Tài liệu Hệ quản lý tra cứu cách xưng hô trong gia phả

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM + COÂNG NGHEÄ TRI THÖÙC •••²²²œœœ LUAÄN VAÊN CÖÛ NHAÂN TIN HOÏC HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU CAÙCH XÖNG HO TRONG GIA PHAÛ TREÂN WEB Nieân khoaù: 1999-2003 Giaùo vieân höôùng daãn: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN Sinh vieân thöïc hieän: Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 Thaønh phoá Hoà Chí Minh Thaùng 7-2003 MUÏC LUÏC LÔØI CAÛM ÔN ........................................................................................................................ 4 LÔØI NOÙI ÑAÀU....................................................................................................................... 5 TOÙM TAÉT NOÄI DUNG LUAÄN VAÊN ............................................................................. 6 CHÖÔNG I :........................................................................................................................... 7 TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ .............................. 7 1.1 Moâ taû nghieäp vuï :............................................................................................................. 8 1.2 Phaân tích yeâu caàu ............................................................................................................. 9 Chöông 2 : ........................................................................................................................... 11 PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ............................................................. 11 2.1 Thieát keá döõ lieäu .............................................................................................................. 12 2.1.1 Moâ hình quan nieäm döõ lieäu .................................................................................... 12 2.1.1.1 Moâ hình CDM .................................................................................................. 12 2.1.1.2 Moâ hình vaät lyù (PDM)...................................................................................... 13 2.1.1.3 Moâ taû caùc thöïc theå: .......................................................................................... 14 2.1.1.4 Moâ taû moái keát hôïp: .......................................................................................... 16 2.1.2 Moâ hình quan heä ..................................................................................................... 17 2.1.2.1 Löôïc ñoà quan heä............................................................................................... 17 2.1.2.2 Caùc raøng buoäc toaøn veïn & baûng taàm aûnh höôûng: ........................................... 18 2.2 Thieát keá xöû lyù................................................................................................................. 30 2.2.1 Sô ñoà ngöõ caûnh ........................................................................................................ 30 2.2.2 Moâ hình doøng döõ lieäu .............................................................................................. 30 2.2.3 Moâ taû oâ xöû lyù........................................................................................................... 39 CHÖÔNG 3:.......................................................................................................................... 57 XAÂY DÖÏNG VAØ ÖÙNG DUÏNG BOÄ LUAÄT XÖNG HO .......................................... 