Tài liệu Hệ thống phương pháp kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ kiÓm to¸n, víi l-îng kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, mçi sinh viªn chóng ta cÇn tiÕn tíi t×m hiÓu sù vËn dông nh÷ng lý thuyÕt ®ã trong thùc tÕ c«ng viÖc t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n. G¾n lý thuyÕt víi thùc tÕ, so s¸nh gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, t×m hiÓu viÖc ¸p dông c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ vµ chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam vµo thùc tiÔn c¸c cuéc kiÓm to¸n cô thÓ nh- thÕ nµo... viÖc ®ã sÏ gióp mçi sinh viªn cñng cè ®-îc kiÕn thøc, më réng hiÓu biÕt, linh ho¹t h¬n trong häc tËp vµ c«ng t¸c sau nµy. §Ó ®¸p øng yªu cÇu trªn vµ còng ®Ó cã c¬ héi ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÒ nghÒ kiÓm to¸n, ®Æc biÖt lµ khi kiÓm to¸n lµ mét lÜnh vùc vÉn cßn hÕt søc míi mÎ, em ®· thùc tËp chuyªn ngµnh t¹i C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam. Trong giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp, do míi b-íc ®Çu tiÕp cËn vµ t×m hiÓu ho¹t ®éng kiÓm to¸n t¹i C«ng ty, b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp chØ ®Ò cËp tíi ®Æc ®iÓm chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc, qui tr×nh ho¹t ®éng, hÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n vµ hå s¬ kiÓm to¸n chung cña C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp ®-îc nghiªn cøu dùa 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trªn phÐp duy vËt biÖn chøng víi c¸ch thøc tiÕp cËn trùc tiÕp thùc tÕ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®ång thêi sö dông c¸c s¬ ®å, b¶ng biÓu, ®å thÞ ®Ó tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu. B¸o c¸o gåm nh÷ng phÇn c¬ b¶n sau : PhÇn I : Mét vµi nÐt ®Æc tr-ng vÒ C«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam. PhÇn II : HÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n vµ hå s¬ kiÓm to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam - VACO ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em thùc tËp vµ hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I : Mét vµi nÐt ®Æc tr-ng vÒ C«ng ty kiÓm to¸n viÖt nam I.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: I.1.1. Sù h×nh thµnh cña C«ng ty : Tr­íc thËp kû 90 cða thÕ kû 20, thuËt ng÷ “kiÓm to²n” cßn hÕt søc míi l¹ ®èi víi ViÖt Nam. Vµo n¨m 1991, ®-îc phÐp cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh phñ), Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 165 TC/Q§/TCCB ngµy 13/05/1991 vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam (VACO). §©y chÝnh lµ sù kiÖn ®¸nh dÊu sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh kiÓm to¸n cña ViÖt Nam, vµ C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam trë thµnh c«ng ty kiÓm to¸n ®Çu tiªn vµ lín nhÊt cña ViÖt Nam. C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô trong lÜnh kiÓm to¸n vµ tvÊn tµi chÝnh kÕ to¸n, qu¶n trÞ cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong c¶ n-íc. C«ng ty cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, cã vèn vµ tµi s¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn do C«ng ty qu¶n lý. Khi míi thµnh lËp, VACO chØ cã v¨n phßng chÝnh t¹i Hµ Néi víi 3 c¸n bé ®Çu tiªn cña Bé Tµi chÝnh chuyÓn sang. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “V³n sù khëi ®Çu nan”, mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong nh÷ng n¨m ®Çu, nh-ng nhê cã sù phÊn ®Êu, nç lùc hÕt m×nh cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, VACO ngµy cµng tr-ëng thµnh vµ lín m¹nh. I.