Tài liệu Hạt giống tâm hồn 5

  • Số trang: 137 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 582 |
  • Lượt tải: 2
GiangHuynh

Tham gia: 27/01/2015

Mô tả:

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Daânh cho phuå nûä “Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú" Nhiïìu taác giaã First News töíng húåp vaâ thûåc hiïån Daânh cho phuå nûä 5 FIRST NEWS NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HCM 2004 “Thên tùång têët caã ngûúâi thên cuãa chuáng töi vaâ nhûäng ngûúâi àang trùn trúã, vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thûã thaách tinh thêìn vaâ àang êëp uã niïìm tin trong cuöåc söëng àïí àaåt àûúåc ûúác mú cuãa mònh”. - First News Caác baâi viïët saáng taác, baâi dõch cöång taác cuãa baån àoåc vïì caác chuã àïì Söëng Àeåp (têm höìn cao thûúång, gûúng vûúåt khoá, tònh baån, tònh yïu, caãm xuác sêu sùæc vïì cuöåc söëng...) cho caác têåp Haåt Giöëng Têm Höìn tiïëp theo xin gûãi vïì: HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN - FIRST NEWS 11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM Fax: (08) 8224560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn Lúâi giúái thiïåu B aån àoåc thên mïën, Cuöën saách maâ caác baån àang cêìm trïn tay àaä “thay cho nhûäng lúâi muöën noái cuãa chuáng töi” trên troång gúãi àïën möåt nûãa cuãa nhên loaåi trïn traái àêët naây: Àoá laâ giúái phuå nûä. Laâ nhûäng ngûúâi laâm saách, hún ai hïët, chuáng töi biïët roä giaá trõ cuãa ngûúâi phuå nûä vaâ biïët rùçng hoå àang àûúåc tön vinh möîi ngaây. Trïn caác trang baáo, trong nhûäng doâng thú cêu vùn, chuáng ta àïìu thêëy hònh aãnh cuãa nûä doanh nhên, nûä baác sô, têåp thïí nûä cöng nhên cuãa nhaâ maáy naây, nhaâ maáy noå... Nhûng trong cuöën saách moãng naây, chuáng töi xin ài sêu vaâo möåt khña caånh hoaân toaân khaác cuãa ngûúâi phuå nûä, àoá laâ cuöåc àúâi thûúâng cuãa hoå. Qua nhûäng trang giêëy, baån àoåc seä thêëy phuå nûä laâ nhûäng con ngûúâi thêåt bònh dõ trong cuöåc söëng. Dûúâng nhû phuå nûä àûúåc sinh ra laâ àïí yïu, àïí cöëng hiïën, vaâ àïí hy sinh têët caã cho maái êëm gia àònh cuãa hoå. Hoå àaä söëng nhûäng cuöåc àúâi thêåm lùång, vö danh, nhûng rêët cao thûúång. Hònh aãnh ngûúâi phuå nûä trong cuöën saách naây thêåt àa daång. Àoá laâ nhûäng ngûúâi vúå, ngûúâi meå treã cuâng vúái khaát voång yïu thûúng vaâ khaát voång söëng. Àoá laâ nhûäng baâ nöåi baâ ngoaåi tuy toác baåc da möìi, vêîn muöën 5 Haåt giöëng têm höìn daânh duåm thúâi gian coân soát laåi cho con chaáu. Àoá laâ nhûäng ngûúâi àang mùæc bïånh nan y (ung thû) nhûng sùén saâng