Tài liệu Hạnh toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cty tnhhsx & tm tân á

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2010 ViÖn ®¹i häc më hµ néi Trung t©m gi¸o dôc chuyªn nghiÖp ========//======== B¸O C¸O THùC TËp TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN Giáo viên HDTT: Nguyễn Đình Yến Häc sinh thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Trang Líp: KT3C Kho¸ häc: 2008-2010 Đơn vị thực tập: Cty TNHH & sản xuất TM Tân Á Đề tài: Hạnh toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHHSX & TM Tân Á LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra cho mỗi doanh nghiệp nhiều cơ hội phát triển vững mạnh đồng thời cũng có nhiều thách thức, khó khăn. Vì thế nguyên tắc “Tiết kiệm- Hiệu quả”, tức là làm thế 7 nào để với một lƣợng tài nguyên nhất định có thể tạo ra nhiều giá trị sử dụng, nhiều lợi ích thiết thực phục vụ cho con ngƣời luôn đƣợc các doanh nghiệp quan tâm. “Tiết kiệm – Hiệu quả” vừa là mục tiêu cuối cùng, vừa là tiêu chuẩn đánh giá trình độ, năng lực quản lý. Do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh thông qua công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Để có thể giảm đƣợc chi phí cá biệt của doanh nghiệp so với chi phí xã hội thì trƣớc hết doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện việc quản lý các yếu tố chi phí một cách chặt chẽ, hợp lý và có hiệu quả thông qua công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Bộ phận kế toán chi phí sản xuất sẽ cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin về các yếu tố chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Trên cơ sở đó lãnh đạo doanh nghiệp phân tích , đánh giá tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lƣợng quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tƣ, lao động, tiền vốn. Do vậy, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí sẽ là tiền đề, là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm. Đây là con đƣờng cơ bản để hạ giá bán, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng sức cạnh tranh trên thị trƣờng, tăng tích lũy cho doanh nghiệp từ đó góp phần cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên. Mặt khác, vấn đề hạ giá thành không chỉ là vấn đề quan tâm của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp mà nó còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá 2 thành sẽ mang lại sự tiết kiệm hoạt động xã hội, tăng tích lũy cho nền kinh tế,tăng nguồn thu cho ngân sách thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Với tầm quan trọng nhƣ vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chiếm một vị trí đáng kể trong công tác kế toán nói chung và trong công tác tài chính nói riêng, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình quản lý lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH SX & TM Tân Á, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành, coi đây là khâu quan trọng nhất để đề ra phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch theo yêu cầu của khách hàng. Từ những nhận thức nhƣ vậy, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á” để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i T©n ¸ (C«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸), b»ng vèn kiÕn thøc ®-îc trang bÞ ë tr-êng cïng sù h-íng dÉn tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸c anh chÞ phßng KÕ to¸n C«ng ty T©n ¸, em ®· ®i s©u vµ t×m hiÓu vÒ c«ng ty, vÒ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ c¬ cÊu tæ chøc, ho¹t ®éng Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Víi bµi b¸o c¸o thùc tËp tốt nghiệp hoàn chỉnh cña mình em xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Đình Yến và các anh, chị trong phong kế toán đã giúp