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn : 10 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, VACO ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu, cã nh÷ng b-íc tiÕn v-ît bËc, hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra vµ trë thµnh l¸ cê ®Çu cña ngµnh kiÓm to¸n ViÖt Nam. * VÒ tæ chøc : ChØ sau 2 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· thµnh lËp thªm c¸c chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng vµ H¶i Phßng. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cña VACO tr¶i réng trªn c¶ 61 tØnh thµnh cña c¶ n-íc. N¨m 1995, theo chñ tr-¬ng cña Bé Tµi chÝnh vµ nhu cÇu më réng ho¹t ®éng, hai chi nh¸nh cña VACO t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng ®· t¸ch ra thµnh c«ng ty ®éc lËp. Chi nh¸nh VACO t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®-îc t¸i thµnh lËp n¨m 1996 vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. HiÖn nay C«ng ty cã V¨n phßng chÝnh ®Æt t¹i Sè 8 Ph¹m Ngäc Th¹ch-Hµ Néi, vµ hai chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. TiÕp theo sù ra ®êi cña VACO, mét sè c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸c cña ViÖt Nam còng ra ®êi nh- ASC, AFC ... VACO kh«ng chØ hîp t¸c kinh doanh víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong n-íc mµ ®· sím hßa nhËp, hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c kiÓm to¸n lín trªn thÕ giíi nh»m tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc kiÓm to¸n quèc tÕ còng nh- ph-¬ng ph¸p kü thuËt, kinh nghiÖm kiÓm to¸n cña thÕ giíi. Tõ n¨m 1993, VACO ®· ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c víi H·ng Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) - mét trong nh÷ng h·ng kiÓm to¸n hµng ®Çu thÕ giíi, vµ ®Õn th¸ng 4 n¨m 1994 VACO ®· liªn doanh víi DTT ®Ó thµnh lËp c«ng ty liªn doanh VACO-DTT. Ngµy 1/10/1997, mét bé phËn cña VACO ®· ®-îc DTT c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña H·ng. ViÖc VACO ®-îc c«ng nhËn lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña H·ng Deloitte Touche Tohmatsu ®· ®-a VACO trë thµnh c«ng ty kiÓm to¸n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ, më ra thêi kú ph¸t triÓn v-ît bËc vÒ chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cña C«ng ty nãi riªng vµ cña ngµnh kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam nãi chung. * VÒ ®éi ngò nh©n viªn vµ c«ng t¸c ®µo t¹o : §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. Víi 3 c¸n bé ®Çu tiªn cña C«ng ty khi míi thµnh lËp th× nay VACO ®· cã h¬n 320 nh©n viªn . 99% sè nh©n viªn cña C«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 60% sè nh©n viªn sö dông thµnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th¹o ngo¹i ng÷ trong c«ng viÖc, 36% nh©n viªn ®-îc cÊp chøng chØ kiÓm to¸n viªn quèc gia (CPA), 40% sè nh©n viªn ®· ®-îc ®µo t¹o vµ kh¶o s¸t kÕ to¸n, kiÓm to¸n ë n-íc ngoµi. Ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, VACO lu«n ®Æt môc tiªu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn lµ môc tiªu chiÕn l-îc hµng ®Çu. Víi ph-¬ng ch©m “ChÊt l­îng nh©n viªn l¯ chÊt l­îng dÞch vó”, tô n¨m 1997, C«ng ty ®± b¾t ®Çu triÓn khai chiÕn l­îc “Quèc tÕ hãa ®éi nhñ nh©n viªn”. HiÖn t³i, C«ng ty cã h¬n 30 nh©n viªn chuyªn nghiÖp tham gia häc ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n viªn c«ng chøng Anh (ACCA), 7 c¸n bé ®ang ®-îc ®µo t¹o t¹i Mü. N¨ng lùc l·nh ®¹o cña ®éi ngò qu¶n lý cña VACO ®· t¹o cho C«ng ty mét s¾c th²i riªng biÖt