Tài liệu Hệ thống cung cấp dịch vụ giải trí trên thiết bị ott

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

BO GIAO DIX VA DAO TAO TRUONG D31 HQC THANG LONG --46-4•11:14-a-- THANO LONG VIIIVE ■ SII• KHOA LUAN TOT NGHIEP D tai: HE THONG CUNG CAP NCH VV Gal Till TREN THIET M OTT Gicio via hiding diin: Nguyen Dor Din Sinh viers thus hien: Phum Minh Tun - A13573 Hi nOi - 2014 This is trial version www.adultpdf.com LEI Nen DAU Trong then dai hien nay, ding vai stir pith trien ctia internet, cac djch vµ giai tri tren Internet cling kh8ng ngimg gia tang. MQi ngueri co the xem phim, nghe nhg, dqc bao, Choi fro chaff tren chik may tinh cth minh. Tuy nhien mOt chiec may tinh chi di the phvc vu cho nhu cau giai tri ca nhin, khong the dap ling nhu cau giai tri cho ca gia dish. De giai guy& yen di tat, cac nha san xuet tivi di cho ra dai cac the he smartTV. Nhung cac loai smartTV hien Uri gia thanh can kha cao, khOng phu hqp veri mOt luqng lan ngutri sir dung. Chink vi the, cac the he OTT Box ra &A de dip img nhu cAu tren, koo then d6 la cac dich vv giai tri cal ten cac thief bi OTT cling ngay cling phat trien. Xuit phat fir nhu cau do, dirge sir gqi 9 va hutng den cita they Nguyen Dire Din, em di chqn de tai: He thong rung clip djch vg gisli tri tan thiet bi OTT. De tai mang Unit img dung thvc te, th8ng qua vies tham Ichao cac trang web cling nhu phen mem xem phim, nghe nhec di c6 tren internet va et OTT Box. Tuy that, voi kinh nghiem thvc to cling nhu kien dam chtra nhieu nen kh6 tranh khoi the sai sot trong qua trinh phat trien, em mong nhin dirge nhieu y kien dOng g6p cita the they cO, ban be de de tai dug hoiln thin ham Em xin chin thanh cam an they Nguyen Dim Din di ter' firth gall) der de em co the hoan thanh bai !rhea luen nay. Sinh vien thyt hign Pham Minh Tulin This is trial version www.adultpdf.com 2 M1JC LVC CHUONG 1. GI % THIeU Ve He THONG 1.L OTT IA gi 6 6 1.LL ling dyng, d/ch vy OTT 6 1.1.2. Lich sir plat trim 6 1.2. Thitt bi OTT 1.2.1. mpt sd thiit bi OTT tan titi true rng hien nay 1.3. He timing cung cip dick vy giii tri tren thitt bi OTT CHUONG 2. PHAN TECH YEU CAU 7 7 11 12 2.1. M6 ti bii tofu 12 2.2. Sa a Wong cong viec 13 2.3. Yeu au nghiep vy 14 2.4. Sa 66 tang quan cic chic ning cost he thong 15 2.4.1. Cdc the nhdn than gia he thing: 16 2.4.2. Cdc cluk ming chink ale ite thing: 16 2.5. Anh xy yeu au nghifp vy vi sa d6 chic fling 17 2.6. Kt ho3ch phit trim dy in 18 2.7. Dic ti chile ning 20 CHUONG 3. THIET Id He THONG 37 3.1. Kiin true he thong 37 3.2. Thitt key chic ming 38 3.3. That kt giao dien 39 3.3.1. Phin tick sr kkdc &tau glow kiln thi thing tin trin tivi Ws miry fink 39 3.3.2. Ph& tick dull quen nproi sir ding 39 3.3.3. Ciao din chink thsit 39 CHUONG 4. CAI HAT VA TRIEN KHAI II; THONG 41 41 4.1. Cii at 4.1.1. Lira chpn moi tritong 41 4.L2. Yeu du au kink cdi 41 he thing 41 4.2. MA nguAn cii Alt 41 4.2.1. So dl he thing file boo gint 1 folder chink va 3 folder cow 41 4.2.2. Scr ltrpt clic Idp 42 This is trial version www.adultpdf.com 3 4.3. Trait khai , 4.3.1. Dilu Men triin