Tài liệu Hệ thông nhắc việc tại 1 văn phòng

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i ngµy nay ®ang chøng kiÕn sù thay ®æi lín lao vµ kú diÖu do khoa häc vµ c«ng nghÖ mang l¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin trªn toµn cÇu, tin häc ngµy cµng th©m nhËp vµo ®êi sèng x· héi; ViÖc øng dông tin häc vµo c¸c ngµnh khoa häc, kü thuËt, qu¶n lý, s¶n xuÊt... kh«ng cßn lµ ®iÒu míi l¹ n÷a; nã thùc sù trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu phôc vô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng cña con ng-êi vµ trong ®êi sèng x· héi. Nhê vµo vai trß nµy cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin, cã thÓ gäi thêi ®¹i hiÖn nay lµ thêi ®¹i cña c«ng nghÖ th«ng tin. Sù chÝnh x¸c cao, kh¶ n¨ng l-u tr÷ th«ng tin lín, tèc ®é xö lý th«ng tin m¹nh ®· më ra nhiÒu øng dông cho nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Nhê nh÷ng tÝnh n¨ng -u viÖt, m¸y tÝnh ®· gióp con ng-êi tho¸t khái c«ng viÖc thñ c«ng, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Cô thÓ, víi c«ng t¸c qu¶n lý, khi ®· ®-a tin häc vµo øng dông th× ®· thu ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. ViÖc qu¶n lý mét hÖ thèng víi mét khèi l-îng l-u tr÷ ®å sé b»ng m¸y tÝnh lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong c«ng t¸c qu¶n lý. Sau khi häc xong m«n PT&TKHT vµ c¸c bé m«n kh¸c thuéc Khoa C«ng nghÖ th«ng tin ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi; ®-îc sù ph©n c«ng cña thÇy gi¸o em ®­îc nhËn ®Ò t¯i “HÖ thèng nh¾c viÖc t¹i 1 v¨n phßng”. Tuy nhiªn, do kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ch-¬ng tr×nh cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt; KÝnh mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy gi¸o ®Ó hÖ thèng ch-¬ng tr×nh nµy ngµy cµng ®-îc hoµn thiÖn h¬n. -1– Môc lôc Trang Giíi thiÖu chung ............................................... 1. Giíi thiÖu tæ chøc .......................................................... 2. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty .................................................... II. Lªn kÕ ho¹ch ....................................................... 1. Ch-¬ng tr×nh øng dông.................................................. 2. ¦u ®iÓm ........................................................................ III. Nghiªn cøu chñ thÓ ......................................... 1. §¸nh gi¸ thuËn lîi....................................................... 2. §¸nh gi¸ kü thuËt ........................................................ IV. X¸c ®Þnh yªu cÇu hÖ thèng ........................ 1. HÖ thèng hiÖn t¹i .......................................................... a. S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty ..................................... b. C¸c mÉu b¸o c¸o .................................................. c. C¸ch tÝnh l-¬ng .................................................... 2. HÖ thèng míi ................................................................ V. ThiÕt kÕ CSDL ....................................................... 1. ThiÕt kÕ CSDL ..................................................... a. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt ................................. b. C¸c b¶ng d÷ liÖu .............................................. VI. Giíi thiÖu giao diÖn ch-¬ng tr×nh ....... VII. KÕt luËn …………………………………………. 25 1. KÕt qu¶ ……………………………………………25 2. Møc hoµn thµnh c«ng viÖc ……………………….. 25 3. H-íng ph¸t triÓn t-¬ng lai ……………………….. 25 VIII. Tµi liÖu tham kh¶o .......................................... I. -2– 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 15 15 15 15 19 26 I. Giíi thiÖu chung 1. Giíi thiÖu tæ chøc C«ng ty AB lµ mét C«ng ty chuyªn kinh doanh c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc tin häc, c«ng ty cã nhiÖm vô:  Cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan,  C¸c dÞch vô söa ch÷a vµ n©ng cÊp m¸y tÝnh,  ThiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng m¹ng,  X©y dùng c¸c phÇn mÒm qu¶n lý ,Web, Môc tiªu cña c«ng ty lµ më réng thÞ tr-êng còng nh- tÇm ho¹t ®éng cña m×nh lín m¹nh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ®-îc ph¸t triÓn m¹nh ë n-íc ta C«ng ty gåm cã 5 Phßng vµ 2 bé phËn chÝnh:  Ban Gi¸m ®èc C«ng ty,  Phßng Hµnh chÝnh-Tæng hîp,  Phßng Kinh doanh,  Phßng VËt t-, tµi vô,  Phßng Kü thuËt,  Bé phËn B¸n hµng – B¶o hµnh,  Bé phËn S¶n xuÊt. 2. S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty: Ban l·nh ®¹o Phßng hµnh chÝnh BP. Qu¶n lý nh©n sù BP. ChÊm c«ng Phßng kü thuËt BP. §iÒu hµnh nh©n sù BP. KiÓm tra hµng BP. VËn hµnh m¸y Phßng TV-VN BP. TÝnh l-¬ng, ph¸t l-¬ng Phßng kinh doanh BP. V¨n thl-u tr÷ BP. Qu¶ng c¸o vµ b¸n hµng Do tÝnh chÊt võa cung cÊp, söa ch÷a, b¶o hµnh võa x©y dùng phÇn mÒm phôc vô kh¸ch hµng; v× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lµ nhu cÇu cña thÞ tr-êng còng nh- nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó cã h-íng ph¸t triÓn cho m×nh . Do ®ã, yªu cÇu ®Æt ra cña C«ng ty lµ ph¶i cã mét kÕ ho¹ch tæ chøc v¯ qu°n lý phï hîp; §ã chÝnh l¯ phÇn mÒm “Qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l-¬ng” . Víi môc ®Ých nh- vËy, m« h×nh qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc bè trÝ nh- sau: -3–  Ban Gi¸m ®èc C«ng ty gåm - Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chung, - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt (gåm Bé phËn kü thuËt-b¶o hµnh vµ c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn kü thuËt ) , - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh tÕ ( gåm c¸c phßng : Phßng Kinh doanh, Phßng KÕ to¸n, tµi vô-vËt t- ), - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc Hµnh chÝnh-Tæng hîp, B¶o hiÓm vµ c¸c c«ng viÖc néi chÝnh cña C«ng ty.  Phßng Hµnh chÝnh-Tæng hîp: Gåm cã Tr-ëng phßng, hai Phã Tr-ëng phßng vµ mét sè nh©n viªn v¨n phßng. NhiÖm vô cña Phßng lµ qu¶n lý , bæ xung, ®iÒu hµnh nh©n sù, c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, chÊm c«ng vµ c¸c c«ng viÖc sù vô kh¸c trong C«ng ty .  