hoàn chỉnh báo cáo thực tập. Những nội dung chính: PhÇn I:T×m hiÓu chung vÒ c«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸. I.1/ Giíi thiÖu doanh nghiÖp. I.2/ C ¬ cÊu tæ chøc b« m¸y qu¶n lý I.3/ C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ yÕu I.4/ Kh¸i qu¸t vÒ c¸c nguån lùc cña c«ng ty. 3 I.5/ Nguån cung øng vËt t- vµ thÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty. I.6/ Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty. I.7/ Nh÷ng khã kh¨n,thuËn lîi vµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. PhÇnII: T×m hiÓu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHHSX& TM T©n ¸ II.1/ C¸c chÕ ®é ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty II.2/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n II.3/ Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n II.4/ Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n II.5/ Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n II.6/ Tæ chøc b¸o c¸o kÕ to¸n II.7/ Tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n PhÇn III:Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Cty TNHHSX & TM x III.1/ ĐÆc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt ảnh hƣởng đến hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHHSX & TM Tân Á III.2/ ĐÆc ®iÓm ph©n lo¹i chÝ phÝ s¶n xuÊt Cty TNHHSX & TM Tân Á III.3/Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trực tiếp tại Cty TNHHSX & TM Tân Á III.4/ Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tại Cty TNHHSX & TM Tân Á III.5/ Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung III.6/ Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng tại Cty TNHHSX & TM Tân Á III.7/ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toàn Cty TNHHSX & TM Tân Á III.8/ KiÓm kª vµ tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang III.9/ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tại Cty TNHHSX & TM Tân Á PhÇn IV NhËn xÐt ®¸ng gi¸ và đề suất của học sinh 4 Trong ph¹m vi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ,kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt,nªn baã c¸o thùc tËp cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, em kÝnh mong nhËn ®-îc sù gãp ý còng nh- sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m 5 PHẦN I: TÌM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN Á I.1/ Giới thiệu chung về doanh nghiệp Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ Tªn giao dÞch: T©n A Trade and Production Co.,Ltd. §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 4 BÝch C©u,Quèc Tö Gi¸m, §èng §a,Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 047322644 ; 047322655 . Fax: 047321668 . Email: tanagroup@hn.vnn.vn Website:http:/ www.tanagroup.com.vn Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ tõ khi thµnh lËp c«ng ty lµ: 1.150 tû ®ång(Mét tû mét tr¨m n¨m m-¬i triÖu ®ång). H×nh thøc së h÷u tµi s¶n cña c«ng ty lµ h×nh thøc së h÷u tµi s¶n cña c«ng ty TNHH. Cã thÓ nãi C«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ ra ®êi g¾n liÒn víi tªn tuæi cña n÷ gi¸m ®èc trÎ NguyÔn ThÞ Mai Ph-¬ng. ChÞ NguyÔn ThÞ Mai Ph-¬ng-mét kü skinh tÕ giao th«ng vËn t¶i ®· xung phong nghØ gi¶m biªn chÕ vµ quyÕt t©m lµm giµu b»ng chÝnh n¨ng lùc cña m×nh.Víi søc trÎ, lßng quyÕt t©m vµ mong muèn tho¸t khái c¸i ®ãi,c¸i nghÌo tiÕn tíi lµm giµu cho b¶n th©n vµ cho x· héi. N¨m 1995, sau khi nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ nghiªn cøu c¸c lo¹i mÆt hµng,s¶n phÈm,chÞ ®· dån toµn bé sè vèn hiÖn cã ®Ó ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng mét nhµ m¸y trªn phÇn diÖn tÝch thuª t¹i XÝ NghiÖp §ay Hµ Néi(víi tæng diÖn tÝch lµ 1.200m2). Nhµ m¸y T©n ¸ ®-îc x©y dùng lªn vµ ®i vµo ho¹t ®éng chÝnh thøc vµo th¸ng 5 n¨m 