü b¶o l·nh Ký quü ®¶m b¶o thuª tµi chÝnh B¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c 424 TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 425 TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng ®ång ViÖt nam 426 TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi b»ng ngo¹i tÖ 427 TiÒn ký quü b»ng ®ång ViÖt Nam 428 TiÒn ký quü b»ng ngo¹i tÖ 43 Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 431 432 433 434 435 436 MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam MÖnh gi¸ giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng Phô tréi giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ vμ vμng 44 Vèn tµi trî, ñy th¸c ®Çu t−, cho vay 441 Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt nam 4411 4412 4413 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi Vèn nhËn cña ChÝnh phñ Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc 4421 4422 4423 Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi Vèn nhËn cña ChÝnh phñ Vèn nhËn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc 442 Vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ 45 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho bªn ngoµi 451 452 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ XDCB, mua s¾m TSC§ TiÒn gi÷ hé vμ ®îi thanh to¸n 4521 4523 TiÒn gi÷ hé vµ ®îi thanh to¸n Thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l−u th«ng chê xö lý 4531 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép 453 ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc HethonghoaHTTK.pdf 14 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 4534 4535 4538 4539 454 455 458 459 www.sbv.gov.vn ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ C¸c lo¹i thuÕ kh¸c C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ®ång ViÖt nam ChuyÓn tiÒn ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ Chªnh lÖch mua b¸n nî chê xö lý C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c 4591 4599 46 TiÒn thu tõ viÖc b¸n nî, tµi s¶n b¶o ®¶m nî hoÆc khai th¸c tµi s¶n b¶o ®¶m nî C¸c kho¶n chê thanh to¸n kh¸c C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé 461 462 466 Thõa quü, tμi s¶n thõa chê xö lý C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn Tæ chøc tÝn dông C¸c kho¶n ph¶i tr¶ tõ c¸c giao dÞch néi bé hÖ thèng TCTD 4661 4662 467 469 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ c¸c chi nh¸nh C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Héi së chÝnh Gi¸ trÞ kho¶n nî nhËn cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®Ó qu¶n lý vμ khai th¸c C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c C¸c giao dÞch ngo¹i hèi 471 Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh 4711 4712 473 Mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh Thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ kinh doanh Giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP) 4731 4732 Cam kÕt giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ Gi¸ trÞ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ 4741 4742 Cam kÕt giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ Gi¸ trÞ giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ 4751 4752 Cam kÕt giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ Gi¸ trÞ giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ 4761 4762 Cam kÕt giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ Gi¸ trÞ giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ 474 Giao dÞch kú h¹n (FORWARD) 475 Giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES) 476 Giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS) 478 Tiªu thô vμng b¹c, ®¸ quý 48 C¸c tµi s¶n Nî kh¸c 481 482 483 484 485 486 NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ®ång ViÖt nam NhËn vèn ®Ó cho vay ®ång tμi trî b»ng ngo¹i tÖ NhËn tiÒn ñy th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam NhËn tiÒn ñy th¸c ®Çu t−, cho vay b»ng ngo¹i tÖ Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lμm Thanh to¸n ®èi víi c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 4861 4862 4863 4864 487 488 489 Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi (SWAP) Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch kú h¹n (FORWARD) Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch t−¬ng lai (FUTURES) Thanh to¸n ®èi víi giao dÞch quyÒn chän (OPTIONS) CÊu phÇn nî cña Cæ phiÕu −u ®·i Doanh thu chê ph©n bæ Dù phßng rñi ro kh¸c 4891 4892 4895 4899 49 491 HethonghoaHTTK.pdf Dù phßng cho c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Dù phßng chung ®èi víi c¸c cam kÕt ®−a ra Dù phßng rñi ro kh¸c L∙i vµ phÝ ph¶i tr¶ L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi 15 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 4911 4912 4913 4914 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ®ång ViÖt Nam L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ 4921 4922 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ®ång ViÖt Nam L·i ph¶i tr¶ cho c¸c giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ 4931 4932 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay b»ng ®ång ViÖt Nam L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay b»ng ngo¹i tÖ 4941 4942 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ®ång ViÖt Nam L·i ph¶i tr¶ cho vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t− b»ng ngo¹i tÖ 492 www.sbv.gov.vn L·i ph¶i tr¶ vÒ ph¸t hμnh c¸c giÊy tê cã gi¸ 493 L·i ph¶i tr¶ cho tiÒn vay 494 L·i ph¶i tr¶ cho vèn tμi trî, uû th¸c ®Çu t−, cho vay 496 L·i ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 4961 4962 4963 4964 497 Giao dÞch ho¸n ®æi Giao dÞch kú h¹n Giao dÞch t−¬ng lai Giao dÞch quyÒn chän PhÝ ph¶i tr¶ Lo¹i 5: Ho¹t ®éng thanh to¸n 50 Thanh to¸n gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông 501 Thanh to¸n bï trõ gi÷a c¸c Ng©n hμng 5011 5012 502 509 Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng chñ tr× Thanh to¸n bï trõ cña Ng©n hµng thµnh viªn Thu, chi hé gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c Tæ chøc tÝn dông 51 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn 511 ChuyÓn tiÒn n¨m nay cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn 5111 5112 5113 ChuyÓn tiÒn ®i n¨m nay ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý 5121 5122 5123 ChuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc ChuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý 5131 5132 5133 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý 5141 5142 5143 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr−íc Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr−íc chê xö lý 512 ChuyÓn tiÒn n¨m tr−íc cña ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn 513 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m nay t¹i Trung t©m thanh to¸n 514 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn n¨m tr−íc t¹i Trung t©m thanh to¸n 519 Thanh to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong tõng Ng©n hμng 5191 5192 5199 52 §iÒu chuyÓn vèn Thu hé, chi hé Thanh to¸n kh¸c Thanh to¸n liªn hµng 521 Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong toμn hÖ thèng Ng©n hμng 5211 5212 5213 5214 5215 HethonghoaHTTK.pdf Liªn hµng ®i n¨m nay Liªn hµng ®Õn n¨m nay Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu Liªn hµng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm 16 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 522 www.sbv.gov.vn Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong toμn hÖ thèng NH 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 Liªn hµng ®i n¨m tr−íc Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm ChuyÓn tiªu liªn hµng ®i n¨m tr−íc ChuyÓn tiªu liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc 5231 5232 5233 5234 5235 Liªn hµng ®i n¨m nay trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m nay trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m nay ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m nay cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thµnh phè 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 Liªn hµng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®· ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc ®îi ®èi chiÕu trong tõng tØnh, thµnh phè Liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc cßn sai lÇm trong tõng tØnh, thµnh phè ChuyÓn tiªu liªn hµng ®i n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè ChuyÓn tiªu liªn hµng ®Õn n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thµnh phè 523 Thanh to¸n liªn hμng n¨m nay trong tõng tØnh, thμnh phè 524 Thanh to¸n liªn hμng n¨m tr−íc trong tõng tØnh, thμnh phè 56 Thanh to¸n víi c¸c Ng©n hµng ë n−íc ngoµi 562 563 569 Thanh to¸n song biªn Thanh to¸n ®a biªn C¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c Lo¹i 6: Nguån vèn chñ së h÷u 60 Vèn cña Tæ chøc tÝn dông 601 602 603 604 609 Vèn ®iÒu lÖ Vèn ®Çu t− XDCB, mua s¾m TSC§ ThÆng d− vèn cæ phÇn Cæ phiÕu quü Vèn kh¸c 61 Quü cña Tæ chøc tÝn dông 611 612 Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 6121 6122 613 619 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn Quü nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o Quü dù phßng tμi chÝnh Quü kh¸c 62 Quü khen th−ëng, phóc lîi 621 622 623 Quü khen th−ëng Quü phóc lîi Quü phóc lîi ®· h×nh thμnh tμi s¶n cè ®Þnh 63 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, vµng b¹c ®¸ quý 631 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 6311 6312 6313 632 HethonghoaHTTK.pdf Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i vµo thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t− XDCB Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i vμng b¹c, ®¸ quý 17 Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam 633 www.sbv.gov.vn Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh 6331 6332 6333 6334 6338 64 641 642 Giao dÞch ho¸n ®æi Giao dÞch kú h¹n tiÒn tÖ Giao dÞch t−¬ng lai tiÒn tÖ Giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ C«ng cô ph¸i sinh kh¸c Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n cè ®Þnh Cæ phiÕu −u ®·i Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 65 69 691 692 Lîi nhuËn n¨m nay Lîi nhuËn n¨m tr−íc Lo¹i 7: Thu nhËp 70 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông 701 702 703 705 709 71 Thu l·i tiÒn göi Thu l·i cho vay Thu l·i tõ ®Çu t− chøng kho¸n Thu l·i cho thuª tμi chÝnh Thu kh¸c tõ ho¹t ®éng tÝn dông Thu nhËp phÝ tõ ho¹t ®éng dÞch vô 711 712 713 714 715 716 717 718 719 72 Thu tõ dÞch vô thanh to¸n Thu tõ nghiÖp vô b¶o l·nh Thu tõ dÞch vô ng©n quü Thu tõ nghiÖp vô uû th¸c vμ ®¹i lý Thu tõ dÞch vô t− vÊn Thu tõ kinh doanh vμ dÞch vô b¶o hiÓm Thu phÝ nghiÖp vô chiÕt khÊu Thu tõ cung øng dÞch vô b¶o qu¶n tμi s¶n, cho thuª tñ kÐt Thu kh¸c Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi 721 722 723 74 Thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ Thu vÒ kinh doanh vμng Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh tiÒn tÖ Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c 741 742 748 749 Thu vÒ kinh doanh chøng kho¸n Thu tõ nghiÖp vô mua b¸n nî Thu tõ c¸c c«ng cô tμi chÝnh ph¸i sinh kh¸c Thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c 78 Thu nhËp gãp vèn, mua cæ phÇn 79 Thu nhËp kh¸c Lo¹i 8: Chi phÝ 80 Chi phÝ ho¹t ®éng tÝn dông 801 802 803 805 809 81 HethonghoaHTTK.pdf Tr¶ l·i tiÒn göi Tr¶ l·i tiÒn vay Tr¶ l·i ph¸t hμnh giÊy tê cã gi¸ Tr¶ l·i tiÒn thuª tμi chÝnh Chi phÝ kh¸c Chi phÝ ho¹t ®éng dÞch vô 18
- Xem thêm -