Tài liệu Hệ thống kiến thức và bài tập toán 9 - tài liệu ôn thi vào lớp 10

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 132 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 PhÇn I:§¹i sè Chuyªn ®Ò i: c¨n thøc bËc hai - bËc ba I – Căn Bậc hai: 1. §iÒu kiÖn ®Ó c¨n thøc cã nghÜa. A cã nghÜa khi A 0 2. So sánh các căn bâc hai: a>b a Với a ≥0 và b≥0 ta có: b 3. Phép khai phương: A KhiA 0 * A2 * AB A. B ( víi A A B A * A A KhiA 0 ( víi A 0 vµ B 0) 0 vµ B > 0 ) B 4. C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c¨n thøc: a. Đưa biểu thức ra ngoài , vào trong dấu căn: A2 B * A B ( B 0) A 2 B ( víi A * A B 0 vµ B 0) A 2 B ( víi A < 0 vµ B A B 0) b. Trục căn thức ở mẫu: A B * * AB ( víi AB B A C ( A  B) ( Víi A A B2 C A B C * 0) A B ( víi B > 0 ) B B * 0 vµ B A B 0 vµ A C( A  B ) ( víi A A B 0, B B2 ) 0 vµ A B) II – Căn Bậc ba: * 3 A3 A * So sánh: a > b  3 a3 3 b3 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 1 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 Chuyªn ®Ò ii: Hµm sè vµ ®å thÞ CñA HµM Sè I . Hµm sè bËc nhÊt: y = ax + b (a ≠ 0) 1. TÝnh chÊt: Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b x¸c ®Þnh víi mäi gi¸ trÞ cña x thuéc R vµ cã tÝnh chÊt sau: - §ång biÕn trªn R khi a > 0 - NghÞch biÕn trªn R khi a < 0 2. §å thÞ cña hµm sè y = ax + b (a 0) : lµ mét ®-êng th¼ng a) C¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax + b (a 0) B-íc 1. Cho x = 0 th× y = b ta ®-îc ®iÓm A(0; b) thuéc trôc tung Oy. Cho y = 0 th× x = -b/a ta ®-îc ®iÓm B(-b/a; 0) thuéc trôc hoµnh Ox. (cã thÓ cho x=1 th× y=a+b) B-íc 2. VÏ ®-êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B ta ®-îc ®å thÞ hµm sè y = ax + b b) Chó ý: NÕu b = 0 th× ®å thÞ hµm sè y = ax + b trë thµnh ®-êng th¼ng y = ax ( ®i qua gèc täa ®é) 3. VÞ trÝ t-¬ng ®èi cña hai ®-êng th¼ng Cho hai ®-êng th¼ng (d): y = ax + b (a 0) vµ (d’ ): y = a’ x + b’ (a’ 0). Khi ®ã:  Hai ®-êng song song khi: a a' b b'  Hai ®-êng c¾t nhau khi: a a '  Hai ®-êng trïng nhau khi: a a' b b' 4. HÖ sè gãc cña ®-êng th¼ng y = ax + b (a 0) a) Gãc t¹o bëi ®-êng th¼ng y = ax + b vµ trôc Ox. - NÕu a > 0 th× gãc ®ã lµ gãc nhän. - NÕu a < 0 th× gãc ®ã lµ gãc tï. b) HÖ sè gãc cña ®-êng th¼ng y = ax + b - Trong ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng: y = ax + b, a ®-îc gäi lµ hÖ sè gãc, b ®-îc gäi lµ tung ®é gèc. II - Hµm sè y = ax2 (a 0) 1) TÝnh chÊt: Hµm sè y = ax2 (a 0) x¸c ®inh víi mäi gi¸ trÞ cña c thuéc R vµ: * NÕu a > 0 th× hµm sè nghÞch biÕn khi x < 0, ®ång biÕn khi x > 0 * NÕu a < 0 th× hµm sè ®ång biÕn khi x < 0, nghÞch biÕn khi x > 0 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 2 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 2) §å thÞ cña hµm sè y = ax2 (a 0) * §å thÞ hµm sè y = ax2 (a 0) lµ mét Parabol ®i qua gèc täa ®é nhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøng: + NÕu a > 0 th× ®å thÞ n»m phÝa trªn trôc hoµnh, O lµ ®iÓm thÊp nhÊt cña ®å thÞ + NÕu a < 0 th× ®å thÞ n»m phÝa d-êi trôc hoµnh, O lµ ®iÓm cao nhÊt cña ®å thÞ * C¸ch vÏ ®å thÞ: - LËp b¶ng gi¸ trÞ: x 0 1 2 -1 -2 ? ? 0 ? ? y = ax2 - VÏ hÖ trôc täa ®é Oxy vµ biÓu diÔn c¸c ®iÓm võa t×m ®-îc ë b¶ng trªn - VÏ ®-êng cong Parabol ®i qua c¸c ®iÓm võa biÓu diÔn 3) Quan hÖ gi÷a Parabol y = ax2 (a 0) vµ ®-êng th¼ng y = mx + n (m 0) Cho Parabol (P): y = ax2 (a 0) vµ ®-êng th¼ng (d): y = mx + n. Khi ®ã * Täa ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) lµ nghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh y ax 2 y mx n *Hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) lµ nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh ax2- mx – n = 0 (1) *Sè giao ®iÓm cña (P) vµ (d) lµ sè nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (1) + NÕu (1) v« nghiÖm th× (P) vµ (d) kh«ng cã ®iÓm chung + NÕu (1) cã nghiÖm kÐp th× (P) vµ (d) tiÕp xóc nhau + NÕu (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt th× (P) vµ (d) c¾t nhau