Tài liệu Hành chính và thể chế ngành lâm nghiệp

  • Số trang: 298 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Ch−¬ng tr×nh hç trî ngµnh l©m nghiÖp & §èi t¸c CÈm Nang Ngµnh L©m NghiÖp Ch−¬ng Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp N¨m 2004 Chñ biªn NguyÔn Ngäc B×nh - Côc tr−ëng Côc L©m nghiÖp; Gi¸m ®èc V¨n phßng ®iÒu phèi Ch−¬ng tr×nh Hç trî ngµnh l©m nghiÖp (FSSP) Biªn so¹n NguyÔn V¨n L©n, Vô Tæ chøc c¸n bé NguyÔn V¨n Vò, Vô Tµi chÝnh vµ mét sè chuyªn gia dù ¸n REFAS ChØnh lý KS. Ng« §×nh Thä, Phã Côc tr−ëng Côc L©m nghiÖp ThS. NguyÔn V¨n L©n, Vô Tæ chøc c¸n bé KS. §ç Nh− Khoa, Côc KiÓm l©m GS.TS. Lª §×nh Kh¶, chuyªn gia l©m nghiÖp GS.TS. §ç §×nh S©m, chuyªn gia l©m nghiÖp ThS. TrÇn V¨n Hïng, ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch rõng Hç trî kü thuËt vµ tµi chÝnh: Dù ¸n GTZ-REFAS GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè 41/XB-GT cÊp ngµy 18/11/2004, Nhµ xuÊt b¶n GTVT Lêi nãi ®Çu Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp ®−îc xem lµ bé phËn quan träng thuéc kÕt cÊu cña CÈm nang ngµnh l©m nghiÖp, trong ®ã giíi thiÖu tæng thÓ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ tæ chøc hÖ thèng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp tõ trung −¬ng ®Õn c¬ së, vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan ®ã nh»m t¨ng c−êng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ rõng; nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh ngµnh trong bèi c¶nh Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n−íc vµ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn l©m nghiÖp quèc gia giai ®o¹n 2001 - 2010 ®· ®−îc phª duyÖt; nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp; qu¶n lý tµi chÝnh l©m nghiÖp…. §Ó ®¸p øng nhu cÇu t×m hiÓu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp vµ thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n−íc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; Dù ¸n hç trî c¶i c¸ch hÖ thèng hµnh chÝnh l©m nghiÖp (REFAS) ®−îc giao nhiÖm vô tæ chøc biªn so¹n Ch−¬ng Hµnh chÝnh vµ ThÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp. Tµi liÖu ®−îc biªn so¹n gåm 6 phÇn víi sù tham gia vµ céng t¸c cña c¸c chuyªn gia, c¸ nh©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ngµnh l©m nghiÖp. Do tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ vai trß, chøc n¨ng, thÈm quyÒn cña bé m¸y qu¶n lý nhµ n−íc ngµnh l©m nghiÖp, còng nh− néi dung khoa häc cña tµi liÖu, mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng biªn so¹n nh−ng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Xin tr©n träng giíi thiÖu tµi liÖu nµy vµ mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña b¹n ®äc ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Môc lôc Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t......................................................................13 PhÇn 1. HÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp........................................16 1. HÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp .................................................17 1.1. Tãm t¾t diÔn biÕn tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp tõ 1945 ®Õn 1995 ......................................................................................................18 1.1.1. Thêi kú tõ 1945 ®Õn 1975 .....................................................18 1.1.2. Thêi kú tõ 1976 ®Õn 1995 .....................................................18 1.1.3. Tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan Bé L©m nghiÖp ....................18 1.2. Tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp tõ 1995 ®Õn nay..............................19 1.2.1. Tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp ...........................20 1.2.2. ë §Þa ph−¬ng .........................................................................21 1.3. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé ...........................................25 1.3.1. HÖ thèng nghiªn cøu.............................................................25 1.3.2. HÖ thèng ®µo t¹o ...................................................................25 1.3.3. HÖ thèng sù nghiÖp kh¸c ......................................................26 1.3.4. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh .........................................26 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp ......................................................................27 2.1. Tãm t¾t néi dung qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp ..................27 2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ chuyªn ngµnh l©m nghiÖp ....................................................28 2.2.1. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ..........................28 2.2.2. Côc L©m nghiÖp....................................................................30 2.2.3. Côc KiÓm l©m .......................................................................35 2.2.4. Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n............................39 2.2.5. Chi côc KiÓm l©m (trùc thuéc UBND TØnh) ......................44 2.2.6. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ................................................48 2.2.7. Uû ban nh©n d©n cÊp x·.......................................................52 PhÇn 2. HiÖp héi L©m nghiÖp ................................................................55 1. Héi khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp ViÖt Nam...................................55 1.1. Thµnh lËp Héi ..............................................................................57 1.2. Môc ®Ých cña Héi.........................................................................57 1.3. VÞ trÝ, ph¹m vi ho¹t ®éng ............................................................57 1.4. NhiÖm vô cña Héi ........................................................................58 1.5. Tæ chøc Héi ..................................................................................59 2. HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam ...................................................59 2.1. Thµnh lËp HiÖp héi......................................................................59 2.2. Môc ®Ých cña HiÖp héi ................................................................59 2.3. VÞ trÝ, ph¹m vi ho¹t ®éng ............................................................59 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 5 2.4. NhiÖm vô cña HiÖp héi ................................................................60 2.5. Tæ chøc HiÖp héi..........................................................................60 PhÇn 3. Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng-c¬ së.........62 1. Giíi thiÖu .............................................................................................62 2. Lé tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ngµnh l©m nghiÖp .............................64 3. KÕ ho¹ch hµnh ®éng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé NN vµ PTNT ....................................................................67 3.1. Môc tiªu chung ............................................................................67 3.2. C¸c môc tiªu cô thÓ .....................................................................67 3.3. KÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng giai ®o¹n 2005-2010 ........67 4. KÕ ho¹ch hµnh ®éng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®Õn n¨m 2005. .........................................................................................................68 PhÇn 4. ChiÕn l−îc nguån nh©n lùc, chuyªn ngµnh l©m nghiÖp vµ tæ chøc thùc hiÖn ................................................................................69 1. Thùc tr¹ng lao ®éng ë n«ng th«n, nguån nh©n lùc vµ c«ng t¸c ®µo t¹o cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n....................71 1.1. Thùc tr¹ng lao ®éng n«ng, l©m nghiÖp ë n«ng th«n.................72 1.1.1. VÒ sè l−îng ............................................................................72 1.1.2. VÒ chÊt l−îng.........................................................................73 1.2 §¸nh gi¸ chung .............................................................................74 2. T×nh h×nh nguån nh©n lùc - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d−ìng chuyªn ngµnh L©m nghiÖp (CNLN)......................................................75 2.1. Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc cña CNLN .....................................75 2.1.1. C¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n trong CNLN ......................76 2.1.2 §¸nh gÝa vµ b×nh luËn ..........................................................79 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d−ìng nguån nh©n lùc l©m nghiÖp ...........................................................................................84 2.2.1. ThÓ chÕ...................................................................................84 2.2.2. C«ng t¸c ®µo t¹o ...................................................................85 2.2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o cña CNLN ................93 3. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp.......................................................................................................97 3.1. Ph−¬ng h−íng chung ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ngµnh NN vµ PTNT ............................................................................97 3.2. Môc tiªu ........................................................................................98 3.2.1. Môc tiªu tæng qu¸t vµ l©u dµi..............................................98 3.2.2. Môc tiªu tr−íc m¾t, ®Õn n¨m 2010 .....................................98 3.3. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chuyªn ngµnh LN ........98 3.3.1. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi lao ®éng l©m nghiÖp trong n«ng th«n ..................................................................................................98 6 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp 2004 3.3.2. VÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp .......................................................................................99 4. Tæ chøc thùc hiÖn..............................................................................107 4.1. C«ng t¸c chØ ®¹o........................................................................107 4.2. S¾p xÕp, cñng cè vµ t¨ng c−êng hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o CNLN.................................................................................................109 4.2.1. Quy ho¹ch hîp lý m¹ng l−íi tr−êng vµ c¬ së ®µo t¹o......109 4.2.2. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y ..................................110 4.2.3. §æi míi môc tiªu, néi dung, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o..........112 4.2.4. T¨ng c−êng phæ cËp LN vµ khuyÕn l©m cho d©n lµm nghÒ rõng.......................................................................................112 4.3. X©y dùng chÕ ®é, chÝnh s¸ch ....................................................113 4.3.1. §èi víi ®èi t−îng ®−îc ®µo t¹o ..........................................113 4.3.2. §èi víi ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn c¸c tr−êng l©m nghiÖp.............................................................................................113 4.3.3. Më réng hîp t¸c quèc tÕ ....................................................114 4.4. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt .............................................114 4.5. H×nh thµnh mèi liªn kÕt gi÷a ®µo t¹o n«ng, l©m nghiÖp vµ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ................................................................115 4.5.1. Mèi quan hÖ gi÷a ®µo t¹o n«ng, l©m nghiÖp vµ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ............................................................115 4.5.2. Mèi quan hÖ gi÷a ®µo t¹o l©m nghiÖp vµ ®µo t¹o n«ng nghiÖp.............................................................................................116 4.5.3. Quan hÖ gi÷a ®µo t¹o c«ng nh©n l©m nghiÖp víi ®µo t¹o nghÒ cho n«ng d©n..................................................................117 4.6. C¸c ph−¬ng ¸n −u tiªn cho ®µo t¹o l©m nghiÖp giai ®o¹n 2002-2010...........................................................................................119 4.7. §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cho Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o l©m nghiÖp...................................................................................122 PhÇn 5. Thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý rõng, ®Êt l©m nghiÖp vµ h−íng dÉn thùc hiÖn .............................................................................126 1. Thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ...............127 1.1. Nguyªn t¾c qu¶n lý rõng tù nhiªn............................................128 1.2. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ rõng tù nhiªn................................128 1.3. Nguyªn t¾c tæ chøc qu¶n lý 3 lo¹i rõng ...................................128 1.4. ThÈm quyÒn quy ho¹ch, thµnh lËp 3 lo¹i rõng .......................129 1.5. Mét sè mÉu biÓu b¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ rõng .......130 2. Qu¶n lý rõng ®Æc dông.....................................................................133 2.1. Ph©n lo¹i .....................................................................................133 2.2. Ph©n cÊp qu¶n lý .......................................................................134 2.3 Tæ chøc bé m¸y ...........................................................................135 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 7 3. Qu¶n lý rõng phßng hé ....................................................................137 3.1. Ph©n lo¹i .....................................................................................137 3.2. Tæ chøc bé m¸y ..........................................................................137 3.3. QuyÒn lîi cña c¸c hé nhËn kho¸n vµ tham gia ®Çu t− x©y dùng rõng phßng hé .........................................................................139 4. Qu¶n lý rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn .........................................139 4.1. Ph©n lo¹i rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn ................................139 4.2. Tæ chøc qu¶n lý..........................................................................139 4.3. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña l©m tr−êng quèc doanh ®èi víi viÖc qu¶n lý rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn.............................140 4.3.1. Tr¸ch nhiÖm ........................................................................140 4.3.2. QuyÒn lîi..............................................................................140 4.4. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c chñ rõng kh¸c ®èi víi viÖc qu¶n lý, kinh doanh rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn .............141 4.4.1. Tr¸ch nhiÖm ........................................................................141 4.4.2. QuyÒn lîi..............................................................................141 5. Qu¶n lý diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ..................142 5.1. Tr¸ch nhiÖm cña Bé NN vµ PTNT ...........................................142 5.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan trùc thuéc Bé NN vµ PTNT ...142 6. Qu¶n lý b¶o vÖ ®éng vËt, thùc vËt rõng quý hiÕm.........................145 6.1. Danh môc thùc vËt, ®éng vËt hoang d· quý hiÕm ..................145 6.2. Ph©n cÊp qu¶n lý .......................................................................145 6.3. ChÕ ®é qu¶n lý, b¶o vÖ .............................................................146 6.3.1. Thèng kª theo dâi ...............................................................146 6.3.2. ChÕ ®é qu¶n lý, b¶o vÖ ®éng, thùc vËt rõng quý hiÕm hoang d· nhãm I (IA,IB)..............................................................146 6.3.3. Khai th¸c, sö dông ®éng, thùc vËt rõng quý hiÕm hoang d· thuéc nhãm II (IIA, IIB)..............................................147 6.3.4. Khai th¸c, sö dông ®éng, thùc vËt rõng quý, hiÕm thuéc nhãm I, nhãm II do tæ chøc, c¸ nh©n tù bá vèn nu«i trång...............................................................................................148 6.3.5. Tr−êng hîp thó rõng thuéc lo¹i quý, hiÕm ph¸ ho¹i s¶n xuÊt hoÆc ®e däa tÝnh m¹ng con ng−êi.................................149 7. Mét sè thñ tôc hç trî kh¸c trong qu¶n lý, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn.............................................................................................150 8. H−íng dÉn thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp.......................................................................................150 8.1. Quy ho¹ch 3 lo¹i rõng ...............................................................150 8.1.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi cña tØnh.......151 8.1.2. HiÖn tr¹ng tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ................151 8.1.3. Nh÷ng néi dung chÝnh quy ho¹ch 3 lo¹i rõng ..................151 8 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp 2004 8.1.4. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn......................................................152 8.2. X¸c ®Þnh ranh giíi vµ c¾m mèc c¸c lo¹i rõng .........................153 8.2.1. Nh÷ng quy ®Þnh chung .......................................................153 8.2.2. Néi dung x¸c ®Þnh ranh giíi vµ c¾m mèc c¸c lo¹i rõng ..154 8.2.3. Tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý b¶o vÖ hÖ thèng mèc giíi ..................................................................................................157 8.2.4. Tr×nh tù thùc hiÖn...............................................................159 8.2.5. C¾m mèc ë thùc ®Þa ...........................................................166 8.2.6. Mét sè mÉu biÓu x¸c ®Þnh ranh giíi vµ c¾m mèc c¸c khu rõng ........................................................................................166 9. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc qu¶n lý khai th¸c rõng tù nhiªn ................172 9.1. Quy ®Þnh chung..........................................................................172 9.2. X©y dùng ph−¬ng ¸n ®iÒu chÕ rõng .........................................172 9.3. ThiÕt kÕ khai th¸c, khai th¸c gç, tre nøa, l©m s¶n trong rõng s¶n xuÊt, rõng phßng hé kÕt hîp rõng s¶n xuÊt ( sau ®©y gäi chung lµ rõng s¶n xuÊt)..............................................................175 9.3.1. ThiÕt kÕ khai th¸c vµ khai th¸c chÝnh gç rõng tù nhiªn (gäi t¾t lµ khai th¸c gç rõng tù nhiªn)..............................175 9.3.2. Khai th¸c tËn dông .............................................................186 9.3.3. Khai th¸c tËn dông gç, l©m s¶n ngoµi gç trong rõng phßng hé ........................................................................................192 9.3.4. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc c¸c cÊp............................................................................................195 9.4. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc theo dâi diÕn biÕn tµi nguyªn rõng.....199 10. Tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra viÖc qu¶n lý rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp.....................................................................................................203 10.1. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp c¸c cÊp ...................................................................................203 10.1.1. CÊp Trung −¬ng................................................................203 10.1.2. §Þa ph−¬ng ........................................................................204 10.2. Tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra theo tõng chuyªn ®Ò ..........206 10.2.1. §èi víi rõng tù nhiªn........................................................206 10.2.2. §èi víi viÖc c¾m mèc giíi .................................................206 10.2.3. §èi víi viÖc khai th¸c gç vµ l©m s¶n ...............................206 10.2.4. §èi víi viÖc giao rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp .......................206 10.2.5. §èi víi nh÷ng dù ¸n lín nh− Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng ...............................................................................207 10.2.6. §èi víi c¸c tr−êng hîp khÈn cÊp.....................................207 PhÇn 6. Qu¶n lý Tµi chÝnh l©m nghiÖp ...............................................208 1. Qu¶n lý c¸c kho¶n thu chi Ng©n s¸ch Nhµ n−íc cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ph¸t triÓn L©m nghiÖp .............................................209 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 9 1.1. HÖ thèng ng©n s¸ch nhµ n−íc...................................................211 1.1.1. Tæng quan............................................................................211 1.1.2. LËp dù to¸n ng©n s¸ch .......................................................212 1.1.3. Ph−¬ng thøc cÊp ph¸t vµ thanh to¸n NSNN ....................214 1.1.4. KÕ to¸n vµ quyÕt to¸n NSNN.............................................215 1.1.5. Xö lý kÕt d− ng©n s¸ch .......................................................217 1.2. Qu¶n lý sö dông nguån kinh phÝ chi cho c¸c ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ N«ng nghiÖp vµ PTNT ............................................................................................217 1.2.1. §èi t−îng, ph¹m vi, néi dung chi ......................................217 1.2.2. Thñ tôc qu¶n lý, sö dông ...................................................219 1.2.3. C¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu..............221 1.2.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu:.......221 1.3. Qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ thuéc ch−¬ng tr×nh, dù ¸n. .......................................................................................................222 1.3.1. Qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ c¸c Ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia ..........................................................................222 1.3.2. Qu¶n lý, sö dông nguån vèn thuéc dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng .................................................................................223 1.3.3. Qu¶n lý, sö dông nguån vèn thuéc Ch−¬ng tr×nh gièng c©y trång, vËt nu«i vµ gièng c©y l©m nghiÖp....................227 1.3.4 Qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ thu håi tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ............................................................229 1.4. Qu¶n lý nguån ®Çu t− trong l©m nghiÖp .................................230 1.4.1 §èi t−îng, ph¹m vi, néi dung chi .......................................230 1.4.2 Thñ tôc qu¶n lý, sö dông ....................................................230 1.5. Qu¶n lý nguån viÖn trî cña n−íc ngoµi trong l©m nghiÖp.....231 1.5.1. Ph©n lo¹i c¸c nguån vèn viÖn trî trong L©m nghiÖp ......231 1.5.2 Thñ tôc qu¶n lý, sö dông ....................................................232 2. KhuyÕn khÝch ®Çu t− ph¸t triÓn l©m nghiÖp .................................233 2.1. KhuyÕn khÝch ®Çu t− ph¸t triÓn l©m nghiÖp ...........................233 2.1.1 B¶o ®¶m vµ hç trî ®Çu t−....................................................233 2.1.2 VÒ −u ®·i ®Çu t−...................................................................234 2.1.3 Thñ tôc xÐt cÊp −u ®·i ®Çu t−.............................................237 2.2. TÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn .......................................................238 2.2.1 Môc ®Ých cña tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhµ n−íc ..238 2.2.2 Nguyªn t¾c tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhµ n−íc ......239 2.2.3 Cho vay ®Çu t− .....................................................................239 2.2.4 Hç trî l·i suÊt sau ®Çu t−....................................................242 2.2.5 B¶o l·nh tÝn dông ®Çu t−.....................................................243 10 2004 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2.3. Mét sè chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ................................................................244 2.3.1 §èi t−îng cho vay ................................................................244 2.3.2 ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ tÝn dông th«ng th−êng ....................245 2.3.3 C¬ chÕ tÝn dông thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch-X· héi ...............................................................246 3. C¬ chÕ tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp l©m nghiÖp nhµ n−íc...246 3.1. C¬ chÕ tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh .................................................................................................246 3.1.1 Vèn vµ Tµi s¶n cña c«ng ty nhµ n−íc ...............................247 3.1.2 Qu¶n lý, sö dông vèn vµ tµi s¶n..........................................247 3.1.3 Xö lý tµi chÝnh khi chuyÓn ®æi së h÷u c«ng ty nhµ n−íc ................................................................................................250 3.2. C«ng ty nhµ n−íc tham gia ho¹t ®éng c«ng Ých. .....................252 4. C¸c s¾c thuÕ trong l©m nghiÖp ........................................................253 4.1. ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp .................................................253 4.2. LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt......................................255 4.3. ThuÕ tµi nguyªn .........................................................................256 4.3.1 §èi t−îng nép thuÕ vµ chÞu thuÕ ........................................256 4.3.2 ThuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn...................................................256 4.3.3 C¨n cø tÝnh thuÕ...................................................................257 4.3.4 Kª khai, ®¨ng ký, nép thuÕ tµi nguyªn ..............................257 4.3.5 MiÔn, gi¶m thuÕ tµi nguyªn ................................................257 4.4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ..................................................................258 4.5. ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu......................................................261 4.5.1 §èi t−îng chÞu thuÕ .............................................................261 4.5.2 C¸ch tÝnh thuÕ......................................................................261 4.5.3 MiÔn gi¶m thuÕ ....................................................................263 4.6. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp....................................................263 4.6.1 §èi t−îng nép thuÕ ..............................................................263 4.6.2 C¨n cø tÝnh thuÕ...................................................................263 4.6.3 MiÔn thuÕ, gi¶m thuÕ...........................................................264 4.6.4 §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ .................................................265 5. Mét sè tån t¹i vµ ®Ò xuÊt ..................................................................265 5.1. Tån t¹i.........................................................................................265 5.1.1 VÒ qu¶n lý, sö dông nguån NSNN......................................265 5.1.2 ChÝnh s¸ch thuÕ ...................................................................268 5.2. §Ò xuÊt ........................................................................................270 5.2.1 VÒ qu¶n lý, sö dông nguån NSNN......................................270 5.2.2 VÒ chÝnh s¸ch thuÕ...............................................................271 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 11 Phô lôc 1 Phô lôc 2 Phô lôc 3 Phô lôc 4 12 2004 DiÔn biÕn tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp qua c¸c thêi kú S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp hiÖn nay Tãm t¾t kÕ ho¹ch hµnh ®éng CCHC cña Bé NN vµ PTNT ®Õn 2005 Danh môc thùc vËt, ®éng vËt hoang d· quý hiÕm Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t ADB Bé NN vµ PTNT BCH B§H CNH, H§H CS CCHC CNLN CNKT CP DNNN §T GDP HCC HTX HTQT KBNN KH-KT KH vµ §T KL KHCN&MT KNKL HCSN LN LTQD NCKH NGO NN vµ PTNT NQ NSNN ODA PTLN Q§ QLNN QL QLDA QPPL TC - VG Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Ban ChÊp hµnh Ban §iÒu hµnh C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Céng s¶n C¶i c¸ch hµnh chÝnh Chuyªn ngµnh l©m nghiÖp C«ng nh©n kü thuËt ChÝnh phñ Doanh nghiÖp nhµ n−íc §Çu t− Gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm quèc néi Hµnh chÝnh c«ng Hîp t¸c x· Hîp t¸c quèc tÕ Kho b¹c nhµ n−íc Khoa häc kü thuËt KÕ ho¹ch vµ §Çu t− KiÓm l©m Khoa häc c«ng nghÖ vµ M«i tr−êng KhuyÕn n«ng khuyÕn l©m Hµnh chÝnh sù nghiÖp L©m nghiÖp L©m tr−êng quèc doanh Nghiªn cøu khoa häc Tæ chøc phi chÝnh phñ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n NghÞ quyÕt Ng©n s¸ch nhµ n−íc Nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc Ph¸t triÓn l©m nghiÖp QuyÕt ®Þnh Qu¶n lý nhµ n−íc Qu¶n lý Qu¶n lý dù ¸n Quy ph¹m ph¸p luËt Tµi chÝnh - VËt gi¸ Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 13 TSC§ TSL§ THCN TNR TW UBND VAT XDCB SD§NN SXKD 14 2004 Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n l−u ®éng Trung häc chuyªn nghiÖp Tµi nguyªn rõng Trung −¬ng Uû ban nh©n d©n ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng X©y dùng c¬ b¶n Sö dông ®Êt n«ng nghiÖp S¶n xuÊt kinh doanh Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 15 PhÇn 1 HÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp; chøc n¨ng, nhiÖm vô cña hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp 16 2004 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 17 1. HÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp 1.1. Tãm t¾t diÔn biÕn tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp tõ 1945 ®Õn 1995 1.1.1. Thêi kú tõ 1945 ®Õn 1975 Ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1945, Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ quyÕt thµnh lËp Bé Canh n«ng - Th¸ng 2 n¨m1955, Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ quyÕt ®æi tªn Bé Canh n«ng thµnh Bé N«ng L©m - Ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1960, Quèc héi t¸n thµnh NghÞ quyÕt cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ tæ chøc l¹i Bé N«ng L©m thµnh 4 tæ chøc: Bé N«ng nghiÖp, Bé N«ng tr−êng, Tæng côc l©m nghiÖp (trùc thuéc Héi ®ång ChÝnh phñ ), Tæng côc Thuû s¶n. - Ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1961, Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 140-CP quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña Tæng côc L©m nghiÖp 1.1.2. Thêi kú tõ 1976 ®Õn 1995 Theo NghÞ quyÕt cña Quèc héi, trong c¬ cÊu cña Héi ®ång ChÝnh phñ cã Bé L©m nghiÖp. §Õn th¸ng 7 n¨m 1976, Tæng côc L©m nghiÖp chuyÓn thµnh Bé L©m nghiÖp. Bé L©m nghiÖp qu¶n lý thèng nhÊt: Tæng côc L©m nghiÖp ë miÒn B¾c, Ban L©m nghiÖp Trung trung Bé, Tæng côc L©m nghiÖp miÒn Nam. Giai ®o¹n nµy b¾t ®Çu giai ®o¹n giao thêi, nªn vÒ c¬ b¶n tæ chøc bé m¸y vÉn dùa trªn c¬ së cña Tæng côc L©m nghiÖp. §Õn n¨m 1989, c¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 78/H§BT ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 1988 cña Héi ®ång Bé tr−ëng vÒ viÖc s¾p xÕp l¹i bé m¸y c¬ quan Bé L©m nghiÖp, Bé tr−ëng Bé L©m nghiÖp ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 136/TC-L§ ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 1989 Ban hµnh quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y gióp Bé tr−ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc. HÖ thèng tæ chøc cña