v¯ næi bËt l¯ “n¨ng ®éng, s²ng t³o, trÎ trung, ®o¯n kÕt”. §ã l¯ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt ®Ó C«ng ty cã thÓ thu hòt nh©n tµi, c¹nh tranh víi c¸c h·ng kiÓm to¸n quèc tÕ kh¸c. * VÒ kh¸ch hµng vµ doanh thu : Trong 10 n¨m qua, C«ng ty ®· thùc hiÖn trªn 5000 hîp ®ång dÞch vô kiÓm to¸n, t- vÊn tµi chÝnh-kÕ to¸n cho mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng trong n-íc vµ quèc tÕ. Kh¸ch hµng cña VACO lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, c¸c dù ¸n quèc tÕ, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ... Mét sè kh¸ch hµng th-êng xuyªn cña C«ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty lµ : Tæng c«ng ty Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam (Vietnam Airlines), Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam (EVN), VietComBank, Procter & Gamble (P&G), Kh¸ch s¹n Thèng NhÊt Sem Metropole ... Doanh thu cña VACO còng t¨ng kh«ng ngõng. N¨m1991 tæng doanh thu cña C«ng ty míi ®¹t 260 triÖu ®ång, nh-ng víi sù më réng lÜnh vùc dÞch vô vµ kh¸ch hµng, doanh thu cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ vµi n¨m gÇn ®©y. N¨m 2000 doanh thu ®¹t 24 tû ®ång, n¨m 2001 lµ 30,5 tû ®ång. Cïng víi sù t¨ng lªn cña doanh thu, thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty còng ®-îc n©ng dÇn lªn 1,8 triÖu ®ång lªn 2 triÖu ®ång, 2,2 triÖu ®ång mét th¸ng. B¶ng biÓu sè 1: Doanh thu vµ sè l-îng nh©n viªn cña VACO qua c¸c n¨m N¨m Nh©n Doanh viªn 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 10 1 75 2 110 3 140 4 150 5 110 6 160 7 170 8 190 9 280 0 320 1 0,6 0,9 1,5 3,9 4,8 5,5 9,0 17, 21 24 30, thu (ng-êi) 3 lo¹i6h×nh92dÞch vô 8 : 56 7 5 5 * VÒ c¸c (tû C¸c lo¹i h×nh dÞch vô cña VACO ngµy cµng ®-îc më réng ®Ó ®¸p ®ång) øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. DÞch vô chiÕm tû träng lín nhÊt cña C«ng ty lµ kÕ to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh. Theo sè liÖu n¨m 2000, doanh thu tõ dÞch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vô kiÓm to¸n BCTC chiÕm 60% trong tæng doanh thu tõ c¸c dÞch vô cung cÊp, th× ®Õn nay tØ lÖ nµy ®· lªn tíi 71%. DÞch vô t- vÊn thuÕ ®Æc biÖt ®-îc C«ng ty quan t©m vµ më réng ph¸t triÓn. C¬ cÊu doanh thu BiÓu ®å 1 : C¬ cÊu doanh thu theo lo¹i h×nh dÞch vô 5% 4% 20% 71% KiÓm to¸n BCTC T- vÊn thuÕ vµ tµi chÝnh KiÓm to¸n XDCB C¸c dÞch vô kh¸c theo lo¹i h×nh dÞch vô cña VACO ®-îc biÓu hiÖn theo biÓu ®å d-íi ®©y: Víi ph­¬ng ch©m ho³t ®éng “V× sù th¯nh c«ng v­ît bËc cða kh²ch h¯ng v¯ nh©n viªn cða chòng t«i”, C«ng ty KiÓm to²n ViÖt Nam ®± trë thµnh ®Þa chØ tin cËy cho c¸c doanh nghiÖp muèn ®-îc kiÓm to¸n vµ tvÊn. I.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña VACO: Gi¸m ®èc ®Çu tiªn cña C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam lµ ¤ng Bïi V¨n Mai, hiÖn nay ®ang c«ng t¸c t¹i Vô ChÕ ®é kÕ to¸n. N¨m 1998, Bµ Hµ ThÞ Thu Thanh ®-îc bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc cña C«ng ty. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp ®Õn nay cã nhiÒu thay ®æi, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn nay s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng vµ Ban qu¶n lý cña VACO nhsau (Xem s¬ ®å 1 vµ 2). VACO ®-îc chia lµm 9 phßng, c¸c phßng ®-îc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc theo tõng lo¹i h×nh kh¸ch hµng vµ lo¹i dÞch vô. Phßng nghiÖp vô I, II, III cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c cuéc kiÓm to¸n cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®Æc biÖt lµ c¸c Tæng c«ng ty 90, 91. Phßng nghiÖp