Tài liệu Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh cuả học sinh thcs

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

+ PhÇn A: Nh÷ng vÊn ®Ò chung I/ Lý do chän ®Ò tµi Sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc ®ßi hái “ ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng lùc néi sinh coi ®ã lµ nh©n tè quan träng ®Ó thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸” tÊt nhiªn, ®Ó ph¸t triÓn khoa häc, n©ng cao n¨ng lùc néi sinh, th× yÕu tè con ngêi trë thµnh cèt lâi,cã tÝnh quyÕt ®Þnh. Khi ®ã, ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc toµn diÖn nãi chung vµ gi¸o dôc thÓ chÊt nãi riªng cã vÞ trÝ quan träng vµ ý nghÜa x· héi to lín. Bëi vËy, kh«ng Ýt quèc gia ®· nhËn thøc râ søc khoÎ con ngêi lµ tµi s¶n quèc gia ®Æc biÖt, nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n nµy lµ ph¸t triÓn vèn dù tr÷ tiÒm Èn trong mçi con ngêi, ë níc ta cã nghÞ quyÕt vÒ gi¸o dôc cña Trung ¬ng ®îc thùc hiÖn trrong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÓ chÊt trong trêng häc c¸c cÊp . C«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt ë trêng häc gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng con nbgêi míi, ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc. Trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc thÓ chÊt, nhiÖm vô gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c tè chÊt thÓ lùc lµ hÕt søc quan träng. §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ trong nhµ trêng. MÆt kh¸c c¸c tè chÊt thÓ lùc bao gåm søc nhanh, søc m¹nh, søc bÒn vµ sù khÐo lÐo , lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®èi víi mçi häc sinh . Môc tiªu hµng ®Çu cña gi¸o dôc thÓ chÊt lµ ngêi tËp ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c tèp chÊt thÓ lùc vµ còng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu. Trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc c¸c tè chÊt thÓ lùc lµ nh»m ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c bµi tËp ph¸t triÓn chung. Muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc c¸c tè chÊt thÓ lùc nãi chung vµ gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh nãi riªng cÇn ph¶i chän c¸c ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®Ó t¹o nªn mét lîng vËn ®éng hîp lÝ víi tr×nh ®é thÓ lùc vµ t©m lÝ løa tuæi ngêi tËp, chóng ta biÕt r»ng søc nhanh lµ mét tè chÊt thÓ lùc , vµ lµ n¨ng lùc thùc hiÖn mét ho¹t ®éng vËn ®éng trong ®iÒu kiÖn ®· ®îc quy ®Þnh tríc víi thêi gian ng¾n nhÊt. Tè chÊt thÓ lùc søc nhanh phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: TÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh thÇn kinh , sù phèi hîp cña hÖ thèng thÇn kinh c¬, søc m¹nh nhanh kh¶ n¨ng ®µn tÝnh cña c¬ b¾p , kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån n¨ng lîng nhanh vµ hîp lÝ, c¸c phÈm chÊt t©m lÝ. Do ®ã tè chÊt thÓ lùc søc nhanh cÇn ph¸i gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn ngay trong giai ®o¹n tËp luyÖn. Løa tuæi 10 ®Õn 12 lµ thêi ®iÓm thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh. Trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh thêng sö dông tÊt c¶ c¸c bµi tËp cã t¸c dông ph¸t triÓn n¨ng lùc ph¶n øng, cã tÇn sè cao . Ngoµi ra cßn sö dông c¸c m«n bãng: Bãng nÐm, bãng ®¸ …….. c¸c trß ch¬i vËn ®éng hoÆc c¸c bµi tËp kh¸c . 4 + Bëi v× th«ng qua c¸c bµi tËp vµ trß ch¬i gãp phÇn thóc ®Èy c¸c em häc sinh ph¸t triÓn nhanh chãng , c©n ®èi vµ hoµn chØnh . Th«ng qua m«n trß ch¬i, hÖ thÇn kinh cña c¸c em ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn, c¸c ph¶n x¹ thÇn kinh nhËy bÐn h¬n, c¸c qu¸ tr×nh thÇn kinh diÔn ra linh ho¹t vµ m·nh liÖt h¬n, lµm cho c¸c em lanh lîi, th¸o v¸t trong cuéc sèng. §Æc biÖt lµ trß ch¬i gãp phÇn kh¸ lín vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc cña c¸c em häc sinh. Qua c¸c trß ch¬i, tuy lµ nhÑ nhµng tho¶ m¸i, ng¾n ngñi, nhng còng gióp cho c¸c em n©ng cao ®îc thÓ lùc kh¸ nhiÒu. ThÝ dô c¸c em thêng xuyªn ch¬i “ Cíp cê” , “ Thi phèi hîp”, mét thêi gian sau ®ã cho kiÓm tra ch¹y 30 m , 60 m tèc ®é cña c¸c em sÏ t¨ng lªn so víi lóc cha tËp. V× thÕ trong c¸c buæi tËp ngêi ta thêng xuyªn dïng c¸c trß ch¬i ®Ó ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc. Nã lµm cho häc sinh ham thÝch tËp