57 3.1 Taïi sao phaûi toå chöùc caùch xöng hoâ döôùi daïng luaät : ..................................................... 57 3.1.1 Xaây döïng caùc cung quan heä .................................................................................... 58 3.1.2 Bieåu dieãn caùc luaät keát hôïp döïa vaøo cung quan heä ................................................ 58 3.1.3 Xaây döïng boä luaät xöng hoâ theo töøng mieàn : .......................................................... 58 3.1.4 Bieåu dieãn boä luaät theo frame : ............................................................................ 60 3.2 ÖÙng duïng caùc luaät keát hôïp trong module suy dieãn:...................................................... 62 3.2.1 Moâ taû hoaït ñoäng cuûa module suy dieãn:.................................................................. 62 3.2.2 Chöùng minh boä luaät keát hôïp laø vöøa ñuû................................................................... 62 CHÖÔNG 4:.......................................................................................................................... 64 CAØI ÑAËT ÖÙNG DUÏNG..................................................................................................... 64 4.1 Toå chöùc döõ lieäu: ............................................................................................................. 65 4.1.1Baûng döõ lieäu: ............................................................................................................ 65 4.1.2 Baûng toång keát khoái löôïng ....................................................................................... 70 4.2 Moâi tröôøng vaø coâng cuï caøi ñaët: ..................................................................................... 71 4.3 Toå chöùc giao dieän........................................................................................................... 72 4.3.1 Sô ñoà caùc trang web:............................................................................................... 72 4.3.2 Chi tieát töøng trang vaø höôùng daãn söû duïng: ............................................................. 73 4.3.2.1 Trang LÔØI NOÙI ÑAÀU:...................................................................................... 73 4.3.2.2 Trang ÑAÊNG NHAÄP:....................................................................................... 74 4.3.2.3 Trang ÑAÊNG KYÙ ............................................................................................. 75 4.3.2.4 Trang LEà NGHI HIEÁU HYÛ.............................................................................. 76 4.3.2.5 Trang TIEÅU SÖÛ CUÏ TOÅ................................................................................... 77 4.3.2.6 Trang TRA CÖÙU CAÙ THEÅ .............................................................................. 78 4.3.2.7 Trang TRA CÖÙU GIA ÑÌNH ........................................................................... 79 4.3.2.8 Trang TRA CÖÙU CAÙCH XÖNG HO .............................................................. 80 4.3.2.9 Trang THOÁNG KEÂ- BAÙO BIEÅU ..................................................................... 81 4.3.2.10 Trang CAÄP NHAÄT CAÙ THEÅ.......................................................................... 83 4.3.2.11 Trang CAÄP NHAÄT GIA ÑÌNH ...................................................................... 85 4.3.2.12 Trang CAÄP NHAÄT TIEÅU SÖÛ CUÏ TOÅ ............................................................ 