chiïën àêëu vúái thêìn chïët vaâ khöng chõu àêìu haâng söë phêån. Möîi cêu chuyïån laâ möåt cuöåc àúâi riïng cêìn àïí chuáng ta suy nghô. Möîi cêu chuyïån laâ möåt thöng àiïåp àêìy yá nghôa maâ chuáng töi thêåt sûå muöën gúãi àïën baån àoåc. Chuáng töi muöën chia seã vúái caác baån loâng tin maänh liïåt vaâo cuöåc söëng. Haäy tin rùçng cuöåc söëng naây töët àeåp vaâ coá giaá trõ hún nhûäng gò baån tûúãng. Do àoá, baån úi, duâ trong loâng àang coá têm sûå buöìn phiïìn hay chaán naãn, xin baån neán laåi nöîi niïìm riïng vaâ bùæt àêìu àoåc tûâng cêu chuyïån möåt. Àoåc thêåt chêåm raäi. Àïí baån bûúác vaâo cuöåc àúâi cuãa tûâng nhên vêåt coá thêåt trong cêu chuyïån. Àïí baån thêëy rùçng “nöîi sêìu nhên thïë” cuãa baån cuäng chó laâ maãnh àêåu phoång nhoã nùçm trïn lúáp söcöla maâu nêu sêîm maâ thöi. Àïí kïët lúâi, chuáng töi xin trñch laåi möåt cêu noái cuãa taác giaã Judith Fraser – möåt phuå nûä kïí laåi chuyïån baâ bõ ung thû trong cuöën saách naây. Ngay khi biïët tin mònh bõ ung thû, baâ nghe baác sô phaán rùçng chó coá thïí duâng xaå trõ hoùåc hoáa trõ àïí chûäa cùn bïånh nan y naây. Möåt thúâi gian sau, luác quay trúã laåi taái khaám, baâ àaä traã lúâi baác sô rùçng: “Töi coân biïët möåt caách chûäa trõ khaác coá thïí giuáp töi vûúåt qua. Àoá laâ tònh yïu. Yïu thûúng cuöåc söëng naây, vaâ yïu thûúng lêîn nhau”. 6 Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi mú thêëy Shawna Coäi loâng thanh thaãn khöng phaãi laâ sûå tûå do ngoaâi baäo töë, maâ laâ bònh yïn trong baäo töë. —Khuyïët danh H öm àoá laâ töëi thûá Nùm, vaâ chùèng bao lêu nûäa, caã nhaâ àûúåc nghó hai ngaây cuöëi tuêìn thêåt tuyïåt vúâi. Thïë nhûng, khöí thên chuáng töi, thay vò àûúåc nùçm daâi ra ghïë xem tivi nhû moåi ngaây thò caã nhaâ töi naáo loaån lïn trong cöng viïåc chuêín bõ: Lau chuâi tûâng xùngtimeát trïn saân nhaâ, trang trñ tûâng goác cûãa söí, vaâ mua sùæm haâng àöëng thûác ùn ngon àïí àoá. Mûác àöå hoaåt àöång tùng cao vò chuáng töi chuêín bõ àoán Shawna, àûáa baån gaái qua maång Internet cuãa thùçng con trai mûúâi saáu tuöíi cuãa töi. Thêåt töi khöng thïí naâo tin àûúåc. Jake cuãa chuáng töi, chaâng trai treã coá thên hònh cao möåt meát taám 7 Haåt giöëng têm höìn chó toaân xûúng vaâ gên, hiïíu biïët khaá sú saâi vïì giao tiïëp xaä höåi vaâ rêët tiïët kiïåm lúâi noái, nhûng chùèng hiïíu sao khöng nhûäng noá kiïëm àûúåc baån gaái maâ coân thuyïët phuåc hai cha con cö naâng laái xe ài saáu trùm dùåm àïí gùåp gúä chuáng töi bùçng da bùçng thõt. Töëi höm àoá, Jake coá veã húi höìi höåp mùåc duâ noá tuyïn böë rùçng noá biïët