luyÖn , tho¶i m¸i, quªn mÖt mái. ChÝnh v× nh÷ng lÝ do trªn vµ tÇm quan träng cña nã trong sù nghiÖp gi¸o dôc toµn diÖn nªn t«i chän ®Ò tµi: “ Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất sức nhanh cuả học sinh THCS” . II- Môc ®Ých nghiªn cøu Víi ®Ò tµi nµy, môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu lµ hÖ thèng mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh cña häc sinh THCS . III- NhiÖm vô nghiªn cøu: §èi víi ®Ò tµi: “ HÖ thèng mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m giaã dôc tè chÊt søc nhanh cña häc sinh THCS “ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hai nhiÖm vô chÝnh sau ®©y: + NhiÖm vô 1: Nghiªn cøu lùa chän hÖ thèng c¸c bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m gio¸ dôc tè chÊt søc nhanh cña häc sinh THCS + NhiÖm vô 2: TiÕn hµnh thùc nghiÖm mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. IV/ Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. §Ò tµi hÖ thèng mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh cïa häc sinh trung häc c¬ së ®îc sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1/ ph¬ng ph¸p thu nhËn ph©n tÝch vµ tæng hîp t liÖu th«ng tin qua ®äc s¸ch vµ tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi. 2/ Tham kh¶o c¸c ý kiÕn cña gi¸o viªn d¹y thÓ dôc t¹i trêng. 3/ Ph¬ng ph¸p thèng kª. 4/ Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm: Thö ¸p dung vµo viÖc gi¶ng d¹y ë trêng b»ng c¸ch: TiÕn hµnh d¹y mét líp cã sö dông mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i ®Ó so s¸nh víi kÕt qu¶ mét líp häc b×nh thêng. 5 + PhÇn B: Néi dung A/ Lý luËn chung C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh trung häc c¬ së. Lóc nµy, chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh chÞu ¶nh hëng cña ho¹t ®éng néi tiÕt trong tuæi d¹y th×. C¸c hãc m«n sinh häc vµ hãc m«n cña tuyÕn gi¸p t¨ng lªn, lµm cho kh¶ n¨ng hng phÊn cña hÖ thÇn kinh trung ¬ng t¨ng lªn vµ cßn lµm rèi lo¹n th¨ng b»ng gi÷a c¸c qu¸ tr×nh hng phÊn vµ øc chÕ. Ho¹t ®«ng cña tuyÕn yªn còng t¨ng lªn vµ l¹i cã t¸c dông kÝch thÝch tuyÕn sinh dôc. Qu¸ tr×nh øc chÕ t¨ng lªn nhng hng phÊn vÉn chiÕm u thÕ. HÖ thèng tÝn hiÖu thø hai ph¸t triÓn h¬n n÷a. Do sù ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ cña c¬ vµ x¬ng ë tuæi d¹y th× nªn sù phèi hîp ®éng t¸c cha tèt, ®éng t¸c vông vÒ, lãng ngãng. Kh¶ n¨ng ho¹t ®«ng cña c¸c tÕ bµo thÇn kinh gi¶m nªn nhanh chãng mÖt mái. Tõ 15 tuæi trë lªn, øc chÕ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, mèi quan hÖ gi÷a hng phÊn vµ øc chÕ ®îc hoµn thiÖn h¬n. §éng t¸c tiÕt kiÖm h¬n vµ phèi hîp tèt h¬n. VÒ chøc n¨ng thùc vËt, tim ph¸t triÓn m¹nh. Tuy vËy, sù ph¸t triÓn cña tim kh«ng theo kÞp sù t¨ng khèi l¬ng cña c¬ thÓ. Ho¹t ®éng cña tim cßn gÆp khã kh¨n lµ ®êng kÝnh cña ®éng m¹nh t¬ng ®èi nhá. NhÞp ph¸t triÓn cña tim trong tuæi d¹y th× cao h¬n nhÞp ph¸t triÓn cña m¹ch. NhÞp tim chËm h¬n. Tim rÊt dÔ hng phÊn do ¶nh hëng cña thÇn kinh giao c¶m, v× thÕ, ngêi ta hay gÆp lo¹n nhÞp tim do thë, tim ®Ëp m¹nh ngo¹i t©m thu, tiÕng thæi t©m thu c¬ n¨ng ë nh÷ng trÎ em trong tuæi d¹y th×. TÇn sè h« hÊp thÊp h¬n:19-20 lÇn trong mét phót. Dung tÝch sèng t¨ng lªn. ChiÒu cao cña trÎ em ë lóa tuæi nµy ph¸t triÓn rÊt m¹nh. X¬ng ph¸t triÓn theo chiÒu dµy vµ tiÕp tôc qu¸ tr×nh cèt ho¸. Khung chËu, lång ngùc vµ cét sèng tiÕp tôc h×nh thµnh. CÇn ph¸t triÓn ®ång ®Òu tÊt c¶ c¸c c¬. Khèi lîng c¬ ë c¸c chi trªn, lng, ®ai vai, ch©n ph¶i ph¸t triÓn m¹nh. *Tãm l¹i: ë løa tuæi häc cÊp hai hÖ thèng c¬ ®ang ph¸t triÓn, søc m¹nh cña c¸c c¬ t¨ng, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c chøc n¨ng thùc vËt cao h¬n vµ øc chÕ cã ®iÒu kiÖn còng ph¸t triÓn t¬ng ®èi m¹nh. V× thÕ néi dung tËp luyÖn cña c¸c em ph¶i g©y ®îc høng thó, hµo høng, phÊn khëi. Nhng bµi tËp ph¶i cã t¸c dông hoµn thiÖn sù phèi hîp ®éng t¸c vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt, ®Æc biÖt lµ c¸c tè chÊt søc nhanh lµ mét trong 4 tè chÊt c¬ b¶n cña ®êi sèng. 6 + Søc nhanh lµ n¨ng lùc bét ph¸t vµ vËn ®éng víi tèc ®é cao nhÊt. Søc nhanh cã ®îc lµ do: - Do tèc ®é cña c¸c xung ®éng thÇn kinh g©y ra sù co c¬ trong thêi gian ph¶n øng ng¾n nhÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn tèc ®é vËn ®éng. - Bëi trong hÖ thèng thÇn kinh lu©n xuÊt hiÖn nh÷ng xung ®ét thÇn kinh nèi tiÕp nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho mét tÇn sè vËn ®éng cao. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®éng t¸c, c¸c c¬ lu©n phiªn nhau ho¹t ®éng ®èi lËp: Mét nhãm c¬ naú co trong khi mét nhãm c¬ kh¸c duçi vµ ngîc l¹i. NÕu duçi cµng lín th× lùc ®èi kh¸ng cµng Ýt, ®éng t¸c cµng nhanh vµ biªn ®é cµng lín, do vËy th¶ láng trong khi ch¹y cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng, nã gióp cho ngêi ch¹y duy tr× ®îc ho¹t ®éng víi tèc ®é cao trong mét thêi gian dµi. §Ó n©ng sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ ®îc tèt, c¸c trung t©m thÇn kinh phèi hîp ®îc mau lÑ, chÝnh x¸c th× cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng cho tèt *Søc nhanh gåm cã: + Ph¶n øng nhanh, lµ n¨ng lùc ph¶n øng rÊt nhanh cña c¬ thÓ b»ng mét ®éng t¸c nh xuÊt ph¸t sai khi nghe thÊy tiÕng sóng ph¸t lÖnh hoÆc trong c¸c ®éng t¸c ph¶n øng l¹i ®éng t¸c cña ®èi ph¬ng. + Søc nhanh tèi ®a: lµ n¨ng lùc thùc hiÖn ®«ng t¸c víi tèc ®é cao nhÊt. + Søc nhanh m¹nh: Lµ kh¶ n¨ng Th¾ng lùc c¶n b»ng tèc ®é cao nhÊt. + Søc m¹nh bÒn: lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch liªn tôc, æn ®Þnh víi tèc ®é cao trªn mét qu·ng ®êng dµi hoÆc trong mét kho¶ng thêi gian qui ®Þnh. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, kh«ng nªn dïng nh÷ng bµi tËp tÜnh vµ khÐo lÐo dµi v× dÔ g©y mÖt mái. ThØnh tho¶ng l¹i cho nghØ vµi phót. Kh«ng nªn dïng nh÷ng bµi tËp cã nh÷ng ®éng t¸c phèi hîp qu¸ phøc t¹p, ®«i khi ph¶i tæ chøc díi d¹ng trß ch¬i ®Ó ph¸t huy ®îc tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc cña häc sinh. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh t×m tßi, nghiªn cøu t«i ®· chän läc ®îc mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i sau, nh»m gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh cña häc sinh trung häc c¬ së. 7 + S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sè Tªn bµi tËp thø tù 1 Ch¹y t¨ng tèc Môc ®Ých yªu cÇu Ph¸t triÓn tèc ®é, g©y høng thó kÝch thÝch tËp luyÖn. Yªu cÇu ch¹y nhanhhÕt søc. Lîng vËn ®éng thêi gian 2+30m 2 Ch¹y tiÕp søc: Nh»m ph¸t triÓn ph¶n x¹ nhanh trao gËy t¹i chç, ®i vµ tèc ®é nhanh. bé ch¹y Yªu cÇu trao vµ nhËn gËy ®óng hiÖu lÖnh, ®óng kho¶ng c¸ch qui ®Þnh 10 phót 3 XuÊt ph¸t theo tÝn hiÖu tõ c¸c t thÕ kh¸c nhau 5-6 lÇn nh»m ph¸t triÓn ph¶n øng nhanh. Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng tuÇn tù cña kü thuËt. 8 + 4 a b Mét sè bµi tËp víi Nh»m ph¸t triÓn kh¶ n¨ng linh d©y chun ho¹t cña c¸c khíp. N»m sÊp, gËp c¼ng ch©n ph¶i, tr¸i 5-6 lÇn T thÕ c¬ b¶n gËp ®ïi ph¶i, tr¸i, 5-6 lÇn Yªu cÇu ch©n ë khíp gèi th¼ng 5-6 Hai ch©n réng h¬n Yªu cÇu thùc hiÖn bµi tËp víi lÇn vai, hai tay th¶ biªn ®é lín láng ®ïi ®a sang ngang ®a vµo ph¶i, tr¸i S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sè thø tù d Tªn bµi tËp Môc ®Ých- yªu cÇu T thÕ c¬ b¶n, ®a ®ïi ra _ Yªu cÇu thùc hiÖn víi biªn sau( ph¶i, tr¸i) ®é lín, Ch©n ë khíp gèi th¼ng. e Ch©n réng b»ng vai , §ïi n©ng song song víi mÆt ®Êt, gËp c¼ng ch©n (ph¶i, tr¸i). 5 Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn chung vÒ ®Æc tÝnh ch¹y Lîng vËn ®éng thêi gian 5-6 lÇn 5-6 lÇn 9 + a Ngåi 1/2 bËt b»ng hai ch©n. Chó ý ho¹t ®éng cña bµn ch©n. Yªu cÇu kh«ng l¾c vai 15m b Ch¹y bíc chÐo c Ch¹y ®¹p sau Yªu cÇu gi÷ vai th¼ng, c¸c khíp h«ng, gèi, cæ ch©n duçi hÕt. 15m d Chaþ n©ng cao ®ïi _ X©y dùng c¶m gi¸c n©ng cao ®ïi trong khi ch¹y. _ T¨ng cêng ®é linh ho¹t cña thÇn kinh _ Yªu cÇu ®ïi n©ng cao vu«ng gãc víi th©n ngêi, c¼ng ch©n th¶ láng, th©n ngêi th¼ng, cao träng t©m, tÇn sè nhanh. Khi di chuyÓn bíc ng¾n. e Bø¬c xo¹c vÒ tríc Chó ý ®Æt bµn ch©n g §øng lªn ngåi xuèng trªn mét ch©n. Chó ý t thÕ ®øng 15m 15m 15m 3-4 lÇn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Sè Tªn bµi tËp thø tù Môc ®Ých - yªu cÇu Lîng vËn ®éng thêi gian 7-8 lÇn h BËt nhanh t¹i chç j §øng t thÕ bíc xo¹c, bËt ®æi ch©n Yªu cÇu gi÷ th©n ngêi th¼ng 9-10 lÇn k Ch¹y bíc nhá Cæ ch©n linh ho¹t, cao träng 15m 10 + t©m th©n trªn th¶ láng, khi ch©n tiÕp xóc ®Êt b»ng nöa bµn ch©n trªn råi xuèng c¶ bµn vµ cã ®é miÕt. Bµn ch©n tiÕp xóc ®Êt cÇn th¼ng híng ch¹y. Khi di chuyÓn gèi kh«ng nhÊc cao, bíc ng¾n M Ch¹y gãt ch¹m m«ng. - - N N»m sÊp, hai tay n©ng cao vµ duçi ë h«ng. 6 Mét sè bµi tËp víi bãng a Ch©n réng b»ng vai, bãng tríc ngùc, nÐm bãng tõ ngùc lªn tríc. Nh»m t¨ng tÇn sè bíc, x©y dùng c¶m gi¸c th¶ láng ch©n l¨ng sau, ph¸t triÓn c¬ sau ®ïi. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c rÊt nhanh, tiÕp xóc ®Êt trªn nöa bµn ch©n trªn, gãt l¨ng cao ch¹m m«ng, th©n ngêi h¬i ®æ vÒ tríc. - 15m 5-6 lÇn - Nh»m ph¸t triÓn kh¶ n¨ng linh ho¹t cña c¸c khíp. 3-4 lÇn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm b Ch©n réng h¬n vai, gËp ngêi Yªu cÇu hai ch©n kh«ng vÒ tríc, bãng ë gi÷a hai gËp ch©n, nÐm bãng b»ng hai tay 11 3-4 lÇn + tõ díi lªn tríc. c hai ch©n réng b»ng vai bãng Yªu cÇu duçi ë h«ng, hai ë díi nÐm bãng b»ng hai tay ch©n kh«ng gËp qua ®Çu ra sau. 3-4 lÇn d Ch©n réng b»ng vai, bãng Chó ý t thÕ bµn ch©n khi th¶ xuèng gÇn tíi ®ïi, ho¹t ®éng ch©n chuyÓn ®éng tÝch cùc ®ïi ®Èy bãng ®i. 3-4 lÇn 7 a Mét sè bµi tËp kÐo c¨ng. BËt lªn cao. b BËt hai ch©n liªn tôc t¹i chç. c Ngåi 1/2 bËt lªn d N»m sÊp, n¾m hai bµn ch©n, duçi ë khíp h«ng e §øng lªn ngåi xuèng. Yªu cÇu gãt kh«ng rêi ®Êt 4-5 lÇn g Ch©n réng h¬n vai, hai tay giang ngang, quay h«ng sang tr¸i, ph¶i. Yªu cÇu vai gi÷ nguyªn 4-5 lÇn Yªu cÇu hai ch©n co tíi bông Yªu cÇu bËt b»ng nöa bµn ch©n trªn Th©n ngêi th¼ng. 3-5 lÇn 8-10 lÇn 4-5 lÇn 5-6 lÇn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 12 + Sè thø tù Tªn bµi tËp h Ngåi chèng tùa vÒ sau, th¶ láng c¸c c¬ ch©n 8 Nh¶y gi©y 9 Ch¹y xuèng dèc 13 Môc ®Ých – yªu cÇu Lîng vËn ®éng – thêi gian 10-15 gi©y Nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh, nhanh søc bËt mµ häc sinh rÊt cÇn. Yªu cÇu thùc hiÖn nhanh, tiÕp xóc b»ng nöa bµn ch©n. Ph¶i thùc hiÖn tÝch cùc, tù gi¸c ®ñ sè lîng ®Ò ra. Yªu cÇu ch¹y nhanh hÕt tèc ®é 100 lÇn 2+ 30 m + S¸ng kiÕn kinh nghiÖm II/ Trß ch¬i:” Cíp cê” a/ Môc ®Ých: LuyÖn cho c¸c em ph¸t triÓn tÝnh nhanh nhÑn vµ th¸o v¸t, bíc ®Çu gi¸p dôc cho c¸c em ý thøc ch¬i tËp thÓ giµnh phÇn th¾ng vÒ cho ®éi m×nh. b/ ChuÈn bÞ: Trªn s©n trêng hoÆc mét b·i réng, c¸c em tham gia ch¬I chia lµm hai ®éi víi sè ngêi b»ng nhau. Hai ®éi ®iÓm sè tõ mét ®Õn hÕt. C¸c em nhí sè cña m×nh, hai ®éi xÕp hµng ngang, mÆt híng vµo nhau c¸ch nhau 10-15m. Gi÷a hai ®éi c¾m mét l¸ cê. c/ C¸ch ch¬i: Ngêi ®iÒu khiÓn gäi bÊt kú sè nµo, th× hai em ë hai ®éi mang sè hiÖu ®ã nhanh chãng ch¹y lªn vµ t×m c¸ch chiÕm lÊy cê mang vÒ cho ®éi m×nh mµ kh«ng bÞ ®èi ph¬ng b¾t ®îc, th× coi nh th¾ng vµ ®éi ®ã ®îc mét ®iÓm. Ngîc l¹i nÕu bÞ b¾t th× ®éi b¹n ®îc mét ®iÓm. Sau ®ã cê l¹i ®îc ®a vÒ gi÷a s©n vµ ngêi ®iÒu khiÓn l¹i gäi c¸c sè kh¸c. Qua mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®éi nµo ®îc nhiÒu ®iÓm lµ ®éi ®ã th¾ng. d/ Yªu cÇu: - C¸c em ph¶i nhanh nhÑn, th¸o v¸t, khÐo lÐo lõa cho ®èi ph¬ng kh«ng ph¸n ®o¸n ®îc ý ®Þnh cña m×nh. - ChØ ®îc ch¹y trong khu vùc s©n ch¬i 2/ Trß ch¬i : “c¾m cê chiÕn th¾ng” a/ môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, kh¶ n¨ng phèi hîp nhanh nhÑn, khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc nhanh, gi¸o dôc tÝnh tËp thÓ, t¸c phong nhanh nheng khÈn tr¬ng. b/ ChuÈn bÞ: Trªn s©n trêng chän n¬i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ, kÎ hai v¹ch giíi h¹n song song c¸ch nhau 10-15m. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai v¹ch lÖch sang hai bªn mét chót so víi . 14 + ®êng ch¹y, kÎ hai vßng trßn, mçi vßng trßn cã ®êng kÝnh 0,50m, bªn trong ®Ó mét miÕng xèp lµm ®Ých c¾m cê. ChuÈn bÞ cho mçi ®éi mét cê nhá. Chia häc sinh trong líp lµm hai ®éi A vµ B, sè ngêi b»ng nhau tû lÖ nam, n÷ t¬ng ®¬ng. c/ C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh c¸c em sè 1 ch¹y nhanh sang v¹ch giíi h¹n thø hai trao cê cho b¹n ®øng ®Çu cña hµng ®èi diÖn, em nµy nhËn cê l¹i nhanh chãng ch¹y sang v¹ch giíi h¹n ®èi diÖn trao cho b¹n thø hai. Trß ch¬i cø tiÕp tôc nh vËy ®Õn em cuèi khi tiÕp nhËn ®îc cê ch¹y nhanh chãng lªn c¾m vµo miÕng xèp, ®éi nµo c¾m cê xong tríc ®éi ®ã th¾ng. d/ Yªu cÇu: _ Kh«ng ®îc ch¹y lªn tríc v¹ch giíi h¹n khi cha nhËn ®îc cê cña b¹n ch¹y tríc trao cho. _ Kh«ng ®îc nÐm cê trong lóc chuyÒn, mµ ph¶i ®a tËn tay cho ®ång ®éi. _ Trong qu¸ tr×nh ch¬i ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn ®óng néi qui cña trß ch¬i ®Ò ra. 3/ Trß ch¬i: “Ngêi cuèi cïng” a/ Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, ph¸t