1996. S¶n phÈm ®Çu tiªn mµ T©n ¸ s¶n xuÊt ®-îc ®ã lµ bån chøa n-íc b»ng Nhùa vµ bån chøa n-íc b»ng Inox víi s¶n l-îng 500 s¶n phÈm/th¸ng. 6 Víi sù cÇn mÉn, lßng quyÕt t©m vµ môc tiªu lu«n ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®Æt chÊt l-îng s¶n phÈm lªn hµng ®Çu, C«ng ty T©n ¸ dÇn dÇn chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ ngµy cµng lín m¹nh h¬n. N¨m 1999, C«ng ty T©n ¸ ®· ®Çu t- më réng nhµ x-ëng, ®Çu t- d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé cho s¶n phÈm bån chøa n-íc b»ng Inox vµ Nhùa víi c«ng suÊt lªn tíi 6.000 s¶n phÈm/th¸ng. N¨m 2001, C«ng ty ®· ®Çu t- x©y dùng nhµ m¸y T©n ¸ t¹i Khu C«ng NghiÖp VÜnh Tuy, QuËn Hoµng Mai, Hµ Néi(víi tæng diÖn tÝch nhµ m¸y lµ 500m2) ®Ó më réng s¶n xuÊt. N¨m 2002-2003, C«ng ty T©n ¸ ®· nghiªn cøu vµ ®Çu t- 07 d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi ®ång bé s¶n phÈm èng Inox trang trÝ phôc vô nhu cÇu d©n dông vµ c«ng nghiÖp víi c«ng suÊt 200tÊn/th¸ng. N¨m 2005-2006, C«ng ty ®Çu t- nhµ m¸y T©n ¸ t¹i §µ N½ng(víi tæng diÖn tÝch lµ 10.000m2), ®Çu t- thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm bån chøa n-íc b»ng Inox,bån chøa n-íc b»ng Nhùa vµ ®å gia dông. Nhµ m¸y ®-îc ®-a vµo ho¹t ®éng chÝnh thøc tõ th¸ng 7 n¨m 2006. Khi míi b¾t ®Çu khëi nghiÖp n÷ tæng gi¸m ®èc NguyÔn ThÞ Mai Ph-¬ng tuy chØ víi sè vèn Ýt ái kho¶ng 100triÖu ®ång nh-ng cho ®Õn nay tæng gi¸ trÞ tµi s¶n sau h¬n m-êi n¨m x©y dung vµ ph¸t triÓn ®· lªn ®Õn 100 tû ®ång. HiÖn nay, c«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ cã 3 c«ng ty thµnh viªn: - C«ng ty s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i ViÖt Th¾ng thµnh lËp n¨m 2003. - C«ng ty s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i T©n ¸-H-ng Yªn thµnh lËp n¨m 2004. - C«ng ty s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i T©n ¸-§µ N½ng thµnh lËp n¨m 2005. Doanh thu hµng n¨m ®¹t gÇn 100 tû ®ång,th-¬ng hiÖu T©n ¸ ®ang ngµy cµng trë thµnh mét th-¬ng hiÖu næi tiÕng t¹i ViÖt Nam. 7 C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt vµ ph©n phèi trùc tiÕp trªn thÞ tr-êng th«ng qua h¬n 1.000 nhµ ph©n phèi, cöa hµng t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc, chiÕm thÞ phÇn kho¶ng 20%. 2. Một số kết quả mà công ty đạt đƣợc: -GÇn ®©y c«ng ty T©n ¸ ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: B¶ng 1.1:Mét sè kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®-îc ChØ tiªu (§VT: §VN) N¨m 2007 2008 2009 Vèn chñ së h÷u 14.928.299.000 14.997.842.000 15.255.752.000 Doanh thu 93.869.023.788 95.561.579.108 97.239.114.400 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 105.215.182 192.259.464 358.208.572 Nép ng©n s¸ch 48.068.858 61.523.028 114.626.743 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 92.788.023 93.975.801 94.932.114 Thu nhËp bq ng-êi lao ®éng 1.200.000 1.500.000 1.800.000 3.Chức năng và nhiệm vụ của công ty: C«ng ty ®ang tiÕn hµnh ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc sau: -S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b»ng nhùa nh-: Bån nhùa ®a n¨ng. -S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b»ng c¬ khÝ tiªu dùng nh-: bån chøa n-íc b»ng Inox. -S¶n xuÊt vµ mua b¸n c¸c s¶n phÈm b×nh ®un n-íc nãng, b×nh n-íc nãng sö dông n¨ng l-îng mÆt trêi. -S¶n xuÊt vµ mua b¸n c¸c s¶n phÈm chËu röa, ®å gia dông. -S¶n xuÊt vµ mua b¸n c¸c s¶n phÈm èng Inox. -§¹i lý mua, b¸n, kÝ göi hµng ho¸. -Bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt. -Qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i. 8 I.2/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1. Sơ đồ bộ máy quản lý: -XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu s¶n xuÊt cña ngµnh vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ. C«ng ty