Tài liệu Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cp idc tân cảng long bình

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** ĐÀO THANH BÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đồng Nai, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** ĐÀO THANH BÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS:VÕ VĂN NHỊ Đồng Nai, năm 2015 LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành đƣợc luận văn thạc sỹ này, ngoài những kiến thức mà tác giả đã tích lũy đƣợc trong quá trình học tập, tác giả còn nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ khác. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy cô trƣờng Đại học Lạc Hồng, phòng Sau đại học và đặc biệt là PGS.TS Võ Văn Nhị đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ, kịp thời nhắc nhở, bổ sung kiến thức giúp tác giả hoàn thành một cách tốt nhất bài luận văn thạc sỹ. Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể Công nhân viên Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình đã giúp đỡ tác giả rất nhiều trong quá trình nghiên cứu tại đơn vị. Đồng thời, tác giả cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty đã đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ tìm hiểu các hoạt động thực tế tại đơn vị. Tác giả kính gửi đến quý thầy cô, ban lãnh đạo cùng tập thể Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình những lời chúc tốt đẹp nhất! Đồng Nai, tháng 05 năm 2015 Học viên nghiên cứu Đáo Thanh Bình LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn Thạc sỹ với đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình” là công trình nghiên cứu do chính bản thân tác giả thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS Võ Văn Nhị Tác giả xin cam kết kết quả nghiên cứu của luận văn chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào trƣớc đây. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính trung thực của đề tài nghiên cứu này. Đồng Nai, tháng 05 năm 2015 Học viên nghiên cứu Đáo Thanh Bình TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn đã trình bày một số nội dung cơ bản về lý thuyết hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 2013. Trên thực tế, mỗi doanh nghiệp tùy vào quy mô hoạt động mà sẽ có phƣơng hƣớng xây dựng và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị nhằm hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu đề ra và hạn chế những rủi ro tiềm tàng. Luận văn đã nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình, đánh giá thực trạng theo các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO 2013 để từ đó đƣa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần giúp Công ty hoàn thiện hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị. MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1 2. Các nghiên cứu có liên quan ...................................................................................... 2 3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................. 3 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 3 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................... 3 6. Dự kiến kết quả đạt đƣợc của đề tài .......................................................................... 4 7. Thời gian thực hiện đề tài .......................................................................................... 4 8. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................... 5 CHƯƠNG 01: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ........... 6 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ ..................... 6 1.1.1 Giai đoạn sơ khai ........................................................................................... 6 1.1.2 Giai đoạn hình thành ...................................................................................... 6 1.1.3 Giai đoạn phát triển ....................................................................................... 7 1.1.4 Giai đoạn hiện đại .......................................................................................... 9 1.2 Khái niệm và mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................... 13 1.2.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ .......................................................... 13 1.2.2 Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ ............................................................. 14 1.3 Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................................ 14 1.4 Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................. 16 1.4.1 Môi trƣờng kiểm soát .................................................................................. 16 1.4.2 Đánh giá rủi ro ............................................................................................. 18 1.4.3 Hoạt động kiểm soát .................................................................................... 20 1.4.4 Thông tin và truyền thông ........................................................................... 20 1.4.5 Giám sát ....................................................................................................... 21 1.6 Đặc điểm của dịch vụ Cảng cạn ICD (ICD - Inland Container Depot) chi phối đến hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................................................................. 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 01 ........................................................................................... 