t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt. ---------------------------------------------------------------- Chuyªn ®Ò III : PHƢƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƢƠNG TRÌNH BẬC NHẤT I - Phƣơng trình bậc nhất một ẩn - Phương trình bậc nhất một ẩn là pt có dạng: ax + b = 0 (a ≠ 0) b a II - Hệ phƣơng trình bậc nhất hai ẩn - Nghiệm duy nhất là x TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 3 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 1) Khái niệm: HÖ ph-¬ng tr×nh bậc nhất hai ẩn có dạng ax by a' x b' y c c' 2) Cách giải: a. Phương pháp thế: - Bước 1: Từ một pt của hệ đã cho ( coi như là pt thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào pt thứ hai để được một pt mới (chỉ còn một ẩn). - Bước 2: Giải pt mới, ta tìm được giá trị của một ẩn. - Bước 3: Thay giá trị của ẩn vừa tìm được vào pt thứ hai để tìm ẩn còn lại. - Bước 4: Kết luận. b. Phương pháp cộng: - Bước 1: Nhân hai vế của mỗi pt với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó của hai pt đối nhau (hoặc bằng nhau). - Bước 2: Cộng vế theo vế của hai pt (hoặc trừ), ta được pt mới chỉ có một ẩn, sau đó giải và tìm được giá trị của ẩn đó. - Bước 3: Thay giá trị của ẩn vừa tìm được vào một pt bất kỳ của hệ đã cho để tìm ẩn còn lại. - Bước 4: Kết luận. ------------------------------------------------- Chuyªn ®Ò iv: ph-¬ng tr×nh bËc hai mét Èn I – ĐỊNH NGHĨA: Phương trình bậc hai một ẩn có dạng: ax2+bx+c = 0 (a 0) II – CÔNG THỨC NGHIỆM: C«ng thøc nghiÖm = b2 - 4ac - NÕu > 0 : Ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt: x1 - NÕu b ; x2 2a b 2a = 0 : Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp : x1 x2 b 2a C«ng thøc nghiÖm thu gän ' = b'2 - ac víi b = 2b' - NÕu ' > 0 : Ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt: x1 b' ' a b' ; x2 ' a - NÕu ' = 0 : Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp: b' x1 x2 a TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 4 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 - NÕu < 0 : Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm - NÕu ' < 0 : Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm III – HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG: 1) Hệ thức vi – ét: NÕu x1, x2 lµ nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0 (a 0) th×: x1 b a x2 x1.x2 c a 2) Công thức nhẩm nghiệm: Của pt ax2 + bx + c = 0 (a 0) * Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm: x1 = 1; * Nếu a - b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm: x1 = -1; x2 = x2 = c a c a 3) Ứng dụng: Tìm hai số biết tổng là S và tích là P: Ta giải phương trình: x2 – Sx + P = 0 (*) Hai nghiệm của pt (*) là hai số cần tìm. - Lưu ý: x1 và x2 tồn tại khi S2 – 4P 0 IV – MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỔNG QUÁT VỀ NGHIỆM: Tìm điều kiện tổng quát để phương trình ax2+bx+c = 0 (a 1. Có nghiệm (có hai nghiệm) 2. Vô nghiệm 0) có: 0 <0 3. Nghiệm duy nhất (nghiệm kép, hai nghiệm bằng nhau) 4. Có hai nghiệm phân biệt (khác nhau) 5. Hai nghiệm cùng dấu 6. Hai nghiệm trái dấu >0 0 và P > 0 > 0 và P < 0 7. Hai nghiệm dương(lớn hơn 0) 8. Hai nghiệm âm(nhỏ hơn 0) 9. Hai nghiệm đối nhau =0 a.c < 0 0; S > 0 và P > 0 0; S < 0 và P > 0 0 và S = 0 10.Hai nghiệm nghịch đảo nhau 0 và P = 1 11. Hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn a.c < 0 và S <0 12. Hai nghiệm trái dấu và nghiệm dương có giá trị tuyệt đối lớn hơn a.c < 0 và S>0 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 5 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 ------------------------------------------ Chuyªn ®Ò v: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph-¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph-¬ng tr×nh Bíc 1 : LËp hÖ ph-¬ng tr×nh (ph-¬ng tr×nh) 1) Chän Èn vµ t×m ®iÒu kiÖn cña Èn (th«ng th-êng Èn lµ ®¹i l-îng mµ bµi to¸n yªu cÇu t×m). 