T©n Á ®· x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh nh- sau: Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy của công ty Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Các chi nhánh GĐ GĐ Công ty thành viên GĐ GĐ GĐ Chi Chi chi Chi Chi nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh TP. TP. QN Hải HCM HCM Vinh Phòng GĐ Kinh doanh và Marketing Các phòng ban phòng kỹ thuật Phòng XNK Phòng Kế toán C.ty Tân Á Hƣng Yên Phòng Tổ chức Phòng Tổ chức 9 Phòng Tổ chức Cty Việt Thắng Cty Tân Á Đà Nẵng Giám đốc sản xuất Nhà máy Nhà máy Tân Á Tân Á Hà Nội Đà Nẵng Nhà náy Tân Á Hƣng Yên 2.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty lu«n ®-îc kiªn toµn vµ hoµn thiÖn ®Ó ®¹t ®-îc mét c¬ cÊu mang tÝnh khoa häc, æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc tõ trªn xuèng d-íi vµ mçi bé phËn, phßng ban cã c¸c chøc n¨ng sau: 2.1/Héi ®ång thµnh viªn: §©y lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. -Cã nhiÖm vô th¶o luËn vµ th«ng qua ®iÒu lÖ, th«ng qua c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. -QuyÕt ®Þnh xö lý c¸c vÊn ®Ò bÊt th-êng hoÆc tranh chÊp, tè tông nghiªm träng, b·i nhiªm vµ bÇu bæ sung,thay thÕ c¸c thµnh viªn trong héi ®ång,gi¶i thÓ chi nh¸nh, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò khÈn cÊp kh¸c. 2.2/Ban gi¸m ®èc: -Tæng gi¸m ®èc: X¸c nhËn vµ tr×nh héi ®ång thµnh viªn c¬ cÊu tæ chøcbé m¸y gióp viÖc vµ quy chÕ qu¶n lý néi bé, quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khen th-ëng ®èi víi ng-êi lao ®éng. Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®¹i diÖn cho c«ng ty khëi kiÖn liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty. -Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi trî gióp cho tæng gi¸m ®èc trong nhiÒu lÜnh vùc nh-: s¶n xuÊt, kinh doanh, maketing… +Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Lµ ng-êi phô tr¸ch s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®ång thêi phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò an toµn lao ®éng. +Gi¸m ®èc kinh doanh vµ maketing: X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, t×m kiÕm hîp ®ång s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô.ChØ ®¹o ®iÒu hµnh viÖc s¶n xuÊt, ®Ò ra c¸c ph-¬ng h-íng, môc tiªu ng¾n h¹n hµng n¨m cña c«ng ty.Qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu nh»m n©ng cao h×nh ¶nh c«ng ty, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. 2.3/C¸c phßng ban: a. Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ®· ®Ò ra vµ t×m kiÕm c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt cho c«ng ty, cung cÊp dÞch vô. Ngoµi ra c¸c c¸n bé phßng kinh doanh sÏ ®Ò ra c¸c ph-¬ng h-íng, môc tiªu ng¾n h¹n hµng n¨m cña 10 c«ng ty. H¬n n÷a, viÖc qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu nh»m n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng lµ nhiÖm vô quan träng cña phßng kinh doanh. b. Phßng kü thuËt: Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, ®ång thêi nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt khi gÆp c¸c sù cè trong s¶n xuÊt cÇn xö lý. Th-êng xuyªn h-íng dÉn kü thuËt, phæ biÕn cho c«ng nh©n, x©y dung c¸c ch-¬ng tr×nh båi d-ìng nghiÖp vô vµ tay nghÒ cho c«ng nh©n. Thu thËp c¸c tµi liÖu kü thuËt, phæ biÕn s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. §ång thêi nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, ®-a s¸ng kiÕn hîp lý ho¸ vµo s¶n xuÊt. c. Phßng xuÊt nhËp khÈu: X©y dùng kÕ ho¹ch nhËp khÈu,nghiªn cøu ®Ò xuÊt, chän lùa c¸c nhµ cung cÊp vËt t- hµng ho¸. Sau ®ã, tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty. TriÓn khai kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc vµ chñ tr× c¸c cuéc ®µm ph¸n vÒ xuÊt nhËp khÈu. d. Phßng tæ chøc: Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ mÆt tæ chøc, x©y dùng c¸c quy chÕ, ®iÒu lÖ vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, c«ng t¸c chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, bé m¸y qu¶n lý vµ ®éi ngò c¸c c¸n bé chñ chèt ®ñ søc ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n. e. Phßng kÕ to¸n: - NhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n theo chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®¶m b¶o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty. - Ph©n tÝch tæng hîp sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, chi tr¶ tiÒn l-¬ng,tiÒn th-ëng,phô cÊp…cho ng-êi lao ®éng. 11 f. C¸c ph©n x-ëng trùc + Phân xƣởng Inox : Chuyên sản xuất các sản phẩm bằng Inox. + Phân xƣởng Nhựa : Chuyên sản xuất các sản phẩm bằng nhựa. 2) Quy tr×nh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty: 2.1) §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: -Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty lµ quy tr×nh chÕ biÕn liªn tôc, ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c¸c ph©n x-ëng lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t víi kÝch cì c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau.Do ®ã,viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt ph¶i thèng nhÊt ®Ó quy tr×nh s¶n xuÊt ®-îc diÔn ra ®-îc nhÞp nhµng, ®¹t ®-îc tiÕn ®é nhanh,s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 12 S¬ ®å 3.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm bån Nhùa t¹i ph©n x-ëng Nhùa Nguyªn liÖuùa (H¹t nhùa) C¹o phÇn nhùa trªn mÐp bån §æ h¹t nhùa vµo khu«n s¾t Th¸o khu«n Thµnh phÈm KCS §un nãng ch¶y ë 1.000 0C T¹o thµnh bån Quay trßn khu«n trªn löa Thªm chÊt phô gia:h¹t nhùa tr¾ng t¹o líp mµu tr¾ng. NhËp kho thµnh phÈm - Do ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt,quy tr×nh s¶n xuÊt nªn hÖ thèng s¶n xuÊt cña ph©n x-ëng Nhùa ®-îc chia thµnh 2 tæ: + Tæ xay bét (Ca 1) + Tæ nhùa (Ca 2) - Mçi tæ víi chøc n¨ng riªng sÏ ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. 3) §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ cña c«ng ty: - C«ng nghÖ s¶n xuÊt ®-îc hiÓu lµ tËp hîp cña c¸c yÕu tè h÷u h×nh (m¸y mãc, thiÕt bÞ…)vµ c¸c yÕu tè v« h×nh (kü n¨ng lao ®éng, qu¶n lý, th«ng tin). HiÖn nay c«ng nghÖ ®ang ®-îc xem lµ yÕu tè hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh. Vµ do 13 ®ã, n¨ng lùc c«ng nghÖ ®-îc xem lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mäi doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. - §èi víi c«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ th× trong mét sè n¨m gÇn ®©y, ®Ó øng dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt thay thÕ cho søc lao ®éng thñ c«ng cña con ng-êi, c«ng ty ®· liªn tôc c¶i tiÕn, ®æi míi vµ øng dông c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®ång thêi tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ cho ®éi ngò c¸n bé vµ kü n¨ng sö dông cho c«ng nh©n kü thuËt. - M¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty chñ yÕu lµ: khu«n s¾t, lß nung, m¸y c¸n thÐp, m¸y c¾t xÐn inox,m¸y hµn... I.4/ khái quát về nguồn lực của công ty - Tõ n¨m b¾t ®Çu thµnh lËp c«ng ty, ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n ®Ò cao tÝnh hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh.V× vËy, tæng sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®· liªn tôc t¨ng dÇn ®Ó phï hîp víi quy m«, yªu cÇu cña viÖc s¶n xuÊt. - Đặc điểm về lao động trong công ty Hiện nay lao động trong công ty, có 359 ngƣời trong đó 76% sản xuất trực tiếp, 2% quản lý, 20% lao động gián tiếp, 1% lao động khác. Phần lớn lao động trong công ty còn trẻ, chỉ mới từ 25-35 tuổi, là những ngƣời lao động nhiệt tình, hăng say. Hơn nữa việc