Phßng Kinh doanh: gåm cã Tr-ëng phßng, hai Phã Tr-ëng phßng vµ mét sè nh©n viªn gióp viÖc cã nhiÖm vô l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu cña C«ng ty ®Ó tiÖn viÖc tra cøu khi giao dÞch víi kh¸ch hµng, giao dÞch, qu¶ng c¸o mÆt hµng, tiÕp thÞ ®Õn kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ b¸n ®-îc s¶n phÈm. Phßng nµy cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu , ph©n tÝch nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®Ó t×m ra nh÷ng h-íng ®i tèi -u cho c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch cã lîi nhÊt .  Phßng VËt t- - tµi vô: gåm cã Tr-ëng phßng, Phã Tr-ëng phßng, KÕ to¸n tr-ëng, thñ quü, mét sè nh©n viªn; Phßng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ lÜnh vùc ®¶m b¶o cung cÊp vËt t-, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; chi tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; thèng kª, b¸o c¸o vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty.  Phßng Kü thuËt: gåm cã Tr-ëng phßng , hai Phã Tr-ëng phßng vµ mét sè nh©n viªn cã nhiÖm vô ®¶m nhiÖm c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn kü thuËt cña C«ng ty, gióp C«ng ty cã biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt. * 5 phßng trªn ®-îc h-ëng møc l-¬ng theo bËc l-¬ng cña b¶n th©n (hÖ sè l-¬ng cña m×nh) + l-¬ng phô cÊp chøc vô (phô cÊp chøc vô lµ 10% l-¬ng c¬ b¶n)  Bé phËn B¸n hµng-b¶o hµnh: gåm Tr-ëng bé phËn vµ c¸c tæ tr-ëng qu¶n lý c¸c tæ viªn chuyªn vÒ kü thuËt vµ qu¶ng c¸o còng nh- b¸n hµng, b¶o hµnh . Bé phËn nµy ®¶m nhiÖm vÊn ®Ò tiÕp cËn cña c«ng ty víi kh¸ch hµng, b¶o hµnh tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®ang ®-îc l-u hµnh trªn thÞ tr-êng.  Bé phËn s¶n xuÊt: gåm Tr-ëng Bé phËn vµ c¸c tæ tr-ëng qu¶n lý c¸c tæ viªn chuyªn vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô lµm ra c¸c s¶n phÈm còng nh- x©y dùng lªn c¸c phÇn mÒm øng dông ®Ó phôc vô kh¸ch hµng.  2 bé phËn trªn ®-îc h-ëng møc l-¬ng c¬ b¶n +5% gi¸ trÞ s¶n phÈm b¸n ®-îc +5% gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra. ChÕ ®é th-ëng, ph¹t do Gi¸m ®èc quy ®Þnh cho nh÷ng nh©n viªn xuÊt s¾c cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c NghÞ quyÕt Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty; Cô thÓ lµ: nh©n viªn ®-îc th-ëng nÕu hoµn thµnh v-ît møc chØ tiªu do cÊp trªn ®Ò ra. Møc th-ëng ®-îc chia lµm 2 møc cô thÓ víi sè tiÒn lµ: møc 1 = 50000 VND, møc 2 = 100000 VND; Nh©n viªn bÞ ph¹t nÕu hä lµm h- háng bÊt cø mét tµi s¶n nµo cña C«ng ty vµ møc ph¹t ph¶i chÞu lµ 50% gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tµi s¶n ®ã. -4– 2. HiÖn tr¹ng & gi¶i ph¸p - HiÖn t¹i viÖc qu¶n lý cßn thñ c«ng, kh«ng thuËn tiÖn trong viÖc qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, dÔ g©y nhÇm lÉn trong c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch còng nh- trong viÖc nhËp c¸c sè liÖu, mét nh-îc ®iÓm n÷a lµ tiªu tèn thêi gian còng nh- nh©n c«ng cña c¸c bé phËn qu¶n lý. - Gi¶i ph¸p míi lµ:Do hÖ thèng hiÖn t¹i ho¹t ®éng cßn r-êm rµ lªn gi¶i ph¸p ®-îc ®Ò ra lµ ch-¬ng tr×nh míi ®-îc tin häc ho¸ vÉn d÷ nguyªn hÖ thèng vµ tÝnh chÊt ®iÒu hµnh nh- cò. Nh-ng nã ho¹t ®éng trªn mét Website qu¶n lý míi cña c«ng ty vµ tÊt c¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®-îc gãi gän trong ch-¬ng tr×nh nµy. II. Lªn kÕ ho¹ch. 