2) BiÓu thÞ c¸c ®¹i l-îng ch-a biÕt theo Èn vµ c¸c ®¹i l-îng ®· biÕt. 3) LËp hÖ ph-¬ng tr×nh (ph-¬ng tr×nh) biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a c¸c l-îng. Bíc 2 : Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh, (ph-¬ng tr×nh) Bíc 3 : KÕt luËn bµi to¸n. PhÇn II: H×NH HäC A – HỆ THỨC LƢỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG 1. Định lý Py ta go: ABC vuông tại A 2. HÖ thøc l-îng trong tam gi¸c vu«ng. AB2 AC2 BC 2 A - Cạnh góc vuông và hình chiếu trên cạnh huyền: b2 = ab' c2 = ac' c - Các hệ thức về đường cao: + h2 = b'c' c’ B 1 h2 1 b2 b’ a 1 c2 A 3. TØ sè l-îng gi¸c cña gãc nhän. AB AC sin ; cos BC BC B tg AB ; AC C H + ah = bc + b h cot g C AC AB TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 6 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 * Một số tính chất: a) sin cos ; b) 0 sin c) sin 2 cos2 1; 1; cos sin ; tg 0 cos <1; tg tg .cot g 1; cotg ; sin ; cos 1 sin 2 cot g cot g 1 cot g ; tg cos sin 1 cos2 1 tg 4. HÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng. A b = a.sinB = a.cosC b = c.tgB = c.cotgC c b c = a.sinC = a.cosB B c = b.tgC = b.cotg B a C II. §-êng trßn. 1. Quan hÖ gi÷a ®-êng kÝnh vµ d©y cung: + §-êng kÝnh vu«ng gãc víi mét d©y th× ®i qua trung ®iÓm cña d©y Êy + §-êng kÝnh ®i qua trung ®iÓm cña mét d©y kh«ng ®i qua t©m th× vu«ng gãc víi d©y Êy. 2. Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y: + Hai d©y b»ng nhau th× c¸ch ®Òu t©m. + Hai d©y c¸ch ®Òu t©m th× b»ng nhau. + D©y nµo lín h¬n th× d©y ®ã gÇn t©m h¬n. + D©y nµo gÇn t©m h¬n th× d©y ®ã lín h¬n. 3. Liªn hÖ gi÷a cung vµ d©y: TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 7 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 Trong mét ®-êng trßn hay trong hai ®-êng trßn b»ng nhau: + Hai cung b»ng nhau c¨ng hai d©y b»ng nhau + Hai d©y b»ng nhau c¨ng hai cung b»ng nhau + Cung lín h¬n c¨ng d©y lín h¬n + D©y lín h¬n c¨ng cung lín h¬n. 4. VÞ trÝ t-¬ng ®èi cña ®-êng th¼ng vµ ®-êng trßn: VÞ trÝ t-¬ng ®èi Sè ®iÓm chung HÖ thøc liªn hÖ gi÷a d vµ R 2 dR - §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn c¾t nhau - §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn tiÕp xóc nhau - §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn kh«ng giao nhau 5. VÞ trÝ t-¬ng ®èi cña ®-êng th¼ng vµ ®-êng trßn: VÞ trÝ t-¬ng ®èi Sè ®iÓm chung HÖ thøc liªn hÖ gi÷a d vµ R 2 R - r < OO' < R + r - Hai ®-êng trßn c¾t nhau - Hai ®-êng trßn tiÕp xóc nhau + TiÕp xóc ngoµi OO' = R + r 1 + TiÕp xóc trong OO' = R - r TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 8 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 - Hai ®-êng trßn kh«ng giao nhau + (O) vµ (O') ë ngoµi nhau OO' > R + r + (O) ®ùng (O') 0 OO' < R - r + (O) vµ (O') ®ång t©m OO' = 0 6. TiÕp tuyÕn cña ®-êng trßn - TÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn: TiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®i qua tiÕp ®iÓm. - DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn: + §-êng th¼ng vµ ®-êng trßn chØ cã mét ®iÓm chung. + Kho¶ng c¸ch tõ t©m cña ®-êng trßn ®Õn ®-êng th¼ng b»ng b¸n kÝnh. + §-êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cña ®-êng trßn vµ vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®i qua A ®iÓm ®ã. - TÝnh chÊt cña 2 tiÕp tuyÕn c¾t nhau MA, MB lµ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau th×: O M + MA = MB B + MO lµ ph©n gi¸c cña gãc AMB + OM lµ ph©n gi¸c cña gãc AOB - TiÕp tuyÕn chung cña hai ®-êng trßn: lµ ®-êng th¼ng tiÕp xóc víi c¶ hai ®-êng trßn ®ã: TiÕp tuyÕn chung ngoµi TiÕp tuyÕn chung trong d d d' O O' O O' d' 7. Gãc víi ®-êng trßn: Lo¹i gãc H×nh vÏ TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG C«ng thøc tÝnh sè ®o 9 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 A B AOB 1. Gãc ë t©m sd AB O A B 2. Gãc néi tiÕp 1 sd AB 2 AMB O M x xBA A 3. Gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung. B 1 sd AB 2 O B A AMB 4. Gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®-êng trßn 1 ( sd AB sdCD) 2 M O C D TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 10 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 M AMB D C 1 ( sd AB sdCD) 2 5. Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®-êng trßn O A B  Chó ý: Trong mét ®-êng trßn - C¸c gãc néi tiÕp b»ng nhau ch¾n c¸c cung b»ng nhau - C¸c gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau - C¸c gãc néi tiÕp ch¾n c¸c cung b»ng nhau th× b»ng nhau - Gãc néi tiÕp nhá h¬n hoÆc b»ng 900 cã sè ®o b»ng nöa sè ®o cña gãc ë t©m cïng ch¾n mét cung. - Gãc néi tiÕp ch¾n nöa ®-êng trßn lµ gãc vu«ng vµ ng-îc l¹i gãc vu«ng néi tiÕp th× ch¾n nöa ®-êng trßn. - Gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung vµ gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau. 8. Tø gi¸c néi tiÕp:  DÊu hiÖu nhËn biÕt tø gi¸c néi tiÕp: - Tø gi¸c cã tæng hai gãc ®èi b»ng 1800 ( hoÆc cã gãc ngoµi t¹i mét ®Ønh b»ng gãc trong cña ®Ønh ®èi diÖn) - Tø gi¸c cã 4 ®Ønh c¸ch ®Òu mét ®iÓm. - Tø gi¸c cã hai ®Ønh kÒ nhau cïng nh×n c¹nh chøa hai ®Ønh cßn l¹i d-íi hai gãc b»ng nhau (th-êng lµ b»ng 900) 9. §é dµi ®-êng trßn - §é dµi cung trßn. - §é dµi ®-êng trßn b¸n kÝnh R: C = 2 R = d - §é dµi cung trßn n0 b¸n kÝnh R : l Rn C.n = 180 360 10. DiÖn tÝch h×nh trßn - DiÖn tÝch h×nh qu¹t trßn - DiÖn tÝch h×nh trßn: S = R2 0 - DiÖn tÝch h×nh qu¹t trßn b¸n kÝnh R, cung n : Sq - Quan hÖ gi÷a S vµ C: C2 = 4. .S 11. C¸c lo¹i ®-êng trßn §-êng trßn ngo¹i tiÕp §-êng trßn néi tiÕp tam gi¸c tam gi¸c TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG R2n 360 lR 2 §-êng trßn bµng tiÕp tam gi¸c 11 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 A A A B C O O F B E J C B C T©m ®-êng trßn lµ giao cña ba ®-êng trung trùc cña tam gi¸c T©m ®-êng trßn lµ giao cña ba ®-êng ph©n gi¸c trong cña tam gi¸c T©m cña ®-êng trßn bµng tiÕp trong gãc A lµ giao ®iÓm cña hai ®-êng ph©n gi¸c c¸c gãc ngoµi t¹i B hoÆc C hoÆc lµ giao ®iÓm cña ®-êng ph©n gi¸c gãc A vµ ®-êng ph©n gi¸c ngoµi t¹i B (hoÆc C) III. C¸c lo¹i h×nh kh«ng gian. 1. H×nh trô. - DiÖn tÝch xung quanh: Sxq = 2 rh - DiÖn tÝch toµn phÇn: Stp = 2 rh + 2 r2 - ThÓ tÝch h×nh trô: V = Sh = r2h 2. H×nh nãn: - DiÖn tÝch xung quanh: Sxq = rl - DiÖn tÝch toµn phÇn: Stp = rl + r2 1 - ThÓ tÝch h×nh trô: V = 3 1 h(r12 r22 r1 r2 ) 3 4. H×nh cÇu. - DiÖn tÝch mÆt cÇu: S = 4 R2 = d2 - ThÓ tÝch h×nh cÇu: V = Trong ®ã h: chiÒu cao Trong ®ã r 2h 3. H×nh nãn côt: - DiÖn tÝch xung quanh: Sxq = (r1 + r2)l - ThÓ tÝch: V = r: b¸n kÝnh 4 R3 3 r: b¸n kÝnh l: ®-êng sinh h: chiÒu cao r1: b¸n kÝnh d¸y lín r2: b¸n kÝnh ®¸y nhá Trong ®ã l: ®-êng sinh h: chiÒu cao R: b¸n kÝnh Trong ®ã TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG d: ®-êng kÝnh 12 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 D¹ng 1: rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 1. Mét sè l-u ý khi gi¶i: - NÕu c¸c ph©n thøc cã thÓ rót gän ®-îc th× nªn rót gän tr-íc khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh kh¸c - Tr-íc khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ph¶i nªu ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, kÓ c¶ khi bµi to¸n kh«ng yªu cÇu - Thø tù -u tiªn thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:  PhÐp tÝnh trong ngoÆc ®-îc thùc hiÖn tr-íc  Nh©n chia tr-íc, céng trõ sau 2. Bµi tËp ¸p dông: 1 x Bµi 1 : Cho biÓu thøc P = x 1 x x a) Rót gän biÓu thøc sau P. 1 b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P khi x = . 2 H-íng dÉn : x 1 a) §KX§ : x > 0 ; x 1. BiÓu thøc rót gän : P = . 1 x 1 b) Víi x = th× P = 3 – 2 2 . 2 Bµi 2 : Cho biÓu thøc : A = x x 1 x 1 x 1 x 1 a) Rót gän biÓu thøc sau A. b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 1 4 c) T×m x ®Ó A < 0. d) T×m x ®Ó A = A. H-íng dÉn : TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 13 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 a) §KX§ : x 0, x x 1. BiÓu thøc rót gän : A = x 1 . 1 th× A = - 1. 