vïì Shawna rêët roä sau nùm thaáng “chat” qua maång Internet. Hai àûáa trao àöíi hònh aãnh, thû tûâ... qua maáy tñnh. Qua aãnh, Shawna laâ möåt thiïëu nûä quyïën ruä vúái maái toác sêîm maâu vaâ möåt phong caách khaá möët. Thaão naâo cu cêåu rêët muöën laâm àuã moåi caách àïí gêy êën tûúång vúái cö naâng. Buöíi töëi dêìn tröi qua. Sau khi ài ài laåi laåi haâng dùåm giûäa nhaâ bïëp vaâ phoâng khaách, Jake àöët möåt cêy nïën thúm vaâ hoãi töi xem muâi cuãa noá coá àûúåc hay khöng. Cu cêåu bõ aám aãnh búãi caái muâi. Noá tùæm rûãa saåch seä, giùåt quêìn aáo chùn mïìn röët raáo, àaánh rùng vaâ duâng chó nha khoa hai lêìn, laåi coân nhúâ töi ra tiïåm mua möåt chai nûúác suác miïång coá muâi thúm hún. Cuöëi cuâng, töi phaãi lïn tiïëng: - Jake, coá chuyïån gò vêåy? Noá traã lúâi: - Meå, con khöng muöën mang caái muâi giöëng möåt thùçng nhoác! Töëi höm àoá, khöng khñ trong nhaâ giöëng hïåt möåt àïm trûúác Giaáng Sinh. Töi kiïåt sûác sau möåt ngaây hoaåt àöång cùng thùèng vaâ vêët vaã. Ngöi nhaâ ngùn 8 Nhûäng àiïìu bònh dõ nùæp hùèn. Quêìn aáo giùåt saåch àûúåc gêëp laåi vaâ cêët ài. Saân nhaâ àûúåc lau boáng àïën mûác coá thïí soi mùåt vaâo àoá. Muâi thúm cuãa baánh quy nûúáng lan toãa khùæp nhaâ bïëp. Töi vûâa ngöìi phõch xuöëng chiïëc ghïë thò Jake àûáng bêåt dêåy. Noá noái: - Con ài nguã àêy. - Gò súám vêåy? Múái coá chñn giúâ thöi maâ? Noá nhòn töi bùçng aánh mùæt nhaåo baáng röìi bûúác ài. Möåt laát sau, töi nghe tiïëng nûúác voâi sen chaãy raâo raâo trong nhaâ tùæm. Khi nùçm nghó ngúi trïn ghïë sö pha, töi múái nhêån ra caãm giaác àang quêëy rêìy àêìu oác töi suöët ngaây höm àoá. Töi thêåt sûå lo lùæng. Lo rùçng cö thiïëu nûä naây (möåt ngûúâi maâ chuáng töi khöng biïët gò hïët) seä laâm tan naát traái tim con trai töi. Lo rùçng cö naâng chó nhòn con töi möåt caái vaâ cho rùçng àêy laâ möåt quyïët àõnh sai lêìm. Hay tïå hún, cö naâng seä mï hoùåc noá vaâ trúã thaânh möëi aãnh hûúãng duy nhêët àïën cuöåc söëng coân thiïëu kinh nghiïåm cuãa noá. Noá seä trúã thaânh nö lïå cuãa tònh yïu, khöng coân muöën nghe lúâi khuyïn nhuã cuãa baãn thên hoùåc bêët cûá ai khaác. Nhû töi, chùèng haån. Töi vöåi vaâng ngùn chùån trñ tûúãng tûúång cuãa mònh laåi, biïët rùçng nïëu töi tiïëp tuåc thïu dïåt cêu chuyïån, noá seä khiïën töi trúã nïn tuyïåt voång. Khi nghô ngúåi vïì àiïìu naây, töi bõ söëc vò biïët rùçng mònh àang bûúác vaâo möåt lùçn ranh giûäa sûå ghen tuöng vaâ thiïëu niïìm tin. Ghen vúái tuöíi treã vaâ 9 Haåt giöëng têm höìn sûå àam mï cuãa chuáng, vaâ thiïëu loâng tin vaâo khaã nùng coá thïí duy trò möåt möëi quan