86 4.3.2.13 Trang CAÄP NHAÄT THAØNH VIEÂN VAØO GIA ÑÌNH.................................. 87 4.3.2.14 Trang CAÄP NHAÄT QUOÁC GIA..................................................................... 88 4.3.2.15 Trang CAÄP NHAÄT DAÂN TOÄC....................................................................... 89 4.3.2.16 Trang CAÄP NHAÄT TOÂN GIAÙO ..................................................................... 90 4.3.2.17 Trang CAÄP NHAÄT TRÌNH ÑOÄ ..................................................................... 91 4.3.2.18 Trang CAÄP NHAÄT NGHEÀ NGHIEÄP ............................................................. 92 4.3.2.19 Trang CAÄP NHAÄT TÆNH- THAØNH PHOÁ TRUNG ÖÔNG – ÑAËC KHU.... 93 4.3.2.20 Trang CAÄP NHAÄT THAØNH PHOÁ – THÒ XAÕ – QUAÄN ................................ 94 4.3.2.21 Trang CAÄP NHAÄT LUAÄT XÖNG HO .......................................................... 95 4.3.2.22 Trang XUAÁT CAÂY GIA PHAÛ........................................................................ 96 4.3.2.23 Xoaù caù theå treân caây:....................................................................................... 97 CHÖÔNG 5:.......................................................................................................................... 98 ÑAÙNH GIAÙ VAØ KEÁT LUAÄN ......................................................................................... 98 5.1 Ñaùnh giaù keát quaû ñaït ñöôïc: ........................................................................................... 99 5.2 Öu ñieåm luaän vaên:........................................................................................................ 100 5.3 Khuyeát ñieåm luaän vaên: ................................................................................................ 100 5.4 Höôùng phaùt trieån: ......................................................................................................... 100 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: ........................................................................................... 101 LÔØI CAÛM ÔN Tröôùc heát, chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày Nguyeãn Tri Tuaán ñaõ taän tình höôùng daãn, chæ daïy chuùng em vaø ñeà xuaát nhöõng höôùng giaûi quyeát moãi khi chuùng em gaëp khoù khaên trong suoát quaù trình thöïc hieän ñeà taøi. Keá ñeán, chuùng con voâ cuøng caûm ôn Boá, Meï luoân ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn ñeå hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Xin gôûi loøng bieát ôn ñeán coâ Traàn Thò Ngoïc Lang vaø oâng Leâ Vaên Söûu ñaõ cung caáp nhöõng tö lieäu caàn thieát vaø nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà gia phaû cho chuùng em. Chuùng em cuõng xin chaân thaønh caûm ôn toaøn theå quyù Thaày Coâ khoa coâng ngheä thoâng tin ñaõ taän tình giaûng daïy, trang bò cho chuùng em nhöõng kieán thöùc caàn thieát trong suoát quùa trình hoïc taäp taïi tröôøng vaø baïn beø ñaõ uûng hoä, giuùp ñôõ chuùng em khi thöïc hieän ñeà taøi . Sinh vieân thöïc hieän: Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 LÔØI NOÙI ÑAÀU Tuïc ngöõ coù caâu: Chim coù toå ngöôøi coù toâng Caây coù goác nöôùc coù nguoàn Vieäc laäp gia phaû laø yù töôøng cuûa tieàn nhaân töø xöa ñeán nay, noù coù moät yù nghóa saâu saéc, coù aûnh höôûng lôùn lao trong taäp quaùn, truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät Nam. Gia phaû giuùp ta töôøng nhôù ñeán toå toâng, coâng ôn cuûa oâng baø, noù duy trì kyû cöông, leã giaùo ñaët neàn taûng ñaïo