vô IV thùc hiÖn kiÓm to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t- n-íc ngoµi, c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. Phßng §µo t¹o ngoµi viÖc ®µo t¹o nghiÖp vô cho nh÷ng nh©n viªn míi vµ tæ chøc c¸c khãa häc n©ng cao kiÕn thøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, Phßng còng thùc hiÖn kiÓm to¸n chung víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c cho c¸c doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh (c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c ng©n hµng...) Phßng DÞch vô quèc tÕ (ISD), thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi d-íi tªn cña H·ng Deloitte Touche Tohmatsu. Phßng T- vÊn vµ gi¶i ph¸p tiÕn hµnh c«ng viÖc t- vÊn cho kh¸ch hµng trªn nhiÒu lÜnh vùc nh- thuÕ, t- vÊn tµi chÝnh-kÕ to¸n, gi¶i ph¸p qu¶n lý, gi¶i ph¸p hÖ thèng m¸y tÝnh... 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng KiÓm to¸n x©y dùng c¬ b¶n chuyªn kiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp, dù ¸n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng. Phßng Hµnh chÝnh tæng hîp ®ång thêi lµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty, lµ n¬i qu¶n lý nh©n sù, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, qu¶n lý sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty. C¸c phßng nghiÖp vô ®-îc chuyªn m«n hãa nh-ng trong mét sè cuéc kiÓm to¸n lín, cã thÓ sö dông nh©n viªn ë nhiÒu phßng cïng tham gia kiÓm to¸n. S¬ ®å 1 : S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng cña VACO chi nh¸nh Tp hcm, hp héi ®ång cè vÊn dtt ban Gi¸m §èc chi bé ®¶ng, c«ng ®oµn Phßng hµnh chÝnh-t.hîp Phßng kiÓm to¸n XDCB Phßng nghiÖp vô iv Phßng nghiÖp vô iii Phßng nghiÖp vô ii Phßng nghiÖp vô i Phßng t- vÊn vµ gi¶i ph¸p bé phËn th«ng tin Phßng ®µo t¹o Phßng dÞch vô quèc tÕ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2 : Bé m¸y qu¶n lý cña VACO (tõ 1/10/2001) Gi¸m §èc héi ®ång cè vÊn dtt phßng ISD Bµ Hµ thu thanh chi nh¸nh tphcm Phã G§ Phã G§ Phã G§ Phã G§ Phã G§ KKT NguyÔn Ph¹m §Æng ChÝ TrÇn ViÖt T¹ V¨n TrÞnh ThÞ Quèc Huy Ngäc Dòng §øc ViÖt Hång To¶n Phßng NV Phßng II Phßng NV Phßng T- KiÓm to¸n I vÊn Chi KÕ to¸n Nh¸nh Nh©n sù Phßng NV XDCB Phßng NV H¶i Hµnh IV III Phßng chÝnhTH Theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty, qui ®Þnh vÒ Gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc th× : Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn toµn quyÒn cña C«ng ty, 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ c¸c Phã Gi¸m ®èc, mçi Phã Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cña phßng ban m×nh qu¶n lý. KÕ to¸n tr-ëng gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, kÕ to¸n tr-ëng cña C«ng ty ®ång thêi lµ tr-ëng phßng hµnh chÝnh tæng hîp cã nhiÖm vô qu¶n lý c¶ vÒ nh©n sù vµ c¸c mÆt hµnh chÝnh kh¸c cña C«ng ty. Héi ®ång t- vÊn Deloitte Touche Tohmastu bao gåm mét sè thµnh viªn trong Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c chuyªn gia kiÓm to¸n cña H·ng DTT, cã chøc n¨ng t- vÊn vµ gi¸m s¸t chÊt l-îng dÞch vô kiÓm to¸n, hç trî h-íng dÉn qui tr×nh kiÓm to¸n cho toµn C«ng ty. I.3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : Phßng Hµnh chÝnh tæng hîp cña C«ng ty ®ång thêi còng lµ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 5 ng-êi : 1 KÕ to¸n tr-ëng, 1 kÕ to¸n tæng hîp, 1 kiÓm to¸n thanh to¸n, 1 kÕ to¸n c«ng nî vµ tµi s¶n, vµ 1 thñ quü. C¸c chi nh¸nh cña VACO h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty sö dông h×nh thøc ghi sæ Chøng tõ ghi sæ cïng víi phÇn mÒm kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II. HÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n as/2 vµ Hå s¬ kiÓm to¸n : II.1. HÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n AS/2: Thêi gian ®Çu khi míi thµnh lËp, bëi kiÓm to¸n lµ mét nghÒ cßn qu¸ míi mÎ ®èi víi ViÖt Nam, thªm n÷a, VACO l¹i lµ c«ng ty kiÓm to¸n trong n-íc ®Çu tiªn nªn C«ng ty ch-a cã ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n cña riªng m×nh. Mçi thµnh viªn cña C«ng ty ®· miÖt mµi nghiªn cøu, t×m tßi, häc hái ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n cña c¸c H·ng kiÓm to¸n kh¸c, xem xÐt sù phï hîp cña c¸c ch-¬ng tr×nh ®ã víi hÖ thèng luËt ph¸p vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ®Ó x©y dùng mét ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n cho m×nh. Cïng víi sù trî gióp cña H·ng kiÓm to¸n hµng ®Çu thÕ giíi Deloitte Touche Tohmatsu, VACO ®· cã ®-îc mét qui tr×nh kiÓm to¸n hoµn h¶o. HÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n AS/2 mµ VACO sö dông lµ c«ng cô, ph-¬ng tiÖn kiÓm to¸n tiªn tiÕn nhÊt, nã cã hiÖu qu¶ trong viÖc gióp kiÓm to¸n viªn gi¶m nhÑ mét phÇn c«ng viÖc, tr¸nh rñi ro nghÒ nghiÖp, ®ång thêi n©ng cao n¨ng lùc hiÓu biÕt vµ sù n¨ng ®éng cña kiÓm to¸n viªn. HÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n AS/2 bao gåm : ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n, hÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n vµ phÇn mÒm kiÓm to¸n. Néi dung 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bao trïm mét cuéc kiÓm to¸n gåm cã 4 phÇn : qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n; ®¸nh gi¸ rñi ro cuéc kiÓm to¸n; thùc hiÖn theo chuÈn mùc phôc vô kh¸ch hµng; lËp, so¸t xÐt vµ kiÓm so¸t hå s¬ giÊy tê lµm viÖc. (S¬ ®å 3) S¬ ®å 3 : Néi dung bao trïm cuéc kiÓm to¸n Qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n §¸nh gi¸ rñi ro cuéc kiÓm to¸n Thùc hiÖn theo c¸c chuÈn mùc phôc vô kh¸ch hµng So¸t xÐt, kiÓm so¸t giÊy tê lµm viÖc PhÇn mÒm kiÓm to¸n AS/2 chøa ®ùng ®Çy ®ñ qui tr×nh kiÓm to¸n tõ c¸c b¶ng c©u hái ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t cña kh¸ch hµng ®Õn hÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n. Qui tr×nh kiÓm to¸n cô thÓ cña VACO ®-îc thÓ hiÖn trong S¬ ®å 4. S¬ ®å 4 : Qui tr×nh kiÓm to¸n theo ph-¬ng ph¸p AS/2 Qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n C«ng viÖc thùc hiÖn tr-íc kiÓm to¸n §¸nh gi¸, kiÓm so¸t vµ xö lý rñi ro cuéc kiÓm to¸n Lùa chän nhãm kiÓm to¸n ThiÕt lËp c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kiÓm to¸n T×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng T×m hiÓu m«i tr-êng kiÓm so¸t 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T×m hiÓu chu tr×nh kiÓm to¸n LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t Thùc hiÖn c¸c b-íc ph©n tÝch tæng qu¸t X¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu X©y dùng kÕ ho¹ch phôc vô vµ giao dÞch kh¸ch hµng X©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n qu¸t Thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc phôc vô kh¸ch hµng §¸nh gi¸ rñi ro tiÒm tµng vµ rñi ro tµi kho¶n Rñi ro chi tiÕt x¸c ®Þnh ®-îc Rñi ro chi tiÕt kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc Tin cËy vµo hÖ thèng kiÓm so¸t Tin cËy vµo hÖ thèng kiÓm so¸t Kh«ng tin cËy TËp trung toµn bé vµo kiÓm tra chi tiÕt Tin cËy X®Þnh c¸c b-íc KS cã thÓ lµm gi¶m rñi ro. Ktra chi tiÕt ë møc ®é c¬ b¶n Tin cËy Ktra c¸c b-íc KS ®Ó cminh ®é tin cËy vµo hÖ thèng kÕ to¸n. Ktra chi tiÕt ë møc ®é c¬ b¶n Kh«ng tin cËy Ktra c¸c b-íc KS ®Ó x¸c ®Þnh c¸c