hïå cuãa con trai töi. Töi khöng biïët àiïìu gò quêëy rêìy töi nhiïìu hún. Laâm cha laâm meå laâ möåt nhiïåm vuå baåc beäo, laâ möåt cöng viïåc nùång nïì, vaâ túái luác nghô mònh coá thïí chêëm dûát gaánh nùång thò noá bùæt àêìu quay laåi têën cöng töi, noá laâm töi thêëy roä baãn thên mònh chó laâ möåt ngûúâi meå àöåc àoaán vaâ hay xen vaâo viïåc cuãa keã khaác. Töi noái to suy nghô thaânh lúâi: - Nhûng mònh chó muöën noá haånh phuác. Miïîn laâ mònh coân coá thïí kiïím soaát àûúåc moåi viïåc. Caãm thêëy thïí xaác lêîn tinh thêìn quaá mïåt moãi, töi cuäng lïn giûúâng súám. Töi nguã chêåp chúân, trong àïm thûác giêëc nhiïìu lêìn vaâ ngaåc nhiïn vò têm traång lo lùæng cuãa mònh. Nïëu töi böìn chöìn lo lùæng nhû vêåy, thûã hoãi caãm giaác cuãa Jake coân lïn túái mûác àöå naâo nûäa? Gêìn saáng, töi chòm vaâo giêëc nguã thêåt sêu vaâ bùæt àêìu nùçm mú. Trong mú, töi thêëy Shawna àaä àïën vaâ àang àûáng trûúác cûãa. Cö naâng Shawna naây khöng giöëng trong têëm hònh chuát naâo. Daáng noá cao dong doãng vaâ khuön mùåt chùèng coá gò dïî coi. Maái toác nêu cûáng coâng cuãa noá dûång àûáng lïn, vaâ noá àeo möåt cùåp kñnh goång sûâng daây cöåp. Khi töi bûúác túái öm noá, thò noá co ruát ngûúâi laåi vúái veã khoá chõu. Thaái àöå cuãa noá laâm töi vûâa bûåc mònh vûâa töåi nghiïåp. Röìi Jake xuêët hiïån vúái möåt cö baån gaái múái – vaâ àêy àuáng laâ baãn sao thu nhoã cuãa Jake: maái toác hung àoã dúån soáng, nhiïìu taân nhang, aánh mùæt söëng 10 Nhûäng àiïìu bònh dõ àöång, neát mùåt xinh xùæn. Trong giêëc mú, töi biïët roä thiïëu nûä naây. Noá laâ àûáa baån thúâi thú êëu cuãa Jake. Töi hoaân toaân bõ söëc vò àöåt nhiïn hai àûáa “kïët” vúái nhau, trong khi múái höm trûúác chuáng chó laâ baån beâ àuáng nghôa. Coá leä sau khi àöëi mùåt vúái Shawna, con trai töi nhêån ra rùçng tònh yïu àñch thûåc cuãa noá chñnh laâ cö baån toác hung àoã. Giêëc mú chêëm dûát vúái caãnh böën ngûúâi chuáng töi àûáng trong cùn phoâng àoá: Shawna, mùæt daán chùåt xuöëng nïn nhaâ; Jake vaâ ngûúâi yïu múái cuãa noá àûáng saát vaâo nhau móm cûúâi, chùèng theâm quan têm àïën ai khaác; coân töi àûáng giûäa, vui mûâng cho Jake nhûng bùn khoùn khöng biïët phaãi laâm gò vúái Shawna. Töi thûác dêåy, ngú ngêín trûúác caãm xuác maänh liïåt cuãa giêëc mú, biïët rùçng àêy laâ àiïìu gò àoá rêët quan troång. Sau àoá, khi töi àûáng trûúác chêåu rûãa cheán, baân tay nhuáng vaâo laân nûúác êëm thò chúåt nghô ra. Trong giêëc mú, Shawna giöëng hïåt Jake – möåt thiïëu nûä tuöíi múái lúán coân loáng ngoáng vuång vïì, chûa coá caãm giaác thoaãi maái lùæm. Coân àûáa con