lyù cho gia ñình moãi ngöôøi, kieåm ñieåm laïi söï coøn maát, söï phaùt trieån cuûa toäc hoï, maø coá gaéng traán chænh laïi neáp aên ôû cuûa moãi ngöôøi trong toâng moân ñoàng thôøi ñaët neàn moùng vieäc thôø phuïng toå tieân cho ñöôïc quy cuõ hôn vôùi muïc ñích “cuøng nhau uoáng nöôùc nhôù nguoàn” Vieäc laäp gia phaû ngoaøi ñôøi baèng caùch bieân cheùp tay thöôøng raát phöùc taïp vaø gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc quaûn lyù töøng thaønh vieân trong gia phaû. Tuy nhieân, neáu chuùng ta aùp duïng nhöõng coâng ngheä maùy tính ñeå tieán haønh coâng vieäc naøy thì noù seõ trôû neân deã daøng vaø tieän lôïi. Vôùi yù töôûng ñoù, chuùng em ñaõ tieán haønh tìm hieåu veà gia phaû vaø xaây döïng moät trang web ñeå hoã trôï cho ngöôøi duøng coù theå bieân cheùp vaø quaûn lyù gia phaû moät caùch tröïc quan, ñôn giaûn, nhanh choùng vaø tieän lôïi. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG LUAÄN VAÊN Luaän vaên xaây döïng moät öùng duïng web ñeå quaûn lyù vaø tra cöùu gia phaû, goàm phaàn chính sau ñaây : - Caùc trang caäp nhaät thoâng tin + Caäp nhaät thoâng tin caùtheå. + Caäp nhaät thoâng tin gia ñình. + Caäp nhaät caù theå vaøo gia ñình. + Caäp nhaät caùc danh muïc - Caùc trang tra cöùu nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán gia phaû + Tra cöùu caù theå + Tra cöùu caùch xöng hoâ giöõa 2 thaønh vieân trong gia phaû theo töøng mieàn + Tra cöùu caùc leã nghi hieáu hyû +... - Xuaát caây gia phaû vaø hoã trôï nhöõng thao taùc tröïc tieáp treân caây : xoaù, tra cöùu. - Xaây döïng 1 module suy dieãn ñeå coù theå tìm ra caùch xöng hoâ giöõa 2 caù theå baát kyø treân caây gia phaû . CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 1: Toång Quan Veà Heä Quaûn Lyù Vaø Tra Cöùu Gia Phaû 1.1 Moâ taû nghieäp vuï : Heä thoáng quaûn lyù vaø tra cöùu gia phaû cuï theå ñöôïc moâ taû goàm caùc coâng vieäc sau : 1. Xaây döïng 1 heä thoáng website : Xaây döïng 1 heä thoáng web site ñeå hoã trôï cho ngöôøi söû duïng caäp nhaät vaø tra cöùu thoâng tin tröïc tieáp treân web goàm caù trang sau: +Trang chuû :giôùi thieäu, lôøi môû ñaàu, feedback, giuùp ñôõ. +Trang ñaêng nhaäp. +Trang giôùi thieäu veà nguoàn goác cuï toå cuûa gia phaû. +Trang giôùi thieäu nhöõng leã nghi hieáu hyû truyeàn thoáng. +Caùc trang caäp nhaät thoâng tin ( caù theå, gia ñình, caùc trang danh muïc...). +Caùc trang tra cöùu : caù theå, gia ñình, caùch xöng hoâ. +Trang xuaát caây gia phaû vaø tra cöùu caùch xöng hoâ . +Caùc trang baùo bieåu veà ñeà taøi. 2. Quaûn lyù caù theå +Thoâng tin cuûa 1 caù theå goàm: Maõ soá, hoï vaø teân, ngaøy thaùng naêm sinh, ngaøy thaùng naêm maát, giôùi tính, ñaëc tröng, daân toäc, sôû thích, ngheà nghieäp, trình ñoä, toân giaùo, hieän ñang cö nguï ôû ñaâu, neáu ñaõ maát thì ñöôïc an taùng ôû ñaâu ... +Moãi caù theå trong gia ñình phaûi phaân bieät vôùi nhau thoâng qua maõ caù theå, moãi caù theå coù 1 hoï teân duy nhaát . +Khi tieán haønh theâm caù theå vaøo 1 gia ñình naøo ñoù caàn löu yù : - Moãi caù theå chæ thuoäc toái ña laø 2 gia ñình vaø chöùc vuï cuûa caù theå trong moãi gia ñình laø khaùc nhau. - Chöùc vuï cuûa caù theå trong gia ñình laø 1 trong nhöõng chöùc vuï sau : cha, meï, con, con dau, con reåã . - Neáu chöùc vuï caù theå trong gia ñình laø con thì caàn phaûi xaùc ñònh roõ cha vaø meï cuûa caù theå, moãi caù theå chæ coù 1 meï vaø 1 cha. +Moãi caù theå phaûi mang 1 quoác tòch xaùc ñònh naøo ñoù treân theá giôùi. +Moãi caù theå coù 1 ngheà nghieäp vaø 1 trình ñoä hoïc vaán +Moãi caù theå cö