triÓn søc nhanh, khÐo lÐo linh ho¹t, tinh thÇn tËp thÓ. b/ ChuÈn bÞ: TËp hîp líp thµnh 2- 4 hµng däc hµng nä c¸ch hµng kia 2m, em nä c¸ch em kia 11,5m. c¸c hµng ®Òu nhau vÒ sè nam vµ n÷. c/ C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh cña chØ huy cho b¾t ®Çu cuéc ch¬i em cuèi cïng ch¹y vÒ phÝa tr íc, len lái qua kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b¹n ®øng tríc m×nh, khi ch¹y qua b¹n ®øng trªn cïng th× ®øng nèi tiÕp vµo ®Çu hµng vµ trë thµnh ngêi ®øng trªn cïng. Khi emcuoois cïng ch¹y ®i råi th× em thø hai tõ cuèi hµng lªn trë thµnh ngêi cuèi cïng, em nµy ch¹y nèi tiÕp b¹n võa ch¹y. Trß ch¬i cø nh vËy khi ngêi trªn cïng theo ®éi h×nh ban ®Çu, em ch¹y ®Çu tiªn thµnh ngêi cuèi cïng th× dõng l¹i. d/ Yªu cÇu: 15 + -LÇn lît nhanh chopngs len lái qua tÊt c¶ c¸c b¹n ®øng trong hµng, kh«ng ®îc bá qu·ng. -Thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c vµ hµng nghò ngay ng¾n. 4/ Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba” a/ Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn søc nhanh vµ tinh thÇn tËp trung chó ý. b/ ChuÈn bÞ: Häc sinh xÕp thµnh hai vßng trßn ®ång t©m, c¸ch nhau mét s¶i tay, hai em ®øng ngoµi vßng c¸ch nhau 3m c/ C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh( tiÕng cßi) hai em ®øng ngoµi ch¹y ®uæi nhau ngîc chiÒu kim ®ång hå. Em ch¹y sau ®uæi kÞp em ch¹y tríc vµ vç nhÑ vµo lng lµ th¾ng. Em ch¹y tríc muèn tr¸nh em ch¹y sau th× ph¶i t×m c¸ch ®øng ®»ng tríc bÊt kú em nµo ë vßng trong. Nh vËy, em ®øng ë vßng ngoµi cã b¹n ®øng ë tríc mÆt thµnh hµng ba ph¶i ch¹y. NÕu em sau ®uæi kÞp vµ vç nhÑ vµo lng em ch¹y tríc vµ lËp tøc ch¹y ngîc l¹i. Em bÞ vç quay l¹i ®uæi. d/ Yªu cÇu: C¸c em ph¶i nghiªm tóc chÊp hµng ®Çy ®ñ qui íc cña trß ch¬i, tù gi¸c khi m¾c lçi 5/ Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc”. a/ Môc ®Ých: RÌn luyÖn søc nhanh vµ ý thøc tinh thÇn tËp thÓ. b/ ChuÈn bÞ: TËp hîp líp thµn 2- 4 hµng däc sau v¹ch xuÊt ph¸t (sè ngêi c¸c hµng b»ng nhau c¶ nam vµ n÷) th¼ng híng víi cê. c/ C¸ch ch¬i Khi cã lÖnh, em sè 1 cña tõng ®éi nhanh chãng ch¹y ®Õn vßng trßn råi ch¹y vÒ v¹ch xuÊt ph¸t th× ®a tay ch¹m vµo em sè 2. Em sè 2 sau khi ch¹m tay em sè 1 th× ch¹y qua v¹ch xuÊt ph¸t lªn phÝa vßng trßn råi vßng vÒ ch¹m tay em sè 3. Trß ch¬i cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt. §éi nµo hÕt tríc ®éi ®ã th¾ng, ®éi nµo thua ph¶i h«:”häc tËp ®éi b¹n” 3 lÇn. d/ Yªu cÇu: -Kh«ng ®îc ch¹y ra ngoµi v¹ch xuÊt ph¸t tríc khi cã lÖnh hoÆc ch¹m tay b¹n ch¹y tríc m×nh. -Hµng ngò ph¶i ngay ng¾n. -C¸c b¹n trong hµng ph¶i lÇn lît ch¹y hÕt, kh«ng ®îc bá xãt. 6/ Trß ch¬i: “Hoµng Anh – Hoµng YÕn” a/ Môc ®Ých: 16 + -Nh»m rÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, ph¸t triÓn søc nhanh, tÝnh khÈn ch¬ng vµ kh¶ n¨ng tËp chung chó ý cao. -b/ ChuÈn bÞ: - KÎ hai v¹ch song song c¸ch nhau 1m ë gi÷a s©n, chiÒu dµi cña mçi v¹ch phô thuéc vµo sè lîng häc sinh. C¸ch 2m gi÷a s©n kho¶ng 5m kÎ hai v¹ch giíi h¹n. -TËp hîp líp thµnh hai hµng ngang ®øng quay lng vµo nhau ë hai v¹ch gi÷a s©n ( em nä c¸ch em kia 0,8 – 1m) mét hµng ®Æt tªn lµ Hoµng Anh, hµng kia ®Æt tªn lµ Hoµng YÕn. NÕu líp ®«ng, mçi ®éi cho hai tæ vµo ch¬i. c/ C¸ch ch¬i: Gi¸o viªn h« to : “ Hoµng …… Anh” th× hµng mang tªn Hoµng Anh nhanh chãng quay lng l¹i ®uæi c¸c em Hoµng YÕn, c¸c b¹n Hoµng YÕn ph¶i nhanh chãng ch¹y qua v¹ch gií h¹n cña s©n m×nh. Trong qu¸ tr×nh ®uæi vµ ch¹y nh vËy, nÕu ngêi ch¹y chèn ch¹y kh«ng kÞp ®Ó ngêi ®uæi ®uæi kÞp th× ngêi ®uæi ®Ëp nhÑ tay vµo ngêi b¹n vµ coi nh ngêi nµy bÞ b¾t. Ngêi cña hµng mang tªn Hoµng Anh lóc nµy ®ang cã quyÒn ®uæi nhng nÕu ch¹y qu¸ v¹ch giíi h¹n còng ph¹m luËt vµ coi nh bÞ b¾t. TÝnh tæng sè ngêi bÞ b¾t cña mçi bªn ®Ó cßn ph©n th¾ng b¹i. Sau ®ã tÊt c¶ häc sinh l¹i tËp hîp ë hai v¹ch gi÷a s©n vµ trß ch¬i l¹i tiÕp tôc nh lóc ®Çu, sau tæng sè ®îc gäi tªn nh nhau, hµng nµo cã sè ngêi bÞ b¾t nhiÒu, hµng ®ã thua cuéc. d/ Yªu cÇu: Trong khi ch¬i ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc, tù gi¸c kh«ng ®îc x« ®Èy nhau 7/ Trß ch¬i: “ Nhanh lªn b¹n ¬i”. a/ Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, ph¸t triÓn søc nhanh sù khÐo lÐo nhanh nhÑn, gi¸o dôc tinh thÇn tËp thÓ, tÝnh tæ chøc tæ chøc kû luËt vµ tÝnh tù gi¸c. b/ ChuÈn bÞ: -KÎ hai vßng trßn ®ång t©m, vßng trßn ngoµi cã ®êng kÝnh 6m – 10m, vßng trßn trong 0,8m – 1m vµ chia va lµm 4 phÇn b»ng nhau. - 4 qu¶ bãng hoÆc mét vËt g× ®ã nh mÈu gç, chiÕc kh¨n……… ®Æt c¸c vËt ®ã vµo 4phÇn ®· chia ë vßng trßn trong. Chia sè häc sinh trong líp ra thµnh 4 tæ ®Òu nhau ( vÒ sè lîng giíi tÝnh) tËp hîp c¸c em ®øng theo phÝa ngoµi cña vßng trßn lín mÆt quay vµo trong. §iÓm sè thø tù. Sau ®ã cho c¸c em ®äc c¸c c©u sau: “ Nhanh lªn b¹n ¬i! Tæ ta cïng víi C¸c tæ bªn c¹nh Thi ®ua ch¹y nhanh. 