1.Ch-¬ng tr×nh øng dông . Website lµ mét øng dông th-¬ng m¹i ®iÖn t-treen m¹ng chÝnh v× vËy nã chØ cã thÓ ®-îc sö dông khi m¸y tÝnh ®-îc kÕt nèi ví hÖ thèng m¹ng. Ch-¬ng tr×nh cña trang web ®-îc t¶i vµ qu¶n lý trªn mét m¸y chñ (Server) vµ cã mét ®Þa chØ m¹ng t-¬ng øng ®Ó c¸c m¸y kh¸ch (Client) cã thÓ truy cËp tíi. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña W.W.W ®-îc x©y dùng trªn m« h×nh Client/Server. Theo m« h×nh nµy ®Ó truy cËp ®Õn trang Web, Client sÏ sö dông m« h×nh duyÖt Web (Web Browser). Khi ng-êi sö dông muèn truy cËp ®Õn trang web th× hä chØ cÇn biÕt ®Þa chØ cña trang Web ®ã, Client sÏ tù ®éng kÕt nèi ®Õn Server cÇn liªn l¹c råi sö dông giao thøc HTTP ®Ó liªn l¹c víi Web Server. Khi ®ã nhiÖm vô cña Web Server lµ tiÕp nhËn yªu cÇu cña ng-êi sö dông göi tõ Client qua CGI, ph©n tÝch c¸c yªu cÇu ®ã vµ thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n sö lý d÷ liÖu. Sau khi thùc hiÖn th× kÕt qu¶ ®-îc sö lý vµ ®-îc chuyÓn vÒ d¹ng siªu v¨n b¶n göi cho CGI. CGI sÏ tù ®éng göi trë vÒ cho Client, t¹i ®©y Web Browser sÏ hiÓn thÞ trang Web ®ã b»ng c¸c tr×nh duyÖt Web nh- (Internet Explorer Nescape -5– 2. ¦u ®iÓm. - QLNS trªn Web kh¸c víi QLNS trªn giÊy lµ ng-êi qu¶n lý còng nh- ng-êi sö dông cã thÓ ë bÊt cø ®©u miÔn lµ cã thÓ tuy cËp m¹ng th× vÉn cã thÓ sö dông ®-îc ch-¬ng tr×nh. - KÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý trªn Web nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi c«ng t¸c thñ c«ng tr-íc ®©y. V× KHKT ph¸t triÓn m¸y tÝnh cã thÓ lµm thay cho con ng-êi hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc vµ ®é chÝnh s¸c cña nã lµ rÊt cao. - MÆt kh¸c nã gióp con ng-êi tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lµm viÖc. - CNTT hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn vµ ch¾c ch¾n cßn ph¸t triÓn m¹nh trong t-¬ng lai v× vËy mét t-¬ng lai cho nh÷ng ng-êi sö dung m¹ng sÏ ®-îc më ra. Chóng ta sÏ kh«ng ph¶i nóc nµo cñng ph¶i cã mÆt ®Ó qu¶n lý mµ chóng ta cã thÓ ë bÊt kú ®©u còng cã thÓ lµm c«ng viÖc cña m×nh th«ng qua Internet. III. Nghiªn cøu chñ thÓ. 1. §¸nh gi¸ lîi nhuËn. - C¾t bá ®-îc nh÷ng c«ng viÖc thñ c«ng khi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty: nh- c¸c c«ng viÖc chÊm c«ng, tÝnh to¸n l-¬ng cho c«ng nh©n viªn hµng th¸ng, chóng ®-îc ®-a vµo mét qu¸ tr×nh khÐp kÝn trªn mét trang Web - Lîi nhuËn ®¸ng kÓ cña viÖc øng dông ch-¬ng tr×nh lµ sè nh©n viªn ®-îc c¾t gi¶m ®¸ng kÓ mµ chØ ph¶i chi phÝ ®Þnh kú nh- cËp nhËt, b¶o tr× c¸c linh kiÖn, phô tïng. 2. §¸nh gi¸ kü thuËt. - ViÖc øng dông ch-¬ng tr×nh gióp cho c¸c nh©n viªn ®-îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt míi, tin häc ho¸ mäi ho¹t ®éng trªn mäi ph-¬ng diÖn cña