nguï taïi 1 ñòa chæ theo heä thoáng haønh chính nhaø nöôùc : soá nhaø ñöôøng, thaønh phoá_thò xaõ_quaän, tænh_thaønh phoá trung öông_ñaëc khu. 3. Quaûn lyù gia ñình : +Thoâng tin cuûa 1 gia ñình goàm : maõ gia ñình, teân gia ñình, doøng hoï, ngaøy thaønh laäp, ngaøy keát thuùc, tình traïng hieän nay cuûa gia ñình (haïnh phuùc, keát thuùc, ly dò ...) +Moãi gia ñình phaûi phaân bieät vôùi nhua thoâng qua maõ gia ñình ñoàng thôøi phaûi raøng buoät raèng ngaøy thaønh laäp phaûi tröôùc ngaøy keát thuùc . GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 8 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 1: Toång Quan Veà Heä Quaûn Lyù Vaø Tra Cöùu Gia Phaû +Khi tieán haønh tieáp nhaän vaøo 1 gia ñình naøo ñoù caàn löu yù : Muoán thaønh laäp gia ñình phaûi coù toái thieåu 1 cha vaø 1 meï coù theå cuøng hoï hay khaùc ho, gia ñình phaûi thuoäc veà 1 doøng hoï chính laø hoï cuûa ngöôøi cha ( chuû gia ñình). Moãi gia ñình chæ coù theå coù 1 cha nhieàu meï (ngöôøi cha laø ngöôøi trong doøng toäc coøn nhöõng ngöôøi meï laø ngöôøi ngoaøi doøng toäc) hay 1 meï nhieàu cha (ngöôøi meï laø ngöôøi trong doøng toäc coøn nhöõng ngöôøi cha laø ngöôøi ngoaøi doøng toäc). Neáu chöùc vuï caù theå trong gia ñình laø con thì caàn phaûi xaùc ñònh roõ cha vaø meï cuûa caù theå 4. Xaây döïng boä danh muïc : +Xaây döïng 1 heä thoáng danh muïc laø nhöõng thoâng tin coá ñònh nhö : danh muïc nöôùc, danh muïc tænh, danh muïc thaønh phoá, danh muïc ngheà nghieäp, danh muïc trình ñoä +Heä thoáng danh muïc cung caáp caùc thoâng tin caàn thieát lieân quan thieát yeáu ñeán töøng caù theå cuõng nhö gia ñình trong heä quaûn lyù +Cho pheùp söûa ñoåi vaø theâm môùi vaøo heä khi caàn thieát vaø phaûi boå sung thoâng tin kòp thôøi vaø chính xaùc.. +Caùc boä danh muïc ñaûm baûo toàn taïi khi tieán haønh theâm môùi thoâng tin vaøo heä. 5. Xaây döïng caây gia phaû vaø module suy dieãn caùch xöng hoâ +Toå chöùc 1 boä luaät xöng hoâ goàm caùc luaät moâ taû caùch xöng hoâ giöõa 2 ngöôøi trong doøng hoï theo töøng mieàn cuûa ñaát nöôùc : Baéc, Trung, Nam. +Moät module suy dieãn ra quan heä giöõa 2 ngöôøi baát kyø töø caây gia phaû vaø ñöa ra caùch xöng hoâ thích hôïp theo töøng mieàn töø boä luaät xöng hoâ. +Xaây döïng 1 caây gia phaû tröïc quan cho pheùp ngöôøi duøng thao taùc tröïc tieáp treân caây ñeå tra cöùu thoâng tin : tra cöùu caùch xöng hoâ, tra cöùu thoâng tin chi tieát cuûa töøng caù theå 1.2 Phaân tích yeâu caàu 6. Yeâu caàu chöùc naêng : +Löu tröõ : - Löu tröõ caùc thoâng tin veà caù theå (maõ caù theå, teân caù theå, ngaøy sinh, ngaøy maát, ñaëc tröng, sôû thích, giôùi tính, trình ñoä, ngheà nghieäp, daân toäc, toân giaùo ). GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 9 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 1: Toång Quan Veà Heä Quaûn Lyù Vaø Tra Cöùu Gia Phaû Löu tröõ caùc thoâng tin veà gia ñình (maõ gia ñình, teân gia ñình, ngaøy thaønh laäp, ngaøy keát thuùc, tình traïng hieän nay cuûa gia ñình, caùc thaønh vieân trong gia ñình) - Löu tröõ caùc thoâng tin veà boä luaät xöng hoâ (quan heä, mieàn, caùch xöng hoâ 1_2, caùch xöng hoâ 2_1troïng soá ...) - Löu tröõ caùc thoâng tin veà cung quan heä (quan heä 1, quan heä 2, cung keát quaû). +Tra cöùu : - Tra cöùu nguoàn goác cuûa ngöôøi cuï toå . - Tra cöùu thoâng tin caù theå. - Tra cöùu thoâng tin gia ñình. - Tra cöùu thoâng tin caùc danh muïc. - Tra cöùu caùch xöng hoâ. +Thoáng keâ : - Thoâng keâ soá ngöôøi trong gia phaû(soá caù theå nam, nöõ). - Thoâng keâ soá ngöôøi soáng ôû caùc thaønh phoá (Hoà Chí Minh,Long An ...) - Thoáng keâ soá ngöôøi ñoäc thaân . - Thoáng keâ soá ngöôøi ñaõ coù gia ñình. ... 