gaái toác àoã cuäng giöëng hïåt Jake – thöng minh, töët buång, tònh tònh vui veã, sùén saâng yïu vaâ àûúåc yïu. Chùèng hiïíu sao töi bùæt àêìu khoác thuát thñt, vaâ töi àûáng lùång ngûúâi trûúác chêåu rûãa cheán, nûúác mùæt chaãy roâng roâng. Phêìn coân laåi cuãa buöíi saáng daânh cho nhûäng chi tiïët cuöëi cuâng: Àaánh boáng laåi chêåu rûãa cheán vaâ quêìy bïëp, gom nhûäng túâ giêëy vuån trïn baân laâm 11 Haåt giöëng têm höìn viïåc röìi nheát vaâo höåc tuã, queát maång nhïån coân soát trong phoâng khaách. Vaâ röìi thúâi gian chúâ àúåi bêët chúåt chêëm dûát. Coá tiïëng goä cöëc cöëc ngoaâi cûãa trûúác. Öng böë – möåt nhên vêåt coá böå mùåt dïî thûúng vaâ àêìy rêu – xuêët hiïån, vaâ àûáng sau lûng öng laâ cö gaái Shawna thêåt sûå maâ chuáng töi àang mong àúåi. Cö gaái hoaåt baát vaâ thên thiïån, maái toác sêîm maâu saáng boáng, àöi mùæt long lanh vaâ trung thûåc. Töi quan saát Jake khi noá múã miïång cêët tiïëng chaâo hoãi. Noá giöëng nhû àang lú lûãng trïn thiïn àaâng. Vaâ mùåc duâ biïët rùçng noá seä àau khöí vò möëi tònh àêìu, rùçng àêy chó laâ möåt trong nhûäng bûúác seä keáo noá thoaát ra khoãi voâng tay cuãa töi, töi cuäng biïët àêy seä laâ laâ sûå khúãi àêìu cuãa möåt haânh trònh biïën noá thaânh ngûúâi àaân öng thêåt sûå. Töi àûáng luâi ra sau trong suöët thúâi gian diïîn ra nhûäng caái öm hön chaâo àoán àêìy luáng tuáng. Vaâ röìi túái lûúåt töi. Töi bûúác lïn trûúác, cêìm lêëy tay Shawna vaâ noái vúái noá: -Shawna, töi rêët vui khi chaáu coá mùåt úã àêy. Laå luâng laâm sao, töi thêëy mònh vui sûúáng thêåt sûå. 12 Nhûäng àiïìu bònh dõ Caãm xuác goåi yïu thûúng Chuáng ta chó coá thïí hiïíu thêëu baâi hoåc yïu thûúng qua viïåc yïu thûúng ngûúâi khaác. —Iris Murdock K hi con gaái töi haänh diïån trao caái boåc nhoã quêën àêìy khùn mïìn cho töi, àiïìu duy nhêët töi coá thïí caãm nhêån laâ sûå cùng thùèng lan doåc theo söëng lûng. Nhòn vaâo khuön mùåt beá tñ xñu àûúåc che khuêët bùçng múá toác daây sêîm maâu, töi thêìm nghô: Mònh laâ möåt baâ ngoaåi thêåt û? Taåi sao mònh caãm thêëy mònh chùèng giöëng baâ ngoaåi chuát naâo? Chaâ, chuyïån gò xaãy ra vúái töi vêåy? Sao töi khöng coá àûúåc niïìm vui thñch maâ töi tûâng nghe caác baâ ngoaåi khaác kïí laåi? Thay vaâo àoá, töi laåi run rêíy vaâ tay chên loáng ngoáng khi öm àûáa chaáu ngoaåi vaâo loâng? 