c«ng ty. IV. X¸c ®Þnh yªu cÇu hÖ thèng 1. HÖ thèng hiÖn t¹i C«ng ty AB lµ mét C«ng ty chuyªn kinh doanh c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc tin häc. Môc tiªu cña c«ng ty lµ më réng thÞ tr-êng còng nh- tÇm ho¹t ®éng cña m×nh lín m¹nh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ®-îc ph¸t triÓn m¹nh ë n-íc ta C«ng ty gåm cã 5 Phßng vµ 2 bé phËn chÝnh:  Ban Gi¸m ®èc C«ng ty,  Phßng Hµnh chÝnh-Tæng hîp,  Phßng Kinh doanh,  Phßng VËt t-, tµi vô,  Phßng Kü thuËt,  Bé phËn B¸n hµng – B¶o hµnh,  Bé phËn S¶n xuÊt. -6– a. S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty: Do tÝnh chÊt cña c«ng ty lªn yªu cÇu ®Æt ra cña C«ng ty lµ ph¶i cã mét kÕ ho¹ch tæ chøc vµ qu¶n lý phï hîp. §ã chÝnh lµ phÇn mÒm "Qu¶n lý nh©n sù vµ tiÒn l-¬ng" . Víi môc ®Ých nh- vËy, m« h×nh qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc bè trÝ nh- sau:  Ban Gi¸m ®èc C«ng ty gåm - Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chung, - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt (gåm Bé phËn kü thuËt-b¶o hµnh vµ c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn kü thuËt ) , - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh tÕ ( gåm c¸c phßng : Phßng Kinh doanh, Phßng KÕ to¸n, tµi vô-vËt t- ), - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc Hµnh chÝnh-Tæng hîp, B¶o hiÓm vµ c¸c c«ng viÖc néi chÝnh cña C«ng ty.  Phßng Hµnh chÝnh-Tæng hîp: Gåm cã Tr-ëng phßng, hai Phã Tr-ëng phßng vµ mét sè nh©n viªn v¨n phßng. NhiÖm vô cña Phßng lµ qu¶n lý , bæ xung, ®iÒu hµnh nh©n sù, c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, chÊm c«ng vµ c¸c c«ng viÖc sù vô kh¸c trong C«ng ty .  Phßng Kinh doanh: gåm cã Tr-ëng phßng, hai Phã Tr-ëng phßng vµ mét sè nh©n viªn gióp viÖc cã nhiÖm vô l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu cña C«ng ty ®Ó tiÖn viÖc tra cøu khi giao dÞch víi kh¸ch hµng, giao dÞch, qu¶ng c¸o mÆt hµng, tiÕp thÞ ®Õn kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ b¸n ®-îc s¶n phÈm. Phßng nµy cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu , ph©n tÝch nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®Ó t×m ra nh÷ng h-íng ®i tèi -u cho c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch cã lîi nhÊt .  Phßng VËt t- - tµi vô: gåm cã Tr-ëng phßng, Phã Tr-ëng phßng, KÕ to¸n tr-ëng, thñ quü, mét sè nh©n viªn; Phßng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ lÜnh vùc ®¶m b¶o cung cÊp vËt t-, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; chi tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; thèng kª, b¸o c¸o vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty. -7–  Phßng Kü thuËt: gåm cã Tr-ëng phßng , hai Phã Tr-ëng phßng vµ mét sè nh©n viªn cã nhiÖm vô ®¶m nhiÖm c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn kü thuËt cña C«ng ty, gióp C«ng ty cã biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt. * 5 phßng trªn ®-îc h-ëng møc l-¬ng theo bËc l-¬ng cña b¶n th©n (hÖ sè l-¬ng cña m×nh) + l-¬ng phô cÊp chøc vô (phô cÊp chøc vô lµ 10% l-¬ng c¬ b¶n)  Bé phËn B¸n hµng-b¶o hµnh: gåm Tr-ëng bé phËn vµ c¸c tæ tr-ëng qu¶n lý c¸c tæ viªn chuyªn vÒ kü thuËt vµ qu¶ng c¸o còng nh- b¸n hµng, b¶o hµnh . Bé phËn nµy ®¶m nhiÖm vÊn ®Ò tiÕp cËn cña c«ng ty víi kh¸ch hµng, b¶o hµnh tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®ang ®-îc l-u hµnh trªn thÞ tr-êng.  