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH .......................................................................... 27 2.1 Tổng quan về Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình ......................................... 27 2.1.1 Lịch sử hình thành ....................................................................................... 27 2.1.2 Giới thiêu về Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình ............................... 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty ........................................................................ 29 2.1.4 Tổ chức thông tin và báo cáo kế toán .......................................................... 32 2.1.4.1 Các chế độ chính sách kế toán áp dụng ............................................ 32 2.1.4.2 Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................... 32 2.1.4.3 Hình thức kế toán.............................................................................. 32 2.1.5 Phƣơng hƣớng phát triển ............................................................................. 33 2.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình. 33 2.2.1 Mô tả quá trình khảo sát thực tế .................................................................. 33 2.2.1.1 Mục tiêu khảo sát ............................................................................. 33 2.2.1.2 Nội dung khảo sát ............................................................................. 33 2.2.1.3 Phạm vi khảo sát ............................................................................... 34 2.2.1.4 Phƣơng pháp khảo sát ...................................................................... 34 2.2.2 Kết quả khảo sát .......................................................................................... 35 2.2.2.1 Thực trạng môi trƣờng kiểm soát ..................................................... 35 2.2.2.2 Thực trạng đánh giá rủi ro ............................................................... 39 2.2.2.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát ...................................................... 41 2.2.2.4 Thực trạng thông tin và truyền thông ............................................... 51 2.2.2.5 Thực trạng giám sát .......................................................................... 52 2.3 Một số đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình ..................................................................................................................... 53 2.3.1 Môi trƣờng kiểm soát ................................................................................. 53 2.3.1.1 Tính chính trực và giá trị đạo đức .................................................... 53 2.3.1.2 Chính sách nhân sự và đảm bảo về năng lực .................................... 54 2.3.1.3 Hội đồng quản trị và ban kiểm soát .................................................. 56 2.3.1.4 Triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý ........................... 57 2.3.1.5 Cơ cấu tổ chức và việc phân định quyền hạn trách nhiệm ............... 58 2.3.2 Đánh giá rủi ro ............................................................................................. 58 2.3.3 Hoạt động kiểm soát .................................................................................... 59 2.3.4 Thông tin và truyền thông ........................................................................... 61 2.3. 5 Giám sát ...................................................................................................... 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 02................................................................................................63 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH...............................................................64 3.1 Quan điểm hoàn thiện ............................................................................................ 64 3.1.1 Từng bƣớc tiếp cận để đạt đƣợc sự phù hợp với các mục tiêu theo báo cáo COSO 2013 ................................................................................................................... 64 3.1.2 Phù hợp với đặc điểm hoạt động của Cảng ICD ......................................... 65 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình............................................................................................................................... 66 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện môi trƣờng kiểm soát ................................................ 66 3.2.1.1 Tính chính trực và giá trị đạo đức .................................................... 66 3.2.1.2 Chính sách nhân sự và đảm bảo về năng lực .................................... 66 3.2.1.3 Hội đồng quản trị và ban kiểm soát .................................................. 67 3.2.1.4 Triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý ........................... 67 3.2.1.5 Cơ cấu tổ chức và việc phân định quyền hạn trách nhiệm ............... 68 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro ........................................................... 68 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát ................................................. 69 3.2.3.1 Phân chia trách nhiệm hợp lý ........................................................... 