Tài liệu Hạn chế rủi ro tín dụng tại nh tmcp phương nam

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, níc ta ®· thùc hiÖn vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng. M«i trêng kinh tÕ c¹nh tranh ®· t¹o ra triÓn väng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ng©n hµng nãi riªng. Sau khi hÖ thèng ng©n hµng ®îc tæ chøc l¹i, trë thµnh hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp theo nghÞ ®Þnh 53/H§BT, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc t¸ch rêi víi t c¸ch lµ ®¬n vÞ kinh doanh tiÒn tÖ mµ môc tiªu chñ yÕu cña nã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nhng ®ång thêi c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Çy rÉy nh÷ng rñi ro bÊt tr¾c l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp (trong ®ã cã doanh nghiÖp ng©n hµng) tríc nh÷ng thö th¸ch khèc liÖt, nghiÖt ng· bëi sù c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Rñi ro lu«n lµ c¨n bÖnh bÈm sinh vèn cã cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. G¾n liÒn víi kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cao th× bao giê còng xuÊt hiÖn nh÷ng tiÒm tµng rñi ro ®èi víi nã. §¸ng chó ý lµ trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ kh¶ n¨ng rñi ro ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ng©n hµng lµ con sè céng kh¶ n¨ng rñi ro ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Bëi v× trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ trêng, nguån vèn cho vay ng©n hµng ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp bao giê còng chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña hä. Nh vËy bÊt kú rñi ro nµo dï lín hay nhá, x¶y ra ë bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo cã quan hÖ giao dÞch tÝn dông víi ng©n hµng còng ®Òu g©y ra rñi ro cho ng©n hµng. §iÒu ®ã cho thÊy rñi ro lµ vÊn ®Ò phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng bao giê còng lµ mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu v× nã cã liªn quan vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù sèng cßn cña c¸c ng©n hµng. ë níc ta vÊn ®Ò rñi ro tÝn dông vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro tÝn dông trong kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn tõ mÊy n¨m nhng chñ yÕu míi trªn ph¬ng diÖn lý luËn. CÇn cã sù tæng kÕt rót kinh nghiÖm ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c ng©n hµng. NhËn thøc ®îc mèi nguy hiÓm vµ hËu qu¶ kh«ng lêng tríc do c¸c rñi ro tÝn dông ng©n hµng g©y ra, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc vµ bµi häc thu ®îc trong ®ît thùc tËp t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Ph¬ng Nam, em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông ë Ng©n hµng TMCP Ph¬ng Nam" ®Ó nghiªn cøu. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý Tuy nhiªn, víi thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tiÔn cha nhiÒu nªn b¶n th©n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý Ch¬ng I Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I. Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi khái ®êi sèng x· héi, lµ mét s¶n phÈm ®Æc biÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Sù ra ®êi cña NHTM ®¸nh dÊu mét bíc nh¶y vät trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña nh©n lo¹i. Ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn nay lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ. HÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i cã mét bíc lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÕt søc riªng biÖt víi c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c. H×nh thøc s¬ khai lµ c¸c c¬ së chuyªn cÊt gi÷ vµng vµ tiÒn hé cho ngêi göi vµ nhËn ®îc mét kho¶n lÖ phÝ gäi lµ hoa hång. Ban ®Çu, c¸c c¬ së nµy gi÷ l¹i toµn bé sè tiÒn vµ vµng cña kh¸ch hµng, song vÒ sau, qua thùc tÕ ho¹t ®éng, hä nhËn thÊy viÖc gi÷ l¹i 100% tiÒn göi cña kh¸ch hµng lµ kh«ng cÇn thiÕt. V× trêng hîp tÊt c¶ kh¸ch hµng ®Õn rót tiÒn vµ vµng cïng mét lóc lµ hÇu nh kh«ng x¶y ra. Do vËy, hä quyÕt ®Þnh kh«ng gi÷ l¹i toµn bé sè tiÒn göi cña kh¸ch hµng, sè cßn l¹i hä sÏ ®Çu t cho vay ®Ó thu lîi nhuËn. Trªn c¬ së tæng sè tiÒn göi cña kh¸ch hµng, c¸c c¬ së nµy cã thÓ sö dông mét phÇn ®Ó ®Çu t cho vay vµ thùc hiÖn mét sè dÞch vô nh thanh to¸n hé, chuyÓn tiÒn hé, v.v.. ®Õn lóc nµy, ng©n hµng ra ®êi. Ph¸p lÖnh ng©n hµng, hîp t¸c x· tÝn dông vµ c«ng ty tµi chÝnh ViÖt Nam ®· ®Þnh nghÜa ng©n hµng th¬ng m¹i: "Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n. Ng©n hµng th¬ng m¹i gièng nh c¸c tæ chøc kinh doanh kh¸c lµ ho¹t ®éng v× môc ®Ých thu lîi nhuËn lµ tæ chøc kinh doanh ®Æc biÖt v× ®èi tîng kinh doanh cña nã lµ tiÒn tÖ trong ®ã ho¹t ®éng tÝn dông lµ ®Æc trng chñ yÕu ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch thu hót vèn tiÒn tÖ trong x· héi ®Ó cho vay. 2. C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 2.1. Chøc n¨ng lµm trung gian tÝn dông Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ, tÊt yÕu sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng cã nh÷ng chñ thÓ (bao gåm c¶ doanh nghiÖp, c¸ nh©n vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc x· héi) cã vèn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi cha sö dông ®Õn, ®ång ghêi còng trong qu¸ tr×nh ®ã l¹i cã nh÷ng chñ thÓ cã nhu cÇu vèn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý bæ sung t¹m thêi, song gi÷a chñ thÓ nµy kh«ng ph¶i lóc nµo còng trùc tiÕp tho¶ m·n lÉn nhau vÒ c¸c nhu cÇu vÒ vèn. Víi vai trß lµm trung gian tÝn dông, NHTM ®øng ra lµm trung gian tËp trung huy ®éng c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c chñ thÓ cã vèn cha sö dông ®Õn ®Ó cho c¸c chñ thÓ thiÕu vèn vay. Nh vËy, NHTM võa lµ ngêi nhËn tÝn dông (ngêi ®i vay) vµ võa lµ ngêi cÊp tÝn dông (ngêi cho vay). Chøc n¨ng trung gian tÝn dông cña NHTM cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ, nã lµm cho nguån tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi ®îc sö dông triÖt ®Ó, t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cña toµn x· héi, qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nhê vËy ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, khÈn tr¬ng vµ më réng. 2.2. Chøc n¨ng lµm trung gian thanh to¸n Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy, NHTM thay mÆt cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô cã tÝnh chÊt kü thuËt liªn quan ®Õn sù vËn ®éng cña vèn tiÒn tÖ cña kh¸ch hµng. NghiÖp vô nµy bao gåm: B¶o qu¶n tiÒn tÖ, tiÕn hµnh thanh to¸n theo uû nhiÖm cña kh¸ch hµng, nhËp tiÒn vµo tµi kho¶n, theo dâi sæ s¸ch… NghÜa lµ ng©n hµng ®øng ra lµm trung gian thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng, gióp hä kh«ng ph¶i trùc tiÕp thanh to¸n víi nhau. C«ng viÖc nµy cña ng©n hµng ngµy cµng më réng vÒ quy m« vµ ph¹m vi. Ngµy nay, NHTM thùc hiÖn ®¹i bé phËn c¸c kho¶n chi tr¶ vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¶ mét bé phËn chi tr¶ cña c¸ nh©n. Chøc n¨ng nµy cã mèi quan hÖ g¾n bã h÷u c¬ víi chøc n¨ng trung gian tÝn dông. ViÖc më tµi kho¶n cña kh¸ch hµng, nhËn tiÒn göi vµ thanh to¸n hé kh¸ch hµng ®· t¹o ra c¬ së ®Ó ng©n hµng cã thªm nguån vèn ®Ó më réng cho vay. K. Mark ®· viÕt: "C«ng viÖc cña ngêi thñ quü chÝnh lµ ë chç lµm trung gian thanh to¸n. Khi ng©n hµng xuÊt hiÖn th× chøc n¨ng nµy ®îc chuyÓn giao sang ng©n hµng. Tuy nhiªn, kh¸c víi nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ díi h×nh thøc ban ®Çu gi¶n ®¬n vµ thuÇn tuý cña nã - nghÜa lµ t¸ch khái chÕ ®é tÝn dông trong ng©n hµng, th× chøc n¨ng trung gian tÝn dông g¾n bã mét c¸ch chÆt chÏ víi trung gian thanh to¸n. Ng©n hµng dïng sè tiÒn cña nhµ t b¶n nµy ®Ó cho vay". Chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong quan hÖ thanh to¸n víi nhau, lµm gi¶m ®i ®¸ng kÓ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn lu th«ng tiÒn mÆt ®èi víi tõng doanh nghiÖp còng nh ®èi víi toµn x· héi. 2.3. Chøc n¨ng "t¹o tiÒn" Hai chøc n¨ng lµm trung gian tÝn dông vµ trung gian thanh to¸n lµ tiÒn ®Ò ph¸t sinh chøc n¨ng "t¹o tiÒn" cña NHTM. Qu¸ tr×nh t¹o tiÒn cña hÖ thèng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý NHTM lµ qu¸ tr×nh më réng nhiÒu lÇn tiÒn göi th«ng qua kú h¹n. Qu¸ tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông vµ tæ chøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong hÖ thèng ng©n hµng. NÕu chØ xÐt thuÇn tuý kh¶ n¨ng t¹o ra ngo¹i tÖ th× víi mét kho¶n dù tr÷ míi ®îc cung cÊp thªm, toµn bé hÖ thèng NHTM cã thÓ t¹o ra ®îc mét lîng tiÒn göi qua ng©n hµng gÊp nhiÒu lÇn dù tr÷ ban ®Çu mµ hä nhËn ®îc. Lîng tiÒn nµy tû lÖ nghÞch víi tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc vµ tû lÖ thuËn víi lîng dù tr÷ míi ®îc cung cÊp ban ®Çu, ®iÒu nµy ®îc biÓu hiÖn qua c«ng thøc sau: = x Lîng dù tr÷ míi Tuy nhiªn, viÖc më réng tiÒn göi nh trªn míi chØ lµ kh¶ n¨ng mµ th«i. Møc ®é më réng tiÒn göi cña NHTM lªn bao nhiªu lÇn cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh: Tû lÖ rót tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng, møc ®é sö dông sè vèn kh¶ dông cña ng©n hµng ®Ó cho vay,… chøc n¨ng nµy ®· t¹o thªm nguån vèn cho c¸c NHTM ®Ó më réng kh¶ n¨ng cho vay. C¸c chøc n¨ng cña NHTM cã mèi quan hÖ bæ sung hç trî lÉn nhau, trong ®ã chøc n¨ng tÝn dông lµ chøc n¨ng c¬ b¶n t¹o c¬ së cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c. §ång thêi thùc hiÖn tèt chøc n¨ng trung gian thanh to¸n vµ "t¹o tiÒn" gãp phÇn më réng ho¹t ®éng cña chøc n¨ng trung gian thanh to¸n. 3. C¸c nghiÖp vô cña NHTM 3.1. NghiÖp vô tµi s¶n nî (nghiÖp vô h×nh thµnh nguån vèn cña NHTM). §©y lµ nghiÖp vô h×nh thµnh nguån vèn cña NHTM. Nguån vèn cña NHTM gåm cã: * Vèn tù cã vµ coi nh tù cã gåm: - Vèn ph¸p ®Þnh: Lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã khi thµnh lËp ng©n hµng, nã ®îc h×nh thµnh tuú theo tÝnh chÊt së h÷u cña c¸c ng©n hµng. - Quü dù tr÷: Gåm hai lo¹i lµ: Quü dù tr÷ ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ vµ quü dù tr÷ ®Æc biÖt ®Ó bï ®¾p rñi ro. - Vèn coi nh tù cã gåm: Lîi nhuËn cha chia hoÆc c¸c quü cha sö dông nh quü ph¸t triÓn kü thuËt nghiÖp vô ng©n hµng, quü khen thëng, quü phóc lîi, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. * Vèn huy ®éng: Ng©n hµng huy ®éng tiÒn göi víi c¸c h×nh thøc: - TiÒn göi kh«ng kú h¹n: Lµ kho¶n tiÒn göi mµ ngêi göi cã thÓ rót ra sö dông bÊt kú lóc nµo. Bé phËn tiÒn göi nµy bao gåm: tiÒn göi thanh to¸n ®îc b¶o qu¶n trªn hai tµi kho¶n lµ tµi kho¶n sÐc vµ tµi kho¶n v·ng lai. Ngoµi ra Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý cßn cã tiÒn göi kh«ng kú h¹n ®Ó ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n cña kh¸ch hµng vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n cña c¸c tÇng líp d©n c víi tÝnh chÊt lµ c¸c kho¶n tiÒn ®Ó dµnh. - TiÒn göi cã kú h¹n: Lµ lo¹i tiÒn göi cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ thêi gian rót tiÒn cña kh¸ch hµng. Cïng víi viÖc huy ®éng tiÒn göi, ng©n hµng cßn huy ®éng vèn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nh: ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. - Vèn ®i vay: Gåm cã: + Vay NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng. + Vay ng©n hµng trung ¬ng mµ cô thÓ lµ xin t¸i cÊp vèn t¹i ng©n hµng trung ¬ng. + Vay níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. * C¸c nguån vèn kh¸c: Vèn thanh to¸n vµ vèn ph¸t sinh tõ c¸c nghiÖp vô ®¹i lý. Trong c¬ cÊu nguån vèn cña NHTM, vèn tù cã vµ coi nh tù cã chiÕm tû träng nhá nhng mang tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ lµ c¬ së cho viÖc thu hót c¸c nguån vèn kh¸c. Vèn huy ®éng chiÕm tû träng lín nhng thêng xuyªn biÕn ®éng, nhÊt lµ bé phËn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, nhng nã l¹i lµ bé phËn vèn quan träng trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng, do ®ã, ng©n hµng ph¶i thêng xuyªn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó më réng phÇn vèn nµy. 3.2. NghiÖp vô tµi s¶n cã (NghiÖp vô sö dông vèn cña NHTM) Trªn c¬ së h×nh thµnh c¸c nguån vèn, NHTM sö dông vèn vµo c¸c nghiÖp vô sau: * NghiÖp vô ng©n quü - Duy tr× mét møc tiÒn mÆt t¹i quü ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chi tr¶ tiÒn mÆt thêng xuyªn cho kh¸ch hµng. - TiÒn göi cña NHTM t¹i ng©n hµng trung ¬ng (NHTW) gåm tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc vµ tiÒn göi thanh to¸n ®Ó phôc vô c¸c kho¶n thanh to¸n gi÷a c¸c ng©n hµng qua vai trß trung gian thanh to¸n cña NHTM. - TiÒn göi t¹i c¸c NHTM ®Ó cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng. * NghiÖp vô cho vay cña NHTM - NghiÖp vô chiÕt khÊu: Thùc chÊt ®©y lµ nghiÖp vô cho vay ng¾n h¹n nhng kho¶n cho vay mang tÝnh chÊt ®Æc biÖt v× ngêi vay chuyÓn quyÒn ®ßi nî trªn th¬ng phiÕu sang ng©n hµng. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý - Cho vay øng tríc: Thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông trong ®ã kh¸ch hµng ®îc sö dông tiÒn vay trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. - Cho vît chi trªn tµi kho¶n v·ng lai: lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông ®Æc biÖt, trong ®ã kh¸ch hµng ®îc phÐp d nî trªn tµi kho¶n v·ng lai theo mét h¹n møc tÝn dông trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông. - TÝn dông ng©n quü - TÝn dông b»ng ch÷ ký - TÝn dông thuª mua - TÝn dông tr¶ gãp Trong c¸c nghiÖp vô tµi s¶n cã th× nghiÖp vô cho vay lµ nghiÖp vô sinh lêi chñ yÕu ®èi víi NHTM nhng còng lµ nghiÖp vô cã kh¶ n¨ng gÆp rñi ro nen ng©n hµng ph¶i hÕt søc chó ý khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. NghiÖp vô ng©n quü kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh lêi nhng l¹i ®¶m b¶o duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n. * NghiÖp vô ®Çu t - §Çu t theo dù ¸n ng©n hµng - §Çu t vµo lÜnh vùc chøng kho¸n: chøng kho¸n nhµ níc, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu c«ng ty. 3.3. C¸c nghiÖp vô kh¸c cña NHTM (NghiÖp vô trung gian) * NghiÖp vô thu chi chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng * NghiÖp vô ®¹i lý vÒ chøng kho¸n: ph¸t hµnh, mua b¸n, b¶o qu¶n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. * NghiÖp vô mua b¸n, b¶o qu¶n vµng b¹c ®¸ quý vµ ngo¹i tÖ * NghiÖp vô uû th¸c cña kh¸ch hµng qu¶n lý tµi s¶n theo th, theo hîp ®ång. * NghiÖp vô t vÊn vÒ ®Çu t. * NghiÖp vô thanh lý tµi s¶n khi doanh nghiÖp gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. C¸c nghiÖp vô cña NHTM cã quan hÖ lµ bæ sung hç trî lÉn nhau trong ®ã nghiÖp vô tµi s¶n nî lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô tµi s¶n cã. NghiÖp vô tµi s¶n cã lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c ng©n hµng, gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Thùc hiÖn tèt nghiÖp vô trung gian sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nguån vèn vµ sö dông vèn v× nghiÖp vô trung gian võa vµ nghiÖp vô tµi s¶n nî vµ võa lµ nghiÖp vô tµi s¶n cã. II. Ho¹t ®éng tÝn dông vµ rñi to tÝn dông cña NHTM 1. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng a) TÝn dông ng©n hµng MÆc dï tÝn dông ng©n hµng ra ®êi tõ rÊt l©u nhng ®Õn nay, ®Þnh nghÜa vÒ tÝn dông vÉn cha ®îc thèng nhÊt. Kh¸i niÖm "TÝn dông" cã nguån gèc tõ thuËt Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý ng÷ La tinh "Creditium" cã nghÜa lµ sù tin tëng. Cã thÓ hiÓu tÝn dông lµ mét sù øng tríc "gi¸ trÞ hiÖn t¹i" ®Ó ®æi lÊy "gi¸ trÞ t¬ng lai" víi mong muèn r»ng "gi¸ trÞ t¬ng lai" sÏ lín h¬n "gi¸ trÞ hiÖn t¹i". Theo K.Mark th× "TÝn dông - díi h×nh thøc biÓu hiÖn cña nã lµ sù tÝn nhiÖm Ýt nhiÒu cã c¨n cø ®· khiÕn ngêi nµy giao cho ngêi kh¸c mét sè t b¶n nµo ®ã díi h×nh th¸i hµng ho¸ ®îc ®¸nh gi¸ thµnh mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh. Sè tiÒn nµy bao giê còng ph¶i ®îc tr¶ l¹i trong mét thêi gian ®· ®îc Ên ®Þnh. Nh vËy, tÝn dông cã ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµ: - Ngêi së h÷u cã mét sè vèn (biÓu hiÖn b»ng hµng ho¸ hay tiÒn) chuyÓn giao cho ngêi kh¸c sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. - HÕt thêi h¹n sö dông, ngêi sö dông vèn ph¶i hoµn tr¶ vèn cho ngêi chñ së h÷u víi mét gi¸ trÞ lín h¬n. PhÇn chªnh lÖch ®ã gäi lµ l·i suÊt tÝn dông. Nh vËy, trong quan hÖ tÝn dông, ngêi cho vay chØ trao ®æi quyÒn sö dông vèn chø kh«ng trao ®æi quyÒn së h÷u vèn cho ngêi ®i vay. b) C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng - TÝn dông v·ng lai: Lµ h×nh thøc tÝn dông phæ biÕn nhÊt ®ãng vai trß quan träng trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. TÝn dông v·ng lai lµ mét ho¹t ®éng vay mîn thêng xuyªn do ng©n hµng thùc hiÖn víi mét gi¸ trÞ tiÒn tÖ phï hîp víi sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång. H×nh thøc tÝn dông nµy gióp cho kh¸ch hµng cña ng©n hµng cã ®ñ vèn ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh kh«ng bÞ ngõng trÖ do thiÕu vèn kh¶ dông. - TÝn dông nhËn tr¶: Lµ h×nh thøc tÝn dông do ng©n hµng thanh to¸n cho ngêi cÇn kú phiÕu tíi h¹n tr¶. V× ë ®©y ng©n hµng nhËn tr¶ cho tÝn dông nµy, ®©y lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho ngêi thø ba khi ngêi nµy cÇm kú phiÕu nhËn tr¶, thùc chÊt cña lo¹i tÝn phiÕu nµy lµ cÊp vèn ng¾n h¹n "tÝn dông ng¾n h¹n" ®Ó bæ sung vµo vèn lu ®éng cho ngêi vay. H×nh thøc tÝn dông nµy còng cã t¸c dông gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu vèn lu ®éng. - TÝn dông chiÕt khÊu: Ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu b»ng c¸ch bá tiÒn ra "mua" c¸c kú phiÕu, ho¸ ®¬n chøng tõ xuÊt khÈu … víi gi¸ mua lµ toµn bé sè tiÒn tr¶ nî cho c¸c chøng tõ ®ã trõ ®i l·i suÊt chiÕt khÊu, hoa hång vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Thùc chÊt cña ho¹t ®éng tÝn dông nµy lµ ng©n hµng cÊp tÝn dông ng¾n h¹n cho ngêi b¸n (cung cÊp hµng ho¸ trong trêng hîp ngêi b¸n cha thu ®îc tiÒn hµng). Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý - TÝn dông cÇm ®å: Lµ h×nh thøc cho vay thÕ chÊp tµi s¶n nhng tµi s¶n thÕ chÊp chØ lµ ®éng s¶n dÔ tiªu thô nh vµng, b¹c, ®¸ q uý. TÝn dông cÇm ®å chñ yÕu dïng ®Ó cÊp ph¸t cho lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh theo thêi vô, khèi lîng cho vay thêng b»ng 60-70% gi¸ trÞ tµi s¶n ®em ®i cÇm tuú theo møc ®é thanh kho¶n cña tµi s¶n mµ gi¸ trÞ cho vay lín h¬n hoÆc gi¶m ®i. - TÝn dông thuª mua: Lµ h×nh thøc tÝn dông míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam, h×nh thøc tÝn dông nµy nh»m môc ®Ých cÊp ph¸t vèn cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®æi míi tµi s¶n díi h×nh thøc cho thuª, b¸n tr¶ gãp tõng phÇn c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cÇn ®Çu t mét sè lîng vèn qu¸ lín vµ bªn c¹nh ®ã dÔ dµng thay ®æi ®îc thiÕt bÞ nÕu chóng l¹c hËu. Ngoµi ra, cßn cã mét sè h×nh thøc tÝn dông kh¸c nh: - TÝn dông tr¶ nhiÒu lÇn (tr¶ gãp) - TÝn dông b¶o l·nh, tÝn dông liªn kÕt… Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét ho¹t ®éng cã vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã cã t¸c dông thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, tÝn dông ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ, thóc ®Èy sù lu th«ng hµng ho¸ trong s¶n xuÊt, kinh doanh tiÒn tÖ. TÝn dông lµ mét c«ng cô thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung s¶n xuÊt, thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. TÝn dông gãp phÇn ®iÒu hoµ nhu cÇu vÒ vèn trong x· héi, t¹o sù c©n b»ng gi÷a cung vµ cÇu vÒ vèn, ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng b×nh thêng, gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu thõa thiÕu vèn t¹m thêi. TÝn dông cßn ®îc gäi lµ ®ßn bÈy trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc. TÝn dông cã chøc n¨ng tËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ l¹i. TÝn dông cã t¸c dông t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lu th«ng, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng ®ång tiÒn. Nh vËy, ho¹t ®éng tÝn dông vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau, hç trî nhau cïng ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng tÝn dông tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông lu«n tån t¹i hai mÆt m¹nh vµ yÕu. NÕu ho¹t ®éng tÝn dông diÔn ra mét c¸ch hoµn h¶o theo ®óng nguyªn t¾c vµ nh÷ng cam kÕt th× nã sÏ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ diÔn ra nhanh h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n vµ qua ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhng khi rñi ro tÝn dông x¶y ra, kh«ng nh÷ng nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý doanh chÞu rñi ro mµ cßn ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn c¸c quan hÖ tµi chÝnh tiÒn tÖ. §Ó ph¸t huy vai trß quan träng cña tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ, c¸c NHTM thêng xuyªn quan t©m tíi vÊn ®Ò an toµn vèn trong kinh doanh bëi lÏ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, c¸c NHTM lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng rñi ro ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông. 2. Rñi ro tÝn dông cña NHTM a) §Þnh nghÜa hay kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông ng©n hµng Trong c¬ chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch tËp trung víi hÖ thèng ng©n hµng ®éc quyÒn, rñi ro tÝn dông Ýt ®îc ®Ò cËp tíi, khi rñi ro tÝn dông x¶y ra th× ng©n hµng thêng sö dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh ®Ó ng¨n chÆn nh: Ph¸t hµnh thªm tiÒn, kh«ng cho doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n rót tiÒn mÆt,… Nh ng khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hiÖn tîng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ë doanh nghiÖp nµy, c¸ nh©n kia hay cho vay kh«ng thu håi ®îc nî, ngêi göi tiÒn rót tiÒn å ¹t khái ng©n hµng, c¸c ng©n hµng kinh doanh thua lç hoÆc thËm chÝ ph¸ s¶n lµ hiÖn tîng cã nhiÒu kh¶ n¨ng x¶y ra. Nh vËy, khi cho vay mét kho¶n vèn, ngêi cho vay tù nhñ liÖu kho¶n vèn nµy cã ®îc hoµn tr¶ trong t¬ng lai hay kh«ng? §iÒu nµy cã nghÜa lµ mét kh¶ n¨ng rñi ro ®ang chê ®ãn hä. Níc ta, trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ, vÊn ®Ò vÒ vèn trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt søc nãng báng vµ cÊp b¸ch. ThÞ trêng ng©n hµng kinh doanh lµ thÞ trêng cã nhiÒu rñi ro nhÊt. Rñi ro cã thÓ x¶y ra trong bÊt kú mét nghiÖp vô nµo víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Tuy nhiªn, viÖc t×m ra mét ph¬ng ph¸p thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cã thÓ hoµn toµn lo¹i trõ ®îc rñi ro vµ cã thÓ ®¶m b¶o ®îc mét kÕt qu¶ tµi chÝnh nhÊt ®Þnh lµ mét viÖc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc. Chóng ta chØ cã thÓ lêng tríc vµ h¹ thÊp rñi ro ®Õn møc thÊp nhÊt. VËy rñi ro lµ g×? Cã thÓ nãi rñi ro lµ mèi ®e do¹ bÞ tæn thÊt mét phÇn nguån vèn cña m×nh, kh«ng ®¹t ®îc thu nhËp hay ®ßi hái c¸c kho¶n chi phÝ bæ sung. BÊt kú mét ho¹t ®éng nµo còng kh«ng thÓ tr¸nh khái cã quan hÖ víi mét lo¹i rñi ro nhÊt ®Þnh - rñi ro ®ã cã thÓ dÉn ®Õn thua lç. Trong kinh doanh thêng cã c¸c lo¹i rñi ro kh¸c nhau. Cã lo¹i rñi ro cã mèi quan hÖ víi tai n¹n, ho¶ ho¹n, cíp bãc vµ thêng xuyªn ®îc b¶o hiÓm, nhng còng cã nh÷ng lo¹i rñi ro cã mèi quan hÖ víi c¸c ®e do¹ kh¸c nh rñi ro do thÞ trêng kh«ng thõa nhËn s¶n phÈm cña ng©n hµng, do ph¸ s¶n chiÕn lîc ®· ®Ò ra cã thÓ do sù thay ®æi cña luËt ph¸p, v.v.. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña tÝn dông ng©n hµng lµ sù t¨ng lªn cña rñi ro tÝn dông. V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i hiÓu ro rñi ro tÝn dông lµ g×? vµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn cña nã ®Ó Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý t×m c¸ch ®Ò phßng, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a sù xuÊt hiÖn rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Sau khi nghiªn cøu ho¹t ®éng cña NHTM vµ kh¸i niÖm vÒ tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, chóng ta cã thÓ ®i ®Õn mét kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông ng©n hµng nh sau: "Rñi ro tÝn dông lµ sù xuÊt hiÖn c¸c biÕn cè kh«ng b×nh thêng trong quan hÖ tÝn dông, g©y hËu qu¶ xÊu ®Õn ho¹t ®éng nh mÊt m¸t, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, thu nhËp cña ng©n hµng". Nh÷ng biÕn cè trong rñi ro tÝn dông bao gåm: Cho vay kh«ng thu hßi ®îc nî, thiÕu vèn ®Ó chi tr¶ cho kh¸ch hµng göi tiÒn. (Mäi ho¹t ®éng tÝn dông ®Òu chøa ®ùng nh÷ng rñi ro kh«ng lo¹i trõ bÊt kú mét lo¹i h×nh tÝn dông nµo ®ång thêi nã cã ý nghÜa quan träng vµ s©u s¾c ®Æc biÖt trong tÝn dông th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng tÝn dông còn lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh, lóc nµo còng tiÒm Èn nh÷ng rñi ro). Tuy nhiªn, rñi ro tÝn dông ng©n hµng cã nh÷ng nÐt riªng biÖt víi nh÷ng rñi ro tÝn dông th¬ng m¹i. Rñi ro tÝn dông th¬ng m¹i ®îc giíi h¹n trong ph¹m vi hµng ho¸ cßn tÝn dông ng©n hµng lµ tÝn dông b»ng tiÒn. b) Kh¶ n¨ng cña rñi ro tÝn dông vµ sù tån t¹i kh¸ch quan cña nã Rñi ro trong kinh doanh nãi chung lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái song kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro tÝn dông ng©n hµng võa phô thuéc vµo hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông l¹i võa phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng. NÕu doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng ho¹t ®éng thua lç, ph¸ s¶n, ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng doanh nghiÖp kh«ng tr¶ ®îc nî vay cña ng©n hµng. Do ®ã, ng©n hµng kh«ng thu ®îc nî vµ rñi ro x¶y ra. Rñi ro tÝn dông tËp trung chñ yÕu ë hai mÆt huy ®éng vµ cho vay. Trong kinh doanh tiÒn tÖ, mét trong nh÷ng nguån vèn lín cña ng©n hµng ®Ó cho vay lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n. TiÒn göi thanh to¸n vµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n kh¸ch hµng cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo tuú theo nhu cÇu mµ ng©n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ng©n hµng ph¶i cã phÇn dù tr÷ ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, tuy nhiªn, nÕu ®Ó quü dù tr÷ qu¸ lín th× kh¶ n¨ng cho vay sinh lêi sÏ gi¶m sót. V× vËy, ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n ®Ó ®iÒu hoµ hai yªu cÇu: - §¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. - Cho vay ®Ó t¹o kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhÊt. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c hiÖn tîng kinh tÕ cã nh÷ng biÕn ®æi thËt ®a d¹ng vµ bÊt ngê. ViÖc dù ®o¸n biÕn ®éng cña thÞ trêng chØ mang tÝnh t¬ng ®èi, rñi ro cã thÓ x¶y ra bÊt kú lóc nµo ®Æc biÖt lµ trong thêi kú l¹m ph¸t vµ suy Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý tho¸i kinh tÕ. rñi ro tÝn dông thêng do kh¸ch hµng vay vèn, sù yÕu kÐm cña ng©n hµng trong qu¶n lý hay sù chñ quan cña ng©n hµng trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cho vay mang l¹i. c) HËu qu¶ cña rñi ro tÝn dông Khi rñi ro tÝn dông x¶y ra sÏ dÉn ®Õn rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng©n hµng kh«ng cã tiÒn ®Ó trang tr¶i nî nÇn cho kh¸ch hµng, mÊt uy tÝn tríc kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng å ¹t ®Õn rót tiÒn ®iÒu nµy cã thÓ ®a ng©n hµng ®Õn chç ph¸ s¶n hoÆc vì nî. MÆt kh¸c, do tÝnh riªng biÖt cña hµng ho¸ ng©n hµng, mét ng©n hµng ph¸ s¶n th× theo ph¶n øng d©y chuyÒn, cã thÓ sÏ kÐo theo sù ph¸ s¶n cña hµng lo¹t c¸c ng©n hµng kh¸c. C¸c cuéc khñng ho¶ng ng©n hµng thêng kÐo theo sù suy tho¸i kinh tÕ, ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ®êi sèng x· héi. Thùc tÕ ë ViÖt Nam sau ®ît khñng ho¶ng vµo nh÷ng n¨m 1989-1990 dÉn tíi hµng lo¹t xÝ nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, hµng lo¹t c¸c hîp t¸c x· tÝn dông bÞ ®æ bÓ ®· g©y t©m lý hoang mang trong d©n chóng. HÇu hÕt c¸c NHTM ViÖt Nam ®Òu cã nî qu¸ h¹n kh«ng thÓ thu håi, ®Ó l¹i mét thùc tr¹ng nhiÒu n¨m kinh doanh kh«ng cã l·i. ChÝnh v× c¸c hËu qu¶ nghiªm träng khi rñi ro x¶y ra ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nãi riªng vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung mµ chóng ta ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. d) C¸c lo¹i rñi ro tÝn dông 1. Rñi ro tÝn dông ng¾n h¹n TÝn dông ng¾n h¹n nh»m bæ sung vèn lu ®éng cßn thiÕu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nh vËy, tÝn dông ng¾n h¹n chØ cung cÊp mét phÇn chø kh«ng ph¶i toµn bé sè vèn lu ®éng trong mét thêi gian ng¾n. §èi víi lo¹i tÝn dông nµy, rñi ro thêng x¶y ra khi c¸n bé tÝn dông ph¹m ph¶i sai lÇm trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t vµ thiÕu cÈn träng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh. §Ó kh¾c phôc ®îc lo¹i rñi ro nµy, chóng ta ph¶i xem xÐt kü lìng ®Ó ®a ra c¸c kÕt luËn ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh. 2. Rñi ro tÝn dông trung, dµi h¹n TÝn dông trung dµi h¹n lµ kho¶n vay víi môc ®Ých ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ kho¶n ®Çu t cã thêi h¹n thu håi vèn dµi, ®èi víi tÝn dông trung h¹n lµ tõ 1 ®Õn 3 n¨m, ®èi víi tÝn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý dông dµi h¹n lµ trªn 5 n¨m. Ngoµi c¸c ®Æc ®iÓm trªn, tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn cã mét ®Æc ®iÓm quan träng lµ cã sè lîng lín. Rñi ro tÝn dông trung vµ dµi h¹n thêng x¶y ra khi cã nh÷ng diÔn biÕn bÊt lîi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh do thêi gian thu håi vèn qu¸ dµi. Ngoµi c¸c th«ng sè kinh tÕ, kü thuËt c¸c nhµ ®Çu t cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch cña nhµ níc (c¸c yÕu tè phi kinh tÕ) nÕu kh«ng rÊt dÔ dÉn tíi rñi ro g©y thiÖt h¹i lín cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. §Ó tr¸nh ®îc lo¹i rñi ro nµy, c¸c nhµ ®Çu t cÇn ph¶i tÝnh, c©n nh¾c mét c¸ch chÝnh x¸c vµ tû mû hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Trong ®ã cã mét sè yÕu tè cùc kú quan träng vÒ kinh tÕ kü thuËt nh: nguyªn nhiªn vËt liÖu ®Çu vµo, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ s¶n phÈm thay thÕ hiÖn ®ang cã b¸n trªn thÞ trêng, xu híng vµ th¸i ®é cña thÞ trêng ®èi víi lo¹i s¶n phÈm nµy, lùa chän c«ng nghÖ phï hîp, kh¶ n¨ng lµm chñ c«ng nghÖ cña chñ ®Çu t, v.v.. vµ c¸c yÕu tè phi kinh tÕ kh¸c nh: ChÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngµnh nghÒ, s¶n phÈm sau ®Çu t, n¨ng lùc vµ uy tÝn cña bªn cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ… 3. Rñi ro tÝn dông chiÕt khÊu TÝn dông chiÕt khÊu lµ mét nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n, qua dã kh¸ch hµng chuyÓn quyÒn së h÷u th¬ng phiÕu cha ®Õn h¹n thanh to¸n cho ng©n hµng ®Ó nhËn vÒ mét kho¶n tiÒn b»ng mÖnh gi¸ th¬ng phiÕu trõ ®i l·i suÊt chiÕt khÊu vµ phÝ hoa hång. H×nh thøc chiÕt khÊu c¸c th¬ng phiÕu ®îc lËp trªn c¬ së hîp ®ång kinh tÕ ®îc ph¸p luËt thõa nhËn. Th¬ng phiÕu gi¶ lµ lo¹i h×nh g©y nhiÒu rñi ro nhÊt trong nghiÖp vô chiÕt khÊu. Th¬ng phiÕu nµy ®îc thµnh lËp khi kh«ng cã mét quan hÖ th¬ng m¹i t¬ng øng nh»m môc ®Ých ®¸nh lõa ng©n hµng. Th¬ng phiÕu gi¶ t¹o cã c¸c lo¹i sau: - Th¬ng phiÕu trèng: ngêi bÞ ký ph¸t kh«ng cã hoÆc kh«ng biÕt. - Th¬ng phiÕu ®îc lËp cã sù ®ång l·o gi÷a ngêi ký ph¸t vµ ngêi bÞ ký ph¸t. - Th¬ng phiÕu trèng hç t¬ng: lµ th¬ng phiÕu ®îc lËp trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a hai bªn mµ thùc chÊt lµ sù gióp ®ì ng©n quü cho ngêi ph¸t lÖnh. §Ó h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng chiÕt khÊu cÇn: - Xem xÐt kü tÝnh chÊt ph¸p lý cña th¬ng phiÕu - Xem xÐt tÝnh th¬ng m¹i cña th¬ng phiÕu - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ngêi bÞ ký ph¸t Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý 4. Rñi ro tÝn dông thuª mua TÝn dông thuª mua lµ h×nh thøc cho thuª tµi s¶n chuyªn dïng kÌm theo lêi høa sÏ b¸n l¹i vÒ sau, chËm nhÊt lµ sau khi kÕt thóc hîp ®ång cho ngêi thuª víi gi¸ tho¶ thuËn. C¸c thµnh viªn tham gia tÝn dông thuª mua gåm: - Ngêi ®i thuª - tøc lµ c¸c doanh nghiÖp - Ngêi cho thuª - ë ®©y lµ c¸c ng©n hµng Ngêi ®i thuª sÏ t×m vµ lùa chän tµi s¶n cÇn thuª ë ngêi cho thuª, ngêi cho thuª sÏ göi ®¬n ®Æt hµng tíi nhµ cung cÊp thiÕt bÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sau ®ã giao tµi s¶n cho ngêi ®i thuª. Thuª mua bÊt ®éng s¶n vµ thuª mua ®éng s¶n. Kh¶ n¨ng rñi ro ®èi víi h×nh thøc tÝn dông nµy lµ t¬ng ®èi thÊp. TÝn dông thuª mua lµ h×nh thøc tÝn dông cã ®é an toµn t¬ng ®èi cao v× trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ång thuª mua, tµi s¶n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña ng©n hµng. Tµi s¶n cho thuª tån t¹i díi h×nh th¸i vËt chÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh vÒ dÔ qu¶n lý. Tuy nhiªn, rñi ro vÉn cã thÓ x¶y ra khi ngêi ®i thuª bÞ thiªn tai, ho¶ ho¹n g©y ra thiÖt h¹i cho tµi s¶n thuª mua hay sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt khiÕn nã trë nªn lçi thêi kh«ng phï hîp víi thêi ®¹i dÉn tíi kh¶ n¨ng sö dông thiÕt bÞ gi¶m ®i vµ lµm ¶nh hëng tíi viÖc thu nî. Trªn ®©y lµ c¸c lo¹i rñi ro tÝn dông c¬ b¶n nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng, møc ®é x¶y ra rñi ro ë mçi lo¹i lµ kh¸c nhau. Tuú vµo møc ®é ho¹t ®éng cña mçi ng©n hµng mµ chóng ta ph¶i ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro hîp lý nhÊt. 3. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra rñi ro tÝn dông 3.1. Nh÷ng th«ng tin kh«ng c©n xøng, sù lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc Nh chóng ta ®· biÕt c¸c giao dÞch trªn thÞ trêng tµi chÝnh thùc chÊt lµ nh÷ng ho¹t ®éng dÞch chuyÓn vèn lÉn nhau. Nªn tån t¹i mét thùc tÕ lµ mét bªn thêng kh«ng biÕt tÊt c¶ nh÷ng g× mµ hä cÇn biÕt vÒ bªn kia ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Sù kh«ng c©n b»ng vÒ th«ng tin mµ mçi bªn cã ®îc ®îc gäi lµ th«ng tin kh«ng c©n xøng. VÝ dô: Mét ngêi vay mét mãn tiÒn cÇn cã th«ng tin kh«ng c©n xøng. VÝ dô: mét ngêi vay mét mãn tiÒn cÇn cã th«ng tin vÒ lîi tøc tiÒm Èn vµ rñi ro kÌm theo víi dù ¸n ®Çu t mµ ngêi nµy cã dù tÝnh tiÕn hµnh. ViÖc thiÕu th«ng tin t¹o ra nh÷ng vÊn ®Ò trong hÖ thèng tµi chÝnh ë hai mÆt: Sù lùa chän ®èi nghÞch tríc khi cuéc giao dÞch diÔn ra vµ rñi ro ®¹o ®øc sau khi cuéc giao dÞch x¶y ra. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý Chän lùa ®èi nghÞch lµ do th«ng tin kh«ng c©n xøng t¹o ra tríc khi diÔn ra cuéc giao dÞch. Chän lùa ®èi nghÞch x¶y ra khi nh÷ng ngêi ®i vay cã nhiÒu kh¶ n¨ng t¹o ra mét kÕt côc kh«ng mong muèn (®èi nghÞch) - tøc lµ rñi ro kh«ng tr¶ ®îc nî - lµ nh÷ng ngêi tÝch cùc t×m vay nhÊt vµ do lµ cã kh¶ n¨ng ®îc lùa chän nhÊt. Do viÖc lùa chän ®èi nghÞch nªn dÉn ®Õn kh¶ n¨ng lµ c¸c mãn cho vay ®îc thùc hiÖn cho nh÷ng trêng hîp rñi ro kh«ng tr¶ ®îc nî, cßn trêng hîp kh«ng cho vay l¹i lµ nh÷ng trêng hîp cã thÓ tr¶ ®îc nî. VÝ dô: cã hai nhµ kinh doanh A vµ B; A lµ ngêi thËn träng, chØ vay tiÒn khi cã ®Çu t mµ tin ch¾c sÏ ®em l¹i kÕt qu¶. Cßn B th× kh¸c, cã x¸c suÊt rñi ro cao nhng lîi nhuËn dù tÝnh còng sÏ lín. Do vËy mµ ai trong sè A vµ B sÏ tÝch cùc vay tiÒn trªn thÞ trêng - tÊt nhiªn lµ B bëi v× nÕu thµnh c«ng, B sÏ thu ®îc nhiÒu tiÒn. NÕu biÕt râ c¶ A vµ B tøc lµ th«ng tin c©n b»ng th× ta sÏ kh«ng cã khã kh¨n g×, bëi v× khi Êy ta biÕt r»ng kh¶ n¨ng tr¶ nî cña B lµ thÊp vµ do ®ã kh«ng cho B vay. Nhng nÕu v× kh«ng cã ®Çy ®ñ th«ng tin, rÊt cã thÓ ta sÏ quyÕt ®Þnh cho B vay mµ kh«ng cho A vay - nh vËy mét sù lùa chän ®èi nghÞch sÏ lµm chóng ta t¨ng kh¶ n¨ng rñi ro cña m×nh: cho B vay, tõ chèi A hoÆc tõ chèi c¶ A vµ B ®Òu mÊt c¬ héi thu lîi nhuËn. Rñi ro ®¹o ®øc: Lµ mét vÊn ®Ò do th«ng tin kh«ng c©n xøng t¹o ra sau khi cuéc giao dÞch diÔn ra. Rñi ro ®¹o ®øc x¶y ra khi ngêi cho vay ph¶i chÞu mét rñi ro lµ ngêi vay cã ý muèn thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng tèt (thiÕu ®¹o ®øc) xÐt theo quan ®iÓm cña ngêi cho vay, bëi v× nh÷ng ho¹t ®éng nµy khiÕn Ýt cã kh¶ n¨ng ®Ó mãn vay sÏ ®îc hoµn tr¶, sÏ g©y rñi ro cho ngêi cho vay. VÝ dô: ¤ng X vay ng©n hµng 1 triÖu ®ång ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo hîp ®ång tÝn dông ®· ký víi ng©n hµng. Nhng khi nhËn ®îc tiÒn ng©n hµng, «ng nÈy ý ®Þnh mua sæ sè c¶ triÖu ®ång víi hy väng nÕu tróng gi¶i th× «ng sÏ lÊy sè tiÒn ®ã ®Ó tr¶ ng©n hµng cßn nÕu kh«ng th× «ng sÏ khÊt nî hoÆc bá trèn, ng©n hµng sÏ bÞ rñi ro. NÕu ng©n hµng biÕt ®îc ý ®Þnh mua sæ xè cña «ng X, tøc lµ cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ «ng - ng©n hµng sÏ ng¨n cÊm, ®ßi l¹i sè tiÒn 1 triÖu ®ång hoÆc kh«ng cho «ng tay vay n÷a. Nh vËy, rñi ro ®¹o ®øc do thiÕu th«ng tin ®· lµm ng©n hµng ph¶i chÞu rñi ro tÝn dông. Nh vËy, khi ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi cho vay nÕu th«ng tin kh«ng c©n xøng trªn thÞ trêng tµi chÝnh, tÊt yÕu sÏ ph¸t sinh rñi ro ng©n hµng. MÆt kh¸c, khi ®ãng vai trß ngêi ®i vay: ng©n hµng lµm t¨ng nguån vèn ho¹t ®éng cña m×nh b»ng c¸ch huy ®éng cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc x· héi. NÕu Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý cã th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ ng©n hµng nh nguån vèn tù cã, kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh kinh doanh… c¸c c¸ nh©n hay tæ chøc x· héi sÏ quyÕt ®Þnh cã göi tiÒn ë ng©n hµng hay kh«ng? Ngîc l¹i, nÕu th«ng tin vÒ ng©n hµng kh«ng ®Çy ®ñ, khi ®ã sù lùa chän ®èi nghÞch sÏ xuÊt hiÖn vµ lµm c¶n trë viÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng. Ngêi ta sÏ nghi ngê vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng, cho dï ng©n hµng hoµn toµn kh«ng cã ý ®Þnh thùc hiÖn nh÷ng kÕt côc kh«ng mong muèn. Sù lùa chän ®èi nghÞch trong trêng hîp nµy lµm cho ng©n hµng bÞ rñi ro v× h¹n chÕ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ lµm ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng, ng©n hµng kh«ng cã ®ñ vèn ®Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ khã kh¨n, chÝnh v× thÕ nã ®· ®Æt ng©n hµng vµo nguy c¬ cã thÓ bÞ rñi ro vµ lín h¬n n÷a cã thÓ bÞ ®ãng cña hoÆc vì nî. Qua ®ã ta thÊy, th«ng tin kh«ng c©n xøng ®· dÉn tíi sù lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc lµm cho ng©n hµng ®øng tríc nguy c¬ rñi ro. Cho nªn, trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ng©n hµng ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng tin kh«ng c©n xøng ®Ó cã thÓ h¹n chÕ ®îc tèi ®a rñi ro tÝn dông vµ tho¸t khái nguy c¬ bÞ vì nî, thu ®îc lîi nhuËn trong kinh doanh. 3.2. Sù ®iÒu khiÓn cña "Bµn tay v« h×nh" - c¬ chÕ thÞ trêng Khi ho¹t ®éng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mÆc dï cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, nhng bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo hay mét ho¹t ®éng kinh tÕ nµo còng ®Òu chÞu sù chi phèi cña bµn tay v« h×nh lµ c¬ chÕ thÞ trêng rÊt lín. ChÝnh v× thÕ rñi ro c¸c ho¹t ®éng kinh doanh lµ kh«ng thÓ kh«ng x¶y ra. Vµ ®iÒu nµy còng kh«ng lo¹i trõ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ. a) VÒ phÝa kh¸ch hµng cña ng©n hµng NÒn kinh tÕ lµ mét c¬ thÓ sèng, c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ ®Òu cã liªn quan vµ t¸c ®éng lÉn nhau. Sù rñi ro vì nî cña mét hay mét sè kh¸ch hµng trong mét ngµnh nµo ®ã sÏ ¶nh hëng kh«ng chØ ®Õn riªng ngµnh ®ã mµ ®Õn c¶ c¸c ngµnh kh¸c cã liªn quan. §èi víi ng©n hµng còng vËy, tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n g©y nªn rñi ro ®èi víi kh¸ch hµng cña ng©n hµng th× còng lµ c¸c nguyªn nh©n g©y ra rñi ro ®èi víi ng©n hµng. Ng©n hµng ®ãng vai trß chñ nî, dïng nguån vèn huy ®éng ®Ó cho c¸c c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp vay, mét khi c¸c bªn vay vèn ng©n hµng khong thanh to¸n tiÒn vay ng©n hµng ®óng h¹n hoÆc kh«ng tr¶ ®îc vèn vay cho ng©n hµng th× lóc ®ã rñi ro tÝn dông x¶y ra. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, møc ®é æn ®Þnh cña thÞ trêng vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nãi chung thêng kh«ng cao vµ rÊt nh¹y c¶m, do ®ã kh¶ n¨ng gÆp rñi ro trong s¶n xuÊt kinh Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý doanh cña doanh nghiÖp t¬ng ®èi cao, chÝnh v× vËy ®iÒu nµy mµ ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh cã møc ®é rñi ro lín nhÊt. b) VÒ phÝa ng©n hµng NHTM lµ mét doanh nghiÖp, còng nh c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸c, ng©n hµng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn tÊt yÕu ph¶i gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trong qu¸ tr×nh kinh doanh: gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua, gi÷a c¸c ng©n hµng víi nhau,… Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn ®ã, c¸c Nhµ n íc c¹nh tranh quyÕt liÖt vµ tÊt yÕu cã ng©n hµng th¾ng thÕ trong c¹nh tranh, cã ng©n hµng bÞ thÊt b¹i. Sù thÊt b¹i ë ®©y cã thÓ do c«ng nghÖ, kü thuËt ng©n hµng l¹c hËu, kh«ng chÊp hµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn ng©n hµng dÉn tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng bÞ ®e do¹ vµ còng cã thÓ do t×nh h×nh trËt tù trÞ an, thiªn tai, tham nhòng… Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ®iÖn tö tin häc cïng víi viÖc quèc tÕ ho¸ c¸c thÞ trêng tµi chÝnh, c«ng nghÖ ng©n hµng ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, tinh vi hiÖn ®¹i. Trªn thÞ trêng tiÒn tÖ, tµi chÝnh ngµy cµng xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc trung gian tµi chÝnh míi l¹ kh¸c nhau: C¸c hiÖp héi tiÕt kiÖm vµ cho vay, c¸c ng©n hµng tiÕt kiÖm t¬ng trî… c¹nh tranh quyÕt liÖt víi ng©n hµng th¬ng m¹i trong viÖc huy déng vèn vµ cho vay. C¸c s¶n phÈm ng©n hµng vµ c«ng cô tµi chÝnh ngµy cµng ®a d¹ng vµ l·i suÊt kh¸c nhau… khiÕn thÞ tr êng tµi chÝnh lµ n¬i mua b¸n hÕt søc s«i ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn buéc c¸c ng©n hµng TMCP Ph¬ng Nam ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó ®øng v÷ng trong cuéc c¹nh tranh ®ã. NÕu ng©n hµng kh«ng thêng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé, më réng ho¹t ®éng c¶i c¸ch phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng, … th× ng©n hµng sÏ bÞ thÊt b¹i. C¬ chÕ thÞ trêng víi quy luËt c¹nh tranh, qui luËt cung cÇu… còng lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n d·n ®Õn rñi ro cña ng©n hµng. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý 3.3. C¸c nguyªn nh©n g©y rñi ro thuÇn tuý ®èi víi ng©n hµng §ã lµ c¸c nguyªn do thiªn tai nh b·o lôt, h¹n h¸n, ®éng ®Êt,… c¸c hµnh ®éng ¨n c¾p, lõa ®¶o, cíp giËt g©y mÊt m¸t thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n cña ng©n hµng. §èi víi c¸c lo¹i rñi ro nµy, ng©n hµng phßng ngõa b»ng c¸c biÖn ph¸p nh mua b¶o hiÓm, t¨ng cêng b¶o vÖ trùc tiÕp… 3.4. Nguyªn nh©n vÒ phÝa Nhµ níc Sù s¬ hë trong chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶, chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng NHTM níc ta. Bªn c¹nh ®ã cßn cã sù biÕn ®æi cña c¸c chÝnh s¸ch t¹o nªn sù kh«ng ®ång bé trong hÖ thèng chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ dÉn tíi nh÷ng lç hæng, t¹o c¬ héi cho c¸c hµnh vi tiªu cùc vµ ®©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng c¸c líp huÊn luyÖn nghiÖp vô chuyªn m«n, trang bÞ thªm cho c¸n bé tÝn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, thÞ trêng: nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña nÒn kinh tÕ. Cã chÕ ®é thëng ph¹t nghiªm minh g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ qu¶n lý, kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c hiÖn tîng kinh tÕ mét c¸ch s¾c bÐn, tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý ch¬ng II thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng TMCP Ph¬ng Nam I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña PNBANK  Ng©n hµng TMCP Ph¬ng Nam ®îc thµnh lËp theo quyÕ ®Þnh sè cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 19 th¸ng 05 n¨m 1993.  Tªn tiÕng Anh lµ Phuong Nam COMMERCIAL JOINT - STOCK BANK  Trô së: 258 Minh Phông, QuËn 11, thµnh phè Hå ChÝ Minh  §iÖn Tho¹i: 9606050 Fax: 9606047  Vèn ®iÒu lÖ: 150 tû Ng©n hµng TMCP Ph¬ng Nam ®îc thµnh lËp 19/05/1993 tÝnh ®Õn võa trßn 10 n¨m ho¹t ®éng vµ trong mêi n¨m ho¹t ®éng ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cô thÓ Phuong NamBank ®· t¨ng tæng sè chi nh¸nh, ®¬n vÞ trùc thuéc cña m×nh lªn tíi con sè 21. §©y cã thÓ lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín nhÊt cña ng©n hµng trong mêi n¨m ho¹t ®éng vµ hiÖn t¹i ®ang lµ ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cã nhiÒu chi nh¸nh trùc thuéc nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i cæ ph©n t¹i ViÖt Nam. §©y lµ mét xu híng, m« h×nh tÊt yÕu cña hÖ thèng ng©n hµng trong t¬ng lai nhÊt lµ khi níc ta chÝnh thøc gia nhËp vµo ng«i nhµ kinh tÕ chung cña thÕ giíi. Héimë së chÝnh PhuongNamBank kh«ng nh÷ng réng ®îc m¹ng líi c¸c chi nh¸nh cña m×nh mµ cßn nhiÒu n¨m liÒn ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong ba ng©n hµng hµng ®Çu trong hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn vÒ møc ®é an toµn vèn, tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ tû lÖ lîi nhuËn... Trong mêi n¨m ho¹t ®éng cña m×nh PhuongNamBank ®· t¨ngCN vèn h¬n bèn trôc tû lªn 150 tû. §µ®iÒu lÖCN CN Hoµ CN Hµ §¹i CN Lý.T. CN Lª.V. CN CÇu N½ng Hng Néi 2. C¬ cÊu Nam KiÖt Sü GiÊytæ chøc cña PNBANK Ng©n hµng TMCP Ph¬ng nam lµ mét Ng©n hµng cæ phÇn do ®ã vÒ bé m¸y vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng TMCP Ph¬ng Nam còng gièng nh c¸c ng©n hµng cæ phÇn vµ t¬ng tù c¬ cÊu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn t¹i ViÖt Nam. PGD CN CãCNthÓ theo 2 s¬ ®å sau: H tãm lîcPGD CN QuËn CN §ång PGD H ng ThuËn 3/2 CN Sa §Ðc CN Ch©u Phó chî Lín ng Phó CN Long Xuyªn CN Ch©u §èc 1 Th¸p Th¸p M êi CN C¸i S¾n CN K.Long K. Giang PGD 1 CNHN s¬ ®å hÖ thèng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Minh Thuý
- Xem thêm -