Bé phËn s¶n xuÊt: gåm Tr-ëng Bé phËn vµ c¸c tæ tr-ëng qu¶n lý c¸c tæ viªn chuyªn vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô lµm ra c¸c s¶n phÈm còng nh- x©y dùng lªn c¸c phÇn mÒm øng dông ®Ó phôc vô kh¸ch hµng.  2 bé phËn trªn ®-îc h-ëng møc l-¬ng c¬ b¶n +5% gi¸ trÞ s¶n phÈm b¸n ®-îc +5% gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra. ChÕ ®é th-ëng, ph¹t do Gi¸m ®èc quy ®Þnh cho nh÷ng nh©n viªn xuÊt s¾c cña C«ng ty trªn c¬ së c¸c NghÞ quyÕt Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty; Cô thÓ lµ: nh©n viªn ®-îc th-ëng nÕu hoµn thµnh v-ît møc chØ tiªu do cÊp trªn ®Ò ra. Møc th-ëng ®-îc chia lµm 2 møc cô thÓ víi sè tiÒn lµ: møc 1 = 50000 VND, møc 2 = 100000 VND; Nh©n viªn bÞ ph¹t nÕu hä lµm h- háng bÊt cø mét tµi s¶n nµo cña C«ng ty vµ møc ph¹t ph¶i chÞu lµ 50% gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tµi s¶n ®ã. b. C¸c mÉu b¸o c¸o B¶ng chÊm c«ng Ngµy: …/…/……... MS Hä tªn Th¸ng N¨m MSCV ….. ………………… …….. …… ……. ……. ……….. Ngµy L.Thªm ………. ………. ….. ………………… …….. …… ……. ……. ……….. ………. ………. ….. ………………… …….. …… ……. ……. ……….. ………. ………. ….. ………………… …….. …… ……. ….… ……….. ………. ………. ….. ………………… …….. …… ……. ……. ……….. ………. ………. -8– Ngµy c«ng NghØ CP NghØ KP B¶ng l-¬ng nh©n viªn Ngµy: …/…/…….. MSNV Hä tªn L-¬ng PCCV BHXH BHYT CB ........ ................. ……... ……... ……... …….. TiÒn th-ëng ……….. TiÒn Tæng l-¬ng ph¹t …….. ……..……..... ........ ................. …….. …….. …….. ……... ……….. ……... ……..……..... ........ ................. …….. …….. …….. …….. ……….. …….. ……..……..... ....... ................. …….. …….. …….. …….. ……….. …….. ……..……..... ........ ................. …….. …….. …….. …….. ……….. …….. ……..……..... c. C¸ch tÝnh l-¬ng : LNGAY = LCBAN/24 LCBAN = HESOBAC*290 LTHEM=SNGAYLT*1.5*LNGAY TONGLUONG=LCBAN+PCCV+LTHEM+THUONG –PHAT – ( SNCPVT*LNGAY ) - (SNKP*LNGAY) LCBAN: l-¬ng c¬ b¶n, LNGAY: l-¬ng ngµy lµm viÖc, HESOBAC: HÖ sè bËc l-¬ng cña mçi nh©n viªn LTHEM: l-¬ng thªm, PCCV: Phô cÊp chøc vô, SNGAYLV: Sè ngµy c«ng lµm viÖc, SNCPVT: Sè ngµy nghØ cã phÐp v-ît tréi quy ®Þnh, SNGAYLT: Sè ngµy lµm thªm, SNKP: Sè ngµy nghØ kh«ng phÐp, THUONG: Th-ëng cho nh÷ng nh©n viªn suÊt s¾c, PHAT: Khi nh©n viªn lµm háng tµi s¶n cña C«ng ty, tiÒn ph¹t tuú thuéc vµo møc ®é h- h¹i cña tµi s¶n C«ng ty. 2. HÖ thèng míi. + S¬ ®å m«i tr-êng . -9– + S¬ ®å chøc n¨ng. + Thªm míi nh©n viªn: CËp nhËt mét nh©n viªn míi, - 10 – + §iÒu chØnh th«ng tin nh©n viªn: §iÒu chØnh c¸c th«ng tin cña nh©n viªn (t¨ng l-¬ng…) + Xem th«ng tin vÒ nh©n viªn: Thèng kª, b¸o c¸o c¸c th«ng tin vÒ nh©n viªn theo toµn C«ng ty, theo phßng ban, theo chøc vô,… + ChÊm c«ng nh©n viªn: TiÕn hµnh chÊm c«ng cña tõng nh©n viªn theo