kkai 4.3.2. MO kink Min kkai CHVONG 5. ICET QUA 14T BMX 46 46 46 49 5.1. Chuang trInh ling dyng 49 5.2. Dinh hinting Oat thin 49 This is trial version www.adultpdf.com 4 DANH MVC BANG BLEU Hinh 1: mot so thief bj OTT tren till truimg Hinh 2:HDM1 Stick ghip cho ngu&i dimg "ding cep" clic TV dai cii Hinh 3: Sin phAm Z-TV choy hie (lieu lulnh android Hinh 4: So dO Usecase dm phAn mam Hinh 5: }Clan true he thOng Hinh 6: Sa tIO chile nang H'mh 7: giao diOn chuang trinh Hinh 8: Hinh inh thiet bj DUNE HD TV-102 Hinh 9: So thong file Hinh 10: Kat not usb voi thiat bj Hinh 11: Cid dot chucmg trinh 1Tmh 12: Cai dAt the/1h cling 9 9 10 16 37 38 40 41 42 47 47 48 Bang 1: So d6 1u6ng Gong viec Bing 2: Anh xa you au nghiep vo vi so d6 chirc nAng Bang 3: Ke hooch phat trier dtr an Bang 4: Bing me to cac the chinh 14 18 20 43 a he This is trial version www.adultpdf.com 5 GIOI THI$U VE H$ THONG CHUVNG 1. GIOI TH1$U VE 11$ THONG 1.1. OTT II gi 1.1.1. dyng, dick vg OTT OTT' — viit tit cia cum tir Over-The-Top — la mOt thuat ng>7r dimg de chi cac ling dung hay djch vu ten Internet ma kiting phai do cac !the cung cep dich At Internet (ISP) trvc flip Qua din. 1.1.2. Lick sit phdt NIveng nem 2008 va 2009, thuat net "ling dung/dich vti 011' chit yeu duqc ap dung cho cac djch At video nhu Netflix hay Hulu. Sau d6, OTT duqc ap dung cho mOt loot cac img dung nhin tin, thay the cho cac dich vli nhin tin SMS ten phi truyen thong do cac cong ty vien th8ng cung cap. WhatsApp, Apple iMessage, BlackBerry Messenger (BBM), TU Me... OTT cling duqc tip dung cho cac ling dung VoIP nhu Skype, FaceTime cia Apple, Viber, Voxer, Tango... Gan day, Sr nghia cia thuat net OT1' de duqc mo rOng han, ap dung cho bit kS , tat ca dieu nay la cac ling dung/dich nhacugpOidno.DemauchiSt At OTT khang den tir cac cong ty vien thong truyen th6ng hoec cac nha cung cap djch vu Internet. Cic Gong ty viZn thong va ISP chi don thuan la cac nha cung cap ket not IP me cac ling dung OTT host dOng tren do. Veri nhftng tien ich duqc de cap dtrei day, cong nghe 011' duqc tin ttrong 11 se mang lrti cho ngubi clang sv tien lqi, thoiti mai ten da: OTT chew truyE'n tai Erin nin »King khdc nhau C8ng nghe OT1' sit dung giao thin Internet de chuyen tai cac nOi dung so tai ngubi sir dung du cued. VI voy, ngtrai ding c6 the sir dung djch vui cia Mit cung cap mang bit kj/ de truy cap nOi dung giai tri, cac ling dung phong phi me khong bj phv thuOc vao nha cung cap djch vur mang. This is trial version www.adultpdf.com ciiOi THItU VE lit THONG OTT có co. chi truy cop link hoot Dac biet Gong nghe OTT hrong thich yeti tit ca cic loai thiet bj co !chi nang truy cop Internet hien nay fling: Dien thojti thong minh (Smartphones), May tinh bang(Tablets), May tinh xach tay va de ban (Laptops va Desktops), Internet TV (Smart TV) hoac Tivi thuang vOi b0 gill ma tin hieu di kern (Set-top Box).v.v. 07T khong chju gioti hgn vi kW:mg gian va dja /5) Nher str ra diti dm Internet, the giai da tret nen phang hon va gib day vOi c8ng nghe OTT tien lien chi can 1 thiet bj c6 ket not Internet, ngueri dung c6 the truy cap de sir dung djch At cua cac nha cung cap 6 bit ky not dau tren the giOi ma khong bj gbh hart ve mat kh6ng gian hay khozing citch ve dja I. T6m lai, khi not ve cic img dung hojic djch At OTT, ngubi to thuong di cap den cac img dung va djch vg hog dOng tren cac ket not Internet nhung khong c6 bit ky m6i quan he No veri cac nhl cung cap nherng ket not Internet d6. 