Tài liệu Hệ thống bài tập tin học ứng dụng ngành cơ khí

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 237 |
  • Lượt tải: 1
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ BỘ MÔN CAD/CAM-CNC    HỆ THỐNG BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH CƠ KHÍ LƯU HÀNH NỘI BỘ TP. HCM, tháng 08 năm 2013 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 1: VẼ / THIẾT KẾ 2 CHIỀU VỚI AUTOCAD MECHANICAL 1.1 Mục đích Trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết về môi trường làm việc của AutoCAD Mechanical, các phương pháp nhập điểm, các phương pháp truy bắt điểm (OSNAP) và các lệnh vẽ hình học cơ bản (LINE, CIRCLE) trước khi sinh viên bắt đầu vẽ / thiết kế một chi tiết cụ thể trên phần mềm AutoCAD Mechanical. 1.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên sẽ hiểu được các chức năng chính trong các menu, cũng như nắm được phương pháp nhập điểm, các phương pháp truy bắt điểm chính xác, và sử dụng được các lệnh vẽ LINE, CIRCLE để vẽ các chi tiết đơn giản trong phần mềm AutoCAD Mechanical. 1.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 1 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 2 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 3 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 2: CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN 2.1 Mục đích Hướng dẫn cho sinh viên cách thiết lập bản vẽ cơ bản trong AutoCAD Mechanical, các lệnh vẽ hình học cơ bản (ARC, ELLIPSE, RECTANG, POLYLINE, SPLINE, POLYGON), các lệnh vẽ đường tâm (CENTER LINE), và các lệnh quan sát bản vẽ (ZOOM, PAN). 2.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên sẽ biết cách thiết lập bản vẽ, vẽ được các chi tiết cơ bản, và quan sát được bản vẽ. 2.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 4 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 5 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 6 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 3: DỰNG HÌNH VÀ HIỆU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG 3.1 Mục đích Hướng dẫn cho sinh viên các lệnh dựng hình trong AutoCAD Mechanical, các lệnh vẽ hình học cơ bản (ZIGZAG LINE, HATCH, CONSTRUCTION LINE), và các lệnh hiệu chỉnh đối tượng (ERASE, TRIM, EXTEND, OFFSET, FILLET, CHAMFER). 3.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên sẽ biết cách dựng hình chiếu, vẽ được các đối tượng đặt biệt, và nắm được phương pháp chọn đối tượng để hiệu chỉnh. 3.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 7 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 8 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 9 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 4: CÁC LỆNH BIẾN ĐỔI VÀ SAO CHÉP HÌNH 4.1 Mục đích Hướng dẫn cho sinh viên cách vẽ nhanh các đối tượng bằng các lệnh biến đổi và sao chép (MOVE, COPY, SCALE, ROTATE, MIRROR, ARRAY). 4.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên có thể thực hiện bản vẽ nhanh chóng để giảm thời gian thực hiện bản vẽ. 4.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 10 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 11 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 12 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 5: NHẬP CHỮ VÀ CHÚ THÍCH 5.1 Mục đích Hướng dẫn cho sinh viên cách nhập chữ (STYLE, TEXT STYPE, SINGLELINE TEXT, MULTILINE TEXT, TEXTEDIT) và ghi chú thích (LEADER NOTE, SURFACE TEXTURE, WELDING SYMBOL, DATUM IDENTIFIER) trong AutoCAD Mechanical. 5.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên sẽ nhập được các yêu cầu kỹ thuật và các thông tin, chú thích vào trong một bản vẽ kỹ thuật. 5.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 13 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 14 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 15 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 6: NHẬP VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC 6.1 Mục đích Hướng dẫn cho sinh viên cách tạo kiểu kích thước (DIMENSION STYLE) các công cụ ghi kích thước (POWER DIMENSION, AUTO DIMENSION), và cách hiệu chỉnh kích thước (DIMESION EDIT) trong AutoCAD Mechanical. 6.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên sẽ biết cách ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật một cách chính xác cũng như cách hiệu chỉnh kích thước đã có cho phù hợp. 6.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 16 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 17 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí KHOA CƠ KHÍ Bộ môn CAD/CAM-CNC 18 Hệ thống bài tập: Tin học ứng dụng ngành cơ khí Bài tập 7: QUẢN LÝ BẢN VẼ THEO LỚP 7.1 Mục đích Hướng dẫn cho sinh viên cách tạo và gán tính chất cho lớp (LAYER, LAYER PROPERTIES MANAGER), và cách hiệu chỉnh tính chất của các đối tượng (LINE STYLE, LINE STYLE SCALE) trong AutoCAD Mechanical. 7.2 Yêu cầu Sau khi kết thúc bài tập này, sinh viên sẽ thực hiện được việc điều khiển các tính chất đối tượng và hiệu chỉnh tính chất của các đối tượng trong bản vẽ. 7.3 Bài tập Bộ môn CAD/CAM-CNC 19
- Xem thêm -