áp dụng những chế độ ƣu đãi về vật chất và tinh thần một cách đúng lúc đã tạo bầu không khí làm việc thoải mái, quan tâm đến quyền lợi của nhân viên làm cho năng suất lao động chung tăng lên. Điều này đƣợc chứng tỏ ở việc thu nhập bình quân của ngƣời lao động tăng lên đáng kể. D-íi ®©y lµ b¶ng sè liÖu thùc tÕ vÒ sù thay ®æi cña c«ng ty theo chiều tăng dần N¨m 2005 Sè l-îng lao ®éng b×nh 200 2006 2007 2008 2009 245 280 300 359 qu©n B¶ng 4.1:Sè l-îng lao ®éng b×nh qu©n (2005-2009) 14 -§Ó thÊy râ h¬n vÒ sù thay ®æi sè lao ®«ng thùc tÕ,ta sÏ thÓ hiÖn nã d-íi d¹ng biÓu ®å nh- sau: Ng-êi 400 350 300 250 200 so luong 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 BiÓu 01:BiÓu ®å vÒ sè l-îng c«ng nh©n(2005-2009) + HiÖn nay lao ®éng trong c«ng ty cã 359 ng-êi. Trong ®ã 76% s¶n xuÊt trùc tiÕp, 2% qu¶n lý, 20% lao ®éng gi¸n tiÕp, 2% lao ®éng kh¸c. + PhÇn lín lùc l-îng lao ®éng trong c«ng ty cßn trÎ, chØ míi tõ 22-35 tuæi, lµ nh÷ng lao ®éng nhiÖt t×nh, h¨ng say. H¬n n÷a, viÖc ¸p dông nh÷ng chÕ ®é -u ®·i vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn mét c¸ch ®óng lóc ®· t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i, yªn t©m h¬n. Còng chÝnh v× c«ng ty ®· quan t©m ®Õn quyÒn lîi cña nh©n viªn nªn n¨ng suÊt lao ®éng chung còng t¨ng lªn. §iÒu nµy chøng tá thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. 1)Kh¸i qu¸t vÒ c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm: 15 - Víi th-¬ng hiÖu T©n ¸ næi tiÕng th× mÆt hµng chñ yÕu mµ c«ng ty s¶n xuÊt chÝnh lµ bån chøa n-íc b»ng Inox, bån chøa n-íc b»ng Nhùa, b×nh n-íc nãng, bån t¾m, chËu röa Rossi... - Do mçi mÆt hµng ®Òu kh¸c nhau vÒ chñng lo¹i lÉn quy m« nªn viÖc thèng kª chi tiÕt tõng mÆt hµng lµ rÊt khã. D-íi ®©y em xin b¸o c¸o vÒ tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng quy ®æi cña c¸c mÆt hµng s¶n phÈm chñ yÕu ®· ®-îc c«ng ty s¶n xuÊt trong 5 n¨m. ( §¬n vÞ: tû ®ång) N¨m 2005 2006 2007 2008 2009 Gi¸ trÞ s¶n l-îng 4.5491 5.8458 7.3009 .010510 15.0215 B¶ng 4.2: Tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng cña c¸c mÆt hµng(2005-2009) 1). Kh¸i qu¸t vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n 1.1)Tµi s¶n ng¾n h¹n: D-íi ®©y lµ b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thay ®æi tµi s¶n ng¾n h¹n cña c«ng ty trong mét sè n¨m: (§¬n vÞ: tû ®ång) N¨m 2005 Tµi s¶n ng¾n 21.835.928 2006 2007 2008 2009 49.835.254 66.802.892 107.902.151 123.194.784 h¹n B¶ng 4.3:Tæng tµi s¶n ng¾n h¹n cña c«ng ty(2005-2009) Dùa vµo b¶ng trªn, ta thÊy tµi s¶n ng¾n h¹n cña c«ng ty ®· vËn ®éng theo chiÒu h-íng t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ vµo n¨m 2009. Con sè nµy lµ 123.194.784.000đ , t¨ng ®¸ng kÓ so víi nh÷ng n¨m tr-íc. 1.2) Tµi s¶n dµi h¹n: - Tµi s¶n dµi h¹n cña c«ng ty gåm m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, v¨n phßng, c¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n….§Ó bï ®¾p l¹i phÇn gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ hµng n¨m, 16 ®ång thêi ®Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu an toµn lao ®éng vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn vµ chuyÓn giao c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ. Do vËy,gi¸ trÞ tµi s¶n dµi h¹n cña c«ng ty qua c¸c n¨m kh«ng gi¶m ®i mµ vËn ®éng theo chiÒu h-íng t¨ng lªn so víi thêi ®iÓm mèc lµ n¨m 2005. Sù vËn ®éng nµy ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ qua b¶ng sè liÖu ( §¬n vÞ:tû ®ång) N¨m 2005 2006 2007 2008 Gi¸ trÞ tµi s¶n 17.850.760 25.165.453 32.470.810 2009 41.870.105 50.910.245 dµi h¹n B¶ng 4.4:Gi¸ trÞ tµi s¶n dµi h¹n cña c«ng ty(2005-2009) 1.3). Tæng tµi s¶n: - §©y lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp quan träng ®èi víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Nã