1.2. Thiet bj OTT Ngay nay intemet ugly cang phat trien, nhu au gill tri thong qua intemet la tat yeu. Tuy nhien vitt sir Mpg may tinh de gill tri la kha bat lien vi man hinh nh6, hai mat, khong thuan tien cho cl gia dinh cling xem... Cac thiet N OTT ra deri di dip img ac nhu clu cling nhu gill quyet cac bit fien tren. This& bj OTT hay con dtrqc gqi v6i mOt se ten khac nhu OTT box, TV box, settop-box... la cac tin& bj gill tri da phuong tien chay tren n'en tang Android hoac Linux. Thiel bj duce Vet not intemet qua wifi hoc LAN va ket nei vol tivi thong qua cOng HDMI hoc AV. Chi an sir dung mOt dau thu tin hieu nho be 11 c6 the kat n6i Internet de luert web, xem truyen hinh — xem phim HD true tuyen. Mkt se thiit bj OTT trin thj triton hien nay - The he IPbox This is trial version www.adultpdf.com GIO1 THItU Ve He THONG FPT Play HD la sin pham c6 dinh huang Mu dii trong linh Arc gill tri true tuyen. Khach hang ci the sir dung sin phim nay de xem phim HD, thuang afire the kenh truyen hinh true tiep (LiveTV)... Do duqc ket n6i yeti kho dff lieu F-share nen FPT Play HD ce the xem dtrqc the be phim do cOng deg chia se tren mang. Chi can chon phim can xem va chi dubng link F-share (din tai kho dit lieu F-share) de xem phim We tiep. NO:a thing cling ce the tai phim ye thiet bi de danh xem sau (nhu xem tren din HD). Ngoai ra, FPT Play HD can hO trq xem phim tir met si website chia se dit lieu tree Internet khic. Ngtrai dimg 06 the sir dung tinh nang Movie Finder de tim the b0 phim yeu thich tren mang. San phim nay cung hi trq rthem kenh Bang phat tren OneTV (ngoai trir gii kenh dic biet K+) de xem cic kenh truyen hinh trim flip. Trong !chi do, HDM3 - sin phim IPbox cim C8ng ty CO phan Truyen thong Son Ca Media lai huing den viec cung cap the firth nang xem phim — hit karaoke true tuyen, xem video theo you ciu (VOD: video-on-demand). Di kern sin phim nay la img dung Cloud Karaoke cim Son Ca Media; timg 'cat hien tren cie mau Smart TV va du HD player Android. Cong ty Phin mem va Truyen th8ng VASC cling ho tic vii hang Sigma Design de tung ra thi twang met set-top-box cung cap en gill tri Online. Sin phim MyTVnet box cua VASC bao gam the tinh nang xem truyen hinh true tuyen, xem phim HD... Tren MyTVnet box dtrqc cid dit sin met so (mg dung at bin dimg de xem filly& hinh, xem phim HD, nghe nhac s6... Ngoii ra, con co cie img dung phi; bien nhu YouTube, Picasa, Tvshow (phit Ili cie chtrcmg trinh truyen hinh gilt trI)... This is trial version www.adultpdf.com 8 COI THItU vt He THONG m Hirsh I: Mot sd their bi 07T wen thi noting - TV — HDMI Stick Khong chi dimg lai b the box c6 djnh, mOt s6 don vi con cung cap the thiet bj gill tri truc