Tài liệu Hệ thống báo cáo tài chính - với việc phân tích tình hình tài chính nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại tổng công ty giấy việt nam

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, môc tiªu cho c¸c doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh«ng nh÷ng tån t¹i trªn thÞ tr-êng, mµ cßn ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng m¹nh. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng s½n cã lÉn tiÒm tµng, kh«ng ngõng n©ng cao vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- thÞ tr-êng quèc tÕ. Song bªn c¹nh nh÷ng nç lùc ®ã, th× viÖc doanh nghiÖp ph¶i biÕt tù ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ viÖc ®¸nh gi¸ chñ yÕu dùa trªn th«ng tin do b¸o c¸o tµi chÝnh mang l¹i. Kh«ng chØ riªng doanh nghiÖp quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh mµ cßn nhiÒu ®èi t-îng quan t©m kh¸c nh-: C¸c c¸ nh©n, tæ chøc, ng©n hµng, nhµ ®Çu t-...ChÝnh v× lÏ ®ã mµ viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trong viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña c¸c ®èi t-îng tham gia trong c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ. Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam võa lµ ®¬n vÞ qu¶n lý cÊp trªn, võa tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh nªn trong ngµnh c«ng nghiÖp GiÊy, Tæng c«ng ty ®ãng mét vai trß rÊt quan träng . D-íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña ChÝnh Phñ, Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam thùc hiÖn môc tiªu l©u dµi nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô trong n-íc, c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, t¨ng c-êng søc m¹nh kinh tÕ kü thuËt gãp phÇn vµo chñ tr-¬ng C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Lµ mét ®¬n vÞ qu¶n lý vµ kinh doanh th-¬ng m¹i Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam ®· ®-îc Nhµ n-íc giao cho qu¶n lý vµ sö dông mét l-îng vèn gåm vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng vµ c¸c nguån vèn tù bæ sung kh¸c dùa trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ vµ t«n träng c¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh, tÝn dông ®Æc biÖt tu©n thñ theo ph¸p luËt. Do vËy viÖc th-êng xuyªn ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n thÊy râ ®-îc thùc tr¹ng tµi chÝnh tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng c-êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh qua hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp ë Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam vµ ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn h-íng dÉn, c¸c c« chó phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam, t«i ®· chän ®Ò tµi: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 “ HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh - víi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh nh»m kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam” cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn cßn gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. PhÇn II: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trªn c¬ së sè liÖu hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam. PhÇn III: Ph-¬ng h-íng nh»m t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®æi míi t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam. Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa, ®Æc biÖt thÇy gi¸o h-íng dÉn, TrÇn §øc Vinh cïng c¸c c« chó phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thu thËp tµi liÖu vµ cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn i c¬ së lý luËn vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. i. ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. 1.1.Ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp vµ c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt , kinh doanh trong doanh nghiÖp ®-îc biÓu hiÖn b»ng h×nh th¸i tiÒn tÖ nh»m gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c, trªn gi¸c ®é kinh doanh vèn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng mèi quan hÖ tiÒn tÖ g¾n liÒn víi viÖc tæ chøc , huy ®éng vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-: - §¶m b¶o nguån tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th-êng. -Huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh víi chi phÝ nhá nhÊt. -§¶m b¶o viÖc sö dông vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. -Nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. -Qua ho¹t ®éng tµi chÝnh cã thÓ tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng nh- ho¹ch s¸ch tµi chÝnh cho t-¬ng lai. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng tµi chÝnh nµy nh»m gi¶i quyÕt mét sè c©u hái nh-: -Nguån ®Çu t- vµo ®©u vµ nh- thÕ nµo. -Nguån tµi trî cho tµi chÝnh cña doanh nghiÖp l©ý tõ ®©u... C¨n cø vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp trong m«i tr-êng kinh tÕ x· héi cã thÓ thÊy quan hÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, xuyªn suèt toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ n-íc. Quan hÖ nµy ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t vèn trao ®æi hµng ho¸ , dÞch vô , ph©n phèi Tæng s¶n phÈm quèc d©n gi÷a Nhµ n-íc víi doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c cho Nhµ n-íc theo luËt ®Þnh. Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng tµi chÝnh. Doanh nghiÖp thùc hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi mua b¸n c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vèn cña m×nh . -Víi thÞ tr-êng tiÒn tÖ: Th«ng qua thÞ tr-êng tiÒn tÖ, ng©n hµng, doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ®-îc nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh. -Víi thÞ tr-êng vèn: Doanh nghiÖp cã thÓ t¹o nguån vèn dµi h¹n b»ng c¸ch ph¸t hµnh chøng kho¸n: Cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. H¬n n÷a, doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy trªn thÞ tr-êng nh»m thu l·i ®Ó tho¶ m·n thªm nhu cÇu vÒ vèn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng kh¸c. C¸c doanh nghiÖp quan hÖ víi nhau, vµ víi tæ chøc kinh tÕ kh¸c chñ yÕu th«ng qua thÞ tr-êng . Víi t- c¸ch lµ mét chñ thÓ ho¹t ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp quan hÖ víi thÞ tr-êng cung cÊp ®Çu vµo (ng-êi b¸n) vµ thÞ tr-êng ph©n phèi , tiªu thô s¶n phÈm (ng-êi mua) . §ã lµ thÞ tr-êng hµng ho¸ dÞch vô, thÞ tr-êng søc lao ®éng...Th«ng qua c¸c thÞ tr-êng nµy doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh nhu cÇu s¶n phÈm vµ dÞch vô t-¬ng øng, trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n xuÊt , kinh doanh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng. Quan hÖ tµi chÝnh ph¸t sinh trong néi bé doanh nghiÖp . BiÓu hiÖn cña quan hÖ nµy lµ sù lu©n chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp. §ã lµ quan hÖ tµi chÝnh gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt, kinh doanh víi nhau , gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn , gi÷a quyÒn sö dông vèn vµ quyÒn së h÷u vèn.C¸c mèi quan hÖ nµy ®-îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh- : ChÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp , chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t- vµ c¬ cÊu ®Çu t- , chÝnh s¸ch vÒ c¬ cÊu vèn, chÝnh s¸ch vÒ chi phÝ... Nh- vËy cã thÓ nãi c¸c quan hÖ tµi chÝnh trªn ®©y lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ph©n phèi trao ®æi (mua, b¸n) nã bao qu¸t mäi khÝa c¹nh trong vßng ®êi kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, cuèi mçi kú b¸o c¸o, chóng ta ph¶i tæng kÕt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó t×m ra biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh. 1.2.Sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ viÖc miªu t¶ c¸c mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a c¸c kho¶n môc vµ nhãm kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc c¸cchØ tiªu cÇn thiÕt phôc vô cho c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t-îng kh¸c trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi môc tiªu cña ®èi t-îng ®ã. Dùa vµo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c ®èi t-îng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ cã thÓ tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®-a ra nh-ìng quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña m×nh, nh»m ho¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch còng nh- ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc tiªu ph©n tÝch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung. ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh chÝnh ®èi mét doanh nghiÖp nh»m ®¸p øng c¸c môc tiªu sau ®©y: -Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Ó gióp hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi tiÕn hµnh tham gia mèi quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp. -Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¶ n¨ng sinh lîi, còng nh- t×nh h×nh ¶nh h-ëng lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn kinh doanh gióp chñ doanh nghiÖp dù ®o¸n t×nh h×nh vµ cã h-íng ®i trong t-¬ng lai. -Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng khai th¸c, thanh to¸n vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp gióp cho viÖc kh¾c phôc nh÷ng sai sãt, ph¸t huy nh÷ng -u ®iÓm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Môc tiªu cña viÖc ph©n tÝch ®èi víi c¸c ®èi t-îng kinh tÕ kh¸c bªn ngoµi doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc, sÏ bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt. Cho nªn ®èi t-îng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sÏ lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ã nh- : Ng©n hµng, nhµ ®Çu t- hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai, b¹n hµng... vµ ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cña Nhµ n-íc nh- c¬ quan thuÕ... Dùa vµo sù ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp mµ c¸c thµnh phÇn hay ®èi t¸c kinh tÕ nµy sÏ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho lîi Ých kinh tÕ cña m×nh, vµ sÏ cµng tr¸nh ®-îc rñi ro, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n nÕu viÖc ph©n tÝch tiÕn hµnh mét c¸ch tØ mØ vµ chu ®¸o. Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch ®èi víi Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam. Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam ®-îc Nhµ n-íc giao cho qu¶n lý vµ sö dông mét l-îng vèn lín bao gåm c¶ vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng. H¬n n÷a Tæng c«ng ty cßn cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, h¹ch to¸n phô thuéc vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nªn viÖc qu¶n lý vèn giao vèn cho c¸c ®¬n vÞ nµy lµ viÖc hÕt søc phuøc t¹p, v× vèn cña nhµ n-íc khi ®-îc sö dông th× ph¶i ®¶n b¶o tÝnh hiÖu qu¶, t«n träng nguyªn t¾c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Còng nh- trong quan hÖ kinh tÕ víi c¸c tæ chøc kh¸c thÓ hiÖn qua c¸c quan hÖ tµi chÝnh nh-: Nhµ n-íc víi doanh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp, c¸c tæ chøc tÝn dông, b¹n hµng, nhµ ®Çu t-. VËy, muèn biÕt Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt nam ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶ th× cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµo mçi kú b¸o c¸o. 1.3. NhiÖm vô, néi dung vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. NhiÖm vô ph©n tÝch. NhiÖm vô ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh ë doanh nghiÖp lµ dùa vµo c¬ së nh÷ng nguyªn t¾c vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch mµ tiÕn hµnh ph©n tÝch nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tr¹ng vµ triÓn väng ho¹t ®éng tµi chÝnh v¹ch râ nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tån t¹i cña viÖc thu chi tiÒn tÖ.X¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c yÕu tè .Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Néi dung ph©n tÝch. Néi dung ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò: 1.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh. 2.Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh. 3.Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 4.Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. 5.Ph©n tÝch b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. 6.Ph©n tÝch thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 7.Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. 8.Ph©n tÝch hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña qu¸ tr×nh kinh doanh. 9.Ph©n tÝch tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l-u ®éng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh thøc ph©n tÝch. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh qua 3 h×nh thøc ph©n tÝch. -Ph©n tÝch tr-íc khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh: Nh»m môc ®Ých dù do¸n c¸c môc tiªu cã kh¶ n¨ng ®¹t ®-îc trong t-¬ng lai ®Ó tõ ®ã cã thÓ l-êng tr-íc ®-îc nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh tr-íc khi chóng x¶y ra. -Ph©n tÝch trong qu¸ tr×nh kinh doanh:Nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó h-íng ®Õn ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu. -Ph©n tÝch sau qu¸ tr×nh kinh doanh: Nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ thùc hiÖn so víi môc tiªu ®Ò ra, vµ ®Ó lËp tiÕp c¸c chØ tiªu cho t-¬ng lai. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch. Cã rÊt nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Song, trong tÊt c¶ c¸c ph-¬ng ph¸p th× ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®-îc dïng nhiÒu h¬n c¶. Khi tiÕn hµnh ph©n tÝch theo ph-¬ng ph¸p nµy th× ta sÏ x¸c ®Þnh ®-îc xu h-íng ph¸t triÓn vµ møc ®é biÕn ®éng dµnh cho c¸c chØ tiªu kinh tÕ.Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: -Chän tiªu chuÈn so s¸nh. -§iÒu kiÖn cã thÓ so s¸nh ®-îc gi÷a c¸c chØ tiªu kinh tÕ. -Môc tiªu so s¸nh. -Ph©n tÝch theo chiÒu däc, theo chiÒu ngang. 1.4.HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh-Tµi liÖu ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch. B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vèn vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. C¸c kho¶n môc riªng biÖt trªn b¸o c¸o th-êng kh«ng cã nhiÒu ý nghÜa song mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc vµ nhãm kho¶n môc cïng víi c¸c biÕn ®éng ph¸t 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sinh cã ý nghÜa cùc kú quan träng.Vµ cµng ®Æc biÖt quan träng h¬n khi chóng ®-îc dïng lµm sè liÖu ph©n tÝch. Theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh hiÖn nay th× b¸o c¸o tµi chÝnh gåm c¸c biÓu mÉu nh- sau: -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( MÉu sè B01- DN). -B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ( MÉu sè B02-DN). -B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ( MÉu sè B03-DN). -B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o ( MÉu sè B09-DN). 1.4.1.B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 1.4..1.1.B¶n chÊt vµ ý nghÜa cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho biÕt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo c¬ cÊu cña tµi s¶n, nguån vèn vµ c¬ cÊu nguån h×nh thµnh c¸c tµi s¶n ®ã. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1.4.1.2.Néi dung vµ kÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc chia lµm hai phÇn: PhÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn. PhÇn tµi s¶n:C¸c chØ tiªu ë phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n ®-îc ph©n chia nh- sau: A: Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n. B: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ mÆt ý nghÜa kinh tÕ: Qua xem xÐt phÇn tµi s¶n cho phÐp ®¸nh gi¸ tæng qu¸t n¨ng lùc vµ tr×nh ®é sö dông tµi s¶n. VÒ mÆt ý nghÜa ph¸p lý: ThÓ hiÖn tiÒm lùc mµ doanh nghiÖp cã quyÒn qu¶n lý vµ sö dông l©u dµi g¾n víi môc ®Ých thu ®-îc c¸c kho¶n lîi Ých trong t-¬ng lai. PhÇn nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o.C¸c chØ tiªu nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ang qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp. Nguån vèn ®-îc chia ra: A: Nî ph¶i tr¶. B: Nguån vèn chñ së h÷u. Mçi phÇn cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh theo 3 cét: M· sè, sè ®Çu kú, sè cuèi kú. VÒ mÆt ý nghÜa kinh tÕ: Ng-êi sö dông thÊy ®-îc thùc tr¹ng kinh tÕ cña doanh nghiÖp. VÒ mÆt ý nghÜa ph¸p lý: Ng-êi sö dông b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n thÊy ®-îc tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi tæng sè vèn ®· ®¨ng ký kinh doanh , vÒ sè tµi s¶n ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån vay ng©n hµng, vay cña c¸c ®èi t-îng kh¸c....Còng nh- tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n nî víi ng-êi lao ®éng, víi Nhµ n-íc, víi nhµ cung cÊp... Hai phÇn cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi s¶n vµ nguån vèn cã tæng sè bao giê còng b»ng nhau, cô thÓ nh- sau: Tæng tµi s¶n = Tæng nguån vèn Tæng tµi s¶n = Vèn chñ së h÷u + Nî ph¶i tr¶ Tµi s¶n l-u ®éng + Tµi s¶n cè ®Þnh = Vèn chñ së h÷u + Nî ph¶i tr¶ Vèn chñ së h÷u = Tæng tµi s¶n - Nî ph¶i tr¶ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cßn cã thªm c¸c phÇn phô, ph¶n ¸nh c¸c chØ tiªu dµi h¹n kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh- ( ngo¹i tÖ c¸c lo¹i, vèn khÊu hao, tµi s¶n thuª ngoµi, hµng ho¸ nhËn gia c«ng chÕ biÕn...) 1.4.1.3.C¬ së sè liÖu ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. -C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú tr-íc. -C¨n cø vµo sè liÖu tõ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n tæng hîp vµ chi tiÕt. -C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. -C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. 1.4.1.4. Ph-¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. -C¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm tr-íc khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: .KiÓm tra kü néi dung ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan. .Kho¸ sæ vµ rót sè d- c¸c tµi kho¶n. .§èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan. -§èi víi tõng thêi ®iÓm ghi sæ c¸c sè liÖu lµ: .§èi víi sæ ®Çu n¨m kÕ to¸n lÊy sè liÖu cuèi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/ n¨m tr-íc ®Ó ghi vµo c¸c chØ tiªu t-¬ng øng. .§èi víi sæ cuèi k×: Nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh ë phÇn tµi s¶n nªu b»ng c¸ch lÊy sè d- bªn Nî cña c¸c tµi kho¶n cÊp I hoÆc cÊp II trong sæ c¸i t-¬ng øng ®Ó ghi .§èi víi c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh gi¶m tµi s¶n nh- c¸c chØ tiªu: -Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- ng¾n h¹n, dµi h¹n. -Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ. C¸c tµi kho¶n nµy lu«n cã sè d- bªn cã cña tµi kho¶n t-¬ng øng. Nh-ng khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®-îc ph¶n ¸nh ë phÇn tµi s¶n vµ ®-îc ghi b»ng sè ©m. .§èi víi c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh nguån vèn ®-îc ghi b»ng c¸ch lÊy sè dcña c¸c tµi kho¶n cÊp I hoÆc cÊp II t-¬ng øng ®Ó ghi (c¸c tµi kho¶n nµy cã sè dCã) nh-ng riªng chØ tiªu chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, chªnh lÖch tØ gi¸ vµ l·i ch-a ph©n phèi th× c¸c chØ tiªu nµy liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n t-¬ng øng nh- tµi kho¶n 412, tµi kho¶n 413, tµi kho¶n 421 cã c¶ d- Nî vµ d- Cã, nªn khi tr×nh bÇy c¸c chØ tiªu nµy víi sè d- bªn nî th× sÏ ®-îc ghi bªn phÇn nguån vèn víi sè ©m. .§èi víi c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th× ®-îc ghi theo sæ c¸c tµi kho¶n t-¬ng øng. (B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n phÇn phô lôc). B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tuy lµ b¸o c¸o quan träng nhÊt trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh-ng nã chØ ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ nã còng kh«ng cho biÕt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong k× nh- c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn. Nh- vËy ®Ó biÕt thªm c¸c chØ tiªu ®ã chóng ta cÇn xem xÐt trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.4.2.B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.4.2.1.B¶n chÊt vµ ý nghÜa cña b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong mét k× kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, chi tiÕt theo ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c; t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. 1.4.2.2.Néi dung vµ kÕt cÊu cña b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¸o c¸o gåm ba phÇn chÝnh: PhÇn I - L·i, lç; PhÇn II - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc; PhÇn III - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®-îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I. L·i lç: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng kh¸c. TÊt c¶ c¸c chØ tiªu trong phÇn nµy ®Òu ®-îc tr×nh bÇy sè liÖu cña k× tr-íc (®Ó so s¸nh), tæng sè ph¸t sinh trong k× b¸o c¸o vµ sè luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi k× b¸o c¸o. PhÇn II. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc vÒ thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. TÊt c¶ c¸c chØ tiªu trong phÇn nµy ®Òu ®-îc tr×nh bÇy: Sè cßn ph¶i nép k× tr-íc chuyÓn sang; sè ph¶i nép ph¸t sinh trong k× b¸o c¸o, sè ®· nép trong k× b¸o c¸o, sè cßn ph¶i nép cuèi k× b¸o c¸o. PhÇn III. ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®-îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa. Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ, cßn ®-îc khÊu trõ; thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i, ®· hoµn, cßn ®-îc hoµn; thuÕ GTGT ®-îc gi¶m, ®· gi¶m vµ cßn ®-îc gi¶m cuèi kú; thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ®· nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ cßn ph¶i nép cuèi kú. 1.4.2.3.C¬ së sè liÖu vµ ph-¬ng ph¸p lËp. -C¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh k× tr-íc. -C¨n cø vµo sæ kÕ to¸n trong k× c¸c tµi kho¶n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9. (B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh phÇn phô lôc). 1.4.3.B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. 