69 3.2.3.2 Kiểm soát quá trình xử lý thông tin .................................................. 74 3.2.3.3 Kiểm soát vật chất ............................................................................ 74 3.2.3.4 Kiểm soát hoạt động thông qua các quy trình .................................. 76 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện thông tin truyền thông ............................................... 78 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện Giám sát .................................................................... 80 3.3 Kiến nghị ................................................................................................................ 80 3.3.1 Đối với Ban lãnh đạo Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình .................... 80 3.3.2 Đối với các phòng ban liên quan ................................................................. 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 03 ........................................................................................... 83 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BBHT: Biên bản hoàn thành BGD: Ban giám đốc COBIT: Control objectives for information and related technology COSO: Criteria of control board of Canadian institute of Chartered Accountants COSO: Committee of Sponsoring Organization Cảng cạn ICD (ICD - Inland Container Depot) CNTT: Công nghệ thông tin CG: Đội cơ giới xếp dỡ CBQL: Cán bộ quản lý CB CNV: Cán bộ công nhân viên Cont: Container ĐHVT: Điều hành vận tải HĐQT: Hội đồng quản trị HĐXĐBTTH: Hội đồng xác định bồi thƣờng thiệt hại ISA: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế KSNB: Kiểm soát nội bộ KTXH: Kinh tế xã hội KCN: Khu công nghiệp KHSX : Kế hoạch sản xuất KNQ: Kho ngoại quan KND: Kho nội địa NVHT: Nhân viên hỗ trợ NVCT: Nhân viên chứng từ P.TCHC : Phòng tổ chức – hành chính P.KHKD: Phòng kế hoạch kinh doanh SXKD: Sản xuất kinh doanh TTĐHSX: Trung tâm điều hành sản xuất TBSX: Trực ban sản suất TCSKH: Tổ chăm sóc khách hàng XNK: Xuất nhập khẩu DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lƣợng nhân sự ......................................................................................... 36 Bảng 2.2: Trình độ nhân sự.......................................................................................... 36 Bảng 2.3: Quy trình mua & sử dụng vật tƣ ................................................................. 43 Bảng 2.4: Quy trình sữa chữa ...................................................................................... 44 Bảng 2.5: Quy trình nhập hàng hóa vào kho (Trách nhiệm: Trung tâm điều hành sản xuất) ..................................................................................................................................... 46 Bảng 2.6: Quy trình xuất hàng ra khỏi kho (Trách nhiệm: Trung tâm điều hành sản xuất) ...................................................................................................................................... 48 Bảng 2.7: Quy trình tổng hợp sản lƣợng để tính doanh thu (Trách nhiệm: P. Tài chính kế toán) .............................................................................................................................. 51 Bảng 3.1: Quy trình phối hợp giữa các phòng ban tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình .............................................................................................................................. 70 Bảng 3.2: Quy trình bồi thƣờng thiệt hại ..................................................................... 75 Bảng 3.3: Quy trình tổng hợp sản lƣợng để tính doanh thu (Tách trách nhiệm cho các phòng ban) .................................................................................................................... 76 Bảng 3.4: Quy trình thu nhận thông tin để có thể tiếp nhận giải quyết các khiếu nại và góp ý của khách hàng ................................................................................................... 78 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty ................................................................................. 31 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ..................................................................... 32 Hình 2.3: Hình thức kế toán ........................................................................................ 33 Hình 2.4: Quy trình báo giá - Lập hợp đồng - Triển khai hợp đồng (Trách nhiệm: P. Kế hoạch – Kinh doanh) .................................................................................................... 45 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài. Hiện nay với xu thế hội nhập, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức. Vì vậy, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao giá trị khác biệt của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cùng ngành. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận, các nhà quản lý còn phải quan tâm đến vấn đề kiểm soát trong doanh nghiệp. Việc kiểm soát này được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị. Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình được thành lập vào năm 2007 với hệ thống kho mới, hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế, hiện nay, 08 kho với diện tích mỗi kho 18.000m2, 05 kho với diện tích mỗi kho 15.300m2, 01 kho hàng quản chấp với diện tích 30.000 m2, 01 phòng trưng bày – Showroom với diện tích 1.000 m2, 01 kho chứa hàng nguy hiểm với diện tích 1.600 m2, khu nhà kiểm hóa, khu máy soi container và bãi container với diện tích hơn 23.000 m2 đã được đưa vào sử dụng đạt hiệu quả khai thác phủ kín 100% diện tích. Hệ thống quản lý khai thác kho WMS (Warehouse Management System) tiên tiến tích hợp với hệ thống khai thác container CMS (Container Management System) hiệu quả, ICD Tân Cảng Long Bình cung cấp đa dạng và chuyên nghiệp các dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng chất lượng cao với giá thành rất cạnh tranh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Trong chiến lược phát triển kinh doanh, ICD Tân Cảng Long Bình sẽ tận dụng sức mạnh tiềm năng trong khai thác cảng và nguồn vốn của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn để tạo ra một chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn hảo, khai thác tối đa các giá trị gia tăng và mở rộng nhiều loại hình dịch vụ, trở thành một trung tâm logistics kiểu mẫu, hiện đại và lớn nhất Việt Nam trong đó có đầy đủ các dịch vụ kho hàng, bãi container và các dịch vụ giá trị gia tăng cùng với sự cung ứng các giải pháp kinh doanh toàn diện. Để đạt được mục tiêu phát triển đó, việc quản lý các nguồn lực và công tác kiểm soát hoạt động luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả quản lý, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy để nâng cao hiệu 2 quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình, tác giả quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình” để thực hiện luận văn thạc sỹ nhằm nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty. 2. Các nghiên cứu có liên quan - Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hƣơng (2014), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Đồng Tâm, luận văn thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Đề tài đã đánh giá thực tế việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Đồng Tâm. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty. - Tác giả Đinh Thụy Ngân Trang (2007), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Nuplex Resins, luận văn thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Đề tài xác định các nhân tố đe dọa đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Nuplex Resins, tìm ra nguyên nhân các nhân tố đó. Sau đó tác giả đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ tại Công ty. - Tác giả Lê Thị Bảo Nhƣ (2014), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH URC Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, luận văn thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Đề tài cung cấp cái nhìn khái quát, toàn diện về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH URC Việt Nam. Sau đó tác giả đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ tại Công ty. - Tác giả Lê Vú Tƣờng Vy (2014), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội theo hướng kiểm soát rủi ro tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn, luận văn thạc sỹ. Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. 3 Đề tài đã hệ thống hóa kiểm soát rủi ro theo ngành kinh doanh khai thác Cảng, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát rủi ro tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB theo hướng kiểm soát rủi ro tại Công ty. Ngành khai thác Cảng ICD (Inland Container Depot) là một ngành mới được phát triển để giảm áp lực tác nghiệp hàng hóa cho cảng biển nên chưa có nhiều nghiên cứu về xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai thác Cảng ICD. Vì vậy, tác giả quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình” để thực hiện luận văn thạc sỹ nhằm nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nhận diện một số đặc thù của ngành khai thác Cảng ICD (ICD - Inland Container Depot) chi phối đến hệ thống kiểm soát nội bộ. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình – là công ty hoạt động trong ngành khai thác Cảng ICD (ICD - Inland Container Depot). Nhận diện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ, nguyên nhân ảnh hưởng đến các yếu tố đó. Qua đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 2013.  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình.  Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình từ tháng 2/2015 đến tháng 5/2015 . 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 4 Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp thống kê mô tả để giải quyết các vấn đề như sau: - Thu thập các quy định, quy trình, nội quy, văn hóa, chính sách liên quan đến các yếu tố thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ như quy định về văn hóa ứng xử doanh nghiệp, quy trình sản suất, chính sách tuyển dụng và khen thưởng, bảng mô tả công việc của nhân viên và chức năng các phòng ban, các quy định khác lien quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ. - Gửi bảng câu hỏi gồm 55 câu hỏi khảo sát đến 100 CB CNV công ty. Nội dung bảng câu hỏi được xây dựng đựa trên tham khảo ý kiến của Giáo viên hướng dẫn. Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên các thành phần cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 2013 nhằm thu thập thông tin về cách tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty, cụ thể + Môi trường kiểm soát: 22 câu hỏi + Đánh giá rủi ro: 10 câu hỏi + Hoạt động kiểm soát: 12 câu hỏi + Thông tin và truyền thông: 6 câu hỏi + Giám sát: 5 câu hỏi - Phỏng vấn giám đốc công ty và một số trưởng bộ phận để tìm hiểu thông tin - Dựa trên kết quả khảo sát, các tài liệu, thông tin thu thập được tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình. 6. Dự kiến kết quả đạt đƣợc của đề tài. - Về mặt lý thuyết: Đề tài góp phần hệ thống lại một số lý thuyết cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ - Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu phân tích và đánh thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình.Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp và định hướng tốt hơn trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty. Trên cơ sở này, doanh nghiệp sẽ từng bước phát triển ổn định và bền vững. 7. Thời gian thực hiện đề tài Dự kiến thời gian thực hiện từ tháng 02/2015 đến hết 05/2015. 5 - Trong tháng 02/2015 thực hiện nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và viết chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ. - Trong tháng 03 và 04/2015 thực hiện viết chương 2 tìm hiểu về thực Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình. Trong quá trình thực hiện sẽ nhờ GVHD giúp đỡ hoàn thiện chương 1 và chương 2. - Trong tháng 05/2014 thực hiện nghiên cứu và viết chương 3 về Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình - Thời gian còn lại sẽ nhờ GVHD giúp đỡ hoàn thiện bài luận văn. 8. Kết cấu của đề tài: - Phần mở đầu - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ - Chƣơng 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình - Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình - Kết luận - Phụ lục 6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ 1.1.1 Giai đoạn sơ khai Hình thức ban đầu của kiểm soát nội bộ là kiểm soát tiền và bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp. Để có thể phát triển, các công ty cần có vốn và từ đó đưa đến nhu cầu tăng cường quản lý vốn và kiểm tra thông tin về sử dụng vốn. Thuật ngữ kiểm soát nội bộ bắt đầu xuất hiện từ giai đoạn này. Đến năm 1905, Robert Mongomery, đồng thời cũng là sáng lập viên của công ty kiểm toán Lybrand, Ross Bros & Mongomery, đã đưa ra ý kiến về một số vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ trong tác phẩm “Lý thuyết và thực hành kiểm toán”. Dù ý kiến này không phải là nguyên tắc chi phối cuộc kiểm toán nhưng đó vẫn là cơ sở về các thủ tục mà kiểm toán viên cần thực hiện. Đến năm 1929, thuật ngữ kiểm soát nội bộ được đề cập chính thức trong một công bố của cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve Bulletin), thông qua đó, kiểm soát nội bộ được định nghĩa là một công cụ để bảo vệ tiền và các tài sản khác đồng thời thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động, và đây là một cơ sở để phục vụ cho việc lấy mẫu thử nghiệm của kiểm toán viên. Năm 1936, trong một công bố, Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA – American Institute of Certified Public Accountants) đã định nghĩa kiểm soát nội bộ “... là các biện pháp và cách thức được chấp nhận và được thực hiện trong một tổ chức để bảo vệ tiền và các tài sản khác, cũng như kiểm tra sự chính xác trong ghi chép của sổ sách”. 1.1.2 Giai đoạn hình thành Năm 1949, AICPA công bố công trình nghiên cứu đầu tiên về kiểm soát nội bộ với nhan đề: “ Kiểm soát nội bộ, các nhân tố cấu thành và tầm quan trọng đối với việc quản trị doanh nghiệp và đối với kiểm toán viên độc lập”. Trong báo cáo này, AICPA đã định nghĩa kiểm soát nội bộ là”... cơ cấu tổ chức và các biện pháp, cách thức liên quan được chấp nhận và thực hiện trong một tổ chức để bảo vệ tài sản, 7 kiểm tra sự chính xác và đáng tin cậy của số liệu kế toán, thúc đẩy hoạt động có hiệu quả, khuyến khích sự tuân thủ các chính sách của người quản lý”. 1.1.3 Giai đoạn phát triển Trong hơn 40 năm sau đó, AICPI đã soạn thảo và ban hành nhiều chuẩn mực đề cập đến những khái niệm và khía cạnh khác nhau của KSNB: Vào năm 1958, Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP – Committee on Auditing Procedure) trực thuộc AICPA ban hành báo cáo về thủ tục kiểm toán 29 (SAP – Statement on Auditing Procedure) về: “ Phạm vi xem xét kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên độc lập”, trong đó lần đầu tiên phân biệt kiểm soát nội bộ về quản lý và kiểm soát nội bộ về kế toán, và đã đưa ra định nghĩa sau: Kiểm soát nội bộ, nếu xét theo nghĩa rộng, bao gồm các thủ tục kiểm soát liên quan đến kế toán hoặc quản lý, cụ thể là: Kiểm soát nội bộ về kế toán bao gồm kế hoạch tổ chức, các phương pháp và thủ tục liên hệ trực tiếp đến việc bảo vệ tài sản và tính đáng tin cậy của số liệu kế toán. Kiểm soát nội bộ về quản lý bao gồm kế hoạch tổ chức, các phương pháp và thủ tục liên quan chủ yếu đến tính hữu hiệu trong hoạt động và sự tuân thủ chính sách quản trị. Đến năm 1962, CAP tiếp tục ban hành SAP 33 (1962), đã làm rỗ hơn về vấn đề này như sau: Kiểm toán viên độc lập trước hết sẽ quan tâm đến kiểm soát nội bộ về kế toán vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin tài chính và do vậy kiểm toán viên cần đánh giá kiểm soát nội bộ đối vấn đề này. Kiểm soát nội bộ về quản lý thường chỉ liên quan gián tiếp đến thông tin tài chính, do vậy kiểm toán viên sẽ không bị buộc phải đánh giá chung. Tuy nhiên, nếu kiểm toán viên độc lập tin rằng một số thủ tục kiểm soát hành chính có thể ảnh hưởng đến tính đáng tin cậy của thông tin tài chính, kiểm toán viên sẽ phải nghiên cứu để đánh giá kiểm soát nội bộ về quản lý. Chẳng hạn các số liệu thống kê về sản lượng, các số liệu kỹ thuật...đòi hỏi phải có sự đánh giá riêng.
- Xem thêm -