tuyen ket not qua c6ng HDMI cila TV. Chi can dun thiet bj vao cing HDMI vi kit not mang Wi-Fi, to c6 the thir?mg thirc phim HD trvc tuy4n, dnc tin tire tren Internet... Cac thiet bj nay co ten pi la TV - HDMI Stick. Rink 2:HDAII Stick giap cho via ding "ring cip" aic TV did a Cie duet bj nay et-mg cho phep tut bien giao die n de cal d ilt them de *lig dung giii tit giao due, mua stun... MOt s6 thiet bj sir dung hg dieu halt Android ne'n mac nhien se c6 cac ling dung ph6 bien nhu YouTube, Picasa, Facebook... - Xu huOng Android This is trial version www.adultpdf.com GIOI THU VE He THONG ZTV 11 met san phim tich hop gifts met set-top-box cung cep On dung truyen hinh Internet vi dau thu tin bleu ye tinh DVB-S dung de bit song cac kenh truyen hinh ye tinh. Day cling la met HD player sir dung he dieu Minh Android dimg phat phim HD. Sau khi kat not dau thu ZTV yeti aing-ten thu sting ye tinh thOng qua cap, ngutri dimg c6 the thirong thirc khoang 60 kenh truyen hinh ve tinh mien phi. Day lit 'them kenh quang ba - kh8ng bj khoa ma nhu them kenh thuang moi. Nhom kenh nay chit yeu la cac kenh truyen hinh trong nirac nhu VTV, HTV, VTC... Xuit phat tir nen tang Android, cac nha cung cap djch vg se a ding clip nhat cac (mg citing rieng, deng thtti van cho phep ngirtri dimg cai d#t them cac ling dung phi) Bien tren kho img dung Google Play. Trung tam Phat trien truyen hinh IPTV cua FPT Telecom ding c6 ke hooch cung cap met set-top-box c6 the sir dung cac djch vo ADSL kh6ng phai do FPT Telecom cung cap. Hinh 3: Stan pham Z-TV clagy h f theist Snit android Veri lqi the gia r8 curt Android TV Box, gioi chuyen mon do bac) n6 se "thay the" nhemg ding Smart TV va "lam mua, lam gi6" ten 04 tieing truyen hinh trong This is trial version www.adultpdf.com 10 GIOI THIEU Vt M THONG nhang nam tat Den 2016, ce the 60% ngutin thu tren Internet den tir the djch try IPTV ten OTT, khi de se bimg no thi truting Android TV Box. UM the so 1 la gia cim Android TV Box re han 10 lin so yea Smart TV. MOt chi& Smart TV cal giti thanh !thong clued chuc trieu, trong khi chi yea mOt chiec Android TV Box ca gia dao dOng tir 1,6 trieu (tang den teen 3 trieu clang. Hien nay, gia re nhat la sin phim MINDC cim BTO phan phari yen gia 1,69 trieu ding, dung sin pham ZTV cis VTC dao dOng tir 2,29 trieu den 3,29 trieu ding. Ben can't de, tren thi truemg con co sin phim Android TV Box dm FPT Telecom, VNPT cung cap. Android TV Box ra deri khien thi tru?mg chimg kien mOt sir thay dai eve Ian trong clang nghe truyen hinh, do la cuOc dua cis cac nha cung cap djch vu vien thong vi truyen hinh trong viec tung ra djch tit truyen hinh phuong thirc mei - truyen hinh IPTV giao thirc OTT vi Iqi the se thuOc ve cac nha cung cap djch vii vian thong. 1.3.11f thong cung cap Bich vy glib trf tren thiit hi OTT Nhu da neu a tren, hien nay tren thi truerng co rat nhieu loai OTT box dtrqc phan ph6i b?ri cac nhit cung cap khac nhau. Mai loci GO the sir dung cac nen tang khac nhau nhu Android hoac Linux. He thiing cung cap dich vu giai tri duqc ra dtri de cung cap cac djch vu filar xem phim, nghe nhac, doc bio, vi ce the tuang thich yen cac lo3i OTT box tren thi truong hien nay. Trong pham vi ctla khaa luart nay, em xin trinh bay mOt phial cim hg thong la dich vu xem phim. This is trial version www.adultpdf.com 11 PHAN TICH YEU CAU CHVONG 2. PHAN TICH YEU CAU 2.1. Mo tii bii toan Sau khi sit dung img dung xem phim tren mot so OTT Box co tat thi totting, em dA nhAn thAy mot so uu diem cling nhu nhuqc diem caa cac Ong dung do nhu: - MOt so Cling dung sip xep plum theo thir ttr to men den ca, diEu nay &up nguiri sir dung co the nhAn biEt va xem cac phim m6i duce cAp that. Tuy nhien danh sich phim se kh8ng tuan theo mot thir tu nio din den viec kho khAn cho ngutri sir dung khi mutn tim kiem met phim mutn xem. - MOt s6 ling dung lai kha phirc tap trong viec diEu khien, hoAc cac phim tat diEu khiin hog dOng kh8ng an nh$p von giao dien khien ngubi sir dung cam that), racoi,kWsdung. - HAu ha cac ling dung hien nay kh8ng co chin nAng giup nguni sir dung km lai danh sach cac phim hg muen xem nhung 'thong co thtri gian hay diEu kien a xem ngay tai thai diEm do. Sau mot thtri gian, co the ngutri sir dung se quen hoc nett nha thi cling se kh6 khan trong viec Urn lai phim mutn xem do. lat hop cac uu, nhuqc dram tren veri viec phin tich thei quen ngutri sir dung nhu: khong mu& thao tac qui nhieu tren diau khien, mutn luqng th8ng tin tren man hinh can r6 rang, dAy du. Tir de em da xay dung nen phAn mem xem phim tren OTT Box yogi giao dien than thien va a sir dung nhu: - Sir dung chit yeu nAm phim chinh la btin phim diEu hueng: len, xuting, sang trai, sang phai va phim chqn (enter). - Giao dien duqc thiet Ice sao cho luqng thong tin ten man hinh cang nhiEu cang tot nhung yin phai bao dim tinh re rang, kh8ng rei met, giim ngtred sir dung giiim thieu se thao tac barn phim tren dieu khien la it nhit co the. Chuang trinh duqc su phei licop silt glop 0 tir he thong cung cap not dung dm Viettel vi sir dung cac API doViettel cung cep de ley ding nhu chinh sfra not dung tir he thong. This is trial version www.adultpdf.com 12 PHAN TICH YEU CAU 2.2. Su do hiOng ding viec So db lubng cans ink e CMS Server 017 Box Naverl thing Lay cID lieu ter database m danh sac the ioal l b.' (Thong baci , Xem danh sick phim loi) (HIS thi kit qui Y e TM kit qui Lgy d& lie u tit database Mit WI 1 (Thong baoloi) ( Hifin thi kit qua > Tth kit qui Lay cl& lieu tit database em danhsich tap phim lbw (Thong bao18) (HIS thi kit qui This is trial version www.adultpdf.com TM kit qua 13 PHAN TICH YEU CAU Sa ab lubng tang Wet CMS Server OTT Box Nprtri dung Them vet) database @bon yeu thick 4411> 1.1 (Thong bio 16D \ X6a yeu thich X6a khoi database e maw 1 (Thong bio 1451) So ab lubng cling vile nem cent (Chem xem phim Streaming server CMS server OTT Box Signe doing 40 Xer it yeu au e TIM MI 1 (Thong tido OD C Phat phim> Nhen dfl' lieu On phim 4o dank sect de xem - Them vacs database Being 1: So rid iudng tang viic 2.3. Yeu au nghiep vy BR1: Xem dank sach the loin: LAy dank stich the loyi ter CMS server(1) vet hien thi ket qua