1.4.3.1.B¶n chÊt vµ ý nghÜa cña b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. L-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l-îng tiÒn ph¸t sinh trong k× b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Dùa vµo b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ (LCTT), ng-êi sö dông cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n ®-îc l-îng tiÒn tiÕp theo. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ thùc chÊt lµ mét b¸o c¸o cung cÊp th«ng tin vÒ nh÷ng sù kiÖn vµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh tiÒn cña doanh nghiÖp, cô thÓ lµ nh÷ng th«ng tin vÒ: -Doanh nghiÖp ®· b»ng c¸ch nµo kiÕm ®-îc tiÒn vµ chi tiªu nh- thÕ nµo. -Qu¸ tr×nh ®i vay vµ tr¶ nî cña doanh nghiÖp. -Qu¸ tr×nh mua b¸n l¹i chøng kho¸n vèn cña doanh nghiÖp vµ cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. -Qu¸ tr×nh thanh to¸n cæ tøc vµ c¸c qu¸ tr×nh ph©n phèi kh¸c cho chñ së h÷u vµ cho c¸c ®èi t-îng kh¸c. -C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Nh- vËy, qua b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ nh÷ng ng-êi quan t©m ®Õn doanh nghiÖp sÏ biÕt ®-îc nh÷ng ho¹t ®éng nµo lµ ho¹t ®éng chñ yÕu t¹o ra tiÒn vµ ®· ®-îc sö dông vµo nh÷ng môc ®Ých g× vµ viÖc sö dông ®ã ®· hîp lý hay kh«ng?. 1.4.3.2.KÕt cÊu. Trªn b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ thÓ hiÖn t×nh h×nh cña 3 ho¹t ®éng chñ yÕu mµ cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng tiÒn, ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: -Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. -Ho¹t ®éng ®Çu t-. -Ho¹t ®éng tµi chÝnh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ho¹t ®éng chñ yÕu, g¾n víi chøc n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c dßng thu vµ chi liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, s¶n xuÊt, kinh doanh trong k× h¹ch to¸n. Ho¹t ®éng ®Çu t-:Bao gåm c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh ngoµi niªn h¹n( dµi h¹n). Ho¹t ®éng tµi chÝnh: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn vèn chñ së h÷u(vèn quü) cña doanh nghiÖp. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¨n cø vµo b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ mµ ng-êi ta tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c dßng tiÒn . Qua viÖc ph©n tÝch nµy ®Ó thÊy dßng tiÒn ®ã thuéc ho¹t ®éng nµo vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®ã. 1.4.3.3.Ph-¬ng ph¸p lËp. -Theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: Theo ph-¬ng ph¸p nµy, b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ ®-îc lËp trªn c¬ së ph©n tÝch, thèng kª trùc tiÕp c¸c sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn nh- sæ theo dâi tiÒn mÆt,tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn liªn quan ®Õn tõng ho¹t ®éng vµ chi tiÕt theo tõng chØ tiªu cã liªn quan. Ph-¬ng ph¸p chung ®Ó lËp c¸c chØ tiªu cña b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp lµ c¨n cø vµo néi dung cô thÓ cña c¸c chØ tiªu, nh÷ng chØ tiªu nµo ph¶n ¸nh sè tiÒn ®i vµo doanh nghiÖp ( sè tiÒn thu) theo tõng ho¹t ®éng sÏ ®-îc ghi b×nh th-êng ( biÓu hiÖn sè tiÒn t¨ng) , cßn nh÷ng chØ tiªu nµo ph¶n ¸nh sè tiÒn ®i ra (sè tiÒn chi) theo tõng ho¹t ®éng ®-îc ghi b»ng sè ©m, biÓu diÔn sè liÖu trong dÊu ngoÆc ®¬n. C¸c chØ tiªu l-u chuyÓn tiÒn thuÇn cña c¸c ho¹t ®éng lµ sè céng ®¹i sè cña c¸c m· sè ph¶n ¸nh trong c¸c ho¹t ®éng ®ã. -Theo ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: Theo ph-¬ng ph¸p nµy, dùa vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ mét sè tµi liÖu cã liªn quan ®Ó ghi c¸c chØ tiªu cña b¸o c¸o. ViÖc lËp b¸o c¸o theo ph-¬ng ph¸p nµy lµ c¨n cø vµo lîi tøc tr-íc thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh céng thªm chi phÝ kh«ng cã tÝnh chÊt trªn vµ lo¹i trõ l·i, lç. C¸c kho¶n ®Çu t- ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· tÝnh vµo lîi tøc tr-íc thuÕ, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¸c kho¶n thuéc tµi s¶n l-u ®éng. ViÖc ®iÒu chØnh nµy tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña c¸c Tµi kho¶n ph¶n ¸nh tµi s¶n (vèn kinh doanh) cã sè d- cuèi kú lín h¬n sè d- ®Çu kú, ®iÒu ®ã chøng tá l-îng tiÒn cña doanh nghiÖp ®i ra nªn c¸c chØ tiªu nµy ®-îc ghi gi¶m(-) . Ng-îc l¹i sÏ ghi sè t¨ng nÕu Tµi kho¶n ph¶n ¸nh nguån vèn cã sè d- cuèi kú lín h¬n ®Çu kú chøng tá dßng tiÒn cña doanh nghiÖp ®i vµo, nªn c¸c chØ tiªu nµy ®-îc ghi t¨ng ,ng-îc l¹i ghi gi¶m. §Ó hiÓu râ thªm nh÷ng chi tiÕt kh¸c n÷a, ch¼ng h¹n nh- ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, chi phÝ dë dang...chóng ta ph¶i ®i xem xÐt “ B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh” . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ phÇn phô lôc). 1.4.4 ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.4.4.1.B¶n chÊt vµ ý nghÜa. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®-îc lËp ®Ó gi¶i thÝch vµ bæ sung th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o mµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c kh«ng thÓ tr×nh bµy râ rµng chi tiÕt. 1.4.4.2.KÕt cÊu. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp; néi dung mét sè chÕ ®é kÕ to¸n ®-îc doanh nghiÖp ¸p dông; t×nh h×nh vµ lý do biÕn ®éng cña mét sè ®èi t-îng tµi s¶n vµ nguån gèc vèn quan träng, ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu vµ c¸c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¸c chØ tieu theo néi dung ®· quy ®Þnh trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh , ngoµi ra doanh nghiÖp còng cã thÓ tr×nh bµy thªm c¸c néi dung kh¸c nh»m gi¶i thÝch chi tiÕt h¬n t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . 1.4.4.3.Ph-¬ng ph¸p lËp. Nguyªn t¾c chung: -Tr×nh bµy g¾n gän, râ rµng, dÔ hiÓu ë phÇn tr×nh bµy b»ng lêi.Víi phÇn sè liÖu th× ph¶i thèng nhÊt víi sè liÖu trªn c¸c b¸o kh¸c. -§èi víi b¸o c¸o quý, c¸c chØ tiªu thuéc phÇn chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp ph¶i thèng nhÊt trong c¶ niªn ®é kÕ to¸n. NÕu cã g× thay ®æi ph¶i tr×nh bµy râ rµng lý do thay ®æi. -Trong c¸c biÓu sè liÖu, cét kÕ ho¹ch thÓ hiÖn sè liÖu kÕ ho¹ch cña kú b¸o c¸o ; cét sè thùc hiÖn kú tr-íc thÓ hiÖn sè liÖu cña kú ngay tr-íc kú b¸o c¸o. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chØ sö dông trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. Trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu sau: -Chi phÝ s¶n xuÊt , kinh doanh theo yÕu tè: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt , kinh doanh ph¸t sinh trong kú cña doanh nghiÖp , bao gåm c¸c chØ tiªu nh-: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ n h©n c«ng, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn. -T×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng sè t¨ng, gi¶m TSC§ h÷u h×nh, TSC§ thuª tµi chÝnh, TSC§ v« h×nh. -T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n cã liªn quan ®Õn tiÒn l-¬ng. -T×nh h×nh t¨ng, gi¶m vèn chñ së h÷u: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t¨ng gi¶m c¸c nguån vèn chñ së h÷u trong kú b¸o c¸o nh- nguån vèn kinh doanh, nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n...vµ lý do t¨ng gi¶m chñ yÕu. -T×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c ®Çu t- vµo ®¬n vÞ: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng sè t¨ng, gi¶m, kÕt qu¶ c¸c kho¶n ®Çu t- vµo ®¬n vÞ kh¸c nh- gãp vèn liªn doanh...vµ lý do t¨ng, gi¶m chñ yÕu. -C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶, c¸c kho¶n ®· qu¸ h¹n thanh to¸n, ®ang tranh chÊp hoÆc mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n trong kú b¸o c¸o theo tõng ®èi t-îng cô thÓ vµ lý do chñ yÕu. -Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp : Gåm mét sè chØ tiªu nh-: Bè trÝ c¬ cÊu vèn; Tû suÊt lîi nhuËn; Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n; Kh¶ n¨ng thanh to¸n.C¸c chØ tiªu nµy nh»m ®¸nh gi¸ c¬ cÊu sö dông vèn; Kh¶ n¨ng sinh lêi; Tû träng tµi s¶n ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån vay, nî ph¶i tr¶; Vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. ( B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh phÇn phô lôc). 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ii. néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. 2.1.Ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2.1.1.