13 Haåt giöëng têm höìn Thúâi gian tröi qua, Brad caâng luác caâng lúán dêìn lïn, töi múái bùæt àêìu thêëy mònh nheå nhoäm àöi chuát duâ töi vêîn thûúâng xuyïn kiïím tra noá möîi khi noá nguã àïm laåi nhaâ töi. Noá thò khöng sao. Chó coá töi, töi luön caãm thêëy mònh chûa thñch húåp laâm baâ ngoaåi. Chûâng naâo töi múái vui sûúáng vúái sûå thay àöíi naây? Chùèng bao lêu, Brad biïët ài lûäng chûäng vaâ biïët noái chuyïån bi bö. Luác naây noá söëng chung vúái vúå chöìng chuáng töi nhiïìu hún trûúác. Töi coá thïí thêëy tñnh caách cuãa noá phaát triïín khi noá àaánh vêåt vúái tûâ ngûä. Chuáng töi àoåc nhûäng cuöën saách maâ noá thñch nhêët, xêy nhûäng lêu àaâi tûâ caác têëm bòa cûáng, laâm nhaâ cho Ruâa Ninja úã, vaâ mua vïì àaám quaái vêåt bùçng nhûåa maâ noá yïu cêìu. ÚÃ nhaâ chuáng töi, noá coá möåt caái giûúâng riïng vaâ noá thûúâng öm theo Bob – con thoã böng tai daâi, gêìy goâ cuãa noá – möîi khi ài nguã. Khi àûúåc ba tuöíi rûúäi, Brad khöng coân thñch thuá nhöìi böng nûäa, maâ noá àoâi nguã chung vúái Mogli, ngûúâi baån tûúãng tûúång cuãa noá. Trong suöët saáu thaáng tiïëp theo, Mogli vaâ Brad laâ hai anh em sinh àöi. Hïî múã miïång ra, noá laåi nhùæc àïën Mogli. Noá thûúâng noái: - Àûâng ai ngöìi trïn Mogli nha. - Ngoaåi úi, Mogli cuäng àoái buång nûäa. Thónh thoaãng Mogli phaãi chõu traách nhiïåm cho möåt troâ àuâa quêåy phaá naâo àoá. Nhûng thûúâng, Mogli rêët im lùång vaâ rêët ngoan. 14 Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi bùæt àêìu mong àúåi thúâi gian nûång nõu Brad nhiïìu hún, nïn àaä sùæp xïëp cöng viïåc sao cho töi coá thïí àoán noá vïì nhaâ vaâo möîi töëi thûá Saáu. Luác naây noá lïn böën vaâ tñnh toâ moâ cuãa noá àang phaát triïín. Chuáng töi thûúâng àûa caác yá tûúãng múái laå vaâo cêu chuyïån. Thñ duå, noá noái: “Ngoaåi úi, mònh cho con röìng xuêët hiïån ài. Chaáu vaâ Bob seä àaánh nhau vúái noá àïí cûáu thõ trêën”. Sau khi traã noá vïì vúái meå noá, töi ngöìi vaâo maáy tñnh vaâ vêån duång hïët khaã nùng àïí biïën tûâ ngûä thaânh nhûäng cêu chuyïån thuá võ maâ Brad mong àúåi àûúåc àoåc. Noá goåi laâ “cêu chuyïån cuãa chuáng ta”. Traái tim töi thûúâng êëm laåi möîi khi gheá vaâo nhaâ con gaái töi, thêëy noá lon ton chaåy ài lêëy möåt “cuöën saách cuãa chuáng ta” nùçm úã trïn kïå àïí nhúâ töi àoåc. Chùèng bao lêu, Brad bùæt àêìu ài mêîu giaáo. Sau àoá, chuáng töi nhêån thêëy cuöåc troâ chuyïån giûäa noá vaâ ngûúâi baån tûúãng tûúång Mogli trúã nïn thûa thúát dêìn. Cuöëi cuâng, noá khöng nhùæc túái Mogli nûäa. Noá àöåt ngöåt quan têm àïën viïåc laâm ra àöì àaåc; nhûng sûå chùm chuá cuãa möåt àûáa treã böën tuöíi keáo daâi khöng bao lêu, thaânh ra baâ ngoaåi cuãa noá phaãi hoaân thaânh moán àöì àoá cho noá. Àïí traánh tònh traång naây, töi tòm kiïëm mön thuã cöng àún giaãn röìi cuâng laâm vúái noá, cho noá möåt caãm giaác thoãa maän khi