7. Yeâu caàu phi chöùc naêng : + Thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu. + Giao dieän : - Caùc trang web phaûi phoái maøu hôïp lyù, boá cuïc cuûa moãi trang phaûi chaët cheõ, taïo caûm giaùc thoaûi maùi vaø thaân thieän cho ngöôøi söû duïng. - Trình baøy roõ raøng, tröïc quan, giuùp ngöôøi duøng deã duøng. + Tính an toaøn vaø baûo maät : - Chöông trình phaân quyeàn cho töøng loaïi ngöôøi söû duïng (admin, guest). Admin muoán ñaêng nhaäp thì phaûi nhaäp password. - Caùc thoâng tin chæ ñöôïc pheùp caäp nhaät, söûa ñoåi khi ngöôøi duøng laø Admin ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng. - GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 10 Chöông 2 : PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 11 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng 2.1 Thieát keá döõ lieäu 2.1.1 Moâ hình quan nieäm döõ lieäu 2.1.1.1 Moâ hình CDM thuoc QuocGia maqg tenqg dientich danso thunhapbq A10 VMBT100 F LF LF chucvu VMBT50 macha A10 mame A10 1,n GiaDinh thuoc magiadinh tengiadinh ngaylap ngayketthuc tinhtrang 1,n A10 VMBT50 DT DT VMBT200 1,n 1,1 QuocTich ThuocVe Gom thuoc 1,n DongHo 1,1 Tinh_TPTU_DacKhu 1,1 1,n MasoT_TPTU_DK A10 tenT_TPTU_DK VMBT100 CaThe 1,n SinhTai 1,1 1,n BaoGom 1,1 CuNgu 1,1 madongho tendongho tennguoikhoithuy ghichu 1,n TP_ThiXa_Quan masoTP_TX_Q A10 tenTP_TX_Q VMBT100 1,1 macathe tencathe gioitinh ngaysinh giosinh ngaymat sonhaduong sothich dactrung ghichu A10 VMBT50 VMBT5 DT DT DT VMBT200 VMBT50 VA200 VMBT200 0,1 TinNguong 1,n A10 VMBT50 VMBT50 VMBT200 TonGiao matongiao A10 tentongiao VMBT50 ghichu VMBT200 1,1 1,1 Co Thuoc CoTrinhDo 1,n 1,n DanToc NgheNghi ep madt A10 tendt A50 ghichu VMBT200 manghenghiep A10 tennghenghiep VMBT100 1,n TrinhDo matrinhdo A10 tentrinhdo VMBT100 GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 12 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng 2.1.1.2 Moâ hình vaät lyù (PDM) T HUOC M ACAT HE M AGIADINH CHUCVU MACHA M AM E QUOCGIA MAQG T ENQG DIENT ICH DANSO T HUNHAPBQ char(10) nvarchar(100) float double precision double precision char(10) GIADINH char(10) MAGIADINH = M AGIADINHM AGIADINH char(10) nvarchar(50) M ADONGHO char(10) char(10) T ENGIADINH nvarchar(50) char(10) NGAYLAP datetime NGAYKET T HUC datetime T INHT RANG nvarchar(200) MAQG = M AQG M ACAT HE = MACAT HE MAQG = M AQG MADONGHO = M ADONGHO DONGHO CAT HE T INH_ T PT U_DACKHU MACAT HE MAQG M ASOT _T PT U_DK char(10) MAT RINHDO M AQG char(10) MAT ONGIAO T ENT _T PT U_DK nvarchar(100) M ASOT _T PT U_DK = M ASOT _T PT_T U_DK_NS MASOT PT U_DK_NS MASOT P_T X_Q M ADT M ANN MASOT _T PT U_DK = MASOT _T PT U_DK T ENCAT HE GIOIT INH M ASOT P_T X_Q = MASOT P_T X_Q NGAYSINH T P_T HIXA_QUAN M ASOT P_T X_Q char(10) M ASOT _T PT U_DK char(10) T ENT P_ T X_Q nvarchar(100) GIOSINH NGAYM AT SONHADUONG SOT HICH DACT RUNG GHICHU M ADONGHO T ENDONGHO T ENNGUOIKHOIT HUY GHICHU char(10) nvarchar(50) char(10) nvarchar(50) char(10) nvarchar(200) char(10) char(10) char(10) char(10) char(10) char(10) nvarchar(50) T ONGIAO nvarchar(5) M AT ONGIAO = M AT ONGIAO datetime M AT ONGIAO char(10) datetime T ENT ONGIAO nvarchar(50) datetime GHICHU nvarchar(200) nvarchar(200) nvarchar(50) varchar(200) nvarchar(200) M ANGHENGHIEP = M ANN M ADT = M ADT M AT RINHDO = M AT RINHDO DANT OC NGHENGHIEP M ADT char(10) T E NDT char(50) GHICHU nvarchar(200) M ANGHENGHIEP char(10) T ENNGHENGHIEP nvarchar(100) T