4 c) Víi 0 x < 1 th× A < 0. d) Víi x > 1 th× A = A. b) Víi x = Bµi 3 : Cho biÓu thøc: N= 1 a a 1 a 1 a a a 1 1) Rót gän biÓu thøc N. 2) T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó N = -2004. H-íng dÉn : a) §KX§ : a 0, a 1. BiÓu thøc rót gän : N = 1 – a . b) Ta thÊy a = - 2004 §KX§ . Suy ra N = 2005. Bµi 4. Rót gän a).A1= b). A2= 1 a a 1 a a a a Bµi 5 : 1 a 1 a a + b b ab : a KQ: 1+ a b b a Cho A = a. 2 b 1 x x ; KQ: 1. b 1 x 1 : x 1 x 2 x 1 Rót gän A (KQ: víi x > 0 , x 1. A= x 1 ) x b.So s¸nh A víi 1 D¹ng 2: viÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng Bµi 1: ViÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng (d) biÕt: a) (d) ®i qua M(3 ; 2) vµ song song víi ®-êng th¼ng ( ) : y = 2x – 1/5. b) (d) ®i qua E(0 ; 4) vµ ®ång quy víi hai ®-êng th¼ng ( ): y = 2x – 3; ( ’ ): y = 7 – 3x t¹i mét ®iÓm. c) (d) ®i qua A(1 ; 2) vµ B(- 2 ; - 5) Bµi 2: Gäi (d) lµ ®-êng th¼ng y = (2k – 1)x + k – 2 víi k lµ tham sè. a) §Þnh k ®Ó (d) ®i qua ®iÓm (1 ; 6). b) §Þnh k ®Ó (d) song song víi ®-êng th¼ng 2x + 3y – 5 = 0. c) §Þnh k ®Ó (d) vu«ng gãc víi ®-êng th¼ng x + 2y = 0. d) Chøng minh r»ng khi k thay ®æi, ®-êng th¼ng (d) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh. Bµi 3 : Cho hµm sè y = (m – 2)x + m + 3. 1) T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn. 2) T×m m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 3. 3) T×m m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè trªn vµ c¸c ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = -x + 2 ; y = 2x – 1 ®ång quy. H-íng dÉn : 1) Hµm sè y = (m – 2)x + m + 3 m–2<0 m < 2. 2) Do ®å thÞ cña hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 3. Suy ra : x= 3 ; y = 0 3 Thay x= 3 ; y = 0 vµo hµm sè y = (m – 2)x + m + 3, ta ®-îc m = . 4 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 14 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 y x 2 3) Giao ®iÓm cña hai ®å thÞ y = -x + 2 ; y = 2x – 1 lµ nghiÖm cña hÖ pt : y 2x 1 (x;y) = (1;1). §Ó 3 ®å thÞ y = (m – 2)x + m + 3, y = -x + 2 vµ y = 2x – 1 ®ång quy cÇn : (x;y) = (1;1) lµ nghiÖm cña pt : y = (m – 2)x + m + 3. 1 Víi (x;y) = (1;1) m= 2 Bµi 4 : Cho hµm sè y = (m – 1)x + m + 3. 1) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè song song víi ®å thÞ hµm sè y = -2x + 1. 2) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè ®i qua ®iÓm (1 ; -4). 3) T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ cña hµm sè lu«n ®i qua víi mäi m. H-íng dÉn : 1) §Ó hai ®å thÞ cña hµm sè song song víi nhau cÇn : m – 1 = - 2 m = -1. VËy víi m = -1 ®å thÞ cña hµm sè song song víi ®å thÞ hµm sè y = -2x + 1. 2) Thay (x;y) = (1 ; -4) vµo pt : y = (m – 1)x + m + 3. Ta ®-îc : m = -3. VËy víi m = -3 th× ®å thÞ cña hµm sè ®i qua ®iÓm (1 ; -4). 3) Gäi ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ lu«n ®i qua lµ M(x0 ;y0). Ta cã x0 1 y0 = (m – 1)x0 + m + 3 (x0 – 1)m - x0 - y0 + 3 = 0 y0 2 VËy víi mäi m th× ®å thÞ lu«n ®i qua ®iÓm cè ®Þnh (1;2). D¹ng 3: gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh Bµi 1 : Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh: 2x 3y 5 x 4y 6 2x y 3 a) b) c) 3x 4y 2 4x 3y 5 5 y 4x 2 5 2 x x y 2x 4 0 e) f) 3 1 4x 2y 3 1, 7 x x y d) x y 1 x y 5 D¹ng 4: ph-¬ng tr×nh bËc hai Bµi 1: Cho ph-¬ng tr×nh : x2 – 2( m + 1) x + m – 4 = 0 (1) (m lµ tham sè) 1. Gi¶i ph-¬ng tr×nh (1) víi m = -5 2. Chøng minh r»ng ph-¬ng tr×nh (1) lu«n cã hai nghiÖm x1 , x2 ph©n biÖt víi mäi m 3. T×m m ®Ó x1 x2 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt (x1 , x2 lµ hao nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (1) nãi trong phÇn 2.) Gi¶i 1. Víi m = - 5 ph-¬ng tr×nh (1) trë thµnh x2 + 8x – 9 = 0 vµ cã 2 nghiÖm lµ x1 = 1 , x2 = - 9 2. Cã / = (m + 1)2 – (m – 4) = m2 + 2m + 1 – m + 4 = m2 + m + 5 1 1 19 1 19 = m2 + 2.m. + + = (m + )2 + > 0 víi mäi m 2 4 4 2 4 VËy ph-¬ng tr×nh (1) lu«n cã 2 nghiÖm ph©n biÖt x1 , x2 3. V× ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm víi mäi m ,theo hÖ thøc ViÐt ta cã: x1 + x2 = 2( m + 1) vµ x1x2 = m – 4 Ta cã (x1 – x2)2 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 = 4( m + 1)2 – 4 (m – 4) 1 19 = 4m2 + 4m + 20 = 4(m2 + m + 5) = 4[(m + )2 + ] 2 4 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 15 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 => x1 VËy x1 19 1 = 19 khi m + = 0 4 2 1 x2 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt b»ng 19 khi m = 2 x2 = 2 ( m 1 2 ) 2 19 4 2 m=- 1 2 Bµi 2 : Cho ph-¬ng tr×nh (m + 2) x2 + (1 – 2m)x + m – 3 = 0 (m lµ tham sè) 9 1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh khi m = 2 2) Chøng minh r»ng ph-¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm víi mäi m 3) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m sao cho ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt vµ nghiÖm nµy gÊp ba lÇn nghiÖm kia. Gi¶i: 9 1) Thay m = vµo ph-¬ng tr×nh ®· cho vµ thu gän ta ®-îc 2 5x2 - 20 x + 15 = 0 ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 = 1 , x2= 3 2) + NÕu: m + 2 = 0 => m = - 2 khi ®ã ph-¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh; 5x – 5 = 0 x=1 + NÕu : m + 2 0 => m - 2 .Khi ®ã ph-¬ng tr×nh ®· cho lµ ph-¬ng tr×nh bËc hai cã biÖt sè : = (1 – 2m)2 - 4(m + 2)( m – 3) = 1 – 4m + 4m2 – 4(m2- m – 6) = 25 > 0 Do ®ã ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 2 m 1 5 2m 4 2m 1 5 2(m 3) m 3 x1 = = 1 x2 = 2(m 2) 2(m 2) m 2 2( m 2) 2m 4 Tãm l¹i ph-¬ng tr×nh ®· cho lu«n cã nghiÖm víi mäi m 3)Theo c©u 2 ta cã m - 2 th× ph-¬ng tr×nh ®· cho cã hai nghiÖm ph©n biÖt.§Ó nghiÖm nµy gÊp 3 lÇn nghiÖm kia ta sÐt 2 tr-êng hîp 9 m 3 Tr-êng hîp 1 : 3x1 = x2 3= gi¶i ra ta ®-îc m = (®· gi¶i ë c©u 1) 2 m 2 11 m 3 Tr-êng hîp 2: x1 = 3x2 1= 3. m + 2 = 3m – 9 m= (tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 2 m 2 m - 2) 11 KiÓm tra l¹i: Thay m = vµo ph-¬ng tr×nh ®· cho ta ®-îc ph-¬ng tr×nh : 2 15x2 – 20x + 5 = 0 ph-¬ng tr×nh nµy cã hai nghiÖm 5 1 x1 = 1 , x 2 = = (tho¶ m·n ®Çu bµi) 15 3 Bµi 3: Cho ph-¬ng tr×nh : mx2 – 2(m-2)x + m – 3 = 0 (1) víi m lµ tham sè . 1. BiÖn luËn theo m sù cã nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (1) 2. T×m m ®Ó (1) cã 2 nghiÖm tr¸i dÊu. 3. T×m m ®Ó (1) cã mét nghiÖm b»ng 3. T×m nghiÖm thø hai. Gi¶i 3 1.+ NÕu m = 0 thay vµo (1) ta cã : 4x – 3 = 0 x= 4 + NÕu m 0 .LËp biÖt sè / = (m – 2)2 – m(m-3) = m2- 4m + 4 – m2 + 3m =-m+4 / <0 -m+4<0 m > 4 : (1) v« nghiÖm TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 16 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 =0 -m+4=0 m = 4 : (1) cã nghiÖm kÐp / b m 2 4 2 1 x1 = x2 = a m 2 2 / >0 -m+4>0 m < 4: (1) cã 2 nghiÖm ph©n biÖt m 2 m 4 m 2 m 4 x1 = ; x2 = m m VËy : m > 4 : ph-¬ng tr×nh (1) v« nghiÖm 1 m = 4 : ph-¬ng tr×nh (1) Cã nghiÖm kÐp x = 2 0 m < 4 : ph-¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt: / x1 = m 2 m 4 ; m x2 = m 2 m 4 m 3 m = 0 : Ph-¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm ®¬n x = 4 c m 3 2. (1) cã nghiÖm tr¸i dÊu <0 <0 a m m 3 0 m 3 m Tr-êng hîp Tr-êng hîp 3. *)C¸ch m 3 m 0 m 3 m 0 1: 0 m 0 m 3 0 m 0 m m 3 0 kh«ng tho¶ m·n 0 0 => x2 / 9 tho¶ m·n 4 0 mµ thay x = 3 vµo (1) ®Ó t×m ®-îc m = - thay m = - cã -9x2 +34x – 21 = 0 3 7 9 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 17 9 .Sau ®ã 4 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 9 VËy víi m = - th× ph-¬ng tr×nh (1) cã mét nghiÖm x= 3 4 *)§Ó t×m nghiÖm thø 2 ,ta cã 3 c¸ch lµm 9 7 C¸ch 1: Thay m = vµo ph-¬ng tr×nh ®· cho råi gi¶i ph-¬ng tr×nh ®Ó t×m ®-îc x2 = (Nh4 9 phÇn trªn ®· lµm) 9 C¸ch 2: Thay m = - vµo c«ng thøc tÝnh tæng 2 nghiÖm: 4 9 2( 2) 2(m 2) 34 4 x1 + x2 = 9 m 9 4 7 34 34  x2 = - x1 = -3= 9 9 9 9 vµo c«ng trøc tÝnh tÝch hai nghiÖm 4 9 3 7 21 21 m 3 21 4 x1x2 = => x2 = : x1 = :3= 9 9 9 9 m 9 4 Bµi 4: Cho ph-¬ng tr×nh : x2 + 2kx + 2 – 5k = 0 (1) víi k lµ tham sè 1.T×m k ®Ó ph-¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm kÐp 2. Tim k ®Ó ph-¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm x1 , x2 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : x12 + x22 = 10 Gi¶i. / 1.Ph-¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm kÐp =0 k2 – (2 – 5k) = 0 C¸ch 3: Thay m = - k2 + 5k – 2 = 0 ( cã = 25 + 8 = 33 > 0 ) 5 33 5 33  k1 = ; k2 = 2 2 5 33 5 33 VËy cã 2 gi¸ trÞ k1 = hoÆc k2 = th× ph-¬ng tr×nh (1) Cã nghiÖm kÐp. 2 2 2.Cã 2 c¸ch gi¶i. C¸ch 1: LËp ®iÒu kiÖn ®Ó ph-¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm: / 0 k2 + 5k – 2 0 (*) Ta cã x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2x1x2 Theo bµi ra ta cã (x1 + x2)2 – 2x1x2 = 10 b Víi ®iÒu kiÖn(*) , ¸p dông hÖ thøc Vi Ðt: x1 + x2 = - 2k vµ x1x2 = 2 – 5k a VËy (-2k)2 – 2(2 – 5k) = 10 2k2 + 5k – 7 = 0 7 (Cã a + b + c = 2+ 5 – 7 = 0 ) => k1 = 1 , k2 = 2 §Ó ®èi chiÕu víi ®iÒu kiÖn (*) ta thay lÇn l-ît k1 , k2 vµo / = k2 + 5k – 2 + k1 = 1 => / = 1 + 5 – 2 = 4 > 0 ; tho¶ m·n 7 49 35 49 70 8 29 2 + k2 = => / = kh«ng tho¶ m·n 2 4 2 4 8 TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 18 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 VËy k = 1 lµ gi¸ trÞ cÇn t×m C¸ch 2 : Kh«ng cÇn lËp ®iÒu kiÖn / 0 .C¸ch gi¶i lµ: 7 Tõ ®iÒu kiÖn x12 + x22 = 10 ta t×m ®-îc k1 = 1 ; k2 = (c¸ch t×m nh- trªn) 2 Thay lÇn l-ît k1 , k2 vµo ph-¬ng tr×nh (1) + Víi k1 = 1 : (1) => x2 + 2x – 3 = 0 cã x1 = 1 , x2 = 3 7 39 + Víi k2 = (1) => x2- 7x + = 0 (cã = 49 -78 = - 29 < 0 ) .Ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm 2 2 VËy k = 1 lµ gi¸ trÞ cÇn t×m Bµi 5 : Cho ph-¬ng tr×nh bËc hai: x2 – 2(m + 1)x + m2 + 3m + 2 = 0 1) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ph-¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt. 2) T×m gi¸ trÞ cña m tho¶ m·n x12 + x22 = 12 (trong ®ã x1, x2 lµ hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh). Bµi 6 : Cho ph-¬ng tr×nh: x2 – 2mx + 2m – 5 = 0. 1) Chøng minh r»ng ph-¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m. 2) T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tr¸i dÊu. 3) Gäi hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh lµ x1 vµ x2, t×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó: x12(1 – x22) + x22(1 – x12) = -8. Bµi 7 : Cho ph-¬ng tr×nh: x2 – 2(m + 1)x + 2m – 15 = 0. 1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh víi m = 0. 2) Gäi hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh lµ x1 vµ x2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña m tho¶ m·n 5x1 + x2 = 4. Baøi 8 : Cho ph-¬ng tr×nh: x2 + 4x + 1 = 0 (1) 1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh (1). 2) Gäi x1, x2 lµ hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (1). TÝnh B = x13 + x23. Bµi 9 : Cho ph-¬ng tr×nh : x2 - (m + 4)x + 3m + 3 = 0 (m lµ tham sè). a) X¸c ®Þnh m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã mét nghiÖm lµ b»ng 2. T×m nghiÖm cßn l¹i. b) X¸c ®Þnh m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2 tho¶ m·n x13 + x23 0. Bµi 10 : Cho ph-¬ng tr×nh: (m – 1)x2 + 2mx + m – 2 = 0 (*) 1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh khi m = 1. 2) T×m m ®Ó ph-¬ng tr×nh (*) cã 2 nghiÖm ph©n biÖt. D¹ng 5: gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph-¬ng tr×nh Bµi 1 : Hai « t« khëi hµnh cïng mét lóc ®i tõ A ®Õn B c¸ch nhau 300 km . ¤ t« thø nhÊt mçi giê ch¹y nhanh h¬n « t« thø hai 10 km nªn ®Õn B sím h¬n « t« thø hai 1 giê . TÝnh vËn tèc mçi xe « t« . Bµi 12 : Mét « t« dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 50 km/h. Sau khi ®i ®-îc 2/3 qu·ng ®-êng víi vËn tèc ®ã, v× ®-êng khã ®i nªn ng-êi l¸i xe ph¶i gi¶m vËn tèc mçi giê 10 km trªn qu·ng ®-êng cßn l¹i. Do ®ã « t« ®Õn B chËm 30 phót so víi dù ®Þnh. TÝnh qu·ng ®-êng AB. Bµi 2 : Hai vßi n-íc cïng ch¶y vµo bÓ th× sau 4 giê 48 phót th× ®Çy. Nðu ch¶y cïng mét thêi gian nh- nhau th× l-îng n-íc cña vßi II b»ng 2/3 l-¬ng n-íc cña vßi I ch¶y ®-îc. Hái mçi vßi ch¶y riªng th× sau bao l©u ®Çy bÓ. Bµi 3 : Mét « t« dù ®Þnh ®i tõ A ®Òn B trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . NÕu xe ch¹y víi vËn tèc 35 km/h th× ®Õn chËm mÊt 2 giê . NÕu xe ch¹y víi vËn tèc 50 km/h th× ®Õn sím h¬n 1 giê . TÝnh qu·ng ®êng AB vµ thêi gian dù ®Þnh ®i lóc ®Çu . TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 19 HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁN 9 – ÔN THI VÀO LỚP 10 Bµi 4 : Qu·ng ®êng AB dµi 180 km. Cïng mét lóc hai «t« khëi hµnh tõ A ®Ó ®Õn B. Do vËn tèc cña «t« thø nhÊt h¬n vËn tèc cña «t« thø hai lµ 15 km/h nªn «t« thø nhÊt ®Õn sím h¬n «t« thø hai 2h. TÝnh vËn tèc cña mçi «t«? Bµi 5 : Trong mét buæi lao ®éng trång c©y, mét tæ gåm 13 häc sinh (c¶ nam vµ n÷) ®· trång ®-îc tÊt c¶ 80 c©y. BiÕt r»ng sè c©y c¸c b¹n nam trång ®-îc vµ sè c©y c¸c b¹n n÷ trång ®-îc lµ b»ng nhau ; mçi b¹n nam trång ®-îc nhiÒu h¬n mçi b¹n n÷ 3 c©y. TÝnh sè häc sinh nam vµ sè häc sinh n÷ cña tæ. Bµi 6 : Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thµnh phè A vµ B lµ 180 km. Mét « t« ®i tõ A ®Õn B, nghØ 90 phót ë B råi trë l¹i tõ B vÒ A. Thêi gian tõ lóc ®i ®Õn lóc trë vÒ lµ 10 giê. BiÕt vËn tèc lóc vÒ kÐm vËn tèc lóc ®i lµ 5 km/h. TÝnh vËn tèc lóc ®i cña « t«. Bµi 7 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 300m2. NÕu gi¶m chiÒu réng 3m, t¨ng chiÒu dµi thªm 5m th× ta ®-îc h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. Bµi 8 : Mét ca n« xu«i dßng tõ bÕn s«ng A ®Õn bÕn s«ng B c¸ch nhau 24 km, cïng lóc ®ã còng tõ A mét bÌ nøa tr«i víi vËn tèc dßng n-íc 4 km/h. Khi ®Õn B ca n« quay l¹i ngay vµ gÆp bÌ nøa tr«i t¹i mét ®Þa ®iÓm C c¸ch A lµ 8 km. TÝnh vËn tèc thùc cña ca n«. Bµi 9 : Kho¶ng c¸ch gi÷a hai tØnh A vµ B lµ 108 km. Hai « t« cïng khëi hµnh mét lóc ®i tõ A ®Õn B, mçi giê xe thø nhÊt ch¹y nhanh h¬n xe thø hai 6 km nªn ®Õn B tr-íc xe thø hai 12 phót. TÝnh vËn tèc mçi xe. Bµi 10 : Theo kÕ ho¹ch, mét tæ c«ng nh©n ph¶i s¶n xuÊt 360 s¶n phÈm. §Õn khi lµm viÖc, do ph¶i ®iÒu 3 c«ng nh©n ®i lµm viÖc kh¸c nªn mçi c«ng nh©n cßn l¹i ph¶i lµm nhiÒu h¬n dù ®Þnh 4 s¶n phÈm. Hái lóc ®Çu tæ cã bao nhiªu c«ng nh©n? BiÕt r»ng n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi c«ng nh©n lµ nh- nhau. Bµi 11: Ba chiÕc b×nh cã thÓ tÝch tæng céng 120lÝt . NÕu ®æ ®Çy n-íc vµo b×nh thø nhÊt råi ®em rãt vµo hai b×nh kia th× hoÆc b×nh thø 3 ®Çy n-íc, b×nh thø 2 chØ ®-îc 1/2 thÓ tÝch cña nã, hoÆc b×nh thø 2 ®Çy n-íc th× b×nh thø 3 chØ ®-îc 1/3 thÓ tÝch cña nã. T×m thÓ tÝch cña mçi b×nh Bµi 11 : Hai ®Þa ®iÓm A, B c¸ch nhau 56km. Lóc 6h45' mét ng-êi ®i tõ A víi vËn tèc 10km/h. Sau 2h , mét ng-êi ®i xe ®¹p tõ B tíi A víi vËn tèc 14km/h . Hái ®Õn mÊy giê th× hä gÆp nhau, chç gÆp nhau c¸ch A bao nhiªu km Bµi 12 : Mét ca n« xu«i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 30km/h, sau ®ã ng-îc tõ B trë vÒ A. Thêi gian ®i xu«i Ýt h¬n thêi gian ®i ng-îc lµ 40'. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a A vµ B . BiÕt vËn tèc ca n« kh«ng ®æi, vËn tèc dßng n-íc lµ 3km/h. Bµi 13 : Mét ng-êi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B c¸ch nhau 50km. Sau 1h30' mét ng-êi ®i xe m¸y còng tõ A vµ ®Õn B sím h¬n mét giê. TÝnh vËn tèc cña mçi xe, biÕt r»ng vËn tèc xe m¸y gÊp 2.5 lÇn xe ®¹p Bµi 14 : Mét phßng häp cã 360 ghÕ ngåi ®-îc xÕp thµnh tõng hµng vµ sè ghÕ ë mçi hµng b»ng nhau. NÕu sè hµng t¨ng thªm 1 vµ sè ghÕ ë mçi hµng t¨ng thªm 1 th× trong phßng cã 400 ghÕ. Hái cã bao nhiªu hµng, mçi hµng cã bao nhiªu ghÕ? Bµi 15 : Hai ng-êi thî cïng lµm mét c«ng viÖc trong 16 giê th× xong. NÕu ng-êi thø nhÊt lµm 3 giê vµ ng-êi thø 2 lµm 6 giê th× hä lµm ®-îc 25% c«ng viÖc. Hái mçi ng-êi lµm mét m×nh c«ng viÖc ®ã trong mÊy giêi th× xong?. Bµi 16 : Hai vËt chuyÓn ®éng trªn mét ®-êng trßn cã ®-êng kÝnh 20m , xuÊt ph¸t cïng mét nóc tõ cïng mét ®iÓm. NÕu chóng chuyÓn ®éng ng-îc chiÒu nhau th× cø 2 gi©y l¹i gÆp nhau. NÕu chóng chuyÓn ®éng cïng chiÒu nhau th× cø sau 10 gi©y l¹i gÆp nhua. TÝnh vËn tèc cña mçi vËt. TRƢỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG 20
- Xem thêm -