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh lµ viÖc xem xÐt, nhËn ®Þnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C«ng viÖc nµy sÏ cung cÊp cho ng-êi sö dông th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ quan hay kh«ng kh¶ quan. Tr-íc hÕt, cÇn tiÕn hµnh so s¸nh tæng sè tµi s¶n vµ tæng sè nguån vèn gi÷a cuèi kú víi ®Çu n¨m. B»ng c¸c nµy sÏ thÊy ®-îc quy m« vèn mµ ®¬n vÞ sö dông trong kú còng nh- kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. CÇn l-u ý lµ sè tæng céng cña “ Tµi s¶n” vµ “ Nguån vèn” t¨ng, gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n nªn ch-a thÓ biÓu hiÖn ®Çy ®ñ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc. Nh- vËy, cÇn ®i s©u ph©n tÝch c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trong “ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n” . -HÖ sè tµi trî (hay cßn gäi lµ hÖ sè tù tµi trî): Nguån vèn chñ së h÷u HÖ sè tµi trî = Tæng sè nguån vèn HÖ sè tµi trî lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nã cho biÕt vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng bao nhiªu trong tæng sè nguån vèn. ChØ tiªu nµy chiÕm tû träng cµng cao trong tæng sè nguån vèn vµ cµng cao so víi kú tr-íc, chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng cao bëi v× hÇu hÕt tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã ®Òu ®-îc ®Çu t- b»ng sè vèn cña m×nh. -HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh: Tæng sè tµi s¶n HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh = Tæng sè nî ph¶i tr¶ HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh lµ chØ tiªu ®-îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy cã vai trß quan träng trong viÖc xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . NÕu doanh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp cã chØ sè nµy lu«n lín h¬n hoÆc b»ng 1 th× doanh nghiÖp ®¶m b¶o ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ng-îc l¹i. -HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n: Tæng gi¸ trÞ thuÇn cña tµi s¶n l-u ®éng HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n = Tæng sè nî ng¾n h¹n ChØ tiªu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng ®-îc c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n( ph¶i thanh to¸n trong vßng 1 n¨m hay 1 chu kú kinh doanh) cña doanh nghiÖp lµ cao hay thÊp.NÕu “ HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n” xÊp xØ b»ng mét th× doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh lµ b×nh th-êng hoÆc kh¶ quan. Ng-îc l¹i, th× kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹m cña doanh nghiÖp cµng thÊp. -HÖ sè thanh to¸n nhanh: Tæng sè tiÒn vµ t-¬ng ®-¬ng tiÒn HÖ sè thanh to¸n nhanh= Tæng sè nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh lµ chØ tiªu ®-îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o.Thùc tÕ cho thÊy, nÕu chØ tiªu nµy > 0,5 th× t×nh h×nh thanh to¸n t-¬ng ®èi kh¶ quan. Ng-îc l¹i, th× doanh nghiÖp cã thÓ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî. Tuy nhiªn, nÕu hÖ sè nµy qu¸ cao l¹i ph¶n ¸nh mét t×nh h×nh kh«ng tèt v× vèn b»ng tiÒn qu¸ nhiÒu, vßng quay vèn chËm ,lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. -HÖ sè thanh to¸n cña vèn l-u ®éng: HÖ sè thanh to¸n cña vèn l-u ®éng Tæng sè tiÒn vµ t-¬ng ®-¬ng tiÒn = Tæng gi¸ trÞ thuÇn cña tµi s¶n l-u ®éng NÕu chØ tiªu nµy > 0,5 th× l-îng tiÒn vµ t-¬ng ®-¬ng tiÒn cña doanh nghiÖp qu¸ nhiÒu, b¶o ®¶m thõa kh¶ n¨ng thanh to¸n; cßn nÕu nhá h¬n 0,1 th× doanh nghiÖp l¹i kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n nî ng¾n h¹n. 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -HÖ sè thanh to¸n nî dµi h¹n: HÖ sè thanh to¸n nî dµi h¹n Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay dµi h¹n hoÆc nî dµi h¹n = Tæng sè nî dµi h¹n §©y lµ chØ tiªu ®-îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî dµi h¹n b»ng nguån vèn kh©ó hao tµi s¶n cè ®Þnh mua s¾m b»ng nguån vèn vay dµi h¹n cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. HÖ sè thanh to¸n nî dµi h¹n >=1, doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n b»ng nguån vèn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh mua s¾m b»ng nguån vèn vay dµi h¹n, ng-îc l¹i nÕu hÖ sè nµy cµng nhá h¬n 1 cµng chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n cña doanh nghiÖp thÊp, doanh nghiÖp buéc ph¶i dïng c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó tr¶ nî. Ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, khi ph©n tÝch cÇn xem xÐt chØ tiªu Vèn ho¹t ®éng thuÇn( Vèn lu©n chuyÓn thuÇn). Vèn ho¹t ®éng Tæng gi¸ trÞ thuÇn = thuÇn Tæng sè nî - cña gi¸ tri tµi s¶n l-u ®éng ng¾n h¹n Mét doanh nghiÖp muèn kh«ng bÞ ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n th× cÇn thiÕt ph¶i duy tr× mét møc vèn ho¹t ®éng thuÇn hîp lý ®Ó th¶o m·n viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ dù tr÷ hµng tån kho. Vèn ho¹t ®éng thuÇn cña doanh nghiÖp cµng lín th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cµng cao, ng-îc l¹i th× doanh nghiÖp sÏ mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n. 21
- Xem thêm -