ngµnh l©m nghiÖp ®−îc h×nh thµnh nh− sau: 1.1.2.1. Tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan Bé L©m nghiÖp C¸c tæ chøc gióp Bé tr−ëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp, bao gåm: Vô L©m sinh, Vô C«ng nghiÖp rõng, Vô Khoa häc kü thuËt, Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Vô KÕ ho¹ch-Thèng kª, Vô Tµi chÝnh-KÕ to¸n, Vô Tæ chøc-Lao ®éng, Côc KiÓm l©m, Ban Thanh tra, V¨n phßng Bé. 18 2004 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - C¸c tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé L©m nghiÖp cã nhiÒu thay ®æi vµ cuèi cïng bao gåm: ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp ViÖt Nam, ViÖn §iÒu tra quy ho¹ch rõng, c¸c V−ên quèc gia, Tr−êng ®¹i häc l©m nghiÖp, Tr−êng c¸n bé qu¶n lý L©m nghiÖp, c¸c Tr−êng trung häc vµ C«ng nh©n kü thuËt hiÖn cã (xem phô lôc 1 vÒ diÔn biÕn tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc ë v¨n phßng Bé L©m nghiÖp ®Õn 1995). 1.1.2.2. Tæ chøc qu¶n lý l©m nghiÖp ë ®Þa ph−¬ng ë cÊp tØnh: HÇu hÕt c¸c tØnh cã nhiÒu rõng ®· thµnh lËp Ty L©m nghiÖp (sau nµy lµ Së L©m nghiÖp). Tõ cuèi thËp kû 80, mét sè tØnh ®· hîp nhÊt Së L©m nghiÖp víi Së N«ng nghiÖp thµnh Së N«ng L©m, mét sè tØnh ®ång b»ng thµnh lËp Së L©m nghiÖp riªng. Tõ n¨m 1994, hÖ thèng kiÓm l©m ®−îc tæ chøc l¹i theo NghÞ ®Þnh sè 39/CP ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña kiÓm l©m. PhÇn lín c¸c tØnh ®· chuyÓn Chi côc KiÓm l©m ®Æt trùc thuéc UBND tØnh. ë cÊp huyÖn: cã H¹t L©m nghiÖp huyÖn, phßng L©m nghiÖp huyÖn (cã n¬i tæ chøc thµnh phßng N«ng L©m, trong ®ã cã cã c¸n bé chuyªn tr¸ch l©m nghiÖp). Sau n¨m 1972, ë c¸c huyÖn cã rõng ®· tæ chøc H¹t KiÓm l©m trùc thuéc Chi côc KiÓm l©m cÊp tØnh, tuy vËy mét sè huyÖn vÉn gi÷ nguyªn phßng L©m nghiÖp huyÖn hoÆc phßng N«ng L©m. Tõ 1981, ë cÊp huyÖn ®· h×nh thµnh c¸c Ban chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n huyÖn, trong ®ã cã Ban N«ng nghiÖp huyÖn, tham m−u cho UBND huyÖn vÒ c¸c lÜnh vùc: N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp, kinh tÕ míi, ®Þnh canh ®Þnh c−, qu¶n lý ruéng ®Êt. ë cÊp x·: Tån t¹i 3 kiÓu m« h×nh tæ chøc qu¶n lý l©m nghiÖp kh¸c nhau, cã n¬i thµnh lËp Ban L©m nghiÖp x·, cã n¬i bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ l©m nghiÖp ë c¸c x· cã rõng, cã n¬i kh«ng tæ chøc 2 lo¹i h×nh trªn. 1.2. Tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp tõ 1995 ®Õn nay Th¸ng 10/1995, Quèc héi n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam cã NghÞ quyÕt s¸p nhËp 3 Bé: L©m nghiÖp, N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm vµ Thuû lîi thµnh Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. TiÕp ®ã, ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 73-CP vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1996 Liªn bé Bé NN vµ PTNT vµ Ban Tæ chøc c¸n bé Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 19 ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) ban hµnh Th«ng t− Liªn bé sè 07/LBTT (gäi t¾t lµ Th«ng t− sè 07) h−íng dÉn Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ cña Së NN vµ PTNT, Phßng NN vµ PTNT theo QuyÕt ®Þnh sè 852/TTg ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp mét sè tæ chøc ë ®Þa ph−¬ng . C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé, ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2003, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 86/N§-CP quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé NN vµ PTNT . HÖ thèng tæ chøc ngµnh L©m nghiÖp trong ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®−îc m« t¶ tãm t¾t nh− sau: 1.2.1. Tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp 1.2.1.1. ë Trung −¬ng Côc L©m nghiÖp Lµ c¬ quan trùc thuéc Bé NN vµ PTNT theo NghÞ ®Þnh sè 86/N§CP ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp trong ph¹m vi c¶ n−íc. Trô së cña Côc L©m nghiÖp ®Æt t¹i sè 2 phè Ngäc Hµ, Hµ Néi. Bé m¸y qu¶n lý cña Côc L©m nghiÖp gåm: ƒ Phßng Hµnh chÝnh - Tæng hîp (tæ chøc, thanh tra, tµi chÝnh); ƒ Phßng KÕ ho¹ch (khoa häc, hîp t¸c quèc tÕ); ƒ Phßng §iÒu tra c¬ b¶n l©m nghiÖp; ƒ Phßng L©m sinh (khuyÕn l©m); ƒ Phßng Qu¶n lý sö dông rõng; ƒ Bé phËn th−êng trùc t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh; Côc KiÓm l©m Lµ c¬ quan trùc thuéc Bé NN vµ PTNT theo NghÞ ®Þnh sè 86/N§-CP ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc chuyªn ngµnh vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn rõng; thõa hµnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n trong ph¹m vi c¶ n−íc. Trô së cña Côc KiÓm l©m ®Æt sè 2 phè Ngäc Hµ, Hµ Néi. 20 2004 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp -
- Xem thêm -