bao gåm toµn bé c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n céng l¹i. Tõ b¶ng 4.3 vµ b¶ng 4.4, ta cã b¶ng sè liÖu tæng hîp nh- sau: (§¬n vÞ: tû ®ång) N¨m Tæng 2005 gi¸ 39.686.688 2006 2007 75.000.707 99.273.702 2008 2009 149.772.256 174.105.029 trÞ tµi s¶n B¶ng 4.5:Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty (2005-2009). - D-íi ®©y lµ biÓu ®å thÓ hiÖn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty T©n ¸ tõ n¨m 2005-2009 17 §ång 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 Tổng giá trị tài sản 60000000 40000000 20000000 0 2005 2006 2007 2008 2009 BiÓu 02: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty(2005-2009). -Nh- vËy,qua biÓu ®å trªn cho ta thÊy tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ vµo n¨m 2009 ®· t¨ng lªn gÊp 4 lÇn so víi n¨m 2005. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cao vµ xÐt trªn gãc ®é kÕ to¸n th× cã thÓ ®-a ra kÕt luËn ban ®Çu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ lµm ¨n cã l·i. I.5/ nguồn cung ứng vật tƣ thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp 1) YÕu tè ®Çu vµo cña c«ng ty: STT Tªn nguyªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh 18 §¬n gi¸ 1 Inox cuén Kg 25.500 2 ThÐp l¸ Kg 18.000 3 H¹t nhùa Kg 29.500 4 Titan Kg 20.000 Thïng 100.000 5 S¬n suki 05 6 Que hµn Kg 20.600 7 Keo d¸n Thïng 105.000 8 S¬n suki 18 Thïng 300.000 1.1: YÕu tè ngyªn vËt liÖu: - Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo mµ cty cần dùng là: B¶ng 5.1: Mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo chñ yÕu cña c«ng ty. 1.2: YÕu tè n¨ng l-îng,nhiªn liÖu: - B¶ng kª mét sè lo¹i n¨ng l-îng cÇn thiÕt mµ c«ng ty sö dông trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: STT Tªn n¨ng l-îng,nhiªn liÖu §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ 1 X¨ng kh«ng ch× MOGAS 92 LÝt 12.000 2 DÇu Diezen LÝt 10.000 3 Gas shell Kg 20.000 4 §iÖn KW 2.000 B¶ng 5.2: §¬n gi¸ mét sè lo¹i n¨ng l-îng thiÕt yÕu cña c«ng ty. - VÒ nguån cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo ë trªn th× c«ng ty chñ yÕu lµ thu mua cña mét sè nhµ cung cÊp: + C«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex. + Inox ®-îc nhËp khÈu tõ Trung Quèc,NhËt B¶n… + S¬n ®-îc mua tõ c«ng ty Ninh HuÖ hoÆc nhËp trong n-íc. 19 + Que hµn mua tõ c«ng ty Kim TÝn. + ThÐp l¸ ®-îc nhËp tõ Trung Quèc hoÆc mua trong n-íc. + §iÖn ®-îc cung cÊp tõ B-u ®iÖn. 2) YÕu tè ®Çu ra cña c«ng ty: 1.1) NhËn diÖn thÞ tr-êng: - C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p ®ång lo¹t vµ theo hîp ®ång dÞch vô (®¹i lý mua b¸n, ký göi hµng,…) - §iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh«ng chØ m×nh c«ng ty T©n ¸ mµ tÊt c¶ c¸c c«ng ty kh¸c kinh doanh trong lÜnh vùc nµy ®Òu cã quyÒn tù do s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr-êng mµ kh«ng phô thuéc, kh«ng cã bÊt cø sù ¸p ®Æt nµo vÒ gi¸ c¶ hay ®Þa bµn kinh doanh. - C«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao.V× thÕ, c«ng ty míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng kinh tÕ. §©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triÓn vµ c«ng ty lu«n thùc hiÖn viÖc kinh doanh cña m×nh víi ph-¬ng ch©m lµ “Cam kÕt vÒ chÊt l-îng vµ ®em l¹i sù tiÖn dông cho ng­êi tiªu dïng”. 1.2) §Þa bµn tiªu thô s¶n phÈm: - S¶n phÈm cña c«ng ty TNHH SX & TM T©n ¸ ®-îc tiªu thô trªn toµn quèc. Do vËy, viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty diÔn ra kh«ng tuú thuéc vµo sù ph©n bæ thÞ tr-êng cña c«ng ty. - MÆt kh¸c, do c«ng ty më réng nªn cã nhiÒu chi nh¸nh ë c¶ 3 miÒn: B¾c, Trung, Nam. + Chi nh¸nh ë Vinh + Chi nh¸nh ë TP.HCM + Chi nh¸nh ë H¶i Phßng + Trô së ë Hµ Néi. Nªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay lµ rÊt réng. 20
- Xem thêm -