17 + Xem tæ nµo nhÊt, Nµo, mét ! hai ! ba! “ c/ C¸ch ch¬i: Häc sinh ®ång thanh ®äc to c¸c c©u trªn. Khi ®äc ®Õn tõ “ ba” th× tÊt c¶ nh÷ng em sè mét cña 4 tæ ch¹y vµo vßng trßn nhá nhÆt lÊy vËt cña tæ m×nh råi ch¹y vÒ ® a cho b¹n sè 2 vµ ®øng vµo vÞ trÝ cò ®Ó xem c¸c b¹n kh¸c ch¬i. em sè 2 ®ãn lÊy vËt, ch¹y vµo vßng trßn nhá vµ ®Æt vËt vµo « cña tæ m×nh, sau ®ã ch¹y nhanh vÒ ch¹m tay em sè 3. Em sè 3 tiÕp tôc nh em sè 1 vµ cø lÇn lît cho ®Õn hÕt, tæ nµo xong tríc, Ýt ph¹m qui tæ ®ã th¾ng cuéc. d/ Yªu cÇu: -Ph¶i ®äc c¸c c©u th¬ to, râ rµng, khi nµo ®Õn tõ “ba” míi ®îc ch¹y. -Khi thùc hiÖn ph¶i nhËn ®îc vËt cña b¹n tríc trao tËn tay hoÆc ch¹m tay míi ®îc xuÊt ph¸t.. 8/ Trß ch¬i: “ D¨ng líi b¾t c¸” . a/ Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn kü n¨ng ch¹y, ph¸t triÓn søc nhanh, sù khÐo lÐo linh ho¹t, gi¸o dôc tinh thÇn tËp thÓ, tÝnh tù gi¸c. b/ ChuÈn bÞ: Chia häc sinh trong líp thµnh hai ®éi, mét ®éi gi¶ lµm ngêi b¾t c¸ vµ líi, nh÷ng em nµy tay n¾m tay nhau t¹o thµnh mét hµng dµi theo h×nh h¬i cong mét c¸ch tù nhiªn gi¨ng líi. §éi kia gi¶ lµm nh÷ng con c¸, c¸ ch¹y tù do trªn s©n. c/ C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh b¾t ®Çu cuéc ch¬i, nh÷ng em gi¶ lµm líi vµ ngêi b¾t c¸ v©y líi dÇn dÇn thµnh vßng trßn ®Ó b¾t c¸, nh÷ng em ®ãng vai c¸ ph¶i nhanh chãng vµ khÐo lÐo ch¹y chèn ra ngoµi líi b»ng c¸ch lät ra khái 2 ®Çu líi hoÆc chui vµo chç líi bÞ thñng ®Ó ra ngoµi . Em nµo ®Ó bÞ qu©y vµo trong vßng trßn coi nh bÞ b¾t kh«ng ®îc tiÕp tôc ch¬i , sau ®ã líi l¹i ®îc gi¨ng ra ®Ó ch¬i tiÕp 2 lÇn n÷a . TiÕp theo 2 ®éi ®æi vai cho nhau, cuéc ch¬i tiÕp tôc cïng 3 lÇn gi¨ng lí nh ®éi tríc. Sau mét sè lÇn nh vËy ®éi nµo cã sè ngêi bÞ b¾t nhiÒu h¬n ®éi ®ã thua cuéc. d. Yªu cÇu: Trong qu¸ tr×nh ch¬i ph¶i tÝch cùc , tù gi¸c chÊp hµnh mäi qui íc cña trß ch¬i ®Ò ra. 9. Trß ch¬i “ Trao tÝn gËy” . a. Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn søc nhanh , sù phèi hîp ®ång ®éi khÐo lÐo linh ho¹t. b. ChuÈn bÞ : KÎ 2 v¹ch giíi h¹n song song víi nhau, c¸ch nhau 15 m. C¸ch 2 v¹ch giíi h¹n vÒ 18 + phÝa ngoµi 1m ®¸nh dÊu 2 dÊu chÊm lín hay 1 vßng trßn nhá. TËp hîp líp 2-4 hµng däc , phÝa 2 bªn v¹ch giíi h¹n c¸ch vÞ trÝ ®¸nh dÊu kho¶ng 1,5m- 2m . Hai em sè 1 cña hai hµng ®èi diÖn nhau cÇm mét tÝn gËy dµi 0,2m - 0,3m ®êng kÝnh 0,03m- 0,05m. c/ C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh c¸c em sè 1 ch¹y qua v¹nh giíi h¹n vÒ phÝa dÊu chÊm cña hµng ®èi diÖn sau ®ã ch¹y vßng l¹i. Khi sè 1 ch¹y ®Õn ®Çu dÊu chÊm vµ b¾t ®Çu vßng l¹i th× sè 7 b¾t ®Çu ch¹y vÒ tríc. Sè 1 vµ sè 7 cïng ch¹y vµ trao tÝn gËy cho nhau ë kho¶ng gi÷a hai v¹ch giíi h¹n. Sè 1 trao tÝn gËy b»ng tay ph¶i, sè 7 trao tÝn gËy b»ng tay tr¸i sau ®ã chuyÓn tÝn gËy sang tay ph¶i ®Ó cßn trao cho sè 2, sè 7 nhËn ®îc tÝn gËy tiÕp tôc ch¹y ®Õn dÊu chÊm th× quay l¹i. Khi sè 7 b¾t ®Çu ch¹y quay l¹i th× sè 2 xuÊt ph¸t vµ cïng ch¹y vµ gÆp nhau vµ trao gËy cho nhau ë khu giíi h¹n. Sè 2 nhËn tÝn gËy b»ng tay tr¸i råi l¹i chuyÓn sang tay ph¶i ®Ó trao gËy vµo tay tr¸i sè 8, trß ch¬i cø tiÕp tôc cho ®Õn hÕt. d/ Yªu cÇu. Khi cã lÖnh xuÊt ph¸t, sè 1 míi ch¹y qua v¹ch giíi h¹n, ph¶i ch¹t vµo hoÆc ®Æt ch©n vµo chÊm qui ®Þnh. Ph¶i trao vµ nhËn tÝn gËy cho nhau ë khu qui ®Þnh. 10/ Trß ch¬i: “ Ai nhanh vµ khÐo h¬n” a/ Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn phèi hîp c¸c kü n¨ng ch¹y, nh¶y, leo trÌo, mang v¸c ph¸t triÓn søc nhanh, sù khÐo lÐo vµ søc m¹nh cña ch©n. b/ ChuÈn bÞ : Hai chiÕc ghÕ b¨ng lo¹i to b¶n vµ ch¾c, hai chiÕc vßng cã ®êng kÝnh 0,7m – 0,8m vµ 6 qu¶ bãng nhá ho¹c 4 qu¶ bãng to ( bãng chuyÒn , bãng ®¸ ….). Trªn ®o¹n ®êng 20m kÎ hai v¹ch giíi h¹n gäi lµ v¹ch 1 vµ v¹ch 2. C¸ch v¹ch 1 kho¶ng 3m kÎ hai v¹ch liªn tiÕp c¸ch nhau 1,5m, sau ®ã c¸ch 3m ®Æt chiÕc nghÕ b¨ng däc theo híng ch¹y, c¸ch ®Çu kia nghÕ b¨ng 