hoaân têët möåt cöng viïåc. Coá lêìn noá hên hoan noái vúái meå noá: - Meå úi? Nhòn xem con laâm caái gò àêy. Con laâm àïí tùång cho meå. 15 Haåt giöëng têm höìn Nghe vêåy töi móm cûúâi. Traái tim töi ngêåp traân yïu thûúng àöëi vúái àûáa chaáu ngoaåi beá nhoã, àaä àem laåi niïìm vui cho cuöåc àúâi töi. Muâa heâ àïën, töi bùæt àêìu nghô àïën chuyïån ài cùæm traåi úã núi töi rêët thñch. ÚÃ àoá coá bêìu trúâi xanh biïëc, doâng suöëi maát laånh chaãy roác raách, vaâ khöng khñ thoang thoaãng muâi nhûåa thöng. Chên tay töi ngûáa ngaáy chó muöën lïn àûúâng ài ngay. Töi nghô, khöng coá gò tuyïåt vúâi hún khi töi chúã Brad vïì nhaâ sau chuyïën ài chúi ngoaâi trúâi, sau nhûäng khoaãnh khùæc àùåc biïåt cuãa chuáng töi. Vïì túái nhaâ, Brad liïën thoùæng noái: - Ngoaåi úi, con thñch àïën nhaâ ngoaåi lùæm. Ngoaåi laâ baâ ngoaåi töët nhêët trïn khùæp thïë giúái naây. Töi toeát miïång cûúâi, chúm chúáp àöi mùæt àïí ngùn doâng lïå chó chûåc traâo ra. Vêng. Möåt àiïìu gò àoá vïì àûáa chaáu trai thêåt sûå laâm têm höìn töi rung àöång. Vaâ caãm xuác kïu goåi yïu thûúng àoá choaáng ngúåp con ngûúâi töi möåt lêìn nûäa. Nhûng... chùèng phaãi têët caã caác baâ ngoaåi àïìu coá caãm xuác naây sao? 16 Nhûäng àiïìu bònh dõ Neát àeåp thêåt sûå Àiïìu töët cêìn coá thúâi gian àïí xaãy ra. Coân àiïìu vô àaåi thò xaãy ra tûác thúâi. —Khuyïët danh T öi àang ngöìi trong möåt quaán ùn nhoã, têån hûúãng caãm giaác cö àöåc vaâ àùæm chòm trong suy tûúãng vïì cha töi. Höm àoá laâ ngaây giöî àêìu tiïn cuãa öng vaâ töi nhúá nhung öng vö cuâng. Tûâ khoáe mùæt, töi àïí yá thêëy möåt cùåp vúå chöìng treã tuöíi coá daáng veã lõch sûå àang ngöìi úã chiïëc baân gêìn àoá. Baâ vúå cûåc kyâ xinh àeåp vúái cùåp mùæt to, àen, àêìy quyïën ruä; vúái maái toác àen daây àûúåc búái goån trïn àêìu; vaâ möåt laân da trùæng noän mõn maâng nhû trûáng gaâ boác. Cûã chó cuãa baâ duyïn daáng vaâ uyïín chuyïín. Daáng veã cuãa baâ àiïìm àaåm vaâ dûúâng nhû hoaân toaân thúâ ú trûúác moåi viïåc chung quanh. Töi quan saát baâ húáp möåt nguåm caâ phï, vaâ nhêån ra rùçng veã àeåp cuãa baâ laâ veã àeåp maâ töi hùçng mong muöën. 17 Haåt giöëng têm höìn Öng chöìng cuäng thanh lõch möåt caách tuyïåt vúâi. Töi trú traáo nhòn öng vaâ röìi tûå chïë nhaåo mònh khi cho pheáp trñ tûúãng tûúång cuãa töi bay böíng. Nûúác da öng maâu baánh mêåt, vaâ àùåc àiïím nöíi bêåt núi öng laâ caái cùçm cheä nam tñnh vaâ maâu mùæt xanh biïëc, trong veo. Böå cöm-plï àùæt tiïìn àûúåc cùæt thêåt kheáo àïí nhêën maånh phêìn ngûåc vaâ phêìn vai cuãa öng. Öng chöìng im lùång àang àoåc túâ baáo. Baâ vúå lùång