RINHDO M AT RINHDO char(10) T ENT RINHDO nvarchar(100) GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 13 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng 2.1.1.3 Moâ taû caùc thöïc theå: 1) Thöïc theå CATHE Khoùa: MACT Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính MACT TENCT GIOITINH NGAYSINH GIOSINH NGAYMAT SONHADUONG SOTHICH DACTRUNG GHICHU 2) Dieãn giaûi Maõ caù theå Teân caù theå Giôùi tính Ngaøy sinh Giôø sinh Ngaøy maát Soá nhaø, ñöôøng. Sôû thích Ñaëc tröng Ghi chuù YÙ nghóa Thöïc theå QUOCGIA Khoaù: MAQG Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính MAQG TENQG DIENTICH DANSO THUNHAPBQ Dieãn giaûi Maõ quoác gia Teân quoác gia Dieän tích Daân soá Thu nhaäp bình quaân Thöïc theå GIADINH Khoaù: MAGIADINH Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính Dieãn giaûi MAGIADINH Maõ gia ñình TENGIADINH Teân gia ñình NGAYLAP Ngaøy laäp NGAYKETTHUC Ngaøy keát thuùc TINHTRANG Tình traïng YÙ nghóa Thu nhaäp bình quaân tính theo thaùng. 3) GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 YÙ nghóa 14 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng 4) Thöïc theå DONGHO Khoaù: MADONGHO Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính Dieãn giaûi YÙ nghóa MADONGHO Maõ doøng hoï TENDONGHO Teân doøng hoï TENNGUOIKHOITHUY Teân ngöôøi khôûi thuyû doøng hoï GHICHU Ghi chuù 5) Thöïc theå TONGIAO Khoaù : MATONGIAO Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính MATONGIAO TENTONGIAO GHICHU 6) YÙ nghóa Thöïc theå NGHENGHIEP Khoaù: MANGHENGHIEP Caùc thuoäc tính : Teân taét thuoäc tính MANGHENGHIEP TENNGHENGHIEP 7) Dieãn giaûi Maõ toân giaùo Teân toân giaùo Ghi chuù Dieãn giaûi Maõ ngheà nghieäp Teân ngheà nghieäp YÙ nghóa Thöïc theå TRINHDO Khoaù : MATRINHDO Caùc thuoäc tính : Teân taét thuoäc tính MATRINHDO TENTRINHDO Dieãn giaûi Maõ trình ñoä Teân trình ñoä YÙ nghóa GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 15 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng 8) Thöïc theå DANTOC Khoaù : MADT Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính MADT TENDT GHICHU 9) YÙ nghóa Thöïc theå : TP_THIXA_QUAN Khoaù : MASOTP_TX_Q Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính MASOTP_TX_Q TENTP_TX_Q 10) Dieãn giaûi Maõ daân toäc Teân daân toäc Ghi chuù Dieãn giaûi Maõ thaønh phoá_thò xaõ_quaän Teân thaønh phoá_thò xaõ_quaän YÙ nghóa Thöïc theå TINH_TPTU_DACKHU Khoaù: MASOT_TPTU_DK Caùc thuoäc tính: Teân taét thuoäc tính MASOT_TPTU_DK TENT_TPTU_DK Dieãn giaûi YÙ nghóa Maõ tænh_thaønh phoá trung öông_ñaëc khu Teân tænh_thaønh phoá trung öông_ñaëc khu 2.1.1.4 Moâ taû moái keát hôïp: Moái keát hôïp THUOC: Qui taéc : Moät gia ñình coù nhieàu caù theå vaø moät caù theå thuoäc nhieàu gia ñình. Khoaù : MACATHE, MAGIADINH Caùc thuoäc tính: GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 16 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng Teân taét thuoäc tính MACATHE MAGIADINH CHUCVU MACHA MAME Dieãn giaûi Maõ caù theå Maõ gia ñình Chöùc vuï Maõ cha Maõ meï YÙ nghóa 2.1.2 Moâ hình quan heä 2.1.2.1 Löôïc ñoà quan heä QUOÁC GIA TÆNH_TPTU_ÑAËC KHU THUOÄC GIA ÑÌNH CAÙ THEÅ DOØNG HOÏ TP_THÒ XAÕ_QUAÄN TOÂN GIAÙO DAÂN TOÄC TRÌNH ÑOÄ NGHEÀ NGHIEÄP CAÙ THEÅ (MACATHE, MAQG, MATRINHDO, MATONGIAO, MASOT_TPTU_DK_NS, MASOTP_TX_Q, MADT, MANN, TENCATHE, GIOITINH, NGAYSINH, GIOSINH, NGAYMAT, SONHADUONG, SOTHICH, DACTRUNG, GHI CHU) GIA ÑÌNH (MAGIADINH, MADONGHO, TENGIADINH, NGAYLAP, NGAYKETTHUC, TINHTRANG) DOØNG HOÏ (MADONGHO, TENDONGHO, TENNGUOIKHOITHUY, GHICHU) TOÂN GIAÙO (MATONGIAO, TENTONGIAO, GHICHU) NGHEÀ NGHIEÄP (MANGHENGHIEP, TENNGHENGHIEP) GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 17 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng TRÌNH ÑOÄ (MATRINHDO, TENTRINHDO) DAÂN TOÄC (MADT, TENDT, GHICHU) THAØNH PHOÁ_THÒ XAÕ_QUAÄN (MASOTP_TX_Q, MASOT_TPTU_DK, TENTP_TX_Q) TÆNH_TPTU_ÑAËC KHU (MASOT_TPTU_DK, MAQG, TENT_TPTU_DK) QUOÁC GIA (MAQG, TENQG, DIENTICH, DANSO, THUNHAPBQ) 2.1.2.2 Caùc raøng buoäc toaøn veïn & baûng taàm aûnh höôûng: 2.1.2.2.1 Bieåu dieãn caùc raøng buoäc toaøn veïn: Heä thoáng thoâng tin: MO HÌNH QUAN NIEÄM DÖÕ LIEÄU Hieän taïi[] Töông lai[] ÖÙng duïng: Moâ taû RBTV Hệ quaûn lyù vaø tra cöùu gia Raøng buoäc toaøn veïn mieàn giaù trò phaû treân web. Tôø:1 Trang: Ngaøy laäp:30/6/2003 Ngöôøi laäp: Huyønh Chaán Cöôøng RB1> Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: CATHE Moâ taû: Ngaøy sinh cuûa caù theå phaûi nhoû hôn ngaøy hieän taïi. Dieãn giaûi : ct CATHE ct.NGAYSINH < Date RB2> Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: CATHE Moâ taû: Giôùi tính cuûa caù theå chæ coù theå laø nöõ hay nam. Dieãn giaûi : ct CATHE ct.GIOITINH {nam,nu} RB3> Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: QUOCGIA Moâ taû: Dieän tích cuûa 1 quoác gia phaûi > 0 km2. Dieãn giaûi : qg QUOCGIA qg.DIENTICH > 0 GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 18 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng RB4> Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: QUOCGIA Moâ taû: Daân soá cuûa 1 quoác gia phaûi > 0 ngöôøi. Dieãn giaûi : qg QUOCGIA qg.DANSO > 0 RB5> Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: QUOCGIA Moâ taû: thu nhaäp bình quaân cuûa 1 quoác gia phaûi >0. Dieãn giaûi : qg QUOCGIA qg.THUNHAPBQ > 0 Baûng taàm aûnh höôûng cho RBTV mieàn giaù trò : RBTV TT/KH CATHE QUOCGIA RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 T,S T,S T,S T,S T,S Raøng buoäc toaøn veïn lieân boä : Heä thoáng thoâng tin: MO HÌNH QUAN NIEÄM DÖÕ LIEÄU Hieän taïi[] Töông lai[] ÖÙng duïng: Moâ taû RBTV Hệ quaûn lyù vaø tra cöùu gia Raøng buoäc toaøn veïn lieân boä phaû treân web. Tôø:1 Trang: Ngaøy laäp: 30/6/2003 Ngöôøi laäp: Huyønh Chaán Cöôøng RB1 Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: CATHE Moâ taû: vôùi moïi maãu tin trong baûng CATHE thì MACATHE laø duy nhaát Dieãn giaûi : ct1, ct2 CATHE: ct1.MACATHE ≠ ct2.MACATHE GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 19 Luaän vaên toát nghieäp: HEÄ QUAÛN LYÙ VAØ TRA CÖÙU GIA PHAÛ TREÂN WEB Chöông 2: Phaân Tích Vaø Thieát Keá Heä Thoáng RB2 Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: GIADINH Moâ taû: vôùi moïi maãu tin trong baûng GIADINH thì MAGIADINH laø duy nhaát Dieãn giaûi : gd1, gd2 GIADINH: gd1.MAGIADINH ≠ gd2.MAGIADINH RB3 Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: THUOC Moâ taû: moät gia ñình coù theå coù nhieàu caù theå. 1 caù theå coù theå thuoäc nhieàu gia ñình, Dieãn giaûi : t1,t2 THUOC (t1.MACATHE = t2.MACATHE t1.MAGIADINH = t2.MAGIADINH) RB4 Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: TONGIAO Moâ taû: vôùi moïi maãu tin trong baûng TONGIAO thì MATONGIAO laø duy nhaát Dieãn giaûi : tg1, tg2 TONGIAO: tg1.MATONGIAO ≠ tg2.MATONGIAO RB5 Caùc thöïc theå / moái keát hôïp lieân quan: NGHENGHIEP Moâ taû: vôùi moïi maãu tin trong baûng NGHENGHIEP thì MANGHENGHIEP laø duy nhaát Dieãn giaûi : nn1, nn2 NGHENGHIEP: nn1.MANGHENGHIEP ≠ nn2.MANGHENGHIEP GVHD: Thaày NGUYEÃN TRI TUAÁN SVTH : Huyønh Chaán Cöôøng 9912011 Phaïm Theá Minh 9912042 20
- Xem thêm -