len mm hinh. This is trial version www.adultpdf.com 14 PHAN TiCH YEU CAU BR2: Xem danh sach phim: Lay danh sach phim img veri met the loci tir CMS server vi hien thi ket qui len man lank BR3: Xem danh sach the phim yeu thich: Lay danh sach cac phim ngu&i dimg dil dux vio yeu thich ye hien thj. BR4: Xem danh sach cac phim da xem dm day: Lay danh sach cac phim ngtrai dimg vim xem (t6i da aim mucri plum) vi hien thj ket qui. BR5: Xem danh sach the phim dirge xem nhieu nhat: Lay danh sach the phim dirge xem nhieu ilk& ye hien thj. BR6: Xem danh sach tap phim: Lay danh sach the tip cia met phim vi hien thj ket qui. BR7:Chieu phim: Lay (Kt lieu phim tir Streaming server hien thi len min hinh. BR8:Quin 1S, player: dux hien the yeu ciu dm ngufri dung kill dang chitu phim. BR9: Chun yeu thich: Um phim vio danh sach yeu thich cim ngtreri dimg. BRIO: Xed yeu thich: X6a phim t& danh sach you thich cim ngteri ding. 2.4. So a tong quan cac chic Wing cia ht thong This is trial version www.adultpdf.com 15 PHAN TICH YEU CAU Ifmh 4: Scab Unease cia pan min 2.4.1. Cdc Mc tab thane gia he thing: - Ngubi dung: ngued sir dung djch vu. - OTT box: thiet bj ket n6i yeti server vi hien thj ket quit. 2.4.2. Cdc desk ming chink city hf thing: He thOng se bao gam cac chirc niing chink sau: - -UC#001: Hien thj dank such the loci: hien thj clic the loci coa inOt phan loai. This is trial version www.adultpdf.com 16 PHAN TICH YEU CAU - -UC#002: Hien thj danh sach phim: hien thj danh sich phim tuang img veri thE loci dugc ngtreri ding chip. - -UC#003: Hien thj danh sich tip phim: hien thj danh sich the tip phim cia tuong ung yen phim dugc ngtren dung chgn. - -UC#004: Hien thj danh sich yeu thich: hien thj danh sich cic phim di duce ngu&i ding chgn vio danh sich you thich cia - -UC#005: Hien thj danh sich phim di xem: hien thj t6i da 50 phim di dugc ngutri ding xem. - -UC#006: Hien thj danh sich phim dirge xem nhieu nhAt: hien thj hiEn thj danh sach phim (kw xem nhiau that ten he th6ng. - -UC#007: Xem phim: chieu phim ngueri dung muton xem. - -UC#008: Quin ljr player: cho phep ngueri dimg thvc hien cie chic ning quin 1S, player khi phim dang dc chieu. - -UC#009: Dua phim vio danh sich yeu thich: dua phim dugc ngired ding chip vio danh sach you thich cis ngueri ding do. - -UC#010: X6a phim lchei danh sach yeu thich: xOa phim dirge chgn khen danh sach you thich cua ngueri dung do. - -UC#011: Hiin thj phi de: khi ngueri dimg xem phim he thong se hien thj phi de. cia phim Wong in. - -UC#012: Dua phim vio danh sach di xem: khi ngueri dimg bit diu xem mat phim, he thiing se tit ding dua phim do vio danh sich the phim di xem cia ngu&i ding. 2.5. Anh an yeu nghiep vy vi sa 46 chat ning Bing anh you au nghiep vii vi so d6 chic ruing se gitip ngutri doe de theo dOi vi d6i chi& to you au nghiep vu bii toin voi the chic ning dip img you au nghiep vµ bli toin dugc xiy dung trong he thong phan mem. This is trial version www.adultpdf.com 17 PHAN TICH YEU CAU BR1 Xem danh sach the loci UC#001 BR2 Xem danh sach phim UC#002 BR3 Xem danh sach S phim yeu