sai sãt tiÒm tµng t-¬ng øng. Ktra chi tiÕt mang tÝnh ®¹i diÖn Tæng hîp vµ liªn kÕt víi kÕ ho¹ch kiÓm to¸n chi tiÕt Thùc hiÖn kiÓm to¸n Thùc hiÖn c¸c b-íc kiÓm tra hÖ thèng vµ ®¸nh gi¸ Thùc hiÖn c¸c b-íc kiÓm tra chi tiÕt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra Thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt B¸o c¸o tµi chÝnh KÕt luËn vÒ cuéc kiÓm to¸n vµ lËp b¸o c¸o So¸t xÐt c¸c sù kiÖn x¶y ra sau ngµy lËp b¸o c¸o Thu thËp gi¶i tr×nh cña BG§ kh¸ch hµng LËp b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n LËp b¸o c¸o kiÓm to¸n C¸c ho¹t ®éng sau kiÓm to¸n §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ chÊt l-îng cuéc kiÓm to¸n So¸t xÐt, kiÓm so¸t giÊy tê lµm viÖc 15 KiÓm tra chi tiÕt ë møc ®é trung b×nh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua s¬ ®å 4, ta cã thÓ thÊy mét cuéc kiÓm to¸n lu«n bao gåm 6 b-íc cô thÓ : + C«ng viÖc tr-íc kiÓm to¸n + LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t + LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n chi tiÕt + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n + Tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o + Thùc hiÖn c«ng viÖc sau kiÓm to¸n. Trong tõng b-íc cô thÓ cña mét cuéc kiÓm to¸n, ph-¬ng ph¸p AS/2 ®· ®-a ra c¸c thñ tôc chi tiÕt h-íng dÉn kiÓm to¸n viªn trong nh÷ng tr-êng hîp kh¸c nhau. Trong b-íc thùc hiÖn c«ng viÖc tr-íc kiÓm to¸n, ®iÒu quan träng nhÊt lµ ®¸nh gi¸ vµ kiÓm so¸t ®-îc rñi ro cuéc kiÓm to¸n, tõ ®ã ®-a ra kÕt luËn cã chÊp nhËn hîp ®ång kiÓm to¸n hay kh«ng. Khi hîp ®ång ®· ®-îc ký kÕt, kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t cÇn ®-îc lËp, trong ®ã ph¶i t×m hiÓu ®-îc ho¹t ®éng kinh doanh còng nh- hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu ®Ó cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch phôc vô kh¸ch hµng phï hîp. B-íc tiÕp theo lµ lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n chi tiÕt. C¨n cø vµo ®é tin cËy cña hÖ thèng kiÓm 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 so¸t cña kh¸ch hµng vµ kÕt qu¶ viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro, kiÓm to¸n viªn ®-a ra c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c b-íc kiÓm tra chi tiÕt, thu thËp b»ng chøng theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, sau ®ã so¸t xÐt l¹i ®Ó ®-a ra B¸o c¸o kiÓm to¸n ë b-íc thø 5. Tr-íc khi ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn cÇn kiÓm tra l¹i c¸c sù kiÖn x¶y ra sau ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh vµ thu thËp gi¶i tr×nh cña Ban Gi¸m ®èc. B-íc cuèi cïng lµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ chÊt l-îng cuéc kiÓm to¸n. Xuyªn suèt qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n AS/2 qui ®Þnh ph¶i thùc hiÖn 4 néi dung, nhiÖm vô quan träng lµ : qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n; ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro nh»m h¹n chÕ tèi ®a c¸c sai sãt; lu«n tu©n thñ c¸c chuÈn mùc phôc vô kh¸ch hµng; th-êng xuyªn so¸t xÐt, kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c giÊy tê lµm viÖc, lËp giÊy tê lµm viÖc theo mÉu chuÈn ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cã hiÖu qu¶, thèng nhÊt víi hå s¬ kiÓm to¸n. II.2. HÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n : Mçi cuéc kiÓm to¸n hoµn thµnh, c¸c giÊy tê tµi liÖu, b¸o c¸o ®Òu ®-îc hÖ thèng vµ l-u l¹i trong mét tËp hå s¬. Môc ®Ých cña viÖc lËp hå s¬ kiÓm to¸n lµ ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cho c¸c 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨m tiÕp theo (kiÓm to¸n viªn tham kh¶o c¸c th«ng tin cã s½n trong hå s¬ kiÓm to¸n n¨m tr-íc). Hå s¬ kiÓm to¸n ghi chÐp nh÷ng b»ng chøng thu ®-îc vµ kÕt qu¶ cña c¸c thö nghiÖm nªn lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó chøng minh cuéc kiÓm to¸n ®· ®-îc tiÕn hµnh theo ®óng c¸c chuÈn mùc. Hå s¬ kiÓm to¸n cßn lµ nguån t- liÖu quan träng lµm c¬ së cho kÕt luËn cña kiÓm to¸n viªn vµ còng lµ c¨n cø ®Ó gióp cÊp l·nh ®¹o C«ng ty kiÓm to¸n kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña cuéc kiÓm to¸n. HÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n theo ph-¬ng ph¸p AS/2 gåm cã 2 lo¹i : + Hå s¬ kiÓm to¸n th«ng minh + Hå s¬ kiÓm to¸n th«ng th-êng II.2.1. Hå s¬ kiÓm to¸n th«ng minh : Hå s¬ kiÓm to¸n th«ng minh lµ lo¹i hå s¬ kiÓm to¸n ng¾n gän, ®-îc rót ng¾n chØ gåm c¸c b-íc quan träng, nh»m t¹o thêi c¬ cho cuéc kiÓm to¸n ®-îc tiÕn hµnh thuËn lîi vµ nhanh chãng h¬n. Lîi Ých cña hå s¬ kiÓm to¸n th«ng minh lµ : rót ng¾n qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, cã thÓ ®-a ra ®-îc c¸c kh¶ n¨ng rñi ro ë c¸c phÇn hµnh khi lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, thiÕt lËp ®-îc c¸c giÊy tê lµm viÖc cho phÇn kiÓm tra chi tiÕt vµ thuËn lîi cho viÖc ¸p dông theo ®óng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n chuÈn cña H·ng DTT. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn kh«ng thÓ ¸p dông lo¹i hå s¬ nµy ®èi víi mäi kh¸ch hµng. Nh÷ng yªu cÇu khi sö dông lo¹i hå s¬ kiÓm to¸n th«ng minh lµ : + KiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh kinh doanh kh«ng qu¸ ®Æc biÖt. + Kh«ng ¸p dông cho c¸c cuéc kiÓm to¸n cã thêi gian lµm viÖc trùc tiÕp lín h¬n 15 ngµy. + Kh«ng ¸p dông cho kh¸ch hµng lín cã sö dông hÖ thèng m¸y tÝnh tÇm vÜ m«. + §· lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t cho c¸c kh¸ch hµng thùc hiÖn kiÓm to¸n n¨m ®Çu tiªn. + Kh¸ch hµng cã h¹n chÕ vÒ ®é tin cËy ®èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. + Kh«ng ¸p dông kÕ ho¹ch kiÓm to¸n quay vßng ®Ó kiÓm tra c¸c b-íc kiÓm so¸t. + Khi cã yªu cÇu tõ c¸c h·ng thµnh viªn kh¸c. + §-îc Ban Gi¸m ®èc phª chuÈn. Nãi tãm l¹i, mÆc dï hå s¬ kiÓm to¸n th«ng minh ®em l¹i nhiÒu lîi Ých nh-ng chØ ®-îc sö dông khi c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông ®-îc tháa m·n, cßn trong hÇu hÕt c¸c cuéc kiÓm to¸n th-êng sö dông hå s¬ kiÓm to¸n th«ng th-êng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.2.2. Hå s¬ kiÓm to¸n th«ng th-êng : HÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n cña VACO lµ mét bé phËn cña hÖ thèng ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n AS/2 ®-îc H·ng DTT chuyÓn giao sö dông. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng hÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n th«ng th-êng nh»m : lËp hÖ thèng chØ môc chuÈn cho c¸c giÊy tê lµm viÖc vµ cÊu tróc cña file kiÓm to¸n, lËp mÉu giÊy tê lµm viÖc chuÈn ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ thèng nhÊt víi ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n, t¹o sù thèng nhÊt trong ¸p dông ph-¬ng ph¸p vµ hå s¬ kiÓm to¸n ®èi víi toµn bé c¸c h·ng thµnh viªn cña DTT, vi tÝnh hãa hÖ thèng hå s¬ kiÓm to¸n. C¸c chØ môc c¬ b¶n cña mét hå s¬ kiÓm to¸n tæng hîp nh- sau :  1000 : LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n  2000 : B¸o c¸o  3000 : Qu¶n lý cuéc kiÓm to¸n  4000 : HÖ thèng kiÓm so¸t  5000 : KiÓm tra chi tiÕt tµi s¶n  6000 : KiÓm tra chi tiÕt c«ng nî ph¶i tr¶  7000 : KiÓm tra chi tiÕt vèn chñ së h÷u  8000 : KiÓm tra chi tiÕt B¸o c¸o l·i lç. 20
- Xem thêm -