leä nhêëp caâ phï. Chùèng ai noái nùng vúái ai. Töi nghe loâng mònh thúã daâi, cöë gùæng nñu keáo yá tûúãng trong àêìu quay trúã vïì chöën cuä – trûúác luác noá bõ cùæt ngang – nhûng sao maâ khoá quaá. Töi hoaân toaân bõ thu huát búãi nhûäng chuyïín àöång thêåt maáy moác cuãa hai vúå chöìng: lêåt trang baáo, nêng taách caâ phï. Khöng troâ chuyïån. Khöng móm cûúâi. Khöng giao tiïëp. Têm trñ cuãa töi caâng bõ xaáo tröån hún khi ngûúâi chuã quaán àûa möåt cùåp vúå chöìng khaác túái chiïëc baân àùåt phña trûúác baân cuãa töi. Hoå coá veã laâ khaách quen cuãa quaán ùn naây búãi hoå àang böng àuâa vúái cö hêìu baân, ngûúâi vûâa hoãi hoå coá muöën duâng moán “thûúâng lïå” hay khöng. Öng chöìng khoaãng saáu mûúi lùm vaâ maái toác àaä ngaä sang maâu xaám tro. Phêìn trïn, öng mùåc chiïëc aáo sú mi thïí thao keã ngang; coân phêìn dûúái, öng mùåc chiïëc quêìn sooc röång thuâng thònh, lûng quêìn húi trïî xuöëng mùåc tònh cho caái buång tröëng phúi ra dûúái lúáp vaãi aáo. Àêìu öng àöåi chiïëc noán maâu àoã, 18 Nhûäng àiïìu bònh dõ chên öng mang àöi giaây maâu àen. Àöi bñt têët maâu àen ngùæn nguãn khöng che nöíi àöi chên voâng kiïìng vaâ trùæng nhaách cuãa öng. Baâ vúå khoaãng nùm mûúi lùm, coá maái toác ngùæn maâu nêu àûúåc uöën quùn vaâ núi chên toác àaä baåc trùæng ài nhiïìu. Baâ cuäng mùåc quêìn sooc, vaâ chiïëc aáo sú mi ngùæn tay coá nhûäng chêëm bi nhoã nhùæn xinh xùæn. Baâ mang giaây sùng àan vúái súåi dêy chuyïìn maâu trùæng quanh cöí chên. Möåt tuái xaách nhoã bùçng da maâu trùæng àûúåc àeo luãng lùèng trïn vai. Àiïím àùåc biïåt laâ baâ khöng hïì coá cùèng tay, chó coá nhûäng mêíu thõt dû ngo ngoe giöëng nhû nhûäng ngoán tay nhoã àang moåc ra tûâ àêìu cuâi choã. Töi cöë gùæng phúát lúâ veã dõ daång cuãa baâ, nhûng vêîn bùæt gùåp mònh liïëc vaâo hònh aãnh phaãn chiïëu cuãa baâ trïn khung cûãa söí bïn caånh. Khoaãng caách xa khiïën töi khöng nghe roä cuöåc troâ chuyïån cuãa hoå, nhûng nhûäng lúâi àöëi àaáp khöng dûát, tiïëng cûúâi röå lïn vaâ cûã chó ngöå nghônh cuãa hoå biïíu löå roä sûå êëm aáp vaâ sêu sùæc maâ tònh caãm cuãa hoå daânh cho nhau. Töi tòm caách naán laåi bùçng caách goåi thïm vaâi taách traâ. Töi hoaân toaân bõ thu huát búãi sûå tûúng phaãn vïì ngoaåi hònh lêîn caách cû xûã cuãa hai cùåp vúå chöìng naây. Cùåp vúå chöìng treã tuöíi àêíy luâi chiïëc ghïë cuãa hoå ra sau, àûáng lïn vaâ chuêín bõ rúâi khoãi quaán. Baâ vúå cao dong doãng vaâ maãnh deã, coân öng chöìng thò khöng thêëp dûúái hai meát. Hoå thêåt xûáng àöi vûâa lûáa, vaâ neát àeåp cuãa hoå hïët sûác hoaân haão, khöng chï 19
- Xem thêm -