thich UC#004 BR4 Xem danh sach cic phim di xem On diy UC#005 BR5 Xem danh sach cic phim duqc xem nhieu nhAt UC#006 BR6 Xem danh sach tip phim UC#003 BR7 Chieu phim UC#007, UC#011, UC#012 BR8 Quin 15, player UC#008 BR9 Chon you thich UC#009 BRIO X6a you thich UC#010 Bang 2: An/1.w*, cdu vv va so S5 dux ?Ong 2.6.1C4 twitch Omit trim dw an Dual diy li ke honch thwc hien dw an theo quy trinh phit then phin mem di chon. - Ngubi tham gia dw an: Pharr Minh Tulin. - Thtri gian thwc hien dw an: 5 thing ke tir nay nhen dw an. Giai (loan Khio sat you au Ten c8ng viec Tim hieu ttong quan yE cac thinh phin trong he thong. Ngubi thwc hii Bat diu Ket thfic 01/12/2013 01/01/2014 30 ngiy Pham Minh Ti Viet tii lieu BR. Ngubi dUng nhon xet. Ket qui cua giai down nay bao gem: This is trial version www.adultpdf.com 18 PHAN TICH YEU CAU ■ Tai lieu ke hoach, khei tvo dv an. ■ So de cac ltding cong vies. ■ You au nghiep vv. • Ke hooch trien khai dir an. ■ Phan tich you cau So do use — case. 15/01/2014 Phan tich kien frac tong the cfra he thong 01/01/2014 Citc m8 hinh Olin tich. 16/01/2014 31/01/204 Phan tich eau true ben trong he tiding. 01/02/2014 07/02/2014 14 ngiy Pham Minh Ti 15 ngly 6 ngly Ket quit dui giai dorm nay bao gem: ■ ThOng nit& ac Usecase. ■ Tim ra the thvc the chinh mang thong tin vi cac thvc the lien quan. ■ Hieu hon ve the chfrc riling ctla he thong 08/02/2014 10/02/2014 2 ngay Thiet ke chirc Wing 11/02/2014 26/02/2014 14 ngly Thiet ke giao dien 27/02/2014 13/03/2014 14 ngly Thiet Ke Kien trite tong the Pham Minh Tt Ket quit Gila giai dorm nay bao gem: ■ Khung chucmg trinh • Dinh huemg code CM Dat CM dat giao dien 14/03/2014 21/03/2014 7 ngly CM dot the chirc riling 22/03/2014 22/04/2014 30 ngay Pliant Minh Tt Ket qtui dui giai dorm bao g8m: ■ TM lieu ma nguon. This is trial version www.adultpdf.com 19 PHAN TICH YEU CAU ■ Chuang trinh Demo. Kiem Thu Kiem tra phtm mem 23/04/2014 30/04/2014 7 ngiy Pham Minh Ti Ket qua ctia giai down bao gem: ■ TM lieu dinh gii T6i tru vi kiem thir T6i uu mOt vii chfrc Ming. 01/05/2014 08/05/2014 7 ngiy Pham Minh T Kiem tra phin mem 09/05/2014 16/05/2014 7 ngly Pham Minh T Ket qui cua giai down nay: • Phan mem hoin chinh • Tai lieu dinh gii Bang 3: Ki hooch ph& Dian ay tin 2.7. Blic ti chfrc ning De glop ngtrai dqc hinh dung mOt cich chi tiet vi chinh xac km ATE Oen mem nay, em xin ducyc trinh biy cg the tUng eh& ruing ma phin mem se dip (mg dtra tren cic you au nghiep vg da khio sit duce. Dling thbi, ctiy cling chinh la phen rat quan tong, giim cho nguai xiy dung phin mem GO cii thin sau sac ham ve he thong vi htrang thiet ke sau nay. DO phut tgp: 3 UC #001 HIEN TH, DANN SACH THE LORI M8 ti Chirc niing nay lim nhiem vg hien thi cic the loci elm phin loci ma ngtdri dUng muen xem. Tic nye dip Ngtrai dimg he thong. nhan Gin flip OTT Box. Thiet bj OTT Box da dugc ket not internet. Tan dila Mtn Wu diin kifn Thinh ding HO thong hien thj thanh citing danh sich the loai. Lii He thong thong bio 18i vio khoi phgc trang thii truac do. This is trial version www.adultpdf.com 20
- Xem thêm -