th¸ng, + B¸o c¸o b¶ng l-¬ng vµ ngµy c«ng nh©n viªn: - B¸o c¸o b¶ng l-¬ng: B¸o c¸o chi tiÕt vÒ l-¬ng cña tõng nh©n viªn nh-: l-¬ng c¬ b¶n, B¶o hiÓm x· héi,B¶o hiÓm y tÕ, tiÒn th-ëng, ph¹t,….. vµ sè tiÒn nh©n viªn ®ã thùc lÜnh. - B¸o c¸o ngµy c«ng: B¸o c¸o chi tiÕt vÒ ngµy c«ng cña nh©n viªn bao gåm ngµy lµm viÖc, ngµy nghØ cã phÐp, nghØ kh«ng phÐp, ngµy lµm thªm,….. + BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh. 1.Ghi nhËn ngµy c«ng lµm viÖc, 2. Th«ng tin vÒ nh©n viªn míi ®-îc tuyÓn dông, yªu cÇu ®iÒu chØnh th«ng tin vÒ nh©n viªn, 3. Tr¶ nêi th«ng tin hiÖu chØnh vÒ nh©n viªn, 4. Tr¶ nêi ®¬n xin viÖc, 5.Nép hå s¬, lý lÞch nh©n viªn. - 11 – + BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 1. Th«ng tin vÒ nh©n viªn míi ®-îc tuyÓn dông vµ yªu cÇu chØnh söa th«ng tin vÒ nh©n viªn, 2. NhËn vµ tr¶ nêi th«ng tin trªn, 3.Yªu cÇu chØnh söa b¶ng chÊm c«ng, 4. B¸o c¸o b¶ng chÊm c«ng, 5. Khai b¸o hå s¬, lý lÞch nh©n viªn, 6. Ghi nhËn th«ng tin vÒ nh©n viªn, 7. Tr¶ nhËn l-¬ng cña nh©n viªn víi bé phËn tiÒn l-¬ng, 8.LÊy th«ng tin tõ hå s¬ nh©n viªn ®Ó qu¶n lý, 9. LÊy th«ng tin vÒ sè nh©n viªn ®i lµm hoÆc nghØ tõ b¶ng chÊm c«ng, 10. LÊy th«ng tin tõ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l-¬ng - 12 – + BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d-íi ®Ønh. - S¬ ®å luång d÷ liÖu cña qu¸ tr×nh qu¶n lý nh©n viªn: 1. Th«ng tin vÒ nh©n viªn míi ®-îc tuyÓn dông, 2. L-u th«ng tin nh©n viªn míi vµo hå s¬ nh©n viªn, 3. Gi¸m ®èc, Phßng tæ chøc yªu cÇu ®iÒu chØnh th«ng tin vÒ nh©n viªn, 4. LÊy th«ng tin tõ hå s¬ nh©n viªn vÒ ®iÒu chØnh theo yªu cÇu, 5. L-u th«ng tin ®· ®iÒu chØnh vµo hå s¬ nh©n viªn, 6. L·nh ®¹o yªu cÇu b¸o c¸o vÒ nh©n viªn, 7. LÊy th«ng tin tõ hå s¬ nh©n viªn ®Ó b¸o c¸o vÒ lý lÞch, 8. LÊy th«ng tin tõ b¶ng chÊm c«ng ®Ó b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh lµm viÖc, 9. Göi th«ng tin b¸o c¸o theo yªu cÇu. - 13 – S¬ ®å luång d÷ liÖu cña qu¸ tr×nh qu¶n lý l-¬ng. 1. Bé phËn chÊm c«ng ghi nhËn ngµy c«ng vµ ngµy lµm viÖc. 2. Gi¸m ®èc quy ®Þnh møc th-ëng, ph¹t cña c¸c nh©n viªn (nÕu cã), 3. L-u th«ng tin chÊm c«ng vµo b¶ng chÊm c«ng, 4. Gi¸m ®èc tr-ëng phßng tæ chøc yªu cÇu ®iÒu chØnh th«ng tin vÒ ngµy c«ng, møc th-ëng, ph¹t, 5. LÊy th«ng tin tõ b¶ng chÊm c«ng ®Ó ®iÒu chØnh theo yªu cÇu, 6. L-u th«ng tin ®· ®iÒu chØnh vµo b¶ng chÊm c«ng, 7. Nh©n viªn yªu cÇu tÝnh l-¬ng, 8. LÊy th«ng tin tõ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l-¬ng, 9. LÊy th«ng tin møc l-¬ng CB vµ PCCV tõ hå s¬ nh©n viªn ®Ó tÝnh l-¬ng, 10. Göi b¶ng tÝnh l-¬ng cho nh©n viªn. - 14 – V. ThiÕt kÕ CSDL 1. ThiÕt kÕ CSDL Qua viÖc ph©n tÝch s¬ ®å luång d÷ liÖu, chóng ta hiÓu râ h¬n c¸c chøc n¨ng ®-îc thi hµnh ®Ó t¹o ra vµ l-u tr÷ d÷ liÖu. Qua ®ã x¸c nhËn mét sè th«ng tin gèc ban ®Çu cÇn l-u tr÷ nh- sau:  Danh môc nh©n viªn: L-u tr÷ th«ng tin vÒ c¸ nh©n,  Danh môc phßng ban: L-u tr÷ th«ng tin vÒ c¸c phßng ban,  Danh môc chøc vô: L-u tr÷ th«ng tin vÒ c¸c chøc vô,  B¶ng chÊm c«ng: L-u th«ng tin chÊm c«ng cña nh©n viªn. TiÕp theo ta ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ th«ng qua s¬ ®å quan hÖ thùc thÓ. Nhê s¬ ®å thùc thÓ vµ c¸c mèi quan hÖ, chóng ta sÏ biÕt ®-îc nh÷ng thuéc tÝnh trong tËp thùc thÓ nµo cÇn gi÷ l¹i hoÆc t¸ch thµnh c¸c tËp thùc thÓ míi a. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt. ThÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng b. C¸c Table - b¶ng d÷ liÖu : + Table – B¶ng d÷ liÖu: lµ phÇn quan träng, c¬ b¶n nhÊt cña c¬ së d÷ liÖu , chøa c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt cña c¬ së d÷ liÖu. - 15 – + Dùa vµo s¬ ®å thùc thÓ vµ m« t¶, chøc n¨ng cña ch-¬ng tr×nh, chóng ta x©y dùng bé table sau: + B¶ng nh©n viªn: L-u tr÷ th«ng tin toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty. Kho¸ chÝnh: MSNV + B¶ng PCCV: L-u tªn c¸c chøc vô trong c«ng ty. Kho¸ chÝnh:MSCV + b¶ng chÊm c«ng: Ng-êi qu¶n lý l-¬ng sÏ chÊm c«ng hµng ngµy qua b¶ng chÊm c«ng ®Ó gi¶ l-¬ng nh©n viªn. Kho¸ chÝnh: MSNV, THANG, NAM. - 16 – + B¶ng tÝnh l-¬ng: L-u c¸c th«ng tin liªn quan®Õn l-¬ng: møc l-¬ng, th-ëng, ph¹t. Kho¸ chÝnh :THANG + B¶ng bËc l-¬ng: Th«ng tin bËc l-¬ng. Kho¸ chÝnh: MABAC - 17 – +B¶ng d©n téc: Th«ng tin vÒ c¸c tªn d©n téc.Kho¸ chÝnh: MSDT +B¶ng t«n gi¸o: Th«ng tin t«ngi¸o. Kho¸ chÝnh: MSTONGIAO + B¶ng ngo¹i ng÷: Th«ng tin vÒ ng«n ng÷ n-íc ngoµi mµ c¸c nh©n viªn cã thÓ chän lùa + B¶ng tr×nh ®é: Th«ng tin vÒ tr×nh ®é häc vÊn. - 18 – VI. Giới thiÖu giao diÖn ch-¬ng tr×nh vµ code. - Trang chñ: bao gåm hai nót (hai lÜnh vùc cña ch-¬ng tr×nh) gåm nót ng-êi sö dông vµ nót ng-êi qu¶n trÞ - LÜnh vùc dµnh cho ng-êi sö dông bao gåm c¸c chøc n¨ng: xem th«ng tin nh©n viªn, t×m nh©n viªn theo c¸c tr-êng cña CSDL vµ c¸c trang t×m c«ng, t×m l-¬ng, xem b¶ng l-¬ng. - LÜnh vùc dµnh cho ng-êi qu¶n trÞ gåm trang Login_Admin, t¹i tranh nµy th× ch-¬ng tr×nh ®ßi hái ng-êi sö dông ph¶i nhËp ®óng Username vµ Password trong CSDL th× míi ®-îc truy cËp vµo ch-¬ng tr×nh nÕu Username vµ Password kh«ng ®óng th× ch-¬ng tr×nh sÏ yªu cÇu nhËp l¹i tiÕp theo lµ trang Admin, t¹i ®©y cã c¸c chøc n¨ng lµ: thªm míi, söa, xo¸,t×m, xem c¸c th«ng tin vÒ nh©n viªn. T¹i phÇn nµy th× chØ nh÷ng ng-êi cã trong ban qu¶n trÞ th× míi ®-îc phÐp truy cËp. Sau ®©y lµ giao diÖn cñ trang chñ: Trang ng-êi dïng: Trang nµy ®-îc thiÕt kÕ dµnh cho ng-êi sö dông. T¹i ®©y ng-êi sö dông chØ ®-îc xem, t×m th«ng tin cña nh÷ng nh©n viªn trong c«ng ty mµ kh«ng ®-îc phÐp thªm,söa hoÆc xo¶ c¸c th«ng tin cña ch-¬ng tr×nh, trang gåm c¸c nót trang chñ(quay trë vÒ trang chñ), t×m (t×m th«ng tin theo c¸c tr-êng), b¶ng l-¬ng(xem th«ng tin vÒ l-¬ng nh©n viªn) - 19 – + B¶ng l-¬ng: xem th«ng tin vÒ l-¬ng nh©n viªn Trang qu¶n trÞ: PhÇn nµy ®-îc thiÕt kÕ dµnh riªng cho nh÷ng ng-êi trong ban qu¶n trÞ, t¹i ®©y ng-êi sö dông ph¶i ®¨ng nhËp ®Çy ®ñ vµ ®óng Username, Passwod th× míi ®-îc phÐp sö dông ch-¬ng tr×nh mét c¸ch hîp lÖ vµ cã c¸c quyÒn sö dông trang Web còng nh- cã quyÒn thªm míi, söa, xo¸, xem, t×m kiÕm vÒ c¸c th«ng tin cña nh©n viªn ë trong c«ng ty - 20 –
- Xem thêm -