2m ®Æt chiÕc vßng ch¾n ngang ®êng, c¸ch vßng 2m kÎ 1 vßng trßn cã ®êng kÝnh 0,5m trong ®Ó 3 qu¶ bãng nhá ho¹c 2 qu¶ bãng to, c¸ch vßng ®Ó bãng 4m , kÎ tiÕp 1 vßng trßn thø hai cã ®êng kÝnh t¬ng ®¬ng. Chia líp thµnh hai ®éi, mét ®éi l¹i chia lµm hai nhãm vµ ®øng tËp hîp ë hai bªn v¹ch giíi h¹n. c/ C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh b¾t ®Çu cuéc ch¬i, hai em ®øng trªn cïng cña hai hµng ë bªn v¹nh giíi h¹n sè 1 ch¹y vÒ tríc, ch¹y qua 2 v¹ch kÎ c¸ch nhau 1,5m, sau ®ã ch¹y tiÕp 2m råi leo lªn ®i hoÆc ch¹y däc theo nghÕ b¨ng sang ®Çu kia nh¶y xuèng, ch¹y tiÕp 2m råi chui qua vßng, råi ch¹y tiÕp 2m vµ «m bãng ch¹y sau ®ã ®Æt bãng vµo vßng trßn tiÕp theo råi ch¹y 19 + tiÕp ®Õn v¹ch giíi h¹n thø 2, ®a tay ch¹m tay b¹n ®øng ®Çu hµng cña hµng ®èi diÖn råi vÒ tËp hîp ë cuèi hµng. B¹n ®øng ®Çu hµng ®èi diÖn sau khi ch¹m tay lµm ngîc l¹i chiÒu b¹n võa råi ®ang ch¹y vµ cïng lµm ®éng t¸c «m chuyÒn bãng, chui qua vßng, ®i trªn nghÕ, nh¶y qua 2 v¹ch qui ®Þnh sau ®ã ch¹y tiÕp ®a tay ch¹m tay b¹n sè 2 bªn v¹ch giíi h¹n sè 1. Trß ch¬i cø tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt, ®éi nµo xong tríc Ýt ph¹m quy lµ th¾ng cuéc. d/ Yªu cÇu: -Kh«ng ®îc ch¹y tríc lÖnh vµ tríc khi ch¹m tay b¹n ch¹y tríc m×nh. -Ph¶i nh¶y, ®i, chui qua c¸c vËt. -Thùc hiÖn ph¶i tù gi¸c, tÝch cùc. B/ KÕt qu¶ khai th¸c mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i trªn cho gi¶ng d¹y Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y c¸c lo¹i bµi trong ch¬ng tr×nh thÓ dôc ë trêng THCS cã sö dông mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i chän läc ë trªn ta thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®îc cÇn quan t©m. Khi gi¶ng d¹y thùc nghiÖm kiÓu bµi cung cÊp kiÕn thøc míi, còng nh cñng cè, «n luyÖn nh÷ng phÇn nhá cña kü thuËt thÓ thao cho häc sinh trong cïng mét m«n” nh¶y xa kiÓu ngåi” ë mét sè líp kh«ng sö dông c¸c bµi tËp vµ trß ch¬i, víi mét líp cã sö dông bµi tËp vµ trß ch¬i ®Ó khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña häc sinh. Th× ta thÊy kÕt qu¶ thu ®îc ë líp khi d¹y cã sö dông bµi tËp vµ trß ch¬i lµm ph¬ng tiÖn truyÒn ®¹t kü n¨ng vµ rÌn luyÖn thÓ lùc. Häc sinh n¾m kiÕn thøc mét c¸ch nhanh chãng, hiÓu bµi ngay t¹i líp, thùc hiÖn c¸c kü thuËt ®éng t¸c ®óng cã kÕt qu¶ cao, kh¾c s©u ®îc kiÕn thøc ®èi víi häc sinh. §ång thêi th«ng qua trß ch¬i, x©y dùng cho häc sinh tinh thÇn tù gi¸c, chÊp hµnh néi qui cña tËp thÓ ®Ò ra, lßng dòng c¶m, trung thùc trong c«ng t¸c. Khi m¾c sai lÇm gi¸m nhËn khuyÕt ®iÓm vµ x©y dùng cho c¸c em tinh thÇn, tËp thÓ, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau hiÖp ®ång chiÕn ®Êu b¶o vÖ lîi Ých, danh dù cña tËp thÓ m×nh vµ tù hµo vÒ tËp thÓ ®ã. Còng qua trß ch¬i x©y dùng cho c¸c em ý chÝ kiªn cêng chiÕn ®Êu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi vµ sù s¸ng t¹o th¸o v¸t, nhanh nhÑn cÇn thiÕt cho lao ®éng c«ng t¸c sau nµy. Cßn khi d¹y lo¹i bµi trªn mµ kh«ng sö dông bµi tËt bæ trî vµ trß ch¬i th× häc sinh hiÓu bµi kh«ng s©u, kÕt qu¶ cña tiÕt d¹y cha cao, kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc vµ s¸ng t¹o cña häc sinh. Bëi v× thÓ dôc lµ m«n häc ë ngoµi trêi, do ®ã c¸c em thêng bÞ ph©n t¸n t tëng bëi c¸c ho¹t ®éng kh¸c ë xung quanh, nªn møc ®é tËp trung chó ý vµo bµi häc kh«ng cao. Do ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã h×nh thøc tæ chøc d¹y häc phï hîp ®Ó thu hót sù tËp chung chó ý cao ®é cña häc sinh. NÕu d¹y mét tiÕt thÓ dôc mµ cã sö dông bµi tËp bæ trî vµ kÕt hîp víi trß ch¬i th× 20 + kÕt qu¶ d¹y häc bµi ®ã coi nh thµnh c«ng. V× th«ng qua bµi tËp vµ trß ch¬i gióp c¸c em n¾m ®îc kü thuËt nhanh vµ cã høng thó häc tËp, tiÕp thu bµi mét c¸ch chñ ®éng, tù gi¸c, tÝch cùc. Tãm l¹i d¹y m«n thÓ, nhÊt lµ ch¬ng tr×nh thÓ dôc ë TTHSS chØ ®¹t kÕt qu¶ cao khi nã ®îc g¾n liÒn víi c¸c bµi tËp bæ trî, hoÆc ®îc tæ chøc th«ng qua h×nh thøc trß ch¬i. NÕu d¹y mét giê thÓ dôc mµ kh«ng kÕt hîp víi bµi tËp vµ trß ch¬i th× bµi gi¶ng ®ã còng thµnh c«ng, nhng kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh kh«ng cao. Cô thÓ nh ®· thùc nghiÖm ë 2 líp kh¸c nhau, nhng cïng løa tuæi( líp 6), sè l¬ng häc sinh b»ng nhau (50 häc sinh)….bµi “Nh¶y xa kiÓu ngåi” vµ lóc nµy tèc ®é ch¹y ®µ chËm, gãc giËm nh¶y cha m¹nh…….nªn kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha cao. + Lo¹i giái ®¹t 18% +Lo¹i kh¸ ®¹t 60% +Lo¹i ®¹t 22% Cßn ®èi víi mét líp cã sö dông bµi tËp vµ trß ch¬i vµo bµi häc ,tèc ®é ch¹y ®µ nhanh, gãc ®é giËm nh¶y lín…th× kÕt qu¶ ®¹t ® îc lµ: +Lo¹i giái :25% +Lo¹i kh¸ :65% +Lo¹i ®¹t :10% Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy r»ng th«ng qua c¸c bµi tËp bæ trî vµ trß ch¬i ®· l«i cuèn ® îc häc sinh tham gia tÝch cùc ,tù gi¸c ,quªn mÖt mái .do ®ã nÕu ta biÕt vËn dông c¸c bµi tËp bæ trî vµ trß ch¬i thÝch hîp víi tõng m«n thÓ dôc trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc thÓ chÊt ,th× nã sÏ h×nh thµnh kÜ thuËt ®éng t¸c nhanh vµ ®óng cho häc sinh .nÕu nh kÜ thuËt ®éng t¸c ®óng th× thµnh tÝch thÓ thao ®îc n©ng lªn PhÇn c: KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt I/ KÕt luËn. Qua mét thêi gian nghiªn cøu, t×m tßi tû mû tõng bíc, tõng vÊn ®Ò, ph¬ng ph¸p sö dông trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, víi sù nç lùc t×m tßi, nghiªn cøu cña b¶n th©n t«i vµ sù ñng hé nhiÖt t×nh cña ®ång nghiÖp, nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm……..§· gióp t«i thu ® îc kÕt qu¶ sau: §· hÖ thèng ®îc mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh, ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thÓ dôc ë trêng trung häc c¬ së. Do bµi tËp bæ trî vµ trß ch¬i gióp häc sinh ph¸t triÓn høng thó häc tËp, kh¾c s©u kiÕn thøc vµ cã thµnh tÝch thÓ thao cao. §ång thêi trß ch¬i cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc x©y dùng, gi¸o dôc con ngêi. Nã kh«ng chØ thóc ®Èy cho c¬ thÓ cña c¸c em häc sinh ph¸t 21 + triÓn nhanh chãng tíi møc hoµn chØnh mµ nã cßn n©ng cao ®îc thÓ lùc vµ ®¹o ®øc cña c¸c em. Do vËy, t«i ®· biÕt c¨n cø vµo yªu cÇu , môc ®Ých cô ®Ó s¾p xÕp bµi tËp vµ trß ch¬i cho phï hîp víi løa tuæi , tr×nh ®é søc khoÎ , v¨n ho¸ vµ giíi tÝnh cña häc sinh , phï hîp víi ®iÒu kiÖn s©n b·i, dông cô s½n cã cña c¬ së m×nh vµ phï hîp víi môc ®Ých, yªu cÇu cña ®Ò tµi ®Æt ra. Cô thÓ ®Ó chøng minh ®iÒu ®ã c¸c kÕt qu¶ cña viÖc hÖ thèng vµ khai th¸c bµi tËp vµ trß ch¬i, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë trêng trung häc c¬ së t«i ®· nªu ë phÇn kÕt qu¶ nghiªn cøu. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i ®· häc hái ®îc mét sè kinh nghiÖm, biÕt c¸ch tæ chøc bµi tËp vµ trß ch¬i sao cho khoa häc, phï hîp víi môc ®Ých, yªu cÇu cña tõng m«n thÓ dôc…. Phôc vô triÖt ®Ó cho môc ®Ých daþ häc.Qua ®ã t«i ®· ¸p dông cã hiÖu qu¶ mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i phôc vô cho môc ®Ých gi¶ng d¹y ë trêng trung häc c¬ së. II. §Ò xuÊt: Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu víi thùc tr¹ng vÒ gi¶ng d¹y thÓ dôc ë trêng trung häc c¬ së t«i cã mét sã ®Ò xuÊt sau -§éi ngò gi¸o viªn thÓ dôc ph¶i x©y dùng ®îc mét hÖ th«ng bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh ®Ó phôc vô cho môc ®Ých d¹y häc, tr¸nh hiÖn tîng d¹y cøng nh¾c. V× thÓ dôc lµ bé m«n khoa häc thùc nghiÖm , d¹y cøng nh¾c hiÖu qu¶ kh«ng cao . HiÖn nay ë trêng trung häc c¬ së th× viÖc ¸p dông mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc cßn Ýt, do ®ã cha ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc tù gi¸c cña häc sinh, nªn kÕt qu¶ häc tËp ®¹t ®îc cha cao. -§éi ngò gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ng¹i su tÇm trß ch¬i vµ t×m tßi nghiªn cøu mét sè bµi tËp bæ trî , do ®ã hiÖu qu¶ häc tËp kh«ng cao. Bëi vËy ®éi ngò gi¸o viªn cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm h¬n , quan t©m h¬n. Bªn c¹nh ®ã yªu cÇu nhµ tr êng cÇn ph¶i cã ®å dïng d¹y häc ®Çy ®ñ, ®Ó lµm ®å dïng cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn trß ch¬i . V× cã ®å dïng ®Çy ®ñ th× viÖc tæ chøc cho c¸c em ch¬i trß ch¬i phong phó h¬n, tr¸nh sù lÆp ®i lÆp l¹i mét sè trß ch¬i dÉn ®Òn nhµm ch¸n kÕt qu¶ häc tËp ®¹t ®îc kh«ng cao. -Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm vÒ hÖ thèng mét sè bµi tËp vµ trß ch¬i nh»m gi¸o dôc tè chÊt søc nhanh cña häc sinh THCS, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc míi chØ lµ nghiªn cøu bíc ®Çu, cÇn ph¶i ®Çu t h¬n n÷a vÒ thêi gian , kiÕn thøc, kinh nghiÖm ®Ó cã kÕt qu¶ cao h¬n . T«i rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña ®ång nghiÖp . 22 + Së gi¸o dôc ®µo t¹o H¶i D¬ng ****8&&&&***** 23
- Xem thêm -